Jg.15/4 Milieu & Natuur

of 16 /16

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Driemaandelijks tijdschrift over het provinciaal Milieu- en natuurbeleid Headlines: * PNC: nieuw huis en vernieuwd aanbod * Met de Limburgse gemeenten naar een klimaatneutrale provincie * Milieu&Natuur te gast bij drie Limburgse "Klimaatburgemeesters" * In de kijker: GLE-projecten / Integraal waterbeheer voor de Herk en Mombeek / 3 x het Grenspark Kempen-Broek onderzocht / Een praktische handleiding voor beheer van houtkanten en knotbomen / RivierPark Maasvallei verdubbelt troeven * Groot en klein nieuws uit Limburg *Feesten en nieuwe producten * Documentatiecentrum Het Groene Huis * Likona-nieuws * Agenda

Transcript of Jg.15/4 Milieu & Natuur

 • Jaargang 15, nr. 4 - 2013

  Te gast bij klimaatburgemeesters

  Landschapsprojecten in de kijker

  Natuurnieuws uit Limburg

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 1 5/12/13 15:26

 • PNC: nieuw huis en vernieuwd aanbod Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) verhuisde onlangs van Het Groene Huis in Bokrijk naar de nieuwe locatie in Craenevenne 86 in Genk. Bij het nieuw gebouw horen een nieuw logo en bijhorende huisstijl, een frisse, moderne binnenhuisinrichting, een ruimer educatief aanbod en een betere ondersteuning van natuuronderzoekers!

  Huisstijl en inrichtingIn het midden van het nieuwe PNC-logo zit een gat. Dit symboliseert het PNC als centrum van bio-diversiteit en educatie, van kennis en kunde, van inhoud en (ped)agogiek, van verhalen kennen en kunnen vertellen. De verschillende ruimtes kregen een unieke look. Megagrote natuurfotos sieren de muren, een edu-catieve inspiratiewand zet bezoekers speels aan om na te denken over hun onderzoek in het veldstu-diecentrum, het documen-tatiecentrum oogt knus en huiselijk. Het parade-paardje is evenwel de hemel van de zaal Onder de blote hemel. Je waant je hier in een zonovergo-ten Haspengouws bos.

  Vernieuwd aanbodSamen met de verhuizing zag ook het LIVEC, Limburgs Veldstudiecentrum, het levenslicht. LIVEC wil de Limburgse biodiversiteit bestuderen en versterken. Verschil-lende lokalen op het gelijkvloers werden speciaal ingericht voor onderzoek of demon-straties. Scholen kunnen na afspraak deze lokalen gebruiken. Natuuronderzoekers kunnen een beroep doen op het gespecialiseerde materiaal. En gemeenten kunnen hier terecht met onderzoeksvragen. LIVEC zal zich ontplooien tot een heus doorgeef-luik met kennisuitwisseling en zo meer.

  Educatief aanbodHet PNC optimaliseerde en breidde ook zijn educatief aanbod uit. Vanaf het voorjaar van 2014 vertrekken de schoolgroepen in Craenevenne op weg naar een leerrijk natuuravontuur! Om ook de digitale kids mee te krijgen, wordt gewerkt aan een speciale projectieruimte en hypermoderne interactieve educatieve projecten.

  Meer info: Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86, 3600 Genk www.pnc.be

  Woord vooraf

  De afgelopen klimaatconferentie in Warschau was een tegenvaller. Grote verklaringen voor de camera en formele onderhandelingen over internationale afspraken zullen weinig of geen verschil maken, iets doen wel.

  In Limburg proberen we dat door de gemeenten te steunen om een eigen klimaatbeleid te voeren. Tegelijk is er de ambitie om de energiearmoede uit de wereld te helpen.Dat kan en gebeurt in de Dorpsstraat. Gemeenten moeten samen met hun burgers aan de slag blijven (of gaan) en concrete initiatieven nemen.

  Als provincie zullen we in de toekomst nog meer als partner naar de gemeenten toe werken, zeker nu Vlaanderen geen milieuconvenanten meer afsluit. Dat moet ondanks het feit dat er minder geld is lukken door concrete acties.We laten dat nu al heel concreet zien rond het Burgemeestersconvenant, maar ook in de natuursector en educatie duurzame ontwikkeling. De provincie pakt die initiatieven samen met partners als Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg, Steunpunt Buurtopbouwwerk, natuurver-enigingen, Regionale Landschappen en Bosgroepen aan.

  Ook met de nieuwe omgevingsvergunning (een samenvoeging van de milieuvergun-ning en stedenbouwkundige vergunning) wordt van de gemeenten meer verwacht dan vroeger.De bedoeling is dat het voor de burger allemaal duidelijker en simpeler wordt en dat alles sneller gaat. Hier zal de provincie eveneens de noodzakelijke steun bieden aan de gemeenten, weliswaar op voorwaarde dat de Vlaamse regering erin slaagt om over de wettelijke basis, het

  decreet en de uitvoeringsbe-sluiten, te beslissen voor de verkiezingen van 25 mei 2014.

  Een toost op 2014 en op een groen, duurzaam en sociaal Limburg.

  Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu

  2 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  provincie Limburg

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 2 5/12/13 15:26

 • Met de Limburgse gemeenten naar een klimaatneutrale provincie

  De ambitie van de provincie Limburg om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn werd vastgelegd in het Limburgse milieubeleidsplan Allemaal CO2-neutraal. Vervolgens werd de haalbaarheid van deze ambitieuze beleidsdoelstelling wetenschappelijk onderzocht. De studie bewijst dat klimaatneutraliteit tegen 2020 technisch haalbaar is. Limburg kijkt echter met een open vizier naar de toekomst en wil tegen 2050 uitgroeien tot een meer zelfvoorzienend, klimaatneutrale, duurzame, gezonde en welvarende provincie. Hiervoor rekent de provincie Limburg sterk op de gemeenten. Zij staan het dichtst bij de burger. Vandaar dat de provincie Limburg samen met haar partners Infrax, Dubolimburg en de Bond Beter Leefmilieu volop inzet op de samenwerking met en de begeleiding van de gemeenten.

  stadsfotografie Bilzen provincie Limburg provincie Limburg R. Reynders

  R. Reynders

  De klimaatgemeenten legden tot op heden een heel parcours af. Als eerste provincie in Europa slaagde Limburg erin alle

  gemeenten te doen toetreden tot het Europese Burgemeesters-convenant of Covenant of Mayors.

  Op 30 november 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeen-ten het Burgemeestersconvenant en engageerden zich daar-mee om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied tegen 2020 met mr dan 20 % te verlagen.

  Opmaak van een nulmeting. Om te weten vanwaar de uitstoot van CO2 , methaan en lachgas over het hele grondgebied van-daan komt, werd een nulmeting uitgevoerd. Alle sectoren wer-den in kaart gebracht.

  Opmaak DUBO-scan (duurzaam bouwen). De DUBO-scan geeft zicht op de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om in woningen de vooropgestelde besparingsdoelstellingen te verwezenlijken.

  Opmaak HE-scan (hernieuwbare energie). De HE-scan geeft inzicht in de mogelijkheden en knelpunten op het vlak van hernieuwbare energie in de gemeente.

  De drie inventarisaties nulmeting, DUBO-scan, HE-scan lie-ten toe om een klimaatplan op maat van de gemeente uit te werken, vertrekkende van een model klimaatplan. 39 gemeen-telijke klimaatplannen zijn goedgekeurd op de gemeenteraad.

  Indienen van het gemeentelijk klimaatplan bij Europa. 36 kli-maatplannen werden ingediend bij Europa.

  Het Europees bureau Joint Research Centre evalueert alle inge-diende klimaatplannen in opdracht van de Europese Commissie. Op 28 augustus 2013 kwam het bericht dat alle ingediende Limburgse klimaatplannen zijn goedgekeurd door Europa (www.eumayors.eu).

  De goedkeuring van deze klimaatplannen is uiteraard geen eind-punt. Samen met de Limburgse gemeenten zullen de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu deze plannen nu verder omzetten in de praktijk. Dit gebeurt met acties en investeringen rond klimaat en energie maar ook met pilootpro-jecten die een stap verder gaan. Verder worden aan de hand van een cijferkorf klimaat de resultaten per gemeente opgevolgd en vindt er regelmatig een nieuwe CO2-meting plaats.

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 3

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 3 5/12/13 15:26

 • M. Bogaerts

  Milieu&Natuur te gast bij drie Limburgse klimaatburgemeesters Convenanten, beleidsplannen, scannen, onderzoeken, Het ontbreekt duidelijk niet aan grote intenties om de klimaatproblemen grondig aan te pakken. En hoewel de uitdagingen inderdaad gigantisch zijn en om een mondiale aanpak vragen, worden vaak op lokaal vlak de meest concrete initiatieven uitgewerkt. Milieu&Natuur ging langs bij drie Limburgse klimaatburgemeesters Theo Schuurmans van Hamont-Achel, Peter Vanvelthoven van Lommel en Frieda Brepoels van Bilzen en vroeg hen hoe zij het klimaatplan in hun gemeente in daden omzetten.

  Mi&Na: Uw gemeente heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend. Welke kansen ziet u hierin voor gemeente en inwoners? Frieda Brepoels: Op het moment dat we het Burgemeesterscon-venant ondertekenden, werkte onze stad al rond klimaatthemas. Een eigen klimaatbeleid biedt een gemeente tal van voordelen. We kunnen een bijdrage leveren om de negatieve gevolgen, ver-oorzaakt door de klimaatverandering, tegen te gaan. Bovendien kunnen we minder energieafhankelijk worden. Daarnaast biedt het convenant een kader voor gemeentelijke projecten, zijn er vooruitzichten op mogelijke financile winsten, bijvoorbeeld een duurzamer beheer van de gemeentelijke gebouwen, en kunnen we een voorbeeldfunctie opnemen. Omdat de provincie alle Lim-burgse gemeenten ervan heeft kunnen overtuigen het Burge-meestersconvenant te ondertekenen, staat een gemeente er niet alleen voor. Er kan worden samengewerkt, waarbij men van elkaar leert en de provincie voor ondersteuning zorgt.

  Peter Vanvelthoven: De slogan van onze stad is niet voor niets Pure Energie. Lommel is altijd al een voorloper geweest op het gebied van groene energie. Ik denk daarbij aan onze groene bedrijven, onze windmolens, de duurzame initiatieven die we pro-moten en innovatieve projecten die in onze stad opgestart wor-den. De ondertekening van het Burgemeestersconvenant kan deze slogan alleen maar extra kracht bijzetten en de lat voor onszelf nog hoger leggen. We ambiren immers meer dan 20 % CO2-reductie tegen 2020. Daarmee willen we het beter doen dan de Europese doelstelling. We beseffen wel dat we deze ambitie alleen kunnen realiseren samen met alle Lommelaars. Onze bedrij-ven, scholen, jeugdbewegingen en burgers moeten mee aan de kar trekken.

  Theo Schuurmans: Dankzij het Burgemees-tersconvenant kan de CO2-uitstoot van de gemeente verlaagd worden. Deze verlaging gebeurt door intensief in te zetten op het isoleren van de vele eengezinswoningen in open bebouwing en de eigen gemeentelijke gebouwen. Door de CO2-uitstoot te vermin-deren, wordt niet alleen de energierekening lager, maar zijn we ook minder afhankelijk van energie van buitenaf. Investeren in gebouwen levert ook lokale tewerkstelling op voor de bouwsector.

  Mi&Na: Wat betekent de steun die de pro-vincie en haar partners verlenen voor uw gemeente?

  Frieda Brepoels: Zonder steun van de pro-vincie en haar partners was het zeer moeilijk en tijdrovend geweest om een eigen klimaat-plan op te maken en de voorafgaande bere-keningen uit te voeren. Ook de organisatie van werkgroepen rond diverse pilootprojec-ten is een zeer interessante ondersteuning.

  Peter Vanvelthoven: Met hun steun kon er ook voor onze stad een nulmeting en nadien een klimaatplan opgemaakt worden. Hier-door kregen we zelf een beter zicht op de CO2-uitstoot van onze stad en welke acties we over de verschillende beleidsdomeinen heen kunnen ondernemen.

  4 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  Frieda Brepoels

  Peter Vanvelthoven

  Theo Schuurmans

  Gilbert Van Baelen

  Frieda Brepoels

  Peter Vanvelthoven

  Theo Schuurmans

  stadsfotografie Bilzen

  M. Bogaerts

  stad Hamont-Achel

  R. Reynders (prov. Limburg)

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 4 5/12/13 15:26

 • Theo Schuurmans: De steun zorgt ervoor dat de gemeenten het warme water niet zelf moeten uitvinden en beroep kunnen doen op de expertise van partners en de provincie. Ook voor de uitvoe-ring is dit belangrijk. Goede voorbeelden van andere gemeenten binnen onze provincie of daarbuiten kunnen best verspreid wor-den zodat we van elkaar leren en sneller stappen vooruitzetten.

  Mi&Na: Misschien heeft u zelf nog tips of nieuwe suggesties?

  Frieda Brepoels: Mogelijk kunnen middelen voor het Strategisch Plan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) gebruikt worden voor energie-efficinte initiatieven en de realisatie van de klimaat-doelstellingen.

  Peter Vanvelthoven: De provincie zou haar cordinerende rol nog verder kunnen uitbouwen. Ik denk concreet aan het organi-seren van nieuwe metingen zodat de gemeenten ook echt zicht krijgen op hun progressie. Ook zou de provincie actief op zoek kunnen gaan naar voorbeeldprojecten en acties in en buiten de provincie en die voorstellen aan de gemeenten.

  Theo Schuurmans: Zoals ik al eerder zei, is de verspreiding van goede voorbeelden belangrijk. Dat kan gaan om bruikbare tips om bepaalde initiatieven op te zetten of het verspreiden van infor-matie over nieuwe technieken en mogelijkheden. Zo zou er bij-voorbeeld een initiatief kunnen worden uitgewerkt in verband met particuliere windmolens.

  Mi&Na: Kan u al een voorbeeld geven van een concrete realisa-tie die er gekomen is dankzij het klimaatplan?

  Frieda Brepoels: De stad heeft via Infrax 2 elektrische bestelwa-gens kunnen overnemen. Deze zullen de minder milieuvriendelijke dienstvoertuigen vervangen. Net als alle andere Limburgse gemeenten gebruikt de stad 100 % groene stroom. In 2012 kre-gen de bibliotheek en de sporthal al PV-panelen en dit en volgend jaar krijgen ze nieuwe dakbedekking en nieuwe dakisolatie.

  Peter Vanvelthoven: Onlangs werd in Lommel gestart met de bouw van 5 nieuwe windmolens. Die komen naast de 8 huidige molens. Verder werden verschillende innovatieve en duurzame projecten opgestart waaronder een natuurherstelproject in de Lommelse Sahara, een project rond het draadloos laden van elek-trische wagens en een project om het drinken van kraantjeswater te stimuleren. In samenwerking met Triodos Bank gaan we onze inwoners de kans geven om met hun spaargeld te participeren in een duurzaam natuurbehoudproject. De stad Lommel heeft sinds

  2012 ook een nieuw subsidiereglement voor buitenmuur-, kelder- en vloerisolatie. Die steun moet er mee voor zorgen dat oudere woningen in de stad beter gesoleerd worden.

  Theo Schuurmans: Ook onze inwoners kunnen een beroep doen op subsidie voor isolatie en energiezuinige maatregelen. Mensen die het financieel moeilijker hebben, kunnen dankzij onze samen-werking met DuWoLim een beroep doen op goedkope tot gratis leningen voor energiezuinige investeringen. Voor onze eigen gebouwen voeren we al jaren samen met Infrax een energieboek-houding om de grote verbruikers in kaart te brengen. Dit liet toe om prioriteiten te bepalen voor investeringen in eigen gebouwen. Zo zijn er al PV-panelen geplaatst en werd een relighting uitge-voerd.

  Mi&Na: Hoe betrekt u de inwoners en stakeholders bij uw kli-maatbeleid?

  Frieda Brepoels: Bilzen zet al jaren in op sensibilisatie, onder andere met infoavonden rond duurzaam bouwen, wonen en leven. We participeren ook in de provinciale campagnes rond energiebe-sparing zoals Limburg Isoleert en Warm Limburg. Zo hebben we gedurende de voorbije jaren minstens 2 000 gezinnen kunnen overtuigen om rond een dergelijk thema iets concreet te doen in hun woning.

  Peter Vanvelthoven: In maart werd in Lommel een eerste brain-storm georganiseerd onder de noemer Idee Puur. Iedere gente-resseerde inwoner kon zijn of haar ideen kwijt rond verschillende themas, waaronder duurzaamheid. Tijdens deze avond werd Eco?Logisch! gelanceerd, een duurzaamheidsbeurs die de Lom-melaars liet kennismaken met duurzame organisaties en allerlei ecologische alternatieven. Oktober was dit jaar trouwens een heuse klimaatmaand met benevens de beurs infosessies, work-shops, lezingen, films, voorstellingen en wandelingen.

  Theo Schuurmans: We informeren onze burgers via het infoblad, website en zo meer. Daarnaast betrekken we de gemeentelijke Minaraad bij de uitvoering van het milieu- en klimaatbeleid. Ver-der worden thematische infoavonden georganiseerd en werken we mee aan provinciale campagnes zoals Warm Limburg.

  Mi&Na: Burgemeester Brepoels, u was vroeger Europarlements-lid. In het Europese Covenant of Mayors worden gemeenten ech-ter rechtstreeks aangesproken. Terwijl het Europese beleid zich meestal tot de lidstaten richt. Wat vindt u van deze recht-streekse aanpak?

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 5

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 5 5/12/13 15:26

 • Frieda Brepoels: Normaal wordt de Europese regelgeving via ver-schillende tussenstappen tot op lokaal niveau vertaald. Een der-gelijk proces neemt veel tijd in beslag. Maar door een engage-ment te vragen van lokale overheden kan er sneller gewerkt worden. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageren de gemeenten zich om minstens 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Dit zal al een hele uitdaging zijn waarvoor men ook op de burgers moet kunnen rekenen. De gemeenten staan het dichtst bij de burger en kunnen zo een grote impact hebben, zowel voor de realisatie van het provinciale streven naar klimaat-neutraliteit als in het behalen van de Europese doelstelling op lange termijn.

  Mi&Na: Burgemeester Vanvelthoven, u was aanwezig op de Europese plechtigheid met de meer dan 300 Europese burge-meesters en onder meer Arnold Schwarzenegger. Wat is het belangrijkste dat u heeft meegenomen uit die bijeenkomst?

  Peter Vanvelthoven: Voor mij was de belangrijkste boodschap dat het inderdaad vooral de lokale besturen zullen zijn die op het vlak van een duurzaamheidsbeleid het verschil gaan maken. Lokale bestuurders kunnen heel concreet tastbare initiatieven nemen en die ook effectief op korte termijn realiseren. Lommel heeft deze boodschap al enkele jaren geleden begrepen.

  Mi&Na: Burgemeester Schuurmans, u was dan weer aanwezig op een rondetafel voor burgemeesters binnen een VVSG-trefdag. Wat waren uw indrukken?

  Theo Schuurmans: Dat het Burgemeestersconvenant wel dege-lijk leeft in Vlaanderen. Op de trefdag was er veel interesse om mee in te stappen en mee te werken aan het Europese klimaatbe-leid. Enkele voorlopers en grote steden ondertekenden het conve-nant al in 2008. In Limburg waren dat Hasselt en Genk. Voor kleinere gemeenten is er toch wel een drempel om mee te stap-pen in dit soort van initiatieven Zij zijn dan ook gebaat bij een overkoepelende helpende hand van de provincie. Op het vlak van klimaatverandering vervult de provincie haar bemiddelingsrol goed.

  Mi&Na: Bedankt voor dit gesprek en nog veel succes toegewenst bij het uitvoeren van uw klimaatplannen.

  GILBERT VAN BAELEN: NIET BETUTTELEN, WEL MEE OP WEG HELPEN

  Limburg gaat klimaatneutraal is een gezamenlijk project van provincie, gemeenten en partners waarbij de provincie de gemeenten op verschillende manieren steunt in de realisatie van hun klimaat-plannen. Hoe kijkt Gilbert Van Baelen de voor-zitter van de provincieraad naar het engagement van de gemeenten en de rol van de provincie?

  Ik schat het engagement van de gemeenten zeer hoog in, zegt Gilbert Van Baelen. Ze hebben vooraf grondig kunnen nadenken over hun deelname en dit op basis van goed gedo-cumenteerde voorbeelden waarvan de haalbaarheid kon aan-getoond worden. Een dergelijk engagement is ook niet nieuw voor hen. Al jarenlang organiseert het provinciebestuur aller-lei campagnes of initiatieven waarop de gemeentebesturen al dan niet konden inpikken. Zon gezamenlijke aanpak heeft bovendien het voordeel dat kleine initiatieven in een groter geheel ook hun waarde hebben.

  Mi&Na: De provincie heeft hierbij de rol opgenomen van ondersteuner en bemiddelaar. Passen die verantwoordelijk-heden volgens u binnen de nieuwe taken die de provincie mogelijk zal opnemen als gevolg van de interne staatsher-vorming?

  Gilbert Van Baelen: De gezamenlijke aanpak op basis van evenwaardigheid tussen de verschillende overheden is een belangrijke uitdaging voor het provinciebestuur. Niet alleen omdat Limburg klimaatneutraal wil worden maar ook omdat een toekomstig provinciebestuur een sterke ondersteunende partner dient te zijn voor andere bestuurlijke niveaus. Vele lokale besturen beschikken vaak over onvoldoende expertise om autonoom projecten te ontwikkelen. Net vanuit die geza-menlijke aanpak in een partnerschap kan een provinciebe-stuur hier een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Niet betuttelen, wel mee op weg helpen.

  provincie Limburg

  6 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 6 5/12/13 15:26

 • Integraal waterbeheer voor de Herk en Mombeek

  Al enkele jaren is het Regionaal Landschap Haspengouw en Voe-ren (RLH) actief rond integraal waterbeheer in de vallei van de Herk en Mombeek. Met de steun van de provinciale subsidies wer-den in dit waardevolle gebied onder meer historische meanders terug aangetakt, een brongebied beschermd en zeldzame blauw-graslanden hersteld.

  Integraal waterbeheer bekijkt de vallei in zijn totaliteit, met oog voor de waterafvoer, het herstel van grondwaterregimes, de aan-leg van overstromingszones, het ontwikkelen van valleigebonden fauna en flora, het aansluiten van afgesneden meanders en zo meer. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar het creren van een breed draagvlak voor natuurontwikkeling in de vallei en de bijhorende communicatie en educatie.

  Samen sterkAanvankelijk concentreerden de beheerders in de vallei van de Herk en Mombeek zich vooral op acties op het terrein zelf. Maar al snel werd duidelijk dat de werken aanzienlijk bemoeilijkt wer-den door een versnipperde administratieve bevoegdheid, de ondoorzichtige eigendomsstructuur en een brede waaier aan ini-tiatieven. Daarom werd onder het motto samen sterk actief gezocht naar gezamenlijke doelstellingen en projecten. Ondertus-sen zijn al verschillende pilootprojecten uitgevoerd.

  RealisatiesZo werden in Alken een historische meander van de Oude Mom-

  beek terug aangetakt en in Klein-Gelmen (Heers) een waardevol brongebied hersteld. Dit gebiedje, eigendom van een landbouwer, heeft een enorm potentieel aan kleine landschapselementen en ligt langs de Greenspot Mettekoven. Greenspots zijn landschaps-wandellussen, aangelegd en onderhouden door het RLH. Verder werd langsheen dit natte gebied een stuk plankenpad aangelegd en werd ook een imker in het project betrokken.

  In het domein van Merlemont in Diepenbeek bevinden zich nog enkele zeldzame blauwgraslanden. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos werd een project ingediend om deze percelen te herstellen. Dat gebeurt door maaibeheer, ontstronken en het verwijderen van houtige opslag. In de toekomst zal de oorspron-kelijke begreppeling worden hersteld zodat zuur regenwater niet te lang op de percelen blijft staan en het kwelwater meer invloed krijgt.

  HefboomHet Strategische Project Herk en Mombeek is zeker een mooi voorbeeld van het multiplicatoreffect dat GLE-projecten kunnen hebben. Gestart vanuit de provinciale GLE-werking kreeg het een Vlaams luik dankzij ondersteuning van het departement Ruimte Vlaanderen.

  Ondertussen zijn er ook Europese linken via samenwerking met Natuurpunt en ANB rond de ontwikkeling van Europese habitats. De provinciale hefboom deed zijn werk!Meer info: www.rlh.be

  In de kijker: GLE-projectenAl meer dan 10 jaar stimuleert en ondersteunt het provinciebestuur met de subsidies Landschapsprojecten in de GLEs partners bij het uitvoeren van projecten in grote landschappelijke eenheden (GLEs). Die projecten richten zich op het versterken van de biodiversiteit en de landschappelijke waarde of ze ondernemen acties rond communicatie, educatie en monitoring. GLE-projecten hebben vaak een multiplicatoreffect en passen in Europese of Vlaamse projecten. De erkende Limburgse Regionale Landschappen kunnen de subsidie aanvragen. In dit nummer van Mi&Na presenteren we enkele recente realisaties.

  RLH

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 7

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 7 5/12/13 15:26

 • 3 x het GrensPark Kempen~Broek onderzocht

  De voorbije jaren leverden de subsidies Landschapsprojecten in de GLEs in het Grenspark Kempen~Broek een meerwaarde op voor de bestaande en nieuwe natuurverbindingen, de biodiversiteit in het gebied en het realiseren van klimaatbuffers in Belgisch Lim-burg. Vandaag worden in het Kempen~Broek maar liefst drie stu-dies uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). De resultaten ervan moeten verder leiden tot acties rond duurzame beleveniseconomie, efficinte en doel-gerichte monitoring en klimaatadaptatie. Diverse partners werken mee aan de initiatieven: Limburgs Landschap, Vlaamse Landmaat-schappij, Bosgroep Noordoost-Limburg, Toerisme Limburg, Boe-renbond,

  Economische baten van het Kempen~BroekDit onderzoek, uitgevoerd door Alterra, moet de economische baten van het Kempen~Broek in kaart brengen. Wat is de waarde van het gebied voor recreatie en toerisme en wat is de meer-waarde van de aanwezigheid en observatie van wilde dieren? Ver-der worden in het rapport dat begin 2014 moet verschijnen de huidige kennis over het gebied genventariseerd en de ervaringen en wensen van de regio opgelijst.

  Meteen worden ook de resultaten van enqutes en een eigen onderzoek opgenomen. Het einddocument moet praktisch bruik-baar zijn voor beheerders, beleids makers, lokale politici en onder-nemers zodat het kan leiden tot nieuwe initiatieven voor de ver-hoging van een duurzame beleveniseconomie.

  Kempen~Broek in BeeldDe studie Kempen~Broek in Beeld, uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), omvat twee luiken. Deel n bestaat uit het onderzoek naar de effecten van enkele groot-schalige, gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten. Werden de doelstellingen van de (her)inrichting gehaald? Zijn er eventueel aanbevelingen voor toekomstige inrichtingsprojecten of beheer? Ook dit rapport wordt begin 2014 verwacht. Het tweede deel bestaat uit het grensoverschrijdend afstemmen van inventarisatie en monitoring (methodiek, verwerking van gegevens, etc.) zodat in de toekomst gegevens beter kunnen worden vergeleken. Naar aanleiding van deze studie is alvast een structureel overleg opgestart met de terreinbeheerders. Ook werd de grensoverschrij-dende themagroep Flora en Fauna Kempen~Broek opgericht die de opdracht krijgt meer contacten te organiseren tussen terrein-beheerders en vrijwilligers.

  Klimaatadaptatieproject Kempen~BroekTot slot werkt het INBO aan een klimaatadaptatieproject dat aan-sluit op de klimaatbuffers in het Nederlands deel van het Kempen~Broek. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor klimaatadaptatie op Belgisch grondgebied. Bestaande visies, stu-dies en plannen worden gescreend op kansen en hiaten. In een volgende stap wil men komen tot realiseerbare en gedra-gen maatregelen. Zelfs een gentegreerd ontwikkelingsplan met aandacht voor het landschap, waterberging, ... vormt een doel.Meer info: www.kempenbroek.eu

  RLKM

  8 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 8 5/12/13 16:19

 • Een praktische handleiding voor beheer van houtkanten en knotbomenUit het GLE-project Natuurverbindingen als levende en energieke verbindin-gen van het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) ontstond een prakti-sche handleiding om hakhout- en knotbeheer nieuw leven in te blazen.

  Voor heel wat dieren en planten vormen houtkanten een belangrijk onderdeel van hun leefgebied. Andere soorten maken er dan weer gebruik van om te migreren. Ook knotbomen zijn waardevolle elementen. Holtes en spleten zijn een woonplaats voor zeldzame dieren en planten. Daarom is het onderhoud of beheer ervan essentieel. Gebeurt dit beheer niet deskundig, dan groeien houtkanten uit tot bomenrijen en verdwijnen knotbomen op termijn. Vroeger werden de bomen met een tussentijd van zon 10 jaar gekapt, waarna ze opnieuw uitgroeiden vanuit de overblijvende stobbe of knot. Dit gebruik is echter al enkele decennia in onbruik geraakt waardoor mensen er niet meer mee vertrouwd zijn. Daarom heeft het RLLK een praktische handleiding uit-gewerkt om hakhout- en knotbeheer nieuw leven in te blazen.

  Stap voor stap Een handige vragenlijst helpt je het type en de staat van de houtkant of knotboom te bepalen. Op basis daarvan wordt aangegeven wat je moet of mag doen. Welke factoren bepalen de slaagkans van de operatie? Wanneer is het te laat en laat ik bomen best met rust? Je krijgt ook het advies of je de ingreep zelf kan uitvoeren of beter uitbesteedt. Zowel het achterstallige als het regelmatige beheer komen uitgebreid aan bod. Veiligheidsaspecten, ver-gunningen en exotenbestrijding worden beknopt toegelicht. Kortom, met deze praktische gids ben je in staat om een landschap met houtkanten en knotbomen nieuw leven in te blazen.Meer info: www.rllk.be/zelf-doen, [email protected], tel. 011 78 52 59

  RivierPark Maasvallei verdubbelt troeven

  In de Maasvallei leidden de intense samenwerking tussen natuur en toerisme en verschillende, zelfs internationale projecten de voorbije jaren tot mooie resultaten voor landschap en bezoeker. Zo opende voorbije zomer het grens-overschrijdende RivierPark Maasvallei voor het publiek. Aan de oever van de Maas in Rotem (Dilsen-Stokkem) kon iedereen wandelen, fietsen, raften, vliegeren of met een kabelbaan over de Maas roetsjen. Deze actie kadert binnen het GLE-project Landschapswaardering in het RivierPark Maasvallei van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). Andere aan-dachtspunten binnen dit GLE-project zijn het behoud en de ontwikkeling van punt- en lijnvormige landschapsstructuren en de realisatie van natuur- en openruimteverbindingen.

  De samenwerking rond landschap en bezoeker wordt nu ook over de lands-grenzen uitgebreid. Een ruime groep Nederlandse en Vlaamse partners, waar-onder de 11 Maaslandse gemeenten, de provinciebesturen van de beide pro-vincies Limburg en meerdere natuurorganisaties onderschreven de ambitie om samen n grensoverschrijdend RivierPark Maasvallei uit te bouwen, met een gezamenlijke aanpak en uitstraling. Meer info: www.rlkm.be/nl/maasvallei

  RLKM

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 9

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 9 5/12/13 15:26

 • Groot en klein nieuws uit LimburgSoorten tellen met nieuwe app

  Met de gloednieuwe website www.watchoutlimburg.be brengt het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) op een hippe manier de eigen-heid van zes Limburgse natuurparken Bosland, De Wijers, Has-pengouw, Voeren, Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei in kaart. De site biedt informatie en leuke initiatieven aan rond 10 typische dier- en plantensoorten in elk natuurpark. Nog op www.watchoutlimburg.be vind je de startlocaties terug van de app WatchOut!. Download deze applicatie op je smartphone en ga op zoek naar de leefgebieden van 60 bijzondere soorten in de Lim-burgse natuur. Mag het iets avontuurlijker? Op de site vind je ook een link naar de startlocaties van zes geocachingroutes. Deze schattentochten dompelen je eveneens onder in de wereld van typische biotopen en soorten.

  Meer info: like de facebookpagina en blijf op de hoogte

  Met Wali de straat op

  Dit najaar trokken de provincie Limburg, Infrax en Dubolimburg met Wali, de levensgrote teddybeer en mascotte van de cam-pagne Warm Limburg de straat op. De opzet was de campagne op een leuke manier onder de aan-dacht te brengen en te wijzen op het belang van energiezuinige verwarming en groene warmte. Wali (afgeleid van WArm LIm-burg) bezocht een 10-tal evenementen (voetbalwedstrijden,

  markten, ). Je kon met Wali op de foto. Wie zijn foto herkende op www.facebook.com/walidebeer maakte kans op een leuke prijs. Al meer dan 600 mensen gingen met Wali op de foto.

  Meer info: www.warmlimburg.be

  Picknicken in de Bengelbeemd

  De gemeente Alken kocht een stuk waardevol valleigebied aan in het wandelgebied Verborgen Moois Mombeekvallei, ingericht door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH). De volgende jaren wil Alken zijn bewoners op een bijzondere manier laten kennismaken met deze mooie natuur- en cultuurhistorische plek. Zo krijgt elke boreling een symbolische vierkante meter val-leigebied cadeau. Daarom werd het gebied toepasselijk Bengel-beemd gedoopt. De provincie steunt de Bengelbeemd in 2013 via de subsidies voor kleine duurzame projecten.

  30 november vond samen met de gezinnen van de borelingen uit 2011 en 2012 een boomplantactie plaats. Na het formele gedeelte werd het werkmateriaal boven gehaald en onder begeleiding van RLH en de vrijwilligers van Natuurpunt Alken en de scouts plant-ten de deelnemers 300 struikjes en bomen. Een hele klus, maar in een mum van tijd was de Bengelbeemd een houtkant rijker. Ieder-een kreeg ook een uitnodiging mee voor de reuzenpicknick in 2014. De ouders van nieuwe babys krijgen op zon picknick een picknickdekentje cadeau. Omdat elk jaar een dekentje van een andere kleur wordt uitgedeeld, ontstaat na verloop van jaren een lappendeken van verschillende kleuren.

  W. Houben

  A. Mengels

  10 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 10 5/12/13 15:26

 • Groenste speelplein van Vlaanderen ligt in Diepenbeek

  Voor het tweede jaar op rij werd Speelpleinwerking De Kei uit Diepenbeek bekroond tot Groenste speelpleinwerking van Vlaan-deren. De Kei werd gekozen uit 20 andere speelpleinen die deel-namen aan het Ecoshizzelproject van de Vlaamse jeugddienst Globelink. De Kei behaalde de titel dankzij het aanbod aan bij-zondere eco-activiteiten die op een speelse manier inspelen op duurzaamheid en ecologie. Zo werd een totempaal gemaakt van kartonnen dozen en ander kosteloos waardevol materiaal; de kof-fiedras die overbleef na de buurtdrink werd gebruikt als koffiepee-ling en oude sokken veranderden in poppen. Met het huistuin-project werden minituintjes aangelegd met gerecycleerde bakjes.

  Meer info: like de facebookpagina

  Energiejacht op maat

  Energiejacht, een campagne van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), streeft naar energiebesparing bij gezinnen tijdens het stooksei-zoen door gedragsverandering en/of kleine investeringen. Met de campagne Energiejacht Op Maat willen de provincie Limburg en Infrax vooral inzetten op energiebesparing bij kansgroepen. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de energiemeester die de kansarmen begeleidt. Deze professionele medewerker helpt bij het noteren of controleren van de meterstanden en geeft tips om te besparen. De deelnemers krijgen ook de kans om een energie-scan te laten uitvoeren van hun woning. Door de steun van de

  provincie Limburg en Infrax kunnen OCMWs, sociale huisvestings-maatschappijen en alle Limburgse organisaties die met kansgroe-pen werken gratis deelnemen aan Energiejacht Op Maat. 20 orga-nisaties, waarvan 10 OCMWs, nemen deel aan Energiejacht Op Maat in Limburg.

  Meer info: www.energiejacht.be

  Creatief talent aan het werk in de wijers

  De Vlaamse Landmaatschappij Limburg (VLM) en de provincie Lim-burg organiseerden in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) een Urban Design & Landscape Workshop voor De Wijers. Tussen 6 en 13 september gingen 12 jonge ontwerpers uit binnen- en buitenland aan de slag om door ontwerpend onderzoek een toekomstvisie uit te werken voor dit gebied. Bij ontwerpend onderzoek wordt via een groepsproces nagedacht over een regio om finaal te komen tot bruikbare oplossingen. Schetsen en 3D-visuali-saties maken toekomstige scenarios en alternatieve oplossingen tastbaar en zichtbaar voor beleidsmensen, omwonenden en lokale verenigingen. Omdat De Wijers onder een sterke verstedelijkings-druk staat, werd bekeken hoe het kan functioneren als een stedelijk landschapspark. Vertrekbasis is een netwerk van autoarme of auto-vrije infrastructuur die aansluit bij de unieke natuur- en land-schapsrijkdom van het gebied. Alle ideen zullen gebruikt worden als leidraad voor de opmaak van de inrichtingsplannen voor het nog op te starten landinrichtingsproject De Wijers.

  Meer info: www.vlm.be

  provincie Limburg

  H. Vanderlinden

  J. Castermans, Razzi

  VLM

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 11

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 11 5/12/13 15:26

 • Feesten en nieuwe producten

  Milieuzorg Op School (MOS) feest!Limburgse scholen die het afgelopen schooljaar hun eerste of tweede MOS-logo verdienden, werden door de provincie Lim-burg beloond met een MOS-feest. Een evenement met aan-dacht voor netwerking, duurzame catering en feesten! Bijna 95 % van de Limburgse basisscholen en zo goed als 90 % van de Limburgse secundaire scholen stapten al in het MOS-project. Afgelopen schooljaar werden 17 basisscholen en 11 secundaire scholen erkend met een MOS-logo. 12 Limburgse scholen (8 basisscholen en 4 secundaire scholen) verdienden de Groene Vlag: een internationale erkenning voor milieube-wuste scholen.

  De basisscholen ontvingen 18 oktober hun eerste of tweede logo in Casino Modern in Genk. Ook de Limburgse scholen met een derde logo of Groene Vlag waren van de partij om hun ervaring te delen met de kersverse logolaureaten. De leerlin-gen leefden zich uit in de kerMOS: een opstelling van 5 mega-spelen die doet denken aan de traditionele Vlaamse kermis. Na 5 voor 12 , een dolkomische voorstelling van Trimuztache,

  eindigde het feest met een duurzame receptie met wereldsap-jes, biobroodjes en door de scholen zelf gemaakte ecobelegjes. De secundaire scholen waren op 25 oktober aan de beurt, ook in Casino Modern in Genk. Onder leiding van Bart Braeken, alias Percussie Bart, gingen de laureaten aan de slag met ecopercussie of hoe je met rommel een hele symfonie kan maken. Als afsluiter waren er een (h)eerlijke receptie en duurzaam broodjesbuffet. Meer info:MOS Limburg, Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86, 3600 Genk, [email protected] Karel Coenen, [email protected]burg.be

  tel. 011 26 54 91, basisonderwijs. Philippe Plessers, [email protected]

  tel. 011 26 54 66, basisonderwijs. Hilde Boiten, [email protected]

  tel. 011 26 54 67, secundair onderwijs

  eXplorer: nieuwe media in natuur- en milieueducatieVanaf 1 april 2014 biedt het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een nieuw educatief project aan: eXplorer. Leerlingen van de derde graad lager onderwijs worden voor n dag gebombar-deerd tot toponderzoekers uit verschillende landen. Ze krij-gen de opdracht het recent ontdekt eiland X te onderzoeken op zijn biodiversiteitswaarden. Ook de duurzame energie-

  bronnen moeten in kaart gebracht worden. In de praktijk trekken de leerlingen in groepjes de natuur in met een tablet-computer. Een educatieve gids leidt het project in en houdt een oogje in het zeil. Tijdens de exploratie voeren de leerlingen tal van veldwerk-opdrachten uit. Hun onderzoeksgegevens worden in de speci-

  12 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  E. Danils

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 12 5/12/13 15:26

 • aal ontwikkelde app op de tabletcomputer ingevoerd. Hier-mee worden voor het eerst nieuwe media gentroduceerd in een educatief project. De gegevens worden verwerkt tot een gepersonaliseerd onderzoeksrapport dat leerlingen en leraar later ontvangen. In de klas wisselen de leerlingen hun bevin-dingen uit.

  Meer info:Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk. Bertie Vanderlee

  [email protected], tel. 011 26 54 65. Johan Lambrix

  [email protected], tel. 011 26 54 59

  Speuren in de tuin van De WissenLagere scholen (derde graad) of secundaire scholen (BSO eerste graad) kunnen in het Maascentrum De Wissen in Dilsen-Stokkem zelfstandig speuren in de tuin van De Wissen. Tijdens de uitstap staan natuurbeleving en observeren centraal. De leerlingen krij-gen een werkboekje, een potlood en een loepje. Het culturele aspect wordt niet vergeten met de oude sage over de man zon-der hoofd die vroeger opdook in de buurt van de Maas. Andere

  onderwerpen zijn: de Oude Maas, vogels, tuinplanten, geurige planten en kleine beestjes. De leerlingen krijgen ook de kans om een miniatuurnatuurkunstwerkje te maken. Van de begeleidende leerkracht wordt alleen verwacht dat hij of zij een oogje in het zeil houdt. Het project duurt 1.15 u. en kost 2 per leerling. Meer info of reserveren: tel. 089 75 21 71 of [email protected]

  Over de grenzen heen21 november ging in het Provinciehuis in Maastricht de Inter-limburgse dag voor natuur- en milieueducatie (NME) door. Deze werd georganiseerd door het Nederlandse IVN-Limburg (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en het Vlaamse LIMNET (Limburgs Natuur- en Milieueducatief Net-werk). Het was de bedoeling om over de grenzen te kijken hoe iedereen NME aanpakt. Het viel op dat de trends en uit-dagingen gelijk lopen (vergrijzing, verkleuring, verstedelij-

  king, nieuwe media, beleving, zingeving, belang van het lokale), maar de aanpak erg kan verschillen. In Nederland wordt breed en naar vele doelgroepen gewerkt. Vlaanderen pakt NME daarentegen meer afgelijnd en in de diepte aan. Themas die aan bod kwamen, waren: speelnatuur, nieuwe apps, natuur en gezondheid, milieuzorg op school, branding van een landschap, groen dicht bij de burger.

  LIMBURGS NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEF NETWERK

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 13

  C. Bormans

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 13 5/12/13 15:26

 • Documentatiecentrum Het Groene Huis

  Revolutie met recht / Roger Cox - S.L.: Stichting Planet Prosperity, 2011 - 317 p.Revolutie met recht geeft een confronte-rend beeld van de dreigende ontwrichting van de westerse samenleving door kli-maatverandering en oliekrimp. De advo-caat Roger Cox beschrijft analytisch en meeslepend waarom de westerse regerin-gen en de markt de burger hiertegen niet zullen beschermen. De verarming en chaos die zullen volgen, zijn volgens de auteur een directe bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Wil de demo-cratie overleven, moet het recht n een alomvattende energierevolutie ontkete-nen. Het boek wijst daartoe de weg.

  Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie / Dirk Maes; Wouter Vanreusel; Hans Van Dyck - Leuven: Lannoo, 2013 - 542 p.: ill.

  Tien jaar na het eerste standaardwerk van dezelfde auteurs is een vernieuwd boek over dagvlinders in Vlaanderen verkrijg-baar. Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie presenteert nieuwe inzichten en ervaringen gebaseerd op bijna 600 000 nieuwe waarnemingen, tuinvlindertellingen, beschermingsinitia-tieven en boeiend wetenschappelijk onderzoek. Voor iedere soort zijn een ver-spreidingskaart en een trendgrafiek (vanaf 1950) uitgewerkt. Het boek valt ook op door de sterke wetenschappelijke onder-bouw gecombineerd met de heel toegan-kelijke praktijktips voor actie en maatre-gelen voor dagvlinders en biodiversiteit in het algemeen.

  Planten: een andere kijk / Ivan Hoste; Tina Casteleyn; Bart Coninck; e.a. - Meise: Nationale Plantentuin van Belgi, 2002 - 178 p.: ill.

  De gids geeft een overzicht van de meest voorkomende giftige tuin- en kamerplan-ten. Elke plant krijgt een korte botani-sche beschrijving mee, samen met infor-matie over toxiciteit, ervaringen van het antigifcentrum, wat te doen bij vergifti-ging en eventueel tips ter preventie. Het boek is geschreven in nauwe samenwer-king met het Antigifcentrum.

  Het Haspengouws landschap in evolutie / Pierre Diriken - Kortessem: Georeto, 2013 - 176 p.: ill.

  Dit boek is een uitgave in de reeks Has-pengouw Monografien. De auteur geeft een beschrijving van het landschap, gevormd sinds miljoenen jaren. Hierin staan aanvankelijk de natuurkrachten centraal. Later zorgt de mens voor de invulling van het cultuurlandschap. Het Haspengouws landschap in evolutie is een wandeling door het landschap n door de tijd, rijkelijk aangevuld met his-torische anekdotes en geologische/toe-ristische tips.

  The flower of the European orchid: form and function / Jean Claessens; Jacques Kleynen - Voerendaal: Claessens Jean, 2011 - 440 p.: ill.

  Dit boek is het resultaat van vele jaren fotografie en studie van orchideen in heel Europa. Het bevat talrijke, nooit eerder gepubliceerde en uiterst gedetail-leerde macrofotos en microscopische fotos. Alle aspecten van de orchidee - de bloembiologie, bestuiving, bevruchting en systematiek - komen aan bod. De tekst benadrukt vooral de relatie tussen bloem en bestuiver. Alle Europese geslachten worden behandeld. De bijlagen bevatten aanvullende informatie over bestuivers, vruchtvorming, zelfbe-vruchting, enz.

  Nieuw documentatiecentrum Het vernieuwde documentatiecentrum is een gezellige plek waar je op een aangename manier kan grasduinen in het uitgebreid aanbod en waar er plaats is om rustig en geconcentreerd te werken.

  Documentatiecentrum Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86, 3600 Genk

  Openingsurenvan 9.00-12.00 u. en 13.30-17.00 u.

  14 | Milieu & Natuur 15/4 - 2013

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 14 5/12/13 15:26

 • BomenEnkele vrijwilligers verkennen de mogelijkheid om een bomen-werkgroep op te starten. Voor een dergelijke werkgroep zijn er verschillende mogelijke doelen. Zo kan die solitaire bomen in kaart brengen met de beoordeling van de conditie of het aanwe-zige leven of hij kan bomen gaan herkennen in parken, en zo meer. Heb je interesse of mogelijke suggesties? Laat het dan zeker weten via: [email protected] We houden je van de verdere evoluties op de hoogte!

  Mossengroep Heb je interesse in mossen of wil je deze bijzondere planten van dichtbij leren kennen? Kom dan zeker naar de twee mossenactivi-teiten in het Limburgs Veldstudiecentrum. Het opzet is mossen te verzamelen op het terrein rond het Provinciaal Natuurcentrum en deze daarna te bekijken, leren te herkennen en zelfs te fotografe-ren. Omdat het aantal microscopen beperkt is, is deze activiteit bedoeld voor kleine groepjes.

  Zondag 23 februari 2014 - mossen herkennen. Uur wordt meegedeeld na inschrijving.

  Zondag 9 maart 2014 - mossen fotograferen. Uur wordt meegedeeld na inschrijving.

  Afspraak telkens in: Craenevenne 86, 3600 Genk. Inschrijven kan met een mail naar [email protected]

  LIKONA-nieuws LIMBURGSE KOEPEL VOOR NATUURSTUDIE

  Milieu & Natuur 15/4 - 2013 | 15 J. Verboven

  LIKONA-contactdagDe contactdag vindt plaats op zaterdag 18 januari 2014 in de UHasselt, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek. Inschrij-ven kan tot en met 10 januari 2014 via www.likona.be.

  08.45 u. Ontvangst09.15 u. Verwelkoming09.30 u. Plenaire zitting met korte mededelingen10.30 u. Werkgroepvergaderingen12.00 u. Middagpauze, bezoek aan de informatie- en

  boekenstands13.30 u. Voordrachten

  - Waterlobelia terug dankzij de eerste natuurprojectovereenkomst in Vlaanderen - Jo Packet

  - Belgische mierenatlas met Limburg als hotspot? - Franois Vankerkhoven

  - Soortbeschermingsprogrammas voor heivlinder, bruine eikenpage en argusvlinder - Ilf Jacobs

  - De Wijers, Bosland en de Hoge Kempen door een historisch-ecologische bril - Arnout Zwaenepoel

  - Op zoek naar de wilde kat en boommarter - Ren Janssen

  16.30 u. Afsluiter16.45 u. Receptie

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 15 5/12/13 15:26

 • Agenda

  provincie LimburgUniversiteitslaan 1B-3500 HASSELT

  JANUARI4 DE WATERSNIP, kinderatelier: vogels voeren;

  samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Kinderen van 7 tot 12 jaar, deelname 5 per kind. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  5 T VLOOT, opkikkerende nieuwjaarswandeling; samenkomst: 14 u.; NEC t Vloot, Demerstraat 60, Lummen. Info: 013 55 32 57

  18 LIKONA-contactdag; samenkomst: 8.45 16.45 u.; UHasselt, Agoralaan, Gebouw D, 3590 Diepenbeek. Inschrijven: www.likona.be

  19 DE WATERSNIP, natuurspeurdertjes stappen het nieuwe jaar in; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Kinderen van 5 tot 7 jaar, deelname 1,5 per kind. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  21 DE WATERSNIP, op zoek naar winterse vogels; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  26 NIEUWENHOVEN, bomenwandeling: mooie bosreuzen; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Hasseltsesteenweg z/n, Sint-Truiden. Info: 011 68 79 81

  FEBRUARI

  2 T VLOOT, winterwatervogels kijken; samenkomst: 14 u.; NEC t Vloot, Demerstraat 60, Lummen. Info: 013 55 32 57

  2 GERHAGEN, cultuurhistorische en geologische wandeling; samenkomst: 14 u.; bosmuseum, Zavelberg 10, Tessenderlo. Info: 011 42 31 51

  2 DE WATERSNIP, vogels in de winters; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  9 NIEUWENHOVEN, valentijnwandeling; samenkomst: 18 u.; bezoekerscentrum, Hasseltsesteenweg z/n, Sint-Truiden. Info: 011 68 79 81

  12 DE WATERSNIP, naar de mijnterril van Heusden-Zolder; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  16 DE WATERSNIP, natuurspeurdertjes: frisse neuzentocht; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Kinderen van 5 tot 7 jaar, deelname 1,50 per kind. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  23 HENGELHOEF, nestkasten maken; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Hengelhoefdreef 6, Houthalen-Helchteren. Info: 011 53 02 50, [email protected]

  23 LIMBURGS VELDSTUDIECENTRUM/LIKONA, mossen herkennen; samenkomst: uur wordt meegedeeld na inschrijving; Craenevenne 86, 3600 Genk. Inschrijven: [email protected]

  MAART

  2 T VLOOT, natuurwandeling; samenkomst: 14 u.; NEC t Vloot, Demerstraat 60, Lummen. Info: 013 55 32 57

  2 DE WATERSNIP, vroege lentekriebels; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  5 DE WATERSNIP, kinderatelier: vogels onder dak; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Kinderen van 7 tot 12 jaar, deelname 5 per kind. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  9 NIEUWENHOVEN, greenspot Nieuwenhoven, westelijk deel; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Hasseltsesteenweg z/n, Sint-Truiden. Info: 011 68 79 81

  9 GERHAGEN, mossenwandeling; samenkomst: 14 u.; bosmuseum, Zavelberg 10, Tessenderlo. Info: 011 42 31 51

  9 LIMBURGS VELDSTUDIECENTRUM/LIKONA, mossen fotograferen; samenkomst: uur wordt meegedeeld na inschrijving; Craenevenne 86, 3600 Genk. Inschrijven: [email protected]

  13 WARM LIMBURG, infoavond warmtepompen voor woningverwarming; samenkomst: 19.30 u.; raadzaal gemeentehuis, Koningin Astridplein 37, Leopoldsburg. Info en inschrijving (noodzakelijk): 078 15 01 86, www.warmlimburg.be

  16 DE WATERSNIP, natuurspeurdertjes: de lente kriebelt; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Kinderen van 5 tot 7 jaar, deelname 1,50 per kind. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  20 DE WATERSNIP, ontluikende natuur; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  APRIL

  6 T VLOOT, natuurwandeling; samenkomst: 14 u.; NEC t Vloot, Demerstraat 60, Lummen. Info: 013 55 32 57

  6 NIEUWENHOVEN, lentewandeling: nieuw leven in het bos; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Hasseltsesteenweg z/n, Sint-Truiden. Info: 011 68 79 81

  6 DE WATERSNIP, seizoenaftrap met begeleide wandeling; samenkomst: 14 u.; bezoekerscentrum, Grauwe Steenstraat 7/2, Koersel. Info: 011 45 01 91, [email protected]

  ColofonUitgave van: De deputatie van de provincieraad van Limburg, Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden; Renata Camps, provinciegriffier.

  Hoofdredactie: Johan Van den Broek

  Tekst: Stijn Janssen Bonsai Publicatiebureau

  Cordinatie en eindredactie: Nadine Moens, [email protected]

  Redactieraad: Patrick Boucneau, Ingrid Erlingen, Nadine Moens, Niki Saenen, Jan Stevens, Daphne Tube, Johan Van den Broek, Katrien Wittemans

  Coverfoto: J. Verboven

  Verantwoordelijke uitgever: Johan Van den Broek, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

  Vormgeving: designpartner.be

  Drukwerk: Drukkerij Paesen Opglabbeek

  Postbus: provincie Limburg, Directie Ruimte, Dienst Milieu en Natuur Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Tel. 011 23 83 38, [email protected] www.limburg.be

  Oplage: 10 500 exemplaren. Deze publicatie werd gedrukt op Kringloop Cyclus Offset 115 g.

  D/1999/5857/17

  Het PNC opent 23 maart 2014 de deuren. Meer info: www.pnc.be.

  MilieuNatuur_jrg15_nr4.indd 16 5/12/13 15:26