Jaarverslag van het Streekarchief Hollands Midden en ... Op 22 januari vond de startbijeenkomst...

download Jaarverslag van het Streekarchief Hollands Midden en ... Op 22 januari vond de startbijeenkomst plaats,

If you can't read please download the document

 • date post

  28-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag van het Streekarchief Hollands Midden en ... Op 22 januari vond de startbijeenkomst...

 • Jaarverslag van het Streekarchief Hollands Midden en Krimpenerwaard (gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle, Bergambacht, Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist) over 2004

 • Jaarverslag 2004 STREEKARCHIEVEN 3

  HOLLANDS MIDDEN

  EN

  KRIMPENERWAARD

  Organisatieontwikkeling RHC-vorming Zuid-Holland Oost (1): fusie streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard. Met het ontstaan van het streekarchief Midden-Holland per 1 januari 2005, een fusie van de streekarchieven Hollands Midden te Gouda (SAHM) en Krimpenerwaard te Schoonhoven (SAK) is een stap gezet op weg naar vorming van een Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuid-Holland Oost. De vorming van RHC’s is één van de antwoorden van het archiefwezen op de toenemende vraag van gebruikers naar digitaal toegankelijke historische informatie (virtueel archief) en de toename en diversifiëring van gebruikersgroepen. Een groter archief heeft meer middelen om daar op in te spelen en is interessanter en zichtbaarder voor andere culturele partners waarmee samengewerkt kan worden voor nieuwe gebruikers zoals leerlingen uit het voortgezet onderwijs, toeristen, etc. (zie BAM! en Goudanet op pag. 3). De provincie Zuid-Holland ondersteunt en faciliteert de ontwikkeling van 6 RHC’s in de provincie, waarvan Zuid-Holland Oost er één is. De besturen van de streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard hebben in 2003 besloten om onderzoek te laten doen naar een fusie van de beide streekarchieven. Een projectgroep onder leiding van de streekarchivaris van het SAHM / streekarchivaris a.i. van het SAK voerde het onderzoek uit in de periode september 2003 – juni 2004 met begeleiding van het bureau Spanjersberg & Pe uit Den Haag. Het onderzoek werd vastgelegd in een fusierapport met daaraan gekoppeld een nieuwe gemeenschappelijke regeling ter vervanging van de twee bestaande regelingen. Rapport en gemeenschappelijke regeling werden in de vergaderingen van de algemene besturen van beide archiefinstellingen resp. op 14 en 16 juni goedgekeurd. De behandeling in de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, elf in totaal, vond plaats in de periode augustus – november. In de raadscommissies van de gemeenten Nederlek en Schoonhoven werd door de streekarchivaris een nadere toelichting gegeven op de fusieontwikkeling. Alle gemeenteraden zijn akkoord gegaan met de fusie van de twee streekarchieven. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten werd op 17 januari 2005 geëffectueerd. Met terugwerkende kracht is de fusie per 1 januari 2005 een feit.

  Waar is meer informatie te vinden over de fusie?

   Intentieverklaring (november 2003);

   Fusierapport en gemeenschappelijke regeling (mei 2004).

  RHC-vorming Zuid-Holland Oost (2): Groenehartarchieven (GHA) Het vormgeven van de historie van het Groene Hart is het thema van het ambtelijk samenwerkingsverband van de streekarchieven Midden-Holland (Krimpenerwaard & Hollands Midden), Rijnlands Midden en Rijnstreek. Voor de gebruikers van historische informatie wordt dit zichtbaar via www.groenehartarchieven.nl. Het nieuwste paradepaardje van de GHA vormt de digitale historische encyclopedie, in opbouw sinds december. De organisatie van deze ambitie krijgt steeds meer structuur:

   Het diensthoofdenoverleg GHA komt maandelijks bijeen;

   De werkgroep informatievoorziening is ingesteld voor het beheer van de historische informatievoorziening via de gemeenschappelijke website; ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie diensten;

   In december verscheen het Informatieplan Groene Hart Archieven. Dit geeft aan op welke gebieden binnen de informatievoorziening nauwere samenwerking van de Groene Hart Archieven vruchtbaar is en hoe daaraan vorm gegeven kan worden;

   Het verschijnen van de notitie Samenwerking met betrekking tot het toezicht op de dynamische en semi-statische archieven binnen de Groene Hart Archieven in oktober vormt het startpunt voor de opbouw van een gezamenlijke archiefinspectie;

 • Jaarverslag 2004 STREEKARCHIEVEN 4

  HOLLANDS MIDDEN

  EN

  KRIMPENERWAARD

   In het najaar is de werkgroep educatie ingesteld die als eerste opdracht heeft gekregen de ontwikkeling van een gezamenlijk cursuspakket en een onderzoeksgids als basis voor historisch onderzoek in de GHA;

   De Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland stelt projectsubsidies beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten.

  Waar is meer informatie te vinden over de samenwerkende Groene Hart Archieven?

   Rapport Structurele Samenwerking en RHC Vorming Groene Hart Archieven; onderzoek naar structurele samenwerking tussen de vier streekarchiefdiensten in het Groene Hart (november 2003);

   Verslag van de conferentie Regionaal Historisch Samenwerken regio Zuid-Holland Oost, 11 december 2003;

   Conceptnotitie Samenwerking met betrekking tot het toezicht op de dynamische en semi- statische archieven binnen de Groene Hart Archieven (oktober 2004);

   Informatieplan Groene Hart Archieven (december 2004);

   www.groenehartarchieven.nl.

  BAM! en Goudanet

  Bibliotheek, archief en museum worden als BAM! en Goudanet een begrip dat staat voor een werkelijk succesvol samenwerkingsverband tussen culturele instellingen. Creativiteit, toegevoegde waarde, kansen en citymarketing zijn de kenmerken van deze chemie. Jaarlijks sterker en met steeds meer structuur naar buiten tredend. Het doel:

   Het ontwikkelen van cultuureducatieve projecten voor het voortgezet onderwijs die passen in de omslag naar een nieuwe didactiek, naar omgevingsonderwijs en actief leren (BAM!);

   Een geïntegreerde zoekfaciliteit en inlichtingenservice ter verbetering van de dienstverlening (Goudanet).

  BAM! Op 22 januari vond de startbijeenkomst plaats, na een aanloopperiode in 2003 waarin het werkplan BAM! Regionaal Cultuurplein werd ontwikkeld. In juni verscheen de eerste BAM! nieuwsbrief en in september kwam het eerste project van de BAM!-instellingen tot stand: Breekbaar, een doe-, ervaar- en kijkproject voor leerlingen van 3 VMBO voor het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV). Over de BAM!-projecten leest u meer in hoofdstuk 4. Het BAM! projectbureau wordt gedurende drie jaar ondersteund door de provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda. Goudanet. Op 13 december werden tijdens een conferentie in de Goudse Schouwburg de resultaten van het project Goudanet gepresenteerd met een interactieve sessie waarbij de directeuren van bibliotheek, archief en museum hun visie gaven op de digitale samenwerking. Een jaar van hard werken door medewerkers van de drie organisaties in drie deelprojecten ging aan deze gebeurtenis vooraf. Eigenlijk was 13 december een beginpunt, nl. het begin van een route van innovaties in digitale dienstverlening van de drie instellingen. De eerste mijlpaal zal zijn de presentatie van een jeugd- en jongereninterface waarvan de ontwikkeling in het laatste kwartaal van 2004 is gestart. De pilot Goudanet werd ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en OC&W.

 • Jaarverslag 2004 STREEKARCHIEVEN 5

  HOLLANDS MIDDEN

  EN

  KRIMPENERWAARD

  Waar is meer informatie te vinden over BAM! en Goudanet?

   Werkplan BAM! Regionaal Cultuurplein (november 2003);

   Rapport Goudanet: méér dan de som der delen. Directeuren enthousiast over digitaal samenwerkingsverband (december 2004);

   Rapport Samenwerking tussen bibliotheken, archieven en musea (december 2004);

   www.goudanet.nl;

   www.cultuurplein.org.

  Stichting Boughaz

  Met het project Boughaz vertelden drie generaties Marokkanen in mei – juni 2003 hun persoonlijke verhaal, hun geschiedenis, voor de camera aan Gouda en omgeving. Het was de start voor het vastleggen van de geschiedenis van de Marokkaanse migratie naar deze stad en regio. Hieraan is continuïteit en structuur gegeven door de oprichting bij notariële akte van 3 september 2004 van een Stichting onder gelijkluidende naam. De Stichting heeft tot doel de reconstructie en het herkenbaar maken van de Marokkaanse geschiedenis in de regio Gouda, het bevorderen van de kennis van en belangstelling voor deze geschiedenis en het verzamelen en bewaren van deze historie. Op het programma van de Stichting staat het project “Emigratie en remigratie. Over dromen en werkelijkheden”: een filmische documentaire, een fototentoonstelling en eventueel een fotoboek, te realiseren in 2005. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit allochtonen en autochtonen, de streekarchivaris maakt deel uit van de adviescommissie van het bestuur. Boughaz is tegelijkertijd een mooi voorbeeld van een project waarbij de integratie vanuit een culturele invalshoek wordt benaderd. Marokkanen zijn trots op hun geschiedenis en laten dat zien aan de buitenwereld. Boughaz wijkt daarom af van de geijkte projecten gericht op het wegwerken van achterstanden of begeleiding naar de arbeidsmarkt. Deze benaderingswijze was voor minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Immigratie reden om als onderdeel van haar werkbezoek aan Gouda op 26 april het streekarchief te bezoeken. Zij werd voorgelicht over het project Boughaz en de toekomstplannen door de streekarchivaris en een afvaardiging van het voorlopige bestuur van de Stichting Boughaz in oprichting. De nieuwe stichting trad als zodanig voor het eerst naar buiten tijdens de studiedag over het onderwerp “Migratie en lokale geschiedenis” georganiseerd door het Ne