Kennis kring - Brein & Creativiteit

download Kennis kring - Brein & Creativiteit

of 30

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.380
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kennis kring - Brein & Creativiteit

 1. 1. AVANS HOGESCHOOL-ADVANCED BUSINESS CREATION drIDEA GENERATION BREIN & CREATIVITEIT Linde van Erp 2010Oktober 2010, s-Hertogenbosch - Begeleider: Yvonne Koert
 2. 2. BREIN & CREATIVITEITINHOUDSOPGAVEPag.1. Inleiding: Innovatie & ideen22. Het brein & creativiteit 33. Kennis & creativiteit64. Het stimuleren van ideation115. De toekomst van onderwijs17 Conclusie24 Literatuurlijst25 Idea generation, Brein & Creativiteit Linde van Erp 1
 3. 3. INLEIDING - INNOVATIE & IDEENAnother word for creativity is courage George PrinceNaar aanleiding van het ons aangewezen thema idea generation voor het project Kennis kring, ben ikbegonnen aan een literatuur onderzoek. Een onderzoek naar hoe een idee nou werkelijk tot standkomt in de hersenen en hoe dit ideation proces te stimuleren is. Vele onderzoeken en bronnenkwamen voorbij bij het beantwoorden van de centrale vraag in dit rapport:Hoe start het ideation proces in de hersenen , hoe is ideation te stimuleren en wat kan deze kennisbetekenen voor Advanced Business Creation?Om berhaupt aan dit rapport te kunnen beginnen, was het belangrijk om twee zaken duidelijk tehebben. 1. Wat is innovatie? 2. Wat is idea generation?Ik heb deze begrippen als volgt gedefinieerd:Innovatie is het veranderen of vernieuwen van producten of productiemethoden of het introducerenvan nieuwe producten, productieprocessen of nieuwe markten waarbij men vraag/behoeften oftoegevoegde waarbij creert & biedt voor de consument. Diensten vallen hier ook onder het begripproduct.Deze definitie is gebaseerd op bestaande definities als die van Jose Campos, The American heritagedictionary en van Joseph Schumpeter die innovatie als volgt beschrijft: The introduction of newgoods, new methods of production, the opening of new markets, the conquest of new sources ofsupply and the carrying out of a new organization of any industry.Idea generation -ook wel ideation genoemd- wordt in dit rapport gezien als het creatieve proces vanhet generen en ontwikkelen van nieuwe ideen, dat start in het brein van het individu.Idea generation is een onderdeel van het innovatieproces. Innovatie start namelijk allemaal met eenidee. Zo zegt ook Jack Foster(1996): Nieuwe ideen zijn het wiel van vooruitgang. Alle productenen diensten zijn ontstaan aan de hand van een idee. Dit is dus vitaal voor het innovatieproces. Zekerin een markt waar de concurrentie groot is, is het belangrijk dat een bedrijf zich onderscheidt doorbijzondere waarden te bieden. Innovatie is hiervoor erg belangrijk en lijkt ook steeds belangrijker teworden gevonden door bedrijven. Maar aangezien het allemaal bij een idee begint, beginnen wij ookbij het idee.Dit rapport bevat een aantal hoofdstukken. Het begint met hoe een idee in het brein tot stand komt.Vervolgens wordt er gekeken naar de noodzaak van kennis om ideen te kunnen genereren in hetbrein. Hoofdstuk 3 omschrijft weetjes, regels, methoden en dergelijke om het ideation proces testimuleren. Tot slot - om vervolgens de centrale vraag te kunnen beantwoorden met betrekking totde studie Advanced Business Creation - gaat hoofdstuk 4 wat dieper in op het onderwerp onderwijs.Er worden in dit hoofdstuk visies besproken over onderwijs in de toekomst, waar het geheleonderwijssysteem aangepast zou moeten worden op de werking van het brein van de student.Idea generation, Brein & Creativiteit Linde van Erp2
 4. 4. 1. HET BREIN & CREATIVITEITOm een inzicht te krijgen in hoe ideen gegenereerd kunnen worden, is het belangrijk dat je een ideehebt van hoe het brein werkt. Dit zal ik dan ook in dit hoofdstuk nader toelichten. De vraag is hier:Hoe komt een idee tot stand in de hersenen en wat is precies de link tussen brein & creativiteit?De linker en rechter hersenhelftDoes the left brain know what the right brain is doing?- NeumeierDe hersenen zijn het meest complexe orgaan in je lichaam. Er is al veel onderzoek naar gedaan ennieuwe rapporten komen nog steeds met erg verrassende bevindingen maar een aantal zaken isduidelijk. Het bovenste deel van de hersenen bestaat zoals je waarschijnlijk al weet, uit twee delen:de linkerhelft en de rechterhelft. Professor Roger Sperry ontdekte dat deze twee helften iedergespecialiseerd zijn in verschillende taken. De linkerhelft houdt zich vooral bezig met de taken alstaal, rekenen, volgorde, spraak, details en dergelijke en is dus vrij analytisch. De rechterhelftdaarentegen is het creatieve brein; denk hierbij aan beelden, muziek en kleur maar ook aan ritme,patronen en dromen. Het punt is alleen dat de creatieve gedachten niet alleen plaats vinden in derechterhelft maar juist voortkomen uit goed gebruik van beide hersenhelften. Het gebruik van beidehersenhelften samen, versterkt elkaar dan ook. Het zorgt ervoor dat we het brein beter benutten. Zoschrijft ook Jan-Willem van den Brandhof, eigenaar van een Brain Training centrum en schrijver vandiverse boeken over het brein en hoe hier het best mee om te gaan.Werking van de zenuwcellenIets ingewikkelder is de werking van de zenuwcellen. De hersenen op zich bestaan uit verschillendezenuwcellen, ook wel neuronen genoemd. Ieder brein heeft meer dan honderd miljard neuronen ennog meer ondersteuningscellen, ook wel gliacellen genoemd. Deze zenuwcellen hebben ieder veleingangen en n uitgang. Deze ingangen heten dendrieten, een soort tak aan de zenuwcel. Iederneuron kan er tot honderdduizend van hebben. Bij goed gebruik van de hersenen heeft de zenuwcelvele dendrieten. Door deze dendrieten loopt een soort elektrisch stroompje. Jan-Willem van denBrandhof beschrijft dit als volgt: Het elektrisch stroompje door de dendrieten zorgt voor eenchemische reactie tussen de chemicalin of neurotransmitters die in de spleet zitten tussen dedendrieten. Die chemische reactie tussen de neurotransmitters zorgt ervoor dat er een stroompjegaat lopen in het andere dendrietje. Zo wordt informatie overgedragen. De uitgang van de zenuwcelheet axon of neuriet. Iedere cel heeft zoals al eerder gezegd maar n uitgang die signalen kankrijgen via de kern van de zenuwcel: het cellichaam. De axon kan de opgewekte signalen op haarbeurt weer doorgeven aan andere cellen. De lengte van de uitgang (neuriet) kan verschillen.In de hersenen kunnen er zo wel tot honderd biljoen verbindingen ontwikkeld worden.In de cel kunnen wel tienduizenden signalen binnenkomen vanuit verschillende dendrieten.Deze worden verwerkt in het cellichaam enuiteindelijk verwerkt tot een signaal dat via deaxon uit het cellichaam gaat en zo weer op eenander punt aankomt en weer een van detienduizenden signalen wordt in het cellichaamwaar het naar toe is gestuurd. Deze signalen zelfzijn weer opgebouwd uit de eerder genoemdeneurotransmitters: een combinatie vanIdea generation, Brein & CreativiteitLinde van Erp3
 5. 5. verschillende stoffen in een signaal. Hierboven is een zenuwcel in beeld gebracht om het verhaal vande werking van de hersenen duidelijker te maken.(Creatief) denkenCreatief denken wordt door Igor Byttebier (schrijver van het boek: Creativiteit. Hoe? Zo!)omschreven als patroondoorbrekend denken. Denken zelf is het proces waar informatie verwerktwordt. Het kan hier onder andere gaan over een beeld, voorstelling, herinnering of idee. VolgensByttebier is het denksysteem juist efficint door het herkennen, gebruiken en eventueel aanpassenvan denkpatronen. Dit zijn clusters van gegevens die we als cluster kunnen herkennen en die wezullen opslaan als we er succes mee hebben. Ervaring is het totaal van al de patronen en gewoontendie we hebben opgebouwd in het verleden, zodat we heel efficint kunnen handelen in een bepaaldecontext. De succesvolle patronen worden vaak herhaald en lijken daarom automatisch, denk hierbijbijvoorbeeld aan ontbijten en tanden poetsen in de ochtend. Dit denken op zich gebeurt via designalen tussen de verschillende hersencellen. Deze volgen een bepaalde weg van de ene naar deandere hersencel, ofwel via verbindingen. Dit kunnen zowel bestaande verbindingen zijn als nieuwedie aangemaakt worden. Er komen dan wel nauwelijks hersencellen bij gedurende ons leven maar erworden wel steeds nieuwe verbindingen gelegd tussen deze bestaande hersencellen. Zoals gezegdworden de patronen die vaak worden herhaald soms zelfs automatisch. Dit komt omdat deverbindingen die gemaakt zijn tussen de hersencellen en regelmatig herhaald worden, wordenversterkt elke keer dat de verbinding weer gebruikt wordt. Deze herhaling van een activiteit zorgtervoor, dat de waarschijnlijkheid dat deze verbinding de keer daarop weer gebruikt wordt, verhoogt.Creatief denken gaat daarentegen juist over het doorbreken van de patronen en over het vergrotenvan de kans tot het maken van nieuwe verbindingen. Juist de nieuwe verbindingen die wordengelegd tussen twee of meer onderwerpen, informatiebronnen, zorgen voor een nieuwe kijk: eeninnovatie. Innovatie is alles wat je voor het eerst doet ByttebierInnovatie door middel van het cerebellumLarry R. Vandervert schrijft het artikel The Neurophysiological Basis ofInnovation. Dit is te lezen in het boek Handbook on Innovation.Vandervert schrijft over innovatie en hoe dit in het brein tot stand komt.Dit is een andere benadering dan die hierboven beschreven wordt.Vandervert schrijft namelijk dat innovatie een recursief neurofysiologischproces is, waarbij het denken constant gereduceerd wordt tot patronen.Net zoals het in wiskunde werkt: het gaat om het zien van relaties enpatronen tussen verschillende zaken. Bij innovatie is het van belang dater constant nieuwe en efficintere verbindingen worden gecreerd. Innovatie ontstaat doorsamenwerking van het werkgeheugen en patronen die gegenereerd worden in het cerebellum. Hetcerebellum is volgens Wikipedia: een onderdeel van het centraal zenuwstelsel. De eerste functie vanhet cerebellum is de cordinatie van bewegingen om ze vlot en nauwkeurig te maken.Drie algemene theorienInnovatie kan met behulp van 3 algemene theorien onderbouwd worden:1. Innovatie is