kheda 18-08-2012

download kheda 18-08-2012

of 4

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of kheda 18-08-2012

 • ku ykhkukeykuLkkt {kuk rLkkkt nkkt : ku ykhkukeykuLku Y.1-1 kLkku tz(rkrLkr khk) ykt, kk.17

  ykt nuh{kt Lku nkEuLkSf ykue Mkk{hk [kufzeLke nkuxkkMku A ko ykkW y{kkLkkfkuoxeMk whkuyu kkk{eLkk ykkhukkzuk hkuzk{kt 10.164 rfku[hMkLkk skk Mkkku [kh ykhkukeykuLkuELzefk fkh Mkkku zke ek nkk.su{ktku ykhkukeykuLkk khkVhke {kukrLkkk nkk. yk ytkuLkku fuMkyktLkk yuze~ zeMxex sse{ke ke.ke.rtMktLke fkuxo{kt [ke

  skkt fkuxuo ku ykhkukeykuLku fMkwhkhXuhe 10-10 koLke fuLke Mk kkkY.1-1 kLkku tz yLku tz Lk hu kkuw yuf-yuf koLke fuLke MkVh{kkku [wfkku nuh fkuo Au.

  k kke {krnke yLkwMkkh yktnuh LkSf Lku nkEu Lktkh ykXWkh Mkk{hk [kufze kkMku ykueMkkhMk nkux kkMku kk kk.16{e {k[o2007Lkk hkus ykkWke {uekkk{eLkk ykkhu y{kk LkkfkuoxeMkftxku whku khk hkuzku kkzk{kt

  ykku nkku.su{kt fehnwMkiLkkwk{{iweLk u hnu.knkwh,y{kk,Mki E{hkLkk LkSh{khnu.{ehkkwh,y{kk suyku10.164 rfkukk{ [hMkLkku skkuswkswk kufuxku{kt heLku rzeheykkk {kxu ykk nkk.yk rzeheuk {kxu ykt nuh{kt hnukk{wfukE kMkwukE fkAek kxuyLku hsLkefktk skE kxu ELzefkkkze ELku ykkkt [khuLku [hMkLkkskk Mkkku htkunkk zke eknkk.su{kt su ku ku yk kwLkk ytkuLkkkt[Lkk{kLke fkokne [ke hne nkekhu hsLkefktk kxuLkwt ykfM{f {kukrLkkwt nkwt yk [khu ykhkukeyku Mkk{u

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kt.18-8-2012 ytKk, FkCt;, WbhuX, vuxjt, ctuhm, ;thtvwh, mturstt, ytkfjtJ, lrzyt, bnubtJt, Xtmht, bt;h, ctjtrmltuh, fvzJks, bnw"t, fXjtj, Fuzt, rJhvwh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  ykt rsk{kt WkhkMk{kt hMkkke

  ktkuLkk sMkh{kt khku kku(Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.17

  ykt rsk{kt kkrzk kquo [ku{kMkwkw{kt rtk yLku hMkkLke rLkBLkMkrkyu kke yLku kMk[khkLke yAk hkkk ytkrhk rMkkhkuLkk hneku{ktSLks yLku kwkkLk ytku [kk sL{ke nke. kku kese khV ykfke sLkk

  yku heVkkfku rLkV skLke erkyu uzqkkuLkk niu nkfkhku kkoR hkku nkku.khu kksukh{kt rsk{kt kue yLkhkh ]r yLku WkhkMk{kt kuk khuhMkkLkk fkhu fwhke fwrk{ sMkkukku Mkrnk ktku{kt kkeLke Lke ykf kkktsMktfxLke Mkrk kkwhke xe nkuR rskkMkeyku{kt hknk kkoR hne Au. Lkrzk, kk. 17

  {nu{kk kkwfkLkk fhkue kk{u hnukk yuf fhkrhkhu kkukkLke s{eLk kiMkk ykke khk {ktkkk s{eLkLkkufku hkkk EMk{kuyu s{eLk khk ykke Lk kzu ku {kxu

  VrhkeLkk hu sE qke yuf 11 koLkk kkf WkhyurMkzke nw{ku fhkk [f[kh {[e sk kk{e Au. ykytku {nu{kk kkueMku 4 ykhkukeyku rY kwLkku Lkkue{k{kLke w kkkMk nkk he Au.

  {nu{kk{kt s{eLk kkkku yurMkzke nw{ku fhk ykuk

  kLkkLke k kke {krnkeyLkwMkkh, {nu{kk kkwfkLkkfhkue kk{u fhkMk{kt rLkwkEwkkE fh ku{Lkk kLke{tswkkuLk kkk krhkh Mkkku hnu Au.{tswkkuLkLkk MkMkhk wkkEfhu kuykuLke {krfeLke fhkueh{kwkqhk Mke{{kt ykue s{eLkykske Mkuf ko ykkW fhkuekk{{kt s hnukk hESkEMkku{kkE kkhik kkk [twkEMkku{kkE kkhikLku u[k ykkenke. su s{eLk kkAe {ukrLkwkE fhu hESkE yLku

  Mkku{kkELku skwt nkwt fu, kiMkkykkeyu k k{u s{eLk kkAe ykkeku. rLkwkELke ykhLkkhLkerLke Akkt [twkE kkkhESkE s{eLk ykkk kikh kkLk nkk.

  hBkLk kkhkus hkrkLkk 3kkLkk Mkw{khu {tswkkuLkLke kuLkLkkhLke ykuMkhe{kt ku{Lkk ykuh{kLkkE MkqhskE Mkku{kkE [kink(fh) (W..11) MkqE hkku nkku,khu y[kLkf yke [ZukhESkE kkhikyu MkqhskELkurLkwkE Mk{S kuLke Wkh sE

  kne huzkk k kkkk Mkqhsukq{kkq{ fhe {qfe nke. suke kekuk {tswkkuLku ukk ykhkukehES kke AqxkLke kuhe{kt nkku.

  {tswkkuLku kuLku kfzkLke fkurkfhkk hESkELkk nkk{ktLke kkuxfu zkk{ktke s kne{tswkkuLkLkk nkk kh kzkk kuyku kke kk nkk yLku ykhkuke hESVhkh kE kku nkku. keS khVykhkuke hESyu eLkwkE fhMk{SLku suLkk Wkh s kneLkkwt nkwt ku Mkqhs ykt, kk, Akke,

  kkueMku 4 ykhkukeyku r kwLkku LkkUe {k{kLke w kkkMk nkk heyk ytkuLke {ke k {krnkeyLkwMkkh uf sMk]r {kxu yrLkkokkkk SLks {kxu MkSu fwhke-fwrk{ sMkkukku Mkrnk ykfke s-hMkk Wkh rLkoh hnuw kzu Au. khu[kw [ku{kMkw rMkLk{kt hMkkLke rLkBLkMkrk yLku Mkkk U[kkk skk hMkkuf]rkMk{] kkkk ykt rskLkkkkeLke yAk hkkk ytkrhkrMkkhkuLkk hneku{kt hMkkLkk ykukekkf kkeLke ktke kkoRhnukLke erkyu [kk kxe nke. kkukeS khV kwhkk kMk[khkLkk ykukwkkfku khu heV kkfku rLkVskLke erkyu uzqkku{kt rk yLku

  (rkrLkr khk) W{huX, kk: 17ykhxeE h009 ytkokk hkLke

  kkr{f kkyku{kt rnxe Mkskkyku ku nukwMkh yk[koLke yk fuzhWe fhk{kt yke Au.yk[kkuoLkeskyku hkLke {kxuLke rk Auk[kh {rnLkk ke [ke hne Au khtkes rk{kt kzue yk fkokne wyuf kqt[{kt MkkzkE Au.nk yk hkeytrk{ kzk kh Au khu kkr{fkkyku{kt yk[kkuoLke hke{ktrkMknkf khefu fhue LkkufheLkkuyLkw Lk kkLkk rk rkkLkkrLkoke ykt rsk{kt HTAT h7W{ukhku W{ukhku yk[ko kLkkkeqh hne su kue krhMkrkLkwt rLk{kokwt Au khu yk[ko kke tr[k hne

  sLkkh W{ukhku{kt yLkLke kkekke Au.LkkELke kk kku yu Au fu{w rkf yrkukk fMkkuxeknuk yk fkhLke fkuE [kuxfhk{kt Lk nkuke yke yLku

  W{ukhkuLke khekk kk rLk{qtfLkeAue zeyu kZkeke yk[ko kLkk{kxu kqhk kkkh kk kkt[ koLkkuyLkw VhSkk fhe ukku Au. kku

  kZkeke yk[ko kLkk {kxu kqhk kkkh kk kkt[ koLkku yLkw Vhrskk

  hke rk kuLkk ytrk{ kzk{kt Akkt rkkuLkku ytk Lkke ykkku

  ftfkkwhk {neMkkkhLke{kt zqke skkt

  wkLkLkwt {kukykt : ykt rskLkk kkuhMkkkwfkLkk ftfkkwhk kkMkuke kMkkh kke{rnMkkkh Lke{kt yksu Mkkhuekk Mkkk{Lkk knukh {kxu Lnkkkuk wkLkku kife yuf wkLkkke{kt zwke sk kkBku nkku.suLkku{]kun {e ykkkt rhMk kkueMk{kfu Vhek LkkUkE Au.

  kkuhMk kkwfkLkk ftfkkwhkkkMkuke kMkkh kke {rnMkkkhLke{kt yksu ekk Mkkk{Lku ELkuLkeyu Lnkk kuk fuxktf wkLkkukife ftfkkwhkLkku hne ~k{MknrMkn Mkk W..20 zknu{kt kkE skkt zwke skkkBku nkku.suke kkueMk kkkVkhkekuzLku fhk{kt ykenke khtkw wkLkLkku {]kun s nkkkku nkku.yk kLkk ytku rhMkkkueMk {kfu {nuLMkn khkMknkh{khu fhkkt kkueMkuyk{]wLke LkkU fhe fkuMkhfkokne nkk he Au.

  sMkkukku{kt kkeLke Lke ykfLku kku sMktfx xkk hneku{kt hknkLkku {hknk

  sMkkukku-ktku{kt kkeLke Mkrkkt kkeLke Mkkkxe RLk Vku(fwMkuf){kt ykWx ^ku (wMkuf){ktfzkk 415.3 Vqx 40,430 60,000kkLk{ 416.23 3646 1633fLkuk 37.55 150 50kfkkuhe 228 75866 75866

  {wtkk kwykuLkk {kkuke w{hkLkwt Mktfx xwtykt rsk{kt ekuk Mkkn{kt kue 3 rMkLke hMkke nueyu

  fwhke-fwrk{ sMkkukku{kt kkeLke Lke ykf fhk Mkrnk ukh-]Mke{rMkkhku Mkrnk kki[h s{eLkku{kt kMk[khku, LkMkrk Wke Lkefkk kke-kMk[khkLke yAk hkkk rMkkh{kt {wtkk kwykuLkk {kkuke w{hkLkwt Mktfxxw Au. e [kw rMkLk{kt {kuxk {k{kt heV kMk[khkLkwt kukh kwnkuR hMkkLkk yLkwfq {ku kMk[khkLkwt {k WkkLk kkLkekkykuLku kku kwkkfku{kt k hknk kkoR hne Au.

  nk{kt sMktfxLkeMk{Mk Lkke : rMkt[kR kwoku

  ykt rsk{kt kksukhLkkhMkkLke MktkkuksLkf Mkrk kk sMk{Mk ytku Mk[kR rkkLkku Mktkfofhkkt kwokuyu skw fu WkhkMkLkkkhu hMkk ku{s MkkrLkf fkkyukue ]rLku RLku {rnMkkkh LkeMkrnk MktLk ktku{kt kkeLke Lkeykf kkkt sMktfx xw Au. eLk{ok Mkrnk {rnkkLke fuLkkku{ktkke Akuzk{kt ykkk heVkkfku {kxuk yLkwfq Mkrk MkoR Au. ku{Mk[kR kwokuyu skw nkwt.

  (rkrLkr khk) ykt, kk.17ykt rsk{kt rkuk 36

  fkf hBkLk {osLkk skhk{{trh kkMkuke ku{s kkuhMkkkwfkLkk Mktkkufkwhk kk{LkkfktMk{ktke ku yk kwYkkuLkekku {e ykkkt yLkuf kfork-fkuo Mkkku khu [f[kh {[e skkk{e nke.yk kLkkku ytku kuxkyu kkuhMk Yh kkueMkuyk{]wLke LkkU E kkkMk nkkhe nke su{kt {os kkMkuke {eykue k tkk kkwfkLkksnks kk{Lkk ykuzLke nkukLkeyku kk kk{e Au.

  k{ kLkkLke kkueMk kkMkukek kke {krnke yLkwMkkh kuxkkkwfkLkk {os kk{u ykuskhk{ {trh Mkk{u yk{kkeLkk{Lke kt nkux LkSfke kkkk.14{e ykukMxLke Mkktsu fkuEyk kwYkLke k kze nkukLke kuxk Yh kkueMkLkufhk{kt yke nke.suke kkueMkfkVku xLkkMku kuze kku nkkuyLku kkkMk nkk hkkt {hLkkhyk ykuz kkMkuke kekeyukusLkk nuXLkwt hkxe MkMr{k fkzo {e ykkkt kuLkkykkhu kkueMku kkkMk nkk henke yLku kuLkk {]kunLku kkuMx{kuxo{{kxu {kufe ykku nkku.su{ktkkr{f kkkMk{kt ykuzLkwt {kukhkukLkk nw{kke kwt nkukLkwtk {wt Au khu {]kf tkkkkwfkLkk snks kk{Lkk ytkkkykkkE krZkh W..55nkukLkwt kkkMk hBkLk knkh

  LkuLk nkEu kh Mkk{hk [kufze kkMkuke

  ykhkukeyu qke 11 koLkkkkf kh yurMkz VUfkkt nkukkku

  10 rfku [hMk Mkkku zkkukku ykhkukeykuLku 10 koe fu

  yk[ko kLkk rkMknkfkuLkkuyLkw ktkyu {kL Lk hkku

  {os yLku Mktkkufkwhk{ktkeku kwhwkLke k {e yke

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  hMkk kk {ue {ukLke htkk

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 18 AUGUST 2012SANDESH : KHEDAII Lq

  tkus{kt rr {oMkkLkku{kt sL{k{eLke Wsetkus : tkus kku rr MktMkkyku{kt f] sL{kuMk k{w{kqofWskku nkku.hkkf] {trh{kt hkku 12 ku kku sLk {tzkueWkMkrk{kt Lkt uh ykLkt ku...Lkk Lkkhkke f] sL{Lke kE ukE.Mkkkrhkh khVke Mkkhu 10 ku kkkk kk{Lkk {w {kkkuo kh Vhe Mkwkku[khMkkku kk{kt[kk f[uhe LkSfLkk Mku {xfe Vkuz fko{ kuku nkku.Lkkkuh{nku tkus {rnk ku{s wf {tzLkk Wk{u Mkktsu 7 ku {xfe Vkuzfko{ kuku nkku. Mk{eLkkhk {trh{kt keyukeyuMkLkk kkfku khk f]sL{Lkk Mktkku LkkxYku yrLk hsw fhe kkuLku {tk{w fko nkk.hkku f]sL{kuMk sLkrfkoLk kuk nkk.MkkhMkk kku i nue {trh{ktkku,kk{sLkkuLke WkMkrk{kt kkf] sL{kuMk Wskku nkku.yuV.yu[.kn fkuus{kt kuuMkur{k {kELkkuh xuMxykt : Mkhkh kxu yuwfu xMx Mkt[krk yktLke yuV.yu[.knELMxexwx ykuV {uLkus{uLx yuLz ELVh{u xufLkkukuS{kt kksukh{kt kuuMkur{kMeLkk xuMxLkwt ykkusLk Mke.ke.fkuusLkk r.zku.ykh.ze.{kue yLku zkhuxhzku.e.S.kxuLkk {kkoo nuX ELzeLk huzkuMk MkkuMkkxe y{kkLkkMknkukke fhk{kt ykwt nkwt.su{kt 58 rkkeoykuyu kk eku nkku.kkuLkkh rkkeoykuLku kLMk k ykuV yktLkk {w hkSkE khk VkEykke kuMkkrnk fko nkk. yk fko{Lkk ykkusLk{kt fLeLkhku.S.yuMk.kn,kukk{ ykurVMkh kkokuLk xtzu,ku.yu{.xe. kLk yLku LkekMkkuLkeyu Mknfkh ykku nkku.yuV.yu[.kn fkuus{kt [[ko-r[khk fko{ykt : Mkhkh kxu yuwfu xMx Mkt[krk yuV.yu[.kn ELMxexwx ykuV{uLkus{uLx yuLz ELVh{u xufLkkukuS ykt{kt Mk{wn [[ko r[khk fko{kuku.xek kekeyu(yuVxe){kt yuVzeykE,xueek fkhu kt[Lk wrk{ktxkzku,MkkuMke LkuxfeOk ykeko fu yrkk yLku yuMkkkekeyu{kt kth{eykukMx fhMkLk,kuxkuLke f{k{kt khku,VkEkLMk,huMkuMkLk ko{uLx fkuus yuMkuV VkELkkLMk fkuus kkk yuVk kekeyu{kt rkkeo SLk{kt {kukkELkkkkk khke MktMf]rk yLku {o,kuk ku{k suk rkku kh Mk{wn [[kofhe nke.fh Mkuk Mk{ksLkku SLkMkkke kMktke {ukuLkrzk : kwshkk fh Mkuk Mk{ks khk 17{kt SLkMkkke kMktke {ukLkwtykkusLk fhk{kt ykuwt Au. kkk Mk{k kwshkkLkk fh Mk{ksLkk kusMekkhkykuLku MkL{kLkkLkku fko{ hkk{kt ykku Au. yk ytkuLkk Vku{o hk kkkrMk]k {krnke {kxu rwkE {fkk, Lkrzk {ku. 9824841980Lkku Mktkfofhk skkwt Au.knkwh nkEMfq{kt MLkunkusLkykt : fue {tz knkwh Mkt[krk ke.yu{.kxu nkE