Je eerste Eures-baan ... Je eerste Eures-baan Gerichte mobiliteitsregelingen Editie 2017...

Click here to load reader

download Je eerste Eures-baan ... Je eerste Eures-baan Gerichte mobiliteitsregelingen Editie 2017 Gemakkelijker

of 16

 • date post

  10-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Je eerste Eures-baan ... Je eerste Eures-baan Gerichte mobiliteitsregelingen Editie 2017...

 • Sociaal Europa

  Je eerste Eures-baan Gerichte mobiliteitsregelingen

  Editie 2017

  Handleid ing

  voor werkzoek

  enden

  & werkg evers

  eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

  https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=nl http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=nl

 • Eures is een samenwerkingsnetwerk tussen de Europese Commissie en de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de EER-lidstaten (de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en andere partnerorganisaties). Zwitserland neemt ook deel aan de Eures-samenwerking. Het netwerk ondersteunt de mobiliteit voor werknemers en biedt hoogwaardige diensten voor werkzoekenden en werkgevers. Eures is een van de drie assen van EaSI, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020.

  Deze uitgave kreeg financiële steun van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie „EaSI” (2014-2020).

  Nadere informatie vindt u op: http://ec.europa.eu/social/easi

  Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de gegevens in deze publicatie.

  © Omslagfoto's: iStockphoto, Getty Images

  Voor elk gebruik of elke reproductie die niet valt onder het auteursrecht van de Europese Unie, dient rechtstreeks van de auteursrechthouder(s) toestemming te worden verkregen.

  Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie.

  Gratis nummer (*):

  00 800 6 7 8 9 10 11 (*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren,

  telefooncellen of hotels kunnen kosten aanrekenen.

  Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

  Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2016

  ISBN 978-92-79-63063-7 - doi:10.2767/44274 (print) ISBN 978-92-79-63064-4 - doi:10.2767/428285 (PDF)

  © Europese Unie, 2016

  Overneming met bronvermelding toegestaan.

  Printed in Belgium

  Gedrukt op elementair chloorvrij gebleekt papier (ECF)

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=nl http://europa.eu

 • Je eerste Eures-baan Gerichte mobiliteitsregelingen

  Editie 2017

  Gemakkelijker verhuizen en werken

  jonge mensen aanwerven in Europa

  Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

  Eenheid D1: Vrij verkeer van werkzoekenden, Eures

  Manuscript vervolledigd in november 2016

 • Inhoud

  Wat is Je eerste Eures-baan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Hoe kunt u deelnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jonge mensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Werkgevers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Wat heb ik eraan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vacatures... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  … en ondersteuning op maat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Overzicht van de JeEb-criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Ontdek meer over Je eerste Eures-Baan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Meer advies en informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Nuttige verwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 • Wat is Je eerste Eures-baan?

  Je eerste Eures-baan (JeEb) is een kleinschalige mobiliteitsregeling binnen de EU om jongeren tus- sen de 18 en 35 jaar oud uit een van de EU-landen, IJsland en Noorwegen aan een baan, een stage of leerplaats te helpen in een ander land dan het land van woonplaats. De regeling helpt ook werkgevers, vooral kleine en middelgrote ondernemingen (mkb-bedrijven), om genoeg personeel te vinden voor moeilijk vervulbare vacatures.

  JeEb is een activeringsmaatregel voor de Europese arbeidsmarkt, waarbij bijstand op maat bij het vin- den van werk wordt gecombineerd met financiële steun voor de doelgroepen.

  GEOGRAFISC HE DEKKING

  JEEB

  België, Bulgar ije, Cyprus, De

  nemarken,

  Duitsland, Estl and, Finland, F

  rankrijk,

  Griekenland, H ongarije, Ierlan

  d, Italië,

  Kroatië, Letlan d, Litouwen, L

  uxemburg,

  Malta, Nederla nd, Oostenrijk,

  Polen, Portuga l,

  Roemenië, Slo venië, Slowaki

  je, Spanje,

  Tsjechië, het V erenigd Konink

  rijk, Zweden en

  ook IJsland en Noorwegen (E

  VA/EER-landen ).

  JeEb wordt uitgevoerd door de „JeEb-bemidde- lingsdiensten”. Deze bestaan onder andere uit openbare diensten voor arbeidsvoorziening, leden van het Eures-netwerk, in samenwerking met Eures-partners en andere particuliere en overheids- organisaties. Zij bieden informatie, rekrutering, bemiddeling en ondersteuning tijdens en na de plaatsing, aan zowel jongeren als werkgevers.

  Voor meer informatie over JeEb en „JeEb-bemidde- lingsdiensten”, zie bladzijden 10 en 12.

  Je eerste Eures-baan — Gerichte mobiliteitsregelingen 3

 • Hoe kunt u deelnemen

  Jonge mensen

  JeEb is gericht op jongeren die op zoek zijn naar een baan en met name werkloze jongeren en langdurig werklozen.

  CONTROLELIJST VOOR KANDIDATEN

  ✔ Burger van een EU-land, IJsland of Noorwegen met één van die landen als wettige verblijfplaats

  ✔ Tussen de 18 en 35 jaar oud op het moment van het indienen van een aanvraag

  ✔ Op zoek naar een baan in een ander EU-land, IJsland of Noorwegen

  ✔ Mobiele werkzoekende of werkveranderaar, maar niet noodzakelijk mobiele starter op de arbeidsmarkt

  ✔ Kan hoog- of laaggeschoold zijn op het moment van de aanvraag

  ✔ Werkervaring is nuttig maar niet essentieel

  Alle kandidaten dienen tussen de 18 en 35 jaar oud te zijn op het moment van het indienen van een aanvraag, zolang de aanvraag voor de 36e verjaar- dag wordt ingediend. Iedere potentiële kandidaat kan in aanmerking komen voor kans op een baan en voor financiële steun.

  Werkzoekenden uit Kroatië dienen de toepasselijke overgangsmaatregelen te raadplegen.

  „Mijn ervaringen met JeEb zijn alleen maar positief. Ik heb snel werk gevonden in een Duits ziekenhuis. Ik heb een intensieve taalcursus gevolgd en mijn diploma werd in Duitsland erkend. Het programma is heel waardevol en biedt een geweldige levenservaring.“

  Elena Romano, Italiaans verloskundige in een ziekenhuis in Hannover, Duitsland

  4 Je eerste Eures-baan — Gerichte mobiliteitsregelingen

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=466

 • Werkgevers

  Alle wettelijk gevestigde bedrijven of andere orga- nisaties in de landen die in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan het JeEb-programma. Let wel: alleen mkb-bedrijven kunnen financiële steun ontvangen.

  CONTROLELIJST VOOR WERKGEVERS

  ✔ Bedrijven of andere organisaties die legaal gevestigd zijn in een EU-land, IJsland of Noorwegen

  ✔ Een of meer in te vullen vacatures voor banen, stages of leerplaatsen hebben

  ✔ Bereid zijn in een ander EU-land, IJsland of Noorwegen te werven

  ✔ Een plaats aanbieden in overeenstemming met de nationale wetgeving betreffende arbeid en sociale bescherming

  ✔ Contractduur van minstens drie tot zes maanden, voltijds of deeltijds in dienst (= of > 50 % VTE)

  ✔ Voor stagiairs of leerlingen: kan praktijkopleiding aanbieden waarmee vaardigheden tijdens het werk worden verbeterd; kan hulp bij herhuisvesting bieden; kan aan het einde van de opdracht een certificaat/verklaring afgeven ter erkenning van de verworven vaardigheden en competenties.

  Het programma staat ook open voor bedrijven uit de Zwitserse Bondsstaat, Liechtenstein (1) of uit derde landen op voorwaarde dat ze legaal zijn gevestigd in een land dat onder JeEb valt.

  Alle organisaties moeten voldoen aan de toepasse- lijke arbeidswetgeving en fiscale wetgeving in de landen waar zij zijn gevestigd.

  (1) EVA-landen die niet deelnemen aan JeEb

  „Als bedrijf dat al sinds 2013 gebruikmaakt van het JeEb-programma zijn we heel dankbaar en tevreden met deze dienstverlening. Naar onze mening zou het programma moeten worden uitgebreid tot een permanente dienst.“

  Stefan Dermul, uitvoerend directeur, Euroccor Jsc., Bulgarije

  Je eerste Eures-baan — Gerichte mobiliteitsregelingen 5

 • Wat heb ik eraan?

  Vacatures...

  JeEb staat open voor vacatures voor een baan, stage of leerplaats in iedere economische sector.

  VACATURES MOETEN

  ✔ Gesitueerd zijn in een ander EU-land (of in IJsland of Noorwegen) dan het land van woonplaats van de kandidaat

  ✔ Voldoen aan de nationale wetgeving rond arbeid en social