Kheda 12-05-2012

Kheda 12-05-2012 page 1
Kheda 12-05-2012 page 2
Kheda 12-05-2012 page 3
Kheda 12-05-2012 page 4
download Kheda 12-05-2012

of 4

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK ykýtË,¾uzk,økktÄeLkøkh,LkðMkkhe, ðzkuËhk íkÚkk ÃkkuhçktËh rsÕ÷k{kt 100 WÃkhktík ½hVkuz [kuhe fheLku íkh¾kx {[kðe ËE™u hkßÞ¼hLkk Ãkku÷eMk íktºkLkk Lkkf{kt Ë{ ÷kðe ËuLkkh fwÏÞkík ÃkwLk{ f[hk økUøkLku íkuLkk MkhøkLkk MkkÚku yksu ðnu÷e Mkðkhu ykýtËLke ÷kuf÷ ¢kE{ çkúkL[ Ãkku÷eMku ytÄkheÞk [kufzeÚke ÍzÃke Ãkkze Au yLku íkuLke MkkÚku fw÷ 2,32,700Lke {¥kkLke ykýtË rsÕ÷kLke [kh ½hVkuz [kuheykuLkku ¼uË Wfu÷kÞku Au.

Transcript of Kheda 12-05-2012

 • (rkrLkr khk) ykt kk.11ykt,uzk,kkteLkkh,LkMkkhe,

  zkuhk kkk kkuhkth rsk{kt 100Wkhktk hVkuz [kuhe fheLku khkx{[ke Eu hkhLkk kkueMkktkLkk Lkkf{kt { ke uLkkh fwkkkwLk{ f[hk kUkLku kuLkk MkhkLkk Mkkkuyksu nue Mkkhu yktLke kufkE{ kkL[ kkueMku ytkhek [kufzekezke kkze Au yLku kuLke Mkkku fw2,32,700Lke {kkLke yktrskLke [kh hVkuz [kuheykuLkku uWfukku Au.

  kkueMk kkMkuke k kke {krnkeyLkwMkkh ykt nuh Mkrnkrsk{kt e hnuk [kuheLkkt kLkkkuyxfkk {kxu yktLkkt rskkkueMk yrkf ykh.e.yMkkheyuyuMkekeLkk keykE su ke kkunuLkuMkw[Lkk ykkkk keykE kkuneursk{kt kue rr [kuheLkkt

  kLkkkuLkku exhe heku ykMkfhkk kkhkkwh,MkkuSkk kMk{kt kue[kuheLkkt kLkkku{kt yu{ykuw krk

  fwkk heZk hVkuzek kqLk{ f[hkLkekUkLke kwLkk fhkLke krkLku {ke

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kt.12-5-2012 ytKk, FkCt;, WbhuX, vuxjt, ctuhm, ;thtvwh, mturstt, ytkfjtJ, lrzyt, bnubtJt, Xtmht, bt;h, ctjtrmltuh, fvzJks, bnw"t,

  kkr{f kqAkhA{kt s Y.2.32 kLke hVkuz [kuheykuLke fkqkk

  kkueMkLku ntVkLkkh kqLk{ f[hk kUk kuyyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  Vkuxku k {wh k

 • CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 12 MAY 2012SANDESH : KHEDAII Lq

  30 MkkuMkkxeykuLku kuhfkuMkh fLkuLk Mkk{u LkkurxMk

  (Mkt.Lw.Mk) Lkrzk,kk. 11Lkrzk nuh{kt Lkkhkkrfk khk

  hnuktf yLku fku{eo {fkLkku{kt kkeku{s zuLkusLkk fLkuLkku ykkk{ktyku Au. ufu {tsqhe kh k nuh{ktyLkuf kufkuyu ykzuz fLkuLkku eknkukLkwt kkrfk MkkkrkuLkk kLkuykkkt yk {k{u kkkMk nkk hk{ktyke nke. su{kt yLkuf MkkuMkkxeyku{ktykk qrkk fLkuLkku {e ykkktyk k{k{ MkkuMkkxeykuLku LkkurxMkkukkXe fLkuLk fkuMkh fhkkLkekkrf kkrfk khk fhk{kt yke Au.

  Lkrzk Lkkhkkrfk khk

  kksukh{kt qrkk zuLkus yLku kkeLkkfLkuLkkuLke kk kLku ykkkt nuhLkerr MkkuMkkxeyku{kt kkkMk nkkhk{kt yke nke. su{kt 30 suxeMkkuMkkxeyku{kt kuhfkuMkhLkk fLkuLk{kw{ kzkkt, k{k{ MkkuMkkxeykuLkuLkkurxMkku kkXk{kt yke nke, ufuLkkurxMkLku ktehkkke uk{kt Lk ykkktkkrfk khk k{k{ MkkuMkkxeykuLku 3rMkLke {wk ykkk{kt yke Au. 3rMk{kt k{k{ LkkurxMkkhfkuyu Ve yLkuVku{o he k{k{ fLkuLkku fkuMkhLkkfhkkLkk hnuu yLku u yk{ Lkn fhukku kuyku rY Vkuskhe fkokne

  fhkLke k kkrfk khk fhk{ktyke Au.

  nk{kt nuhLke 30 MkkuMkkxeyku{ktkuhfkuMkhLkk kkeLkk yLku zuLkusLkkfLkuLk kkrfkyu kue fkZk Au.su{kt nheek MkkuMkkxe, hkkf]MkkuMkkxe (ykE.S.{kko) ,kkufwk{MkkuMkkxe (ELehk kkte {kko kh LkkMktkhk{ {trh kkA yku) , 1 ke4 ku ktku (kuhe kkfoLkeyth), kwMke fwts MkkuMkkxe (ufk{kkLke Mkk{u), {kktke MkkuMkkxe(ike rMkLku{k kkMku yk k

  LkkurxMkku ykke Ve yLku Vku{o he fLkuLkku fkuMkh fhkk kkrf

  ku swktswkt {kko yfM{kkku{kt2Lkk {kuk : yufLku E knkU[e(rkrLkr khk) ykt kk.11

  ykt rsk{kt Sxkuzek yLkukkhkkwh kkMku kLkuk knLkyfM{kkLkk swkswk ku kLkkku{kt kukykuk xLkkMku s {kukrLkkk nkk khu yufLku EykuknkU[e nke.yk kLkk ytku yktYh yLku kkhkkwh kkueMk {kfuVhek LkkUkkk kkueMku kwLkku LkkUefkuMkh fkokne nkk he Au.

  k{ kLkkLke kkueMk kkMkukek kke {krnke yLkwMkkh kkuhMkkkwfkLkk Lkk{ kk{u hnukk[kwhkE VwkkE Mkkutfe kkukkLkeke {ekuLk kkuhkE MkkutfeW..45Lku ELku kkukkLkk{kuxhMkkf Lktkh S.su.23yuLk.8071 kMk kuMkkzeLkukkhkkeLkk Mkw{khu kkuhMk khV sE

  hkk nkk khu yktke kkuhMkskk {kko Wkh [kzkkwhk LkSfyke hnue yuf yuMk.xe kMk suzeMkkke kkuhMk khV sE hne nkekuLkk [kfu kkEfLku kkAke xh{khe ukk Mkouk yfM{kk{kt{ekuLk VtkkukELku hkuz kh kxfkknkk suke ku{Lku {kkk{kt yLkuhehLkk kku kteh EykuknkU[kk kuykuwt xLkkMku s {kukrLkkwt nkwt khu kkEf[kfLkuk ke ykuAe Eyku knkU[enke.khu yfM{kk MkSoLkukMk[kf kkukkLke kMk Eu VhkhkE kku nkku.yk kLkkLke ykt Yh kkueMk {kfu kkktkkueMk k xLkkMku kuze kE nkeyLku yk kkkku [kwhkE MkkutfeLke

  [kzkkwhk kkMku kMkLke xhu kkEfMkkh {rnkLkwt {kuk

  ykt rs. kt[kk rk Mkr{rkLkk

  (Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.11ksk krMkk Lkkhkkrfk,

  rsk kt[kk fu MkkrLkf MhkLkeMktMkkyku{kt yktkrhf rk yLkuyMktkkuk Auk fuxkf Mk{ke WkkLke hkku Au. keLkk {k{u yzkhnuk ykt rsk kt[kk rkMkr{rkLkk [uh{uLku hksfe kkLkuRLku hkSLkk{wt he ew nkwt.hkSLkk{kt fhke VVze WXuk uyu rsk MktkXLkLkk LkukkykuLku zu{usftxkuLku kk Lkkhks [uh{uLkLku{Lkke uk{kt MkVkk {e nke.{kk yuf kLkk hkSLkk{kLke ufkkk MktkXLk Mkrnk {tkefkkLkkLkukkykuyu kteh LkkU R Lk{kw uwkzw nkukLke kkLku RLku yLkufyxfku yLku [[koykuyu uh kfzw Au.

  yk ytkuLke {ke k {krnke{wsk ykt rsk kt[kk{kt Aukfuxkf Mk{ke yktkrhf k yurk [[koLku yuhu Au. khu rkMkr{rkLkk [uh{uLk LkhuLMkn kh{khukksukh{kt fhue kex rLkhekfkuLke

  keLkk {k{u rsk MktkXLk MkrnkyLkuf nkuukhkuLkk yuf kex LkehkfLkukwLk: Mkkrkk fhkLkk {wu kkhkus[uh{uLku kkukkLkk nkuk Wkhke hkSLkk{wthe ukk yktkrhf rk kheLkuMkkkxe kh ykku nkku. kuxkLkk f]rk{nkuMk fko{{kt {w{tke LkhuL{kueLke WkMkrk kquo Mkouk zu{us

  ftxkuLku kk kqo {tke yLku uWkkk fkirf kxuu {MkeLkeqr{fk yk fhe LkhuLMkn kh{khLkuhkSLkk{wt khk U[e uk {Lkke eknkk. khtkw kex LkehekfkuLke keLkkrLkoLkk {k{u yzk hnuk [uh{uLkukkuku euk rLko{kt fkuR [t[wkkk Lk

  zu{us ftxkuLku kk kqo {tke fkirf kxuu {MkeLke qr{fk se

  rsk kt[kkLkk rk Mkr{rkLkk [uh{uLku kksukh{kt s fhue kex LkehekfkuLkeyktkrhf keLkk {k{u rsk MktkXLk khk kkukkLkk {kLkekk kLku kwLk:Mkkrkk fhk rsk MktkXLk MkrnkLkk nkuukhkuyu [uh{uLk LkhuLMkn kh{kh Wkhkhu hksfe kk fwo nkwt. khu kkhkus kuykuyu hkSLkk{wt he ukk kk fhkkLkukkykuLku s [uh{uLkLku {LkkkLke Vhs kze nke. yuf kku yue [[koykuyu uhkfzw Au fu uh xufrLkf ykLkkkk Lkukkyku s w uhLkku kuk kLk Au.

  hksfe kk fhkk Lkukkyku s kk{kt

  ksk krMkk rsk kt[kk rk Mkr{rkLkk [uh{uLku keLkk {wu kR hnukyktkrhf-kkk, hksfe kkke kMk kLke hkSLkk{wt he ew nkwt. khu ykytku kuykuLkku Mktkfo fhkkt kuykuyu skw fu {kS {tke fkirfkR kxuLkkuxueVkuLk ykkk yLku {U fhue k{k{ keykuLkk rLkoLku kkk hkkLkehku hkSLkk{w khk Uw Au. ku{ kuykuyu skw nkwt.

  keyku kkk hkkLke hku s {U hkSLkk{wtkhk Uw Au : LkhuLMkn kh{kh

  kkteLkkh : kkkk wkLke Mkkkurfheyku e keLku kkh kkkuwt huf ke RAkk nku Au.rfheyku khu hke qh ykMkfhke nku khu Mkkhk rkLkeMkkku Mkk{k yLku h suwtkkkh {e hnu kukAkkkLke k sYh hnu Au. hkeqh yufkkkkkqo yLkuMkkkkqofLkku ykMk fhk {kxuk nkuMxu kRV khu yLkwfwhnuke nku Au.

  y{kk nuhLke LkSf,ykLktkk kexeMke fkuus fuBkMk,yuMk. ke. hk hkuz Wkh ykueytkuS kkk kwshkke {k{[kke kkRx Mfq{kt ku. 5 ke12 Lke knuLkku {kxu ykwrLkfRLkMx[h yLku RuxkurLkMkWkfhku hkkk Mkk{kAkkkLke Mkk Au. rk kukuAuk 57 koke fkohk yukkkLkk nwk{k Lkk{u ykukkk77 keo Mkt[kf hkkR ze.rkue yLku 74 keo rLkk{ffLkwkR kxu nkuMxu{kt hnukeknuLkkuLke Mkkk uhu hke

  kkukkLke rfheLke su{ fkS u Au.suLkk fkhu knuLkku rLkkkunkuMxu{kt hneLku ykMk fhe hneAu. yk Akkk{kt kwshkke,ktke, MkkWk RLzLk,fkuLxeLkuLx kusLk ykkk{kt ykuAu. LkMkoheke ku. 12 Mkwe ykMkfhkke kkRx Mfq{kt huwh yLkuzu fuh krk Wk Au. yk Wkhktkkk{kt M{kxo kMk {khVkuykuLkkRLk rk ykkk{kt ykuAu su kuLke ykke rukkk Au.uxuMx ikrf Wkfhku {khVkurk, huf kMk{kt MkeMkexeefu{uhk Mkkku rkkeoyku yLkukeyku [u Mkkk fkWLMkuk{khVku h kuo yuMk. yuMk. Mke. kku-zo{kt 100 xfk krhk{ nktMk fhuAu. MktMkk{kt ykMk fhkktkkfkuLkk MkkOke rfkMk yLkuWs fkhrfeo {kxu MkkkfnhukR rkue yLku rskRrkue ykkk Lkku fhe Lkk Lkkkusuxku nkk he hkk Au.Akkk ru w rkkku {uk{kxu 079-22808060 WkhMktkfo fhk skkwt Au.

  kkRx Mfq{kt knuLkku {kxuMkwrksLkf Akkk WkM{kxo kMk {khVku ykkk{kt ykkwt ykuLkkRLk rk

  kke yLku kxhLkk kuhfkuMkhuzkku Mkk{u kkrfkLke fkokne

  [uh{uLkLkk hkSLkk{ktLkk {wu uMkrnk rsk MktkXLku Lk{kw uw

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  yyLLkkwwMMkkttkkLLkk kkLkk Lkt 3 WWkkhh

  kMkk{kt nrhsLkkuLkk ku sqkku[u etkkwt : kkt[ke w k

  kkeLkk zk hBkLk kkzkLke {wh kkkk {rnkLkwt {kuk kwt nkwt

  (rkrLkr khk)k ykt kk.11ykt rskLkk kkuhMk kkwfkLkk

  W{k kk{u hMkk [u kke Zkukkkkku ku krhkhku [u kuk zk{kt{rnkLku {kkk{kt kkzkLke {wh kkkkkteh Eyku kkkt Mkkhkh hBkLk{kuk rLkkwt nkwt.su ytkuLkku fuMkyktLkk yuze~ zeMxex yLku MkuLMkss e{ke ke.ke.Mke fkuxo{kt [keskk yuf ykhkukeLku yfM{kk heku {kukrLkkkLkk kwLkk{kt fMkwhkh XuheLkuMkkk koe Mkk fuLke Mk ku{sY.500Lkku tz Vxfkhkku [wfkku nuhfkuo Au.ykt rskLkk kk kk.27{eykukMx 2010Lkk hkus kLkuk kLkk{ktkkuhMk kkwfkLkk W{k kk{u hnukkkwLk{kE ekkE fhVek{ktke kMkkh kE {trh skLkefk nkk khu kksw{kt hnukkkwLk{kE {wSkE hkurnku kwLk{kEfhLku kkukkLkk h kkMku Wk hkknkk yLku fkwt nkwt fu kwt Vek{kt kkefu{ Zkuu Au.kkhk hLkwt kke ykkVek{kt yku Au.yLku ktfe kk Au

  khu kwLk{kEyu fkwt nkwt fu Vek{kt{khk hLkwt yufkLkwt kke ykkwtke.kk Zkuu Au ku{s hMkkLkwt kkke yku Au.yk{ yk kkkku ktku [uWk kkuk[ke kk kk zku kku nkkuyuxu kwLk{kE fhLkk kLkeskkuLk kwLk{kE fh W..40kuze yke nke yLku kwLk{kE hkurnkLku{khk krkLku kkku fu{ kkuu Aku ku{ fnukktkwLk{kE hkurnk yuf{ W~fuhkE sEh{ktke kkzku E yke kkzkLkkkkAku kk({wh)skkuLkLkk{kkkLkk s{k kk khV yuf uhkhk {khe ukkt skkuLk kunewnk kEkk nkk.yu kteh Eyku knkU[kkkuykuLku kkfkef kkuhMk nkuMkxMkuzkk kk w Mkkhkkuo fh{Mkef] nkuMkx{kt Mkuzk{kt ykknkk.kt kk.1 MkxuBkh 2010Lkk hkusskkuLkLkwt {kuk rLkkwt nkwt.ykkLkk{kt kwLk{kE ekkE fhuykhkuke kwLk{kE {wSkEhkurnk,{ckkuLk kwLk{kE hkurnkyu {unw kwLk{kE hkurnk Mkk{u

  kh kkueMk {kfu Vhek LkkUkkkkkueMku kwLkku k fhe ykhkukeLke hk-fz fhe nke.su ytkuLkku fuMk yktLkkyuze~ MkuLMk ss e{kekwLk{MkLke fkuxo{kt [ke skk Mkhfkherf ze.yu.kxuu Lkshu uLkkh Mkkkekkk {urzf kwhkkLkk ykkhuykhkukeykuLku nkLkk kwLkk{kt w{kt wMk fhk {kxu skwt nkwt khtkwLkkeu yk fuMk{kt ykhkukeyu fhukf]{kt W~fuhkx{kt yke sE nw{kufhkk yfM{kku kue Eke {rnkLkwt{]w kkLkwt Lkkutwt nkwt yLku Ekefku f{302Lkk ku Ekefku f{ 304(1){wskLkku kwLkku kLkkku nkukLkwt skwt nkwtsuke k[k kkLkk rfu yk kkkk kkkhkeLku fkuxoLku ykuAe Mk fhk yLkwhkufkuo nkku.suke Lkkeu ykhkukekwLk{kE {wSkE hkurnkLku304(1)Lkk kwLkk{kt fMkwhkh Xuhe MkkkkoLke Mkk fuLke Mk ku{s 500YkekLkku tz Vxfkkuo nkku khu{ckkuLk kkk {unwkEu rLkkuokXuhe Akuze {wk nkk.

  fkuxuo nkLkk ku W~fuhkx{kt fhuwt f] kke ykhkukeLku Mk Vxfkhe

  (Mkt. Lq. Mk.) rkLkkh, kk.11kkuzk rMkku kquo MkkuSkk nuhLke

  zkuW kkku rMkkh{kt suMkoLkewfkLk hkkk f{ukRkhMkkuk{kR MkkuLkeLku ktke kkkk. 23 yurLkk hkus kknfLkkMktk{kt ykuk kXekyu 1.15k WkhktkLke yZe rfku [kteLke[kuhe fhe hVw[h kR skktsuheLkk tkkeoyku{kt yLkunuk kkoR hne nke. [kuheLkexLkk ytku MkkuSkk kkueMk{kfu

  Vrhk LkkUkkk kkueMku [kuhRMk{kuLkekuku ykuo MkLk kkkMk nkk henke.