Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 3 2021, 2021. 1. 22.آ  aflevering 3 2021,...

download Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 3 2021, 2021. 1. 22.آ  aflevering 3 2021, nummers

of 28

 • date post

  11-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 3 2021, 2021. 1. 22.آ  aflevering 3 2021,...

 • Disclaimer

  De Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht is een uitgave van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak

  (hierna: LBVr), team bestuursrecht. De nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het LBVr

  kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de nieuwsbrief echter niet garanderen. Voor zover de

  nieuwsbrief links bevat naar websites, is het LBVr niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan. De inhoud van de

  nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie

  van de inhoud van de nieuwsbrief, is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van de

  nieuwsbrief worden ontleend. Het gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud van de nieuwsbrief komt voor

  eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook - direct en / of indirect - ontstaan door dan

  wel voortvloeiend uit gebruik van de inhoud van de nieuwsbrief, wordt door het LBVr afgewezen.

  Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering 3 2021, nummers 57 – 79 vrijdag 22 januari 2021

  Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak, team bestuursrecht

  Externe email redactieJnB@rechtspraak.nl

  Telefoon 088 361 1020

  Citeertitels JnB 2021

  De Jurisprudentienieuwsbrief bestuursrecht (JnB) komt – uitgezonderd in

  vakantieperiodes - elke week uit en bevat een selectie van de meest actuele en

  belangrijkste bestuursrechtelijke jurisprudentie. De uitspraken worden per

  (deel)rechtsgebied aangeboden. Door in onderstaande inhoudsopgave op het onderwerp

  van voorkeur te klikken komt u direct bij de uitspraken op het desbetreffende

  rechtsgebied. De essentie van de uitspraak wordt beknopt weergegeven in koptekst en

  samenvatting. De link onder de uitspraak leidt door naar de volledige tekst van de

  uitspraak.

  Inhoud

  In deze Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht vindt u de volgende

  onderwerpen: (Door op het onderwerp te klikken komt u direct bij de uitspraken op het

  betreffende rechtsgebied.)

  Algemeen bestuursrecht ....................................................................................... 3

  Handhaving ........................................................................................................ 5

  Omgevingsrecht .................................................................................................. 7

  Wabo .............................................................................................................. 7

  Bouwbesluit ..................................................................................................... 8

  Natuurbescherming ........................................................................................... 9

  Bijstand ............................................................................................................. 14

  mailto:redactieJnB@rechtspraak.nl

 • 2.

  Sociale zekerheid overig ....................................................................................... 15

  Bestuursrecht overig ............................................................................................ 16

  AVG/Wbp ......................................................................................................... 16

  Rijkswet op het Nederlanderschap ...................................................................... 19

  Vreemdelingenrecht ............................................................................................. 22

  Inreisverbod .................................................................................................... 22

  Visum.............................................................................................................. 24

  Asiel ................................................................................................................ 24

  Medisch advies ................................................................................................. 26

  Richtlijnen en verordeningen .............................................................................. 26

 • 3.

  Algemeen bestuursrecht

  JnB2021, 57

  ABRS, 20-01-2021, 202002671/1/A3

  college van burgemeester en wethouders van Almere.

  Awb 1:2

  BELANGHEBBENDE. I.c. is verhuurster geen belanghebbende als bedoeld in

  artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bij het besluit tot inwilliging van een

  aanvraag van [partij] om verlening van een urgentieverklaring.

  Besluit waarbij het college de aanvraag van [partij] om verlening van een

  urgentieverklaring heeft ingewilligd.

  3.1. [appellante] heeft in de eerste plaats gesteld dat zij een financieel belang heeft,

  omdat zij met [partij] kennelijk in een huurgeschil is verwikkeld. Dit financiële belang,

  dat slechts terug te voeren is op de civielrechtelijke verhouding tussen [appellante] en

  [partij], staat in een te ver verwijderd verband met het besluit tot verlening van de

  urgentieverklaring en is daarom niet rechtstreeks betrokken bij dat besluit. De verlening

  van de urgentieverklaring heeft immers geen invloed op het financiële belang van

  [appellante].

  3.2. [appellante] heeft in de tweede plaats gesteld dat zij belang heeft, omdat zij in haar

  hoedanigheid als verhuurster in haar eer en goede naam is aangetast. Volgens

  [appellante] kan het, gelet op artikel 11, vierde lid, aanhef en onder f en g, van de

  Huisvestingsverordening Almere 2015, niet anders zijn dan dat [partij] leugenachtig

  heeft verklaard over haar als verhuurster om de urgentieverklaring te verkrijgen. Hoewel

  dit belang tegengesteld is aan dat van [partij], betekent dat niet dat [appellante]

  belanghebbende is. Daarvoor staat ook dit belang in een te ver verwijderd verband met

  het besluit tot verlening van de urgentieverklaring, zodat het niet rechtstreeks betrokken

  is bij het besluit van 26 november 2018. Zoals [appellante] zelf heeft erkend, leidt het

  besluit op zichzelf genomen niet tot aantasting van haar eer en goede naam. Dit geldt

  echter evenzeer voor de inhoud van de gronden die [partij] aan haar aanvraag om een

  urgentieverklaring ten grondslag heeft gelegd. Een urgentieverklaring wordt niet

  verleend omdat de aanvrager niet met de verhuurder overweg kan. Overigens bestaat in

  deze zaak ook geen enkele aanwijzing dat [partij] de relatie met haar verhuurster aan

  haar aanvraag om een urgentieverklaring ten grondslag heeft gelegd. In dit verband is

  van belang dat [appellante] aan de Afdeling geen toestemming heeft gegeven om kennis

  te nemen van het besluit van 26 november 2018, het bijbehorende advies van de

  urgentiecommissie en het bijbehorende indicatieadvies van A-REA. Dit komt in beginsel

  voor rekening van degene die toestemming heeft geweigerd (zie bijvoorbeeld de

  uitspraak van de Afdeling van 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3350). Door het

  weigeren van toestemming heeft [appellante] de Afdeling de mogelijkheid ontnomen om

  te onderzoeken op welke grond het college aan [partij] een urgentieverklaring heeft

  verleend.

  3.3. Zoals de rechtbank verder terecht heeft overwogen, kan [appellante] geen geslaagd

  beroep doen op de conclusie van advocaat-generaal Widdershoven van 7 november

  2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3474. Een situatie als bedoeld in deze conclusie gaat over de

  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3350 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3474

 • 4.

  toepassing van het leerstuk van afgeleid belang door de bestuursrechter. Aan

  [appellante] wordt niet tegengeworpen dat zij een afgeleid belang heeft, maar dat haar

  belangen niet rechtstreeks betrokken zijn bij het besluit tot verlening van de

  urgentieverklaring. […]

  ECLI:NL:RVS:2021:96

  JnB2021, 58

  MK CRvB, 13-01-2021 (publ. 14-01-2021), 19/953 WAO-W

  Awb 8:15

  WRAKING. Uit het niet houden van een verbindingstest voorafgaand aan de

  zitting kan geen vooringenomenheid van de behandelend rechter worden

  afgeleid. In dit verband is van betekenis dat i.c. de verbinding op de zittingsdag

  tot stand is gebracht en dat de zitting via videobellen heeft plaatsgevonden.

  Bij e-mail […] heeft verzoeker de behandelend rechter gewraakt. […]

  De wrakingskamer ziet in de feitelijke gang van zaken rond en op de zitting geen

  vooringenomenheid of een objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor. Daartoe wordt het

  volgende overwogen.

  4.2.2. Bij brief van 2 september 2020 is verzoeker uitgenodigd voor de behandeling van

  zijn zaak ter zitting van 7 oktober 2020. Verzoeker heeft vervolgens bij e-mail van 17

  september 2020 verzocht om via videobellen deel te nemen aan deze zitting. Op deze e-

  mail is per brief gereageerd. Vast staat dat deze brief verzoeker heeft bereikt, omdat hij

  daarop bij e-mail van 4 oktober 2020 heeft gereageerd, met het verzoek om (technische)

  informatie en een verbindingstest. Dat op die reactie van verzoeker niet is gereageerd,

  betekent niet dat de behandelend rechter vooringenomen was. Uit het niet houden van

  een verbindingstest voorafgaand aan de zitting kan geen vooringenomenheid van de

  behandelend rechter worden afgeleid. In di