JAARVERSLAG - VRT

of 76 /76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELGI SCH NATIONAAL INSTITUUT VOOR RAD IO -O M RO EP JAARVERSLAG DIEN STJ A AR 1 9 5 8

Embed Size (px)

Transcript of JAARVERSLAG - VRT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B E L G I S C H N A T I O N A A L I N S T I T U U T
V O O R R A D I O - O M R O E P
J A A R V E R S L A G
DIEN STJ A AR
1 9 5 8
B i z .
Samenstelling van de Organen van Beheer 1 Departement van de Franse Uitzendingen %
- Gesproken U itzen d in gen 3 - M uziekdienst 6 - Dienst der Betrekkingen met het publiek 11 - G e w e s t e l i jk e Zenders van W allonië 15 - T e l e v i s i e 17
Departement van de Vlaamse Uitzendingen ; - Gesproken U itze n d in ge n 23 - Muziekdienst 25 - D ie n st vo or Pers en L u i s t e r a a r s 27 - Auditiedienst 29 - Vlaamse Gewestelijke Programma's 30 - T e l e v i s i e 31
Technisch Departement 34
- Dienst der Buitenlandse Betrekkingen 50 - Beluisteringsdienst 50
- Discotheek 51 - Muziekbibliotheek 51
- L e t te rk u n d ig e B i b l i o t h e e k 53
Gemeenschappelijke Administratieve Diensten : - A d m i n i s t r a t i e v e D i r e c t i e 54
- D ie n st van h e t P e r so n e e l 54 - Algemene D ie n ste n 54 - Aankoopdienst 55 - D ie n s t van de Boekhouding 55 - D ie n s t van de Mechanografie 55 - Dienst Rechtszaken en Geschillen 56
- S e c r e t a r i a a t van h e t I n s t i t u u t 56 - Dienst voor Maatschappelijk Dienstbetoon 57
Balans en Resultaatrekening 58
I . - RAAD VAN BEHEER.
V o o r z i t t e r : dhr. ANSEELE, M i n i s t e r van Verkeerswezen ( t o t ju n i 1958) dhr. P.W. SEGERS, M i n i s t e r van Verkeerswezen (van ju n i 1958 a f ) .
O n d e r v o o r z i t t e r i
dhr. J . KUYPERS, Gevolmachtigd M i n i s t e r .
Leden s
de HH. ANDRE A . , Lid van de b e s te n d ig e d e p u t a t ie van de Pro­ v i n c i a l e Raad van Henegouwen ;
BOON J . , A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r - g e n e r a a l van h e t N.l.R*. (Departement van de Vlaamse U itze n d in ge n ) ;
BORN R . , Advocaat j
CLERDENT P . , Gouverneur van de P r o v i n c i e Luik j CLOSE R . , Advocaat - Lid van de b e s te n d ig e d e p u t a t ie van
de P r o v i n c i a l e Raad van Namen ; GREGOIRE, (van 5 .8 .19 5 8 a f ) ;
HERBIET P . , Advocaat (op 7 .2 . 1 9 5 7 aangeduid) ( t o t 1 . 6 . 5 8 ) (verkozen t o t V o lk sv e r te g e n w o o r d ig e r) ;
KUYPERS H., D i r e c t e u r van A d m i n i s t r a t i e b i j h e t M i n i s t e r i e van B u ite n la n d se Zaken en B u ite n la n d s e Handel
LUYTEN J . , S e c r e t a r i s van de B .S .P . 5 MAERTENS A ., D a g b la d d ir e c t e u r 5 NUYENS M., P r o f e s s o r aan de R i j k s u n i v e r s i t e i t te Gent ; PLATEUS G . , P u b l i c i t e i t s o r g a n i s a t o r en a d v is e u r ; VAELEN P . , Eremajoor ;
Z .E .P . VAN GESTEL ( O . P . ) , H oogleraar aan de K a t h o l ie k e U n i v e r s i - t e i t te Leuven.
Vaste A fg e va a rd ig d e van de M i n i s t e r s dhr. G. DE MUYNCK, Adjunct D i r e c t e u r - g e n e r a a l van h e t N . l . R .
(Departement van de Vlaamse U itzen d in gen ) ( t o t 1 . 6 . 19 5 8 ) ;
dhr. P. VANDENBUSSCHE, van 30.6.1958 a f .
2 . -
V o o r z i t t e r ;
dhr. KUYPERS J .
PLATEUS.
V o o r z i t t e r ;
dhr. STOCQ R . , Raadsheer b i j h e t Rekenhof.
Leden :
de HH. SCARCEZ S . , E r e d i r e c t e u r , D ie n s tc h e f b i j h e t Rekenhof ; DESLOOVERE, D i r e c t e u r , D ie n s t c h e f b i j h e t Rekenhof.
FRANSE GESPROKEN U ITZ E N D IN G E N .
BERICHTEN EN REPORTAGES.
BERICHTEN^
- D a g e l i j k s negen u i t z e n d in g e n van de N ieuw sb erich ten , p lu s een bijkomende u i t z e n d i n g t e 23 u .55 ( z a t e r d a g en zondag) s
- d a g e l i j k s 1 1 u i t z e n d in g e n van h et w e e r b e r ic h t ; - 3 u i t z e n d in g e n van h e t algemeen w e e r o v e r z ic h t ; - d a g e l i j k s 2 u i t z e n d in g e n van de "agenda de l a v i e a r t i s t i q u e - d a g e l i j k s 1 u i t z e n d i n g van mededelingen voor de sc h e e p va a rt - d a g e l i j k s 2 u i t z e n d in g e n van mededelingen van algemeen
belan g (behoudens op zon- en fe e s t d a g e n ) ; - beurskoerse n t e 12 u .55 en t e 16 u . , behoudens op z a t e r d a g ,
zon- en f e e s t d a g e n ; - een k ro n ie k van h e t toer ism e (tweemaal per week) ; - d a g e l i j k s 1 u i t z e n d i n g in h e t D uits (u i tg e z o n d e rd op zon­
en fe e s td a g e n ) ; - s p e c i a l e u i tz e n d in g e n van de n ie u w s b e r ic h te n (naar g e la n g
de omstandigheden) ; - b e r i c h t e n over de to e s ta n d van de wegen v e r s t r e k t door de
weerkundige d ie n s t e n van de l u c h t v a a r t , in samenwerking met h e t Bestuur der wegen, Wegenhulp en de K o n i n k l i j k e Autoclub
- b e r ic h t e n van de G e r e c h t e l i j k e P o l i t i e ; - b e r ic h t e n van h et M i n i s t e r i e van Landbouw ; - u i t s l a g e n van de t re k k in g e n der K o l o n ia l e L o t e r i j ; - s p e c i a l e s p o r tu i t z e n d in g e n (de zondag ; n on-stop s p o r t u i t -
zendingen van 15 u. t o t 17 u. met in b e g r ip van de r e p o rta g e en van 19 u.45 t o t 20 u. ; de maandag ; "week-end s p o r t i f " ; de v r i j d a g " p o in t de .vue. du . s p o r t i f ".) .
REPORTAGES^
- Reportages van b e l a n g r i j k e p le c h t ig h e d e n ; - s p o r t r e p o r t a g e s ; - k la n k b e e ld e n ; - d eb a tte n .
TENT00NSTELLING_1958_1
- De b i j d r a g e van de N ie u w s b e r ic h te n d ie n s t aan de "magazine q u o t id ie n de l ' E x p o s i t i o n " was z e e r a a n z i e n l i j k . In samen­ werking met de R . T . F. bra ch t deze d ie n e t la n g s de ra d io de a u to b e stu u rd e rs op de hoogte van de v/eg d ie diende g e v o lg d .
LITERAIRE UITZENDINGEN, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. "PANORAMIQUE" (PANORAMA) - h e e f t de u i t z e n d i n g " l a v i e i n t e l ­ l e c t u e l l e " vervangen - Van ja n u a r i t o t a p r i l en van oktob er t o t einde december. L i t e r a i r e en a r t i s t i e k e in f o r m a t i e . (Werd t i j d e n s de Ten­ t o o n s t e l l i n g vervangen door " E t o i l e 58", een d a g e l i j k s e u i t ­ zending van 90 minuten, in twee d e le n , d ie o.m. b e r i c h t e n , k ron iek e n , " b i l l e t s " , i n t e r v i e w s en v e r s l a g e n ov er l i t e r a t u u r , muziek, t o n e e l , f i l m , c o n f e r e n t i e s , wetenschappen en schone
kunsten en over a l l e andere a c t i v i t e i t e n i n verband met de T e n t o o n s t e l l i n g b e v a t t e .
"TRIBUNE DES ECRIVAINS DE BELGIQUE" (TRIBUNE VAN LE BELGISCHE SCHRIJVERS) , -----
wordt ' s z a te r d a g s door de " A s s o c i a t i o n des é c r i v a i n s b e l g e s " en eens in de maand door de "Académie Royale de langue e t de l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e s " gehouden. (Van ja n u a r i t o t a p r i l en van o k tob er t o t einde december).
"RENDEZ-VOUS LITTERAIRE" (LITERAIR RENDEZ-VOUS) De maandag. Gesprekken en "C ab in ets de l e c t u r e " . Van ja n u a r i t o t a p r i l en van oktober t o t december; 20 u i t z e n d in g e n .
"FLORILEGE DE LA LITTERATURE FRANÇAISE EN BELGIQUE" (BLOEMLEZING VAN DE FRANSE LITERATUUR IN"BELGIE).
L i t e r a i r e p r e s t i g e - u i t z e n d i n g e n van a p r i l t o t oktob er . Éénmaal p er week de v r i j d a g : 19 u i t z e n d in g e n . "POESIE A QUATRE VOIX" (VIERSTEMMIGE POEZIE).
De v r i j d a g (U itze n d in g van de Radiogemeenschap van programma’ s in de Franse t a a l ) . Van ja n u a r i t o t ju n i s 16 u i t z e n d in g e n .
"SUITE AU PROCHAIN NUMERO" (WORDT VERVOLGD).
L ik e dag, behoudens de z a te r d a g en de zondag, van ja n u a r i t o t december, zonder onderbreking : 9 g e le z e n l i t e r a i r e v/erken. "SEANCES SPECIALES" (SPECIALE UITZENDINGEN). H uldig in gen en v e r ja a r d a g e n : 5 u i t z e n d in g e n . "DIVERSE UITZENDINGEN".
V e r t e l l i n g e n , h e r in n e r in g e n , e v o c a t i e s . Werden wegens opportu­ n i t e i t sredenen op h e t l a a t s t e o g e n b l ik op h e t programma g e p l a a t s t 10 u i t z e n d in g e n .
UITZENDINGEN VERBONDEN AAN DE TENTOONSTELLING.
Verscheidene c u l t u r e l e p le c h t ig h e d e n , waaronder h o o f d z a k e l i j k de hum anita ire boodschappen.
I I I . - TONEEL EN LUISTERSPELEN.
- "Le micro au t h é â t r e " (met de micro in de schouwburg) : 9 - Romantisch t o n e e l ; 1 - "R ire ou f r i s s o n " ( la c h o f h u iv e r in g ) ; 2 - B e l g i s c h t o n e e l s 7 - "Théâtre f i n de s i è c l e " ; 2 - Radio-romans s 3 - "Théâtre d ’ écoute" ( r a d i o t o n e e l ) ; 10 - B l i k op h et Amerikaans t o n e e l ; 2 - Openbare g a l a t 1 - Toneel in h e t raam van de T e n t o o n s t e l l i n g % 5 - A l l e r l e i : met in b e g r ip van de r e l a i s van de Comédie Fran­
ç a i s e ; 10 - De g r o t e c r im in e le zaken ( a f w is s e le n d de v r i j d a g ) van
• . / ©.
4 . -
- "Les f a n t a s t i q u e s " ( a f w is s e le n d de v r i j d a g ) ; 5 - " P e t i t t h é â t r e " (K le in to n e e l ) ; de z a t e r d a g van ja n u a r i t o t
december s 48 - In tweede a u d i t i e s de z a te r d a g ; 1 - W e k e l i jk s f e u i l l e t o n ; de donderdag van ja n u a r i t o t a p r i l en
van september t o t december s 4 f e u i l l e t o n s u itgezon d en in 31 episoden.
- UITZENDINGEN; VOORLICHTING EN OPVOEDING.
A . VOLKSOPVOEDING^
" C a rre f o u r des id é e s et des f a i t s " (Op h e t k ru is p u n t van gedachten en f e i t e n ) ; w e k e l i j k s e u i t z e n d i n g de zondag van ja n u a r i t o t mei en van oktober t o t december ; 33 u i t z e n d in g e n . "Magazine des s c ie n c e s " (W eten sch a pp el i jk t i j d s c h r i f t ) ; v e r v a n g t de " C a rre fo u r" van j u n i t o t september« 18 u i t z . "Les femmes dans Ie monde" (Vrouwen in de w ereld) ; e c h o 's u i t de vrouwenwereld. De woensdag, behoudens van j u l i t o t september inbegrepen s 33 u i tz e n d in g e n . "Radio a g r i c o l e " (Landbouw) ; de z a te r d a g s de l e s s e n ; de zondag ; de b e r ic h t e n . Het ganse j a a r zonder onderbreking^ 104 u i tz e n d in g e n . "La demi-heure r e l i g i e u s e c a t h o l iq u e " (Het k a t h o l i e k gods­ d i e n s t i g h a l f u u r ) : op zon- en v e r p l i c h t e f e e s t d a g e n , ° e n op W itte Donderdag en Goede V r i j d a g ; 58 u i t z e n d in g e n . " P h i l o sophie e t morale l a ï q u e s " (Lekenmoraal en - f i l o s o f i e ) : de donderdag, met u i t z o n d e r in g van j u l i en augustus : 38 u i t z e n d in g e n . "Emiss io n s I s r a é l i t e s " ( I s r a ë l i t i s c h e u i tz e n d in g e n ) ; 5 La Voix p r o t e s t a n t e •’ (De p r o t e s t a n t s e stem) ; de maandag om
de twee weken, behoudens van ju n i t o t en met oktob er ; 25 u i t z . "Tribunes l i b r e s p o l i t i q u e s " ( V r i j e p o l i t i e k e t r ib u n e s ) s de e e r s t e d r i e v r i j d a g e n van de maand ( B .S .P . - L .P . - C . V .P . ) 3 u i tz e n d in g e n van d e 1 communistische p a r t i j (de d in s d a g ) . Onderbreking van 1 j u l i t o t 30 september voor a l l e p o l i t i e k e t r i b u n e s . "T r ibun es l i b r e s s y n d i c a le s ou p a t r o n a l e s " (De v r i j e s y n d i c a le t r ib u n e o f de v r i j e t r ib u n e van de w erkgevers) ; de z a t e r d a g : A.V.L.S» om de 10 weicenj V.B.N. % om de twee weken5 de andere zaterdagen om de beurt s A .B .V .V. en A.C.V. t r i b u n e s des C l a s s e s Moyennes" (Kroniek van de Middenstand) s de 4de en 5de v r i j d a g van de maand. -ll-Q.onsei l s c u l i n a i r e s " (Kooklessen) s d a g e l i j k s e u i t z e n d i n g , behoudens van ju n i t o t augustu s . vigours de c u l t u r e physique" (Tu rn lessen ) : d a g e l i j k s e u i t ­ zending, u i tg e z o n d e rd op zon- en f e e s t d a g e n . "Cours de langue" ( T a a l le s s e n ) 2 En gels r driemaal per week. Onderbreking t i j d e n s de v a c a n t i e p e r i o d e . -.Parlons f r a n ç a i s " (Spreek b e t e r Frans) : de z a te r d a g van oktooer t o t december. Gewone f o n e t i e k onderwezen door een s p e c i a l i s t ; 10 u i tz e n d in g e n .
B. SCHOOLRADIO^ 1) S e c t i e A ; de maandag ) , , . . 2) S e c t i e B s de dinsdag ) onderDreking t i j d e n s de v a c a n t i e .
6 . -
"Radio-Jeunesse" (U itzen d in g voor de Jeugd) : w e k e l i j k s e u i t ­ zending de zondag. De n a t i o n a l e omroep r e l a y e e r t e lk e donderdag v a n u i t s tu d io Henegouwen een u i t z e n d i n g voor de k in d ere n , g e t i - ° t e l d " J e u d i" . Deze twee u i t z e n d in g e n worden t i j d e n s de v a c a n t i e g e s c h o r s t . " I a b e l l e h i s t o i r e que v o i l à " ; v e r t e l l i n g e n voor de g r o te n . Vervangt Radio-Jeunesse t i j d e n s de zomer.
• "Temps l i b r e " ( V r i j e t i j d ) : voorbehouden aan a c t u a l i t e i t s p r o - gramma's (de v r i j d a g en soms de dinsdag en' de z a te r d a g ) ; 62 u i t z . "Seconde a u d i t io n " (Tweede a u d i t i e ) ; de z a te r d a g h e r u i t z e n d i n g van een dramatisch werk en van een u i t z o n d e r l i j k e l e v e n s g e s c h i e ­ d e n is , e v e n a ls van een c o n f e r e n t i e . " P é r is c o p e " (P e r isc o o p ) ; v e r v a n g t de "Rampe de lancement"- (S tar tb a a n ) ; Nieuwe programmaformules. De v r i j d a g van november t o t decembers 5 u i t z e n d in g e n . "La t e r r e e s t à nous" (Ons behoort de w e re ld ) ; van ja n u a r i t o t a p r i l . A a r d r i j k s k u n d e , o n td e k k in g s r e iz e n s 13 "L 1 amour du cinema" (De l i e f d e voor de f i l m ) ; van ja n u a r i t o t a p r i l en van einde oktob er t o t december. De zondag : 24 "A vous; P a r i s " (Aan U, P a r i j s ) : de dinsdag van oktob er t o t december. I n t e r v ie w s t e r p l a a t s e met vooraanstaande kunsten aars en l e t t e r k u n d i g e n en met v e d e t t e n van h e t s p e k t a k e l t e P a r i j s ; 10 " L ' a i r ne f a i t pas t o u jo u r s l a chanson" (De w i j s maakt n i e t a l t i j d h e t l i e d ; s de zondag om de twee weken van einde oktob er a f ; 5 "Contes et n o u v e l l e s d ' h i e r e t d ' a u j o u r d ' h u i " ( V e r t e l l i n g e n en n o v e l l e n van g i s t e r e n en van vandaag) 2 v e r v a n g t in de zomer de dramatische u i t z e n d i n g "P a rt à t r o i s "
10 minutes avec.» . . " (Tien minuten m e t . . , ) s van oktob er t o t december t i j d e n s de pauze van een symfonisch c o n c e r t . L i t e r a i r e gesprekken : 8 _Beaucoup de b r u i t pour r i e n " (Veel le v e n om n i e t s ) : van oktob er t o t h a l f november, a l l e dagen, behoudens de z a te r d a g en de zondag. Humor : 1 7 . "Journal d 'A n a c h a r s is " (Dagboek van A n a c h a rs is) j humor. December. Elke dag, behoudens de z a te r d a g en de zondag ; 22.
V I . - RADI0GEMEENSCHAP VAN DE PROGRAMMA' S IN DE FRANSE TAAL.
y.Qfl-QQl en l i t e r a i r e u i t z e n d in g e n . De zondag (p a r t à t r o i s ) ) De 3de v r i j d a g (Comédie f r a n ç a i s e ) ) 24 _P o e s ie a quatre v o i x " (Vierstemmige P o ë z ie ) ; z i e l e t t e r k u n d i g e d i e n s t .
V . - DIV E RSE U ITZE N D IN G EN .
MUZIEKDIENST.
I . - DIENST VAN DE ERNSTIGE MUZIEK.
b u l t e n dé con ce rte n van ons Groot S y m f o n ie - o r k e s t , d ie doorgaans met s o l i s t e n en soms met de koren werden gegeven, hebben w i j t a l ­ r i j k e con certen v a n u i t h e t g r o o t auditorium van de T e n t o o n s t e l — l i n g u itgezon d en (Symfonie—o r k e s t van de U.S.S..R* 9 o r k e s t van P h i l a d e l p h i a , g r o t e Europese orke ste n ) ; aan deze u i t z e n d in g e n heb­ ben g r o t e v i r t u o z e n hun medewerking v e r le e n d .
o . f « .
Door h e t S ym fo n ie-o rk est werden 51 con c e rte n gegeven ; sommige kwamen voor onder de ru b r ie k e n - Grands i n t e r p r è t e s (Grote v e r ­ t o l k e r s ) - Musique contemporaine pour l e s Jeunesses m u s ic a le s (Hedendaagse muziek voor Jeugd en Muziek) - F e s t i v a l de musique b e lge contemporaine ( F e s t i v a l van de hedendaagse B e l g is c h e muzi e k ) .
Z i j werden g e l e i d door B e l g is c h e o r k e s t d i r i g e n t e n s D. STERNEFELD•(20), René DEFOSSEZ (4 ) , Franz AS-DRE ( 6 ) , S y l v a i n VOUILLEMIN ( 3 ), André VANDERNOOT ( 4 ) , Edouard VAN REMOORTEL (3) 5
7 . -
door b u i te n la n d se o r k e s t d i r i g e n t e n ; Antonio ESTEVEZ, O ïv in FJELSTADT, Herman SCHERCHEN, Carlo CILLARIO, R o e lo f KROL, E l e a z a r de CARVALHO, Théodore BLOOMFIELD, Jean MARTINON, Con sta n tin SILVESTRI, André AULOLI
4 con certen werden in h e t P a l e i s voor Schone Kun s te n te C h a r l e r o i gegeven ; 1 in h e t P a l e i s voor Schone Kunsten te B r u s s e l ; 1 . t e Luik (Nuits de septembre - Septembernachten) ; 2 in D u its la n d en 5 i n l iet Groot Auditorium van de T e n t o o n s t e l l i n g .
Wij zonden 18 co n c e rten u i t d ie door b u i te n la n d s e o r k e s t e n in de T e n t o o n s t e l l i n g gegeven werden ;
3 c on ce rte n in liet raam van h e t "W ere ld fe s t i v a l 1958" dat door de F i lharm o nisch e V e re n ig in g in h e t P a l e i s voor Schone Kunsten te B r u s s e l g e o r g a n is e e r d werd ; 2 con certen door h e t N a t io n a a l Orkest van B e l g i ë ; 2 co n ce rte n door h e t S ym fo n ie-o rk est van Luik ;
29 symfonische, dramatische en o p e r a - u i t z e n d in g e n , d ie door b u i te n la n d s e radio-omroepen werden u itgezon d en ;
r e l a i s van een s c h i t t e r e n d e opera-avond door de S c a la van Milaan (v a n u it de T e n t o o n s t e l l i n g ) en van 2 opera-avonden door h et N a t io n a a l Toneel van Praag (v a n u it de Muntschouwburg) ; overname v a n u it Spa van een c o n c e r t door de T s je c h is c h e F i l ­ harmonie naar a a n l e i d i n g van h e t Eugène Ysaye F e s t i v a l ; r e l a i s van 9 con ce rte n van de " i n t e r n a t i o n a l e ontmoeting van o rk e s te n van jonge m u s ic i" ;
e l f c on ce rte n van de Vlaamse U itze n d in g e n d ie in u i t g e s t e l d r e l a i s werden u itg ez o n d e n .
o o / . .
1 1 con certen door ons Kamerorkest (twee v a n u i t P a r i j s ) ; 1 1 con certen door b u i te n la n d se kamerorkesten ; 16 con certen van kamerensembles o f r e c i t a l s ;
8 con certen van kamerensembles o f r e c i t a l s v a n u i t b u i te n la n d se radio-omroepen g e r e la y e e r d ;
1 c o n ce r t i n r e c h t s t r e e k s e u i t z e n d i n g v a n u i t New-York, P a r i j s en Geneve naar a a n l e i d i n g van de Dag der Verenigde N a t ie s ;
25 con certen gegeven door ons Kamerorkest (o.m. de Concertwerken van J . S . BACH en de I n t e r n a t i o n a l e Tribune van T o on d ich ters) ;
3 con certen werden gegeven i n h e t P a l e i s voor Schone Kunsten te B ru s s e l ;
1 in h et Museum voor Oude Kunst ;
1 in h et P a l e i s voor Schone Kunsten te C h a r l e r o i $ 1 te Fraraeries j 1 t e Hoei ; 1 t e Namen ; 1 t e Couvin ;
15 con certen werden g e d i r i g e e r d door E. DONEUX 7 door Georges BETHUME ;
14 door B e l g is c h e en b u i te n la n d se d i r i g e n t e n .
Enkele con certen werden v a n u i t h et k l e i n auditorium van de T e n t o o n s t e l l i n g u itge zo n d e n .
Verscheidene u i t z e n d in g e n van h e t Kamerorkest van de Vlaamse U itzen d in gen werden in u i t g e s t e l d r e l a i s overgenomen. Opera b u f f a en muzikale comedies werden in r e c h t s t r e e k s o f u i t ­ g e s t e l d r e l a i s van b u i te n la n d s e r a d i o —omroepen overgenomen. In samenwerking met " Ie grand L iè g e " werd een b e l a n g r i j k f e s t i v a l g e o r g a n is e e r d ; "Septembernachten" (muziek en t o n e e l ) , gew ijd aan de Franse kunst t s o l i s t e n , B e lg is c h e en b u i te n la n d s e kamer- muziekensembles, ons Groot S ym fo n ie-o rk est en h e t O rkest van de L y r is c h e U itzen d in gen namen h ie r a a n d e e l . T a l r i j k e b u i te n la n d se radio-omroepen re la y e e r d e n deze u i t z e n d in g e n . In h e t _P a l e i s v o or Schone Kunsten te C h a r le r o i ; "Medium" van Menotti ( s o l i s t e n en O rkest van de L y r is c h e U it z e n d in g e n ) . De Koren, h et P r o t e s t a n t s Koor van B r u s s e l en h e t Koor van de F ilharm onische V e re n ig in g en van Jeugd en Muziek namen aan v e r ­ scheidene con ce rten van h e t Kamerorkest d e e l .
8 . -
KAHEEMÜZIEK ;
U i t z e n d i n g v a n d e v r i j d a g a v o n d ;
9 . -
M 5 î2 5 F i 5 5 5 § 2 H A P _ V A N _ D E ^ P R O G R A î ® l A ' S I N DE FRANSE TAÄL ;
G a l a v e r t oning van "Musiques de Prance" met de medewerking van ons Groot S y m f o n ie - o r k e s t , 2 kamermuziekgroepen en 4 vooraan­ staande s o l i s t e n .
Le Chapeau c h i n o i s " (De Chinese hoed), muzikale comedie van Franc-Nohain, Jean Absi l . In u i t g e s t e l d r e l a i s van de R .T . F. en de S .S .R . (Lausanne en Geneve) ; 11 g e v a r ie e r d e programma's.
"Concours de comptines" ( w e d s t r i jd van a f t e l r i j m e n ) ; "Pommes / ® r e ! n e ^ e , e pommes d ’ a p i" met de landen van de Gemeenschap (29 u i tz e n d in g e n - f i n a l e in m u l t i p l e x u i t z e n d i n g met de R .T .F . en Lausanne, i n h et k l e i n auditorium van de T e n t o o n s t e l l i n g .
RECITALS_.
Overname v a n u it de T e n t o o n s t e l l i n g en van b u i te n la n d se r a d io — omroepen van t a l r i j k e r e c i t a l s door de g r o o t s t e s o l i s t e n . . In de s tu d io ; 83 u i tz e n d in g e n .
KOREN ;
B uiten de medewerking aan symfonische con c e rten ; 53 u i tz e n d in g e n .
?2?ULAIRE_MUZIEK ; 4 u i t z e n d in g e n .
GECOMIENTARIEERDE_UITZENDINGEN ; " I n t e r n a t i o n a l e dagen van de e x p er im en te le muziek" v a n u i t de T e n t o o n s t e l l i n g ;
"A qui l a bonne n ote " (Voor wie h et goede punt) ; "A l a découverte de l a musique" (Ontdek de muziek) ; "Musiques du Monde" (Wereldmuziek) ;
Tribune du d i s c o p h i l e " (Tribune van de p l a t e n l i e f h e b b e r ) ; D i s c o g r a f i e ; De g r o te musici ;
,rno^i 'fceS+l l iS "t'0^r f ? pour Scande musique" (K le in e g e s c h ie d e n is s e n voor g r o t e muziek) ; D is c o c lu b ;
Grandes e t p e t i t e s musiques de n u i t " (Grote en k l e i n e n a c h t- mu zd_ 0 .te ) •
^TEMPS_LIBRE” (VRIJE TIJD) :
Elke week in a f w i s s e l i n g met de Gesproken U itzen d in gen : a c t u a l i t e i t s u i t z e n d i n g e n de dinsdag en de woensdag t e 22 u .10 e v e n a ls de z a te r d a g t e 14 u . 20.
. • / « .
W e k e li jk s e u i t z e n d in g e n van muziek van B e lg is c h e t o o n d i c h t e r s , van beroemde c o n c e r t o ’ s, van t a fe lm u z ie k , o p e r a ’ s , e n z . . .
I I . - DIENST VAN DE LICHTE MUZIEK.
GROTE_AVONDEN_VAN_LICHTE_MUZIEK:
De maandagavond s
13 " p l e i n s fe u x " (v e d e t t e n en f a n t a s i e - o r k e s t ) ; 2 "Tremplins des jeunes" (Springplank voor jongeren) - o r k e s t
en jonge en w e in ig o f n i e t gekende a r t i e s t e n met een v e d e t t e a l s e r e g a s t ;
6 " R e f l e t s TV." (TV. f l i t s e n ) ;
2 "Musique aux Champs-Elysées" i n samenwerking met b u i t e n ­ landse radio-omroepen.
Donderdag- en zaterdagavond ; "La v i t r i n e aux chansons" (nieuwe l i e d j e s ) j "Quand l ' h i s t o i r e f a i t des h i s t o i r e s " (Wanneer de g e s c h ie d e n is van z ic h l a a t spreken) ; F in a l e van de Grote R a d i o p r i j s van h et l i e d ; "Notes b l a n c h e s . . . m usic iens n o i r s " (W itte n o t e n . . . zwarte m u s ic i ) ; " V a r i é t é s pour gens c é l è b r e s " ( V a r ié té voor beroemde mensen) ; " A ir de P a r i s " ( P a r i j s e sfeer) ; "Abécédaire du j a z z " ( Abecedarium van de j a z z ) ; "Une l e t t r e un c h i f f r e " (een l e t t e r , een c i j f e r ) ; P a r i s by n ig h t ; D isco-Parade ; "La f o i r e aux v a r i é t é s " (De v a r i é t é f o o r ) ; "La r o u l e t t e aux chansons" (de l i e d j e s r o u l e t t e ).
2521?STRE_RÂDIO s
Twee con certen per week (Casino en Muzikaal Album). Medewerking aan v e r sc h e id e n e con certen s La Tosca - " V a r ié t é Triomphe" (waarmede w i j de Gouden Beker van Radio Monte-Carlo behaalden) - con ce rte n in V r o l i j k B e l g i ë - F in a l e van de wed­ s t r i j d van h et l i e d , e n z . . .
In samenwerking met h et Omroeporkest s 13 con ce rte n .
Î!Ï5ï ë 255_u i i z e n d i n g e n s
Een avond i n I t a . l i ë - Weense klanken - La Tosca - "S i i ' é t a i s r o i " - "En scène" - Het W itte Paard. Elke v r i j d a g ; opera door middel van gramofoonplaten. JAZZMUZIEK ;
V i e r u i tz e n d in g e n per week. RELAIS_EN_CAPTATIES ; 25 c on ce rte n van de Vlaamse U itzen d in gen g e r e la y e e r d — 46 c a p t a t i e s o f r e l a i s v a n u i t dancings. PÏYERSE_UITZENDINGEN Î "Sur v o t r e piano" (Op uw piano) - 230' i n h et v l i e g t u i g - In h et c i r c u s - l i e f d a d i g e u i t z e n d in g e n ("O p é ra t ion 4 8 .8 1 .0 0 " ) .
o fl / o .
1 0 . -
O P G E N O M E N J T O Z IE K s
T h ea ter van V ro l i . jk B e l g i ë ; 20 u i tz e n d in g e n ; Kermis 58" ;
1 u i t z e n d i n g "Jazz in de T e n t o o n s t e l l i n g " ; 1 o p e r e t t e - , en opera b u f f a u i t z e n d i n g .
Groot auditorium :
1 u i t z e n d i n g "Musique aux Champs E l y s é e s " . Groot Auditorium van h e t N.I.R«. :
1 u i t z e n d i n g D is c o - p a r a d e . R e l a i s ;
53 c a p t a t i e s van + 50' v a n u i t i n s t e l l i n g e n van de T e n t o o n s t e l ­ l i n g .
1 1 . -
CORRESPONDENTIE MET DE LUISTERAARS.
B rieven van l u i s t e r a a r s met b e tr e k k in g t o t de r a d io , d ie in 1957 ontvangen werden, met in b e g r ip van de g e w e s t e l i j k e omroepen s 170.636. B r ie ven in 1958 ontvangen ; 160.568. Antwoorden door bem iddeling van de D ien st ; 10 ,7 6 2 .
BETREKKINGEN MET DE PERS.
De l i j s t van de p e r s u i t t r e k s e l s komt v e r d e r v o o r in h e t v e r s l a g "Enquetes door p e i l i n g van de p u b l ie k e o p i n i e " . De D i r e c t i e der
p u b l ie k h e e f t i n 1958 «es p e r s c o n f e r e n t i e s
10de v e r j a a r d a g van de u i tz e n d in g e n vo or de z e e l i e d e n 5
h e t N .I .R . in de Algemene W e r e ld t e n to o n s t e l ­ l i n g B ru s s e l 1958 ;
deelneming van h e t N .I .R . aan h et F e s t i v a l ' 'Septembernachten" t e Luik ; I n t e r n a t i o n a l e dagen van de Experimentele muziek ;
v o o r s t e l l i n g van h et s e iz o e n 1958-1959 van de Franse Gesproken U itzen d in gen en van de T e l e v i s i e ;
v o o r s t e l l i n g van h e t s e iz o e n 1958-1959 van de M uziekuitzendingen.
Al deze c o n f e r e n t i e s werden in de l o k a le n van h e t P e r sh u is t e B r u s s e l gehouden.
g e o r g a n is e e r d ; 1) 27 maart
2 ) 29 a p r i l
3) 4 september
4) 24 september
5) 14 oktober
6 ) 16 oktober
1 2 , -
86 in 1957 - 78 i n 1958. De u i t n o d i g in g e n t o t de openbare con c e rte n brachten de v e r ­ zending van 2 5 .O5I omslagen met z i c h . A an ta l l u i s t e r a a r s in onze s t u d i o ’ s :
Studio 4 ; 23.057 Studio 1 ; I .968
Voor 3 c on certe n werd een b i jz o n d e r e ambiance g e r e a l i s e e r d .
OPENBARE CONCERTEN BUITENSHUIS. 4 in h e t P a l e i s v o or Schone Kunsten te B r u s s e l . 23 in de T e n t o o n s t e l l i n g t e B r u s s e l .
EXPERIMENTELE MUZIEK.
Op ve r zo e k van de M u ziek d ien st , h e e f t de d ie n s t naar a a n le i d i n g van de dagen van de Experim entele Muziek in de T e n t o o n s t e l l i n g te B ru s s e l twee brochures u i t g e g e v e n .
RECEPTIES.
T i jd e n s 1958 werden door bemiddeling van de d i e n s t B e trek k in g e n met h e t P u b l ie k 13 r e c e p t i e s g e o r g a n is e e r d , waarvan één i n 'de T e n t o o n s t e l l i n g .
DE REGIE.
B uiten h e t gewoon werk, h e e f t de Regie de p r e s e n t a t i e v e r z e k e r d van s
a) 78 openbare con certen in de s tu d io ; b) 61 openbare c on certe n in de stad en i n de p r o v in c ie ; c) h e t aankondigen o f de r e g i e van ongeveer 350 opnamen.
B i j deze b a lan s dienen nog de u i t z o n d e r l i j k e en b e l a n g r i j k e p r e s t a t i e s gevoegd, d ie door de Regie naar a a n l e i d i n g van de T e n t o o n s t e l l i n g 1958 g e l e v e r d werden :
a) 146 p r e s t a t i e s d ie v o l l e d i g o n a f h a n k e l i jk z i j n van de p r e s t a t i e s d ie h ierb o ve n vermeld werden ;
b) gedurende 25 dagen h e e f t de Regie een medewerker aan de Gesproken U itzen d in gen a f g e s t a a n .
De a c t i v i t e i t van de Franse U itzen d in gen i n de T e n t o o n s t e l l i n g vergde d a g e l i j k s de aanwezigheid op de H e iz e l van een r e g i s s e u r — omroeper. In sommige buitengewone omstandigheden was z e l f s de aanw ezigheid nodig van d r ie o f v i e r bijkomende omroepers d ie moesten optreden voor opnamen o f aankondigingen o f voor de r e g i e van con c e rte n bestemd voor b u i te n la n d se zenders .
ENQUETES DOOR PEILING VAN DE PUBLIEKE OPINIE.
Gunstige a r t i k e l s ; 555 Ongunstige a r t i k e l s ; 317 N e u tra le a r t i k e l s : 1 .364
OPENBARE CONCERTEN I N DE S T U D I O .
1 3 . -
P e r s k r i t i e k ë n ;
O n t le d in g van 2.236 p e r s a r t i k e l s , waarvan 313 a r t i k e l s in aanmerking werden genomen voor l iet opmaken van een synthese der o p i n i e s .
R e a c t ie s _ v a n _ d e _ lu is te r a a r s ;
S e l e c t i e en onderzoek van 1.200 b r ie v e n , waarvan e r 127 a l s i n t e r e s s a n t weerhouden werden.
Enguete_door_£eil ing_van_de_publieke o g in ie ; Twee.^ Een v e r s l a g werd g e p u b l ic e e r d b e t r e f f e n d e de Radio en de V r i j e T i j d in h et algemeen, de problemen van de nieuws­ b e r i c h t e n , van h et k la n k d éco r , van h e t avondprogramma en van de p r e s e n t a t i e der u i t z e n d in g e n .
D i t v e r s l a g steunde op de ondervraging van 750 personen.
§Z®i2S§ii®2k e _ b e l u i s t e r i n g van de_programma's : 2.000 uren p er j a a r .
K r i t i e k e n en a d v iezen ;
In verband met de R e g ie v e r s la g e n werden 42 k r i t i e k e n geformu­ l e e r d en 6 synthesen van o p i n ie s werden opgemaakt.
2 ï ® ï 2 i £ ^ i £ i Ü ^ e _ s t e e k k a a r t e n :
108 t o t op heden.
A U D I T I E D I E N S T - S T A T I S T I E K E N .
1 4 . -
G E N R E & 1CD O O rQ! !h ; <D
i O , fctD ! fctD Pift : <3 i O i
AUDITIES UITSLAGEN A r t i s t i e k Radio
Geslaagd;Mislukt |Gesl.; M is l1. Gesl.i M is l .
VOCAAL. Opera
i ! 73 51 27 ! 24 14 13 14 37
L ie d 1 39 30 19 11 10 9 i 10
20 Oratorium 1 2 1 1 ! — 1 ! 1 O perette
14 ! 9 2 7 1 1 1 ! 1 8
Franse l i e d e r e n en 1 i 1 f ii
k a b a re t 119 84i 32 i 52 27 ! 5 j 27 57 O rkestzanger 1 15 1 8 2 6
i 2 i _
i 2 6 Waalse l i e d e r e n en i ! ! ! kab are t ; 8 i 6 5 1 5
i 1 5 1
Waals t o n e e l : 27 : 26 — — 21 5 21 5 Frans t o n e e l ! 93j
; 72 - 24 48 24 48
MUZIEK a ) L ie h te_muziek ; i
Piano en o r g e l i 5i 1 4 1 3 — — 1 3 K le in e o r k e s te n ! 26 ! 16 6 10 — 6 10 Harmonica ; 12 ; 9 1 8 — 1 8
b ) Erns_tige_muz_iek : i j
Piano 15 i l 5 6 — 5 6
Hout- en Koper- i instrumenten 9 ! 9 5 4 _ 5 4 Snaarinstrumenten 18 1 12 3 9 _ _ 3 9 Kamermuziek 9 7 5 2 — _ 5 2
Harmonie en Fanfare 2 ! 2 " j 2 2 Koor ! 11i ! 10 6 i 4 — 6 4 A l l e r l e i ! 9i j 7
i 3 i1 4 - - 3 4
T O T A A L ; ; 485 : 374 i S3 153 105 j 81 140 234
Grote R a d i o p r i j s van h e t LIED (1256 i n s c h r i j v i n g e n ) . A u d i t i e s ; 66 i n i f i n a l e .
21 in f i n a l e . 8 in f i n a l e .
GEWESTELIJKE ZENDERS VAN WALLONIE.
1 5 .
De programma's van h et j a a r 1958 werden u i t g e v o e r d , z o a l s v o o r ­ z ie n . De omroepen van Henegouwen en Namen hebben nochtans, in h e t raam van de g e w e s t e l i j k e programma's, a c t i e f deelgenomen aan de g r o t e n a t io n a l e g e b e u r t e n is , d ie de W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g te B ru s s e l betekende» Met de Franse g e w e s t e l i j k e omroepen waren de betre k k in ge n u i t s t e k e n d en t a l r i j k e u i t w i s s e l i n g e n hadden p l a a t s .
Einde december had op France I en de g e w e s t e l i j k e antenne een m u l t i p l e x u i t z e n d i n g met de d r ie Waalse g e w e s t e l i j k e omroepen en de 12 Franse g e w e s t e l i j k e omroepen p l a a t s . Het thema v/as de v o o r s t e l l i n g en de u i t v o e r i n g van fragmenten van werken van Franse o f B e l g is c h e t o o n d i c h t e r s , d ie z i c h in één der s t r e k e n van B e l g i ë o f F r a n k r i j k onderscheiden hebben. Onderstaande c i j f e r s maken voor de d r ie s t u d i o ' s de algemene balans van de a c t i v i t e i t voor h e t ganse j a a r 1958 u i t %
C on tracten Con tracten woord Con tracten muziek
Henegouwen 1.260
884 85
N amen-Luxemburg
823 396
Ontvangen b r ie v e n 969 1 . 2 1 9
Luik Namen--Luxemburg 49.734 17 .696
1 . 6 6 6
Henegouwen
50.249
A an ta l programma-uren door e l k der s t u d i o ' s g e r e a l i s e e r d ;
Henegouwen Luik Namen-Luxembur g
1.238 u. 1 .250u.53' 1 .293 u . 0 7 1 H e t z i j in t o t a a l ; 3.782 u>
B i j deze z e n d t i j d dienen de r e l a i s gevoegd van de n a t i o n a l e u i t ­ zendingen door de g e w e s t e l i j k e zender e lk e namiddag van 15 u .30 t o t 17 u.20 overgenomen ( t i j d e n s de duur van de W e r e l d t e n t o o n s t e l ­ l i n g t e B ru s s e l ; van 15 u . 30 t o t 16 u . 5 8 ' ) . Deze r e l a i s vormen een t o t a a l van 574 u.. 31 ' en z i j n a l s v o l g t v e r d e e ld ;
Woord ; 158 u . 34 '
V e r d e l in g der programitm a ’
E r n s t ig e muziek L ic h t e muziek Nieuws - spreekbeurten - r e p o r t a g e s Nieuw sberichten B ru s s e l Frans t o n e e l Waals t o n e e l
per genre
Muziek ; 415
( in minuten)
57
Henegouwen Luik Namen-Lux 13.662 8 .777 1 3 .7 6 1 30.173 43.107 32 o 846
3.986 1" 725 2.397 6.154 6.312 6.037 2.086 2.073 937 1.065 1.78 2 1 ,1 8 2
1 6 . -
Henegouwen l u i k Naaen-Luxemburg F a n t a s i e - V a r i é t é ' s R e l a i s N .I .R . A l l e r l e i
7.805 4 .473 7.554 4 .7 3 1 3 .9 21 2.550 2.403 537 4.350
A an ta l minuten d e f e c t 72.065 72.707
77,30» 63 71.633
19
T o ta le n ; 7 2 .14 2 ,3 0 " 72.770 71.652 o fo f o f
1 .202u.42 ' 1.213U.20* 1 . 1 9 3 u . 5 3 T
Het a a n t a l u i t z e n d in g e n van de Franse g e w e s t e l i j k e omroepen, dat t e samen met de Waalse' g e w e s t e l i j k e omroepen g e r e a l i s e e r d werd, bedroeg 136 en i s a l s v o l g t v e r d e e ld :
24 d u p le x - u i tz e n d in g e n B e r g e n - R i j s e i , 1 Bergen-Rennes, 1 B e r g e n - M o n t p e l l ie r , 1 B e rg e n - M a r s e i l le ( in t o t a a l 2 7 ) en 38 d u p le x - u i tz e n d in g e n Namen-Nancy, 1 D inan-D inant, 1 V ie ls a lm -B r u y è r e s ( in t o t a a l 40) werden in de loop van h e t j a a r g e r e a l i s e e r d .
T e n s l o t t e had op 29 december de m u l t i p l e x - u i t z e n d i n g "Entre Nous" met de medewerking van de 12 Franse g e w e s t e l i j k e omroepen p l a a t s .
Henegouwen Luik
39 Namen-Luxemburg
T E L E V I S I E .
T o ta a l a a n t a l zenduren ; 1 .9 2 1 tegen 1 .49 3 in 1957, waaronder 445 u. r e l a i s van de R .T .F . en 155 u . E u r o v is ie (behoudens de E u r o v i s i e - u i t z e n d i n g e n van de R . T . F . ) .
Dramatische_grogramma^s ; Van ja n u a r i t o t maart ; 3 dramatische u i tz e n d in g e n p er maand, h e t z i j 2 programma's g e r e a l i s e e r d in Studio S t . Hubert en één i n Studio 5. Sedert de opening van de T e n t o o n s t e l l i n g de 17de a p r i l ; 2 dra­ m atische v e r to n in g e n per maand. In t o t a a l 26 dramatische u i t z e n d in g e n , waarvan 18 g e r e la y e e r d door de R . T . F . , 7 werken van B e l g is c h e au teu rs en 3 B e l g is c h e aanpassingen van b u ite n la n d se werken.
l i c h t e verm indering van de e i g e n l i j k e var ié tép rogram m a's en toename van h et a a n t a l u i tz e n d in g e n van l y r i s c h e en e r n s t i g e muziek.
a) V a r i é t é en m u s ic - h a l l ; 37
DE PROGRAMMA'S.
- "Music-Parade" 6 u i t z e n d in g e n - "Méli-Mélo" 6 u it z e n d in g e n - " E s c a l e s " 2 u it z e n d in g e n - "Moi j ’ aime l e Music H a l l" 9 u i t z e n d in g e n - "Music H a l l in V r o l i j k B e l g i ë " 12 u it z e n d in g e n - "C ircu s van Moscou" 1 u i t z e n d i n g - "S p e k tak e l Paul Anka in h et
K o n i n k l i j k C ir c u s " 1 u i t z e n d i n g Kabaret ; 30
- "Le Fond de l a qu e st io n " 12 u i t z e n d in g e n - "N ou ve lles T ê te s " 3 u it z e n d in g e n - "Deux Thunes dans 1 ’ b a s t r in g u e " 6 u it z e n d in g e n - "Nous avons c h o i s i . . . " 6 u i t z e n d in g e n - "G estes e t chansons" 2 u it z e n d in g e n
E r n s t i g e muziek ; - R e c i t a l , koren en o rk e s te n 15 u it z e n d in g e n
L y r is c h e programma's ; 11 u i t z e n d in g e n B a l l e t t e n : 9 u it z e n d in g e n
Meer dan 1.000 k l a n k i l l u s t r a t i e s vo o r t a l r i j k e programma’ s en ongeveer 160 uren muziek gekozen vo or de t e s t b e e l d e n .
Film i
Deze s e c t i e h e e f t meer dan 900 la n g e , gemiddelde en k o r t e f i l m s g e v i s i o n e e r d . Ze le v e r d e k o r t f i l m s bestemd voor andere s e c t i e s en r e s e r v e f i l m s om de t e k o r t e programma’ s aan te v u l l e n en de a f g e s c h a f t e r e l a i s van de R .T .P . t e vervangen. G e r e a l i s e e r d e u i t z e n d in g e n s
- 80 lange s p e e l f i l m s , - 16 lange f i l m s in e e r s t e v e r t o n i n g ,
8 lange f i l m s i n o r i g i n e l e v e r s i e , - 96 s e r i e f i l m s ( f e u i l l e t o n ) van ongeveer 30 minuten, - 18 u i tz e n d in g e n " C a rro u s e l aux Images", - 25 programma's van 15 t o t 30 minuten voor de jeugd, - 9 u i tz e n d in g e n "Le cinéma b e i g e " , - 136 t e k e n f i lm s , - 20 u i tz e n d in g e n gew ijd aan de f i l m f e s t i v a l s , - 22 u i t z e n d in g e n gew i jd aan de N a t io n a le dagen van de landen
die aan de T e n t o o n s t e l l i n g deelnamen, - 225 r e s e r v e f i l m s .
Documentaire en C u l t u r e l e S e c t i e ; a) Regelm atige r u b r ie k e n :
- "Le Temps e t l e s Oeuvres" s l i t e r a i r e en a r t i s t i e k e i n f o r m a t i e ,
48 u i t z e n d in g e n van 30 minuten ( w e k e l i j k s ’) $ - "M iro ir de W allon ie" s in fo r m a t ie ov er W a l lo n ië ,
16 u i tz e n d in g e n van 30 minuten (om de twee maanden) ; - "Peux de l a Rampe" ; in f o r m a t ie over h e t s p e k t a k e l ,
13 u i t z e n d in g e n van 30 minuten (om de twee maanden) | - "V isa pour l ' A v e n i r " ; w e te n s c h a p p e l i jk e i n f o r m a t ie ,
10 u i t z e n d in g e n van 30 minuten (om de twee maanden) 5 - "Après l a p l u i e , l e beau temps" s magazine vo or de
landbouw, 8 u i t z e n d in g e n van 30 minuten (om de twee maanden) ;
b) G ele gen h e id sru b r ie k e n 1
- 8 u i tz e n d in g e n van ongeveer 30 minuten over d iv e r s e onderwerpen.
F i l m a c t u a l i t e i t e n ;
Een d a g e l i j k s a c t u a l i t e i t s j o u r n a a l van ongeveer 30 minuten. T o t a a l a a n t a l u itgezon d en onderwerpen ; 3*714
Onderwerpen door de S e c t i e g e f i lm d ; B u iten lan d se onderwerpen ; Onderwerpen door de Vlaamse TV. g e l e v e r d 2 Onderwerpen "In fo rco n go " ; Onderwerpen door de S e c t i e " T e n t o o n s t e l l i n g g e f i lm d s In te r v ie w s in de s tu d io ;
1 8 . -
166 45
E n q u ê t e s e n R e p o r t a g e s 1 9 . -
A a n t a l u i t z e n d i n g e n . Z e n d t i jd .
A ) Recht s t_re ek s e_ r e£0 r t ag_e s
1 . S p o rtr e p o rta g e s 20 20 u .5 5 2. Andere r e p o r t a g e s 16 1 1 u .55 Eilmrej3o r t a g -es_
Gewone r e p o r t a g e s 36 17 u . 1 5 Re_gelmati_g_e uitz_ending_en_ 1 . Sportpalmares 1957 1 1
oC\J«2
2. "L u nd i-S po rts" 52 27 u. 3. Panorama van de sport in
1958 1 0 u. 30 4. "Vie e t C a r r i è r e d 'un spor­
t i f " (Leven en loopbaan van een sportman) 4 3 u.
5. Avant-prem ière 1958 13 3 u . 1 5 6 . " C e t t e semaine à l ' E x p o s i ­
t i o n " (Deze week in de T e n t o o n s t e l l i n g ) 23 ' 5 u.45
7. "Devant l ' O b j e c t i f " (Vôôr de camera) 6 3 u.
8 . "La b o u t e i l l e à Encre" (De i n k t f l e s ) 5 2 u. 30
9. "Le f i l d 'A r ia n e " (De draad van Ariane) 5 2 u .30
10. Magazine van de Autosport 2 1 u. 1 1 . "Deu.x Temps, t r o i s Mouvements"
(Twee t i j d e n , d r ie bewe­ gingen) ( i n samenwerking
met de S e c t i e V a r i é t é ) 1 0 u.35
TOTAAL ; 185 100 u .3 0 ' enquêtes en u i t z e n d i n g , r e p o r t a g e s .
U itzen d in gen v o o r de Kinderen ; Een w e k e l i j k s e u i t z e n d i n g van 1 u .30 . In j u l i , augustus en september werd h e t programma t o t 1 u. verminderd en h oofd za ke­ l i j k u i t f i lm r e e k s e n en k o r t e i n t e r v i e w s samengesteld. T i jd e n s de duur van de T e n t o o n s t e l l i n g , f i lm a v on tu re n van de p lo e g der "1001 J e u d is " (8 e p is o d e n ) . T i jd e n s d e z e l f d e per iod e werden de u i t z e n d in g e n "La Clé des Champs" (voor de ouderen) v a n u i t de Studio van de T e n t o o n s t e l l i n g g e r e a l i s e e r d . Van 6 november a f werd de u i t z e n d i n g in twee a f z o n d e r l i j k e d e len v e r d e e l d :
- van 17 u. t o t 18 u. voor de k l e i n s t e n ("1001 J e u d is" en "Aux 4 V e n t s " ) ;
- van 19 u. t o t 20 u. vo or de ouderen ("La Clé des. Champs" en "Le Magazine des J e u n e s " ) .
In verband met de nieuwe o r g a n i s a t i e van de s c h o o l v a c a n t i e , werd van 26 november a f de u i t z e n d i n g voor de k l e i n s t e n i e d e r e week op k inescoop opgenomen en opnieuw u itge zo n d e n de woensdag daarop, van 17 u. t o t 18 u.
2 1 . -
T e n s l o t t e werden onder de c o n t r o le van de Documentaire en C u l­ t u r e l e S e c t i e onder de t i t e l " V r i j e P o l i t i e k e Tribune" 10 u i t ­ zendingen van e l k 8 minuten vóór de v e r k i e z i n g e n van ju n i g e r e a l i s e e r d .
S t u d i o r e g i e ; Huur van ongeveer 10.000 voorwerpen, a c c e s s o i r e s , meubelen en a l l e r l e i m a t e r i e e l . 125 nieuwe decors werden g e c re ë e rd en 137 decors werden g e r e a l i ­ seerd door 21 d e c o r a te u r s en u i t v o e r d e r s . 1 . 0 1 7 decors werden gemonteerd en afgebroken en
593 t r a n s p o r te n waren n o o d z a k e l i j k .
Programmaregie en Openbare Vertoningen s a) Regie en p r e s e n t a t i e der programma's ;
- d a g e l i j k s e v o o r b e r e id in g van h e t v e r lo o p der u i tz e n d in g e n - 330 p r e s t a t i e s van de v e r a n t w o o r d e l i jk e n voor de
c o n t i n u ï t e i t ; - 427 p r e s t a t i e s van de om roepsterss - r e a l i s a t i e van 47. f i lm g e n e r ie k e n (k la n k b e e ld ) ; - b e s t e l l i n g van ongeveer 4.000 vermeldingen op k ar to n s
en r o lg e n e r ie k e n ; - 350 p r e s t a t i e s van d e c o r a te u r s ; - p r o d u c t ie van 9 k o r t e f ilmonderwerpen v o or i n t e r l u d i a ; - r e a l i s a t i e van i n t e r l u d i a - d i a p o s i t i e v e n - k l a n k ; - d a g e l i j k s e r e d a c t i e van de communique's bestemd voor
de Radio. b) Openbare v e r to n in g e n s
- d i s t r i b u t i e van ongeveer 10.000 u i t n o d i g i n g e n ; - d i s t r i b u t i e van ongeveer 3.000 u i t n o d i g in g e n voor de
s tu d io ..
c) P ro p a g a n d a fo to ' s (v e rze k e rd door de S e c t i e t o t 31 oktober 1958) ;
- b e s t e l l i n g van 1.500 beeldopnamen i n verband met de u i t z e n d in g e n ;
- w e k e l i j k s e l e v e r i n g aan Micro-Magazine van 4 b l a d z i j d e n f o t o ' s met o n d e r s c h r i f t e n .
Programmacoördinatie en B etrek kin g en met h e t p u b l ie k : - D a g e l i j k s e a f h a n d e l in g van de " fo l lo w - u p " documenten ; - opmaken van de w e k e l i j k s e programma's met de t o e ­
l i c h t i n g e n ; - p lan ning van de programma's, de r e l a i s en de u i t ­
zendingen b u i t e n s h u is ; - re g e lm a t ig e co n ta c ten met de R .T .F . en de E.R.U. te
Genève v o o r a l l e u i t w i s s e l i n g e n van programma's, zowel r e c h t s t r e e k s e a l s g e f i lm d e , en vo or de o r g a n i s a t i e van u n i l a t e r a l e r e l a i s o f duplexuitzendingen.;
- algemene v o o r l i c h t i n g van de P e rs . V e r z e k e r t s e d e r t november 1958 de fotopropaganda.
2 2 . -
K O S T P R I J S DER PROGRAMMA'S.
jAantal uren [ [u itzen ding . 1 K o s t p r i j s . Gemiddelde |
p r i j s per uurj
N a t io n a a l programma 1 .2 8 1 1 5 5 • 790.260 \
4 3 / 5 0 0 , - [
R .T .F . 445 1 1 0 . 045.000 2 2 .5 0 0 ,— !
E u r o v is ie 155 I 594.912 3 .8 0 0 ,— !
Gastprogramma's 40 1 1 . 299.867 3 2 .5 0 0 ,— ]
1 . 9 2 1 1 67.730.039 3 5 .2 0 0 ,— 1
i 1 i
2 3 . -
VLAAMSE UITZENDINGEN
GESPROKEN UITZENDINGEN.
I . D ien st N ieu w sb erich ten en R ep ortages
Het ja a r 1958 mag men g e r u s t bestempelen a l s h e t j a a r van de W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g . ' Een d e e l van d i t j a a r werd voor de d ie n s t N ieuw sb erich ten en Reportage i n b e s l a g genomen door voorbereidende a rb e id met h et oog op de W.T. Tan 17 a p r i l a f was de W.T. ononderbroken aanwezig in onze u i t z e n d in g e n .
Enkele formules z o a l s "De Zandloper" h et w e k e l i j k e " R a d io jo u r­ n a a l" en "De r e p o rta g e van de donderdagavond" werden t i j d e l i j k opgegeven om k ra ch te n u i t t e sparen. De s t a f werd d a a r b i j aan­ gevuld met enige t i j d e l i j k e elementen.
Z i e h i e r het. o v e r z i c h t van enkele v a s t e r u b r ie k e n ;
Reportages van de donderdagavond ( g e s c h o r s t t i j d e n s W.T.) 24 U itzen d in gen v a n u i t de W e r e l d t e n t o o n s t e l l in g 194 Andere r e p o r t a g e s en k lan k beelden 112- De Zandloper ; m aandeli jks (j a n u a r i - m a a r t ) 3 R a d io jo u rn a a l ( w e k e l i j k s ) ( g e s c h o r s t t i j d e n s W.T.) 24 S p o rtr e p o rta g e s . 118 S p o r t v e r s la g e n 246 B u ite n la n d se k o rr e sp o n d e n t ie s ; Amerika,Groot B r i t t a n n ï ë , 145
Nederland, Kongo Toneelbesprekingen 106 T o u r i s t i s c h nieuws 49 Het w e e r p r a a t je (aangevangen op 1 november) 9 De n ieu w sd ien st komt met 13 u i t z e n d in g e n per dag t o t een t o ­ t a a l van 4.745 u i tz e n d in g e n per j a a r .
II . L i t t e r a i r e en Dramatische D i e n t .
Yoor de l u i s t e r s p e l e n werd ook d i t j a a r de g r o o t s t m o ge l i jk e v e r sc h e id e n h e id n a g e s t r e e f d . Er werden 52 stukken u itg e z o n d e n , waarvan 14 v la a m s e , 2 n e d e r la n d s e , 7 f r a n s e , 17 e n g e l s e , 1 1 d u i t s e en 1 p o o l s . . Wij kwamen met 21 montages op antenne, a ldus v e r d e e ld : l o s s e montages ; 10 Vlaanderen zendt z i j n zonen .uit ; 10 m is s ie g r o e t a n s 1 Van de r u b r i e k "Levende P o ë z i e " , een programma van g e l i e f d e d i c h t e r s en g e d ic h t e n , w a a rb i j bekende c r i t i c i , poë zieken n ers en v o ord rach tku n sten a ars werden betrokken , waren er 11 u i t z e n ­ dingen. /
De r u b r ie k "Lof van h e t Proza" werd vervangen door twee andere l i t t e r a i r e ru b r ie k e n , a) "Onze s c h r i j v e r s voor de Jeugd", en b) "Onze Vlaamse S c h r i j f s t e r s " , waarvan er e l k 6 u itz e n d in g e n waren. De au te u rs werden g e s i t u e e r d en een vo ord rach tku n sten aar l a s een prozafragment voor.
24 vlaamse en 13 Noord-Nederlandse a u te u rs droegen voor u i t e ig e n werk, er werden 724 boeken besproken o f aangekondigd„ 17 l e z i n g e n gehouden, en 15 toespraken t e r g e le g e n h e id van v e r ja a r d a g e n en herdenkingen, en 1 1 In Memoriams u itge zon d e n . In 51 K unstkale idoscopen werd de aandacht g e v e s t ig d op het a r t i s t i e k le v e n i n binnen- en b u i t e n la n d .
Van h e t Kabaret "Kop en S t a a r t " waren er 16 u i tz e n d in g e n . H iervoor le v e rd e n andermaal vlaamse d i c h t e r s o o r s p r o n k e l i j k e l i e d e r t e k s t e n .
In u i t v o e r i n g van r e s o l u t i e s van de K o n fe re n t ie der Neder­ landse l e t t e r e n , kwamen 2 Noord-Nederlandse voordrachtkun­ s te n a a r s voor onze mikro, en hebben w i j een Vlaams-Nederland- se R o n d e ta fe lg e s p re k u itgezonden over de b e s te Nederlandse Roman van het j a a r .
Onze r u b r ie k "De Ramen Open" werd 42 maal u itgezon d en voor z ie k e n en h e r s t e l l e n d e n .
Met Ons. Uur voor de Vrouw r i c h t t e n w i j ons 27 maal t o t de dames. Hiervoor hadden w i j o sm. k o rre sp o n d e n t ie s u i t Wenan, V e n e t ië , F ra n k fu rt en Madrid.
Er z i j n 48 K l e u t e r k w a r t i e r t j e s gew eest . Van "Jeugdgroepen komen voor de mikro" z i j n er 24, van "De Jeugd m usiceert" 1 1 , en van "Jeugdkrant" ( G o l f le n g t e Jeugd) 1 1 u itz e n d in g e n gew eest . Onze jonge l u i s t e r a a r s kregen 48 maal hun K in d er­ uur. In de Vlaams-Nederlandse w e d s t r i j d voor l u i s t e r s p e l e n voor de Jeugd, bekwam Vlaanderen de e e r s t e p r i j s en een e e r ­ v o l l e verm elding, -en werden er 19 vlaamse l u i s t e r s p e l l e t j e s voor u i tz e n d in g aanbevolen.
Van "Kinderweelde" z i j n er 12 u i tz e n d in g e n gew eest , en van "Moderne T i jd en " 1 1 .
Van 1 november a f hebben w i j e lk e morgen "Het praat ie van de Kok" gehad.
I I I . A l l e r l e i .
B u ite n de d ie n s t N ieuw sberichten en Reportages en de L i t t e ­ r a i r e en dramatische D ie n s t , z i j n w i j nog met volgende u i t ­ zendingen op antenne gekomen.
57 g o d s d ie n s t ig e k a t o l i e k e c a u s e r ie ë n , en 40 b i jg e v o e g d e l e ­ z in g e n , en 1 k e r k d ie n s t v a n u i t de B a s i l i e k van K oekelberg; 25 p r o t e s t a n t s e spreekbeurten en 2 e r e d ie n s t e n ; 34 u i tz e n d in g e n onde? de t i t e l "Lekenmoraal en f i l o s o f i e " ;
6 I s r a ë l i t i s c h e u i tz e n d in g e n .
Er waren 46 l e s s e n in het e n g e l s , 45 i n h et f r a n s en 44 in het d u i t s , waarvan r e s p e c t i e v e l i j k 44, 4 3 , en 41 w ederu itzen din gen . T e n s l o t t e waren er 22 u i tz e n d in g e n "Kunnen w i j U helpen ?
2 4 . -
2 5 . -
I V . S c h o o l r a d i o
L e e r l in g e n van 10 t o t 12 ja a r " van 12 t o t 15 ja a r " van 15 t o t 18 ja a r
129 u i tz e n d in g e n 179 286 "
594 I n t e r n a t i o n a l e R a d i o - U n i v e r s i t e i t s 32 u i tz e n d in g e n
MU Z IE KU I T Z ENDIN GEN
I.ERNSTIGE MUZIEK.
1 . - Vlaamse_l^rische_werken i
- "Te Deum" van J e f Van Hoof ( 3 l / l ) - "De Schelde" van P e t e r B enoit (6/7) - "Jonker L i c h t h a r t " van J e f Yan Hoof ( 7 / l l ) - "De D i j l e " van Edward Yerheyden ( l O / l l )
- "De V i e r J a a r g e t i jd e n " van Matyas S e ib e r (7/2) "La Gazza Ladra" van R o s s in i (31/3)
- "Darmina Burana" van C a r l O r f f (3/5) - "IXe Symfonie" van L.VM BEETHOVEN (5/7) - "Diapason" van K a re i Rathaus (28/11) - " S ta b a t Mater" van Szymanowsky (5/12) - "Bede om Vrede" van Buxtehude en - "Kerstm isoratorium " van Schutz (22/12)
- "Muziek en P o ë z ie " voor Jeugd en Muziek (4 u itz e n d in g en ) - I n t e r n a t i o n a l e Componistentribune (4 concerten) - V o lk s o p le id in g s c o n c e r t e n (3 kam erorkestconcerten) - L aureaten van onze K o n .C o n se rva to r ia - ( 6 u i tz e n d in g e n ) - Nederlandse u i t v o e r d e r s geven, werk van e ig e n bodem (6 p ro g .) - Zo piepen de jongen (13 k i n d e r l i e d e r e n werden a a n geleerd ) - De jeugd m usiceert - ( ie d e r e week een programma)
12 b u i te n la n d se en 6 b e l g i s c h e d i r i g e n t e n werden aangeworven.
5 . A k tiv i te i t_ o p _ e n _ ro n d _ d e _ W ere ld te n to o n ste l l in g % - Onze o r k e s te n gaven in de expo s
a) 5 c on ce rte n door het sy m fo n ie -o rk e s t (30/ 4 ; 5/ 7 ? 6/ 7 ; 22/9 5 en 6/ 1 0 )
b) 3 c on ce rte n door h et kamerorkest ( 6/ 6 ; 27/ 6 ; en 10/ 1 0 )
2 6 . -
I I .
- De I n t e r n a t i o n a l e dagen van de Experimentele muziek van 5 t o t IO/IO werden door de Vlaamse en 'Transe u i tz e n d in g e n v e r z o r g d .
- Vanuit h e t Groot auditorium werden 44 con ce rte n overgenomen - Vanuit het K le i n auditorimm werden 14 co n c erte n overgenomen - Vanuit d i v e r s e p a v i l jo e n e n werden 16 co n c e rte n overgenomen.
LICHTE MUZIEK. B e d r i j v i g h e i d van h et Omroeporkest
- 12 con ce rte n Non Stop I Recht door Î
vertegenwoordigend 18 u. programma - 1 Non stop I te H a s s e l t 1 u.30 - 6 co n c erte n De Regenboog 16 u.00 - 5 con ce rte n Het doek gaat op 9 u.30 - 21 con c e rten Casino 18 u.30
- 2 openbare con c e rte n te Chimay 3 u.00 - Opera c o n c e rt t e Deurne 1 u.45 - gewone c on certen ; 68 van 30 ' 34 u .00
8 van 4 5 ' 6 u .00 9 van 6B 1 9 u .00
T o ta a l 135 con ce rte n ; vertegenwoordigend 1 1 7 u . 1 5 ' programme
B e d r i j v i g h e i d i n de t e n t o o n s t e l l i n g (Omroeporkest) ~ In g r o o t .auditorium
2 c on ce rte n met Radio Orkest 1 co n c e r t in samenwerking met TV.
- In F e e s t z a a l van V r o l i j k B e l g ië 4 c on ce rte n met medewerking van i n t e r n a t i o n a l e v e d e t t e n .
O peretten (met Omroeporkest) De T e le fo on (Menotti) Het M eis je van Saventhem (Hullebroeck) Knokkelbeen (Hullebroeck) De C z a r d a s v o r s t in (Kalman) o . l . v . Prof.Max Schönherr (Radio
Wien) In Het Witte- Paard (Benatsky) o . l . v . Hans L i c h t e n s t e i n C h r i s t i (Jarno) Samenwerking met R a d io - o rk e s t van Franse U itze n d in ge n
8 c o n c e r te n , waarvan 1 i n samenwerking met Radio München.
. / o .
2 7 . -
Andeis b i jzo n d e r e c o n c e r t e n . 1 c o n ce r t van Mexikaanse Muziek in P a l . voor Schone Kunsten ; 1 v a r i é t é c o n ce rt voor c o n g r e s s i s t e n van de I n t e r n a t i o n a l e
V e re n ig in g der Post A d m i n i s t r a t i e ; 1 co n c e r t voor congres der haven in K.N.S. te Antwerpen.
B e d r i j v i g h e i d van het Amusementsorkest. Het Amusementsorkest g a f in t o t a a l 176 con certen
vertegenwoordigend 108 u.programma d a a r b i j d ie n t nog gevoegd %
een openbare V a r i é t é Avond in h e t K u l t u r e e l en A r t i s t i e k Cen- tmum te Ukkel ;
een openbaar co n ce r t i n h e t Maritiem S t a t i o n van de haven van Antwerpen.
S o l i s t i s c h optreden s 51 onderhoudende r e c i t a l s van piano ; 50 onderhoudende r e c i t a l s van o r g e l ; 22 onderhoudende r e c i t a l s van accordeon.
U itzen d in gen met commentaar;
Voor de J a z z l i e f h e b b e r s (Em.Bergen) 4 u i tz e n d in g e n ; Klanken van heden voor mensen van vandaag ( J . T o rfs) 3 u i t z e n d . ; Jazz i n 30 l e s s e n (Ray van Goethem) 12 u i tz e n d in g e n ; S c h la g e rb a za r (J.Van Rijmenant) 13 u i tz e n d in g e n . Groepen ;
F a n f a r e s , harmonies en m i l i t a i r e k a p e l l e n verzorgden 14 u i t z e n d . ; I n t e r n a t i o n a l e samenwerking ; Voor de re e k s "De w ereld komt na^r B e l g i ë " ( t e r g e le g e n h e id van de t e n t o o n s t e l l i n g zonden 27 v e r s c h i l l e n d e om roepstations een programma in .
DIENST VOOR PERS EN LUISTERAARS.
1 . Opgave_yan_de_0.penbare_Concerten ;
A. In onze s t u d i o ' s
1» E r n s t ig e muziek ; Sym fonie-concerten ; 26; Kamermuziek­ con ce rten % 4 .
2. Ontspanningsprogramma' s s Nonstop! RechtdoorÎ-con certe n s 1 1 ; Vlaamse L iederavon den ; 4 ; O p e r a g a la 's %2°, 0 p e r e t t e n ;2 ; Kabaret Kop en S t a a r t 1 12; D ive rse con certen ; 8.
2 8 . -
B. B u ite n onze s t u d i o ’ s s 9 con ce rte n t e B r u s s e l , 6 te Antwerpen; 5 te Gent, 1 te D i e s t , W in te rs la g , H a s s e l t , Deurne-Zuid, Knokke, 2 te Chimay, 1 t e L i e r , 1 t e Be- veren-Waas.
C. Concerten op de W e r e l d t e n t o o n s t e l l in g ; gro o t auditoriums 7 ; k l e i n auditor ium s 2; V r o l i j k B e l g i ë s 4? Amerikaans p a v i l j o e n ; 1 ; C i v i t a s D e i . : 1 .
-0, Concerten i n het b u i te n la n d ; 1 i n de K u rsaa l t e Scheve- ningen.
In de loop van h et j a a r 1958 werden door de D ien st voor Pers en L u i s t e r a a r s 493 mededelingen overgemaakt in verband met de programma’ s en de b e d r i j v i g h e i d van h e t N .I .R .
Ook werden 5 r e c h t z e t t i n g e n van o n j u i s t e b e r i c h t e n aan dag- en weekbladen overgemaakt. P e r s c o n f e r e n t i e s in h e t . P e r s h u i s t e B r u s s e l :
f maart s naar a a n l e i d i n g van de Xe v e r j a r i n g van de u i t z e n d i n ­ gen voor onze z e e l i e d e n .
29 a p r i l ; "Het N . I . R . op de W e r e l d t e n t o o n s t e l l in g 58". 24 s e p t . ; De I n t e r n a t i o n a l e Dagen van de Experim entele Muziek. Op 20 en 21 oktober 1958 ; (Gesproken U itzen d in gen en M uziekuitzendingen) voor de v o o r s t e l ­ l i n g van de programma's van h e t s e iz o e n 1958- 19 5 9 .
3 • U i t g a v e n . .
- J a a r p r ogramma 1958-1959 s c h o o lr a d io seen aanvul lende oplaag van 500 ex. werd door de P e r s d i e n s t aan b e l a n g s t e l l e n d e n v e r k o c h t tegen 25 F.
~ De I n t e r n a t i o n a l e Dagen van de E xperim entele Muziek % Twee brochures werden u i t g e g e v e n .
4 • Oorrespondentie_vanwege_de_luis t e r a a r s .
\
2 9 . -
A U D I T I E D I E N S T .
A an ta l n ie u w -in gesch re ve n kandidaten ; 98 A an ta l a u d i t i e s % 47
I . M U Z I E K A U D I T I E S .
Aard ^Aantal op- Igeroepen
N ie t g e - 1
s laagd
A . VOKAAL............ 41 33 Opera 4 2 6 O perette 1 1 7 L iederen 7 ! 6 7 O r a t o r i a 1 2 2 L ic h t e Zang en Kabaret 49 35 3 7 25 1 Koren 10 10 4 5 1 Kerkkoren 5 5 5
B.INSTRUMENTAAL K l a v i e r ( r e e . e n
Konc.) 14 7 4 2 1 [ K lavecim bel 1 1 1 F a n t a z i e k l a v i e r 5 3 3 K l a s s i e k o r g e l Hammondorgel 2 1 1 ! B l a z e r s 1 1 1 Snaren 4 3 1 1 î i Kamermuziek 1
_L
L i c h t e o r k e s ten 1 1 1 Kamerorkesten J- Harmonika 10 7 1 Harmonieën 3 3 3 i Fanfaren 4 4 3 1 î î
To ta le n : 151 114 40 j 26 61
H * AUDITIES GESPROKEN UITZENDINGEN. A an ta l a u d i t i e s voor v o ord rach t en l u i s t e r s p e l B iezondere a i t t i n g e n s 2 Stemproeven T? : geen A u d i t ie s Welfare ; 2
- Voor v o o rd ra ch t en l u i s t e r s p e l werden in t o t a a l 27 kandidaten opgeroepen, van wie er z i c h 20 hebben aangemeld. Één kandidaat s laa gd e voor vo ord rach t t e r w i j l 3 kandidaten t o e g e l a t e n werden t o t de p r a k t i s c h e p ro e f voor l u i s t e r s p e l ,
• / o %
3 0 . -
- Aan de a u d i t i e s voor Welfare-omroepers namen 8 kandidaten d e e l , van wie er 3 weerhouden werden voor de W e l f a r e - u i t ­ zendingen.
VLAAMSE GEWESTELIJKE PROGRAMMA'S.
A. Zendti.jd
Tegenover 1957 i s er s l e c h t s één w i j z i g i n g t e n ote ren % n a m e l i jk op zondag wordt ononderbroken u itgezon d en van 10 uur t o t 23 uur. Deze m aatregel werd g e t r o f f e n om een tweede programma te kunnen aanbieden aaa de l u i s t e r a a r s d ie n i e t aangetrokken worden door de s p o r t r e p o r t a g e s .
Deze d r ie uur werden v e r d e e ld tu sse n de s t u d i o ' s Gent (1 uur) en Antwerpen (2 u u r) . De uren u i t z e n d i n g per week z i e n er u i t a l s v o l g t î Antwerpen z 20 uur - Gent s 18.30 u. - H a s s e l t ; 17.30. u. - K o r t r i j k : 17 u. Door deze w i j z i g i n g verhoogde h e t a a n t a l uren u i t z e n d i n g t o t 3.806 uur i n 1958 tegen 3.644 i n 1 9 5 7 .
Hierna een o v e r z i c h t per s t u d io s Antwerpen Gent K o r t r i j k H a s s e l t
Gesproken u i tz e n d in g e n L u i s t e r s p e l e n 63 - 7 - R e p orta ge s , s p re e k b e u r te n ,) a c t u a l i t e i t e n , montages, ) 199 214 ?32 162 p l a a t s e l i j k e b e r ic h t e n ) Nieuws B r u s s e l 54 58 63 51
M uziekuitzendingen E r n s t i g e muziek 248 223 215 236 L ic h t e muziek 409 418 261 450 Variété-program ma' s 69 48 112 12
B. Programmatie B i j h e t v e r g e l i j k e n van bovenstaande t a b e l met d ie van v o r i g ja a r v a l t h e t op dat Antwerpen een g ro te u i t b r e i d i n g gegeven h e e f t aan de l u i s t e r s p e l e n . Over h et algemeen i s e r een v e r ­ mindering v a a t te s t e l l e n der v ar ié té -p ro gram m a's en een v e r ­ hoging van h e t a a n t a l uren e r n s t i g e muziek.
Voor Studio Gent dienen de Barokconcerten vermeld, waaraan n aa st de voornaamste B e l g is c h e Kamermuziekgroepering nog hun medewerking v e r le e n d e n ; I M u s ic i , het Kamerorkest van Radio Zagreb, het Münchener Kammerorchester, h e t Boyd Neel s t r i j k o r k e s t .
3 1 . -
Deze con ce rte n werden te lk e n s g e r e la y e e r d door 8 t o t 10 b u i t e n ­ land se omroepen.
Studio Antwerpen h e e f t haar Landenkw isw edstri jd i n h et teken van de T e n t o o n s t e l l i n g g e s t e l d .
Studio K o r t r i j k h e e f t een A m e r ik a-w e d str i jd i n g e r i c h t met h e t d o e l de l u i s t e r a a r s aan te z e t t e n de Verenigde S ta te n van Amerika be­ t e r t e l e r e n kennen.
VLAAMSE TELEVISIE.
1. ja n u a r i - 31 augustus 1958
T o ta le z e n d t i j d ; 1281 u .2 6 ' (gemiddeld 5 u . 3 3 » per dag over 230 dagen)
E igen programma's s 1063 u . 1 6 ' o f 82,97 i R e l a i s van b u i te n la n d s e , no . . . n . s t a t i o n s en e u r o v i s i e : u . 1 0 ’ o f 17 ,03 io
.1 september - 31 december 1958
T o ta le z e n d t i j d ; 637 u .2 6 ' (gemiddeld 5 u .13* per dag over 122 dagen)
Eigen programma's ; 535 u . 4 4 ’ o f 84,05 i R e l a i s van b u i te n la n d s e ___ n . s t a t i o n s en e u r o v i s i e ; u.42 o f 15 ,9 5 i°
T o ta le z e n d t i j d van 1 ja n u a r i t o t 31 december 1958 ; 1918 u . 5 2 r of 5 u . 3 9 ’ per dag.
DE PROGRAMM'S.
ONTSPANNINGSPROGRAMMA »S :
In t o t a a l v e rzo rgd e de s e k t i e ontspanning 186 uren programma on-
“ S i ?
"T .Y . maakt , f r e k w e n t l e ’ 20als
• / • 0
Programma' s zonder r e g e lm a t ig e f r e k w e n t ie ; 15 uren ;
Programma's s e k t i e ontspanning aan Expo-prog-ram- ma' s % 40 u . 3 0 1.
DRAMATISCHE EN LITERAIRE UITZENDINGEN;
Deze s e k t i e verzorgd e ongeveer 88 uur z e n d t i j d . Er werden 29 T . V . - s p e l e n u itgezon den van gemiddeld 2 uur. "Sch ip p er n aast M athilde" kende 24 u i tz e n d in g e n van gemiddeld 4 0 ' . De r u b r ie k "V ergeet n i e t t e l e z e n " werd 22 maal u itgezon d en . "P o ë z ie in 625 l i j n e n " 11 maal. Er werden 1 1 o o r s p r o n k e l i jk e Vlaamse wer­ ken u i t g e v o e r d , o . m.; "Pas op, Mr. Lipman komt" door Tone B r u l in j "Het dorp der mirakelen" door Gaston Martens.
KULTURELE EN EDUCATIEVE UITZENDINGEN; De 174 u . 4 0 ’ u i t z e n d in g ve rzo rg d door deze s e k t i e o m v a t t e n e e n ree k s z e e r g e v a r ie e r d e programma's. Zo werden 20 u . 3 0 ’ gew ijd aan "P e n e lop e " , 3 u .3 0 ' aan w e te n s c h a p p e l i jk e programma's, 18 u . 4 5 ’ aan Boemerang, 11 u .3 0 ' aan in t e r v i e w s net bekende k u n ste n a a rs , 18 uur aan muziek, 10 uur aan de r e b u s , 9 uur aan de "K ale id o sk o o p " , 4 u . 2 0 ’ aan b a l l e t , 5 uur aan " P l a s t i s c h e Kunsten". De o v e r ig e z e n d t i j d werd v e r d e e ld over d iv e r s e r u ­ b r ie k e n z o a l s "Dans met de Doorme’ s " , "Fotokursus e n k a u t s e l e i i " , " I n t e r n a t i o n a l e Landbouwmagazine" en de gastprogranma1s 3 maal 5 u . 30* voor de K a t h o l ie k e , S o c i a l i s t i s c h e en L i b e r a l e p a r t i j e n , 14 u. g o d s d ie n s t ig e u i tz e n d in g e n en 8 uur v r i j z i n n i g e programma's
TELENIEUWS; Ongeveer 427 u .2 0 ' werden ingenomen door de nieuwsuitznndingen? Hiervan nam h et jo u rn a al 1 4 6 u .40' i n b e s l a g , "Het gebeurde van­ daag" 45 u . 52! en de w ed eru itzen din g van h e t nieuws en de 2e u i t g a v e van h e t Journaal ongeveer 160 uren. Het o v e r z i c h t van de week : 26 u . , de w e e r s v o o r s p e l l i n g ; 10 u . 5 5 ' , Het s ta n d p u n t_ i n het brandpunt s 7 u . 40' , het s p o r t p r a a t j e ; 7 u . 50! , ue e i ­ gen c a p t a t i e s ; 9 u . 4 2 ' , het p o l i t i e k debat ; 2 uu r, de p r o b l e ­ men van nu ; 1 uur, de u i t z e n d in g e n in verband met p a r le m e n ta ire en g e m e e n te l i jk e v e r k i e z i n g e n s 5 u . 2 5 ’ , de j a a r o v e r z i c h t e n ; 2 u . l 5 ' . De s e k t i e ve rzorgd e een e u r o v i s i e - u i t z e n d i n g "P resen ­ t a t i e van de w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g " (duur 4 5 ' ) d ie werd o v e rg e ­ nomen door a l l e e u r o v is ie l a n d e n an voor h e t e e r s t door T s je c h o - S lo w akije en H on ga ri je .
D0KUMENTAIRE- EN JEUGDPROGRAMMA' S ; In t o t a a l ve rzorgd e de s e k t i e i n 1958, 326 programma's met een gezam en li jk e z e n d t i j d van 172 uren. Dokumentaire rubrieken_ ( 76u u r) waren gew ijd aan h e t l e v e n op de w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g , bezoeken aan f a b r i e k e n , i n s t e l l i n g e n , d ie n s t e n , e n z . , s o c i a l e en qu êtes , kennismakingen met d i v e r s e personages, met s te d e n , met d ie r e n , u i t v i n d e r s en hun u i t v i n d i n g e n , aan de f a b r i c a g e , ^de l u c h t v a a r t , enz. De jeugdprogrammatie t o t a l i s e e r t 96 zenduren,. De K i j k u i t voor de jongeren b e s l a a t 19 uur, h e t k l e u t e r u u r t j e 14 uur, h e t i n t e r n a t i o n a l e jeugdmagazine 9 uur, r e i z e n zonder paspoort 4 uur.
3 2 . -
3 3 . -
Van 1 ja n u a r i t o t 31 december 1958 programmeerde de f i l m s e k t i e 424 u. S p e e l f i lm s 138 u . , f i l m s voor de jeugd 35 u . , f i lm r e e k s e n en f e u i l l e t o n s 101 u . , p r e s e n t a t i e nieuwe f i l m s 31 u . , c in e a s t e n + in t e r v i e w s 13 u . , T . V . f i l m s - e igen produkt. 4 u . , k o rte f i l m s (dokument.) 102 u.
FILMPROGRAMMA'S s
DE BETREKKINGEN MET DE PERS EN HET PUBLIEK.
Het werk van p u b l ic r e l a t i o n s omzetten i n c i j f e r s i s door de aard van d i t werk n i e t m o g e l i jk . Z o als verwacht z i j n o.m. de verzoeken van de binnen- en b u i t e n ­ landse pers om g e r e g e ld nieuws en kommentaar toegenomen.
TECHNISCH DEPARTEMENT.
I Enkel e s t a t i s t i s c h e gegevens b e t r e f f e n d e de u i t z e n d in g e n van de k l a n k r a d i o .
A . - NATIONALE EN GEWESTELIJKE UITZENDINGEN OP DE MIDDENGOLVEN EN MET FREKWENTIEIÎODULATIE OP ULTRA-KORTE GOLVEN UITGEZONDEN.
UURROOSTER VAN DE NATIONALE EN DE GEV/ESTELIJKE PROGRAMMA ' S .
I
j N a t io n a a l ! Prans programma !
N atio n a a l Vlaams programma
G e w e s t e l i j k Prans programma
G e w e s t e l i j k Vlaams programma
Program, vo or de O ostkant «
S t u d i o ' s i van h e r ­ komst
: B r u s s e l !
! B ru s s e l
Luik Namen en Luxemburg Bergen
K o r t r i j k Gent Antwerpen H a s s e l t
Brus s e l
U urrooster op de weekdagen
6u30-lOu l l u 50- 23u i ( z a t . - 24u)j
6u30-10u 12u - 23u ( z a t . -24u)
10u - 15u 30 18u - 23u
lOu -14u 17 u - 23u
17u20 - 17u50
U u rro o s te r op de zondagen
j
6u 30 -24u ;j 6u 30 -24u z o a l s in de week
z o a l s in de week
geen u i t ­ zending
Duur van h e t weke­ l i j k s programma
106 I 1 uren j
105 i uren
70 1 uren
op ul tr a- ko rt e
IA ia
S Ö 3 O O0 K\'Ö U M
O 0 3 3 Ö ft 0 D- OO i=» H rHIS1 rH rH
COö03 0— -pCÖ ö2 e is 0 MCÖT3 u U 0hO fH-pO O CQ U O Oft > O
r-3
•H CÖ H S<d s -p w c3 to S fH CD cö bo •S cö o 0 H O > ft
M • 0 0 •H CÖ IA —1 a pi (D a rH -P CÖ 1—1 CQ co 1 O Ö hO O & CÖ O O 0 u U pi
C5 ft ft O rH
rH CÖ CÖ a CÖ s O CQ CÖ O s
•H CÖ fao -P CÖ 0 CÖ rH
S > ft
0 O O 0 0 O O 0
rH CÖ pi P5 Pi pi CÖ a 0 IA-3* CÖ a 1—1 Ol OJ OJ ö CÖ ! 1 1 1 0 CQ Sh O O O
♦H Ö fco rA IA • IA-P CÖ 0 p! ps -P pi CÖ U VO rH CÖ MD
a ft ft rH N
X 0 bO
in
..... "ïarï l-H i
o| aA, O 3 l N C'-.-P 1—11 *fH 1 1 2 °>OJ, ö
pil 0 o-, 0 rH I hO
O O pi OI—I Io o
rA O pi Pi Kb oj
rH
• ItA -P. P* nSjvo
ra
ia! IA rH rH1 1o.oo|o pi. 3oio
rH .rH
Pi. Pi.mlrn rH|H
J.....0I ka 0 , CÖ
-H ITCJ
o-VOo rH
rH
rH
0 -rH
OO piIA
ö 0 a MD OJ i
I , ra
CM OJ0 OJ1 ra
1O os -y w Q -3- W -j- tD OJ M 00 O H ï=> J- W H i-3 H
OO p!
OO pi
tcCÖT3 raü 0o
oop5O OJ
Ioopi 00I—I 0 o pl 00 i—!1oo pi rA
OO pi oj
- K ia m on
•3 1 + ^ 1 0 0 cö ö rö U H !H
^ 3 0 0 -P 0 -pfcO -H X! 0-P O0 a a I o
0 p! CÖ>
e 0fn 'H y 0
0 + 3 • H Ö 'S £l Jd H 0 B Ö 0 CÖ
PS H H
0 S f t - P O pi •INI rM O ra -P w S N. B,
- De ze
ti jd en s
on de rg aa n, be ho ud en s
wat de
wa ar
is die va na f
15 .1 2. 58
van kr ac ht is .
Werking van de zenders op middengolven van h e t Centrum te Waver-Overi.i se, d ie de u i t z e n d i n g van de Vlaamse en Franse n a t io n a l e programma's v e r ze k e re n .
3 6 . -
Duur v/d werking j h e t z i j per S duizend
Franse n a t i o n a l e u i tz e n d in g e n ( l )
- op normale zender (150 kW) j 6.079 u. 48 m. - op de hulpzender (20 kW) j 16 u. 28 m. - onderbreking van de u i t z e n d i n g j________ 04 m.
T o ta a l j 6.096 u . 20 m.
997,29 2 , 7 0 0 , 0 1
1 . 0 0 0 , 0 0
Vlaamse n a t i o n a l e u i t z e n d i n g e n ( 2 )j - op de n a t i o n a l e zender (150 kW)(6.135 u. 39 m. - op de h ulp zender (20 kW) j 94 u. 01 m. - onderbreking van de u i t z e n d i n g } 16 m.
T o ta a l 6.229 u. 56 m.
984,87 15,09
Opmerkingen %
(1 ) Het monteren van de antennes van de t e l e v i s i e z e n d e r s met g r o o t vermogen op de zendmast van 245 meter, vergde de v o l l e d i g e s c h o r­ s in g van de Franse n a t i o n a l e zender van' 24 f e b r u a r i t e 8 u .1 0 t o t 28 f e b r u a r i te 19 u. T i jd e n s deze per iod e werd een gecombineerd Frans programma " n a t i o n a a l - g e w e s t e l i j k " door de g e w e s t e l i j k e zender t e Marche tu s se n 6 u .30 en 18 u. door deze van Houdeng en van Luik tu sse n 18 u. en 23 u. en door de zender op F.M. tu s se n 6 u.30 en 23 u«. u itge zo n d e n .
(2) Van z i j n kant h e e f t de Vlaamse n a t i o n a l e zender t i j d e n s deze per iod e met een beperkt vermogen van 20 kW moeten werken.
Werking van de g e w e s t e l i j k e zenders .
1 1 i1
Duur van de
Werking met beperkt vermogen
Onderbreking van de u i t z e n d i n g te w i j t e n aan :
h e t v o e - ! , , d in gsn e t j de zender
j
d e f e c t e n in h e t d o o r s tu ­ ren van de pro grammaf e
Waalse g e w e s t e l i j k e zeri d e r s . i
1 27 m. 3 m. 30s 1
j 10 s.
s
j
38m. llm .
Marche (10 kW) Houdeng (10 kW) L uik ( ,5 kW) Vlaamse gewest
2.755u. 2 . 051u. 1 . 846,40
e l i j k e z<
1 u.24 m.
3nders. Kortr ijk(Ó,5kW ) 4 . 8 5 4 u .1 Veltem (20 kW)j 4 . 663u. j 3 u.20 m.
! s \
B . - UITZENDINGEN NAAR BELGISCK-CONGO EN DE WERELD OP KORTE GOLFLENGTEN.
Uurro_os_t£r_van_de_ ui_tz_ending_en_naar Bel_gi_s£li“ C£n£0_en de_ w e re ld _ ; - Een e e r s t e programma samengesteld u i t v e r s c h e id e n e g e d e e l ­
ten tu s s e n 11 u. en 14 u. en van 18 u. t o t 2 u. ;
- een tweede programma, eveneens samengesteld u i t v e r s c h e id e n e g e d e e l t e n , van 1 1 u. t o t 13 u. en van 19 u. t o t 20 u. ( t o t 22 u. de dinsdag en de donderdag) ;
- de zondag een bijkomend programma van 14 u.30 t o t 17u.45> ontdubbeld tu s se n 16 u. en 17 u . 4 5 .
De keuze van de g o l f l e n g t e n hangt a f van de s t r e e k d ie moet b e r e i k t worden, van de v o o rtp la n t in g s v o o rw a a rd e n (uur van o v e r s e in in g , s e iz o e n , 1 1 - j a r i g e z o n n e c y c lu s ) , e v e n a ls van de i n t e r f e r e n t i e s , e n z . . .
Gebruikte banden ; 13 , 16 , 19, 25 en 31 m.
Nota 1 : De k o r t s t e g o l f l e n g t e n z i j n h et b e s t g e s c h i k t voor de u i t z e n d in g e n naar v e r r e en t r o p is c h e s tr e k e n on tren t h e t midden van de dag, t i j d e n s de zomer en t i j d e n s de p er iod e van h e v ig e zonne- a c t i v i t e i t .
Nota 2 ; Vermits de v o o rtp lan t in gsvo o rw aa rd e n naar Noord-- Amerika t i j d e n s de nacht b i j z o n d e r s l e c h t z i j n , worden de u i t z e n d in g e n v o o r deze s t r e k e n tu sse n 0 u. 15 en 2 u. ontdubbeld door een u i t z e n d i n g g e r i c h t naar L eop o ld sta d , vanwaar z i j door de zender van 50 kW (roepnaam O.T.C») v e r d e r naar Noord-Amerika doorgezonden worden.
Nota 3 s De u i t z e n d in g e n op k o r t e go lve n voor z e e l i e d e n worden bovendien de maandag 'en de woensdag van 23 u. t o t 24 u. en de dinsdag van 23 u. t o t 23 u. 10 op de g o l f l e n g t e van 324 m. van de Vlaamse n a t i o n a l e zender met een vermogen van 150 kW g e r e la y e e r d .
3 7 . -
Werking van de zenders op k o r t e g o lv e n van h et Centrum te W a v e r-O v e r i js e , waarop de programma's bestemd voor B elg isch-Congo en de wereld u itgezon d en worden.
3 8 . -
Duur j h e t z i j per duizend
Programma op zender K.G. (150 kW) onderbreking van de u i t z e n d i n g
3.856 8
u. u.
04m. 30m.
997,80 2,20
T o t a a l ; 3.864 u. 34m. 1 . 000,00
Programma, op zender K.G. 4 (150 kW) 3.866 u. Olm. 998,76 onderbreking van de u i t z e n d in g . 4 u. 47m. 1 ,2 4
T o t a a l : 3.870 u. 48m. . 1 . 000,00
Programma, op zender K.G-. 5 (20 kW) 3.855 u. 18m. 997,28 onderbreking van de u i t z e n d i n g 10 u. 30m. 2.72
T o t a a l : 3.865 u. 48m. 1 . 000,00
C . - KLANKOPNAMEN EN MONTAGES IN JE STUDIO.
Frans programma : op 5 mei
op 29 december !
D . t OPNAMEN.
m u l t i p l e x u i t z e n d i n g met Geneve - I n t e r ­ n a t i o n a l e u i t z e n d i n g van h e t Rode K ru is 5 in gew ikk eld e t e c h n is c h e v o o r b e r e id in g , g e z ie n h e t a a n t a l deelnemende landen ( 9 ) ! m u l t i p l e x u i t z e n d i n g tu s se n de Waalse g e w e s t e l i j k e onroepen en v e r sc h e id e n e Franse omroepen.
m u l t i p l e x u i t z e n d i n g "Van Toren t o t Toren" met P a r i j s , B e r l i j n en S t u t t g a r t »
A an ta l opnamen s - op p l a a t : 369
( v o r i g j a a r ; 575) - op magnetofoonbanden door de g e s p e c i a l i s e e r d e s e c t i e :
( v o r i g j a a r : 4 . 508). 6 .166
De t a l r i j k e opnamen en montages, d ie voor de Vlaamse en Franse TV. e v e n a ls voor de g e w e s t e l i j k e omroepen g e r e a l i ­ seerd werden, z i j n h i e r i n n i e t begrepen, evenmin a l s de op­ genomen b e l u i s t e r i n g e n . . T e n s l o t t e w e r d e n 238 banden v o o r b e r e id voor h et k lassem ent in de d i s c o t h e e k . .
Klankopnamen b u i t e n s h u is g e r e a l i s e e r d door de c a p t a t i e p l o e g e n v a n u i t h et centrum te B r u s s e l ; - 1 .065 voor de n a t io n a l e u i t z e n d in g e n , waarvan :
- 628 v o or de gesproken u i t z e n d in g e n , - 437 voor de m uziekuitzend ingen.
10 voor de g e w e s t e l i j k e u i t z e n d in g e n 72 voor de w e re ld u itz e n d in g e n
106 voor de b u i te n la n d se radio-organism en 46 voor de t e l e v i s i e
3 9 . -
E . - KLANKOPNAMEN B U I T E N S H U I S .
1.299 i n t o t a a l . Klankopnamen b u i t e n s h u is g e r e a l i s e e r d door de p loegen van de g e w e s t e l i j k e omroepen ;
Antwerpen K o r t r i j k Gent H a s s e l t
208 Luik ; 172
1 - 168 46 Luxemburg ) ”
F . - KLANKOPNAMEN VOOR DE MUZIEKPROGRAMMA1S . De m u sic i -m od u la tors d ie de klankopname van de muziekpro­ gramma's v e r z e k e r e n , r e a l i s e e r d e n : - in de s t u d io , de balans en de modulat ie van 1.204 p ro­
gramma ' s , - op c a p t a t i e de muziekbalans van 379 klankopnamen, waarvan
153 i n de T e n t o o n s t e l l i n g .
G .- ALFALIJNEN. B u iten de c o n t r o le van 100 permanente l i j n e n n aar de zenders en de g e w e s t e l i j k e s t u d i o ' s , waarvan 19 vo or de duur van de T e n t o o n s t e l l i n g , werden b i j v e r sc h e id e n e gelegenheden 4.020 l i j n e n beproefd en a a n g e s lo te n vo or de r e a l i s a t i e van ; - 647 c a p t a t i e s b u i t e n s h u is (voor de K lankradio en v o or de
T e l e v i s i e ) , - 755 i n t e r n a t i o n a l e r e l a i s ontvangen van het b u i t e n la n d , - 288 i n t e r n a t i o n a l e r e l a i s n aar h e t b u i te n la n d u itg e z o n d e n ,
32 d uplex- en m u l t ip l e x u i t z e n d in g e n naar h e t b u i t e n la n d , - 233 on tvan gsten op k o r t e go lve n van h et centrum te
L ie d e k e rk e , - 136 E u r o v i s i e r e l a i s , - 586 tussenkomsten voor de g e w e s t e l i j k e s t u d i o ' s . Bovendien werden t i j d e n s de T e n t o o n s t e l l i n g 1958 ; - 415 r e l a i s voor de T e l e v i s i e , - 511 r e l a i s voor de K la n k ra d io , g e r e a l i s e e r d .
4 0 . -
Een p lo e g , samengesteld u i t een c h e f - t e c h n i c u s , 3 onderchefs en 22 t e c h n i c i , was b e l a s t met de e x p l o i t a t i e v/d 5 s t u d i o ' s van h e t P a v i l j o e n van h e t N .I .R . H i e r b i j dienen nog v e r ­ meld de a a n z i e n l i j k e middelen v o o r de r e a l i s a t i e van k la n k ­ opnamen op andere p l a a t s e n van de T e n t o o n s t e l l i n g .
Twee a c t i v i t e i t s s e c t o r e n ;
- i e d e r e dag v o o r b e r e id in g ( c a p t a t i e s , montages, e n z . . « ) en u i t z e n d i n g van twee programma's, h e t ene in h et Erans, h e t andere in h et Nederlands, g e w i jd aan de T e n t o o n s t e l l i n g ;
- ongeveer 200 c a p t a t i e s voor de m u ziekd ien sten en 200 voor de gesproken u i t z e n d in g e n .
2 ) Y22ï_^2_^22]™i®2ë 2j ™ i P _ ê an_kui Ï 2ïP-§BÉ;Ë2 organismen s
43 organismen hebben beroep gedaan op deze hulp d ie bestond u i t 2 - 528 klankopnamen o f montages met l i j n o v e r s e i n i n g naar
h et betrokken land o f l a t e r e v e rze n d in g van de magnetische banden ;
- 643 opnamen van co n certen ; 17 opnamen van c o n f e r e n t i e s ;
- 125 c a p t a t i e s ; - in t o t a a l werden ongeveer 2.000 magnetische banden
opgenomen.
H BIJZONDERE WERKEN AAN LE INSTALLATIES VAN DE RADIO-OMROEP.
A . - Regelmatige_werken_voor_het_onderhoud van de v e r s c h e id e n e i n s t a l l a t i e s .
B . - Werken_uitgevoerd in_het_Huis van_het N_1I_1R1 _te_Brussel_L_waa,r d e _ s t u d io ' s van de_nationale_uitzendingen_en van de w e r e ld - 5 Ü 5 ls I i5 S 2 S _ 2 B l® IS eb ^ ich t _ z i jn .
- werken aan h e t gebouw van h e t N . I . R . : v e r v a n g in g van de koperen dakbekledin g van s tu dio 4 en h e r s t e l l i n g van de g e v e l s ;
- veranderingsw erken aan h et podium van h e t g r o o t auditorium ( s tu d io 4 ); montage van panelen van a c h t e r i n de z a a l ; v e r p l a a t s i n g van h et o r g e l c o n s o l e ; deze werken werden u i t ­ gevoerd met h e t oog op de v e r b e t e r i n g van de s o n o r i t e i t en de p l a a t s i n g van h e t o r k e s t ;
- veran derin gsw erken aan v e rsch e id e n e l o k a l e n wegens de nieuwe v e r d e l i n g van l o k a l e n , d ie p l a a t s had in g e v o lg e de u i t b r e i d i n g van de t e l e v i s i e ;
H . - TENTOONSTELLING 1 9 5 8 .
> / .
4 1 . -
- i n s t a l l a t i e in de l o k a l e n van de r e d a c t i e der Vlaamse en Franse U itzen d in gen en der W erelduitzen dingen van s c h r i j f ­ machines die "bediend worden v a n u it h et b e l u i s t e r i n g s l o k a a l dat i n de to re n van h e t N .I .R . g e v e s t i g d i s ;
- veralgem ening van h et g e b ru ik van m icrofonen met conden­ s a t o r ;
- inw erking s t e l l e n van 44 nieuwe v a s t e machines voor magne­ t i s c h e opname ;
- inw erking s t e l l e n voor de c a p t a t i e s van nieuwe draagbare opn am eto este l len voor magnetische opname en van l i c h t e autonome op n a m e to e ste l le n .
C . - V o ertu ig en ; - aankoop van een v o e r t u i g , g e s c h i k t voor a l l e t e r r e i n e n ,
voor h et zendcentrum te W a ver-O veri jse ; - de v o e r t u ig e n die naar a a n le i d i n g van de T e n t o o n s t e l l i n g
aangekocht werden, z u l l e n sub punt F vermeld worden.
D.- V/erken betreffende_de_hoogfrekwentie_in_het_algemeen_en__ wërkën~In- E5t_naiïonaal_en_wereldcentrum_te_Vi[aver-öyeri_j se s
- meting van de d ra a g w i jd te der n a t i o n a l e zenders op midden­ g o lv e n op p la a t s e n d ie z ic h aan de u ith o e k e n van h e t n a t i o n a a l grondgebied bevinden ;
- s c h i l d e r i n g van de d r i e zendmasten op middengolven ; - s t u d ie van de v e r s l a g e n over de on tvan gsten op k o r t e
g o lv e n . Deze v e r s l a g e n steunen op ; a) c o d e - v e r s l a g c n opgemaakt door g e s p e c i a l i s e e r d e
b e l u i s t e r i n g s c e n t r a ; b) de opnamen d ie in d e r g e l i j k e c e n t r a g e r e a l i s e e r d
werden ; o) de i n l i c h t i n g e n door de l u i s t e r a a r s v e r s t r e k t ;
- s t u d i e b e t r e f f e n d e de o p r i c h t i n g van een zendnet met f r e k w e n t i 'e n o d u la t ie (band I I ) .
E . - Werken u i t g e v o e r d in_de_gewe