Jubileum De Eiber

of 8/8
o.b.s. De Eiber 40 jaar Een school in beweging !
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Krant t.b.v. 40 jaar obs De Eiber

Transcript of Jubileum De Eiber

 • o.b.s. De Eiber

  40 jaar

  Een scho

  ol in bew

  eging !

 • De collega's van het Vechtdal College Dedemsvaart

  feliciteren obs De Eiber met hun jubileum en spreken de

  wens op goede samenwerking voor de komende jaren uit.

  o.b.so.b.s. de Eiber , GEFELICITEERD met jullie 40 jarig jubileum.. de Eiber , GEFELICITEERD met jullie 40 jarig jubileum.

  Bedankt voor de prettige samenwerking gedurende deze 40 jaar.Bedankt voor de prettige samenwerking gedurende deze 40 jaar.

  De collega's van het Vechtdal College Dedemsvaart

  feliciteren obs De Eiber met hun jubileum en spreken de

  wens op goede samenwerking voor de komende jaren uit.

 • Openbare basisschool De Eiber bestaat 40 jaar. Iets waar we trots op zijn. Als school willen we dat dan ook graag delen met alle inwoners van Dedemsvaart. Vandaar de keuze om huis-aan-huis een jubileumkrant te verspreiden. Niet alleen om terug te kijken naar het verleden, maar vooral om te kijken naar het heden en de toekomst.De Eiber is een school in beweging en dat is niet voor niets. Dagelijks wordt er door een enthousiast team gewerkt aan een plezierige leerom-geving waarin alle kinderen zich opti maal kunnen ontwikkelen. Daar hoort bij dat leerkrachten zich-zelf ook ontwikkelen. We noemen dat een lerende school. Gelukkig mogen we daarbij rekenen op een groep enthousiaste ouders die ons met raad en daad bijstaat. Dit alles leidde in 2011 ti jdens het vierjaar-lijkse bezoek van de onderwijsin-specti e tot een positi eve waarde-ring.

  Met momenteel 174 leerlingen en 7 groepen is de school niet te groot

  Een school in beweging!en niet te klein. Hierdoor kunnen er voldoende sociale contacten worden opgebouwd tussen de kinderen en zijn de communicati elijnen tussen de directi e, leerkrachten en de ou-ders kort. Iedereen weet elkaar op deze manier eenvoudig te vinden, waardoor problemen en positi eve ervaringen op een goede en snelle manier kunnen worden gedeeld. Als school hebben we een aantal speerpunten: Zorgen voor een goede basis middels goed re- ken-, taal- en leesonderwijs. Leerkrachten en directi e kijken kriti sch naar hun eigen handelen en de opbrengsten, en stemmen daar hun handelen op af. Een goede zorgstructuur voor zowel de leerlingen die extra hulp nodig heb ben als ook de kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Wekelijks Dans & drama lessen in alle groepen.

  Werken aan de sociaal- emoti onele ontwikkeling van de kinderen middels de Kanjertraining Een goedkope overblijf voorziening (1 euro per keer) ,kinderopvang en buitenschoolse opvang (Sti chti ng ProKind) binnen kort in het zelfde gebouw. Het sti muleren van bui- tenschoolse acti viteiten.Een aantal van deze speerpunten zullen we in deze krant toelichten. De ruimte is echter te beperkt om alles te beschrijven. We verwijzen u hiervoor naar onze website: www.obsdeeiber.nl. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend een afspraak maken om de school eens van binnen te bekijken. Dat laatste kan ook, zonder afspraak, op woensdag 21 maart van 9.00 11.00 uur ti jdens de open dag. U kunt op deze dag een kijkje nemen op alle basisscholen van Onderwijssti chti ng Arcade, waaron-der naast De Eiber ook de Dedems-vaartse openbare scholen t Kompas en Het Talent.

  Tot slot wensen we u veel leesple-zier en zien u graag terug op onze school!

  Met vriendelijke groet,

  Gerjo StegemanDirecti e o.b.s. De Eiber

  Een belangrijk speerpunt van onze school is het leesonderwijs. Het vormt immers de basis voor alle vakken.In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en voorwaarden, die belangrijk zijn voor het leren lezen. In groep 3 wordt o cieel gestart met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de me-thode Veilig Leren Lezen waarin ook taal is opgenomen.Vanaf groep 4 is er gerichte aan-dacht voor het voortgezet technisch lezen. Op onze school lezen we horizontaal, dat houdt in dat er op drie ochtenden na binnenkomst een half uur door de hele school op het-zelfde moment gelezen wordt. We maken hierbij gebruik van aantrek-kelijke sti lleesboeken en hanteren diverse andere leesmethodieken. We werken hierbij klasoversti jgend en de kinderen krijgen les op hun eigen niveau. Ook lezen kinderen uit de hogere groepen prentenboeken

  Onze school onderscheidt zich van andere scholen mede door de we-kelijkse dans- en dramalessen. Onze onderwijsassistent Ursula Veenstra verzorgt deze lessen voor de groe-pen 1 t/m 8 op vaste momenten. We vinden het als school belangrijk dat de kinderen zich niet alleen cogni-ti ef, maar ook creati ef ontwikkelen. De dans- en dramalessen sti muleren de creati eve en sociale-emoti onele kant van onze kinderen. Iedere groep presenteert regelmati g de resultaten van deze lessen waarbij de ouders/verzorgers ook worden uitgenodigd.Ursula Veenstra is al een groot aantal jaren werkzaam op De Eiber. Daarnaast assisteert ze ook bij de dans- en dramlessen op de Van der Capellen scholengemeenschap (Ze-ven Linden). ,,Ursula zet de kinderen lett erlijk en guurlijk in beweging. Ze

  Leesonderwijsvoor aan de kleuters. Naast het ho-rizontaal lezen worden er ook in de klassen zelf diverse leesmomenten gecreerd. Sinds kort gebruiken we ook de nieuwste versie van de leesmethode Estafett e. Deze wordt ingezet in de groepen 4, 5 en 6 en voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leesachter-stand. Groot voordeel van de me-thode is dat deze naadloos aansluit bij de methode Veilig Leren Lezen die in groep 3 wordt gebruikt.Naast technisch lezen wordt aan-dacht besteed aan het ontwikkelen van leesplezier en begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we, vanaf groep 4, de methodes Goed Gelezen! en Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip heeft tot doel het leesbegrip van de leer-lingen te sti muleren op een leuke, aansprekende manier. De actualiteit wordt daarbij als kapstok gebruikt. Tevens houden alle kinderen in hun schoolloopbaan regelmati g een boekbespreking.

  Dans en dramahaalt krachten uit de kinderen naar boven waarvan ze niet wisten dat ze die hadden. De kinderen worden zo een stuk zelfverzekerder en dat zie je bijvoorbeeld terug bij de spreek-beurten en boekbesprekingen die de kinderen in de hogere groepen houden., vertelt directeur Gerjo Stegeman.Ursula geniet met volle teugen. ,,Ik leer kinderen de basisemoti es als bang, boos, verdriet en blijdschap te uiten zonder woorden. Ik haal de inspirati e uit het kind. Het is schitt e-rend om te zien wat iemand in zich heeft . Vooral kinderen die verlegen zijn stappen echt voorbij hun angst. Tijdens het spel bepalen kinderen zelf wat ze leuk vinden. Iedereen doet mee, allemaal tegelijk staan ze op het podium, samen zijn ze het decor en het spel.

  40 jaar o.b.s. De Eiber - www.obsdeeiber.nl 3

 • Hagedoornlindemarathonwagens en paarden

  Ons adres: Schrapveen 67925 PH Linde(Dr)

  Telefoon:Marc: 06-21.65.60.92Freddy: 06-53.55.88.74

  www.hagedoorn-linde.nl

  Tevens Friese paarden te koop

  Elmex, 2-span wagen

  Leon, comfort wagen

  Leon easy-step wagen

  Leon, easy-step wagen

  Leon, marathon wagen

  Elmex 3 D, de nieuwste uitvoering 2-span wedstrijdwagen

  Hagedoorn-linde uw specialist in men-wagens, en als enige in NEDERLANDofficieel dealer van LEON menwagens.

  Recreatie, wedstrijd, groot of klein.,u moet bij Hagedoorn zijn.

  Met 65 nieuwe wagens en 45 occasions op voorraad. Altijd diverse soorten en maten LEON wagens op voorraad.

  Voor iedere portemonnee een passende wagen.

  Graag zien wij u op Linde (dr)

  DRUKPROEF

  Hierbij ontvangt u de drukproef van uw advertentie voor het magazine van Bouwbedrijf Esselink Eventuele correcties ontvangen wij graag voor d.d. - -Mochten wij voor deze datum niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat uw advertentie volgens drukproef kan worden geplaatst. Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

  Met vriendelijke groeten,

  ReclazorgZaagstraat 157556 MX Hengelo (Ov)T: 074 - 250 99 49F: 074 - 250 99 72E: [email protected]: www.reclazorg.nl

  Deze kleuren kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat.Dit heeft te maken met het drukproces en de inkten die voor een proef worden gebruikt.Een aangeleverd bestand, wordt in drukkleuren gedrukt. LET OP! geen RGB-kleurUw advertentie kan verschaald zijn om deze drukproef te vervaardigen.Fotos voor uw advertentie dienen per mail te worden aangeleverd i.v.m. copyright

  Presentatie Magazine

  Voor metsel - lijm en voegwerken

  Galileistraat 6, 7701SK Dedemsvaart Tel.: 0523-616198

  Rooth Partyservice& Rijdende WinkelsKelvinstraat 177701 BZ DedemsvaartTel: 0523-612734

  www.uitgeverijconnect.nl

  Deze krant is gerealiseerd door o.b.s. De Eiber i.s.m. Uitgeverij Connect te Nieuw-Amsterdam

 • In de zomer van het jaar 1972 kre-gen de leerlingen uit Dedemsvaart-zuid voor het eerst les op de nieuwe school, genaamd o.l.s. De Wiekslag. Onder leiding van het eerste hoofd der school, de heer Ab Bolks, trok-ken de leerlingen van de toen opge-heven school o.l.s. Stegerensallee in een feestelijke optocht naar de nieuwe school. Samen met de van de Hoofdvaartschool overgekomen leerlingen uit Zuid, vormden zij de start van de nieuwe school: onge-veer 150 leerlingen en 5 leerkrach-ten.Naast De Wiekslag werd in oktober 1974 de nieuwe stenen kleuter-school De Werf geopend, bestaande uit 2 lokalen en een speellokaal (hiervoor zaten de kleuters in hou-ten lokalen op de hoek Sportlaan-Boekweitstraat; deze houten units deden later dienst voor de peuter-speelzaal, waarna ze op reis gingen naar Hardenberg, om 5 jaar geleden weer op te duiken tegenover onze school, als opvang voor de BSO van Sti chti ng ProKind!).

  Mede door de groei van Dedems-vaart-Zuid in de daaropvolgende ja-ren (alle nieuwbouw ten zuiden van de Adelaarweg en ten westen van de Sportlaan) liep het leerlingenaantal ook snel op. In 1976 werden er twee lokalen bijgebouwd: n voor De Wiekslag en n voor De Werf. Door deze twee lokalen tussen de twee scholen te bouwen, ontstond er toen reeds n groot schoolgebouw, als voorloper voor het laten samen-gaan in 1985 tot de basisschool, voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Omdat er een jaar later opnieuw dringend behoeft e was aan lokaal-ruimte (er kreeg ondertussen ook al een groep les in de Kikkerpoel gemeenschapsruimte) werd er op de plaats van het huidige voetbalveldje op het plein een dubbele noodunit geplaatst: hele oude barakken, waar zowel leerlingen als een leerkracht spontaan door de vloer zakten, en waar weldra de muizen door het lokaal liepen!Gelukkig werden deze barakken na een paar jaren vervangen door een

  nieuw noodlokaal, tegen de muur van groep 3 geplaatst. Dit lokaal is nog jaren gebruikt, totdat het in de 90er jaren door mannen in asbest-pakken werd afgebroken. Na relati ef kleine tussenti jdse aanpassingen (uitbreiding personeelskamer, RT-ruimtes, kantoor IB er, volgde er in 2010 een uitgebreide renovati e (iso-lati e, nieuwe kozijnen, dubbel glas, nieuwe deuren en in ieder lokaal een nieuw eco-systeem), waardoor we nu allen blij en trots zijn om onze leerlingen en ouders in De Eiber te ontvangen.In 1984 werd Lambert Olijve de opvolger van Ab Bolks als hoofd der school. Een jaar later werd hij de eerste directeur van de nieuwe ba-sisschool, waarbij de hoofdleidster Ans Peters adjunct-directeur werd. Danille Hahn, toen leerlinge en nu moeder van onze leerlingen Maaike en Jelmer, bedacht ti jdens een wedstrijdje de nieuwe naam voor de nieuwe basisschool: o.b.s. De Eiber aan de Eiberweg.

  Na Lambert Olijve zijn vervolgens Auke van Selling, Jan Buijtenhuijs, Wout Eshuis en Marjan Okken schoolleider geweest, terwijl vanaf dit schooljaar Gerjo Stegeman het team van leerkrachten aanstuurt. In de afgelopen 40 jaar hebben er zon 1200 leerlingen 8 jaar basis-onderwijs gevolgd aan De Eiber en hebben er ti entallen leerkrachten kort of langer les gegeven aan deze kinderen. Twee van hen, te weten Jan van Schot en Riekus Lunsing geven al vanaf voorjaar 1975 les aan de school en hebben dus ook alle uitbreidingen en verbouwingen en alle veranderingen en vernieuwin-gen in het onderwijssysteem van zeer dichtbij meegemaakt. Voor de huidige schoolbevolking geldt, zeker voor hen, dat in een periode van 40 jaar, vele leerlingen van toen nu ouders zijn geworden en ouders van toen nu de opas en omas, die, vooral in deze ti jd, regelmati g de (klein)kinderen komen brengen en halen op school .

  De historie van de school

  (hiervoor zaten de kleuters in hou-ten lokalen op de hoek Sportlaan-Boekweitstraat; deze houten units deden later dienst voor de peuter-speelzaal, waarna ze op reis gingen naar Hardenberg, om 5 jaar geleden weer op te duiken tegenover onze school, als opvang voor de BSO van

  deze twee lokalen tussen de twee scholen te bouwen, ontstond er toen reeds n groot schoolgebouw, als voorloper voor het laten samen-gaan in 1985 tot de basisschool, voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Omdat er een jaar later opnieuw dringend behoeft e was aan lokaal-ruimte (er kreeg ondertussen ook al een groep les in de Kikkerpoel gemeenschapsruimte) werd er op de plaats van het huidige voetbalveldje op het plein een dubbele noodunit geplaatst: hele oude barakken, waar zowel leerlingen als een leerkracht spontaan door de vloer zakten, en waar weldra de muizen door het lokaal liepen!Gelukkig werden deze barakken na een paar jaren vervangen door een

  2010 een uitgebreide renovati e (iso-lati e, nieuwe kozijnen, dubbel glas, nieuwe deuren en in ieder lokaal een nieuw eco-systeem), waardoor we nu allen blij en trots zijn om onze leerlingen en ouders in De Eiber te ontvangen.In 1984 werd Lambert Olijve de opvolger van Ab Bolks als hoofd der school. Een jaar later werd hij de eerste directeur van de nieuwe ba-sisschool, waarbij de hoofdleidster Ans Peters adjunct-directeur werd. Danille Hahn, toen leerlinge en nu moeder van onze leerlingen Maaike en Jelmer, bedacht ti jdens een wedstrijdje de nieuwe naam voor de nieuwe basisschool: o.b.s. De Eiber aan de Eiberweg.

  zeer dichtbij meegemaakt. Voor de huidige schoolbevolking geldt, zeker voor hen, dat in een periode van 40 jaar, vele leerlingen van toen nu ouders zijn geworden en ouders van toen nu de opas en omas, die, vooral in deze ti jd, regelmati g de (klein)kinderen komen brengen en halen op school .

  school De Werf geopend, bestaande

  (hiervoor zaten de kleuters in hou-ten lokalen op de hoek Sportlaan-Boekweitstraat; deze houten units deden later dienst voor de peuter-speelzaal, waarna ze op reis gingen naar Hardenberg, om 5 jaar geleden weer op te duiken tegenover onze school, als opvang voor de BSO van

  deze twee lokalen tussen de twee scholen te bouwen, ontstond er toen reeds n groot schoolgebouw, als voorloper voor het laten samen-gaan in 1985 tot de basisschool, voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Omdat er een jaar later opnieuw dringend behoeft e was aan lokaal-

  2010 een uitgebreide renovati e (iso-lati e, nieuwe kozijnen, dubbel glas, nieuwe deuren en in ieder lokaal een nieuw eco-systeem), waardoor we nu allen blij en trots zijn om onze leerlingen en ouders in De Eiber te

  opvolger van Ab Bolks als hoofd der

  zeer dichtbij meegemaakt. Voor de huidige schoolbevolking geldt, zeker voor hen, dat in een periode van 40 jaar, vele leerlingen van toen nu ouders zijn geworden en ouders van toen nu de opas en omas, die, vooral in deze ti jd, regelmati g de (klein)kinderen komen brengen en halen op school .

  moeder van onze leerlingen Maaike en Jelmer, bedacht ti jdens een wedstrijdje de nieuwe naam voor de nieuwe basisschool: o.b.s. De Eiber aan de Eiberweg.

  spontaan door de vloer zakten, en waar weldra de muizen door het lokaal liepen!Gelukkig werden deze barakken na een paar jaren vervangen door een

  lokaal liepen!Gelukkig werden deze barakken na een paar jaren vervangen door een

  ren (alle nieuwbouw ten zuiden van de Adelaarweg en ten westen van de Sportlaan) liep het leerlingenaantal ook snel op. In 1976 werden er twee lokalen bijgebouwd: n voor De

  90er jaren door mannen in asbest-pakken werd afgebroken. Na relati ef kleine tussenti jdse aanpassingen (uitbreiding personeelskamer, RT-ruimtes, kantoor IB er, volgde er in

  90er jaren door mannen in asbest-pakken werd afgebroken. Na relati ef kleine tussenti jdse aanpassingen (uitbreiding personeelskamer, RT-kleine tussenti jdse aanpassingen kleine tussenti jdse aanpassingen (uitbreiding personeelskamer, RT-ruimtes, kantoor IB er, volgde er in 2010 een uitgebreide renovati e (iso-lati e, nieuwe kozijnen, dubbel glas,

  kleine tussenti jdse aanpassingen (uitbreiding personeelskamer, RT-ruimtes, kantoor IB er, volgde er in 2010 een uitgebreide renovati e (iso-

  ook snel op. In 1976 werden er twee lokalen bijgebouwd: n voor De Wiekslag en n voor De Werf. Door deze twee lokalen tussen de twee

  lokalen bijgebouwd: n voor De Wiekslag en n voor De Werf. Door deze twee lokalen tussen de twee scholen te bouwen, ontstond er toen reeds n groot schoolgebouw, als voorloper voor het laten samen-

  deze twee lokalen tussen de twee scholen te bouwen, ontstond er lati e, nieuwe kozijnen, dubbel glas,

  nieuwe deuren en in ieder lokaal een nieuw eco-systeem), waardoor we nu allen blij en trots zijn om onze

  kinderen. Twee van hen, te weten Jan van Schot en Riekus Lunsing gaan in 1985 tot de basisschool, start van de nieuwe school: onge-

  veer 150 leerlingen en 5 leerkrach-

  Buitenschoolse acti viteiten

  Als school zijn we voorstander van het sti muleren van buitenschoolse acti viteiten. Een voorbeeld hier-van is het project Spelen, samen regelen. Onder begeleiding van een combinati efuncti onaris sport van de gemeente Hardenberg kunnen de kinderen in het voor- en najaar elke week een middag onder begelei-ding ook na schoolti jd samen met kinderen van andere scholen op ons plein spelen. Tijdens de gymles-sen worden er regelmati g nieuwe spelvormen gentroduceerd, die dan op het plein, ook ti jdens de pauzes en het overblijven, kunnen worden toegepast.Ook neemt onze school deel aan het project Sportlokaal. Binnen dit pro-ject wordt er samenwerking gezocht tussen de sportverenigingen en de scholen in Dedemsvaart. Dit alles met als doel om de kinderen kennis te laten maken met diverse manie-ren van bewegen. De verschillende scholen en sportverenigingen wer-ken bij dit project op een plezierige manier samen en geven daarmee tevens het goede voorbeeld.

  Kinderopvang en overblijfvoorziening

  Rond en in de zomervakanti e zal er het nodige veranderen binnen ons gebouw. Zo zullen de kleutergroepen verhuizen naar het hoofdgebouw. Het aantal groepen blijft gelijk (7), maar de buitenschoolse opvang (BSO Sti chti ng ProKind) zal na de zomervakanti e gebruik gaan maken van een ander gedeelte van de kleuterafdeling. Een mooie aanvulling voor onze school! Wilt u meer informati e over de BSO? Neem dan contact op met de centrale administrati e van Sti chti ng ProKind op 0523-712272 (ma t/m vr 09.00-12.00 uur) of neem een kijkje op www.prokind.nl.

  OverblijvenHet overblijven tussen de middag wordt geheel in eigen beheer georga-niseerd. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden (1,- per keer). Een aantel ouders heeft zich bereid verklaard om dit te begeleiden, zij ont-vangen hier een vergoeding voor. Een aantal van hen heeft een speciale cursus gevolgd om het overblijven nog beter te kunnen organiseren.

  Zaterdag 12 mei grote voorjaarsmarktOp zaterdag 12 mei wordt er door onze school een grote voorjaarsmarkt georganiseerd. Een aantal leden van de ouderraad is momenteel al druk bezig met de organisati e. Tijdens deze voorjaarsmarkt is er van alles te doen voor de vele kinderen maar ook de volwassenen zullen zich niet vervelen. Zo is er een spannend rad van fortuin, zijn er ver-schillende att racti es en is er een boekenmarkt. Ook worden er deze dag allerlei creati eve spullen te koop aangeboden.

  De voorjaarsmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur.Het belooft een gezellige ochtend te worden die u absoluut niet mag missen. En natuurlijk komt de opbrengst van deze voorjaarsmarkt ten goede aan de school.

  540 jaar o.b.s. De Eiber - www.obsdeeiber.nl

 • Marleen van Aggelen moeder van Geert (groep 6) en Anne (groep 3)

  ,,Er zijn nog veel meesters op De Eiber

  Je bent acti ef binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Wat heeft jou desti jds doen besluiten

  om je hiervoor beschikbaar te stellen?

  ,,Ik wilde graag als ouder een bijdrage leveren aan de acti viteiten op school. En van de mogelijkheden was

  zitti ng te nemen in de MR. De MR houdt zich bezig met beleid en ontwikkelingen van de school. We zijn betrok-ken bij ontwikkelingen op het gebied van de Kanjertrai-ning/schoolklimaat, huisvesti ng, toetsresultaten, zorg/passend onderwijs, schoolplan en nog een heel aantal andere zaken die te maken hebben met de huidige en

  toekomsti ge ontwikkeling van de school.

  Wat spreekt jou aan als het gaat om het onderwijs dat op De Eiber wordt gegeven?

  ,,Toen we 4 jaar geleden naar Dedemsvaart verhuisden, zijn we als eerste bij De Eiber gaan kijken, omdat we

  onze kinderen graag naar een openbare school wilden doen. Wat ons aansprak was de sfeer ti jdens de rond-leiding. De Eiber is een overzichtelijke school, die niet te klein, maar ook zeker niet te groot is. Ondertussen

  heeft de school zich de afgelopen jaren verder ontwik-keld. Er is veel aandacht voor een positi ef klimaat in de klassen en op het plein, elke week krijgen de kinderen dans- en dramalessen waar ze veel van leren , de leer-krachten zijn vriendelijk en makkelijk te benaderen, en er zijn nog veel meesters op de Eiber (in tegenstelling tot de meeste scholen waar alleen nog ju en zijn).

  Waar zijn je kinderen het meest enthousiast over als het gaat over school?

  ,,Mijn kinderen vinden het sowieso al leuk om nieuwe dingen te leren. Dus de algemene vakken als rekenen en taal vinden ze leuk. Ook komen ze graag naar school vanwege hun vrienden en vriendinnen. Daarnaast zijn ze erg enthousiast over de dans- en

  dramalessen. De afgelopen jaren hebben ze al regel-mati g een voorstelling met hun klas gegeven.

  Je kinderen maken ook gebruik van de BSO. Hoe belangrijk is het voor jou dat de BSO volgend

  schooljaar in hetzelfde gebouw is gevesti gd?,,Ik vind het heel jn dat de BSO van Prokind in het

  schoolgebouw komt. Het maakt voor mijn kinderen de overgang van school naar BSO kleiner. Ze stappen zo

  van hun klaslokaal naar de BSO. Buitenspelen gebeurt ook op hetzelfde terrein.

  Zou je in n zin kunnen aangeven waar De Eiber voor staat?

  ,,Een jne basisschoolti jd voor mijn kinderen.

  Ouders over de schoolOnze school beschikt over een grote groep acti eve en enthousiaste ouders.

  De school heeft de betrokkenheid van, en de contacten met, de ouders dan ook hoog in het vaandel staan. Zij kunnen dan ook het beste vertellen wat hun ervaringen met De Eiber zijn.

  We hebben daarom willekeurig drie ouders gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.

  Mirjam Hein moeder van Floortje (groep 2) en Robbie (groep 3)

  ,,Ouders worden betrokken bij wat er op school gaande is

  Je bent acti ef binnen de werkgroep die zorgt voor het op euren van de school. Kun je hier iets meer

  over vertellen?,,Het doel van het creati eve team is de school op

  te euren in het thema wat dan van toepassing is, zoals de seizoenen, Sinterklaas, Kerst, en project-

  weekthemas. De ramen worden geschilderd, en er

  worden knip en plak werken gemaakt. Daarnaast zijn (worden) er vaste elementen gemaakt, nl. Kanjertrai-ning (thema regel van de week) en lett ers en cijfers bij groep drie. Verder worden er nog canvasdoeken door de kinderen beschilderd voor in de hallen. Het leuke om hieraan mee te doen, is dat je het samen met andere ouders doet en dan deze ook op een

  andere/persoonlijke manier leert kennen. Je weet waar de kinderen op school mee bezig zijn, en daar hebben we het onderling ook weer over. Omdat ik meestal in het speel/gym lokaal schilder ti jdens de lessen, zie ik ook hoe leuk de lessen Dans & drama en de spellessen van de kleuters zijn. Daar kan ik

  het dan thuis weer over hebben met mijn kinderen. Ook is het leuk om te horen van andere ouders dat

  de school er weer leuk uit ziet.

  Vanwaar de keuze om je kinderen naar De Eiber te laten gaan?

  ,,Wat zwaar heeft meegewogen in onze keuze, zijn de Dans en dramalessen. Ook de groott e van de school heeft een rol gespeeld en het aantal leer-

  krachten wat voor een groep staat. We hebben van te voren ook de resultaten van de onderwijsinspecti e

  bekeken en de school bezocht.

  Wat spreekt jou aan als het gaat om het onderwijs dat op De Eiber wordt gegeven?

  ,,Er wordt veel aandacht besteed aan het informeren en het betrekken van ouders bij wat er op school

  gaande is. Het Kanjerproject is ook een ding wat mij zeer aanspreekt. De Dans en drama lessen zijn zeer nutti g voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen

  van de kinderen.

  Waar zijn je kinderen het meest enthousiast over als het gaat over school?

  Oudste (Robbie): achter de computer, gym. Jongste (Floortje): dansen met juf Ursula, computer.

  Ze komen allebei met werkjes thuis waar ze zeer enthousiast over vertellen.

  Olga Klok moeder van Iris (groep 5), Sti jn (groep 3) en

  Lieke (groep 1) ,,Het samenwerken van de kinderen spreekt mij aan

  Je bent acti ef binnen de ouderraad van de school. Wat heeft jou des-

  ti jds doen besluiten om je hiervoor beschikbaar te stellen?

  ,,Ik vind het erg leuk om zo betrok-ken te zijn bij diverse acti viteiten

  op school en om op deze manier de ouders,

  kinderen en leerkrachten beter te leren kennen.

  Wat is de rol van de ouderraad

  binnen de school?De rol van de ouderraad is dat we als ouders allerlei ideen, van alle ouders, aan kunnen geven aan de directi e en de leerkrachten en zo

  tot leuke acti viteiten komen. Deze acti viteiten worden dan door ons

  ondersteund.

  Wat spreekt jou aan als het gaat om het onderwijs dat

  op De Eiber wordt gegeven?,,Het samenwerken spreekt mij vooral erg aan. Bij de kleuters

  begint dat al door de gemengde groepen. De oudste kleuters helpen

  de jongste kleuters met allerlei werkjes. Het voelt op deze manier voor de jongsten al snel vertrouwd en veilig. De Kanjertraining vind ik ook erg goed, dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met goed

  samenwerken!

  Waar zijn je kinderen het meest enthousiast over

  als het gaat over school?Over het algemeen zijn ze heel

  enthousiast over alles. Als ik toch iets moet noemen zijn dat de Dans en dramalessen van juf Ursula, die worden wel heel vaak genoemd.

  Zou je in drie woorden kunnen aangeven waar De Eiber voor

  staat?Samenwerken, multi cultureel,

  Kanjertraining

  640 jaar o.b.s. De Eiber - www.obsdeeiber.nl

 • Kinderen over De EiberWie kunnen er nu beter een beeld over de school geven dan de kinderen zelf? Zij zijn immers samen met de leerkrachten de meeste uren op school aanwezig. Uit elke groep laten we daarom n leerling aan het woord.

  We beginnen bij Ilse uit groep 8. Zij is bezig aan haar laatste maanden op De Eiber en gaat na de zomervakanti e naar het Voortgezet Onderwijs. ,,Het is gezellig hier op school. Je kunt lekker gek doen met vrienden en ook lekker dollen met ze. Hetzelfde geldt voor de meesters en ju en. Enthousi-ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk. Tijdens de lessen leer je elkaar vertrouwen en de toneelstukjes voorbereiden is super.

  Samantha uit groep 7 sluit zich aan bij de woorden van Ilse. ,,Een paar weken geleden hebben we een voorstelling uitgevoerd bij de Zeven Linden. Alle ouders mochten hier komen kijken. Wel moest je soms veel tekst onthouden, wat best wel lasti g is. Ook het werken in de klas doet ze met ple-zier. ,,Het is leuk om met elkaar samen te werken. Daarnaast zijn de geschie-denislessen van de meester interessant. Hij gebruikt hier ook het digibord bij, waar hij dan lmpjes op laat zien.

  Ravi uit groep 6 is dol op voetballen. ,,We hebben een mooi voetbalveldje op het plein, waar we met elkaar leuk kunnen spelen. Dat begint al voor schoolti jd. We hebben ook een leuk vriendengroepje en vervelen ons geen moment. De school biedt leerlingen die extra uitdaging nodig hebben extra, uitdagende, lesstof aan. Ravi is hier enthousiast over. ,,Rekenen is mijn favoriete vak en we gaan dan o.a. aan de slag met Pluswerk. Ik werk hierbij veel samen met de kinderen die dit ook mogen doen. We moeten dan veel samenwerken en elkaar helpen. Het is leuk om te doen.

  Nick uit groep 5 is ook iemand die van bewegen houdt. ,,De gymlessen vind ik super. We doen leuke spelletjes en je kunt lekker rondrennen. Hetzelfde geldt voor het buitenspelen ti jdens de pauze.

  Danique uit groep 4 vermaakt zich prima op De Eiber. ,,In de pauze ben ik alti jd te vinden bij de duikelstangen. We doen er allerlei kunstjes. In de klas vind ik spelling leuk om te doen. Ik ben er goed in en je hoeft ook weinig op te schrijven. Daarnaast mag ik graag tekenen.

  Levy uit groep 3 vindt bijna alles leuk om te doen. ,,Ik ben goed in rekenen. Ik heb ook al heelveel stempeltjes gekregen van de juf. Op het plein vind ik het leuk om met de andere kinderen Voetje van de vloer te doen. Bij Dans- en drama is het mooi om Spiegelbeeld te doen. We moeten dan een ander na doen. Dit is erg leuk.

  Dan gaan we naar de jongste leerlingen van de school. Te beginnen met Myrthe uit groep 1/2 Kikkers. Ze begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  We sluiten af met Max uit groep 1/2 Eenden. ,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik maak dan kastelen en huizen. Ik ben goed in gebouwen maken. Ook op de computer doen we leuke dingen zoals de spelletjes met Tom en Tamira (dit is een programma om de woordenschat te oefenen, red.). Buitenspelen is ook een hobby van Max. ,,Ik mag dan graag racen met de karren. Het liefst samen met iemand anders. Max heeft net als Myrthe ook nog een wens. ,,Ik zou graag op school een mooie hut willen bouwen.

  KanjertrainingDe zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor sociaal-emoti onele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een opti male persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emoti oneel gebied. Daarom heeft o.b.s. De Eiber ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot Kanjerschool.

  Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creren en behouden van een positi ef pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emoti onele ontwikkeling van kinderen.

  Doelen zijn: Een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich pretti ger voelen in de klas; Zich niet laten verleiden tot sociaal destructi ef gedrag; Bevordering van het vertrouwen en veiligheid in de klas; Versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen; Beheersing door kinderen van verschillende oplossings- strategien in con icten; Bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

  Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positi ef over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  We vertrouwen elkaarWe helpen elkaarNiemand speelt de baasJe bent niet zielig We lachen elkaar niet uit Elke week staat n van deze pijlers centraal onder de noemer van De regel van de week. Deze wordt ook duidelijk op de website vermeld.

  In de Kanjertraining staan vier dier guren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.

  De ti jger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de ti jger wordt gekoppeld aan het witje petje.

  Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

  De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil alti jd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.

  Het konijn is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.

  ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk. Tijdens de lessen leer je elkaar vertrouwen en de toneelstukjes voorbereiden

  Samantha uit groep 7 sluit zich aan bij de woorden van Ilse. ,,Een paar weken geleden hebben we een voorstelling uitgevoerd bij de Zeven Linden. Alle ouders mochten hier komen kijken. Wel moest je soms veel tekst onthouden, wat best wel lasti g is. Ook het werken in de klas doet ze met ple-zier. ,,Het is leuk om met elkaar samen te werken. Daarnaast zijn de geschie-denislessen van de meester interessant. Hij gebruikt hier ook het digibord bij,

  Ravi uit groep 6 is dol op voetballen. ,,We hebben een mooi voetbalveldje op het plein, waar we met elkaar leuk kunnen spelen. Dat begint al voor schoolti jd. We hebben ook een leuk vriendengroepje en vervelen ons geen moment. De school biedt leerlingen die extra uitdaging nodig hebben extra, uitdagende, lesstof aan. Ravi is hier enthousiast over. ,,Rekenen is mijn favoriete vak en we gaan dan o.a. aan de slag met Pluswerk. Ik werk hierbij veel samen met de kinderen die dit ook mogen doen. We moeten dan veel samenwerken en elkaar helpen. Het is leuk

  Nick uit groep 5 is ook iemand die van bewegen houdt. ,,De gymlessen vind ik super. We doen leuke spelletjes en je kunt lekker rondrennen. Hetzelfde geldt voor het buitenspelen ti jdens de pauze.

  Danique uit groep 4 vermaakt zich prima op De Eiber,,In de pauze ben ik alti jd te vinden bij de duikelstangen. We doen er allerlei kunstjes. In de klas vind ik spelling leuk om te doen. Ik ben er goed in en je hoeft ook weinig op te schrijven. Daarnaast mag ik graag tekenen.

  Levy uit groep 3 vindt bijna alles leuk om te doen,,Ik ben goed in rekenen. Ik heb ook al heelveel stempeltjes gekregen van de juf. Op het plein vind ik het leuk om met de andere kinderen Voetje van de vloer te doen. Bij Dans- en drama is het mooi om Spiegelbeeld te doen. We moeten dan een ander na doen. Dit is erg leuk.

  Dan gaan we naar de jongste leerlingen van de school. Te beginnen met Myrthe uit groep 1/2 Kikkers. Ze begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  We sluiten af met Max uit groep 1/2 Eenden,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik maak dan kastelen en huizen. Ik ben goed in gebouwen maken. Ook op de computer doen we leuke dingen zoals de spelletjes met Tom en Tamira (dit is een programma om de woordenschat te oefenen, red.). Buitenspelen is ook een hobby van Max. ,,Ik mag dan graag racen met de karren. Het liefst samen met iemand anders. Max heeft net als Myrthe ook nog een wens. ,,Ik zou graag op school een mooie hut willen bouwen.

  positi ef pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emoti onele ontwikkeling van kinderen.

  Doelen zijn: Een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich pretti ger voelen in de klas; Zich niet laten verleiden tot sociaal destructi ef gedrag; Bevordering van het vertrouwen en veiligheid in de klas; Versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen; Beheersing door kinderen van verschillende oplossings- strategien in con icten; Bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

  Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positi ef over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  We vertrouwen elkaarWe helpen elkaarNiemand speelt de baasJe bent niet zielig We lachen elkaar niet uit

  Elke week staat n van deze pijlers centraal onder de noemer van De regel van de week. Deze wordt ook duidelijk op de website vermeld.

  In de Kanjertraining staan vier dier guren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.

  De ti jger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de ti jger wordt gekoppeld aan het witje petje.

  doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus.

  De ti jgerzichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de ti jger wordt gekoppeld aan het witje petje.

  Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

  ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk. Tijdens de lessen leer je elkaar vertrouwen en de toneelstukjes voorbereiden

  Samantha uit groep 7 sluit zich aan bij de woorden van Ilse. ,,Een paar weken geleden hebben we een voorstelling uitgevoerd bij de Zeven Linden. Alle ouders mochten hier komen kijken. Wel moest je soms veel tekst onthouden, wat best wel lasti g is. Ook het werken in de klas doet ze met ple-zier. ,,Het is leuk om met elkaar samen te werken. Daarnaast zijn de geschie-denislessen van de meester interessant. Hij gebruikt hier ook het digibord bij,

  Ravi uit groep 6 is dol op voetballen,,We hebben een mooi voetbalveldje op het plein, waar we met elkaar leuk kunnen spelen. Dat begint al voor schoolti jd. We hebben ook een leuk vriendengroepje en vervelen ons geen moment. De school biedt leerlingen die extra uitdaging nodig hebben extra, uitdagende, lesstof aan. Ravi is hier enthousiast over. ,,Rekenen is mijn favoriete vak en we gaan dan o.a. aan de slag met Pluswerk. Ik werk hierbij veel samen met de kinderen die dit ook mogen doen. We moeten dan veel samenwerken en elkaar helpen. Het is leuk

  Nick uit groep 5 is ook iemand die van bewegen houdt. ,,De gymlessen vind ik super. We doen leuke spelletjes en je kunt lekker rondrennen. Hetzelfde geldt voor het buitenspelen ti jdens de pauze.

  Danique uit groep 4 vermaakt zich prima op De Eiber,,In de pauze ben ik alti jd te vinden bij de duikelstangen. We doen er allerlei kunstjes. In de klas vind ik spelling leuk om te doen. Ik ben er goed in en je hoeft ook weinig op te schrijven. Daarnaast mag ik graag tekenen.

  Levy uit groep 3 vindt bijna alles leuk om te doen,,Ik ben goed in rekenen. Ik heb ook al heelveel stempeltjes gekregen van de juf. Op het plein vind ik het leuk om met de andere kinderen Voetje van de vloer te doen. Bij Dans- en drama is het mooi om Spiegelbeeld te doen. We moeten dan een ander na doen. Dit is erg leuk.

  Dan gaan we naar de jongste leerlingen van de school. Te beginnen met Myrthe uit groep 1/2 KikkersZe begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  We sluiten af met Max uit groep 1/2 Eenden,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik maak dan kastelen en huizen. Ik ben goed in gebouwen maken. Ook op de computer doen we leuke dingen zoals de spelletjes met Tom en Tamira (dit is een programma om de woordenschat te oefenen, red.). Buitenspelen is ook een hobby van Max. ,,Ik mag dan graag racen met de karren. Het liefst samen met iemand anders. Max heeft net als Myrthe ook nog een wens. ,,Ik zou graag op school een mooie hut willen bouwen.

  positi ef pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emoti onele ontwikkeling van kinderen.

  Een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich pretti ger voelen in de klas; Zich niet laten verleiden tot sociaal destructi ef gedrag; Bevordering van het vertrouwen en veiligheid in de klas; Versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen; Beheersing door kinderen van verschillende oplossings-

  Bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

  Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positi ef over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd,

  Elke week staat n van deze pijlers centraal onder de noemer van De regel van de week. Deze wordt ook duidelijk op de website vermeld.

  In de Kanjertraining staan vier dier guren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur petje.

  doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de ti jger wordt gekoppeld aan het witje petje.

  doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.

  ,,Ik ben goed in rekenen. Ik heb ook al heelveel stempeltjes gekregen van de

  Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positi ef over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd,

  We vertrouwen elkaarWe helpen elkaarNiemand speelt de baasJe bent niet zielig We lachen elkaar niet uit

  Elke week staat n van deze pijlers centraal onder de noemer van De regel van de week. Deze wordt ook duidelijk op de website vermeld.

  dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  ,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik

  De ti jger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de ti jger wordt gekoppeld aan het witje petje.

  doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden

  dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  We sluiten af met Max uit groep 1/2 Eenden. ,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik maak dan kastelen en huizen. Ik ben goed in gebouwen maken. Ook op de computer doen we leuke dingen zoals de spelletjes met Tom en Tamira (dit is een programma om de woordenschat te oefenen, red.). Buitenspelen is

  Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.

  vriendengroepje en vervelen ons geen moment. De school biedt leerlingen die extra uitdaging nodig hebben extra, uitdagende, lesstof aan. Ravi is hier enthousiast over. ,,Rekenen is mijn favoriete vak en we gaan dan o.a. aan de slag met Pluswerk. Ik werk hierbij veel samen met de kinderen die dit ook mogen doen. We moeten dan veel samenwerken en elkaar helpen. Het is leuk

  Nick uit groep 5 is ook iemand die van bewegen houdt. ,,De gymlessen vind ik super. We doen leuke spelletjes en je kunt lekker rondrennen. Hetzelfde geldt voor het buitenspelen ti jdens de pauze.

  Danique uit groep 4 vermaakt zich prima op De Eiber. ,,In de pauze ben ik alti jd te vinden bij de duikelstangen. We doen er allerlei kunstjes. In de klas vind ik spelling leuk om te doen. Ik ben er goed in en je hoeft ook weinig op te schrijven. Daarnaast mag ik graag tekenen.

  Levy uit groep 3 vindt bijna alles leuk om te doen. ,,Ik ben goed in rekenen. Ik heb ook al heelveel stempeltjes gekregen van de juf. Op het plein vind ik het leuk om met de andere kinderen Voetje van de vloer te doen. Bij Dans- en drama is het mooi om Spiegelbeeld te doen. We moeten dan een ander na doen. Dit is erg leuk.

  Dan gaan we naar de jongste leerlingen van de school. Te beginnen met

  Ze begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-deren in de poppenhoek en ze heeft ook een grote wens. ,,Ik zou graag met alle kinderen een grote optocht door de school willen. Net als met carnaval.

  ,,Ik kan heel goed praatjes maken en mag graag in de bouwhoek spelen. Ik maak dan kastelen en huizen. Ik ben goed in gebouwen maken. Ook op de computer doen we leuke dingen zoals de spelletjes met Tom en Tamira (dit is een programma om de woordenschat te oefenen, red.). Buitenspelen is

  De ti jgerzichzelf op zonder anderen bang te maken. De ti jger geeft zijn mening,

  enthousiast over. ,,Rekenen is mijn favoriete vak en we gaan dan o.a. aan de slag met Pluswerk. Ik werk hierbij veel samen met de kinderen die dit ook mogen doen. We moeten dan veel samenwerken en elkaar helpen. Het is leuk

  Nick uit groep 5 is ook iemand die van bewegen houdt. ,,De gymlessen vind ik super. We doen leuke spelletjes en je kunt lekker rondrennen. Hetzelfde geldt voor het buitenspelen ti jdens de pauze.

  samen met iemand anders. Max heeft net als Myrthe ook nog een wens. ,,Ik

  Ze begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel Ze begint meteen te vertellen. ,,Ik hou heel veel van tekenen. Ik ben ook heel goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben goed in kunstjes (lees: kunstwerken) maken. Ik teken vooral hartjes. Ik ben dan ook gek op hartjes en sterren. In de klas speelt ze graag met andere kin-

  aanwezig. Uit elke groep laten we daarom n leerling aan het woord.

  . Zij is bezig aan haar laatste maanden op De

  ,,Het is gezellig hier op school. Je kunt lekker gek doen met vrienden en ook

  kind op sociaal-emoti oneel gebied. Daarom heeft o.b.s. De Eiber ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot Kanjerschool.

  Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creren en behouden van een

  gekozen zich te ontwikkelen tot Kanjerschool.

  Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creren en behouden van een positi ef pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emoti onele ontwikkeling van kinderen.

  Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creren en behouden van een positi ef pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emoti onele

  ,,Het is gezellig hier op school. Je kunt lekker gek doen met vrienden en ook lekker dollen met ze. Hetzelfde geldt voor de meesters en ju en. Enthousi-ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk.

  ,,Het is gezellig hier op school. Je kunt lekker gek doen met vrienden en ook lekker dollen met ze. Hetzelfde geldt voor de meesters en ju en. Enthousi-ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk. Tijdens de lessen leer je elkaar vertrouwen en de toneelstukjes voorbereiden ast is ze ook over de Dans & dramalessen. ,,Juf Ursula brengt het heel leuk. Tijdens de lessen leer je elkaar vertrouwen en de toneelstukjes voorbereiden

  Een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich pretti ger voelen in de klas;

  Samantha uit groep 7 sluit zich aan bij de woorden van Ilse. Samantha uit groep 7 sluit zich aan bij de woorden van Ilse. ,,Een paar weken geleden hebben we een voorstelling uitgevoerd bij de Zeven Linden. Alle ouders mochten hier komen kijken. Wel moest je soms veel tekst

  Achter v.l.n.r.: Ilse (groep 8), Myrthe (groep 1/2 Kikkers), Max (groep 1/2 Eenden), Levy (groep 3). Voor v.l.n.r.: Ravi (groep 6), Danique (groep 4), Samantha (groep 7) en Nick (groep 5).

  740 jaar o.b.s. De Eiber - www.obsdeeiber.nl

 • Voor verkoop vakkundig onderhouden schadeherstel van uw caravan of camper

  STEPHENSONWEG 2A - (0524) 51 37 11

  2001

  Dethleffs Advantage Globetrotter T

  26.600.- 2004

  Adria Coral 650 SP - Airco

  38.700.-

  2009

  HYMER B 614 CL Exclusive Line

  83.500.- 2006

  Brstner Aviano i 684

  54.900.-

  Dethleffs Advantage Globetrotter T Dethleffs Advantage Globetrotter T

  HAGELSCHADE AAN CAMPER OF CARAVAN?Wij repareren snel en perfect!

  uw totaalleverancier voor o.a. :

  Plentyparts DedemsvaartJulianastraat 3a

  7701 GH Dedemsvaart

  Tel. 0523 - 61 00 33Fax 0523 - 61 00 92

  [email protected]

  - Inktcartridges

  - Lampen

  - Fietstassen

  - Fietsonderdelen

  - HG schoonmaakmiddelen

  - Auto-accessoires

  - Gereedschap

  - Elektra

  - Audio/videokabels

  - Witgoed-onderdelen

  - Telefoonaccessoires

  - Kinderzitjes

  - Stofzuigerzakken

  - Huishoudelijk

  - Stofzuigers

  - Tv-steunen

  - Zaklampen

  - Computer-accessoires

  - Opslagmedia

  - Camping

  - Batterijen

  - Stofzuigeronderdelen

  - IJzerwaren

  - Regenkleding

  - En nog veel meer !!!!!!!!

  Wij denken in oplossingen.

  Voor al uw Verbouwingen en Interieurwerken op maat!BouwAtelier Van t ZandHoofdvaart 19 - Dedemsvaart

  Tel. 06-22974010www.bouwateliervantzand.nl