Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) · 2020. 12. 15. · Nr. Naam instelling Bevoegd minister...

of 25 /25
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum Betreft WNT-Jaarrapportage 2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2020-0000726610 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Pagina 1 van 1 Hierbij stuur ik u overeenkomstig artikel 7.1 van de Wet normering topinkomens de WNT-jaarrapportage 2019 toe. Deze geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de gezamenlijke WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen. De WNT-jaarrapportage 2019 omvat zowel nieuw geconstateerde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling waren. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die fungeert als eerstelijns toezichthouder. De WNT-toezichthouders (2 e lijn, i.c. CIBG, ILT/AW, Onderwijsinspectie, Eenheid Toezicht WNT) kunnen ook proactief toezicht uitoefenen of reageren op signalen die zij langs andere weg ontvangen. In het overzicht zijn alle door accountants gemelde en door de WNT- toezichthouder definitief vastgestelde overtredingen opgenomen. Nog lopende onderzoeken in het kader van proactief toezicht door de WNT-toezichthouder zijn niet in het overzicht opgenomen. Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2018 zijn er 36 nieuwe meldingen. Hiervan zijn er 29 door de accountant en 7 door de WNT-toezichthouder zelf gesignaleerd. Van deze meldingen zijn 23 dossiers nog in onderzoek bij de WNT- toezichthouder. Het restant van de meldingen is afgerond. In vier gevallen is er geconstateerd dat er geen sprake was van een overtreding. Van de overige negen zijn er zes schendingen van de openbaarmakingsplicht en drie overtredingen van de bezoldigingsnorm. Er zijn vooralsnog geen overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding geconstateerd. Het overzicht bevestigt het beeld uit de wetsevaluatie en eerdere WNT- jaarrapportages dat de WNT een doeltreffend instrument is. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren

Embed Size (px)

Transcript of Kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) · 2020. 12. 15. · Nr. Naam instelling Bevoegd minister...

 • > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

  Datum

  Betreft WNT-Jaarrapportage 2019

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Kenmerk 2020-0000726610

  Uw kenmerk

  Bijlage(n) 1

  Pagina 1 van 1

  Hierbij stuur ik u overeenkomstig artikel 7.1 van de Wet normering topinkomens de WNT-jaarrapportage 2019 toe. Deze geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de gezamenlijke WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen. De WNT-jaarrapportage 2019 omvat zowel nieuw geconstateerde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling waren. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die fungeert als eerstelijns toezichthouder. De WNT-toezichthouders (2e lijn, i.c. CIBG, ILT/AW, Onderwijsinspectie, Eenheid Toezicht WNT) kunnen ook proactief toezicht uitoefenen of reageren op signalen die zij langs andere weg ontvangen. In het overzicht zijn alle door accountants gemelde en door de WNT-toezichthouder definitief vastgestelde overtredingen opgenomen. Nog lopende onderzoeken in het kader van proactief toezicht door de WNT-toezichthouder zijn niet in het overzicht opgenomen. Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2018 zijn er 36 nieuwe meldingen. Hiervan zijn er 29 door de accountant en 7 door de WNT-toezichthouder zelf gesignaleerd. Van deze meldingen zijn 23 dossiers nog in onderzoek bij de WNT-toezichthouder. Het restant van de meldingen is afgerond. In vier gevallen is er geconstateerd dat er geen sprake was van een overtreding. Van de overige negen zijn er zes schendingen van de openbaarmakingsplicht en drie overtredingen van de bezoldigingsnorm. Er zijn vooralsnog geen overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding geconstateerd. Het overzicht bevestigt het beeld uit de wetsevaluatie en eerdere WNT-jaarrapportages dat de WNT een doeltreffend instrument is. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren

 • > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

  Datum

  Betreft Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Kenmerk 2020-0000726609

  Uw kenmerk

  Bijlage(n) 2

  Pagina 1 van 3

  Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het topinkomensbeleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector. Overeenkomstig artikel 7.1 van de Wet normering topinkomens (WNT) is bij deze brief de WNT-jaarrapportage 20191 gevoegd met een overzicht van geconstateerde overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen. Eveneens geef ik met deze brief invulling aan de motie van de heer Van der Molen (CDA)2. In bijlage 2 geef ik een geactualiseerd overzicht van ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken in het kader van de WNT. Uit de huidige gegevens blijkt, evenals de voorgaande jaren, dat de WNT een effectief instrument is dat bovenmatige bezoldiging in de (semi-)publieke sector tegengaat en zorgt voor transparantie over topinkomens in deze sector. De WNT-jaarrapportage 2019 laat immers opnieuw weinig nieuwe accountantsmeldingen zien. De uitkomsten van de deelonderzoeken betreffende doeltreffendheid Wet normering topinkomens in het kader van de Wetsevaluatie WNT 2016-2020 laten een gelijkluidend beeld zien3. In de Kamerbrief en het overkoepelend eindrapport van de Wetsevaluatie WNT 2016-2020 kom ik hierop terug. Eveneens ga ik dan in op de doelmatigheid en de potentiele neveneffecten van de wet. Voor het einde van het jaar zend ik deze naar de Staten-Generaal. 1. Toezicht en handhaving 2019 De WNT-jaarrapportage 2019 (bijlage 1) omvat zowel nieuw geconstateerde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling waren. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die fungeert als eerstelijns toezichthouder. De WNT-toezichthouders (2e lijn, i.c. CIBG, ILT/AW, Onderwijsinspectie, Eenheid Toezicht WNT) kunnen ook proactief toezicht uitoefenen of reageren op signalen die zij langs andere wegen ontvangen. 1 De WNT-Jaarrapportage 2019 is gebaseerd op de jaarverslagen van de WNT-instellingen over het jaar 2019. De jaarverslagen 2019 worden in 2020 vastgesteld. 2 Kamerstukken II 2017-2018, 30 111, nrs. 115 en 116. 3 De WNT-Jaarrapportage 2019 is geen onderdeel van de deelonderzoeken betreffende doeltreffendheid WNT in het kader van de wetsevalutie 2016-2020, vanwege het tijdstip van gereed zijn van de WNT-Jaarrapportage 2019. Zowel de stukken van de wetsevaluatie alsmede de WNT-jaarrapportage worden in december gedeeld met beide Kamers.

 • Pagina 2 van 3

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum

  Kenmerk 2020-0000726609

  Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2018 zijn er 36 nieuwe meldingen. Hiervan zijn er 29 door de accountant en 7 door de WNT-toezichthouder zelf gesignaleerd. Van deze meldingen zijn 23 dossiers nog in onderzoek bij de WNT-toezichthouder. Het restant van de meldingen is afgerond. In vier gevallen is er geconstateerd dat er geen sprake was van een overtreding. Van de overige negen zijn er zes schendingen van de openbaarmakingsplicht en drie overtredingen van de bezoldigingsnorm. Er zijn vooralsnog geen overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding geconstateerd. Het overzicht bevestigt het beeld uit eerdere WNT-jaarrapportages dat de WNT een doeltreffend instrument is. Er is sprake van een relatief beperkt aantal overtredingen. 2. Uitzonderingsverzoeken Naast de WNT-jaarrapportage geef ik uitvoering aan de motie Van der Molen4 met een geactualiseerd overzicht met uitzonderingsverzoeken op de WNT (zie bijlage 2). Sinds de peildatum van bijlage 2 van de WNT-Jaarrapportage 2018 (15 oktober 2019) zijn er twee uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4 WNT ingediend, waarvan er één verzoek is gehonoreerd. 3. Vaststelling Normenkader 2021 en regels voor verantwoording 2020 Jaarlijks wordt in het najaar een aantal besluiten genomen en regelingen geactualiseerd met het oog op de uitvoering van de WNT. Hierna geef ik een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Indexering bezoldigingsmaxima Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2021 komt uit op € 209.000. Op grond van de WNT wordt het bezoldigingsmaximum jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld op basis van het CBS-cijfer voor de contractloonstijging bij de overheid in het voorgaande jaar en afgerond naar boven op duizendtallen. Ook de overige maxima voor onder meer toezichthoudende topfunctionarissen en interim-topfunctionarissen zijn op overeenkomstige wijze geïndexeerd. Sectorregelingen De sectorale regelingen voor de zorg, jeugdhulp en zorgverzekeraars, woningcorporaties, onderwijs, cultuur en de media en ontwikkelingssamenwerking zijn in november 2020 opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. De indexering van de verlaagde bezoldigingsmaxima per bezoldigingsklasse is vastgesteld en de regelingen zijn op een aantal kleine punten aangepast. De regelingen treden met ingang van 1 januari 2021 in werking. Vanaf 1 januari 2021 worden voor de topfunctionarissen van de landelijke en regionale media-instellingen verlaagde bezoldigingsmaxima van kracht. De regeling voor media-instellingen bevat drie verlaagde bezoldigingsmaxima, namelijk € 148.000, € 176.000 en € 193.000 (niveau 2021).

  4 Kamerstukken II 2017-2018, 30 111, nr. 111 & 114.

 • Pagina 3 van 3

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum

  Kenmerk 2020-0000726609

  Uitvoeringsregeling WNT De Uitvoeringsregeling WNT bevat nadere regels ter uitwerking of verduidelijking van een aantal onderwerpen, zoals het bezoldigingsbegrip en de openbaar-makingsverplichting. Naar aanleiding van verzoeken om verduidelijking uit het veld, rechterlijke uitspraken e.d. wordt de regeling tot op heden jaarlijks geactualiseerd. Op 2 september 2020 heb ik de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT vastgesteld5. De belangrijkste wijziging houdt in dat de WNT-instelling met betrekking tot een niet-topfunctionaris die boven het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum wordt bezoldigd, niet langer de begin- en einddatum van de vervulling van de functie hoeft te vermelden bij openbaarmaking van de overschrijding. In de WNT is bepaald dat van een niet-topfunctionaris alleen de functie in de WNT-verantwoording hoeft te worden opgenomen. Met vermelding van genoemde gegevens konden alsnog de gegevens van de niet-topfunctionaris worden achterhaald. Controleprotocol Op 9 juni 2020 is het Controleprotocol WNT 2020 vastgesteld6. Hierin worden de controlewerkzaamheden beschreven die de accountant moet uitvoeren bij de WNT-verantwoording van WNT-instellingen over 2020. Het protocol is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit controleprotocol is minimaal gewijzigd ten opzichte van het vorige controleprotocol. 4. Tweede wetsevaluatie Overeenkomstig artikel 7.2 WNT ontvangt u voor het einde van dit jaar de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) over de periode 2016-2020. In deze tweede wetsevaluatie zijn de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de neveneffecten van de WNT onderzocht7. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren

  5 Stcrt-2020, 46383 6 Stcrt- 2020, 31379 7 Kamerstukken II, 2018/19, 34366, nr. 3.

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Pagina 1 van 19

  WNT-Jaarrapportage 2019

  Bijlagenummer 1 Datum Ons kenmerk 2020-0000727502 Nr. Naam instelling Bevoegd

  minister Gesignaleerd

  door Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals

  geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  1 Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

  VWS Accountant 2014 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  2 Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

  VWS Accountant 2014, 2015 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  3 CAK VWS Accountant 2015 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 2 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  4 CAK VWS Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  5 Stichting RegioPlus Arbeidsmarkt zorg en welzijn

  VWS Accountant 2016 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  6 Universitair Medisch Centrum Groningen

  VWS CIBG 2013, 2014, 2015, 2016

  Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €103.189,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door instelling opgevolgd

  7 Zorggroep De Laren B.V.

  VWS Accountant 2016 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  8 Zorggroep De Laren B.V.

  VWS Accountant 2015, 2016, 2017

  Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum & Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €57.677,11

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 3 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  9 Zorggroep De Laren B.V.

  VWS CIBG 2016 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Toezichthoudende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: € 113,42

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  10 SAG Zorgontwikkeling BV

  VWS Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  11 Stichting Combiwel Amsterdam

  VWS Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  12 Stichting Combiwel Amsterdam

  VWS Accountant 2014-2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  13 Stichting Kraamzorg de Eilanden

  VWS Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 4 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  14 Stichting Rubicon Jeugdzorg

  VWS Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  15 Stichting Zorgfix Thuiszorg

  VWS Accountant 2014, 2015 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  16 Stichting Huize ten Donk

  VWS Accountant 2015, 2016, 2017

  Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  17 Stichting Elan Barneveld

  VWS Accountant 2016 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  18 Stichting Elan Barneveld

  VWS Accountant 2017, 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 5 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  19 Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Groningen

  VWS CIBG 2013, 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: € 11.175,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door instelling opgevolgd

  20 Stichting Jeugdtandzorg West

  VWS Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  21 Nedahuis B.V. VWS Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  22 Raadthuys Psychologen B.V.

  VWS Accountant 2014, 2015, 2016, 2018

  Openbaarmakingsplicht Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  23 Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts

  VWS Accountant 2017 Openbaarmakingsplicht Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 6 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  24 Kobussen & Partners Psychologen B.V.

  VWS Accountant 2015,2016, 2017

  Openbaarmakingsplicht Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  25 Stichting Vrijwaard VWS Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  26 TOPP-Zorg B.V. VWS Accountant 2018, 2019 Openbaarmakingsplicht Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  In behandeling

  27 Stichting Sezo VWS Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  28 Stichting Sezo VWS Accountant 2014, 2015, 2016, 2017

  Openbaarmakingsplicht Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 7 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  29 Stichting Sandstep Klinieken

  VWS Accountant 2018 Openbaarmakingsplicht Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  30 Freeway Zorg B.V. VWS Accountant 2018, 2019 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  31 Stichting Amaliazorg VWS Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  32 Stichting Uit de Steigers

  VWS Accountant 2019 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  33 Stichting Huisartsenpost West-Brabant

  VWS Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 8 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  34 Stichting Helicon Opleidingen

  OCW Accountant 2014 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, € 137.524,-

  Last onder dwangsom, overtreding is ongedaan gemaakt.

  35 Stichting OBSG Leiderdorp

  OCW Accountant 2016, 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €41.102,93

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling

  36 Stichting STC-groep OCW Accountant 2016 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €75.000,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens gedeeltelijk (€36.000) door topfunctionaris opgevolgd.

  37 Stichting Roelof van Echten

  OCW Accountant 2016 Openbaarmakingsplicht Leidinggevende topfunctionaris

  Onjuiste openbaarmaking

  In behandeling

  38 Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

  OCW Accountant 2016 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €75.000,-

  Last onder dwangsom, overtreding is nog niet ongedaan gemaakt.

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 9 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  39 Stichting University college Roosevelt

  OCW Accountant 2016 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  40 Stichting Praktijkonderwijs Langstraat

  OCW Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  41 Adelbert College OCW Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €25.371,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door topfunctionaris opgevolgd

  42 Stichting tot verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag Oldebroek

  OCW Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €29.698,-.

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  43 Tilburg University (Katholieke Universiteit Brabant)

  OCW Accountant 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 10 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  44 Vereniging Het Amsterdams Lyceum

  OCW IvhO 2017 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €6.389,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door topfunctionaris opgevolgd

  45 Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

  OCW Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €2.816,-

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  46 Scala Elshout OCW Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €6.669,-

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  47 Stichting Burgemeester Harmsmaschool

  OCW Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  48 Stichting QliQ Helmond OCW Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €12.030,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door topfunctionaris opgevolgd

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 11 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  49 Stichting Conexus Nijmegen

  OCW Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €418,-

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  50 Stichting Islamitisch Onderwijs

  OCW IvhO 2017, 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, €25.074,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens gedeeltelijk (€12.294,27) door topfunctionaris opgevolgd.

  51 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs

  OCW Accountant 2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  52 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving

  OCW Accountant 2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  53 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe

  OCW Accountant 2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 12 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  54 Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving

  OCW Accountant 2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  55 Stichting Nutsscholen Geldrop

  OCW Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  56 Stichting gemeentelijk Gymnasium Hilversum

  OCW Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  57 Ministerie van Justitie en Veiligheid inzake Schadefonds geweldsmisdrijven

  JenV Eenheid toezicht WNT

  2013, 2014, 2015, 2016, 2017

  Openbaarmakingsplicht n.v.t. Ontbrekende WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  58 Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk

  BZK Accountant 2017 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 13 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  59 Werkbedrijf Atlant de Peel/Senzer

  BZK Eenheid toezicht WNT

  2016 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onvolledige WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  60 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

  IenW Eenheid toezicht WNT

  2016, 2017 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onjuiste en onvolledige WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  61 Gemeente Amsterdam BZK Accountant 2018 Melding betreft de afgifte van een oordeel met beperking door de accountant vanwege een onzekerheid m.b.t. de juistheid van de maximale ontslaguitkering.

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  62 Gemeente Amsterdam BZK Eenheid toezicht WNT

  2018 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onjuiste WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  63 Stichting Cultureel Centrum de Blauwe Kei

  BZK Accountant 2018 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 14 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  64 Stichting Stedelijk Museum Amsterdam

  BZK Eenheid toezicht WNT

  2014, 2015, 2017

  Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onjuiste WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  65 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

  EZK Eenheid toezicht WNT

  2016 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, € 31.059,21

  De rechtbank heeft het beroep van appellant niet-ontvankelijk verklaard. Volgende stap moet nog worden bepaald.

  66 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

  EZK Eenheid toezicht WNT

  2015 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling, € 33.274,-

  De rechtbank heeft het beroep van appellant niet-ontvankelijk verklaard. Volgende stap moet nog worden bepaald.

  67 Stichting Sportbedrijf Amstelveen

  BZK Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  68 Stichting TeamAlert BZK Accountant 2017 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Ontbrekende WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 15 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  69 Sociale Verzekeringsbank

  SZW Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  70 Ministerie van Defensie Defensie Accountant 2017, 2018 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  71 Ministerie van Defensie Defensie Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  72 Stichting Citymarketingorganisatie Breda

  BZK Accountant 2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  73 Stichting Larcom BZK Accountant 2018 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 16 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  74 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  BZK Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  75 Gemeente Hardenberg BZK Accountant 2019 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  76 Delta BZK Accountant 2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Accountantsmelding nog in onderzoek

  In behandeling

  77 Gemeente Meierijstad BZK Accountant 2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onvolledige WNT-verantwoording

  Opdracht tot foutherstel in de volgende jaarrekening

  78 Gemeente Meierijstad BZK Eenheid toezicht WNT

  2019 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onjuiste WNT-verantwoording

  Opdracht tot foutherstel in de volgende jaarrekening

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 17 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  79 Stichting Apenheul BZK Eenheid toezicht WNT

  2015, 2016 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onvolledige WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  80 Stichting Thuis Op Straat

  BZK Eenheid toezicht WNT

  2013, 2014, 2015, 2016

  Openbaarmakingsplicht n.v.t. Ontbrekende WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

  81 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

  BZK Eenheid toezicht WNT

  2016, 2017, 2018

  Openbaarmakingsplicht n.v.t. Ontbrekende WNT-verantwoording

  Geen, opdracht tot foutherstel begin 2020 gegeven. Gevraagde WNT-verantwoordingen ontvangen, maar nog niet vastgesteld of foutherstel correct heeft plaatsgevonden.

  82 Stichting Mainline Gezondheids- en Preventiewerk Druggebruikers

  BZK Eenheid toezicht WNT

  2016 Openbaarmakingsplicht n.v.t. Onvolledige WNT-verantwoording

  Geen, overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 18 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  83 Woonstichting Triada BZK Accountant 2018,2019 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €52.108,-

  In behandeling

  84 Stichting Leystromen BZK Accountant 2015, 2016, 2017, 2018

  Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €24.719,-

  Last onder dwangsom

  85 Stichting Waardwonen BZK Autoriteit Woningcorporaties

  2015, 2016 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Extern ingehuurde topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €40.068,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling

  86 Stichting Mijande Wonen

  BZK Accountant 2018 Melding betreft de afgifte van een oordeel met beperking door de accountant vanwege een onzekerheid m.b.t. niet geregistreerde en niet opgenomen vakantiedagen.

  Leidinggevende topfunctionaris

  Geen overtreding vastgesteld na nader onderzoek accountantsmelding

  Geen, na nader onderzoek geen overtreding geconstateerd

  87 Stichting Woonbron BZK Autoriteit Woningcorporaties

  2018 Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: €33.467,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling, tevens door instelling opgevolgd

 • Datum 7 december 2020

  Pagina 19 van 19

  Nr. Naam instelling Bevoegd minister

  Gesignaleerd door

  Jaar Soort overtreding Functie Overtreding zoals geconstateerd door de WNT-

  toezichthouder

  Getroffen handhavingsmaat-

  regelen

  88 Woningstichting Vechtdal Wonen/Beter Wonen Vechtdal

  BZK Accountant 2018 Overschrijding maximale ontslaguitkering

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onverschuldigde betaling: € 42.430,-

  Opdracht tot ongedaan maken onverschuldigde betaling

  89 Woningstichting Domus BZK Autoriteit Woningcorporaties

  2016, 2017, 2018

  Overschrijding toepasselijk bezoldigingsmaximum

  Leidinggevende topfunctionaris

  Onvolledige WNT-verantwoording

  In behandeling

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

  Kenmerk

  Pagina 1 van 2

  Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 WNT

  Bijlagenummer 2

  Uitzonderings-verzoeken WNT-maximum (art. 2.4 WNT)

  Gehonoreerd Uitzonderings-verzoeken op Klasse-indeling (art. 2.7 WNT)

  Gehonoreerd

  t/m 20191 20202

  t/m 20191 20202

  t/m 20191 20202

  t/m 20191 20202

  Zorgsector 28 1 4 23 1 2 OCW

  14 2 2

  Wonen 1 5

  Overige sectoren3

  164 1 13 1

  Totaal 45 2 17 1 42 3 4

  1. Dit betreft het aantal ontvangen en eventueel gehonoreerde verzoeken vanaf 2013 t/m peildatum 15 oktober 2019.

  2. De cijfers onder 2020 gegeven het aantal ontvangen en gehonoreerde verzoeken aan vanaf de peildatum 16 oktober 2019 t/m 15 oktober 2020.

  3. Geen klasse-indeling van toepassing. 4. Dit betreft uitzonderingsverzoeken ingediend door instellingen op het terrein van de ministeries

  van Financiën, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.

  In het overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken 2020 zijn de cijfers van het aantal (gehonoreerde) uitzonderingsverzoeken weergegeven over de periode vanaf 1 januari 2013 (inwerkingtreding van de WNT) tot peildatum 15 oktober 2020. Jaarlijks worden wijzigingen in het aantal (gehonoreerde) verzoeken ten opzichte van het voorgaande rapportagejaar (peildata 15 oktober) in beeld gebracht. Sinds de invoering van de WNT in 2013 is op een populatie van ca. 35.000 topfunctionarissen t/m 15 oktober 2020 in totaal 18 keer een individueel uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.4 (algemeen bezoldigingsmaximum) en 4 keer op grond van artikel 2.7 (sectorale bezoldigingsmaxima) gehonoreerd. Gehonoreerde verzoeken zijn door publicatie in de Staatscourant openbaar gemaakt. De overige verzoeken zijn afgewezen, ingetrokken of de procedure loopt nog.

 • Pagina 2 van 2

  Datum 22 november 2019

  Tot op heden zijn geen uitzonderingsverzoeken ontvangen om voor (enkele) functies bij instellingen een hoger bezoldigingsmaximum overeen te mogen komen (art. 2.5 van de WNT). Sinds de peildatum 16 oktober 2019 tot op 15 oktober 2020 is één uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.4 van de WNT gehonoreerd. Er is in deze periode geen ontvangen uitzonderingsverzoek op grond van artikel 2.7 van de WNT gehonoreerd.

  Kamerbrief EK WNT-Jaarrapportage 2019Kamerbrief TK Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019Bijlage 2 Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 WNTBijlage 1 WNT-Jaarrapportage 2019 - overzicht geconstateerde overtredingen en getroffen beheersmaatregelen