Jan waardering-onderneming

of 11 /11
WAARDERING VAN UW ONDERNEMING
 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  810
 • download

  0

description

JAN© heeft een stappenplan om de waarde van de onderneming te bepalen.JAN© voert waardebepalingen niet allleen uit in het kader van koop- of verkooptransacties van ondernemingen maar ook als deskundige bij geschillen, schadevraagstukken of verslaggevingsvraagstukken (impairment).

Transcript of Jan waardering-onderneming

Page 1: Jan waardering-onderneming

WAARDERING

VAN UW ONDERNEMING

Page 2: Jan waardering-onderneming

JAN© BEPAALT DE WAARDE

VAN UW ONDERNEMING

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is niet eenvoudig. Er bestaat namelijk geen eenvoudige rekensomvoor. 'Harde' gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingen spelen een belangrijke rol bij dewaardeanalyse maar zeker niet alleen. JAN© bepaalt voor uw situatie welke waarderingsmethode het meestgeschikt is.Alle bevindingen legt JAN© vast in een waarderingsrapport. Het rapport maakt de uitgangspunten, hetrisicoprofiel van de onderneming en de waardeberekening transparant. Het waarderingsrapport van JAN©geeft een onderbouwing van de waarde van de onderneming en welke factoren deze waarde het meestbeïnvloeden.

JAN© voert waardebepalingen niet alleen uit in het kader van koop- of verkooptransacties van ondernemingenmaar ook als deskundige bij geschillen, schadevraagstukken of verslaggevingsvraagstukken (impairment).

Page 3: Jan waardering-onderneming

WAARDEREN VAN UW ONDERNEMING

JAN© heeft een stappenplan om de waarde van de onderneming te bepalen.JAN© voert waardebepalingen niet allleen uit in het kader van koop- of verkooptransacties van

ondernemingen maar ook als deskundige bij geschillen, schadevraagstukken ofverlaggevingsvraagstukken (impairment).

Klik op de nummers om de fases van de verkoop door te lopen.

VOORBEREIDING UITWERKING AFRONDING

1 VERZAMELENINFORMATIE

2 SWOT-ANALYSE

3 FINANCIELEANALYSE

4 OPSTELLENPROGNOSES

5 WAARDERINGS-METHODE

6 WAARDEBEPALING

7 WAARDERINGS-RAPPORT

Page 4: Jan waardering-onderneming

JAN© haalt belangrijke informatie overal vandaanOm de waarde van de onderneming te bepalen is informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aande financiële prestatie van een onderneming, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen,begrotingen, stratigische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie. De lijstvan informatie bestaat meestal uit:

• Onderneming: activiteiten, belangrijke afnemers en leveranciers, kritischesuccesfactoren, juridische structuur, personeels en organisatiestructuur.

• Markt: relevante marktontwikkelingen, concurrentieanalyse, cliënten, kansen enbedreigingen.

• Historische financiële informatie: jaarrekeningen, management-rapportages,analyses afwijkingen met begrotingen, fiscale situatie en overige bijzonderheden.

• Toekomstige financiële informatie: begroting komende jaar, financiële projecties enondernemingplannen.

• Diverse: relevante contracten, mogelijke juridische claims.

WAARDERING

VERZAMELENINFORMATIE

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 5: Jan waardering-onderneming

De sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen op een rijtjeDe waardering van een bedrijf bestaat niet uit de simpele uitkomst van een rekensom.Natuurlijk spelen 'harde' gegevens zoals balansen, winst- en verliescijfers en begrotingeneen belangrijke rol bij de waardeanalyse. Belangrijke onderdelen van de waarderings-rapportage van JAN© zijn een analyse van de onderneming en de markt waarin dezeopereert. In een zogenaamde SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van deonderneming en de kansen en bedreigingen in de markt inzichtelijk gemaakt. Zowel hetverdienmodel van de onderneming als het onderscheidend vermogen wordt belicht.

WAARDERING

SWOT-ANALYSE

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 6: Jan waardering-onderneming

Een financiële analyse van het heden en verledenJAN© maakt een financiële analyse van de onderneming van het heden en verleden. Ookal zal de waarde van een onderneming met name op de toekomst gericht zijn, levert eenhelder inzicht in de financiële prestaties van het heden en verleden zinvolle informatie opvoor de verwachtingen in de toekomst.

WAARDERING

FINANCIELEANALYSE

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 7: Jan waardering-onderneming

Toekomstige geldstromen in kaart brengenVoor een goede waardering is het meestal noodzakelijk om, op basis van inzichten uit hetheden en verleden en reële verwachtingen, de vrije geldstromen in de toekomst in kaart tebrengen. De prognoses zullen in nauwe samenwerking met het management en deaandeelhouders worden opgesteld.Het spreekt voor zich dat indien JAN© optreedt als onafhankelijk deskundige hij zijnobjectiviteit en onpartijdigheid goed bewaakt.

WAARDERING

OPSTELLENPROGNOSES

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 8: Jan waardering-onderneming

JAN© kiest de juiste waarderingsmethode voor uw bedrijfJAN© past verschillende waarderingsmethoden toe:

• Discounted Cash Flow (DCF-methode) • Intrinsieke waarde (IW)• Adjusted Present Value (APV) • Liquidatiewaarde (LW)• (Verbeterde) rentabiliteitswaarde (RW)

De uitgangspunten van genoemde waarderingsmethoden zijn als volgt beknopt samen tevatten:Discounted Cash Flow methode: contante waarde van toekomstige operationele vrijekasstromen minus de marktwaarde van het vreemd vermogen.Adjusted Present Value methode: een variant op de DCF-methode waarbij de waarde vanhet belastingvoordeel als gevolg van de aftrekbaarheid van rente op vreemd vermogenapart inzichtelijk wordt gemaakt.(Verbeterde) Rentabiliteitswaarde methode: genormaliseerde nettowinst/rentabiliteitseisvan het eigen vermogen (normalisatie door eliminatie van incidentele/exorbitante batenen lasten), waarbij rekening wordt gehouden met een normatieve vermogensstructuur vande onderneming.Intrinsieke waarde: zichtbaar eigen vermogen volgens de balans aangepast voor over- enonderwaardering van activa en passiva (b.v. stille reserves in gebouwen, onderhandenwerk, vrijval voorzieningen en belastinglatenties).Liquidatiewaarde: waarde te verkopen activa -/- af te wikkelen passiva inclusief niet in debalans opgenomen verplichtingen.

Welke methode het meest geschikt is, hangt volledig af van de situatie.

WAARDERING

KEUZEWAARDERINGSMETHODE

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 9: Jan waardering-onderneming

JAN© berekent de waarde op basis van de gekozen waarderingsmethodeJAN© kiest de juiste methode en zorgt voor een transparante en representatieve waarde-bepaling. Het gaat daarbij niet alleen om de uitkomst, maar vooral ook om het inzichtelijk makenvan de onderbouwing.In voorkomende gevallen kan JAN© de gekozen waarderingsmethode nog toetsen op basis vaneen market/multiple methode en/of betaalde overnameprijzen voor vergelijkbare transacties.

Op basis van de waardebepaling maakt JAN© ook een inschatting van de financierbaarheid vande overname. JAN© gaat hierbij uit van de totale verwachte financieringsbehoefte. Het voordeelhiervan is dat al in een vroeg stadium mogelijke problemen voorkomen kunnen worden.

WAARDERING

WAARDEBEPALING

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 10: Jan waardering-onderneming

JAN© legt de bepaalde waarde van de onderneming vastElke waardering legt JAN© vast in een onderbouwd waarderingsrapport. Het waarderings-rapport maakt de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waarde-berekening transparant.

Een waarderingsrapport van JAN© kent normaliter de volgende inhoud:• Achtergrond opdracht• Historie en object van waardering• Positie van de onderneming en markt• Financiële analyse• Waarderingsmethode en vermogenskosten• Uitgangspunten prognose• Berekening van de waarde• Bijlagen.

WAARDERING

WAARDERINGS-RAPPORT

OVERZICHT

1 Verzameleninformatie

2 SWOT-analyse3 Financiële

analyse4 Opstellen

prognoses5 Keuze

Waarderingsmethode6 Waardebepaling7 Waarderings-

rapport

Page 11: Jan waardering-onderneming

WWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NLWWW.JANOVERNAMESENWAARDERINGEN.NL