JCI Nederland verkiezingscommissie 2014

of 2 /2

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Het College van Afgevaardigden (CvA) van zaterdag 17 mei 2014 verkiest de leden van de verkiezingscommissie 2014. De verkiezingscommissie 2014 begeleidt de verkiezingen van de vicevoorzitter 2015 van JCI Nederland. De vicevoorzitter 2015 van JCI Nederland wordt verkozen tijdens de Nationale Conventie in Twente op zaterdag 4 oktober 2014 en is tevens kandidaat-voorzitter 2016 van JCI Nederland.

Transcript of JCI Nederland verkiezingscommissie 2014

  • 1. pagina 1 van 2 GELEIDEFORMULIER 11 agendapunt 20 datum vergadering 17 mei 2014 Soort vergadering College van Afgevaardigden Bijlage - Titel/onderwerp agendapunt Verkiezingscommissie 2014 Behandeltijd ca. 5 Doel van de behandeling: ter informatie ter oordeelsvorming ter besluitvorming Ingediend door: Frank Buijs Besproken met: FB2014 Inleiding Het College van Afgevaardigden (CvA) van zaterdag 17 mei 2014 verkiest de leden van de verkiezingscommissie 2014. De verkiezingscommissie 2014 begeleidt de verkiezingen van de vicevoorzitter 2015 van JCI Nederland. De vicevoorzitter 2015 van JCI Nederland wordt verkozen tijdens het CvA op zaterdag 4 oktober 2014 en is tevens kandidaat-voorzitter 2016 van JCI Nederland. Mandaat Het mandaat van de verkiezingscommissie 2014 ligt besloten in artikel 20 en artikel 21 van het huishoudelijk reglement van JCI Nederland. De taken van de verkiezingscommissie zijn onder andere het onderzoeken en beoordelen van de kandidaatstellingspapieren (brief en JCI-gerelateerd CV), het persoonlijk informeren van de kandidaat c.q. kandidaten over de procedure en de functieomschrijving van de (vice-)voorzitter, het informeren van het Dagelijks Bestuur en uiteraard het toezien op een zorgvuldig verloop van de verkiezingen tijdens het CvA. Samenstelling De voorgedragen leden van de verkiezingscommissie 2014 zijn: - Frank Buijs, voormalig voorzitter 2013 JCI Nederland (reglementair voorzitter); - Inge Schuller, mede-oprichter en lid van JCI Quadrivium (lid); - Ingrid de Weert, voormalig juridisch raadgever 2008-2009 JCI Nederland en lid van JCI De Betuwe (lid), en - Roel van Laarhoven, lid van JCI Swentibold, (lid). Taakopvatting De verkiezingscommissie 2014 neemt het op zich de kandidaat c.q. kandidaten voor het vicevoorzitterschap 2015 van JCI Nederland zo goed mogelijk te begeleiden, met als doel te inspireren tot een positieve leerervaring en een kandidaatsstelling en verkiezing te organiseren die zo transparant en zorgvuldig (lees: ordelijk en interactief) mogelijk is. De verkiezingscommissie wil daarmee stimuleren dat de kandidaat c.q. de kandidaten in korte tijd zoveel mogelijk draagvlak verzamel(t)(en) en zich bekwa(a)m(t)(en) in wat ervoor nodig is om (vice-)voorzitter te zijn. De verkiezingscommissie overlegt regulier met de kandidaat c.q. de kandidaten. De verkiezingscommissie sanctioneert niet, maar zal -zoals te doen gebruikelijk- verslag uitbrengen aan het CvA. Het oordeel over de kandidaat c.q. de kandidaten is uiteindelijk aan de leden van het CvA die hun stem uitbrengen.

2. pagina 2 van 2 De verkiezingscommissie overweegt dat een kandidaat voor het vicevoorzitterschap een geweldige tijd tegemoet gaat: slopend, maar inspirerend en onvergetelijk. Tegelijkertijd beschouwt de verkiezingscommissie het als een compliment voor de organisatie als er wederom meer dan voldoende belangstelling voor kandidaatstelling zou zijn. Wel is er een aantal regels waaraan door de kandidaat gehouden zal moeten worden. Huishoudelijk reglement Zo is er naast artikel 20 ook nog artikel 18 en artikel 19 van het huishoudelijk reglement. Hierin staat onder meer dat alle leden die zich kandidaat stellen voor het vicevoorzitterschap 2014 een brief dienen te schrijven aan het Federatiebestuur. Deze brief dient uiterlijk 10 weken vr het CvA van zaterdag 4 oktober in het bezit te zijn van de secretaris 2014 van JCI Nederland (Martin Bijl, [email protected]), dat wil zeggen uiterlijk vrijdag 25 juli 23.59 uur. Deze brief dient vergezeld te gaan van een JCI-gerelateerd CV. De secretaris stuurt deze brief respectievelijk de brieven plus CV vervolgens conform het reglement aan de kamervoorzitters. De kandidaat voor het vicevoorzitterschap 2015 van JCI Nederland is niet ouder dan 38 jaar in 2014. Escalatiemogelijkheden De verkiezingscommissie wil duidelijkheid vooraf bieden over het pad dat kan worden bewandeld als een individueel lid, een kandidaat of de verkiezingscommissie zelf iets constateert dat niet in de haak is met het verloop van de verkiezingen. De verkiezingscommissie stelt voor dat een individueel lid zich anoniem vervoegt bij de verkiezingscommissie. Een kandidaat meldt zich in persoon bij de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie meldt zich rechtstreeks bij het Dagelijks Bestuur (DB) van JCI Nederland. De verkiezingscommissie zal een lijst met do's (witte lijst) & donts (zwarte lijst) opstellen, inclusief voorgestelde sanctie die definitief opgelegd worden door het DB na constatering door de verkiezingscommissie. Deze lijst wordt voorafgaand besproken met de kandidaat c.q. kandidaten en daarna met het Federatiebestuur. Alles wat niet is voorzien, betekent vooraf overleg op initiatief van de kandidaat met de verkiezingscommissie. Verder is er een periodieke rapportage door de verkiezingscommissie aan het DB. Er is een bekendmaking van het overzicht van de door het DB (na constatering door de verkiezingscommissie) opgelegde sancties een maand en een week voorafgaand aan het CvA. Ten slotte wordt tijdens het CvA nog door de verkiezingscommissie verslag gedaan (feitenrelaas). Gevraagd besluit Het College van Afgevaardigden wordt verzocht positief te besluiten over de taakopvatting en de samenstelling van de verkiezingscommissie 2014.