Jezus helden

of 10 /10
Jezus’ Helden Verhalen van mensen die pal stonden voor Jezus: De ware helden GIDEON

Embed Size (px)

description

Jezus helden

Transcript of Jezus helden

 • Jezus Helden

  Verhalen van mensen die pal stonden voor Jezus:

  De ware helden

  GIDEON

 • 6 Jezus Helden

  Toby McKeehanEen boodschap van Toby McKeehan

  Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, William Shakespeare, Maarten Luther, Johannes de Doper. Opmerkelijke mannen die de maatschappij prikkelden met een andere manier van denken. Zij waren de rebellen en ketters van hun tijd. Maar een correcte weergave van de geschiedenis laat zien dat niemand de wereld zo in beroering heeft gebracht als Jezus Christus, tweeduizend jaar geleden. Veel mensen schilderen Jezus tegen-woordig af als zwak, als een achterhaalde figuur die aan een kerkmuur of in een glas-in-loodraam tevergeefs op betere tij-den wacht. Maar Jezus was de grootste non-conformist aller tijden. Hij zette de gewoonten van godsdienst, traditie en liefde op hun kop. Hij stond op tegen de politieke en godsdienstige leiders van zijn tijd en verkondigde waarheden die nog nooit waren gehoord. Hij wandelde onder ons als de menselijke stem van God.

  Als ik denk aan de moedigste leiders en denkers van onze wereld, dan geloof ik dat Jezus boven iedereen uitsteekt. Hij veranderde alles, en doordat Hij zijn leven opofferde, kijk ik nu met andere ogen naar mijn naaste. Het is alleen dankzij Hem dat ik een relatie met God heb. Hoe meer ik over Hem leer, des te meer voel ik me aangetrokken tot Hem en zijn manier van doen. In een wereld vol van valse beloften en mensen die doen alsof, is Jezus authentiek, en Hij stierf aan het kruis om dat te bewijzen.

  Mensen voelen zich vaak ongemakkelijk bij een echt ge-loof in Jezus. Zelfs in de ruimdenkende artiestenwereld worden teksten over het geloof in Jezus nog wel eens als aanstootgevend ervaren. Dat noemt de wereld, denk ik, ex-

 • 7Hun verhalen moeten worden gehoord

  Toby McKeehancentriek: iemand die met hart en ziel ergens voor gaat, zon-der schaamte of compromis.

  Als onze dagen op deze planeet geteld zijn, hoe zullen we dan herinnerd worden? Als iemand met een mooie auto? Als iemand die veel geld verdiende of beroemd was? Ik vind het soms moeilijk om mijn ogen gericht te houden op de dingen van God, en niet op de dingen van mensen. Maar hoe vaak ik ook struikel, Gods liefde verandert niet, en het is zijn liefde die mij de kracht geeft om pal te staan voor Hem.

  Voor sommige mensen betekent pal staan voor Jezus, dat ze daadwerkelijk voor Hem sterven. In Johannes 15:13 zegt Jezus: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Daarom hebben we dit boek over martelaren in het Engels Jesus Freaks genoemd. Er staan tal van verhalen in over mensen die radicaal waren in hun geloof en zich niet voor Jezus schaamden. Ook niet als dit betekende dat ze werden opgesloten, gemarteld of gedood. Zij zijn het die weigerden hun relatie met Jezus op te geven om maar geaccepteerd te worden door de mensen, en die daardoor de wereld hebben veranderd. Zulke rebellen zijn de visionairs van onze tijd.

  Ik hoop dat je door hun verhalen het verlangen krijgt om meer te weten over deze man, Jezus, die al tweeduizend jaar de inspiratie is van zoveel kracht en moed.

 • 15Hun verhalen moeten worden gehoord

  Martelaar (m), martelaarster, martelares (v.) [

 • 27Hun verhalen moeten worden gehoord

  In de gevangenis omwillevan het evangelie

  Anila en Perveen(de namen zijn veranderd om de personenen hun familie te beschermen)17 en 18 jaarPakistan1997

  Anila leerde Perveen kennen op school. Toen ze beter bevriend raakten, gaf Anila Perveen een Bijbel en leerde haar christelijke liedjes. Perveen had de liedjes snel onder de knie en leerde ze aan haar jongere zusje als haar ouders niet thuis waren. Perveens ouders kwam er al vlug achter. Als strenggelovige moslims waren ze niet blij met de lied-jes. Maar in plaats van Perveen er meteen mee te confron-teren, lieten ze haar zusje uitzoeken waar die christelijke invloed vandaan kwam.

  Uiteindelijk nodigde Anila Perveen uit voor een dienst op Goede Vrijdag. Toen het moslimmeisje het evangelie hoor-de, nam ze Jezus meteen aan. Perveen was erg enthousiast over haar nieuwe relatie met Jezus en zag grote veranderin-gen in haar leven. Ze las haar Bijbel en prees God vrijmoe-dig. Anila wist dat haar vriendin spoedig op verzet van haar familie zou stuiten.

  Perveens ouders waren woedend toen ze van haar beke-ring hoorden. Ze hadden haar al aan een islamitische man beloofd. Toen Perveen opnieuw weigerde, liep ze weg.

  Toen Perveens ouders haar niet konden vinden, zeiden ze dat Anila en haar predikant haar hadden ontvoerd. Ze lieten Anila arresteren. Anila werd ruim negen uur lang voor de

 • 28 Jezus Helden

  ogen van haar ouders afgeranseld. Ten slotte werd ze naar de gevangenis gebracht.

  Anilas predikant en zijn gezin werden de volgende dag gevangengezet. Anila en haar predikant werden afschuwe-lijk gemarteld in de gevangenis. Zij werd zestien keer gege-seld (een normale man zou na vijf keer bewusteloos raken). Toen ze werden vrijgelaten, kon Anila twee maanden niet zitten, en haar predikant kon amper lopen door de blauwe plekken op zijn heupen en dijen.

  Na een tijdje werd Perveen door haar familie gevonden. In moslimlanden worden kinderen die zich tot het christen-dom bekeren vaak flink afgeranseld. Anderen worden door hun eigen ouders of broers en zussen gedood wegens afval-ligheid de bekering tot een ander geloof.

  Om de eer van zijn familie te herstellen, stak Perveens broer haar dood. Vervolgens gaf hij zich over aan de plaatse-lijke autoriteiten. Zoals vaak gebeurt in zulke situaties, werd hij uiteindelijk gewoon weer vrijgelaten.

  Anila werd toen gearresteerd op beschuldiging van ont-voering.

  Ze werd gevangengezet en kwam ruim een maand later op borgtocht vrij. Ze dook onder met haar familie, omdat hun leven werd bedreigd door radicale moslims.

  In mei 1999 werd Anila van alle aanklachten vrijgespro-ken. Prijs God voor de gebeden van trouwe gelovigen over de hele wereld! Blijf voor haar bescherming bidden, want ze zit nog steeds ondergedoken.

  Ik heb de wereld gezien, zei Anila, en er is niets goeds te vinden. Jezus is mijn enige vrede.

 • 29Hun verhalen moeten worden gehoord

  Er zijn honderden, misschien wel duizenden andere, soortgelijke verhalen die we nooit te horen krijgen; over christelijke kinderen en tieners die door hun isla-mitische ouders worden gedood. Jezus heeft gezegd dat dit zou gebeuren:

  De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jul-lie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

  Jezus(Mattes 10:21, 22)

  Bid voor deze jonge gelovigen, dat God hen zal be-schermen en kracht zal geven. Bid voor hun ouders, dat ook zij Jezus leren kennen als hun Heer. En vergeef bovenal hun vervolgers en bid dat de moslims de liefde van Jezus Christus zullen vinden en gered zullen wor-den.

 • 37Hun verhalen moeten worden gehoord

  De eerste Jesus Freak

  StefanusJeruzalem, Israel34 n. Chr.

  De prediking van de jonge man die terechtstond, klonk met onverminderde kracht door de rechtszaal. De juryleden waren onrustig, terwijl hij over hun religieuze erfgoed en voorvaderen vertelde. Wat hadden Abraham en Mozes met die Jezus te maken? Een andere jonge man, een toeschouwer en ongeveer even oud als de verdachte, leek niet te luisteren. Hij had zijn oordeel al geveld over deze volgeling van Jezus. Maar voor de Joodse leiders was elk woord van de jonge ver-dachte als olie op het vuur.

  Opeens richtte de spreker zich tot de toehoorders. Hals-starrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al de-den. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet ver-volgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankon-digden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt ge-leefd.

  Toen de mensen dat hoorden, werden ze nog razender, maar de verdachte negeerde hun toenemende woede. Zijn gezicht straalde als dat van een engel; hij hield op met praten en wees omhoog. Ik zie de hemel geopend en de Mensen-zoon, die aan Gods rechterhand staat.

  Dat was de laatste druppel. Luidkeels schreeuwend storm-den ze op hem af. Hij bleef prediken, terwijl ze hem de stad uit sleepten om hem te stenigen.

  :

 • 38 Jezus Helden

  De jonge man die had staan kijken, ene Saulus van Tar-sus, liep achter hen aan. Hij bleef op korte afstand staan van de verdachte en hield zijn blik omhooggericht. De me-nigte werd steeds groter, het geschreeuw steeds feller. Een man gaf zijn jas aan Saulus en raapte een steen op; hij leek te wachten op een teken van Saulus. Saulus liet zijn blik dalen, keek de man vervolgens recht in de ogen en knikte. Het was hoog tijd dat de jonge prediker het zwijgen werd opgelegd.

  Stefanus, de verdachte, predikte ondanks het gejouw van de menigte gewoon door, omdat de Man over wie hij ver-telde zoveel voor hem betekende. Hij moest wel over Hem spreken. Verscheidene andere mannen hadden nu ook hun jas uitgetrokken en aan Saulus gegeven. Ze verzamelden stenen die vaak zo groot waren dat de mannen ze met twee handen moesten optillen.

  We moeten afrekenen met die godslasteraar!Hij gaat tegen Mozes in!We willen geen woord meer horen over die Jezus van jou!Er suisde een steen langs het hoofd van Stefanus. Hij hield

  lang genoeg zijn mond om hem te ontwijken, was even van zijn stuk en stond toen op om verder te gaan. De tweede steen raakte hem vlak bij zijn slaap, en hij viel op zijn knien. Een andere kwam tegen zijn schouder. Daarna waren er te veel om te tellen.

  Geen gepraat meer over Jezus!Laat dit een les zijn voor iedereen die Jezus wil verkon-

  digen!Weer trof een steen doel. En nog n. Het bloed prikte in

  Stefanus ogen hij kon ze niet meer openhouden. De stenen scheurden zijn kleren en bloed drupte van de flarden. Hij be-gon te bidden: Here Jezus, ontvang mijn geest. Daarna keek hij de menigte rond, totdat zijn ogen bleven rusten op die van

 • 39Hun verhalen moeten worden gehoord

  de jonge man met de jassen. En Here, ging hij verder, reken hun deze zonde niet aan.

  Met die woorden stierf Stefanus.Langzaam haalden de mannen hun jassen op bij Saulus,

  die al snel als enige overbleef bij het lichaam van de jonge prediker. Saulus was naar Jeruzalem gekomen om de groei-ende manie rond Jezus van Nazareth de kop te helpen in-drukken. Ondanks zijn haat lieten de woorden van de jonge man, en de moed waarmee hij de dood tegemoet was getre-den, hem niet los. Hij staarde naar het lichaam van de eerste martelaar voor deze Jezus. De gloed die Saulus zo kwaad had gemaakt, lag nog steeds over het gezicht van de jonge man. Hij had er de zelfvoldane trots van een ketter in gezien, maar kwam die gloed misschien niet ergens anders vandaan? Hij onderdrukte de gedachte en draaide zich om, vastbeslotener dan ooit om die Jezusbeweging het zwijgen op te leggen.

  Saulus heeft mannen als Stefanus niet lang meer vervolgd. Toen hij kort daarna op weg was naar Da-mascus om meer gelovigen gevangen te nemen, zag hij Jezus. Door die ontmoeting werd hij later Paulus, de eerste christelijke zendeling, die de wereld afreisde om de naam van Jezus te verkondigen. Hij schreef uitein-delijk een groot deel van het Nieuwe Testament.

  Het begon met een zaadje dat in zijn hart werd ge-plant door een jonge man vol van geloof, genade en kracht n van Jezus helden die zijn mond niet kon houden over Hem, al kostte het hem zijn leven.