Jaarverslag Vrijwilligerswerk 2011

download Jaarverslag Vrijwilligerswerk 2011

of 11

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Het jaarverslag vrijwilligerswerk 2011

Transcript of Jaarverslag Vrijwilligerswerk 2011

 • 2011

  >Resultaten in Natuur en Landschap>Informeren en inspireren>Samenwerken, elkaar versterken

  jaa

  rv

  er

  sla

  g vr

  ijw

  illi

  gers

  wer

  k

 • 2 3vrijwilligerswerk in zuid-holland jaarverslag 2011 jaarverslag 2011 vrijwilligerswerk in zuid-holland

  Door Door

  >Voorwoord

  Landschapsbeheer Zuid-

  Holland maakt deel uit

  van het samenwerkings-

  verband Landschaps beheer.

  Het samenwerkingsverband,

  bestaande uit provinciale

  stichtingen Landschaps beheer

  en Landschapsbeheer Neder-

  land, stimuleert en cordi-

  neert de actieve zorg voor het

  Nederlandse cultuurlandschap.

  Lekker bezig

  Afgelopen jaar is er veel gesproken over natuur en landschap.

  Staatssecretaris Bleker heeft namens het kabinet natuur

  en landschap forse stappen terug laten zetten. Er is veel

  bezuinigd op een relatief bescheiden budget. Als organisatie

  hebben wij ons zowel landelijk als provinciaal ingespannen

  om helder aan te geven dat ondersteuning van vrijwilligers

  niet hetzelfde is als aanleg of beheer van natuur.

  Ondertussen zijn tijdens het Europees Jaar van de Vrijwilliger

  alle vrijwilligers gewoon weer lekker in natuur en landschap

  aan het werk geweest. Er is weer veel gerealiseerd. Dat

  gaat door, omdat vrijwilligers uit eigen motieven met de

  werkzaamheden bezig zijn. Het is leuk, gezond, interessant

  en het geeft een goed gevoel om samen met vele anderen

  bezig te zijn. Daardoor is de gezamenlijke prestatie er een

  om je petje voor af te nemen. Dit jaarverslag laat duidelijk de

  gemeten prestaties zien, maar ik zou ook wel eens de winst

  op plezier en gezondheid willen meten. Dat is, denk ik, net

  zo belangrijk als de bijdrage die wordt geleverd aan onze

  omgeving.

  Wij zijn blij dat we de politieke en daarmee financile steun

  blijven krijgen om vrijwilligers in landschap en natuur te

  ondersteunen. Dat doen we graag en ook graag goed. Daarom

  vragen wij om uw oordeel en advies om ons werk nog beter

  kunnen doen. Het belangrijkste blijft dat vrijwilligers met veel

  plezier actief zijn. Gezamenlijk wordt een enorm resultaat

  neergezet en daarvan doen we dan weer verslag, namens

  u allen. Want in stilte werken is prima, maar we zijn trots

  op onze prestaties en we willen laten zien wat we allemaal

  verzetten.

  Ik wens u voor 2012 weer een gezond en gelukkig

  vrijwilligersjaar toe.

  Felix Schrandt Directeur

  >Inhoud

  > Resultaten in Natuur en Landschap

  > Services voor vrijwilligers

  > Vrijwilligersgroepen op kaart

  > Cursussen

  > Evenementen voor vrijwilligers

  > Publieksevenementen

  > Samenwerken, elkaar versterken

  4

  9

  10

  12

  14

  16

  18

  >Landschapsbeheer Zuid-Holland

  > TrixBoumanbeschermtal10jaarlangweidevogels foto: floris scheplitz

  > Territoriaalgevecht foto: astrid kant > foto: floris scheplitz

  duin- en bollenstreek, haaglanden, leidenMarleen van der Lee (0182) 68 36 56 regiomedewerker

  wijk en wouden, de venen, ade-gebiedMarleen van der Lee (0182) 68 36 56 regiomedewerker

  gouwe wiericke, gouda, zuidplas, krimpenerwaard Erwin Pronk (0182) 68 36 73 regiomedewerker

  alblasserwaard, vijfheerenlanden Gijsbert Pellikaan (0182) 68 36 52 regiomedewerker

  delfland, voorne-putten, rotterdam Mirjam Eikelenboom (0182) 68 36 50 regiomedewerker goeree-overflakkee, hoeksche waard, ijsselmonde, eiland van dordtArjan Gijlstra (0182) 68 36 71 regiomedewerker

  >Contactpersonen in de regio

  >Overige medewerkersFelix Schrandt (0182) 68 36 66 directeurBas Looise (0182) 68 36 60 medewerker financinNelleke van Bergen (0182) 68 36 62 medewerker algemene zakenDorien Wiltjer (0182) 68 36 63 communicatieadviseur

  afdeling relatiesJohan Bezemer (0182) 68 36 61 afdelingscordinatorPieter Balkenende (0182) 68 36 54 cordinator

  afdeling ontwikkelingMaurice Kruk (0182) 68 36 53 afdelingscordinatorDebby Gerritsen (0182) 68 36 58 cordinatorJoanneke Anker (0182) 68 36 74 secretaresse

  afdeling uitvoering:Marcel Schildwacht (0182) 68 36 72 afdelingscordinatorAletta van der Zijden (0182) 68 36 55 cordinatorNick Kroese (0182) 68 36 67 projectmedewerkerCocky Koene (0182) 68 36 66 secretaresseCora Hillebrand (0182) 68 36 66 secretaresse

  Alle medewerkers hebben een eigen emailadres. Dit is als volgt opgebouwd: voor- en achternaam (tussen de afzonderlijke woorden een punt) @zh.landschapsbeheer.nl. Bijvoorbeeld aletta.van.der.zijden@zh.landschapsbeheer.nl.

  > eindredactie Landschapsbeheer Zuid-Holland

  > tekstredactie De Lynx, Wageningen

  > grafisch ontwerp Michelangela, Utrecht

  > druk ZuidamUithof, Utrecht

  > oplage 3500 ex.

  > fotografie Landschapsbeheer Zuid-Holland, e.a.

  >Colofon

  landschapsbeheer zuid-holland

  Ieplaan 35

  2742 ZG Waddinxveen

  Telefoon (0182) 683 666

  info@zh.landschapsbeheer.nl

  www.landschapsbeheerzuidholland.nl

  Rabobank 322495806, KvK 41150748

 • 5vrijwilligerswerk in zuid-holland jaarverslag 2011 jaarverslag 2011 vrijwilligerswerk in zuid-holland

  Aantal nesten per

  100 hectare 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  kievit 31,9 37,9 37,9 36,4 35,3 29,9 30 28,4 28,6

  grutto 13,6 15 14 13,5 9,4 12,1 11,3 11,7 11

  tureluur 4 5,2 4,8 4,6 3,7 4,4 4,2 4,8 4,8

  scholekster 5,9 8,1 7,4 6,8 4,3 5,6 6,1 6,1 6,5

  slobeend 1,3 1,2 1,2 1,1 0,7 1,0 1,1 0,7 0,7

  Hoewel het vinden van het eerste

  kievitsei vroeger nog een Friese

  aangelegenheid was, wordt dit

  eerste ei al sinds een aantal jaren

  buiten Friesland gevonden. Dit jaar

  werd het eerste kievitsei voor het

  eerst in Zuid-Holland gevonden, op

  6 maart door Sjaak Rasens in

  Maasland. Controleurs van Land-

  schaps beheer Nederland, Stichting

  Beheer Natuur en Landelijk gebied

  en Mirjam Eikelenboom, regiomede-

  werker van Landschapsbeheer

  Zuid-Holland, stelden vast dat het

  om een vers ei ging. Het eerst

  gemelde grutto-ei in Zuid-Holland

  werd op 9 april gevonden in

  Zwammerdam. Deze eerste vond-

  sten gaven de aftrap voor het

  weidevogelseizoen.

  In Zuid-Holland waren afgelopen jaar ruim4500 vrijwilligers actief in natuur en landschap. Landschapsbeheer Zuid-Holland ondersteunt bijna 100 groepen op verschillende manieren. Elke groep zet zich met passie in voor een bepaalde soort of een bepaald type beheer. Bijvoorbeeld door de kuikens van de grutto en andere weidevogels te beschermen of door padden over te zetten tijdens de trek in het vroege voorjaar. En dan is er een grote groep vrijwilligers die seizoensgericht ons landschap onder-houdt, bijvoorbeeld door wilgen te knotten. De resultaten van de inzet van deze verschillende vrijwilligersgroepen zijn indrukwekkend.

  4

  Gevolgen zeer droog voorjaar blijken mee te vallenHet voorjaar was extreem droog. Er was

  zorg dat een groot aantal gruttos niet tot

  broeden zou komen, zoals zich in 2007 lijkt

  te hebben voorgedaan. In eerste instantie

  bereikten ons ook alarmerende berichten

  uit het veld, dat er weinig gruttonesten

  werden gevonden. Gelukkig lijkt dat zich

  gedeeltelijk te hebben hersteld.

  >Resultaten in Natuur en Landschap

  Weidevogelbescherming

  Uitkomst van de nestenVan de gevonden nesten kwam maar liefst

  82% uit. De predatie was laag met gemid-

  deld 9,1% (zie figuur 3). Geen enkele wei-

  devogelgroep had te maken met meer dan

  20% predatie. In totaal werden 2100 nesten

  actief beschermd. De genomen bescher-

  mingsmaatregelen bleken zinvol: 83% van

  alle beschermde nesten kwam uit.

  Monitoring steeds belangrijkerSinds 2010 is het aantal maaidatumperce-

  len toegenomen. Dit komt door de nieuwe

  voorwaarden van de SNL (Subsidieregeling

  Natuur- en Landschapsbeheer). In de weide-

  vogelgebieden waar contracten worden

  afgesloten, moet een minimum aandeel

  percelen met een verlate maaidatum aan-

  wezig zijn (afhankelijk van de dichtheid aan

  weidevogels). Omdat op deze percelen in

  de regel niet naar nesten gezocht hoeft te

  worden, komen de hier aanwezige broed-

  paren niet terug in de telling van het aantal

  gevonden nesten. Op 40 maaidatumperce-

  len registreerden vrijwilligers en agrarirs

  gegevens over het gedrag.V erwerking van

  de gegevens door Landschapsbeheer Zuid-

  Holland geeft een schatting van het aantal

  broedparen. Op en in de directe omgeving

  van de percelen werden broedparen geteld

  van 170 gruttos en 138 kieviten. Op basis

  van deze waarnemingen kan het mozaek-

  beheer worden geoptimaliseerd.

  > Figuur1Hetaantalgevondennestenvandegruttowasin201111,0per100ha.terwijldatin201011,7was.Dekievitbleefstabiel:van28,4naar28,6nestvondstenper100ha.

  > Langgrasbiedtkuikenszoalsditgruttojongbeschermingenvoedsel. foto adri de groot

  > Figuur2.Hetaantalvrijwilligersblijftnaeenteruggangweerstabiel.Hetoppervlakwaarvangegevensbinnenkwamennamietstoe,vooralomdatinNieuwkoopvanveelmeerbedrijven

  gegevenswerdengeregistreerd(van2001zijngeengegevensbeschikbaardoordeMkz-crisis).

  > Ookditjaarweerveelkievitsjongenfoto:adri de groot

  > Figuur3Predatieneemtaf.opheleprocenten,waardoordetotalenkunnenafwijken.

  Omvang weidevogelbescherming en binnengekomen gegevens

  Uitkomstresultaten van gevonden nesten met bekend resultaat