Kalzip Benelux - Inspiratie

16
Kalzip® – inspirerende aluminium oplossingen Voor dak en gevel

description

 

Transcript of Kalzip Benelux - Inspiratie

Page 1: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip® – inspirerende aluminium oplossingen

Voor dak en gevel

Page 2: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip – systemen Ideas of today for building envelopes of tomorrow

voorpagina: Marne College Bolsward (NL)architect: Wind Architecten Adviseurs, ir. B. Huitsing, architect BNA

pagina rechts van boven naar onder:sportboulevard Dordrecht (NL)architect: Hooper architecten, Oosterhout

sporthal Maldegem (B)architect: Van Acker & Partners, Gent

LANXESS coatingcomplex Bitterfeld (D) architect: Lindschulte Ingenieure + Architekten

Triangel, Sankt Vith (B)architect: architectuur Design Blaise SCS & L. Nelles

2

Page 3: Kalzip Benelux - Inspiratie

Innovaties voor duurzaambouwen met een meerwaarde

In het dak geïntegreerde solarsystemen en natuurdaken

Licht en plooibaar voor detraditionele loodgieterstechniek

Kalzip Felsbaar Aluminiumin FalZinc en TitaanZilver

Creatief, duurzaam, efficiënt

Kalzip dak- en wandsystemen

Esthetisch, veelzijdig en functioneel

Kalzip gevelsystemen

3

Page 4: Kalzip Benelux - Inspiratie

Fascinerendedaklandschappenen creatieve gevels

… ideeën ontwikkelen zich tot ruimten

Page 5: Kalzip Benelux - Inspiratie

pagina links: kantoorgebouw Messchenveld (NL) architect: Axes Architecten, Assen

boven: Agora Theater Lelystad (NL) architect: Ben van Berkel, UNStudio Amsterdam

onder: Omnisport Apeldoorn (NL) architect: FaulknerBrowns architects

Al meer dan 40 jaar is Kalzip een toonaan-gevende aanbieder op het gebied van dak- en gevelsystemen van aluminium. Dankzij toekomstgericht denken en een consequente technische uitvoering heeft Kalzip behalve het klassieke dak met staande fels innovatieve bouwsystemen met een meerwaarde ontwikkeld, die bijzonder geschikt zijn voor elk architec-tonisch bouwproject.

Metallieke bekledingen van gebouwen – industrieel of ambachtelijk vervaardigd – zijn tegenwoordig een vast onderdeel

van de hedendaagse architectuur. Zowel stringente als amorf-organische vormen worden met Kalzip indrukwekkend ge -realiseerd en verlenen elk gebouw een indiviueel karakter.

Het omvangrijke Kalzip productportfolio wordt ondersteund door een uitgebreid aanbod aan metallieke oppervlakken als-mede een verscheidenheid aan profielpla-ten met gekleurde coating zodat vrijwel onbeper kte vormgevingsmogelijkheden realiseerbaar zijn. Ontwerpen met Kalzip betekent ook dat een beroep kan worden

gedaan op jarenlange knowhow en een klantgerichte service. Kalzip staat garant voor gefundeerde technologische erva-ringen, adviseert en ondersteunt al in de vroege ontwerpfase, b.v. bij de keuze van de bouwfysisch meest voordelige dakobouw. Op het bouwplan afgestemde be steksom-schrijvingen, individuele uitvoerbaar-heidsonderzoeken of CAD-onder steunde constructiedetails – Kalzip stelt de architect uitgebreide ontwerphulpmiddelen ter beschikking.

Page 6: Kalzip Benelux - Inspiratie

Esthetiek ontmoetduurzaamheid

… b o u w e n m e t e e n p o s i t i e v e e c o b a l a n s

Op het gebied van duurzaamheid ont-wikkelt Kalzip nieuwe oplossingen waarbij intelligent gebruik wordt gemaakt van de bekleding van gebouwen. Betrouw baar-heid, veiligheid, bestendigheid en inno-vatiekracht zijn de hoofdmotieven in elke fase van de productontwikkeling. Ge bou-wen worden op deze manier niet langer ontworpen als energieverbruikers, maar dienen als gecertificeerde "Green Buil ding" een actieve bijdrage te leveren aan het be -reiken van de klimatologische doeleinden.

De vraag naar milieuvriendelijke gebouwen met een duurzaamheidscertificaat en keur -merk neemt continu toe. Dit keurmerk heeft betrekking op de eco logische, eco-nomische en socioculturele aspecten van

het bouwen. Bovendien spe len techniek, processen, de kwaliteit van de vestigings-locatie en levenscycluskosten een rol. Kalzip biedt met de milieuverklaringen BRE, ECO* en FDES de too naangevende Europese programma's die een certificering van het bouwplan ondersteunen. Deze verklarin-gen vormen een type-III-milieuproduct-ver kla ring volgens ISO 14025 en zijn door onafhankelijke controleurs erkend en geverifieerd.

Een ander aspect van de Kalzip duurzaam-heid is het aluminium zelf. Dit kan zo vaak als men wenst worden gerecycled. Driek-wart van het aluminium dat tot nu toe is g e pro duceerd, is nog altijd in gebruik. Hierdoor wordt jaarlijks zo'n 80 miljoen

ton aan broeikasgas voorkomen. Het materiaal aluminium beschermt gebouwen tientallen jaren lang effectief tegen invloe-den van buitenaf en hun waarde blijft behouden.

* Europese EPD Gerealiseerd via het 'Institut für Bauen und Umwelt' (IBU e. V.) in overeenstemming met prEN 15804

Page 7: Kalzip Benelux - Inspiratie

Architectuur met meerwaarde is ecologisch zinvol en economisch aantrekkelijk. Of het nu gaat om de integratie van solartechno-logie of om groendaken – alle Kalzip pro-fielplaten zijn perfecte dragers voor addi-tieve systemen en maken dankzij hun duurzaamheid een economische planning mogelijk.

Solair bouwen met Kalzip solarsystemenDoordachte fotovoltaïsche systemen vor-men een integraal onderdeel van de rege-neratieve energiewinning met Kalzip. De innovatieve Kalzip solarsystemen garande-ren een optimale effectiviteit: voor hoog-waardige solararchitectuur met veel vorm -gevingsvrijheid is Kalzip AluPlusSolar met in het dak geïntegreerde fotovoltaïek

ideaal – Kalzip SolarClad is met name ge -schikt voor in het gebouw te integreren, solaire oplossingen bij nieuwbouw of latere montages.

• Optimaalgebruikvanzonne-energiedankzij Triple-Junction-technologie

•Hogeschaduwtolerantiedankzij fijnmazige bypass-schakeling

•Economischdankzijsnellemontage zonder doorboring van de dakhuid

Groene oasen met het Kalzip NatuurdakDe bebouwing van grote oppervlakken in het kader van de toenemende urbani-sering kan met ecologisch waardevolle groendaken worden tegengegaan. Het Kalzip Na tuurdak levert in dit opzicht een betrouwbare en duurzame bijdrage aan het behoud van onze leefruimte.

•Duurzame,betrouwbarebeschermingvan gebouwen

•Milieuvriendelijkenrecyclebaar•Totaalpakketmetmodulaireopbouw,

daardoor extra economisch•Eenvoudige,snellemontage•Duurzamebeschermingtegen

doorgroei van wortels en doordringen van vocht

pagina links: Marne College Bolsward (NL)architect: Wind Architecten Adviseurs, ir.B. Huitsing, architect BNA

rechts: Kalzip Natuurdak

onder: sporthal Maldegem (B)architect: Van Acker & Partners, Gent

Page 8: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip gevelsystemen.Design voor visionairearchitectuur

… metalen gevelbekleding 2.0

Page 9: Kalzip Benelux - Inspiratie

pagina links: kruidenfabriek „Spirit of Spice“ Willich (D) architect: architectenbureau Dewey + Blohm-Schröder

boven: bank Commercio e Artigianato Vicenza (I) architect: Gaetano Ingui of Vicenza

midden: voorbeeld gevelopbouw, hier Kalzip FC op binnendoos-achterconstructie

rechts: LANXESS coatingcomplex Bitterfeld (D) architect: Lindschulte Ingenieure + Architekten

Kalzip gevelsystemen.Design voor visionairearchitectuur

Metalen bekledingen van gebouwen ka r ak-teriseren de huidige bouwcultuur – hierbij is met name de gevel bepalend voor de esthetiek van een gebouw. Kalzip gevel-systemen onderstrepen de uniciteit van het gebouw en bieden individuele, toe-komstgerichte oplossingen. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, met Kalzip geve lsystemen wordt creatief architecto-nisch design gerealiseerd. De meest uiteen-lopende profielvormen, kleuren en opper-vlakken bieden vrijwel onbeperkte moge-lijkheden voor een individuele vormentaal.

Kalzip FC gevelsysteem Het systeem overtuigt dankzij een vlakke, egale en decente uitstraling. Centraal in dit systeem staat de innovatieve, voor octrooi aangemelde Vario-systeemmontage. De functionaliteit van de metalen gevel in com binatie met het geoptimaliseerde, tijds besparende montageverloop maakt het Kalzip FC gevelsysteem tot een flexibel inzetbaar, uiterst economisch bouwproduct.

•Vrijtekiezenmontagerichtingvan boven naar beneden of van beneden naar boven – onafhankelijk van aan-grenzende panelen

•Eenvoudigvastklikkenvanalle systeemcomponenten

•Economische,snellemontagetijden•Geschiktvooralleonderconstructies•Kostenbesparendevervangingvan

losse panelen bij beschadiging•Accentueringvandemetalliekebekleding

van het gebouw dankzij expressieve AluPlusPatina-tinten in gepatineerd alu-minium, goud en brons

9

Page 10: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip gevelsysteem TF De praktijkgerichte geveloplossing met een markante profilering ondersteunt het spel van licht en schaduw bij een tegelij-kertijd homogene totaalverschijning. Met het Kalzip gevelsysteem TF zijn vele, inte-ressante designvarianten mogelijk die de toeschouwer een nieuwe, karakteristieke en expressieve identiteit van de bekleding bieden.

•Karakteristiek,esthetischdesignmetheldere uitstraling

•Verscheidenemogelijkhedenvoor geluids- en warmte-isolatie

•Economischenressourcebesparenddankzij gering gewicht

10

Page 11: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip geperforeerd gevelsysteemHet geperforeerde gevelsysteem biedt sub-tiele indrukken en verrassende trans pa rante effecten, die hun speciale aantrekkings-kracht dag en nacht tentoonspreiden. Het gebouw wordt van buiten verlevendigd. Dankzij verschillende perforatiediameters zijn vele variaties mogelijk – ook in een uniforme gebouwomgeving kunnen een-voudig en overtuigend accenten worden geplaatst.

•Alszonweringvoorglasgevels•Beschermingtegeninkijk–scheidt

openbare van half-openbare ruimten•Verschillendeperforatiediameters•Economischesaneringvangevels

Kalzip golf en trapeziumprofielenDe klassiekers onder de Kalzip profielen ver -schaffen elk object een karakteristiek en expressief design. Precisie en functiona li teit van alle componenten zorgen voor een overtuigende en kwalitatief hoogstaande uitstraling. Kalzip golf en trapeziumprofielen zijn welhaast ontworpen voor de sanering van gebouwen. Oude, onooglijke objecten krijgen probleemloos een volledig nieuwe, architectonisch aantrekkelijke uitstraling.

•Geringeigengewichtbijeenhoge vormvastheid

•Goedegeluids-enwarmte-isolatiewaarden•Economischdankzijeenvoudigemontage•Perfectvoordesaneringvangevels

pagina links: ExCel Exhibition en Congress Center London (UK)architect: Nicholas Grimshaw & Partners

rechts: Call Center Dell Computer Montpellier (F) architect: Cabinet Bba – Bedeau, Bonon en Cervantes Architectes

midden: voorbeeld gevelopbouw, hier Kalzip TF op binnendoos-achterconstructie

onder: parkeergarage Bergen op Zoom (NL) architect: Soeters van Eldonk Arcitecten

11

Page 12: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip Felsbaar Aluminium.Bekledingen van gebouwen in een ambachtelijke verwerking

… tussen traditie en de moderne tijd

12

Page 13: Kalzip Benelux - Inspiratie

De ambachtelijke loodgieterstechniek heeft in de Europese bouwcultuur een lange traditie. Veel historische gebouwen vormen hiervan de indrukwekkende bewijzen. Architectuur in het spanningsveld tussen traditie en de moderne tijd profiteert van hedendaagse materiaaleigenschappen.

Felsbare aluminiumproducten voor de traditionele, ambachtelijke verwerking zorgen ervoor dat er emotioneel geën-sceneerde, levendige gebouwen ont-staan, die zich harmonisch aanpassen

aan complexe urbane structuren en duur-zaam betrouwbaar zijn. Heldere belijningen kunnen evengoed worden gerealiseerd als organische vormen. De hoge waarde-vastheid en veelzijdige vormgevings-mogelijkheden hebben Kalzip Felsbaar Aluminium gemaakt tot trendsetter van de hedendaagse architectuur.

Met FalZinc en TitaanZilver worden opper-vlaktevarianten geboden die toonaange-vend zijn op het gebied van optisch hoog -waardige gebouwkarakteristieken.

pagina links: Triangel, Sankt Vith (B)architect: architectuur Design Blaise SCS & L. Nelles / Sankt Vith

boven: King's Oak basisschool, Barnsley (UK)architect: HLM Architects

onder: Evangelisch-Lutherse kerk, Regensburg-Burgweinting (D) architect: Ricco Johanson

13

Page 14: Kalzip Benelux - Inspiratie

Kalzip Felsbaar Aluminium biedt geoptima-liseerde materiaaleigenschappen met een optimale vervormbaarheid voor alle staan-de felstechnieken of voor het aanbrengen van cassetten. Kalzip Felsbaar Alu mi nium kan nauwkeurig worden bewerkt en gemonteerd en overtuigt door efficiënte toepassingsmogelijkheden.

FalZincBij felsbaar Kalzip met een zinken oppervlak wordt gebruikgemaakt van de symbiose van twee langdurig beproefde materialen: aluminium en zink. Middels de gepaten-teerde PEGAL-methode wordt op een aluminiumkern een voorbewerkt zinken oppervlak aangebracht. Het resultaat is een product dat de decente, edele uitstra-ling van voorbewerkt zink ideaal verenigt met de voordelen van aluminium en hier-door toonaangevend is op het gebied van uitstraling en kwaliteit.

•Decente,klassiekezinkenuitstraling•Maximalecorrosiebestendigheid•Duurzaam,omdatdeafslijtingdoor

weersinvloeden verwaarloosbaar klein is•Loogtnietuit•Lichteneconomisch•Totaalsysteeminclusiefdakontwatering

TitaanZilverMet het robuuste, voorbewerkte oppervlak verleent TitaanZilver daken en gevels een decente, matte aluminium finish met een bijzondere expressie. Deze afwerking redu -ceert lichtreflecties – afhankelijk van de invalshoek van het licht ong. tot 20 % – en voorkomt verwerkingssporen.

•Voorbewerkte,mattealuminiumfinish – edelmat oppervlak•Geringelichtreflectiel•Ongevoeligoppervlak–b.v.vingeraf-

drukken zijn doorgaans niet zichtbaar•Lichteneconomisch•Onschadelijkindezinvanhetregelement

voor het afvalwaterbeheer

14

Page 15: Kalzip Benelux - Inspiratie

linksonder: visserspaviljoen Boek (D)architect: Thomas Kisse

rechts: Museum Starnberg bij München (D)architect: Guggenbichler + Netzer

15

Page 16: Kalzip Benelux - Inspiratie

www.kalzip.com

adho

c m

edia

gm

bh:1

07:N

L:01

/201

1

Vestiging België LuxemburgCorus International Services N.V.Representing Kalzip GmbHCoremansstraat 34 · Royal House2600 Berchem T +32 (0) 32 80 80 10F +32 (0) 32 80 80 19E [email protected]

De informatie in deze publicatie is naar eer en geweten

opgesteld. Ze heeft geen betrekking op een concrete

toepassing. Aan deze informatie kunnen geen rechten

op schadevergoeding worden ontleend. Wij behouden

ons het recht voor technisch zinvolle constructie- en

programmawijzigingen aan te brengen in het kader

van de hoge eisen die wij aan kwaliteit en vooruitgang

stellen. De documenten van Kalzip zijn op grond van de

dynamiek van productontwikkelingen en -verbeteringen

niet altijd actueel. De actuele versie van de desbetreffen-

de publicatie kan op internet op www.kalzip.com

gedownload worden.

Copyright 2011

Kalzip GmbH

Een onderneming van

Tata Steel Europe Ltd.

Vestiging NederlandSAB-ProfielActing as an agent for Kalzip GmbHPostbus 100001970 CA IJmuidenT +31 (0) 251 493 968F +31 (0) 251 471 729E [email protected]

Dutch

Kalzip Benelux