Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

of 4 /4
JUBILEUMKRANT Uitgeverij Matrijs bestaat 35 jaar en viert dat samen met Broese boekverkopers! 14,95 Koop nu speciaal geselecteerde Matrijs-titels tegen zeer voordelige jubileumprijzen Koopt u drie jubileumboeken of meer, dan ontvangt u gratis Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap ter waarde van € 19,95 (zolang de voorraad strekt) GRATIS bij 3 boeken 24,95 9,95 Landschap Regio Gelderland Geschiedenis Archeologie Biografie Zeeland Waterstaat 19,95 zolang de voorraad strekt jubileumprijzen zijn geldig van 1 maart tot 1 juli 2016 24,95 14,95

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

Page 1: Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

JUBILEUMKRANT

Uitgeverij Matrijs bestaat 35 jaar en viert dat samen met Broese boekverkopers!

€14,95

Koop nu speciaal

geselecteerde Matrijs-titels tegen

zeer voordelige jubileumprijzen

Koopt u drie jubileumboeken of meer,dan ontvangt u gratis Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap ter waarde van € 19,95 (zolang de voorraad strekt)

GRATISbij 3 boeken

€24,95

€9,95

Landschap • Regio • Gelderland • Geschiedenis • Archeologie • Biografie • Zeeland • Waterstaat

€19,95

zolang de voorraad strekt• jubileumprijzen zijn geldig van 1 maart tot 1 juli 2016

€24,95 €14,95

Jubileumkrant stramien 2016 Broese_Opmaak 1 18-03-16 09:53 Pagina 5

Page 2: Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

P. van der Heijden en K. RibbensBezetting in beeld. Het beeld-verhaal van Frans Brouwer1944-1945144 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

Dit boek bevat 33 brieven instripvorm, en is daarmee eenkrachtig en toegankelijk tijds-document van het dagelijksleven in bezettingstijd en dehumor waarmee men zich wa-pende om de zware last van deoorlog te kunnen dragen.

J.G.L. Thijssen‘Leerzaame Prentjens voor de Jeugd’. Schoolprenten vande Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen216 blz, 24 x 30 cm

gebonden met stofomslag

Zestig prachtige schoolprenten worden voorafgegaan dooreen rijk geïllustreerde toelichting in de geschiedenis, hetontstaan en de ontwikkeling van schoolprenten vanaf deVerlichting tot in de tweede helft van de negentiende eeuw.

van € 19,95 voor 9,95

van € 34,95 voor 17,95

O. Boonstra en A. Schuurman(red.)Tijd en ruimte. Nieuwe toepas-singen van GIS in de alfaweten-schappen232 blz, 22 x 28 cm

gebonden

De kaarten van Google Maps enTomTom zijn bij een ieder be-kend, maar hoe worden dezekaarten ingezet om informatiete vergaren?

R. de Jong, H. van der Kolken G. VoermanVerkiezingen op de kaart 1848-2010. Tweede Kamerverkiezin-gen vanuit geografischperspectief152 blz, 24 x 34 cm

gebonden

In aantrekkelijk vormgegevenkaarten wordt de electorale aan-hang van de politieke partijen inde afgelopen anderhalve eeuwgevolgd.

van € 34,95 voor 17,95

van € 29,95 voor 14,95

LANDSCHAP

ARCHITECTUUR

van € 19,95 voor 7,95

G. Borger, A. Haartsenen P. VestersHet Groene Hart. Een Hollandscultuurlandschap136 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

Het typische Hollandse land-schap is hoe we het Groene Hartkennen. De cultuurhistorischerijkdom is nauwelijks bekend.Verkavelingsvormen, tiendwe-gen en menselijke bouwwerkenzijn volledig vergroeid met hetlandschap.

B. RietbergDe Grebbelinie. Een cultuur-historische gids188 blz, 14,5 x 22 cm

genaaid gebrocheerd

Verdedigingswerk de Grebbeliniewas met name in de meidagenvan 1940 heel belangrijk. Hoeontstond deze linie en wat zienwe er nog van terug? 25 delenvan de linie worden aan de handvan kaarten en illustraties uit-voerig beschreven.

van € 14,95 voor 7,95

P. Burm en A. HaartsenBoerenland als natuur. Verhalen over historischbeheer van kleine landschapselementen176 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

Het landelijk gebied bestaat niet alleen uit akkers in weilanden. In deze uitgave wordt verteld hoe in het boerenbedrijf werd omgegaan met grienden en eendenkooien, met rietlandjes en populierenbosjes.

W.J. PantusGroeikernen in Nederland. Eenstudie naar stedenbouw en architectuur112 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

Nederland heef vijftien groei-kernen, zoals Almere en Zoetermeer. In dit boek wor-den de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingenbeschreven.

van € 24,95 voor 12,95

van € 34,95 voor 12,95

K.F. Gildemacher en J.H.P. van der VaartEen Rijk Bezit. Skarsterlân op deachttiende-eeuwse kaarten vanJohan Vegelin van Claerbergen240 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Aan de hand van kaarten is teontdekken hoe het landschap in dit stukje Friesland werd ge-vormd, hoe de boeren leefden enwat ‘skarren’ zijn. Ook wordt be-keken wat daarvan nu nog in hetFriese landschap zichtbaar is.

van € 19,95 voor 9,95

IN BEELD

J. de MeyereHet grafmonument vanReinoud III van Brederode inde Grote Kerk te Vianen192 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Door de eeuwen heen is de graftombe geprezen als een bijzonder monument van renais-sancekunst en als uniek mees-terwerk uit de zestiende eeuw.Het monument is bijna onge-schonden gebleven tijdens deBeeldenstorm.

A. Landheer-Roelants (red.)Uit Padmoes verrezen. DeNieuwe Kerk in Den Haag160 blz, 17,5 x 24,5 cm

gebonden

In 1649 werd begonnen met de bouw van een derde protes-tantse kerk in het bedrijvigeSpuikwartier. Hoog oprijzendemuren omsluiten een immenseruimte. Een bouwwerk met architectonische durf, maar dat trotse eenvoud uitstraalt.

H.J. Tolboom (red.)Onvermoede weelde. Natuur-steengebruik in Rotterdam 1850-1965256 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Natuursteen is uitermate ge-schikt als aankleding van deluxueuze entree van een kan-toor, trappartij in een warenhuis,raadszaal of gewoon voor deschoorsteen. Rotterdam kentverrassend rijke interieurs uitge-voerd in natuursteen.

H. Hundertmark en K. van VlietDe Paulusabdij. Achter de murenvan Utrechts oudste klooster288 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

In het centrum van Utrecht lig-gen de resten verborgen van dePaulusabdij. De geschiedenisvan het klooster en haar bewo-ners komen aan bod, en daar-naast wordt ook bekeken welkeinvloed de ontwikkelingen vande stad hadden op het levenachter de kloostermuren.

van € 29,95 voor 14,95

van € 19,95 voor 9,95

van € 34,95 voor 17,95

van € 39,95 voor 19,95

M.-T. van Thoor (red.)Willem A. Maas. Leven en werkvan een Utrechts architect160 blz, 22 x 28 cm

gebonden

In het begin van de vorige eeuwontwierp Maas gebouwen diefunctioneel, praktisch en flexibelwaren, zoals bijzondere ‘open-luchtscholen’ in Utrecht. Licht,lucht en ruimte waren in die tijdbelangrijk in de architectuur.

van € 29,95 voor 14,95

P.J. van Cruyningen‘Schone welbetimmerde hofste-den’. Boerderijbouw in Zeelandvan de tiende tot de twintigsteeeuw216 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Het vlakke Zeeuwse polderland-schap wordt gedomineerd doorde grote schuren van historischeboerderijen. Hoe kwam de ty-pisch Zeeuwse boerderijbouwtot stand?

F. BeekmanDe Kop van Schouwen onder hetzand. Duizend jaar duinvormingen duingebruik op een Zeeuwseiland304 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Op het Zeeuwse eiland Schou-wen-Duiveland zijn de duinenbijzonder goed bewaard geble-ven. De sporen van het verledenzijn in het landschap af te lezen.Een historisch-geografische be-schrijving van een uniek gebied.

van € 29,95 voor 14,95

van € 34,95 voor 17,95

Jubileumkrant stramien 2016 Broese_Opmaak 1 18-03-16 09:52 Pagina 2

Page 3: Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

J. de MeyereUtrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw. Honderd schil-derijen uit de collectie van het Centraal Museum te Utrecht464 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Schilderijen met een cultuurhistorische aanpak. Zowel de voorstelling, stijl en techniek als de maatschappelijke context worden beschreven. Van alle 51 kunstenaars – zoalsVan Honthorst, Ter Brugghen, Saenredam – is een biografieopgenomen.

van € 49,95 voor 24,95

GELDERLAND

BIOGRAFIE

IN BEDRIJF

ARCHEOLOGIE

P. BrusseDe dynamische regio. Economie,overheid en ondernemerschap inWest-Brabant vanaf 1850368 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

West-Brabant is de bakermatvan onder andere Red Band,Liga en Van Gils. Altijd al eenswillen weten wat die fabriekenproduceren en hoe de economiezich in deze streek ontwikkelde?

J. Smit en B. van Straalen (red.),G. van Hooff (eindred.)IJzergieterijen langs de OudeIJssel, 1689-heden208 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

In de omgeving van Deventer enDoesburg werden gietijzerenvoorwerpen als straatlantaarns,tuinbanken en badkuipen voorheel Nederland geproduceerd.Vele mensen in de regio warenwerkzaam bij de ijzergieterijen.

van € 34,95 voor 14,95

van € 29,95 voor 14,95

A. BijlVisserij op de Gelderse rivieren.Van broodwinning tot vrijetijds-besteding128 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

In de negentiende eeuw werdenvissen als zalm, elft, prik, steuren houting in heel Gelderlandgevangen. Deze rijk geïllus-treerde uitgave schetst de impact van de riviervisserij opde provincie en haar bevolking.

A. Bijl Verkeer en vervoer in de Betuwe1800-2000224 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Het gebied van de Nederlandsefruitteelt roept een landelijk en rustig beeld op. Wat is de invloed van de komst van destoomvaart, stoomtrams, spoor-wegen en auto’s op de bewonersvan de Betuwe?

van € 19,95 voor 9,95

van € 29,95 voor 12,95

P.J. van CruyningenLandgoederen en landschap inde Graafschap144 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

De Graafschap is een cultuur-historisch waardevol landschapin het noordwesten van de Achterhoek. Kasteel Ruurlo enlandgoederen in plaatsen alsGorssel, Laren, Lochem, Steen-deren, Vorden en Warnsveldworden uitvoerig besproken.

W. BevaartBronbeek. Tempo Doeloe derliefdadigheid228 blz, 21 x 22,5 cm

genaaid gebrocheerd

Bronbeek staat symbool voor de zorg aan veteranen van hetIndische leger. Het is behalveeen koloniaal museum nogsteeds een tehuis voor vete-ranen, nu uit de gehele krijgs-macht.

van € 19,95 voor 9,95

van € 15,95 voor 7,95

J. Stinner en K-H. Tekath (red.)Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel616 blz, 22 x 28 cm, gebonden met stofomslag

Rond 1527 beleefde hertogdom Gelre zijn gouden tijd. Hetgrondgebied strekte zich toen uit vanaf Midden-Limburg enDuits Gelre tot aan de grens van Friesland en Groningen.Deze uitgave is hét overzichtswerk wat niet in de (Gelderse)boekenkast mag ontbreken.

H.L. Janssen en J.R. Treling(red.)Van penningen en groten. Deschatvondst Achter het VerguldHarnas in ’s-Hertogenbosch208 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Deze spectaculaire vondst vaneen muntschat in het centrumvan ’s-Hertogenbosch roept alsvanzelfsprekend de vraag op wiehem heeft verstopt en waarom.In dit boek wordt op zoek gegaannaar de mogelijke eigenaar.

J. van der Groen en H. van RossumRomeins glas uit particulierbezit144 blz, 22 x 28 cm

genaaid gebrocheerd

Twaalf groepen van verschil-lende glasvormen, zoals schalenen kommen, sprenkelaars enpelgrimsflesjes, dadel- en drui-ventrosflesjes en vierkante fles-sen worden uitvoerig besprokenen komen tot leven door deschitterende foto’s.

van € 29,95 voor 14,95

van € 19,95 voor 9,95

E. van Ginkel en L. TheunissenOnder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200280 blz, 22 x 28 cm

gebonden

In dit rijk geïllustreerde overzichtswerk worden de vormingvan het landschap, de pioniersfasen in de steentijd en debloei in de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege envolle middeleeuwen beschreven.

T. Landheer Oranje of Napoleon? De wissel-vallige levensloop van ChristiaanAntonij Ver Huell (1760-1832)256 blz, 17 x 24 cm

gebonden met stofomslag

Biografie aan de hand van eengroot aantal persoonlijke docu-menten over Ver Huell, dienscarrière en zijn wisselende houding tegenover Oranje enNapoleon.

M.A.M. FrankenWillem Anne Schimmelpenninckvan der Oije. Een notabel Geldersregent op het breukvlak der tijden, 1750-1816256 blz, 17 x 24 cm

genaaid gebrocheerd

Willem Anne ontwikkelde zichtot een actief en toegewijd be-stuurder en een regent in harten nieren, hij was de meest ver-trouwde adviseur en toeverlaatvan erfstadhouder Willem V inGelderland.

van € 29,95 voor 12,95

van € 24,95 voor 9,95

P. Brusse en W. van den BroekeProvincie in de periferie. De economische geschiedenis vanZeeland 1800-2000432 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Een toegankelijk en rijk geïllus-treerd overzichtswerk dat aandacht besteedt aan de eco-nomische ontwikkeling in eenbreed spectrum van bedrijfstak-ken: van landbouw tot toerisme,van scheepsbouw tot visserij.

van € 49,95 voor 19,95

E. Storms-Smeets (red.)Gelders Arcadië. Atlas van eenbuitenplaatsenlandschap192 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Gelders Arcadië herbergt eenschat aan cultureel erfgoed ennatuurhistorie. Meer dan 100buitenverblijven en landgoede-ren of restanten daarvan zijn opnieuw ontdekt, beschreven en in kaart gebracht in deze rijk geïllustreerde uitgave.

van € 29,95 voor 14,95

van € 49,95 voor 24,95

van € 39,95 voor 19,95

Jubileumkrant stramien 2016 Broese_Opmaak 1 18-03-16 09:52 Pagina 3

Page 4: Jubileumkrant Matrijs Broese boekverkopers

WATERSTAAT

B.H. Coelman en H.P. Klooster (red.)Nederlandse brugontwerpers en hun bruggen 1950-1985208 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Dit rijk geïllustreerde boek brengt de prestaties van vooraanstaande brug-ontwerpers van na de Tweede Wereldoorlog in beeld. In deze periode wer-den onder meer de Zeelandbrug, de Van Brienenoordbrug en de spoorbrugover de Lek bij Culemborg gerealiseerd.

van € 29,95 voor 14,95

W. van der Ham en I. Jacobs(red.)Hoge dijken diepe gronden. Landen water tussen Rotterdam enGouda. Een geschiedenis vanSchieland352 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Hoe is het mogelijk dat de ver-stedelijkte regio rond Rotterdam(de driehoek Rotterdam, Zoeter-meer, Gouda) met een van degrootste havens ter wereld isontstaan in een gebied dat voornamelijk uit plassen envenen bestond?

M.M. Bakker en H.P. Klooster(red.)Bruggen. Visie op architectuuren constructie288 blz, 22 x 28 cm

gebonden met stofomslag

Tegenwoordig hebben bruggenbehalve een verkeerstechnischeook een landmark functie. Ditboek brengt het spanningsveldtussen de ontwerpers, opdracht-gevers en vormgevers van brug-gen in beeld.

E. de Jonge, H. van Boven enTh.J. Petri (red.)Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe200 blz, 22 x 28 cm

gebonden

Het leven en werken op de Veluwe is eeuwenlang beïnvloeddoor water en de ontwikkelingenrondom de Zuiderzee en de IJssel.

van € 34,95 voor 17,95

van € 29,95 voor 14,95

Waterstaatsgeschiedenis Holland688 blz, in luxe cassette

M. van Tielhof en P.J.E.M. van DamWaterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857368 blz, 22 x 28 cm, gebonden met stofomslag

L. GiebelsHollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857320 blz, 22 x 28 cm, gebonden met stofomslag

Het hoogheemraadschap van Rijnland is met haar 750 jaareen van de grootste en oudste waterschappen in Nederland.Waterstaat in stedenland laat ook zien hoe dit waterschap tus-sen de negende en de negentiende eeuw vorm kreeg en zichontwikkelde. Hollands water laat ook zien welke taken hethoogheemraadschap uitvoert.

van € 74,90 voor 40,-• Jubileumprijzen zijn geldig van 1 maart tot

1 juli 2016

• Zolang de voorraad strekt

Koopt u drie jubileumboeken of meer, dan ont-

vangt u gratis Voorbij gevlogen. Veranderingen

in het Nederlandse landschap, ter waarde van

€ 19,95 (zolang de voorraad strekt)

JUBILEUMVOORWAARDEN

van € 34,95 voor 17,95

Broese boekverkopers, Stadhuisbrug 5 te Utrecht, www.broeseboekverkopers.nl

GRATISbij 3 boeken

Jubileumkrant stramien 2016 Broese_Opmaak 1 18-03-16 09:52 Pagina 4