Jobat 8 mei 2010

download Jobat 8 mei 2010

of 48

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Weekblad over een voor werk

Transcript of Jobat 8 mei 2010

 • Jobs in IT & Engineering vanaf blz. 16+ 6.971 jobs op jobat.be

  Wij hebben geen stem

  meer

  453 kmos schreeuwen het uit:

  Verkoop jezelf in 140 tekensblz. 9

  TWILLICITEREN

  Man van 12 stielenblz. 10

  TOM WAES

  Borstenverdrietblz. 13

  THOMASBLONDEAU

  Z a t e r d a g 8 e n z o n d a g 9 m e i 2 0 1 0

  W e e k b l a d o v e r e n v o o r w e r k , m e t d e b e s t e j o b a a n b i e d i n g e n w w w . j o b a t . b e

  + Interview Christine Mattheeuws, voorzitster NSZ

  Enqute

 • Ed i to.

  Social media. Je ontsnapt er niet aan. Alhoe-wel, er lopen nog dinosaurirs rond. Zoalsdie prof die we deze week moesten berei-ken, maar die nog steeds overleeft zondermobiel. Principes? Bang van wat stralingspij-nen? Geen idee, maar de communicatiewerd er alleszins niet eenvoudiger op.Wereldvreemd was hij echter niet. Ik benniet makkelijk te vinden, h, zei hij - uitein-delijk - vol zelfkennis aan de telefoon. Eenunderstatement. Zelfs e-mails naar zijn per-soon vergden een reactietijd van enkele da-gen. Niet dat onthaasten slecht is, maar als ikzeg dat het sneller kan, begrijpt u wat ik be-doel.Die snelheid vindje deze dagenvooral op het vin-gervlugge Twitterdat qua populari-teit Facebook &co mooi naar dekroon aan het ste-ken is, misschienzelfs al voorbijge-stoken heeft. VanLink-et-in, zoals ik vermeende heavy usershet wel eens hoor uitspreken, ben ik nooitfan geweest. Liegen op je cv mag niet, opLink-et-in is het blijkbaar de norm. Datovertrokken geneuzel over ervaringen encompetenties, die ruilhandel in recommen-dations ... Dankjewel.Dan is Facebook een stuk sympathieker, metzijn spelletjes, cadeaus en fotoalbums. Allijdt die site dan weer aan het syndroom datveel gebruikers er wel a zeggen, maar de bmooi voor zich houden. Iets met privacy.Moet je toch nog de telefoon nemen of eenouderwetse mail sturen. Bovendien vind ikFacebook vooral iets voor de vrije tijd. Metn klik kom je er niet ver. En op het werkmoet het vooruitgaan.Neen, dan liever Twitter. Eenvoudig, dege-lijk, no-nonsense. Het nieuws nog voor hetnieuws is. En een heerlijk principe: wie hetniet in 140 tekens gezegd krijgt, hoeft hele-maal niets te zeggen. Voor de Link-et-inadepten: je kan nu ook twilliciteren. Twit-teren en solliciteren in n: motivatiebrie-ven waarin je niet rond de pot hoeft te draai-en, tralala en leugens waar het slot op gaatna 140 karakters. Er valt wat voor te zeggen.

  Twiet

  Je kan nu ooktwilliciteren:tralala waar hetslot op gaat na140 tekens, ervalt wat voor tezeggen

  Wim VerdoodtHoofdredacteur Jobat

  REDACTIE@JOBAT.BE

  Quote

  .

  De kritiek dat we ons tot nog toeniet met de ouderen hebben

  beziggehouden, is correct. Maar hethangt natuurlijk ook samen met

  politieke keuzesFons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, in Trends

  Wat doe je voor job?Als ar tistiek directeur cordineer ikhet personeel, de toekomstige be-roepsdansers, bekommer ik me om dekostuums en organiseer ik voorstellin-gen. Tijdens wedstrijden zorg ik voorde choreografie van de leerlingen. On-langs hebben we nog twee buitenland-se prijzen gewonnen.

  Hoe lang doe je dit al?Sinds december. Ik woon pas terug inBelgi na een buitenlandse carrirevan achttien jaar. Ik was eerste solist intal van gerenommeerde gezelschap-pen en docent aan de Dansacademiein Zurich.

  Wat vind je van je inkomen?Momenteel heb ik een interimcon-tract en verdien ik 2.000 euro netto.Niet slecht, we zullen zien wat de toe-komst brengt.

  Doe je je job graag?Al die creatieve taken zijn heel boei-end. Ik werk graag met jongeren. Zelfheb ik ook gestudeerd aan deze schoolen het is heel spannend om die bagage

  door te geven.

  Wat is je grootste kost?Het huis dat we net gekocht hebbenin Borgerhout. Bovendien is er nogveel werk aan: de vloeren, de gevel ...Ik steek zelf wel de handen uit demouwen, maar door de weinige vrijetijd gaat dat langzaam.

  Waar geef je met plezier geldaan uit?Aan mijn Kawasaki en een goede mo-to-uitrusting. Ik heb bewust gewachttot na mijn danscarrire om een mo-to te kopen, voordien was dat te ge-vaarlijk.

  Mi jn loon.

  Dirk Segers (36),Borgerhout

  Beroep: artistiekdirecteur KoninklijkeBalletschool Antwerpen Nettoloon: 2.000 euro Extras: geen

  JOBAT.BE/MIJNLOON

 • Jobat 3

  Bandwerk

  .

  De nationale cao nr. 38 be-treffende werving en se-lectie van werknemers

  laat de werkgever toe in de selectie-procedure een praktische proef telassen. Deze proef mag echter nietlanger duren dan nodig is om de be-kwaamheid van de sollicitant te tes-ten.De praktische proef mag weliswaarproductief zijn maar deze productivi-teit moet onzeker blijven en maggeen rendabele activiteit voor de on-derneming vormen. De proef moeteveneens beperkt zijn in de tijd en be-perkt blijven tot specifieke tests. Zijmag enkel dienen om na te gaan ofhet opleidingsniveau voldoende is omeventueel en theoretisch de aange-

  boden functie te vervullen.Op het eerste gezicht lijkt het op hetrandje om je 2 halve dagen op proefte laten werken, en dit met het oogop het vervullen van een tijdelijke stu-dentenovereenkomst. Bovendienheb ik de indruk dat de proef niet be-doeld is om je te selecteren. Je lijkt aleen contract op zak te hebben. Deproef lijkt vooral bedoeld om je al-vast in te werken in de job die je laterals student zal verrichten.Indien men aanneemt dat 2 halve da-gen proef niet in overeenstemmingzijn met de gedragsregels voorzien inde cao nr. 38, zou men kunnen argu-menteren dat een arbeidsovereen-komst werd gesloten en dat je rechthebt op loon voor de proefarbeid.

  Sommige rechtspraak aanvaardt in-derdaad dat een sollicitant die gedu-rende verschillende dagen proefar-beid heeft verricht die niet als eentest kan worden beschouwd en diegeen vrijwilligerswerk is, verbondenis door een arbeidsovereenkomst, inhet bijzonder wanneer de werkgeverhem uitdrukkelijk had gecontacteerdmet het oog op een tewerkstelling. Jewacht best om deze eis te formulerentot na de studentenarbeid, anders ris-keer je helemaal geen job te hebben. Daarnaast kan je uiteraard weigerenom deze proefarbeid gratis te ver-richten. Bij weigering kan je echterook de job verliezen (indien je noggeen contract hebt) of zal je moetensamenwerken met een werkgever die

  zich waarschijnlijk op zijn tenen ge-trapt voelt (indien je nog een con-tract hebt). Realistisch gesproken komt het er opneer dat je jezelf moet afvragen of destudentenjob nog voldoende loontals je vooraf 2 halve dagen zonderloon moet werken.

  Arbe idsvraag

  .

  Het warenhuis waar ik alsjobstudent aan de slag kan,vraagt me 2 halve dagen opproef, onbetaald. Kan dat?

  Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian

  JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

  Lees het antwoord op deze vragen: Mag een jobstudent overurenmaken? Kan ik als jobstudent mijn ontslaggeven of krijgen?Hoelang duurt een proefperiode?

 • Bron: Jobat/NSZ

  Met welke problemen worstelen kmo-leiders het meest?

  Vinden van de juiste mensen

  Opmaken van concurrentieel loonbeleid

  Wanbetalers

  Vinden van krediet

  Administratieve last

  Loonkost

  Imagoprobleem bij publieke opinie

  24,13%

  3,02%

  25,69%

  3,98%

  16,04%

  3,5%

  23,64%

  Bron: Jobat/NSZ

  Verwachten werkgevers een heropleving van de economische activiteit voor hun kmo? Op welke termijn?

  Nooit

  Is al bezig

  Binnen de 6 maanden

  Tussen 6 en 12 maanden

  Tussen 1 en 2 jaar

  Binnen de 5 jaar

  3,98%

  25,96%

  4,06%

  7,22%

  31,15%

  9,26%

  22,35%

  Jobat en het NSZ vroegen aan 453 kmo-bedrijfsleiders hoe zij de toekomst zien.Is de dip voorbij, werven ze aan, maken ze winst ...?

  De mening van 453 kmos

  De regering verlengt de crisismaatregelen toteind september. Applaus! Of niet? Voor veelkmos is het alleszins de enige manier om de

  economische dip te overleven. Veel beweging zit ermomenteel niet in de kmo-markt. Een rondvraag bij453 bedrijfsleiders wijst vooral op een status-quo bijde kleine en middelgrote ondernemingen die sinds2005 jaar na jaar voor extra jobs zorgden. Aan perso-neel ontslaan, denken negen op de tien kmos nu niet.Maar aan aanwerven evenmin. Dat er geen of weinigontslagen vallen in kmos betekent nog niet dat allesgoed gaat, waarschuwt NSZ-voorzitster ChristineMattheeuws.

  Er is een lichte economische heropleving.Toch zeggen zes op de tien kmos geen winst temaken: vier op de tien draaien break-even eneen vijfde zit in financile moeilijkheden. On-rustwekkend?Ja, vier op de tien kmos hebben hun bedrijfsresulatenmet 10 tot 50 procent zien terugvallen tijdens de crisis.

  Het is goed dat de anticrisismaatregelen tot eind sep-tember verlengd zijn, maar met die drie maanden al-leen komen we er niet. Hier en daar wordt wel gezegddat het zwaartepunt van de crisis voorbij is, maar wemogen vooral niet denken dat alles binnnen zes maan-den weer als vanouds zal zijn. Het zal tijd vergen. Er isook nog de Griekse crisis, waar het IMF (InternationaalMonetair Fonds, red.) en de EU-landen ter hulp moetenkomen, en ook in Spanje en Portugal dreigt er eenzelf-de scenario. Dat riskeert het Europees herstel te ver-tragen. In ons land komt daar nog de politieke instabili-teit bovenop. Voor heel wat kmos kondigen zich cruci-ale maanden aan.

  Is de verlenging van de anticrisismaatrege-len voor heel wat kmos eigenlijk niet meerdan uitstel van executie?Het is een absolute noodzaak om kmos de crisis telaten overleven. Ik ben de laatste om te staan springen

  Tekst: Katrien Stragier / Fotos: Koen Bauters

  Kmos vinden incrisistijd amperpersoneelTerwijl bij Opel Antwerpen gevochten wordt voor elke job, heeft meer dan de helft

  van de kmos het moeilijk om personeel te vinden. Voor een kwart is dat zelfs de

  grootste zorg, nog meer dan