Jobat 22 mei 2010

download Jobat 22 mei 2010

of 48

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Weekblad over envoor werk

Transcript of Jobat 22 mei 2010

 • Jobs voor Young Graduates vanaf blz. 16+ 6.590 jobs op jobat.be

  Welke stem leverthet meeste werk op?

  Werkgevers houdende boot afblz. 4

  CAFETARIAPLAN

  Haute couture in de operablz. 10

  TIM VANSTEENBERGEN

  In 11 stappen door de doolhofblz. 12

  JOBSTUDENT

  Z a t e r d a g 2 2 , z o n d a g 2 3 e n m a a n d a g 2 4 m e i 2 0 1 0

  W e e k b l a d o v e r e n v o o r w e r k , m e t d e b e s t e j o b a a n b i e d i n g e n w w w . j o b a t . b e

  Raf Pietercil

 • Peter Carpreau (33), Wezemaal

  Beroep: museummedewerker Nettoloon: 2.000 euro Extras:maaltijdcheques, woon-werkverkeer, extravakantiedagen

  Wat doe je voor job?Ik ben wetenschappelijk medewerkerin het gloednieuwe museum M in Leu-ven. Ik doe onderzoek naar de werkenin de collectie, superviseer de publica-ties en maak tentoonstellingen.

  Doe je je job graag?Het is een passie. Als tienjarige sleurdeik mijn ouders al mee naar musea. Mijnvader en moeder hadden een beurtrol.Ik ging ook niet naar de scouts, maartrok op archeologisch jeugdkamp, enals zestienjarige heb ik hirogliefen ge-leerd.

  Van je hobby je beroep makenis toch niet eenvoudig?Ik ben heel blij dat mijn ouders mijkunstgeschiedenis hebben laten stude-ren. Mijn prof zei dat ik daarmee geenenkele kans zou maken op een deftigejob. Hij heeft lang gelijk gehad.

  Wat vind je van je inkomen?Ik verdien redelijk goed: 3.162 euro

  bruto, ongeveer 2.000 euro netto.Maar dat is voor mij niet het belangrijk-ste: de vrijheid en het krediet die ikhier krijg, zijn onbetaalbaar.

  Wat is je grootste kost?Ons huis, we hebben een grondige re-novatie voor de boeg.

  Waar geef je met plezier geldaan uit?Als ik iets wil, probeer ik nooit te veelte betalen. Mijn moto kostte tweede-hands 1.500 euro. Waar ik graag geldaan geef, zijn reizen, kunst en boeken.En natuurlijk aan spullen voor onzedochter Marie van anderhalf jaar. (mr)

  Mi jn loon.

  JOBAT.BE/MIJNLOON

  Ed i to.

  Minder dan een maand voor de verkiezin-gen krijgt de volgende regering door hetPlanbureau voorgerekend dat ze 42 miljardeuro zal moeten vinden om de overheidsfi-nancin op orde te krijgen. Vinden betekentin deze zowel besparen als nieuwe inkom-sten (belastingen) in het leven roepen.Het maakt er de plannen waar de politiekepartijen in de aanloop naar 13 juni mee uit-pakken niet eenvoudiger op. Verderop indeze krant vindt u trouwens een overzichtvan de maatregelen die onze politici willennemen om de kiezer de komende jaren teverzekeren van werk en (sociale) zekerheid.Een duur systeem dat, in het licht van de be-sparingen waarwe voor staan,helemaal of ge-deeltelijk lijkt tezullen sneuve-len, is het brug-pensioen. Demeeste partijenlijken alvast ge-wonnen voor devolledige af-schaffing ervan,of schuiven eenuitdoofscenarionaar voor. Met uitzondering van SP.A, die alsenige het brugpensioen wil houden zoalshet is, tekent enkel CD&V nog enig voorbe-houd aan. Maar ook die partij laat ruimtevoor een financile ontmoediging.Het klopt dat er zo veel geld kan bespaardworden, maar enkel als tegelijkertijd zowelonze economie als de jobcreatie een duwvooruit krijgen. Zo niet riskeren de stratenvol te stromen met werklozen die moetenoverleven met een werkloosheidsuitkering.Neemt die af in de tijd om vervolgens hele-maal uit te doven, wat onder andere N-VAen Open VLD voorstellen, en worden er in-tussen geen nieuwe arbeidsplaatsen gecre-eerd, ontstaat er een nieuwe generatie ar-men. Doven de uitkeringen niet uit, watCD&V en SP.A willen, verschuiven we dekosten gewoon naar een andere plaats.Tenzij de economie vanzelf spectaculairaantrekt, wat niet in de lijn van de verwach-tingen ligt, lijkt het goedkoper maken vanarbeid, zij het door een verlaging van dewerkgeversbijdragen, zij het door loonma-tiging, in dit verhaal bijna onontkoombaar.

  Bespaar

  Een systeem dat,in het licht vande besparingen,helemaal ofgedeeltelijk lijktte zullensneuvelen, is hetbrugpensioen

  Wim VerdoodtHoofdredacteur Jobat

  REDACTIE@JOBAT.BE

  Quote

  .

  Ik verveel me overdag soms steendood. Ik wil werken, maar danwel aan minimum 35 40 euro per

  uur. Onder de 10.000 euro bruto permaand is het niet de moeite als

  zelfstandige.Nicolas uit De Pfaffs in Het Laatste Nieuws over de smeekbede van zijn vrouw Debby

  om werk te zoeken

 • Jobat 3

  Bandwerk

  .

  Het loon van een werkne-mer wordt in principeschriftelijk met wederzijds

  akkoord vastgesteld in de arbeids-overeenkomst. Dit loon vond je bij in-diensttreding naar behoren, aange-zien je er bij je indiensttreding ak-koord mee ging. Naderhand begin jehierover blijkbaar te twijfelen.Het overeengekomen brutoloon is -althans vanuit juridisch oogpunt - nietnaar behoren in n van de volgendedrie situaties. Het overeengekomen loon ligt lagerdan de minimumlonen die de socialepar tners per functiecategorie zijnovereengekomen in een sectoralecao (zogenaamde loonbaremas). Dit

  kan je gemakkelijk, eventueel met dehulp van je vakbond, achterhalendoor de tekst van de cao te raadple-gen. Er stelt zich ook een probleem wan-neer je werkgever je heeft gediscrimi-neerd bij de loonbepaling. Van discri-minatie kan sprake zijn als je bijvoor-beeld omwille van je geslacht, uiter-lijk, etnische afkomst of je deeltijdsarbeidsregime minder zou verdienenals collegas met soortgelijk werk, er-varing en competenties. Dit veron-derstelt dat je tot een door de discri-minatiewetgeving beschermde cate-gorie behoort (vrouw, buitenlandseafkomst, deeltijder, enzovoort).In voorkomend geval kan je bij je

  werkgever steeds vragen naar hetloon van je collegas die zich voor hetoverige in een soor tgelijke situatiebevinden. Enkel als je feiten kan aan-tonen die het bestaan van discrimina-tie kunnen doen vermoeden, zal jejouw werkgever kunnen dwingen omaan te tonen dat je niet gediscrimi-neerd werd, bijvoorbeeld door gege-vens over het loon van collegas teverstrekken.Tenslotte, moet je loon uiteraard cor-rect zijn aangepast aan het (gestegen)indexcijfer der consumptieprijzen.Ook dit is gemakkelijk te achterhalenop basis van voorbije loon- en index-aanpassingen.Doet geen van de voorgaande situa-

  ties zich voor, dan is jouw loon naarbehoren, ook al ben je er misschienniet tevreden mee. Het staat jesteeds vrij om dit bij je werkgever aante kaar ten en eventueel betere loon-voorwaarden te onderhandelen. Ditkan je echter niet afdwingen.

  Arbe idsvraag

  .

  Ik twijfel of mijn loon naarbehoren is. Kan ik mijnwerkgever vragen hoe datbedrag bepaald werd?

  Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian

  JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

  Lees het antwoord op deze vragen: Welk loon vraag ik tijdens een

  sollicitatiegesprek? Verdien jij evenveel als je collega? Hoe vraag ik om opslag in

  economisch zware tijden?

 • Heb je net je droomauto gekocht, komt jewerkgever ineens met die bedrijfswagenaandraven die hij jou al drie jaar belooft.

  Vervelend, ook al heeft je baas het goed met je voor.Alleen: je hebt die bedrijfswagen waar je zo langnaar hengelde eigenlijk niet meer nodig. Neen, danhad je liever een beter pensioenplan gekregen.Maar ja, een gegeven paard kijk je niet in de bek.Toch?Stel dat je kon ruilen, op voorwaarde dat het enevoordeel je werkgever ongeveer hetzelfde kost alshet andere. Leuke theorie, maar het kan ook echt. Inde praktijk heet dat een cafetariaplan. Uit een be-vraging van SD Worx in 2008 bij 3.000 werknemersblijkt de helft hiervoor gewonnen. Een derde zei bo-vendien dat de samenstelling van hun standaardloonpakket niet aan hun behoeften beantwoordde.Die behoeften veranderen namelijk tijdens de loop-baan. Een alleenstaande schoolverlater wil bijvoor-beeld geld om zijn huishuur te betalen. Ouders metjonge kinderen hebben vaker nood aan vrije tijd.Een oudere medewerker denkt aan zijn pensioen.Een cafetariaplan kan aan die individuele voorkeu-ren tegemoetkomen. Toch heeft nog maar 8 pro-cent van de bedrijven in ons land zon systeem voorflexibel verlonen ingevoerd. Dat stelt SD Worx vastna een rondvraag dit voorjaar bij 344 verloningsver-antwoordelijken.

  In Belgi laat de wet ook niet veel ruimte om dewerknemer zelf te laten kiezen. Alles wat loon- enarbeidsvoorwaarden aangaat, is strikt gereglemen-teerd via wetten en caos. Veel werkgevers denkendan ook dat een cafetariaplan in Belgi juridisch on-mogelijk is, merkt Koen Magerman, juridisch ex-pert bij SD Worx, op.Voor dat euvel heeft Magerman een oplossing be-dacht. Tegenwoordig bestaat een aanzienlijk deelvan het loonpakket uit extralegale voordelen, endaar zijn er wel mogelijkheden. Voordelen die nietvastgelegd zijn in caos, wetten of koninklijke beslui-ten, maar die een werkgever met zijn werknemerovereenkomt, kunnen immers wel in zon cafeta-riaplan gestopt worden.

  Wildgroei

  De bedrijfswereld gaat maar moeizaam overstag.Slechts drie op de tien werkgevers zien er geen gra-ten in dat werknemers zelf hun loopakket in elkaarpuzzelen. Niet meer dan 8 procent biedt die moge-lijkheid nu al aan. Een op de tien is van plan om bin-nen de drie jaar een cafetariaplan of een ander sys-teem van flexibel verlonen in te voeren. Doen zedat ook effectief, dan geeft in 2013 een vijfde van deondernemingen zijn personeel een loonpakket opmaat.Maar waarom? Werknemers stellen dat maatwerk

  op prijs. Het is een manier om je aantrekkelijkheidals werkgever te vergroten, zegt Dominique Dillen,practice leader reward bij SD Worx. Voor 38 pro-cent van de bevraagde verloningsverantwoordelij-ken weegt dit argument - een verloning op maat -het sterkste door. Het argument dat je zo werkne-mers kan behouden, is voor 34 procent de belang-rijkste reden om de stap te zetten. Bij 30 procentstaat medewerkers aantrekken in de top drie vanargumenten om een cafetariaplan aan te bieden,hoewel amper bij 4 procent die reden het zwaarstdoorweegt.Tot nu toe is flexibel verlonen vooral