Jaarverslag Vrijwilligerswerk 2012

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

In het Jaarverslag Vrijwilligerswerk wordt het vrijwilligerswerk in natuur en landschap toegelicht.

Transcript of Jaarverslag Vrijwilligerswerk 2012

 • 2012

  >Resultaten in natuur en landschap>Vrijwilligersgroepen 2012 op de kaart>Diensten beter toegesneden op vrijwilligers

  jaar

  vers

  lag

  vrijw

  illiger

  swerk

 • 2 vrijwilligerswerk in zuid-holland jaarverslag 2012

  Door

  Landschapsbeheer Zuid- Holland maakt deel uit van het samenwerkings-verband Landschaps beheer. Het samenwerkingsverband, bestaande uit provinciale stichtingen Landschaps beheer en Landschapsbeheer Neder-land, stimuleert en cordi-neert de actieve zorg voor het Nederlandse cultuurlandschap.

  >Landschapsbeheer Zuid-Holland

  > Samenverzetjeeenhelehoopfoto martijn root foto onder midden: adri de groot/ vogeldagboek.nl

  foto links- en rechtsonder: landschapsbeheer zuid-holland

  duin- en bollenstreek, haaglanden, leiden, wijk en wouden, de venen, ade-gebiedMarleen van der Lee (0182) 68 36 56 regiomedewerker

  gouwe wiericke, gouda, zuidplas, krimpenerwaard Erwin Pronk (0182) 68 36 73 regiomedewerker

  alblasserwaard, vijfheerenlanden Gijsbert Pellikaan (0182) 68 36 52 regiomedewerker

  delfland, voorne-putten, rotterdam Mirjam Eikelenboom (0182) 68 36 50 regiomedewerker goeree-overflakkee, hoeksche waard, ijsselmonde, eiland van dordtArjan Gijlstra (0182) 68 36 71 regiomedewerker

  >Contactpersonen in de regio

  >Overige medewerkersFelix Schrandt (0182) 68 36 66 directeurBas Looise (0182) 68 36 60 medewerker financinNelleke van Bergen (0182) 68 36 62 medewerker algemene zakenDorien Wiltjer (0182) 68 36 63 communicatieadviseur

  afdeling relatiesJohan Bezemer (0182) 68 36 61 afdelingscordinatorPieter Balkenende (0182) 68 36 54 cordinator

  afdeling ontwikkelingMaurice Kruk (0182) 68 36 53 afdelingscordinatorDebby Gerritsen (0182) 68 36 58 cordinator afdeling uitvoering:Marcel Schildwacht (0182) 68 36 72 afdelingscordinatorAletta van der Zijden (0182) 68 36 55 cordinatorNick Kroese (0182) 68 36 67 projectmedewerkerCocky Koene (0182) 68 36 66 secretaresseJoanneke Anker (0182) 68 36 74 secretaresseCora Hillebrand (0182) 68 36 66 secretaresse

  Alle medewerkers hebben een eigen emailadres. Dit is als volgt opgebouwd: voor- en achternaam (tussen de afzonderlijke woorden een punt) @zh.landschapsbeheer.nl. Bijvoorbeeld [email protected]

  > eindredactie Landschapsbeheer Zuid-Holland > tekstredactie De Lynx, Wageningen > grafisch ontwerp Michelangela, Utrecht > druk ZuidamUithof, Utrecht> oplage 4500 ex. > fotografie Landschapsbeheer Zuid-Holland, e.a.

  >Colofon

  landschapsbeheer zuid-hollandIeplaan 35 2742 ZG Waddinxveen Telefoon (0182) 683 [email protected]Rabobank 322495806, KvK 41150748

 • 3jaarverslag 2012 vrijwilligerswerk in zuid-holland

  Door

  >Voorwoord

  De kracht van bescheidenheid Opvallend, zo bescheiden als vrijwilligers vaak zijn over hun acti-viteiten. Het is blijkbaar niet nodig om er een show van te maken of erkenning van anderen te krijgen voor hun inspanningen. Veel belangrijker is dat weer een bijdrage is geleverd aan het mooi en waardevol houden van de natuur in onze provincie, onze leefomge-ving. Of dat er gezellig en lekker buiten is gewerkt met gelijkgestem-den. De motivatie is persoonlijk, maar het resultaat van het werk zorgt ervoor dat het landschap mooi en beleefbaar blijft voor mens, dier en plant. Daarmee krijgt de opbrengst van alle inspanningen een maatschappelijke waarde. Een mooier landschap door een hel-pende hand en bescherming van bedreigde soorten, vanuit hechte groepen vrijwilligers.

  De ondersteuning en waardering die wij namens Provincie Zuid-Hol-land en ook de Nationale Postcode Loterij mogen geven en uitspre-ken, heeft tot doel het vrijwilligerswerk vlot en soepel te laten verlo-pen. Met raad en daad staan wij de vrijwilligers bij om het werk goed, leuk en veilig voor elkaar te krijgen. Met kennis, cursussen en uitleen van gereedschap dragen wij ons steentje bij aan de werkzaamhe-den van de vrijwilligers. De kosten die wij maken zijn bescheiden ten opzichte van de enorme bijdrage die de vrijwilligers leveren. Toch leven we in een tijd dat iedere eurocent moet worden omgedraaid. Het door de Provincie beschikbaar gestelde budget staat permanent onder druk. Maar ook als organisatie blijven we bescheiden. Het zijn tenslotte de vrijwilligers die enorme prestaties leveren.

  Het is belangrijk om al die vrijwilligersactiviteiten en vooral de resul-taten daarvan bij elkaar te brengen en te beschrijven. Dat maakt indruk en daar mogen we samen trots op zijn. In ons landelijke verband brengen we de inspanningen van alle landschapsvrijwil-ligers bij elkaar. Daardoor weten we dat er op jaarbasis in Neder-land 62.000 mensen met hart en ziel actief zijn. En met resultaten waar we stil van worden. Trots maar bescheiden gaan we verder. Vol goede moed en in de overtuiging dat ons landschap alleen waarde-vol kan blijven voor volgende generaties door een actieve bijdrage van bewoners en gebruikers.

  Felix Schrandt Directeur

  >Inhoud

  > Resultaten landschapsonderhoud

  > Resultaten weidevogelbescherming

  > Resultaten soortenbescherming

  > Diensten beter toegesneden op vrijwilligers

  > Vrijwilligersgroepen 2012 op de kaart

  > Weer veel vrijwilligers opgeleid en bijgeschoold

  > Vrijwilligers in het zonnetje gezet

  > Publieksevenement trekt mensen naar buiten

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

 • vrijwilligerswerk in zuid-holland jaarverslag 2012

  Tijdens het seizoen 2011-2012 is door vrijwilligers weer een enorme hoeveelheid werk verzet in het landschapsonderhoud. Meer dan 22.000 uren werk door alleen al de landschapsgroepen. Er meldden zich afgelopen jaar zes nieuwe landschaps-groepen die zich door Landschaps-beheer Zuid-Holland laten onder-steunen. Helaas vielen er ook groepen af waaronder de pluktuinvereniging Cronesteijn in Leiden, omdat de gemeente geen toekomst meer ziet in de pluktuin. Een groeiend aantal vrijwilligers is eenmalig of gedurende korte tijd actief, bijvoorbeeld op werkdagen zoals de Natuurwerkdag en maatschappelijke stages.

  4

  >Resultaten landschapsonderhoud

  > Dankzijinzetvanvrijwilligersblijvenknotbomeneenparelinonslandschapfoto boven landschapsbeheer zuid-holland, foto onder mirjam van donselaar

  Het aantal door Landschapsbeheer Zuid-Holland ondersteunde vrijwilligers nam in 2012 toe tot in totaal ruim 4700 vrijwilli-gers. Deze toename is vooral te danken aan de stijging van het aantal landschapsvrij-willigers dat regelmatig actief is. In totaal werken nu bijna 1700 mensen met regel-maat aan het onderhoud van het landschap in de provincie Zuid-Holland, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2007. Het

  Dat doen we samen nog meer vorm en inhoud. Het gemiddelde aantal deelnemers per groep lijkt trendmatig te stijgen: van gemiddeld ruim 13 in 2007 naar 17 in 2012.Het aantal middelbare scholieren dat deel-nam aan een werkdag in het landschap steeg van 0 in 2007 naar 570 in 2012 (een toename van 135 ten opzichte van 2011). Bij de aantallen soortenvrijwilligers en basisscholieren was sprake van een lichte

  aantal ondersteunde landschapsgroepen is ondanks enkele weggevallen groepen gro-ter dan ooit (109 groepen). Daarbij wordt meer samengewerkt met terreinbeheerders waaronder het Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer. Landschapsbeheer Zuid-Holland verzorgt mede de werving van nieuwe vrijwilligers en ondersteunt de groepen met onder andere gereedschaps-uitleen en cursussen. Zo krijgt ons motto

 • 5jaarverslag 2012 vrijwilligerswerk in zuid-holland

  afname. Daar staat tegenover een forse toename van het aantal deelnemers aan de landelijke Natuurwerkdag. In 2012 deden in Zuid-Holland ruim 1400 mensen mee.De veelgenoemde trend dat het vrijwilligers-bestand vergrijst, blijkt ook uit onze cijfers. Het percentage 50 plussers ligt momenteel op 52%, in 2007 was dat nog 30%. Overigens betekent dat dus nog altijd dat ongeveer de helft van de vrijwilligers jonger is dan 50 jaar.

  Onderhoud landschapselementenDe resultaten in het landschapsonderhoud worden gemeten in punt-, vlak- en lijnele-menten, met als voorbeelden hoogstam-fruitbomen (te meten per stuk), geriefbosjes (per vierkante meter) en knotbomenrijen (in meters). Bij de groepen die punt-, en vlakele-menten beheren, is het aantal beheerde ele-menten vrij constant. Er lijkt wel een dalende trend te zijn in het aantal meter lijnelemen-ten dat per groep wordt beheerd, van gemid-deld bijna 500 meter in 2007 tot 170 in 2012. Het is niet duidelijk waardoor deze afname wordt veroorzaakt. Mogelijk komt dit door verminderde activiteit van een aantal groe-pen die in het verleden veel knotbomenrijen beheerden. AantallenvrijwilligersondersteunddoorLandschapsbeheerZuid-Holland,opgesplitstnaardiversedoelgroepen,indeperiode2007-2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  5000

  4500

  4000

  3500

  3000

  2500

  2000

  1500

  1000

  500

  0

  landschap soorten weidevogels natuurwerkdag basisscholen middelbare scholen totaal

  > InekeLaroo(inhetmidden) fotojoep derksen

 • 6 vrijwilligerswerk in zuid-holland jaarverslag 2012

  Met gemengde gevoelens kijken we terug op seizoen 2012. Goed nieuws is dat het aantal weidevogelbescher-mers in Zuid-Holland licht toenam van 602 naar 620 vrijwilligers. Ook goed nieuws is dat na het broedsei-zoen veel gruttos met jongen zijn waargenomen en het broedsucces van de grutto lijkt dan ook heel redelijk. Helaas is tegelijkertijd een afname te zien van het aantal gevonden nesten van de grutto, tureluur en kievit. Dit is in overeen-stemming met de landelijke trend. Het gemiddelde broedsucces van de weidevogels lijkt no