Katechismus tien geboden voor kinderen van 11-12 jaar

of 44 /44
Katechismus voor 11 – 12 Jarigen De Geloofsbelijdenis Katechismus voor 11 – 12 Jarigen De Geloofsbelijdenis KATECHISMUS VOOR 11 – 12 JARIGEN De 10 Geboden

Embed Size (px)

description

Deze katechismus is in 1990 samengesteld in opdracht van de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. dr. Johannes M. Gijsen. De katechismus bestaat uit drie delen, de geloofsbelijdenis, de sacramenten en de tien geboden. In dit gedeelte worden de tien geboden behandeld. Dit gedeelte is bedoeld voor kinderen van 11 en 12 jaar. Het behandelt dezelfde stof als voor de jongere kinderen maar uitgediept. Bovendien zijn er lessen toegevoegd over onderwerpen die voor de kleineren te moeilijk waren. Ook wordt in dit boekje regelmatig verwezen naar de heilige Schrift en proberen we de wil te activeren voor het formuleren van voornemens. Er is ook een katechismus voor kinderen van 9-10 en van 7-8 jaar.

Transcript of Katechismus tien geboden voor kinderen van 11-12 jaar

 • 1. KATECHISMUS VOORKatechismus voor 11 12 Jarigen 11 12 JARIGENDe Geloofsbelijdenis De 10 Geboden
 • 2. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 2 In opdracht van de bisschop van Roermond en op zijn gezag samengesteld door: Bisdom Roermond Dienst Katechese en Onderwijs Neerstraat 51-53, 6041 KB Roermond Telefoon 04750-86888 Vormgeving en druk: Ars drukkerij Roermond Illustraties: Ars Design (Carien Huyskens) Katechismus van: Additionele afbeeldingen: van Internet Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Joannes M. Gijsen Bisschop van Roermond 1990 Uitgeverij Tabor Dampoortstraat 166-168, B - 8310 Brugge 3 ISBN 90 6597 025 - 8 Deel 3 voor kinderen van 11-12 jaar D / 1990 / 3331 / 023 Nugi 214 Roermond 1990
 • 3. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 3 Het derde deeltje is bedoeld voor kinderen van 11 en 12 jaar. Het behandelt dezelfde stof als voor de jongere kinderen maar uitgediept. Bovendien zijn er lessen toegevoegd over onderwerpen die voor de kleineren te moeilijk waren. Ook wordt in dit boekje regelmatig verwezen naar de heilige Schrift en proberen we de wil te activeren voor het formuleren van voornemens. En van de belangrijkste taken van de Kerk is We hebben een nieuwe verwoording van de aloude en de verkondiging van het geloof. blijvende geloofsinhoud nodig. Zonder deze te kennen en Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. te verstaan is het onmogelijk Christus te volgen. Ik hoop dat de Blijde Boodschap, De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. zoals in de katechismus samengevat, Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap met eerbied en overtuiging wordt overgedragen.vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Het is een voorwaarde om onze toekomstige volwassenen Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft een blijvend houvast te bieden en hen zich thuis te doen geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer voelen in de levende gemeenschap van de Kerk. die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Moge Maria, de Moeder van Jezus, die levende katechismus en Moeder en voorbeeld van de katecheten Wil de katechese geschieden genoemd wordt, onze voorspreekster zijn. volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en Roermond, Hemelvaart van de Heer, 24 mei 1990 alles leerden onderhouden, wat Hij hen geboden heeft. Joannes M. Gijsen, bisschop van Roermond
 • 4. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 4 Hoe kan de mens heilig worden? Op die vraag antwoordt ons geloof: We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Nu weet je misschien niet altijd wat God van je vraagt. Daarom helpt Jezus ons. We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Alle mensen worden geboren. Ze leven op aarde. Je kunt we1 weten hoe iets moet, Vaak zijn mensen blij, maar om het ook te doen is niet gemakkelijk. maar ze zijn ook wel eens bedroefd. Ook daarbij komt Jezus ons helpen. Ze zijn meestal gezond, Hij geeft ons de genade om heilig te worden maar ze worden ook we1 eens ziek. Zo leven mensen een tijd op aarde. In dit boekje kun je hier veel over lezen. En dan gaan ze dood. En het belangrijkste mag je onthouden door de antwoorden op de vragen te leren. Vele mensen vragen we1 eens: waarom zijn we op aarde? Ons geloof geeft op die vraag een antwoord. Wij zijn niet op aarde om hier altijd te blijven, ook al is het hier meestal we1 fijn. Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van wat Hij ons geeft en heilig te worden.
 • 5. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 5 ----------------------------------------------------------------------- Waarom zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van alles wat Hij ons geeft en heilig te worden. Hoe worden wij heilig? We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Hoe weten we wat God van ons vraagt? We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Hoe weten we wat Jezus ons heeft geleerd? Door de Kerk weten we alles, wat Jezus ons heeft geleerd. Hoe helpt Jezus ons om heilig te worden? Hij geeft ons de genade om heilig te worden. -----------------------------------------------------------------------
 • 6. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 6LES 38 voor God en voor de mensen. Ze vragen dat we eerbied hebben voor de naam van andere mensen. Ze vragen dat we eerbied hebben voor het bezit van andere mensen. Dat willen we in de komende lessen samen gaan bekijken. God houdt van ons. Daarom wil Hij dat we bij Hem in de hemel komen. God wijst ons de weg naar de hemel. Jezus is ons ook komen helpen.Jezus heeft ons geleerd, dat we God boven alles moeten beminnen en de naasten als onszelf. Deze leer van Jezus is een samenvatting van de geboden die God ons gegeven heeft. Het zijn de Tien Geboden die Mozes van God kreeg op de berg. De Tien Geboden zijn de wegwijzers die God ons geeft om goed te leven. Wanneer je de geboden goed leest, dan zie je dat ze allemaal vragen om eerbied. Ze vragen dat we eerbied hebben
 • 7. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 7 ----------------------------------------------------------------------- Wat heeft Jezus ons geleerd? Jezus heeft ons geleerd, dat we God boven alles moeten beminnen en de naasten als onszelf. Wat zijn de Tien Geboden? De Tien Geboden zijn de wegwijzers die God ons geeft om goed te leven. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Mattes, hoofdstuk 22, vers 34 tot 40. We maken een voornemen: We proberen de geboden van God goed te begrijpen en te leven zoals God het ons leert -----------------------------------------------------------------------
 • 8. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 8LES 39 Het eerste gebod luidt: Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Wanneer je veel van iemand houdt, dan praat je ook netjes over hem. Sommige mensen praten niet fijn over God. Ze gebruiken de Naam van God als ze heel boos zijn of als De eerste drie geboden leren ons, hoe we eerbiedig zijn ze flink willen doen. tegenover God en zijn heilige Naam. Dan vloeken ze met de Naam van God. God wil niet dat wij ons tot slaaf maken van dingen. Iemand die weet hoe groot God is en ook hoe goed God is, Hij wil dat wij vrije mensen zijn. die praat eerbiedig over God. Afgoden maken de mens vaak onvrij. Het zijn vaak goden die de mensen zelf maken, Dat leert ons het tweede gebod: omdat ze bang zijn voor iets. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, Kijk maar eens in de geschiedenis van het joodse volk. niet zonder eerbied gebruiken. Daarom mogen wij geen afgoden aanbidden. God alleen heeft ons geschapen. God heeft ons de aarde gegeven om ze te gebruiken. Hij alleen geeft ons het eeuwig leven. We mogen op de aarde werken. Daarom geloven we ook alleen in God. Zes dagen mogen we werken. We weten door Jezus dat God veel van ons houdt. De zevende dag is een dag voor God. We hebben alles van God gekregen. Dat is de zondag. Dan gaan we naar de kerk. Natuurlijk houden wij ook van God. We werken dan ook niet. Wij danken God voor alles wat we van Hem kregen. Want God wil dat we ook uitrusten. Dat leert ons het eerste gebod. Hij wil dat we ons ontspannen.
 • 9. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 9 Wanneer we alleen maar werken, hebben we geen tijd meer voor fijne dingen. We hebben ook geen tijd meer voor elkaar en voor God. Dat leert ons het derde gebod: Gedenk, dat gij de dag des Heren heiligt. ----------------------------------------------------------------------- Wat leert ons het eerste gebod? Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. Wat leert ons het tweede gebod? Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Wat leert ons het derde gebod? Gedenk, dat gij de dag des Heren heiligt. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Oude Testament, in het Boek Exodus, hoofdstuk 32. We maken een voornemen: We houden van God. Daarom willen we ook eerbiedig zijn tegenover God. We proberen te doen wat de geboden over God ons leren. Mozes ontvangt de 10 geboden op 2 stenen tafels ----------------------------------------------------------------------
 • 10. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 10LES 40 Dit gebod is het enige waaraan God een belofte verbonden heeft. Wie zijn ouders eert, zal een gelukkig leven krijgen hier op aarde, Gaat het vierde gebod alleen maar over de ouders? Nee, in dit gebod denken we ook aan andere mensen die voor ons zorgen, bijvoorbeeld aan onze leraren op school of aan de priesters. Het vierde gebod leert ons eerbied te hebben voor onze ouders en voor alle mensen die voor ons zorgen. Naast de drie geboden die over God gaan, We hebben van God het leven gekregen. kennen we zeven geboden die over de mensen gaan. Het leven is heilig. Ze gaan zowel over andere mensen als over onszelf. Het leven komt van God en gaat ook weer naar God terug. Niemand mag zomaar het leven van zichzelf Bij het huwelijk nemen de ouders de verplichting op zich of van anderen doden. goed voor hun kinderen te zorgen Daarom luidt het vijfde gebod: en hun een goede opvoeding te geven. Gij zult niet doden. De ouders mogen natuurlijk ook iets We mogen het leven ook niet in gevaar brengen, van hun kinderen verwachten. bijvoorbeeld door roekeloos te zijn op straat Kinderen hebben eerbied voor hun ouders en of door ongezonde dingen te doen. zijn aan hen gehoorzaam. We mogen ook niemand pijn doen of het leven van iemand Ze helpen hun ouders ook, als ze dat kunnen. zo zuur maken dat hij er ziek van wordt. Daarom luidt het vierde gebod: Soms kunnen mensen elkaar erg beledigen Eer uw vader en uw moeder. of zelfs helemaal doodzwijgen. Ze praten niet meer tegen elkaar. Ook dat is een zonde tegen het vijfde gebod.
 • 11. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 11 Het vijfde gebod leert ons dat we eerbied moeten hebben voor het leven van onszelf en van anderen en het niet onnodig in gevaar mogen brengen. We hebben van God een lichaam gekregen. Ons lichaam is mooi. We willen er ook mooie dingen mee doen. We kunnen ermee sporten, we kunnen ermee werken. We kunnen ermee spelen. God wil dat we ons lichaam goed verzorgen. Met ons lichaam kunnen we ook verkeerde dingen doen. We kunnen nieuwsgierig zijn naar het lichaam van een ander. We kunnen er op een verkeerde manier mee spelen. Dat vindt God niet goed. Hij wil dat we eerbied hebben voor het lichaam van onszelf en van anderen. God wil ook dat we over ons lichaam eerbiedig praten. We vertellen er geen vieze moppen over. De drie geboden die over God gaan. Daarom luidt het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid doen. We hoeven niet preuts te zijn, maar we mogen we1 eerbiedig zijn. Zo heeft God het bedoeld.
 • 12. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 12 Het zesde gebod leert ons dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en er geen verkeerde dingen mee moeten doen. Soms doen mensen geen onkuisheid, maar ze denken er we1 veel aan. Ze denken aan dingen die niet zo netjes zijn. Ook dat is geen eerbied voor het lichaam. Daarom leert het negende gebod: Gij zult geen onkuisheid begeren. Iedereen heeft zo zijn eigen spulletjes. We hebben bijvoorbeeld een fiets of een boekentas of een radio, of we hebben een beetje geld in de spaarpot. We mogen deze dingen van anderen niet zomaar wegpakken. Dat is stelen. God vindt het niet goed als mensen stelen. Daarom luidt het zevende gebod: De zeven geboden die over de mensen gaan. Gij zult niet stelen.
 • 13. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 13 Soms stelen mensen niet en toch zijn ze niet eerlijk. Ze hebben bijvoorbeeld heel veel en anderen hebben niets. Dan zouden die rijke mensen moeten delen. We hebben alles van God gekregen. We moeten het dus ook eerlijk met anderen delen. Het zevende gebod leert ons niet te stelen en rechtvaardig met anderen te delen. Mensen kunnen ook we1 eens jaloers zijn. Soms gunnen ze elkaar niet dat ze mooie dingen hebben. Ze willen het liever zelf hebben. God vindt het niet fijn als we elkaar niets gunnen of jaloers zijn. Daarom luidt het tiende gebod: Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. Wanneer we iets hebben gestolen en we kunnen het nog teruggeven, dan moeten we het teruggeven. God wil dat we de waarheid spreken, zeker als het over andere mensen gaat. Daarom luidt het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Dit is ook een belangrijk gebod.
 • 14. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 14 Want wanneer we hier verkeerd tegen handelen, kunnen we mensen erg verdriet doen. Het achtste gebod leert ons dat we niet mogen lasteren, kwaadspreken en liegen. We mogen geen verkeerde en onware dingen van anderen vertellen. Dat is lasteren. Lasteren is van iemand kwaad vertellen dat hij niet heeft gedaan. Maar ook dingen van anderen die we1 waar zijn, maar die niet zo goed waren, mogen we niet zomaar verder vertellen. Dat is kwaadspreken. Kwaadspreken is kwaad van een ander onnodig doorvertellen. We kunnen soms ook liegen. Liegen is bewust iets vertellen dat niet waar is. We hebben nu alle geboden van God leren kennen. We begrijpen ook dat ze belangrijk zijn. Wanneer we ons allemaal aan deze geboden houden, wordt het veel fijner op de wereld. Dan kunnen de mensen gelukkiger zijn. Dat is exact wat God met de Tien Geboden bedoeld heeft. God heeft ons de Tien Geboden gegeven om ons gelukkiger te maken. -----------------------------------------------------------------------
 • 15. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 15 Wat leert ons het vijfde gebod? Het vijfde gebod leert ons dat we eerbied moeten hebben voor het leven van onszelf en van anderen en het niet onnodig in gevaar mogen brengen. Hoe luidt het zesde gebod? Gij zult geen onkuisheid doen. Wat leert ons het zesde gebod? Het zesde gebod leert ons dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en er geen verkeerde dingen mee moeten doen. Hoe luidt het zevende gebod? Gij zult niet stelen. Wat leert ons het zevende gebod? Hoe luidt het vierde gebod? Het zevende gebod leert ons niet te stelen en Eer uw vader en uw moeder. rechtvaardig met anderen te delen. Wat leert ons het vierde gebod? Hoe luidt het achtste gebod?Het vierde gebod leert ons eerbied te hebben voor onze Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. ouders en voor alle mensen die voor ons zorgen. Wat leert ons het achtste gebod? Hoe luidt het vijfde gebod? Het achtste gebod leert ons dat we niet mogen lasteren, Gij zult niet doden. kwaadspreken en liegen.
 • 16. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 16 Wat is liegen? Liegen is bewust iets vertellen dat niet waar is. Hoe luidt het negende gebod? Gij zult geen onkuisheid begeren. Hoe luidt het tiende gebod? Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort. Waarom heeft God ons de Tien Geboden gegeven? God heeft ons de Tien Geboden gegeven om ons gelukkiger te maken. ---------------------- Om zelf te lezen: We lezen in het Oude Testament in het Boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 1 tot 17. Wat is lasteren? Lasteren is van iemand kwaad vertellen We maken een voornemen: dat hij niet heeft gedaan. We proberen de regels van God goed te gebruiken, zodat we anderen en onszelf gelukkig kunnen maken. Wat is kwaadspreken? ---------------------------------------------------------------------- Kwaadspreken is kwaad van een ander Onnodig doorvertellen.
 • 17. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 17LES 41 Het gaat om grote feesten die niet op een zondag vallen. In Nederland zijn de verplichte feestdagen: Kerstmis, Hemelvaartsdag, Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen. Het tweede gebod van de Kerk leert ons hoe we deze dagen moeten vieren. Het is eigenlijk een uitleg van het derde gebod van God. Het tweede gebod van de Kerk luidt: Gij zult op zondagen en verplichte feestdagen de heilige De Kerk waartoe we behoren, Mis bijwonen en geen verboden werk doen. helpt ons ook te leven zoals God het wil. Daarom geeft ze ons ook geboden. We hebben bij de geboden van God al gezien, dat we op zondag mogen uitrusten. Natuurlijk geeft de Kerk ons nog veel meer. Daarom mogen we ook geen verboden werk doen. Denk maar aan de sacramenten en De Kerk viert elke dag het offer van Christus. aan de Blijde Boodschap. Ze vraagt van ons dat we soms ook een offer brengen. De Kerk geeft ons vijf geboden. Een offer helpt ons om ons te beheersen en meer op Christus te lijken. Deze geboden zijn door de Kerk gemaakt om ons te helpen beter te leven. Er zijn twee vormen van offers die de Kerk verplicht. De Kerk kan deze geboden zelf ook weer veranderen. Daarover gaat het derde gebod. Het derde gebod luidt: Het eerste gebod luidt: Gij zult op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en Gij zult de verplichte feestdagen vieren als zondag. op vastendagen vasten.
 • 18. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 18 Er zijn nog maar twee vasten- en onthoudingsdagen. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn vasten- en onthoudingsdagen. Wat zijn onthoudingsdagen? Onthoudingsdagen zijn dagen waarop we geen vlees eten. Wat zijn vastendagen? Vastendagen zijn dagen waarop we maar n keer per dag een gewone maaltijd gebruiken. De andere keren eten we minder dan normaal. Eerste gebod van de Kerk: Kinderen en jonge mensen moeten nog groeien Verplichte feestdagen (zoals Kerstmis) vieren als zondag en goed eten. Oude mensen en ook zieken hebben goed eten nodig. Maar ook mensen die hard moeten werken, moeten goed eten. Daarom heeft de Kerk gezegd: Iedereen tussen 21 en 59 jaar moet vasten, behalve de zieken of de mensen die hard moeten werken. De Kerk wil graag dat we kinderen van God zijn en blijven. Toch doen we we1 eens zonden. Tweede gebod van de Kerk: Voor die zonden vragen we vergeving. Op zondagen en verplichte feestdagen de heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen. Soms wachten mensen daar we1 eens mee.
 • 19. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 19 Soms wachten ze zelfs heel lang. Dat is niet goed. Wanneer je iets verkeerd hebt gedaan, moet je het zo gauw mogelijk goedmaken. Daarom leert het vierde gebod van de Kerk: Gij zult minstens eenmaal per jaar biechten. Dat geldt natuurlijk voor de mensen die groot kwaad Derde gebod van de Kerk: Op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten. hebben gedaan, maar het is verstandig om toch regelmatig te gaan biechten, ook als je geen groot kwaad hebt gedaan. Ook de Eucharistie is belangrijk, Jezus wil ons voedsel zijn op weg naar de hemel. Daarom gaan we regelmatig te communie. Soms doen mensen dat niet. Dat is niet goed. Daarom luidt het vijfde gebod van de Kerk: Gij zult in de Paastijd de heilige Communie ontvangen. De Kerk vraagt geen moeilijke dingen van ons. Ze vraagt eigenlijk heel gewone dingen. De geboden van de Kerk helpen ons om beter als christen te leven. Vierde gebod van de Kerk: Minstens eenmaal per jaar biechten.
 • 20. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 20 ----------------------------------------------------------------------- Hoeveel geboden geeft ons de Kerk? De Kerk geeft ons vijf geboden. Hoe luidt het eerste gebod van de Kerk? Gij zult de verplichte feestdagen vieren als zondag. Welke zijn in Nederland de verplichte feestdagen? In Nederland zijn de verplichte feestdagen: Kerstmis, Hemelvaartsdag, Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen. Hoe luidt het tweede gebod van de Kerk? Gij zult op zondagen en verplichte feestdagen de heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen. Waarmee helpt ons een offer? Een offer helpt ons om ons te beheersen en meer op Christus te lijken. Hoe luidt het derde gebod? Gij zult op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten. Welke zijn de vasten- en onthoudingsdagen? Vijfde gebod van de Kerk: Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn In de Paastijd de heilige Communie ontvangen. vasten- en onthoudingsdagen.
 • 21. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 21 De andere keren eten we minder dan normaal. Wie moet vasten? Iedereen tussen 21 en 59 jaar moet vasten, behalve de zieken of de mensen die hard moeten werken. Hoe luidt het vierde gebod van de Kerk? Gij zult minstens eenmaal per jaar biechten. Hoe luidt het vijfde gebod van de Kerk? Gij zult in de Paastijd de heilige Communie ontvangen. Waarmee helpen ons de geboden van de Kerk? De geboden van de Kerk helpen ons om beter als christen te leven. ----------------------Het offer van de weduwe in de tempel.(Lc 21, 1-4; vgl. Mc 12,41-44) Om zelf te lezen: We lezen in het Evangelie van Mattes, hoofdstuk 4, Wat zijn onthoudingsdagen? vers 1 tot 11 Onthoudingsdagen zijn dagen waarop we geen vlees eten. We maken een voornemen: De geboden van de Kerk zijn goed voor ons. Wat zijn vastendagen? Daarom willen we deze geboden ook navolgen.Vastendagen zijn dagen waarop we maar n keer per ----------------------------------------------------------------------- dag een gewone maaltijd gebruiken.
 • 22. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 22LES 42 Er zijn goddelijke deugden. Goddelijke deugden zijn deugden die ons helpen om goed met God om te gaan. Er zijn ook zedelijke deugden. Zedelijke deugden zijn deugden die ons helpen goed met de mensen om te gaan. Er bestaan drie goddelijke deugden. Alle mensen hebben goede eigenschappen en Ze hebben te maken met God en onszelf. allemaal hebben we ook verkeerde eigenschappen. Dat begrijp je meteen, wanneer je hoort De goede eigenschappen noemen we deugden, welke de goddelijke deugden zijn. de verkeerde noemen we ondeugden. De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde. De goede eigenschappen helpen ons om goed te leven. We geloven in God, Een christen kan goede eigenschappen hebben. we hopen en vertrouwen op God en Dat noemen we dan christelijke deugden. we houden van God. Iemand die de christelijke deugden beoefent, Geloven is een belangrijke goddelijke deugd. leeft zoals Christus het ons heeft geleerd. De deugd van geloof is een geschenk van God,Christelijke deugden zijn eigenschappen die ons helpen Waardoor we mogen geloven in God en om te leven zoals Christus het ons heeft geleerd. alles wat Jezus ons over God heeft geleerd.We hebben geleerd dat er geboden zijn die over God gaan Zonder deze deugd kunnen we niet op God hopen en en geboden die over de mensen gaan. kunnen we ook niet van God houden. Er zijn ook verschillende soorten deugden. Daarom bidden we regelmatig de oefening van geloof.
 • 23. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 23 De deugd van hoop is ook belangrijk, want daardoor hebben we altijd vertrouwen, ook als het moeilijk wordt. We hopen namelijk dat God voor alles zorgt. We hopen op de eerste plaats dat we in de hemel komen. De deugd van hoop is een geschenk van God, waardoor we vast op God vertrouwen. Daarom bidden we regelmatig de oefening van hoop. De belangrijkste deugd is de deugd van liefde. Door de liefde worden we met God verbonden. We horen bij God en willen ook graag bij God zijn. Door de liefde tot God willen we ook van alle mensen houden. De deugd van liefde is een geschenk van God, waardoor we van God het meeste houden en van alle mensen evenveel als van onszelf. Daarom bidden we regelmatig de oefening van liefde. Er zijn veel zedelijke deugden. Het zijn alle deugden die zorgen dat we leven zoals Christus het ons heeft geleerd. De voornaamste zedelijke deugden noemen we de hoofddeugden. De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, Geloof: Christus is verrezen rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Hij verschijnt aan Maria Magdalena
 • 24. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 24 ----------------------------------------------------------------------- Welke zijn de goddelijke deugden? De goddelijke deugden zijn geloof, hoop en liefde. Wat is de deugd van geloof? De deugd van geloof is een geschenk van God, waardoor we mogen geloven in God en alles wat Jezus ons over God heeft geleerd. Wat is de deugd van hoop? De deugd van hoop is een geschenk van God, waardoor we vast op God vertrouwen. Wat is de deugd van liefde? Hoop: Door Christus kan de mens naar God de Vader De deugd van liefde is een geschenk van God, waardoor we van God het meeste houden en Wat zijn christelijke deugden? van alle mensen evenveel als van onszelf.Christelijke deugden zijn eigenschappen die ons helpen om te leven zoals Christus het ons heeft geleerd. Welke zijn de hoofddeugden? De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, Wat zijn goddelijke deugden? rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Goddelijke deugden zijn deugden die ons helpen om goed met God om te gaan. ---------------------- Wat zijn zedelijke deugden? Om zelf te lezen: Zedelijke deugden zijn deugden Lees in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, die ons helpen goed met de mensen om te gaan. vers 60 tot 71.
 • 25. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 25 We maken een voornemen: We proberen goede eigenschappen te krijgen en onze slechte eigenschappen te overwinnen. We vragen God ons daarbij te helpen. Welke zijn de hoofddeugden? De hoofddeugden zijn: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 60 tot 71. We maken een voornemen: We proberen goede eigenschappen te krijgen en onze slechte eigenschappen te overwinnen. We vragen God ons daarbij te helpen. Oefening van geloof Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt n God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest; Liefde: Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en dat hij Zijn Enige Zoon heeft gegeven(Joh, 3,16-18) aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft.
 • 26. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 26 Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof! Oefening van hoop Oneindig goede God, ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus, Symbolen van de goddelijke deugden: van U te verkrijgen: Geloof (kruis), Hoop (anker) en Liefde (hart) de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop! Oefening van liefde God van Liefde, ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde! De 4 hoofddeugden (van links naar rechts): matigheid, voorzichtigheid, sterkte en rechtvaardigheid. -----------------------------------------------------------------------
 • 27. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 27LES 43 God is niet alleen onze Schepper. Hij is ook onze Vader. Een kind mag alles aan zijn ouders vragen. Wij mogen dus ook alles aan God vragen. Jezus zelf heeft ons geleerd dat we moeten bidden. Hij heeft ons ook geleerd hoe we moeten bidden. Jezus heeft ons geleerd dat we als kinderen tot de Vader in de hemel mogen bidden. God heeft alles geschapen. Krijgen kinderen altijd alles Hij heeft ook de mens geschapen. wat ze aan hun vader of moeder vragen? God is dus de Heer van alles wat bestaat. Vaak wel, maar soms ook niet. Wanneer kinderen iets vragen wat niet goed voor hen is, Hij is ook de Heer van de mens. dan geven hun ouders dat niet. Daarom eert de mens God. Soms vinden ouders ook Hij dankt God ook voor alles wat God hem geeft. dat hun kinderen een keer moeten wachten. De mens bidt tot God. Wanneer ze al een ijsje hebben gehad, Bidden is op de eerste plaats eer brengen aan God en moeten ze niet meteen zeuren voor een tweede ijsje. Hem danken voor alles wat Hij ons geeft. God doet dat ook zo. God geeft ons niet alles wat we vragen. Natuurlijk mogen we ook alles aan God vertellen. Soms vragen we verkeerde dingen. Wanneer we blij zijn, zeggen we dat aan God, Soms laat God ons even wachten, maar ook als we boos of bedroefd zijn. We mogen alles aan God vragen, Bidden is ook alles aan God vertellen. maar we krijgen niet altijd wat we vragen.
 • 28. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 28 Wat kunnen we aan God vragen? Het belangrijkste wat we aan God mogen vragen, is dat wij zelf en alle mensen in de heme1 komen. We mogen aan God natuurlijk ook dingen vragen die we nu graag willen. Of we kunnen bidden wanneer we bang zijn. Dan kunnen we God om hulp vragen. We kunnen natuurlijk ieder ogenblik van de dag bidden. Er zijn ogenblikken dat we zeker bidden. Wij bidden vooral wanneer we opstaan en slapen gaan, voor en na het eten, als we in de kerk zijn en als er gevaarlijke dingen gebeuren. Wanneer we bidden, luistert God naar ons. We bidden daarom eerbiedig. We vertrouwen ook dat God ons geeft wat goed voor ons is. We moeten bidden met eerbied en vertrouwen.
 • 29. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 29 Mogen we alles aan God vragen? We mogen alles aan God vragen, maar we krijgen niet altijd wat we vragen. Wat is het belangrijkste wat we aan God mogen vragen? Het belangrijkste wat we aan God mogen vragen, is dat wij zelf en alle mensen in de heme1 komen. Wanneer bidden wij vooral? Wij bidden vooral wanneer we opstaan en slapen gaan, voor en na het eten, als we in de kerk zijn en als er gevaarlijke dingen gebeuren. Hoe moeten we bidden? We moeten bidden met eerbied en vertrouwen.----------------------------------------------------------------------- Wat is bidden op de eerste plaats? ---------------------- Bidden is op de eerste plaats eer brengen aan God en Hem danken voor alles wat Hij ons geeft. Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 11, Wat is bidden ook? vers 1 tot 13. Bidden is ook alles aan God vertellen. We maken een voornemen: Wat heeft Jezus ons over het bidden geleerd? We bidden elke dag, Jezus heeft ons geleerd dat we als kinderen zeker op de momenten dat we moeten bidden. tot de Vader in de heme1 mogen bidden. -----------------------------------------------------------------------
 • 30. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 30 LES 44 We vereren de heiligen. We kunnen aan de heiligen ook vragen om bij God voor ons te bidden. Het zijn immers onze broers en zussen. Want we hebben dezelfde Vader. Dat is God. Daarom kunnen de heiligen ons helpen. We kunnen ook veel van de heiligen leren. Want zij hebben zo geleefd dat ze nu bij God zijn.We hebben in de kerk allemaal we1 eens beelden zien staan. De heiligen zijn daarom ons voorbeeld. Dat zijn beelden van heiligen. Nu weten we ook, Misschien ken je zelf ook al een paar heiligen. waarom we de heiligen mogen vereren. Misschien je eigen patroonheilige, We vereren de heiligen, waar je naar genoemd bent. omdat ze ons voorbeeld zijn en Als je Piet heet, is je patroonheilige de heilige Petrus. voor ons bidden bij God. Heet je Anja, dan is je patroonheilige de heilige Agnes. Er is n heilige die we heel bijzonder vereren.Soms denken mensen dat heiligen heel vreemde mensen zijn, Dat is de maagd Maria. die nooit verkeerde dingen deden. Wij vereren de maagd Maria Sommige mensen denken dat heiligen heilige boontjes zijn. meer dan alle andere heiligen, Dat is helemaal niet zo. omdat ze de Moeder is van God en Heiligen zijn gewone mensen, ook onze Moeder. die met de hulp van God in de hemel zijn gekomen. Wij kunnen dus ook heilig worden.
 • 31. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 31 Juist omdat Maria onze Moeder is, mogen we haar alles vertellen. We mogen haar ook alles vragen. Maria helpt ons dus. Maar Maria verwent ons niet. Soms geeft ze ons niet wat we vragen. Maar we vertrouwen dat Maria dan alles voor ons aan God vraagt, wat goed voor ons is. We kunnen Maria op een bijzondere manier vereren door haar feesten te vieren en door de rozenkrans te bidden. Maria heeft dat ook zelf gevraagd. Ze heeft het aan de kinderen van Fatima gevraagd en ook in Lourdes aan Bernadette. Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
 • 32. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 32 Waarom vereren we de heiligen? We vereren de heiligen, omdat ze ons voorbeeld zijn en voor ons bidden bij God. Waarom vereren wij de maagd Maria meer dan alle andere heiligen? Wij vereren de maagd Maria meer dan alle andere heiligen, omdat ze de Moeder is van God en ook onze Moeder. Hoe kunnen we Maria op een bijzondere manier vereren? We kunnen Maria op een bijzondere manier vereren door haar feesten te vieren en door de rozenkrans te bidden. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 25 tot 27.----------------------------------------------------------------------- We maken een voornemen: Wat zijn heiligen? We denken regelmatig aan onze broers en zussen in de Heiligen zijn gewone mensen, hemel, zeker aan Maria en onze patroonheilige. die met de hulp van God in We vragen hun ons te helpen. de heme1 zijn gekomen. -----------------------------------------------------------------------
 • 33. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 33LES 45 De mens die slecht geleefd heeft, wil echter niet naar God. Hij vlucht zover weg dat hij God niet meer ziet. Tegelijk verlangt deze mens erg naar God. Want hij heeft gezien hoe fijn het bij God is. Toch kan hij niet naar God toe. Deze mens lijdt heel erg. Dat is al verschrikkelijk. Maar het ergste is dat aan dit lijden nooit een einde komt. We gaan nu nadenken over iets dat heel erg is. Dat is de hel. Het kan namelijk met mensen helemaal verkeerd gaan. De he1 is het voor eeuwig moeten missen van God. We bedoelen nu niet hier op aarde. We bedoelen nog iets veel ergers. Niemand kan meer iets voor deze mensen doen. Het kan met mensen na het leven hier op aarde We vinden het niet fijn om hieraan te moeten denken. Heel verkeerd gaan. Toch moeten we aan de he1 ook denken. Mensen kunnen slecht leven en grote zonden doen. Want als we er nooit aan denken, Dat is natuurlijk erg. worden we niet gewaarschuwd. Maar die mensen kunnen dat met God in orde maken. Wie gewaarschuwd is, past we1 op. Ze kunnen gaan biechten. Of ze kunnen op een andere manier aan God vergeving We kunnen ook nog iets anders doen. vragen, wanneer ze niet kunnen biechten. We kunnen vaak bidden voor de mensen Dan is er niets meer aan de hand. die weten dat ze slecht leven. Het wordt pas erg, wanneer deze mensen weten We kunnen aan God vragen dat ze slecht leven en geen berouw hebben. dat ze berouw krijgen en beter gaan leven. Mensen gaan allemaal dood. We vragen aan God dat de zondaars zich bekeren. Dan gaat de ziel van de mens naar God.
 • 34. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 34 ----------------------------------------------------------------------- Wat is de hel? De he1 is het voor eeuwig moeten missen van God. Wat doen we voor de zondaars? We vragen aan God dat de zondaars zich bekeren. Wanneer hoeven we niet bang te zijn voor de he17 We hoeven niet bang te zijn voor de hel, als we aan God vergeving vragen voor onze zonden. ---------------------- Om zelf te lezen: Dat heeft Maria ons ook gevraagd. Lees in het Evangelie van Lucas, Ze heeft het gevraagd in Fatima en in Lourdes en hoofdstuk 16, vers 19 tot 31. nog op meer plaatsen. Je kunt ook lezen in het Evangelie van Mattes, Maria zelf bidt met ons mee. hoofdstuk 25, vers 31 tot 46. Moeten we nu bang worden? We maken een voornemen: Nee, want wanneer we zonde hebben gedaan, We bidden elke dag dat we in de hemel mogen komen. kunnen we altijd aan God vergeving vragen. We vragen ook elke dag aan God En dan hoeven we niet bang te zijn. dat de zondaars zich bekeren. We hoeven niet bang te zijn voor de hel, ----------------------------------------------------------------------- als we aan God vergeving vragen voor onze zonden.
 • 35. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen 35LES 46 We hebben van God ook een feestkleed ontvangen. Dat is je doopkleed. Door goed te leven hebben we geprobeerd dit feestkleed mooi te houden. Na het leven hier op aarde gaan we dan naar het feest. Voordat we naar binnengaan, zien we echter dat er nog vlekken op ons feestkleed zitten. Of misschien zitten er een paar scheurtjes of kreukels in. Je bent op een feest uitgenodigd. We hebben al gezien Je hebt je mooi gemaakt: in de ha1 van het huis dat in de feestzaal iedereen er piekfijn uitziet. zie je dat je een vieze vlek op je trui hebt. Dus kunnen we zo niet naar binnen. Daar wil je toch niet mee binnengaan. We zouden we1 graag naar binnen willen, Want iedereen ziet er piekfijn uit. want het is een geweldig fijn feest. Je vraagt aan de gastvrouw, Maar we durven zo toch niet of je even naar de keuken of de onder al die nette mensen te komen. badkamer mag om die vlek schoon te maken. Je wilt het vlug doen, Daarom gaan we eerst ons doopkleed in orde maken. want je hebt al gezien dat het feest heel gezellig is. We moeten eerst de vlekken of Je wilt geen tijd verliezen. scheuren van de zonde nog kwijt raken. Dat noemen we het vagevuur. Gelukkig komt iemand je helpen. Het vagevuur is de plaats Nu kun je ook naar binnen. waar mensen zonden of zondestraffen uitboeten Op dit voorbeeld lijkt het vagevuur een beetje. die op aarde nog niet vergeven zijn. We zijn uitgenodigd op het grote feest bij God. Juist omdat ze gezien hebben, hoe fijn het bij God is, Dat is een heel fijn feest. is het erg dat ze nog niet naar binnen kunnen.
 • 36. Laat de Kinderen tot Mij komen Katechismus voor 11 12 Jarigen