Just do it method learning

11
Engels vanaf 9 jaar Level 1, 2 en 3 Voor leerlingen vanaf 9 jaar

description

Education method English in Holland

Transcript of Just do it method learning

Page 1: Just do it method learning

20 1

EAN 9781111258856

ThiemeMeulenhoffPostbus 4003800 AK Amersfoort 088 – 800 20 [email protected]

www.thiememeulenhoff.nl

• Leerlingen kunnen zelfstandig

in hun eigen tempo werken

• Geschikt voor groepen met zeer

uiteenlopende niveaus

• Afgestemd op Anglia-examen

www.methodejustdoit.nl

Engelsvanaf 9 jaar

Level 1, 2 en 3Voor leerlingenvanaf 9 jaar

Page 2: Just do it method learning

2 3

Inhoud Uitgangspunten

Kort & bondig• Leerlingen kunnen zelfstandig

in hun eigen tempo werken

• Geschikt voor groepen met zeer

uiteenlopende niveaus

• Afgestemd op Anglia-examen

Learning English in no time! 1

Uitgangspunten 2

Opbouw en structuur 3

Didactiek 8

Differentiatie 12

Internationaal niveau 13

Meer informatie 13

days of the week

Flexibele opzetU kunt Just do it! inzetten zoals u wilt: klassikaal, individueel en alles ertussenin. De methode past in elk type school en klassenorganisatie, ook in een combinatiegroep — ook al vanwege de concentrische opbouw in drie ‘levels’. Elk level bouwt voort op het vorige. De units van elk level hebben steeds dezelfde thema’s met dezelfde opbouw.

Just do it! is zo eenduidig uitgevoerd en vormgegeven dat elke leerling al snel zelf zijn weg kan vinden. Zelfstandig werken gaat dan als vanzelf. Daarbij wordt de leerling ondersteund: met een hulpkaart met de vertalingen van woordenschat en opdrachten, een Workpass om gemaaktewerkbladen bij te houden en een audio-cd.

Natuurlijke taalverwervingDe kinderen maken zich het Engels eigen zoals ze Nederlands hebben geleerd. Dat betekent: eerst luisteren en spreken, dan lezen en schrijven. Net als in een prentenboek koppelt Just do it! woorden aan plaatjes en beelden. De woordenschat wordt systematisch herhaald en uitgebreid, ondersteund met illustraties en vertalingen.

Via speelse en gevarieerde oefeningen, spelletjes en liedjes ontdekt de leerling de ‘regels’ van het Engels. Gaandeweg bouwen de leerlingen zoveel zelfvertrouwen op dat zij Engels durven te spreken. Op school, thuis en in het buitenland.

Page 3: Just do it method learning

4 5

Opbouw en structuur Opbouw en structuur

Materiaal Levels en thema’s: uniforme opbouwAlle levels zijn opgebouwd uit acht units: A t/m H. Elke unit heeft zijn eigen unieke icoon en zijn eigen thema. De thema’s bieden de leerlingen een samenhangende context, zodat de stof stevig wordt verankerd. De thema’s komen op elk level weer terug.Nog een voordeel: werkt u met niveaugroepen of een combinatiegroep, dan kunt u de units met de hele groep bespreken.

*) Unit D besteedt expliciet aandacht aan grammaticale onderwerpen**) Unit H bestaat uit spelletjes en de liedteksten van de audio-cd

*) Extra audio-cd’s zijn los bij te bestellen**) Elk level heeft zijn eigen kleur, zodat bij gebruik van meer levels in één groep geen verwarring ontstaat

Level 1 Level 2 Level 3

(groep 5-6) (groep 6-7) (groep 7-8)

Voor de leerling 1 werkboek 1 werkboek 1 werkboek

1 antwoordenboekje 1 antwoordenboekje 1 antwoordenboekje

Voor de leerkracht 1 handleiding me 1 handleiding me 1 handleiding me

1 audio-cd* 1 audio-cd* 1 audio-cd*

Kleur**

Page 4: Just do it method learning

6 7

Opbouw en structuur

Units: uniforme opbouwAlle units* bestaan uit dezelfde onderdelen, elk met zijn eigen icoontje en vormgeving:

TijdbeslagPer unit is 2 tot 2½ uur gemoeid, dat is per level 16 tot 20 uur. Met een half uur per week kunt u per leerjaar een level afronden. Begint u in groep 5 met Just do it!, dan kunt u in groep 5 en 6 volstaan met een half uur per twee weken.

Ondersteuning leerlingHulpkaartKomt de leerling er niet uit, dan kan hij terugvallen op de hulpkaart. Deze vindt hij op de uitklapbare flaps aan het werkboek. Op de kaart staat de vertaling van de nieuwe woorden en de opdrachten.

Tijdsinvesteringper level• 16 tot 20 uur

• ca. ½ uur per week

• 32 – 40 weken

* alleen unit H (spelletjes en liedjes) heeft een andere opbouw.

Page 5: Just do it method learning

8 9

Opbouw en structuur

AntwoordenboekjesMet het overzichtelijke antwoordenboekje (A5-formaat)kunnen de leerlingen zelf hun Worksheets nakijken.

WorkpassDe Workpass is een pagina achter in het werkboek. Hierop kunnen deleerlingen aangeven welke worksheets zij gemaakt hebben. Zo houdt uzicht op hun vorderingen en werktempo.

Page 6: Just do it method learning

10 11

DidactiekOpbouw en structuur

Audio-cdOp de audio-cd zijn alle Vocabulary sheets ingesproken door een nativespeaker. De leerlingen luisteren naar de uitspraak en kijken mee in hetwerkboek — klassikaal of individueel. Desgewenst kan de leerling decd vaker beluisteren. Daarnaast staan op de audio-cd ook Engelse liedjes.

Ondersteuning leerkrachtIn de handleiding vindt u, naast een algemene inleiding per unit, persheet korte, handige aanwijzingen en tips. Door de heldere vormgevingkunt u de units snel terugvinden en door de handleiding ‘surfen’.

Natuurlijke taalontwikkelingDe kinderen leren het Engels vanuit verschillende thema’s. De thema’skomen op elk level weer terug, waarbij de woorden en vaardig heden vanhet vorige level worden herhaald en uitgebreid.

Ook de vaardigheden ontwikkelen zich volgens natuurlijke lijnen:eerst de passieve, daarna de actieve. Ligt de nadruk aan het begin vaneen unit op luisteren en spreken, bij het werken met de werkbladen gaathet om lezen en schrijven.

Level 1 (First step) Level 2 (Junior level) Level 3 (Primary level)

numbers 1 – 10, age

days of the week

people, parts ofthe body, animals

grammar

food and drinks

places, objects,colours

natureschool, transport,

games, speakingexercises, songs

Unit A

Unit B

Unit C

Unit D

Unit E

Unit F

Unit G

Unit H

numbers 1 – 10, 11-20, all numbers, age, alphabet, shape

days, special days, months, seasons, time, weather

people, parts of the body, animals, greetings andpoliteness, clothes, feelings, size, jobs, how good?,how much?, animals

grammar

food and drinks

objects, colours, places, countries and nationalities,household, toys, musical instruments

school and school subjects, transport, nature, sport,hobbies, leisure

games, speaking exercises and songs

numbers 1 – 10, 11-20, age, alphabet

days of the week, months

people, parts of the body, animals,greetings and politeness, clothes,feelings, size

grammar

food and drinks

places, objects, colours, home,household, garden, transport

school, transport, nature, sport,hobbies

games, speaking exercises, songs

Page 7: Just do it method learning

12 13

Didactiek

Luisteren en sprekenDe leerling begint elke unit met het beluisteren van de woordenschat.Intussen lezen ze de woorden en zinnen mee op de Vocabulary sheetin het werkboek. Deze zijn voorzien van illustraties, zodat de betekenisduidelijk wordt. De kinderen krijgen steeds tijd om het woord of de zinna te zeggen en de uitspraak te oefenen. In de handleiding vindt uaanwijzingen en tips om de woordenschat verder in te oefenen en hetactieve taalgebruik te stimuleren.

Lezen en schrijvenDaarna gaan de kinderen aan de slag met de oefeningen van deWorksheets. Deze variëren van invuloefeningen tot spelletjes en puzzeltjes.De kinderen oefenen verschillende vaardigheden: actieve en passievewoordenschat, zinsbouw, woordbouw en basisgrammatica. In de handleiding vindt u aanwijzingen om de kinderen te ondersteunen.

De instructies zijn in het Engels — een extra stimulans om de taal tebegrijpen. Zo nodig kunnen de kinderen de hulpkaart raadplegen. Bij dewat lastigere opdrachten wordt een voorbeeld gegeven.

Bij de eerste opdrachten reproduceren de kinderen vooral de woordenen zinnen van de Vocabulary sheets. Er zijn ook opdrachten die meereigen inbreng en productief taalgebruik vragen.

De leerlingen kunnen de werkbladen zelf nakijken, maar u kunt het ooksamen doen. ‘Spelfouten’ moeten niet al te streng beoordeeld worden.Het gaat erom dat de kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. Het is vanbelang dat uiteindelijk alles goed in het werkboek staat, zodat deleerlingen het later nog eens kunnen nalezen.

Alle vaardigheden samenUnit H biedt veel verschillende spellen: bordspellen, kwartetachtige spellen,maar ook bekende kinderspelletjes zoals ‘Simon says’ of ‘Battleship’. Demeeste kunnen in tweetallen of in groepjes worden gedaan. Een enkel spelkunt u samen met de kinderen doen om de bedoeling duidelijk te maken.In Unit H staan ook de liedjes van de audio-cd.

Page 8: Just do it method learning

14 15

Didactiek

GrammaticaKinderen leren de regels van hun moedertaal ongemerkt en impliciet doorveel naar taal te luisteren en zelf te spreken. De grammatica van Just do it!wordt op dezelfde impliciete wijze geleerd. Door bij de oefeningen goednaar de voorbeelden te kijken ontdekt de leerling al gauw de regels vanhet Engels.

Toch besteedt Unit D expliciet aandacht aan grammatica. Deze wordtuitgelegd met duidelijke voorbeelden, die logisch bij elkaar zijn gezet.De voorbeelden zijn ook op de audio-cd te beluisteren. De implicietekennis die de kinderen hebben opgedaan in de eerste units, komt danexpliciet terug.

ToetsingElke unit sluit af met een toets. De antwoorden en de normen voor debeoordeling vindt u in de handleiding. De resultaten houdt u bij op hetregistratieoverzicht achter in de handleiding. Op basis hiervan kunt u devorderingen van uw leerlingen goed bijhouden en de leerstof metbepaalde leerlingen nog eens herhalen.

Page 9: Just do it method learning

16 17

Differentiatie

De bijzondere opzet van Just do it! maakt het u mogelijk op allerleimanieren te differentiëren, zowel naar tempo als naar niveau.

TempoDe leerlingen kunnen de werkbladen in hun eigen tempo maken. Zohoeven langzame leerlingen zich niet opgejaagd te voelen en wordensnelle leerlingen niet afgeremd. Doordat elke unit eindigt met een toets,houdt u de vinger aan de pols.

NiveauElk level behandelt dezelfde thema’s in dezelfde volgorde. Daardoor kuntu in een en dezelfde groep met twee of drie levels tegelijk werken. Eerstbeluistert en oefent de hele groep de woorden van het laagste level opde audio-cd. Daarna gaan de leerlingen van het laagste niveau aan deslag met de werkbladen. De anderen luisteren intussen naar de woordenvan het hogere level.

Differentiatie binnen de unitsWilt u de groep bij elkaar houden, dan kunt u ook differentiëren binnen deunits van hetzelfde level. In dat geval laat u snelle leerlingen (als ze klaarzijn met de werkbladen) spelletjes kiezen uit Unit H. U sluit de unit af meteen test voor de hele groep.Zwakkere leerlingen kunt u wat vaker op de hulpkaart laten kijken ofnaar de audio-cd laten luisteren. In de handleiding vindt u aanwijzingenom deze leerlingen verder te ondersteunen.

Samen

Samenca. 5 min of langer

• Een spel uit Unit H óf zingen van een liedje• Samen nog eens kijken naar de woorden

Groep 7 Groep 8

Worksheets (level 3) +nakijken

• Nakijken Worksheet +• Luisteren naar een liedje (level 2)

Luisteren + oefenenbijzondere dagen, seizoenen,weer en tijd (level 3)

Worksheets (level 2)

ca. 10 minLuisteren + oefenen dagen van de week en maanden (level 2)

ca. 10 min

ca. 10 min

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4Afsluiting

Co

mb

ina

tieg

roep

enC

om

bin

ati

egro

epen

Groep 7 Groep 8

Page 10: Just do it method learning

18 19

Internationaal niveau Meer informatie

Europese standaardBinnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de standaardiseringvan het moderne vreemde-talenonderwijs. Er zijn standaardniveausgede nieerd, zodat methoden kunnen worden vergeleken. Bij deontwikkeling van Just Do It! zijn de Europese regels nauwgezet in achtgenomen: level 3 komt overeen met niveau A1, ‘Breakthrough’.

Anglia ExamensHet Engelse Chichester College heeft internationale examens ontwikkeld:de Anglia-examens. De examens zijn uitgegroeid tot een internationalestandaard: kinderen van over de hele wereld nemen eraan deel.

Er zijn Anglia-examens op twaalf niveaus. De eerste drie komen overeenmet de drie levels van Just do it! Hebben uw leerlingen level 3 afgerond,dan hebben ze een voorsprong in het vervolgonderwijs.

Just Do It! level 1 = First StepJust Do It! level 2 = JuniorJust Do It! level 3 = Primary

KennismakingspakketWilt u Just do it! met eigen ogen bekijken? Vraag dan vrijblijvend hetkennismakingspakket aan. Het pakket geeft u een betrouwbaar beeld vanuiterlijk, indeling en opbouw van de methode. Wilt u weten hoe Just do it!in de praktijk bevalt? Het pakket bevat ook proeflessen om in de klas uitte proberen.

U kunt het pakket bestellen via onze afdeling Klantenservice. Just do it!ligt ook ter inzage bij onderwijsbegeleidingsdiensten en schoolleveranciers.

Persoonlijk advies en begrotingWilt u persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met een van onzeeducatief adviseurs. Zij kunnen u uitgebreid informeren over de methode.Ze maken ook graag en vrijblijvend een begroting voor uw school. U kunteen afspraak met ze maken via onze afdeling Klantenservice.

BestellenU kunt Just do it! bestellen bij uw schoolleverancier.

Page 11: Just do it method learning

20 1

EAN 9781111258856

ThiemeMeulenhoffPostbus 4003800 AK Amersfoort 088 – 800 20 [email protected]

www.thiememeulenhoff.nl

• Leerlingen kunnen zelfstandig

in hun eigen tempo werken

• Geschikt voor groepen met zeer

uiteenlopende niveaus

• Afgestemd op Anglia-examen

www.methodejustdoit.nl

Engelsvanaf 9 jaar

Level 1, 2 en 3Voor leerlingenvanaf 9 jaar