Kerncijfers Verkeersveiligheid 2010

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Kerncijfers Verkeersveiligheid 2010

  • 1. KerncijfersVerkeersveiligheidUitgave 2010
  • 2. KerncijfersVerkeersveiligheidUitgave 2010
  • 3. 2 | Rijkswaterstaat
  • 4. IntroductieKerncijfers Verkeersveiligheid presenteert Specifieke wensen?de meest gehanteerde cijfers over verkeers- Onze medewerkers stellen op verzoekveiligheid in Nederland. Bovendien verge- tabellen samen of maken analyses voorlijkt het boekje het aantal verkeersdoden het Ministerie van Verkeer en Waterstaat envan EU-landen met enkele niet-Europese andere overheden. Hiertoe heeft de Dienstlanden. De uitgave 2010 geeft tevens infor- Verkeer en Scheepvaart de beschikking overmatie over onderwerpen als rijden onder een groot aantal bestanden met basisgege-invloed, gordelgebruik, fietsverlichting, vens. Mail uw vraag of wens naar het loketbevolking, wagenpark, rijbewijsbezit, aantal van de Dienst Verkeer en Scheepvaartverkeersovertredingen en rotondes. (dvsloket@rws.nl). Binnen twee werkdagen neemt een van onze medewerkers contactVanaf juli 2010 vindt u de kerncijfers op het met u op.internet. Daar treft u dan de (uitgebreide)data van alle grafieken en tabellen aan in Opmerkingen en vragen naar aanleiding vaneen Excel-bestand. de vorige uitgave zijn waar mogelijk in dezeGa naar www.rijkswaterstaat.nl. uitgave verwerkt. Onze hartelijke dank voor alle opmerkingen en tips.In 2009 is de politie gestart met een andere Ook dit jaar kunt u uw tips en wensen perregistratiemethode voor verkeersongeval- e-mail verzenden naar het DVS-loket.len. Dit wordt zichtbaar in een aanzienlijklager aantal geregistreerde ongevallen tenopzichte van voorgaande jaren. Het aantaldoor de politie geregistreerde ongevallenwordt door SWOV en het ministerie van V&Wverrijkt met ziekenhuisgegevens om tekomen tot het werkelijk aantal ernstiggewonden. Tot die tijd kunnen de BRONcijfers over 2009 worden gebruikt als doorde politie geregistreerde verkeersongeval-len en -slachtoffers. Naar verwachtingworden de definitieve cijfers eind 2010gepubliceerd. Deze publicatie heeft daaromalleen betrekking op de verkeersdoden enniet de ziekenhuisgewonden. Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 3
  • 5. 4 | Rijkswaterstaat
  • 6. 1Verkeersdoden enziekenhuisgewonden Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 5
  • 7. InleidingHoe ontwikkelt het aantal verkeers De werkelijke omvangslachtoffers in Nederland zich? Juiste cijfers zijn van groot belang voorDit boekje geeft informatie over de verkeers- een doeltreffend beleid. Daarom hebbendoden in Nederland. De politie registreert Rijkswaterstaat (DVS en DID), het Centraalverkeersongevallen in Nederland en verstrekt Bureau voor de Statistiek (CBS) en dedie gegevens aan de Data-ICT-Dienst (DID). Stichting Wetenschappelijk OnderzoekOf ongevallen worden geregistreerd is onder Verkeersveiligheid (SWOV) wetenschappelijkandere afhankelijk van de ernst van het verantwoorde ophoogmethodieken vast-ongeval, de ernst van de verwondingen en gesteld om de werkelijke omvang van dede wijze van verkeersdeelname. Ook wordt verkeersveiligheid in Nederland te bepalen.de politie niet altijd op de hoogte gesteldwanneer slachtoffers na verloop van tijd als-nog overlijden ten gevolge van een ongeval.Geregistreerde ongevallenWe spreken van geregistreerd aantallen wan-neer we het hebben over de cijfers zoals diezijn aangeleverd door de politie. Wanneerwe spreken van werkelijke aantallen hebbenwe het over het aantal verkeersdoden zoals deDienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) en hetCentraal Bureau voor de Statistiek die vast-stelden. Het werkelijke aantal verkeersdodenis beschikbaar vanaf 1996. De registratie-graad (geregistreerde aantallen) ligt tussende 89 en 93 procent van de werkelijke omvang.Aan het einde van het eerste hoofdstuk zijnbij enkele onderwerpen de geregistreerdeaantallen weergegeven. Van deze aantallenis geen werkelijke omvang bekend. 6 | Rijkswaterstaat
  • 8. Inhoud1 Verkeersdoden en ziekenhuisgewonden1.1 Verkeersdoden per jaar 81.2 Ziekenhuisgewonden per jaar 91.3 Verkeersdoden per leeftijdsklasse 101.4 Ziekenhuisgewonden per leeftijdsklasse 111.5 Verkeersdoden per miljoen inwoners 121.6 Ziekenhuisgewonden per miljoen inwoners 131.7 Verkeersdoden per maand 141.8 Ziekenhuisgewonden per maand 151.9 Verkeersdoden per dag van de week 161.10 Ziekenhuisgewonden per dag van de week 171.11 Verkeersdoden per dagdeel 181.12 Ziekenhuisgewonden per dagdeel 191.13 Verkeersdoden per vervoerswijze 201.14 Ziekenhuisgewonden per vervoerswijze 211.15 Verkeersdoden per reizigers- en voertuigkilometers 221.16 Ziekenhuisgewonden per reizigers- en voertuigkilometers 231.17 Verkeersdoden per wegbeheerder en maximum snelheid 241.18 Ziekenhuisgewonden per wegbeheerder en maximum snelheid 251.19 Verkeersdoden bij ongevallen met bestelverkeer 261.20 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met bestelverkeer 271.21 Verkeersdoden bij ongevallen met vrachtverkeer 281.22 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met vrachtverkeer 291.23 Verkeersdoden per miljoen inwoners in en buiten Europa in 2007 30 Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 7
  • 9. 1.1 Verkeersdoden per jaar Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Bron: DVS/CBS Aantal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Verkeersdoden .en doelstellingVerkeersdoden .Nota Mobiliteiten doelstellingNota Mobiliteit . . werkelijk aantal doelstelling werkelijk aantal Nota Mobiliteit doelstelling Nota Mobiliteit Verkeersdoden .1950 - 2009Verkeersdoden .1950 - 2009 . . . . . 8 | Rijkswaterstaat
  • 10. 1.2 Ziekenhuisgewonden per jaarJaaractuele cijfers met betrekking 2004 ziekenhuis 2007De 2001 2002 2003 tot de 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Aantal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVSbeschikbaar.. Ziekenhuisgewonden en doelstelling Nota Mobiliteit. . Ziekenhuisgewonden en doelstelling Nota Mobiliteit. . .. .. . . . werkelijk aantal doelstelling . werkelijk aantal Nota Mobi