JouRRRnaal januari 2013

16
COLUMN: Toevallige ontmoeting Hemd-Van-Het-Lijf ‘Een dag niet genoten……’ REPORTAGE: ‘Piano spelen als uitlaatklep’ Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 1 - januari 2013 Happy 2013

description

JouRRRnaal januari 2013

Transcript of JouRRRnaal januari 2013

Page 1: JouRRRnaal januari 2013

COLUMN:

Toevallige ontmoeting

Hemd-Van-Het-Lijf

‘Een dag niet genoten……’

REPORTAGE:

‘Piano spelen als uitlaatklep’

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 1 - januari 2013

Happy 2013

Page 2: JouRRRnaal januari 2013

Januari

In de eerste maand van het jaar blikken we natuurlijk even terug op de feestelijke decem-bermaand en de directie-speech tijdens de kerstborrel. Mag het RRR in 2013 écht de allerlaatste hand leggen aan de nieuwbouwplannen? Het niet aflatend enthousiasme van de directie in combinatie met cre-ativiteit en vasthoudendheid hebben ervoor gezorgd dat nieuwbouw weer dichterbij gekomen is. Wat een mooi vooruitzicht! Hiermee wordt revalideren, wonen en werken in het RRR straks (nog) plezie-riger. Meer ruimte, meer pri-vacy meer mogelijkheden! Wij wensen u veel leesplezier. Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail [email protected] www.rrr.nl

Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel

Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 jan. ‘13 inleveren: [email protected] of Postvak 48 (naast receptie).

Allereerst wensen wij u een heel voorspoedig 2013. Wij hopen u ook dit jaar weer te kunnen vertegenwoordigen. De algemene overlegmomenten op dinsdagochtend zijn hiervoor de bron. Dinsdag 8 januari a.s. om 11.00 uur is hiervoor het eerste mo-ment in het nieuwe jaar. Aan de ronde tafel in het Trefpunt zijn wij, met koffie, present. December was ook voor ons een drukke maand. Wij zijn aanwe-zig geweest bij de verschillende activiteiten die in het kader van de feestdagen werden georgani-seerd. Het geeft een goed gevoel om, ondanks ziek zijn en lang- of kortdurend verblijf in het RRR, samen met medepatiënten, fa-milie of vrienden feestjes te vie-ren en verdieping te vinden rondom feestdagen.

‘lekker onder de

mensen zijn’

Wie? Mevrouw Nieuwenhout Hoe oud? 84 jaar Doet wat? Sinds twee jaar helpt zij iedere vrijdagmorgen bij het ontbijt op Mozart 1. Voor wie? Voor de bewoners. Hoe is dat? ‘Heel erg leuk. Ik neem ’s morgens de bus van 7.15 uur en ben dan op tijd, om de tafels te dekken. Wanneer de bewoners uit bed zijn help ik hen met het ontbijt, geef thee, koffie of schil een appel-tje. Ik heb hier een paar jaar geleden op de revalidatie afde-ling gelegen. Daarna wilde ik graag vrijwilligerswerk doen, mijn man was overleden en voelde me zo alleen. Toen ben ik eerst bij de poli als gast-vrouw gaan werken en daarna bij het ontbijt op Mozart 1. Jenny Rinck (bewoner) voegt er aan toe: ‘ze komt altijd, door weer en wind. Toen het sneeuwde is mw. Nieuwenhout komen lopen’. Mw. Nieuwenhout lacht: ‘ik had het wel koud en mijn schoenen waren ook erg nat. Maar ik vind het hartstikke leuk om wat te kunnen doen. Ik ben lekker onder de men-sen!’

Page 3: JouRRRnaal januari 2013

Wist u dat? Het RRR een Infectiepreven-tieteam heeft. Artsen, ver-pleegkundigen en leidingge-vende van verschillende afde-lingen zijn hierbij, afhankelijke van het type infectie en de plaats, nauw betrokken. In december ontstonden op afdeling Strauss 2 klachten van braken en diarree. Arts en eindverantwoordelijk ver-pleegkundige namen direct actie en riepen het team sa-men. Tot het einde van de klachten volgde het team dagelijks de ontwikkelingen en werden afspraken gemaakt over isolatie. De richtlijnen van de Wet In-fectiepreventie (WIP) zijn hierin leidend. Doel is om ten tijde van een infectie de be-perkingen voor patiënten zo beperkt mogelijk te laten zijn. Medewerkers van de betrok-ken verpleegafdeling mochten in december een aantal dagen niet van de afdeling tijdens hun dienst. Daarnaast krijgt handhygiëne altijd veel aandacht. Dat is dé basis om infecties buiten de deur te houden.

Spiritualiteit Linda Verschuren (verzorgende Strauss 2) geeft in het Tijd-schrift voor de Zorg 9 tips aan collega’s om spiritueel bewust-zijn vorm te geven in leven en werken. De steekwoorden hier-van zijn: nieuwsgierig zijn, doorvragen, samenwerken, in-spiratie en scholing. Linda stelt: ‘meer rust in het hart en hoofd van patiënten draagt positief bij aan het reva-lidatieproces’. Tegelijkertijd beseft ze dat bij revalidatie de fysieke weg de hoogste prioriteit heeft.

‘Niemand verdwaalt ooit op een rechte weg.’ Goethe

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van grote waarde. Ook in het RRR. Zij kunnen op verschillende ma-nieren bijdragen aan het wel-bevinden van patiënten. Een wandeling maken, gesprek voeren, spelletje doen ………. Wilt u ook iets betekenen voor patiënten in het RRR? Neem contact op met het vrijwilli-gerskantoor. Van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur via tele-foonnummer 010 – 278 1 295.

1 één gespecialiseerd revalidatiecentrum voor ouderen in NL: RRR

Page 4: JouRRRnaal januari 2013

IRRRene Irene van Dijck schrijft haar naam sinds 2010 met drie RRR. Sindsdien is zij geïnspireerd door de doelstelling duurzame gezondheidswinst voor ouderen’ en promoot zij het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam op vele vlakken. Haar aandeel in gezondheidswinst richt zich op commu-nicatie en marketing. De contacten met verschillende verwij-zende ziekenhuizen en huisartsen worden onder andere door haar ingezet en onder-houden. Irene is een neutrale verbindende schakel. Inhoudelijk maken directie en artsen de afspraken. Sinds Irene in huis is, worden veel verhelderende vragen ge-steld: ‘waarom en waar staat dat’. Irene: ‘de verschillende revalidatiemodules waren net ontwikkeld, een prachtig

product waarvan veel patiën-ten kunnen profiteren. De ideeën waren goed, alleen de informatie aan ziekenhuizen en omgeving was beperkt. Het is mijn specialisme om informatie over te brengen. Ik moet het dus vooral zelf ook goed begrijpen. Als het niet op schrift is terug te vin-den in de organisatie, is dat vaak de eerste stap. Zo ben ik aan de slag gegaan. Pakkende informatie voor en naar verwijzers (ziekenhuizen en huisartsen), en ook voor pa-tiënten. Samen met de in-houdsdeskundigen zijn in-formatiefolders gemaakt. Ik probeer er voor te zorgen dat de teksten duidelijk zijn en

dat de opmaak van folders aanspreekt. Hiervoor heb ik het afgelopen jaar al twee keer een ‘fotoshoot’ geregeld. Patiënten die mee willen doen, worden gefotografeerd en krijgen zelf een afdruk van de foto. We hebben ook een voorlichtingsfilm gemaakt over revalideren in het RRR. Hierdoor krijgen (toekomsti-ge) patiënten in kort bestek een beeld van het revalidatie-traject en -proces. Het film-pje laat ook zien dat dat reva-lideren niet altijd voor ieder-een de oplossing blijkt te zijn. Voor die patiënten is het ple-zierig dat het RRR ook een verpleeghuis heeft.’

Page 5: JouRRRnaal januari 2013

‘Een dag niet genoten…….’

Als wijkbewoner kende Irene het gebouw aan de Molen-laan al jaren. Vooral de naam Rheumaverpleeghuis was haar bekend. ‘Ik hoor dat de-ze naam nog steeds veel ge-bruikt wordt. Er gebeurt ech-ter zoveel meer. De klinische en poliklinische revalidatie mogelijkheden die er zijn, probeer ik veel aandacht te geven. Daarvoor schrijf ik re-gelmatig persberichten, heb ik contact met journalisten en starten we gezamenlijke initiatieven in wijk, bijvoor-beeld het artroseproject. In december hebben Wim van Deventer,

Wouter Boswinkel (huisarts) en Jim Boddé (fysiothera-peut) dit project uitgebreid toegelicht in de uitzending van VitameR, hét gezond-heidsprogramma van Radio Rijnmond. In de wijkkranten krijgt het RRR nu meer aan-dacht. Juist naar de wijk probeer ik de verschillende mogelijkheden te belichten. Behalve revalideren of wonen kun je in het RRR ook wer-ken, betaald of onbetaald. Voor vrijwilligers zijn er veel mogelijkheden. Iets voor een ander betekenen brengt duurzame gezondheidswinst voor iedereen.’

Samenwerken is Irene op het lijf geschreven. Samen met de directiesecretaresse maak-te zij de website beter toe-gankelijk. Alle folders en be-langrijke informatie voor verschillende doelgroepen is daar nu te vinden. Sinds Ire-ne bij het RRR betrokken is, komen vele geïnteresseerden over de vloer. Medewerkers uit de zorg van Friesland tot Limburg. Iedereen is onder de indruk van wat het RRR te bieden heeft! ‘Ik ben trots dat ik hier een bijdrage aan mag leveren!’ ( op de foto v.l.n.r. Wouter, Wim en Jim)

BIO

Naam: Irene van Dijck

Geboortejaar: 1968

Opleiding: bedrijfseconomie

Rol: marketing en communicatie adviseur

In RRR sinds: 2010

Lijfspreuk: Een dag niet genoten, is een dag niet geleefd!

Page 6: JouRRRnaal januari 2013

Artsen Uw medische zorg is in han-den van een team gekwalifi-ceerde artsen. Specialisten Ouderengeneeskunde (SOG) zijn gespecialiseerd in de com-plexe en verschillende ziekten waarvan ouderen hinder on-dervinden (diabe-tes/hartfalen/artrose). Daar-naast zijn er vanzelfsprekend revalidatieartsen. Zij zijn erin gespecialiseerd om de gevol-gen van handicaps zo klein mogelijk te laten zien en u weer zo optimaal mogelijk in de maatschappij te laten mee-doen. In het RRR zijn Marco Aedo en Coby de Vrieze de verant-woordelijk SOG. Marco op de revalidatieafdelingen én Coby op intensieve zorg. Fuad el Jammal is de revalidatie arts in de kliniek zijn de polikliniek zijn dat Leo den Hartog en Fred van der Meer. Mascha Witteman is basisarts. Zij werkt met name op revalidatie. Op de foto v.l.n.r. Marco Adeo, Masha Witteman en Fuad el Jamal.

Artrosegroep H’berg In november startte in Hille-gersberg een artrosegroep. Mirjam van Peet geeft vanuit het RRR als ergotherapeut in-vulling aan het programma. Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen is de overkoepe-lende doelstelling. Uit de wijk doen verder mee Bodde en Zuiderent Fysiotherapie, Focus Diëtistenpraktijk, Apotheek Beethoven en Fysical Hillegers-berg. Het initiatief is een groot succes. In januari start een tweede groep. De bijeenkom-sten bestaan uit informatie, trainen, oefenen, gesprekken en adviezen begeleid door steeds een andere betrokken specialist. Paul Jansen, apotheker: ‘Bij de behandeling van artrose zijn veel zorgaan-bieders betrokken. Hierdoor is de zorg vaak versnipperd en de communicatie tussen zorgaan-bieders lastig. Door dit geza-menlijke initiatief wordt men-sen met artrose een handvat aangereikt om hier een weg in te vinden.’ Meer info en aan-melden via de website: www.zorggroephillegersberg.nl

Samenwerking Samenwerking staat hoog in het vaandel. Het RRR werkt met vele ziekenhuizen, zorgin-stellingen en verpleeghuizen samen en is onderdeel van de Rotterdam Stroke Service. Daarnaast heeft het RRR con-tacten met patiëntverenigin-gen.

Het RRR heeft in 2011 voort-varend geïnvesteerd in een in-tensieve samenwerkingsrelatie met de Rotterdamse zieken-huizen: Sint Franciscus Gast-huis (SFG), Havenziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, IJssellandziekenhuis en zie-kenhuizen uit omliggende ste-den te weten: Reinier de Graaf, Haga ziekenhuis, Lange Land ziekenhuis, Vlietland ziekenhuis, Groene Hart zie-kenhuis. De samenwerking tussen het SFG en revalidatie-centrum Rijndam is bekrach-tigd door een gezamenlijke bijeenkomst. In 2011 is gestart met een we-kelijkse digitale BeddenbRR-Rief, speciaal voor onze ver-wijzers.

Hierin staat het aantal lege bedden voor de komende week gemeld, algemene (nieuwe) informatie over het RRR en een casus beschrijving van een cliënt.

Page 7: JouRRRnaal januari 2013

Tijdens de decemberdagen zijn verschillende gezellige activiteiten georganiseerd. Onderstaand foto’s van het sinterklaasfeest en het kerstdiner. In samenwerking met

de Stichting Vrienden werd een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst hiervan was € 700 .

Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Page 8: JouRRRnaal januari 2013

Dinsdag 1 jan. -NIEUWJAARSDAG-

Woensdag 2 jan. 10.00 -17.00 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur 16.00 - 18.00 uur

Schilderen met Lizzy en / of Wim vanaf 12.45 uur op de afdeling of kamer! Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

-NIEUWJAARSBORREL-

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt Trefpunt

Donderdag 3 jan. 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Vrijdag 4 jan. 11.00 - 12.15 uur

Fietsen in de multifunctionele ruimte

Zaterdag 5 jan. 10.00 - 16.00 uur 15.30 - 16.30 uur

Fitness OPENING EXPOSITIE GALERIE ‘R’

Fitnesszaal Hal

Zondag 6 jan. 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. G. v.d. Dool

Fysiotherapie

Maandag 7 jan. 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.00 - 16.00 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Verkoop v.d. Kloostermode Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Mw. G. Martens

Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer Mozart 1B(huiskamer)

Dinsdag 8 jan. De hele dag 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

Verkoop sieraden Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Hal Trefpunt Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

Woensdag 9 jan. 10.00 -17.00 uur 0.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Schilderen met Lizzy en / of Wim vanaf 12.45 uur op de afdeling of kamer! Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 10 jan. 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Vrijdag 11 jan. 11.00 - 12.15 uur

Fietsen in de multifunctionele ruimte

Zaterdag 12 jan. 10.00 - 16.00 uur

Fitness

Fitnesszaal

Zondag 13 jan. 18.30 - 19.15 uur

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. L. J. Geluk

Fysiotherapie

Maandag 14 jan. De hele dag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur

Verkoop ‘van alles en nog wat’ Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Hal Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Dinsdag 15 jan. 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Woensdag 16 jan. 10.00 -17.00 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Schilderen met Lizzy en / of Wim vanaf 12.45 uur op de afdeling of kamer! Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Page 9: JouRRRnaal januari 2013

Donderdag 17 jan. 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Vrijdag 18 jan. 11.00 - 12.15 uur

Fietsen in de multifunctionele ruimte

Zaterdag 19 jan. 10.00 - 16.00 uur 15.00 - 17.00 uur

Fitness Optreden - FRATES CORONA

Fitnesszaal Trefpunt

Zondag 20 jan. 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. L. de Jong / Heilig Avondmaal

Fysiotherapie

Maandag 21 jan. De hele dag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

Verkoop Lavie ( kleding en sieraden ) Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Pastoor H. Egging

Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1B(huiskamer)

Dinsdag 22 jan. 10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Woensdag 23 jan. 10.00 -17.00 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Schilderen met Lizzy en / of Wim vanaf 12.45 uur op de afdeling of kamer! Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 24 jan. 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

Vrijdag 25 jan. vanaf 10.30 uur

Fietsen in de multifunctionele ruimte

Zaterdag 26 jan. 10.00 - 16.00 uur

Fitness

Fitnesszaal

Zondag 27 jan. 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

FEYENOORD – FC. TWENTE Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. G. C. de Waal

De Kuip Fysiotherapie

Maandag 28 jan. 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Dinsdag 29 jan. 10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis.

Woensdag 30 jan. 10.00 -17.00 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur

Schilderen met Lizzy en / of Wim vanaf 12.45 uur op de afdeling of kamer! Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Donderdag 31 jan. 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Page 10: JouRRRnaal januari 2013

Pianospel als uitlaatklep

Misschien heeft u de afgelopen maand in de centrale hal wat vaker pianomuziek gehoord dan gebruikelijk. Dit klopt helemaal, want pianospelen is de grote hobby van de heer Hoffmann. Deze van oorsprong Hongaarse doktor in techniek (Ph.D.) vertelt in de eerste editie van 2013 zijn verhaal. Waarom moest u revalideren in het RRR? Ik heb een ongeluk gehad toen ik op va-kantie was in Budapest Hongarije. Ik struikelde vanwege mijn afgenomen zicht over een obstakel en brak hierbij mijn dij-beenhals. In Hongarije ben ik geopereerd, maar kon na de operatie nog niet lopen. Omdat de revalidatiemogelijkheden in Nederland beter zijn dan in Hongarije, ben ik teruggekomen om in het RRR te revalideren. Ik woon in Hillegersberg en het is een prettig idee dicht bij huis te zijn.

Page 11: JouRRRnaal januari 2013

‘Zelf investeren in een goede sfeer’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? Nu 35 dagen. Op 18 december ga ik met ont-slag naar huis. Wat hebt u allemaal gedaan? Vooral veel oefeningen bij de fysiotherapie en de fitness. Veel loopoefeningen en traplopen, inmiddels loop ik kleine afstanden zonder stok. Bij de ergotherapie heb ik één keer koffie gezet, maar dit ging zo goed dat de ergothera-pie werd gestopt. In de tijden tussen de therapieën door heb ik televisie gekeken, achter de computer gezeten in het Trefpunt of piano gespeeld. Dat laatste is een uitlaatklep voor me, de revalidatie is best inspannend en piano spelen zorgt voor ontspanning. De laatste tijd van mijn verblijf vond ik het leuk om gesprekken te hebben met een nieuwe cliënt op de afdeling, die ook van Hongaarse afkomst is. Wat was het moeilijkst voor u? Ik heb last van maculadegeneratie en dat zorgt dat mijn gezichtsvermogen steeds slech-ter wordt. Ik heb thuis allerlei speciale lampen en vergrootglazen zodat ik nog wel kan lezen. In het RRR was ik niet in staat om te lezen en dit was een groot gemis voor mij. Wat heeft u het meest geholpen? Ik heb een goede band ervaren met het vak-personeel, dit maakt het verblijf prettig. Ik vind dat je als cliënt zelf ook moet investeren in het opbouwen van een prettige sfeer. Ik probeerde bijvoorbeeld het vakpersoneel waar ik het meest mee te maken heb gehad ook al-tijd bij naam te noemen. Vrijdag 14 december heb ik een pianoconcert gegeven in het RRR. Het feit dat ik hiervoor ben uitgenodigd geeft mij een gevoel van waardering.

Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? Ik vind de nabije toekomst thuis eerlijk gezegd een beetje spannend. Er moeten allerlei din-gen geregeld worden. Er moet thuiszorg ko-men omdat ik nog niet alles kan. Ik kijk er weer naar uit om straks alles zelf te doen; niet meer afhankelijk te zijn. Wat zal u missen? Het feit dat ik onder de mensen ben. Dit geeft toch meer beweging in de zaak.

Page 12: JouRRRnaal januari 2013

TOEVALLIGE ONTMOETINGToon Hermans schreef een winterse vertelling over de ontmoeting van twee sneeuwvlokken.

oms kom je toevallig iemand tegen met wie je even optrekt. Iemand die een lotgenoot blijkt te zijn, een mede reiziger. Het persoonlijke contact kan

de reis een stuk aangenamer maken, zoals blijkt in dit verhaal van Toon Hermans: Het sneeuwde. Twee vlokken vielen langzaam naast elkaar naar de aarde. Ze vielen eigenlijk al een heel poosje naast elkaar toen ze elkaar opmerkten . . . 'Ook naar de aarde?' zei de ene vlok. Het klonk een beetje kort, maar zo was het niet bedoeld, want ook de tweede vlok was blij te worden aangesproken tijdens die lange, lange tuimeldans naar omlaag. Hoe dichter de zwerm sneeuwvlokken is hoe eenzamer de vlokken kunnen zijn. Mag ik een beetje bij je in de buurt blijven? vroeg de eerste vlok. ‘Oh ja, dat mag,' zei de tweede vlok gretig. En ze begonnen een goed gesprek en dat laatste maakte de reis heel wat behaaglijker. Mijlen en mijlen dansten ze naast elkaar naar de verre lage aarde toe. Eindelijk was het zover. Ze hadden elkaar van alles en nog wat verteld. 'Nog een meter of dertig,' zei de eerste vlok. Ja, we zijn er zo,' zei de tweede. 'Jammer eigenlijk, het was niet ongezellig.' 'Nog tien meter . . .' zei de eerste weer . . . 'nog zes' . . . 'nog vier' . . . 'Hou je!' 'Het allerbeste.'

'Het was een fijne reis' . . . Floep . . . daar lagen ze en ze werden onmiddellijk deel van het dikke witte sneeuwtapijt dat er al lag. Nu konden ze niets meer zeggen . . . Ze waren geen afzonderlijke vlok meer en bleven liggen op de aarde. Dat duurde zo een poosje. Toen dooide het. De sneeuw verwaterde . . . en stroomde in lange stromen naar de zee . . . daar verdampte het water en de damp steeg weer op naar de hemel . . . en werd weer water en het water werd weer sneeuw. Ik weet het, het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar bij de eerste sneeuwbui kwamen ze elkaar weer tegen, wederom tuimelend in diezelfde witte cadans. 'Hee, heb ik jou niet eerder gezien?' vroeg de ene vlok. 'Ja,' zei de andere. 'Wat goed je weer te zien!' Val je mee?' En ze sneeuwden nog lang en gelukkig. Ik wens u een gelukkig 2013 met veel bijzondere ontmoetingen!

S

Page 13: JouRRRnaal januari 2013

EXPOSITIE IN RRR ‘Hommage aan Wout; Hoogstad & Hoogstadt’ Dit is de titel van de expositie, die de eerste zaterdag van januari wordt geopend. Aan het eind van 2010 bespraken Wouter Hoogstadt en ik de mogelijkheid van een expositie door een aantal van de kunste-naars die zijn familie rijk is. Wouter was – al van ver voor zijn opname in het RRR - geïnteresseerd in de Galerie en bijna bij elke opening aanwezig. Jammer ge-noeg overleed hij in het voorjaar. Zijn familie waarvan de naam met zowel een d als dt wordt geschreven draagt de expositie aan hem op. De deelnemers aan de expositie zijn: Jan Hoogstad met tekeningen en een maquette, Arja Hoogstad met porselein, Pom Hoogstadt met aquarellen en tekenin-gen, Alice Hoogstad met illustraties en Annemarie Hoogstad met olieverfschilderijen. Onderstaande illustratie is van Alice; gemaakt bij het verhaal van de oude steenhouwer, uit het prentenboek Nina en Nino.

ZOETE HERINNERING Ria Seger, een liefdesverhaal. Toen Ria twee jaar geleden naar het RRR kwam vanwege vaat problemen in haar been, was het maar de vraag of ze dit zou overleven. Ze stond oog in oog met deze dreiging zonder haar geliefde vader, moeder en broer. Alle drie waren ze overleden. Ze voelde zich, ondanks de warmte die ze in het RRR bij personeel en bewoners vond en ondanks haar nicht die haar bleef bezoeken, alleen op de wereld tegenover haar strijd. Inmiddels is dat helemaal veranderd. Nadat haar been was afgezet en ze het nieuws kreeg dat ze in het RRR kon blijven wonen, begon haar genezing. Ria krabbelde overeind en ge-noot weer van het leven, dat kon iedereen merken. Toen bleek het leven een enorme ver-rassing voor haar in petto te hebben: Louis! Ria en Louis, die hier revalideerde, ontmoet-ten elkaar bij fitness. Direct bij de eerste blik was er al de vonk. Ze wilden niet het werk van de fysiotherapeuten storen en lieten weinig merken in de zaal. Tijdens een etentje bij een oud-revalidant kwam de eerste kus, en op 12-12-12, hebben ze zich verloofd. Ria: ‘Wat heerlijk allemaal, ik zei gister nog tegen Louis: we lijken wel pubers!’ Deze rubriek heet ‘Zoete herinnering’. Ria en Louis creëren die elke dag!

Page 14: JouRRRnaal januari 2013

Teamwork maakt fit

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw reva-lidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelang-rijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behan-delaren richten zich daarop. Deze maand vertellen de heer Fennema, Elsbeth Rolloos, er-gotherapeut en Wendy van den Brink, verpleegkundige.

REVALIDANT: DHR. J. FENNEMA

Waarom bent u hier opgenomen? Ik ben hier voor revalidatie opgenomen omdat ik een virus heb opgelopen en het ziekenhuis mij niet meer verder helpen kon. Welke therapieën krijgt u? Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Bij de fysiotherapie ben ik van rolstoel naar lo-pen met rollator en stok gegaan. Momenteel oefen ik het zelfstandig zonder hulpmiddel lo-pen en in balans blijven. Bij de ergotherapie oefen ik het uitvoeren van huishoudelijke ta-ken. Zo heb ik pas nog in de ergotherapiekeu-ken nasi gekookt ! Bij de logopedie oefen ik het weer goed ver-staanbaar spreken. Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? Fantastisch ! Ik ben vol lof over de therapeu-ten. Ze hebben een goed onderling vertrouwen in elkaar. Als dat er niet is dan loopt het werk niet. Wat heeft u tot nu toe bereikt ? Dat ik kan lopen. Dat ik mezelf weer kan was-sen , aankleden en huishoudelijke klusjes kan doen. Ik vind het ook fijn dat ik weer een leuk gesprek kan hebben met de verpleegsters, the-rapeuten en medepatiënten. Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? Sporten en gezond eten.

Page 15: JouRRRnaal januari 2013

SPECIALIST: ELSBETH ROLLOOS Wat is jouw specialisatie? Ik ben ergotherapeut. Ik train dagelijkse activi-teiten om onderliggende fysieke en/of cogni-tieve problemen te verbeteren of ermee te leren omgaan.

Waarom dit vak? Ik vind het mooi om de mens in zijn geheel te zien. Mensen komen hier om te revalideren maar hebben vaak al een heel leven achter zich. Om te begrijpen hoe iemand in elkaar zit, pro-beer ik ook het stukje van voorheen te begrij-pen.

Wat mag je van een ergotherapeut in het RRR verwachten? Goed luisteren en aansluiten op de wensen van de cliënt. De heer Fennema is heel sportief ge-weest. Ik probeer hem uit te dagen en aan te moedigen zoals hij dit in de sport gewend was. In het begin had hij bijvoorbeeld moeite om zijn sokken aan te trekken, maar door hem te stimuleren en het hem zelf te laten doen, is dit toch snel gelukt.

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? Elke behandelaar heeft zijn eigen invalshoek maar uiteindelijk werk je samen naar iets toe.

Wat is jouw gezondheidstip? Probeer elke dag te lachen!

SPECIALIST: WENDY V. D. BRINK Wat is jouw specialisatie? Ik ben MBO verpleegkundige en ben momen-teel verder aan het leren voor HBO verpleeg-kundige.

Waarom dit vak? Net als iedereen die in de zorg werkt wilde ik iets betekenen voor een ander. Nu help ik men-sen bij wie hun leven op het moment van zorg-vraag drastisch is veranderd. Ik hoop dat ik op die momenten er voor ze kan zijn door ze net dat juiste zetje te geven of een luisterend oor te bieden. Laatst ben ik met Dhr. Fennema zijn vrouw op gaan zoeken in het ziekenhuis, het kleine beetje geluk wat je dan kunt geven, er voor iemand kan zijn. Dat is wat ons vak zo mooi maakt.

Wat mag je van een verpleegkundige in het RRR verwachten? Van mij mag verwacht worden dat ik alles doe wat er in mijn macht ligt om het beste uit iede-re patiënt te halen.

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? Samenwerking is de sleutel tot successen! Zonder samenwerking is het opzetten van een goed revalidatie traject geen doen.

Wat is jouw gezondheidstip? Blijf in beweging!

Page 16: JouRRRnaal januari 2013

…zoek ik informatie op in-ternet? In het Trefpunt staan twee computers die speciaal be-schikbaar zijn voor patiënten. U kunt hiervan altijd gebruik-maken. Via deze computers staat de digitale snelweg voor u open. Wanneer u zelf een computer heeft en in het RRR gebruik wilt maken van internet kunt u hiervoor via de technische dienst een inlogcode aanvra-gen. Op de verpleegafdeling is hiervoor een formulier aanwe-zig. Wanneer u geïnteresseerd bent in het gebruik van een computer maar het (nog) niet durft te proberen dan kunt u hiervoor ook hulp vragen via uw Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of via het vrijwil-ligerskantoor.

Beweeg regelmatig! Zo snel mogelijk uit bed! Bedrust is de grootste boosdoener voor spieraf-name bij ouderen. In één week kunt u 5% spiermas-sa verliezen.

De klacht Het RRR geeft veel aandacht aan handhygiëne. Dat is goed, maar waarom zijn honden dan niet verboden?

De achtergrond Handhygiëne is voor iedereen, binnen én buiten het RRR van groot belang. Door regelmatig handen te wassen of handal-cohol te gebruiken worden bacteriën geëlimineerd die tot besmetting kunnen leiden. Ook na het aaien van een huisdier is belangrijk om han-den te reinigen. Huisdieren brengen ook veel vreugde en hebben een kalme-rende werking op mensen. Dat is zelfs wetenschappelijk aan-getoond. Honden zijn, mits zij anderen niet hinderen, daar-om welkom in het RRR.

Gefeliciteerd! Op 17 december overhandigde de directie weer drie diner-bonnen aan indieners van ver-beteringen, ideeën en strik-ken! Milou Tjwa diende een verbeterpunt in. Zij mist als bezoeker de mogelijkheid om op verschillende momenten in huis iets te eten te kopen. Het idee van mw. Mourik betrof ook de maaltijd. Zij stelde voor ’s avonds een hartig hapje te geven én de avondmaaltijd te verschuiven. Vijf uur vindt zij (net als vele anderen) te vroeg. Mw. Hameeteman deelt een stRRRik uit. Zij wil het RRR graag bedanken voor de liefde waarmee haar moeder gedu-rende haar revalidatieperiode is omringd. Zij geeft de revali-datieafdeling een dikke 10!

Het verbeterpunt en het idee zijn opgenomen in de werk-plannen van de verschillende diensten. Doel is om in 2013 de warme maaltijd later te ser-veren. Op de korte termijn wordt geprobeerd om, buiten de tijden dat de eigen keuken beschikbaar is, voor bezoekers maaltijden beschikbaar te hebben. In de nieuwbouw-plannen zullen er voor patiën-ten en bezoekers meer facili-teiten zijn.