jaarverslag_jaarrekening_2013_digitaal__def.pdf (618.6 KB)

download jaarverslag_jaarrekening_2013_digitaal__def.pdf (618.6 KB)

of 41

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of jaarverslag_jaarrekening_2013_digitaal__def.pdf (618.6 KB)

 • JAARVERSLAG & JAARREKENING2013

  PORT OFMOERDIJK

  2013

 • 02

  JAARVERSLAG & JAARREKENING 2013

  PORT OFMOERDIJK

  2013

  Behoort bij besluit van de Raad van Bestuur van 09 juli 2014.

  Mij bekendDe secretaris,

  F.J. van den Oever

  2013

 • 0504

  InhoudsopgaveJaarverslag 2013 Voorwoord I DirectieverslagII Bestuur/DirectieIII ProgrammaCommercieIV ProgrammaCommunicatieV ProgrammaBeheernatVI ProgrammaBeheerdroogVII ProgrammaHavenenbeveiligingVIII ProgrammaRuimtelijkeontwikkeling,milieuenduurzaamheidIX ProgrammaGrondexploitatiesX ProgrammaInternedienstverleningXI Feiten&Cijfers

  Jaarrekening 2013

  XII WaarderingsgrondslagenenResultaatbepalingXIII Balansper31december2013XIV Programmarekening2013XV ToelichtingopdeBalansper31december2013XVI ToelichtingopdeProgrammarekening2013XVII FinancilePositieXVIII VerplichteparagrafenXVIV Controleverklaring

  Bijlagen

  1 Staatvanuitgegevenindustrieterreinen20132 Overzichtprojecten2013 3 OrganogramHavenschapMoerdijk4 Kasgeldlimiet2013enRenterisiconorm2013

  N.B.Vanwegeafrondingenvanbedragenkunnenafrondingsverschillenindetabellenvandezejaar-rekeningstaan

  06

  070809101416171920232628

  31

  3236383950575871

  74

  74747677

 • 06 07

  VoorwoordHetfinancieeljaarverslaglegtsymbolischeenverbindingtussenhetafgelopenjaarendit

  jaar.Hetonderstreeptdatwevoortbouwenophetvoorgaandejaar.Dezeverbindingin

  detijdligtbijhetHavenschapvooralindeHavenstrategie2030diewein2014definitief

  gaanafronden.

  HetHavenschap,degemeenteMoerdijkendeprovincieNoord-Brabanthebbenvorig

  jaarhetconceptvandeHavenstrategie2030gepresenteerd.Wehebbendaarinde

  groeistrategiegeformuleerdwaarbijhethaven-enindustriegebiedinbalansblijftmetde

  omgeving.In2014zullenwemetdeinputvanonzestakeholdersdiestrategiedefinitief

  maken.DaarbijpastsamenwerkingmetdemainportsvanAntwerpenenRotterdam.De

  werkbezoekendiewijafgelopenjaaraanAntwerpenhebbenafgelegd,toondendatdaar

  veelkansenvoorliggen.OokdesamenwerkingmetRotterdamwillenweintensiveren.

  HetHaven-enIndustrieterreinMoerdijkis,nadeBrainportregiobijEindhoven,de

  tweedeeconomischemotorvanBrabantmetpotentievoorgroei.Dezeehavenvan

  MoerdijkheefteencentraleplekindeVlaams-NederlandseDeltaenisgoedgepositio-

  neerdalslogistiekehotspotindemaintenance-regioWest-Brabant.HetRijkerkentdeze

  krachtvandezeehavenook,zoalsblijktuithetbenoemenvanMoerdijktoteenvande

  vierkernzeehavensvanNederland.

  Zoalsikalaangaf,zienwijmogelijkhedenvoorgroeivanhethaven-enindustriegebied

  inbalansmetdeomgeving.Enmetomgevingbedoelikzoweldeomwonendenalsde

  natuur.IkbenmeervanbewustdatdeHavenstrategie2030inhetdorpMoerdijkde

  gemoederensterkbezighoudt.InhetbesefdathetHaven-enIndustrieterreinMoerdijk

  economischvanbelangisvoorderegioendaarbuiten,houdenwebijdelangetermijn-

  plannennadrukkelijkrekeningmetdielokalebelangen.

  NauwverbondenmetdeHavenstrategie2030isdeontwikkelingvanhetLogistiek

  ParkMoerdijk.Deextendedgate-functievandehavenisnvandedriepijlersvande

  conceptstrategie.WezienhetLogistiekParkMoerdijkalseenkansrijkeontwikkeling

  voorderegio.Denkhierbijaandirecteenindirectewerkgelegenheidenversterkingvan

  West-Brabantalslogistiekehotspot.

  NahetdefinitiefvaststellenvandeHavenstrategie2030zullenwein2014nadrukkelijk

  aandachtbestedenaanonzegovernance.Welkewijzevanbesturenentoezichtpasthet

  bestebijdeambitiesvanhetHavenschap?Daarbijzijnmeerderescenariosmogelijk.In

  hetjaardatvooronsligtzaldaarineenkeuzewordengemaakt.

  Yves de Boer

  Voorzitter Raad van Bestuur

  Havenschap Moerdijk

  Jaarverslag 2013

 • 08 09

  richtvooronsenonzeondernemersophetterrein,diehiermeeverderkunnenbouwen

  aanhuntoekomst.

  Totslothebbenwein2013forsingezetopversterkingvandebedrijfsvoeringvanhet

  Havenschap.Wehebbenvoorheteersteenbeleidsrijkebegroting2014opgesteld,

  deict-omgevingisvernieuwdendeinterneorganisatieisbezigmeteenprofessiona-

  liseringsslag,zodatweoptimaalblijvenaansluitenbijdebeoogdeontwikkelingenen

  actualiteit.

  Ferdinand van den Oever

  Directeur Havenschap Moerdijk

  II. Bestuur/DirectieRaad van Bestuur

  Y.C.M.G.deBoer,voorzitter

  J.J.Kamp,vice-voorzitter(sinds11september2013)

  MrA.Grootenboer,vice-voorzitter(tot11september2013)

  drs.F. Fakkers

  H.Schouwenaars

  K. van Schenk Brill

  ing.R.A.C.vanHeugten

  ing.A.T.vanLopik

  R.J.J.M.Wagemakers

  F.J. van den Oever, secretaris

  Dagelijks Bestuur

  Y.C.M.G.deBoer,voorzitter

  J.J.Kamp,vice-voorzitter(sinds11september2013)

  Mr.A.Grootenboer,vice-voorzitter(tot11september2013)

  F.J. van den Oever, secretaris

  Directie

  F.J. van den Oever

  I. DirectieverslagVoorheteerstindegeschiedenisvanhetHavenschapformuleerdenwein2013onze

  ambitiesvoordelangetermijn.IndeconceptHavenstrategie2030hebbenwesamen

  metonzestake-enshareholderseenbelangrijkestipopdehorizongezet:eenrobuuste

  blikopdetoekomstvandithaven-enindustrieterrein,zoveelmogelijkinbalansmet

  zijnomgeving.

  Naastdefocusopambitiesentoekomst,werdenwein2013geconfronteerdmetde

  harderealiteitvanhetheden.Webeleefdenwederomeenjaarvanlaagconjunctuur,

  enzagendatduidelijkterugbijdebedrijvenoponsterrein.Velebedrijvenhaddenhet

  moeilijkomindittweederecessiejaarhethoofdbovenwatertehouden.Zowerden

  weinhetbeginvanhetjaargeconfronteerdmettweefaillissementenenmeteen

  tegenvallendegronduitgifte.Doorbovendienhetverliesvantweegoederenpakketten

  aananderehavensverminderdehetaantalscheepsbewegingensterk.Maarookde

  onderhoudsstopbijShellChemieMoerdijkinheteerstekwartaalvan2013zorgdevoor

  minderoverslagactiviteit.Dezetrendsresulteerdenineenterugloopvan9procentvan

  onzeoverslagcijfers,metnamevoordezeevaart,waardoorwehetjaarafsluitenmet

  eentotaleoverslagvan18,5miljoenton.

  In2013hebbenwenietalleenonzeambitiesvoordetoekomstoppapiergezet,maar

  ookbelangrijkerandvoorwaardengecreerd,dienodigzijnomdezeambitieswaarte

  kunnenmaken.ZolegdenweeenstevigfundamentvoorhetLogistiekParkMoerdijk

  enrealiseerdenwediversesuccesvolleprojectenophetgebiedvanduurzaamheiden

  veiligheid.Projectendieeraanbijdragendatwehetgeschetstetoekomstperspectief

  ookdaadwerkelijkkunnenrealiseren.Samenmetanderepartijenbrachtenwediverse

  mooieresultatentotstand,zoalshetprojectE-Noses,waarwemetzowelhetbedrijfs-

  levenalsoverhedensuccesvolwerkenaanhetverminderenvanoverlastvooronze

  omgeving.MethetprojectEnergywebverbindenweletterlijkbedrijvenmetelkaar.Zo

  zorgenwevooreenduurzamedoorontwikkelingvanonshaven-enindustrieterrein.We

  vierdendeopeningvandebrandweerkazerne,dievoorprofessionelebrandweerzorgop

  ditterreinzorgtenookdevestigingvanhetPortHealthCentre.Ookhierweereenmooi

  staaltjevanpubliek-privatesamenwerkingdateengoedenconcreetresultaatoplevert.

  Inditgevalhetbeschikbaarmakenvanspecialistischeeerstelijnsgezondheidszorgvoor

  allewerknemershieroponsterrein.

  OphetscheidenvanhetjaarkregenwehetberichtdatMoerdijkdecertificeringmocht

  ontvangeninhetkadervanKeurmerkVeiligOndernemenBedrijfsterreinenenookde

  LMEstatusheeftbehaaldvoordeopslagvanbijnaalleertsenenmetalen.Eenmooibe-

 • 10 11

  - Aantrekken van nieuwe bedrijven die overslag via water genereren

  OmdebedrijveninhetIndustrialParktefaciliterenmetoverslagfaciliteitenisin

  2012gestartmeteenprocedurevooreenmarktverkenning.Dezemarktverken-

  ningisin2013vervolgdmeteennieuweconsultatierondemetgenteresseerde

  kandidatenvoorvestiging.Demarktsituatiemaaktdatdezeverkenningmoei-

  zaamlooptennogniettoteenconcreetvoorstelheeftgeleid.Erisin2013nog

  geenduidelijkheidgekomenoverdewijzevanaanbestedingvanditproject.

  - Faciliteren van gevestigde bedrijven om meer lading stromen te genereren

  Omgevestigdebedrijventefaciliterenommeerladingtegenerereniseen

  bezoekgebrachtaandeBreakbulkbeursinAntwerpen.HetHavenschapheeft

  samenmeteenviertalgevestigdebedrijvendeelgenomenaandeTransport-en

  LogistiekbeursMnchenindeeersteweekvanjuni.Tijdensdezealtijddrukbe-

  zochtebeurszijnnieuwecontactengelegdmetdeelnemendebedrijvenenmet

  bezoekendebedrijvenaandebeurs.Innovember2013isinhetkadervaneen

  TwinHubprojecteenbezoekgebrachtaandehavenvanKent(Engeland)enzijn

  inditgebiedenkelegrotebedrijvenbezocht.Ditbezoekwerddoorhetgevestig-

  debedrijfA2BOnlinegebruiktomhunorintatieopeentweedeaanloophaven

  vooreenshortsealinevanuitMoerdijkverderinvullingtegeven.Dekeuzevoor

  destartvandezetweedenieuwelijndienstin2013vanafLondonThamesport

  isinjanuari2014gemaakt.Ditdraagtbijaanhetvergrotenvandehavengeldin-

  komstenvoorhetHavenschap.

  - Realisering Rail Service Center Moerdijk in fasen

  In2011isbeslotenomdegefaseerdeuitvoeringvanhetbusinessplanopte

  pakkenophetmomentdatconcretemarktinitiatievendaaraanleidingtoe

  geven.Dezeinitiatievenzijnerookin2013nietgeweest,medealsgevolgvande

  economischesituatiein2013waarbijersprakeisvangroteconcurrentietussen

  metnamebinnenvaartenwegvervoer.Spoorvervoerlijdthiersterkonder.Dit

  betekentdatergeenstappengezetzijnrondomrealiseringvandeeerstefase

  vanRailServiceCenterMoerdijk(RSCM).Mogelijkdatinweerwilvandehuidige

  afnameinspoorvervoertochmarktontwikkelingenopspoorgebied

  zullenontstaan.

  - Deelname aan tenminste 3 handelsmissies georganiseerd door RPPC (Rotter-

  dam Port Promotion Council) samen en/of in samenspraak met gevestigde

  stuwadoors.In2013isdeelgenomenaandeachterlandreisvandeRPPCnaar

  Dsseldorf.Hierzijnbestaandecontactenonderhoudenenismetpartijenge-

  sprokenoverkansenvoorvervoerperbinnenvaartvanuitDuitslandviaMoerdijk.