Jaarverslaggeving 2012

download Jaarverslaggeving 2012

of 28

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Samenvatting 2.0 externe verslaggeving bedrijfseconomie blok 3.2

Transcript of Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012/2013

Hoofdstuk 1 Afbakening van het vakgebied

InternExtern

Wettelijke voorschriftenNeeJa

FrequentieVrijwel doorlopendPeriodiek

DetailleringZeer gedetailleerdMeer globaal

Tijdstip van berichtgevingVrij snel na einde periodeLater

Mogelijke neiging to creative accountingNee, niet op het niveau van de centrale leidingJa

3 soorten jaarrekeningen1. De interne jaarrekening ten behoeve van de leiding.2. De externe jaarrekening ten behoeve van externe belanghebbenden; het belangrijkste onderdeel is de resultatenrekening (bestaande uit balans en winst- en verliesrekening + toelichting)3. De fiscale jaarrekening ten behoeve van de fiscus.

Winstberekening door middel van vermogensvergelijkingEigen vermogen einde periode .Eigen vermogen begin periode..------VermogenstoenameKapitaalstortingen -/-Kapitaalonttrekkingen +------Winst

Rentabiliteit 1. De rentabiliteit van het totale vermogen; bedrijfsresultaat + winst / gemiddeld totaal vermogen * 100%.2. De rentabiliteit van het eigen vermogen; winst (na of voor belasting) / gemiddeld eigen vermogen * 100%.3. De rentabiliteit van het vreemd vermogen; interestlasten / gemiddeld vreemd vermogen * 100%.Current ratio: vlottende activa / kvv.Quick ratio: vlottende activa voorraden / kvv. Window dressing: Het aflossen van bijvoorbeeld kortlopende schulden voor balansdatum geeft een beter beeld van de ratios.

2 kernfuncties externe jaarrekening1. Verantwoordingsfunctie ten behoeve van de kapitaalverschaffers.2. Informatiefunctie ten behoeve van de overige externe belanghebbenden.4 kwaliteitskenmerken1. Begrijpelijkheid; te begrijpen voor een financieel-economisch geschoolde lezer.2. Relevantie; de lezer moet er waardevolle informatie aan kunnen ontlenen.3. Betrouwbaarheid; de lezer moet erop kunnen vertrouwen dat de erin verwerkte cijfers een getrouw beeld geven van de financile positie van de onderneming. 4. Vergelijkbaarheid; tijdsvergelijking, waarbij grondslagen een belangrijke rol spelen.Creative accounting (winststuring)1. Winstegalisatie; het afgeroomd winstbedrag in een ander jaar toe te voegen.2. Taking a bath: door bij verliezen van de onderneming extra verliezen gaan nemen.

Hoofdstuk 2 Waarde en WinstIndirecte opbrengstwaarde: de bedrijfswaarde van een goed. (economisch waardebegrip)Directe opbrengstwaarde: de netto-opbrengst waartegen een productiemiddel, na aftrek van kosten, verkocht kan worden. (economisch waardebegrip)Liquidatiewaarde: de waarde bij gedwongen verkoop door faillissement.

Economisch concept of profit Relevantie: de cijfers die het economisch waardebegrip oplevert, zijn zeer relevant: de essentie van een onderneming is het omzetten van productiemiddelen in te verkopen goederen of diensten. Betrouwbaarheid: economisch waardebegrip is het slechter gesteld: het is gebaseerd op de toekomstverwachtingen van bedrijfsleiding inzake afzet, verkoopprijzen, exploitatiekosten, rentevoet enzovoort. Controleerbaarheid: Het is bij het economisch waardebegrip niet mogelijk.

Boekhoudkundig waardebegripBoekhoudkundig waardebegrip: gaat uit van waardering van individuele activa, uitgaande van inkoopprijzen. De hieruit afgeleide winst staat bekend als accounting concept of profit. Relevantie: van het boekhoudkundige waardebegrip en winst is veel geringer dan die van de economische. Betrouwbaarheid: van de boekhoudkundige waardebegrip is groter dan die van het economische waardebegrip: doordat uitgegaan wordt van werkelijke afzetcijfers, gehanteerde verkoopprijzen, betaalde inkoopprijzen voor de productiemiddelen, is de waardering en winstbepaling objectiever en daardoor controleerbaar.

Eisen: betrouwbaarheid. Kernfunctie: verantwoording.

Economic value added versus winstDeze techniek gaat uit van de boekhoudkundig waardebegrip, waarop enige correcties worden gemaakt om tot relevantere cijfers te komenCorrecties:1. Investeringen in bedrijfsmiddelen die buiten de balans zijn gebleven, met daaruit voortvloeiend extra afschrijvingskosten. Het gaat hier om huur en of operational lease.2. De vorming van voorzieningen uit de winstberekening elimineren. 3. Behalve de interestkosten op het vreemd vermogen, ook de interestkosten op het eigen vermogen ten laste van de winst te brengen.

Economisch waardebegripDe resterende gap, subjectieve goodwill.

Eisen: relevantie. Kernfunctie: informatiefunctie.

Hoofdstuk 3 Basisprincipes van de boekhoudkundige waarde- en winstbepalingBoekhoudkundig waarde- en winstbegrip: is gebaseerd op een toerekening van opbrengsten en kosten aan perioden.

Toerekeningsbeginsel (accruel principe)De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Dynamische waardebepaling: bij toepassing van het toerekeningsbeginsel, en de waardering van de balansposten. Statische waardebepaling: op n bepaald moment de waarde bepalen van een balanspost. (bijvoorbeeld bij overnemen vaste activa)

RealisatieprincipeOp het moment dat de onderneming de verkoopprestatie voltooid heeft, dient de opbrengst opgenomen te worden.

Bijvoorbeeld na overdracht van economisch eigendom.Tenzij: De klant de goederen na een bepaalde tijd nog terug kan brengen. Het een project betreft, wat lang loopt en waarvan de kosten gevarieerd kunnen zijn.

MatchingprincipeDe kosten zo veel mogelijk in die periode verantwoorden, waarin de met die kosten voortvloeiende opbrengsten worden behaald.

Product matching: de uitgaven worden toegerekend aan de producten en als zodanig uiteindelijke geactiveerd onder de voorraden. (deze kosten worden slechts na verkoop en aflevering en na omzetverantwoording, worden de onder de voorraden geactiveerde uitgaven als kosten van de omzet ten laste van het resultaat gebracht)Period matching: de uitgaven worden in de balans geactiveerd, echter niet onder de voorraden. (De geactiveerde uitgaven worden vervolgens via afschrijvingen toegerekend aan de perioden waaraan de uitgaven dienstbaar zijn.)

ContinuteitBij het opstellen van de jaarrekening wordt er impliciet van uitgegaan dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst voort zal zetten. Tenzij: Faillissement zeker is, dan wordt de continuteitsgedachte losgelaten en overgegaan op waardering tegen liquidatiewaarde.

Voltijdige bestendigheid (stelselmatigheid)Is er sprake van een duidelijke koers betreffende de waarderingsgrondslagen die een onderneming hanteert?Gelijktijdige bestendigheidDit houdt in dat soortgelijke posten of activiteiten op gelijksoortige wijze in de jaarrekening worden verwerkt. (Zo is er bijvoorbeeld strijd met de gelijkmatige bestendigheid, als een onderneming bepaalde duurzame productiemiddelen waardeert op actuele waarde en andere duurzame productiemiddelen op historische kosten.

VoorzichtigheidOp het moment dat de jaarrekening wordt gemaakt, zullen er meestal tal van onzekerheden zijn die voortvloeien uit de bedrijfsoefening in de afgelopen periode. Reken je niet rijker dan je bent. Winsten worden geboekt op het moment dat voldoende zeker is dat ze behaald zijn. (Voor verkoopwinsten geldt het realisatieprincipe) Verliezen worden genomen bij constatering! Ook al is het verlies nog niet zeker. Gevaar van winststuring bij deze gedachte; een onderneming zou in de verleiding kunnen komen om eventuele claims, ten laste van de winst, in een voorziening op te nemen. In Amerika heeft dit principe zich nooit een plaats in de regelgeving weten te verwerven.

Hoofdstuk 4 Regelgevers en toezichthoudersIFRS: regelgeving betreffende de externe jaarrekening, voor beursgenoteerde bedrijven binnen de EU. (Europees geregeld) (ALLEEN DE JAARREKENING)

Regelgeving landen: voor niet-beursgenoteerde ondernemingen geldt in principe de regelgeving die door de wetgevers van de lidstaten is vastgesteld.

CombinatiesGeconsolideerde jaarrekeningEnkelvoudige jaarrekening

1Wet/RJWet/RJ

2IFRSIFRS

3IFRSWet/RJ

4IFRSIFRS voor waarderingsgrondslagen en Wet/RJ voor presentatie en toelichting.

Combinatie 1; is niet mogelijk voor beursgenoteerde bedrijven. (verplicht IFRS) Combinatie 4; het is mogelijk om het eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening gelijk te doen zijn aan die volgens de enkelvoudige jaarrekening. Bij IFRS jaarrekeningen dient artikel 362.9 ook te worden gevolgd.

Fair-value benadering: de rele waarde van een goed/zaak.

Dutch-GAAP: Het geheel van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften (de Nederlandse wettelijke bepalingen plus de RJs)

Kleine rechtspersonen: het is toegestaan voor hen om hun jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen (artikel 396.6). Indien hiervoor gekozen wordt, dan dient deze integraal te worden toegepast en vermelden in de toelichting. Deze regels hebben alleen betrekking op; waardering en resultaatbepaling. Voor de overige zaken geldt de Nederlandse wet/RJ.

IASB-frameworkDe jaarrekening moet om aan de gemeenschappelijke behoefte van de gebruikers te kunnen voldoen informatie verschaffen over de financile positie, de financile prestaties en de wijzigingen in de financile positie van een onderneming. Rekening houden met bij opstellen vd jaarrekening:1. Het toerekeningsbeginsel; de uit de transacties en de gebeurtenissen voortvloeiende opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en niet aan de periode waarin de financile afwikkeling plaatsvindt. 2. Het continuteitsbeginsel; Bij het opstellen van de jaarrekening wordt verondersteld dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten.Kwalitatieve kenmerkenBegrijpelijkheid;Relevantie;Betrouwbaarheid;Vergelijkbaarheid.Kanttekeningen kwalitatieve kenmerken Als het voldoen aan deze kwaliteitskenmerken alleen bewerkstelligd zou kunnen worden door een zeer tijdrovend proces,