Jeremia 1-29 – Toegelicht & toegepast 24

download Jeremia 1-29 – Toegelicht & toegepast 24

of 307

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jeremia 1-29 – Toegelicht & toegepast 24

 • Jeremia 1 - 29Toegelicht & toegepast

 • Jeremia 1 - 29Toegelicht & toegepast

  De HEERE is verheven

  Ger de Koning

 • Uitgeverij: Johannes Multimediae-mail: info@johannes-multimedia.nlwebsite: www.johannes-multimedia.nl

  ISBN: 978-90-5798-501-0 (Paperback)ISBN: 978-90-5798-503-4 (E-book) 2014 Uitgeverij Johannes MultimediaOmslagontwerp: Eva de Vlaming / Theis-Jan GoudswaardLay-out: Jan Noordhoek

  Niets uit deze uitgave mag anders dan voor eigen gebruik worden verveelvoudigden/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke anderewijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting JohannesMultimedia of de auteur.

  Het gebruik van de Herziene Statenvertaling is in dit commentaar toegestaan ondervoorwaarde van de volgende duidelijke copyrightvermelding: De bijbeltekst in deze uit-gave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, Stichting HSV 2010.Alle rechten voorbehouden, Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen.

 • Inhoud

  Vooraf 11

  Tekstgebruik 13

  Afkortingen 13Vertalingen 13Verwijzingen 13Haakjes 14

  Het boek Jeremia 17

  Jeremia 1 20

  verzen 1-3 Jeremia en zijn tijd 20verzen 4-10 Roeping van Jeremia 21verzen 11-12 Visioen van de amandeltak 26verzen 13-16 Visioen van de kokende pot 27verzen 17-19 Opdracht van de HEERE 29

  Jeremia 2 32

  verzen 1-3 Herinnering van de HEERE 32verzen 4-8 Israls ondankbaarheid 34verzen 9-19 Israls afgoderij 37verzen 20-25 Israls zedeloosheid 41verzen 26-28 Laat Israls afgoden hen maar verlossen 45verzen 29-37 Israls onverstand 46

  Jeremia 3 50

  verzen 1-5 Juda, de trouweloze vrouw 50verzen 6-11 Juda erger dan Isral 52verzen 12-14a Oproep tot bekering 55verzen 14b-18 Toekomstige zegen 56verzen 19-20 Israls ongehoorzaamheid 58verzen 21-25 Vermaning tot berouw 59

 • Jeremia 4 61

  verzen 1-4 Oproep tot waarachtig berouw 61verzen 5-18 De vijand is op weg 63verzen 19-22 De zielenstrijd van Jeremia 68verzen 23-26 De kosmische ramp 70verzen 27-31 De woestheid van het land 71

  Jeremia 5 74

  verzen 1-9 Er is niemand die recht doet 74verzen 10-13 Ontkenning van het werk van de HEERE 78verzen 14-19 Beschrijving van het oordeel 79verzen 20-31 Bewuste opstand van Isral 81

  Jeremia 6 87

  verzen 1-5 De naderende invasie 87verzen 6-8 De belegering van Jeruzalem 88verzen 9-15 De val van de stad 90verzen 16-21 De oorzaak van het oordeel 93verzen 22-30 De verschrikking van de vijand 96

  Jeremia 7 99

  verzen 1-7 Misplaatst vertrouwen 99verzen 8-11 Onverschillig om Godvrezend te leven 102verzen 12-15 Het voorbeeld van Silo 104verzen 16-20 Aanbidding van de koningin van de hemel 105verzen 21-26 Gehoorzaamheid beter dan offerande 107verzen 27-28 Ontvangst van de boodschap van Jeremia 109verzen 28-34 Klaagzang over de verlatenheid van Juda 109

  Jeremia 8 112

  verzen 1-3 Ontwijding van de graven 112verzen 4-7 Verharding van Isral in afgoderij 113verzen 8-13 Straf voor Judas valsheid 115verzen 14-17 Het binnendringende leger 118verzen 18-22 Het verdriet van Jeremia 119

  Inhoud

 • Jeremia 9 122

  verzen 1-2 De klacht van de profeet 122verzen 3-9 Het bedrog van de tong 123verzen 10-16 Het dreigende oordeel 126verzen 17-22 De algemene rouwklacht 127verzen 23-24 Het slechte en het goede beroemen 129verzen 25-26 Isral is onbesneden van hart 131

  Jeremia 10 133

  verzen 1-5 De dwaasheid van afgoderij 133verzen 6-16 De majesteit van God 135verzen 17-22 Verbanning voor het zondige Isral 139verzen 23-25 Gebed voor het volk 141

  Jeremia 11 143

  verzen 1-14 De verbreking van het verbond 143verzen 15-17 Ontoereikendheid van de offers 147verzen 18-23 Samenzwering tegen Jeremia 149

  Jeremia 12 152

  verzen 1-6 De voorspoed van de goddelozen 152verzen 7-13 Straf van de goddelozen 155verzen 14-17 Beloften voor boetvaardige volken 157

  Jeremia 13 160

  verzen 1-11 De verdorven linnen gordel 160verzen 12-14 De wijn van Gods toorn 163verzen 15-17 Waarschuwing tegen trots 164verzen 18-19 Rampspoed in het koninklijk huis 166verzen 20-27 Gevangenschap en schande van Juda 167

  Jeremia 14 170

  verzen 1-6 De grote droogte 170verzen 7-9 De belijdenis van het volk 172verzen 10-12 Het antwoord van de HEERE in oordeel 173verzen 13-16 Het oordeel over de valse profeten 174

  Inhoud

 • verzen 17-18 De smart van Jeremia 176verzen 19-22 Belijdenis en gebed om hulp 177

  Jeremia 15 180

  vers 1 Geen gebed voor Juda 180verzen 2-9 De straf vastgesteld 180verzen 10-11 De klacht van Jeremia 183verzen 12-14 Het onvermijdelijke oordeel 185verzen 15-18 Jeremia beschuldigt de HEERE 185verzen 19-21 Berisping van God en bemoediging 187

  Jeremia 16 190

  verzen 1-9 De eenzaamheid van Jeremia 190verzen 10-13 De oorzaak van het oordeel 194verzen 14-15 Herstel van het land 195verzen 16-18 Volledige vergelding 196verzen 19-21 De volken in de zegen 197

  Jeremia 17 199

  verzen 1-4 Israls onuitwisbare zonde 199verzen 5-8 De weg van vloek en zegen 201verzen 9-13 De wanhopige toestand van het menselijk hart 203verzen 14-18 Jeremias pleidooi voor rechtvaardiging 205verzen 19-27 Het houden van de sabbat 207

  Jeremia 18 211

  verzen 1-12 De boodschap van de pottenbakker 211verzen 13-17 De wispelturigheid van Juda 215vers 18 De samenzwering tegen Jeremia 217verzen 19-23 Het pleidooi van Jeremia 218

  Jeremia 19 221

  verzen 1-5 De aarden kruik 221verzen 6-9 De onafwendbare ramp 223verzen 10-13 De verwoesting van Juda 224verzen 14-15 De boodschap van Tofet ook in de voorhof 225

  Inhoud

 • Jeremia 20 226

  verzen 1-6 Tegenstand van Pashur 226verzen 7-10 Jeremias onontkoombare roeping 228verzen 11-13 Jeremia klemt zich aan de HEERE vast 231verzen 14-18 Jeremia vervloekt zijn geboortedag 232

  Jeremia 21 234

  verzen 1-7 Het gezantschap van Zedekia 234verzen 8-10 De keus 236verzen 11-14 Vermaning aan het huis van David 237

  Jeremia 22 239

  verzen 1-9 Vermaning tot gerechtigheid 239verzen 10-12 Het lot van Sallum (Joahaz) 241verzen 13-23 De veroordeling van Jojakim 242verzen 24-30 De verwerping van Chonia (Jojachin) 247

  Jeremia 23 251

  verzen 1-4 De valse herders 251verzen 5-8 De rechtvaardige SPRUIT 252verzen 9-12 Veroordeling van de valse profeten 254verzen 13-15 Valse profetie in Samaria en Jeruzalem 256verzen 16-22 De woorden van de leugenprofeten 258verzen 23-32 Gods oordeel over de leugenprofeten 260verzen 33-40 De last van de HEERE 264

  Jeremia 24 267

  verzen 1-3 Het visioen van de manden met vijgen 267verzen 4-7 Verklaring van de goede vijgen 268verzen 8-10 Betekenis van de slechte vijgen 269

  Jeremia 25 271

  verzen 1-7 Isral verwerpt de profetische dienst 271verzen 8-11 Voorzegging van de ballingschap 272verzen 12-14 Oordeel over Babylon 274verzen 15-29 De beker van Gods toorn 274verzen 30-38 De hele wereld geoordeeld 277

  Inhoud

 • Jeremia 26 280

  verzen 1-6 De tempeltoespraak 280verzen 7-11 Arrestatie en veroordeling van Jeremia 281verzen 12-15 Verdediging van Jeremia 283verzen 16-19 Vrijlating van Jeremia 284verzen 20-24 De moord op Uria 285

  Jeremia 27 288

  verzen 1-11 De boodschap voor de gezanten 288verzen 12-15 Toespraak tot Zedekia 290verzen 16-22 Waarschuwing voor priesters en volk 291

  Jeremia 28 294

  verzen 1-4 Hananja spreekt Jeremia tegen 294verzen 5-9 Jeremias beroep op het verleden 295verzen 10-11 Het antwoord van Hananja 296verzen 12-14 Jeremias krachtiger verklaring 297verzen 15-17 Dood van de profeet Hananja 298

  Jeremia 29 300

  verzen 1-3 De brief van Jeremia 300verzen 4-9 Voorschriften voor het leven in Babel 301verzen 10-14 Zeventigjarige ballingschap 302verzen 15-19 Zij die in Jeruzalem gebleven zijn 303verzen 20-23 Aanklacht van twee valse profeten 304verzen 24-32 Veroordeling van Semaja 306

  Inhoud

 • Vooraf

  Deze toelichting op Jeremia 1-29 is bedoeld als een hulp bij persoonlijkestudie van dit bijbelboek. Ieder die er gebruik van maakt, wordt aan-geraden dat te doen op dezelfde wijze als de Joden in Bera naar deuitleg van het Woord luisterden: Zij ontvingen het woord met allebereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingenzo waren (Hd 17:11).

  Het is mijn verlangen en gebed dat het lezen van deze toelichting deliefde voor Gods Woord groter maakt. Als dat het geval is, zal datzichtbaar worden in de toepassing van Gods Woord in het dagelijksleven. Dat wil zeggen dat er meer trouw en toewijding in het navolgenvan de Heer Jezus zal zijn. Dat zal zijn tot verheerlijking van de God enVader van onze Heer Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de krachtis tot in alle eeuwigheid! Amen (1Pt 4:11b).

  Vanuit het verlangen dat de lezer zich met het Woord van God bezig-houdt, zijn tekstverwijzingen zoveel mogelijk geciteerd. Dat betreft dande tekstverwijzingen die direct bij het onderwerp horen. De citaten zijnin tekstvakken geplaatst. Andere verwijzingen (voorafgegaan doorzie) kan de lezer zelf in de Bijbel lezen. Ik raad aan dat ook te doen,want het is belangrijk vertrouwd te worden met de eigen Bijbel.

  Ik ben dankbaar dat uitgeverij Jongbloed toestemming heeft gegevengebruik te maken van de Herziene Statenvertaling (HSV), die in decem-ber 2010 is verschenen. De bijbeltekst van Jeremia 1-29 is in deze verta-ling in de toelichting opgenomen.

  Ger de Koning

  Middelburg, januari 2014

  Reageren op de inhoud kan door

  te bellen: 0118 638458 of

  te mailen: ger.de.koning@gmail.com

  11

 • 12

 • Tekstgebruik

  AfkortingenGn Genesis Js Jesaja Rm RomeinenEx Exodus Jr Jeremia 1Ko 1 KorinthirsLv Leviticus Kl Klaagliederen 2Ko 2 KorinthirsNm Numeri Ez Ezechil Gl GalatenDt Deuteronomium Dn Danil Ef EfezirsJz Jozua Hs Hosea Fp Fi