Janssen de Jong Bouw

of 19 /19

Embed Size (px)

Transcript of Janssen de Jong Bouw

1. Janssen de Jong Groep A.Bouwgr oep act ief in ver schillende sect or en in de bouwnij ver heidB.Act ief in Cent r aal- en Oost Eur opa en het Car ibisch gebiedC.Beheer sing van de bouwket en en t oepassing van modulair e bouwsyst emenD.Hoogwaar dige act ivit eit en met een boven gemiddeld r endement 2. De kracht van samenwerken in 4 clustersP rojectontwikkeling en B ouwInf rastructuurSysteembouwCaribbean 3. P rojectontwikkeling & B ouw A.Janssen de Jong P rojectontwikkeling Opererend vanuit Son / Venray / B odegraven / Hengelo (O)B .K oninklijke Woudenberg Opererend vanuit AmeideC.Janssen de Jong B ouw Opererend vanuit Hengelo/Deventer en Venlo/Hedel 4. R uimte voor mensen Om in t e wonen 5. R uimte voor mensen Om in t e wer ken 6. R uimte voor mensen Om in t e ont spannen 7. R uimte voor mensen Om in t e leven 8. R uimte voor mensen Om in t e ler en 9. R uimte voor mensen Om cult uur in t e snuiven 10. R uimte voor mensen Om t e r ecr er en 11. R enovatie Woningbouwverenigingen eleggers B 12. B ouwservice 50 t al vaklieden 24-uur s st or ingsdienst Planmat ig onder houd 13. Ambities Pr o act ieve par t ner Kennis ont wer p, engineer ing en uit voer ing Slagvaar dige or ganisat ie met kor t e lij nen Ef f icient e planning Kost en bespar end 14. De kracht van klein, het voor deel van gr oot Zelf st andige vest iging.Aan t af el met de dir ect ver ant woor delij ke.Zust er bedr ij ven als spar r ingpar t ner .Financiele slagkr acht gr oep.Exper t ise gr oep. 15. Mensenwerk Eigen mensenVeel vast e bouwpar t ner sVer ant woor delij kheden laag in de or ganisat ieGedegen opleidingspr ogr amma.Result aat ! Pr et t ig wer kklimaat en inf or mele bedr ij f scult uur . 16. Toekomst Design en Build Design, Build, Finance en Maint anance Kant or en ombouwen t ot appar t ement en I nnovat ie 17. Warmtewinmuur Gasloos 75% ener giebespar ing CO2 r educt ie van 80% Pr ef ab bouwsyst eem Ter ugver dient ij d 5-7 j aar Nieuwe gr oenf inancier ing 3-5 j aar 18. Slot Bedankt voor uw aandachtBouwen is Teamwor k.