Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde ...

download Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde ...

of 22

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur, geïntegreerde ...

 • Kidde koolmonoxidemelder met lange levensduur,gentegreerde batterij

  EN50291-1 : 2010License No. KM98848

  10LLDCO

  10LLCO

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 1

 • 1

  Inhoudsopgave

  1. Wat is koolmonoxide (CO)?2. Belangrijke veiligheidsinformatie3. Wat te doen als het alarm afgaat4. Uw koolmonoxidemelder inschakelen5. Installatie instructies Aanbevolen locaties6. Installatie instructies Montage7. Uw koolmonoxidemelder gebruiken

  Waarschuwingssignalen, testen/resetten, LCD-weergaven (alleen model 10 LLDCO),piekniveauDisplay (alleen model 10 LLDCO)

  8. Onderhouden van uw melder9. Probleemopsporing en -oplossing10. Productspecificaties11. Waarschuwingen en belangrijke opmerkingen12. Garantie13. Milieubescherming14. Nuttige contactgegevens

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 1

 • 2

  Groen,Stroom LED

  Test/Resetknop

  Model 10LLCO

  Model 10LLDCO

  Rood,Alarm LED

  Groen,Stroom LED

  Rood,Alarm LED

  Test/Resetknop

  Piekniveauknop

  Digitaal display

  STORINGMove toFresh Air

  ALARM

  TEST/RESET

  MODEL: 10LLCO

  IN BEDRIJF

  Koolmonoxidemelder

  EN 50291-1: 2010Licence No: KM 98848

  STORING

  PPM of CO displayedLB= Low BatteryEnd= End of Unit Life

  Move toFresh Air

  ALARM

  PEAK LEVELTEST/RESET

  MODEL: 10LLDCO

  IN BEDRIJF

  Koolmonoxidemelder

  EN 50291-1: 2010Licence No: KM 98848

  Productkenmerken en specificaties

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 2

 • 3

  1. Wat is koolmonoxide?

  Koolmonoxide (CO) is een uiterst giftig, smaak-, reuk- en kleurloos gas.

  Potentile bronnen van koolmonoxide

  Houtkachels

  Gasgestookte ketels en kachels

  Kookplaat op gas

  Op olie of steenkool werkende

  toestellen

  Draagbare gaskachels

  Verstopte afvoeren en schoorstenen

  Uitlaatgassen van binnengarages

  Barbecues

  Deze koolmonoxidemelder is geen alternatief voor het correct

  onderhoud van uw apparaten.

  Koolmonoxide kan ontstaan door slecht brandende apparaten of

  verstopte afvoeren en schoorstenen.

  Als uw melder is afgegaan en de ruimte werd gelucht, kan de

  koolmonoxide verdwenen zijn voordat hulp aankomt. Het is van

  cruciaal belang dat de bron van de koolmonoxide wordt vastgesteld

  en het vereiste onderhoud wordt uitgevoerd.

  Koolmonoxide is een gif dat zich opstapelt. Deze melder van Kidde heeft een tijdgewogenalarmwerking. Hoe hoger de koolmonoxideconcentratie is, des te eerder zal het alarm afgaan.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 3

 • 4

  Meer informatie voor eigenaars van caravans en boten

  Volgende zaken kunnen koolmonoxide veroorzaken:

  Het gebruik van kooktoestellen op LPG voor verwarmingsdoeleinden

  Toestellen op LPG gedurende de nacht laten branden

  Barbecues in de kajuit van de boot of in de buurt van een caravandeur (bijv. onder een

  zonnetent)

  Zorg er in het belang van de veiligheid voor dat u zich bewust bent van de mogelijke

  koolmonoxidebronnen in uw caravan of boot. Zorg ervoor dat brandstoffen verbrandende

  toestellen en hun schoorstenen en afvoerkanalen in een goede toestand verkeren. Leer de

  vroege symptomen van blootstelling kennen en wanneer u een koolmonoxidevergiftiging

  vermoedt, moet u naar buiten de frisse lucht ingaan en de hulpdiensten waarschuwen. Uw

  eerste verdedigingslijn wordt gevormd door de jaarlijkse inspecties en het periodieke

  onderhoud van uw toestellen. Neem contact op met een erkend installatiebedrijf of bel uw

  plaatselijke energiebedrijf om assistentie te vragen.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 4

 • 5

  Alarmniveaus overeenkomstig EN50291-2010De onderstaande tabel toont de reactietijden waarop uw koolmonoxidemelder zal afgaan;

  CO advies en informatieDe onderstaande tabel geeft de gevolgen weer van verschillende gradaties vankoolmonoxidevergiftiging op het lichaam;

  Deel per miljoen of Parts per Million (ppm) CO (koolmonoxide) Tijd tot alarm afgaat

  50 60 90 minuten

  100 10 40 minuten

  300 Alarmmoet afgaan in minder dan 3 minuten

  Deel per miljoen of Parts per Million (ppm) Uitwerking op volwassenen

  100 Lichte hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid (griepachtigesymptomen)

  200 Duizeligheid en hoofdpijn binnen 2 tot 3 uur400 Misselijkheid, frontale hoofdpijn, slaperigheid, verward zijn en

  versneldehartslag. Levensgevaar nameerdan3uur blootstelling800 Zwarehoofdpijn, stuiptrekking, uitval van vitale organen. Risico op

  overlijdenbinnen2 tot 3uur

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 5

 • 6

  2. Belangrijke veiligheidsinformatieAls u een van de voornoemde symptonen herkent, ga dan onmiddellijk naar een arts.

  Jonge kinderen, ouderen en huisdieren zijn vatbaarder voor de gevaren vankoolmonoxide.

  Uw Kidde melder is ontworpen om koolmonoxidegas te detecteren. Het is nietontworpen om rook, brand of enig ander gas (bijv. aardgas) te detecteren.

  Dit product is bedoeld voor gebruik in gewone woonomgevingen. Het is niet bedoeldvoor controle op de naleving van ARBO-voorschriften of aan andere veiligheidsregels.

  Voor bepaalde personen met specifieke medische aandoeningen is een melder dieconcentraties lager dan 30 ppm detecteert, beter geschikt. Als dit op u van toepassingis, doe dan navraag bij uw arts.

  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle familieleden vertrouwd zijn met de symptomen vankoolmonoxidevergiftiging en de werking van uw melder.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 6

 • 7

  3. Wat te doen als het alarm afgaat?Procedure koolmonoxidemelder

  WAARSCHUWING! Wanneer uw koolmonoxidealarm afgaat, geeft dat aandat er koolmonoxide (CO) aanwezig is. Koolmonoxide is een dodelijk gas.

  Als het alarm afgaat (4 akoestische tonen gevolgd door een pauze van 5 seconden):1) Begeef u onmiddellijk de buitenlucht in of ga naar een open deur/raam. Tel alle

  aanwezigen om te controleren of iedereen veilig naar buiten gekomen is. Het pand/dewoning niet meer betreden noch uit de buurt van de open deur/het raam gaan tot denoodhulpdiensten ter plaatse zijn en de ruimtes werden gelucht. Pas opnieuw de ruimtesbetreden als de melder in zijn normale toestand is (geen alarm).

  Nooit een alarm dat afgaat negeren! De bron van het koolmonoxideprobleem nooit opnieuwstarten tot het probleem werd verholpen. Wanneer het alarm actief is, kunt u het uitzettendoor op de test-/resetknop te drukken. Wanneer de koolmonoxideconcentratie die het alarmin eerste instantie deed afgaan nog steeds aanwezig is, zal het alarm opnieuw afgaan. Als hetalarm opnieuw afgaat binnen zes minuten, worden hoge koolmonoxideconcentratiesgedetecteerd die snel tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 7

 • 8

  4. Uw koolmonoxidemelder inschakelenOPMERKING: Uw koolmonoxidemelder moet door een competente persoon wordengenstalleerd op basis van volgende richtlijnen:

  1. Als de melder wordt verstuurd is deze uitgeschakeld en het toestel zal pas inschakelenwanneer de montagebeugel wordt bevestigd. Om de melder in te schakelen monteert u demontagebeugel (wandbevestiging) volgens onderstaande instructies en schuift u de melderop de beugel tot deze vastklikt. Voor mobiele toepassingen schuift u de beugel gewoon ophet toestel tot deze vastklikt.

  2. Druk om de melder te testen op de testknop. De melder zal een (1) pieptoon gevengevolgd door 4 luide pulssignalen, dan een korte pauze en vervolgens nog 4 pulssignalen,er wordt afgesloten met een (1) pieptoon. Het alarm van de melder wordt steeds luider,tijdens het uitvoeren van de test zal het dus (eerst) zachter klinken en comfortabeler zijnvoor de gebruiker. Dit is een bevestiging dat de melder stroom heeft en werkt.

  3. Controleer of de groene LED knippert met intervals van 30 seconden ter indicatie dat demelder stroom krijgt. Dit is het makkelijkst te zien in een donkere ruimte of als u de lichtenuit doet.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 8

 • 9

  5. Installatie instructies Aanbevolen locaties

  *Het is aanbevolen om minstens een (1) koolmonoxidemelder van Kidde te installeren opelk verdieping van de woning.

  Aanbevolen locaties Niet aanbevolen

  Plaats demelderminstens op2meter enmaximaal 4meter afstand vanbrandstofverbrandendeapparaten.

  Instaleer opminder dan 2meter afstand vanbrandstof verbrandendeapparaten.

  Uit de buurt van tochtzones zoals deuren enramen.

  Niet geschikt voor wandbevestiging in debuurt van obstakels (bijv. achter gordijnen,legplanken of meubels).

  Binnengehoorsafstand van slaapkamers*Alser een verwarmingstoestel in de slaapkamer is,moet eenextramelder in de kamerwordengeplaatst.

  Niet in stoffige, vuile of vette omgevingeninstalleren (bijv. garages of ateliers).

  Bijwandbevestiging opooghoogtemonteren(ca. 1,5m) enopminstens 30 cmafstand vanaaneengrenzendemurenof het plafond.

  Niet opdewandbevestigen indienbinnen30 cmafstand vanhet plafondaangezienditeen dode lucht ruimte is.

  Bij mobiele (vrij staand) toepassing mag hetapparaat niet hoger dan 1 meter boven degrond worden geplaatst (om permanenteschade te voorkomen bij omstoten/vallen).

  Vermijd vochtige (badkamers), koude (40 C) omgevingen enuit debuurtvan gootstenen.

  2539-7205-01_DU.qxp:_ 2014.12.17 4:25 PM Page 9

 • 10

  6. Installatie instructies MontageDit apparaat moet worden genstalleerd door een competente persoon en moet wordengenstalleerd in overeenstemming met de volgende instructies.

  Wandbevestiging

  1. Gebruik de beugel als mal en boor twe