JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil...

of 12 /12
1 JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019

Embed Size (px)

Transcript of JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil...

Page 1: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

1

JAARVERSLAG

Ondernemingsraad

2019

Page 2: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

2

Inhoudsopgave

1 VOORWOORD ....................................................................................................................... 3

2 Verkiezingen ondernemingsraad ............................................................................................ 4

3 Samenstelling ondernemingsraad........................................................................................... 5

4 Commissies ........................................................................................................................... 6

4.1 VGWM commissie.......................................................................................................... 7

4.2 Sociale commissie .......................................................................................................... 8

4.3 Financiële commissie ..................................................................................................... 9

4.4 Achterban commissie ................................................................................................... 10

5 Vergaderingen .................................................................................................................... 11

6 Behandelde advies- en instemmingsaanvragen ..................................................................... 12

6.1 Sluiting Nieuwegein ..................................................................................................... 12

6.2 Investeringen wagenpark ............................................................................................. 12

6.3 AVG (GDPR) ................................................................................................................. 12

6.4 Roosterwijziging Zoetermeer ........................................................................................ 12

6.5 Eigenrisico drager WGA................................................................................................ 12

Page 3: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

3

1 VOORWOORD

Hallo collega,

Dit is ons 1e jaarverslag van wat voor ons een spannend jaar is geweest.

Met dit jaarverslag willen wij jullie informeren wat wij allemaal gedaan hebben

Het afgelopen jaar zijn er ondernemingsraadsverkiezingen gehouden en is er een nieuwe

ondernemingsgraad geïnstalleerd.

Snel na de verkiezingen zijn een voorzitter, vicevoorzitter, en een 1e en 2e secretaris gekozen die

samen het dagelijks bestuur vormen.

Van een rustige start is geen sprake geweest.

Wijzigingen in de ondernemingsraad bezetting, cursus voorbereiding, een eerste

instemmingsaanvraag,

Wij moesten er direct staan.

De meerderheid van ons is voor het eerst lid van een ondernemingsraad.

Om die reden hebben wij een cursus gericht op de WOR en ondernemingsraad commissies gevolgd.

Wij zijn na de cursus direct met het inrichten van commissies aan de slag gegaan.

Voor de meeste or leden (ook die herkozen zijn) is lid zijn van commissies nieuw.

Door te werken met commissies kunnen wij de taken verdelen en én alle leden op hun taak- en

kennisgebieden inhoudelijk betrokken maken.

De commissies zijn voortvarend van start gegaan en hebben veel werk verzet hebben.

Iedere commissie zal in dit document verslag doen waar zij mee bezig zijn geweest het afgelopen

jaar.

Al met al hebben wij een vliegende start gehad.

Wij zijn goed op weg maar kunnen én gaan ons best doen om het, het komende jaar nog beter te

doen.

Tot ziens op een van onze locaties

Page 4: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

4

2 Verkiezingen ondernemingsraad

Op 28 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de huidige ondernemingsraad gehouden.

Er was dit keer gekozen voor een onlineverkiezing via OnlineORverkiezingen.nl.

De kiesgerechtigden konden op 28 maart van 00.00 uur t/m 28 maart 23.59 online hun

stem uitbrengen.

Van de 561 kiesgerechtigden hebben 327 mensen (58,3%) hun stem uitgebracht.

Dit was het hoogste percentage ooit voor de verkiezingen bij Nedcargo.

Na de definitieve uitslag van de verkiezingen zijn de leden van de ondernemingsraad op 4

april geïnstalleerd.

Alle leden willen jullie nogmaals via deze weg danken voor het uitbrengen van jullie stem.

Alle documentatie over de verkiezingen zijn op te vragen bij de ondernemingsraad.

Page 5: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

5

3 Samenstelling ondernemingsraad

Na een aantal wijzigingen is de huidige samenstelling van de ondernemingsraad de

volgende:

• Paul Aartsen (voorzitter)

• Nathalie van Gool (vicevoorzitter)

• Nico Teunissen (1e secretaris)

• Ömer Witteveen (2e secretaris)

• Gwendolina Zondag

• Linda de Boom

• Dirk Pak

• Adriaan Blom

• Mehmet Yilmaz

• Fred Hazebroek

• Mattheo van der Linden

Helaas hebben wij na de verkiezingen van 2 leden van de ondernemingsraad afscheid

moeten nemen namelijk, Peter Banken en Jurriaan Poel.

De vacante zetels zijn ingevuld met Nico Teunissen en Mehmet Yilmaz

Er is door de ondernemingsraad gekozen voor het oprichten van een aantal commissies .

In het volgende hoofdstuk zal dit verder toegelicht worden.

Page 6: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

6

4 Commissies

Er zijn 4 commissies opgericht na de verkiezingen.

• VGWM commissie

• Sociale commissie

• Financiële commissie

• Achterban commissie

Door te werken met commissies kunnen de werkzaamheden verdeeld worden over alle or

leden.

In de volgende hoofdstukken wordt er uitgelegd wie er in welke commissie zitting hebben

en wat deze commissies zoal gedaan hebben in 2019.

Page 7: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

7

4.1 VGWM commissie

Na de installatie van de OR zijn we ook als VGWM aan de slag gegaan. De VGWM (veiligheid,

Gezondheid, Welzijn en Milieu) commissie bestaat uit 6 leden, 4 leden zijn lid van de OR (Dirk, Nico,

Linda en Gwen) en de resterende 2 leden zijn Paul van den Boom en Robin Peffer. Deze

samenstelling is een goede afvaardiging van onze organisatie in Nederland

Tijdens de eerste bijeenkomst is de voorzitter (Paul) en de secretaris (Gwen) gekozen.

In totaal zijn we in 2019 3 keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten komen o.a. de

veiligheidscijfers aan bod, en is de risico inventarisatie en evaluatie goedgekeurd en wordt het

bijbehorend plan van aanpak geborgd.

Ook hebben we rondgangen door de diversen warehouses gemaakt, dit zullen wij komend jaar

blijven doen.

Jaarlijks zal de VGWM 8 keer bij elkaar komen (op diversen locaties), ook zijn we in januari 2020 op

cursus geweest. Op deze cursus hebben we nog meer handvatten gekregen om de veiligheid,

het welzijn, de gezondheid en het milieu binnen Nedcargo te vergroten.

Page 8: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

8

4.2 Sociale commissie

Deze commissie gaat zich bezighouden met en adviseren over arbeids- en sociale

vraagstukken, zoals arbeidsvoorwaardenregelingen en pensioenen.

De commissie bestaat uit 5 leden. Dit zijn Paul, Nathalie, Fred, Mehmet en Nico.

De commissie houdt zich in hoofdzaak bezig met de Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR).

Deze regeling geldt voor de meeste medewerkers in het warehouse en kantoor.

In 2018 is de toenmalige ondernemingsraad in overleg gegaan met de Directie van

Nedcargo over verlenging van de AVR, die op 31 december 2019 is afgelopen. Door

tijdgebrek en omdat een nieuw pensioenakkoord voor 31 december afgesloten moest

worden is er afgesproken om in 2019 verder te gaan met onderhandelen. De Directie

bood nog wel een loonsverhoging aan van 1.5% voor 2019, die is geaccepteerd door de

toenmalige ondernemingsraad.

Daarna zijn de onderhandelingen stopgezet en is er aangegeven dat men liever wacht op

de ondernemingsraadverkiezingen van maart 2019 om met de nieuwe ondernemingsraad

afspraken te maken, de door de Directie eerder gedane voorstellen werden hierbij

ingetrokken. Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of

binnen 3 jaar, dus voor 31 december 2021, een transitie van AVR naar CAO mogelijk is

voor de medewerkers in de AVR-functieschalen t/m schaal 7.

Er is over dit voorstel diverse keren overleg geweest tussen de sociale commissie en de

Directie en de commissie is tot de conclusie gekomen dat er bij zo’n ingrijpende wijziging

van arbeidsvoorwaarden, expertise van buitenaf nodig is. Daarop heeft de commissie

contact opgenomen met het FNV. Het FNV is al jaren nauw betrokken bij de AVR-

onderhandelingen. Via de FNV is Brigitte Staal de adviseur die de commissie zal

ondersteunen. Met haar is dan ook al meerdere malen overleg geweest over de transitie

van AVR naar CAO.

Aan personeelszaken (HR) is gevraagd om met berekeningen te komen waarbij de

verschillen zichtbaar tussen AVR en CAO zijn voor de meest voorkomende loonschalen.

Deze zijn inmiddels ontvangen en worden bestudeerd.

In december 2019 heeft de Directie een voorstel gedaan aan de ondernemingsraad om de

AVR-lonen met 2% te verhogen. De ondernemingsraad heeft hierop een tegenbod gedaan

van 3,5%. Uiteindelijk is een loonsverhoging van 2,5% afgesproken en een eenmalige

uitkering in december 2019 van € 200,-.

De commissie heeft voor 2020 een maandelijkse vergaderplanning gemaakt.

Over de transitie van AVR naar CAO zal regelmatig overleg worden gepleegd met de

Directie en indien nodig met het FNV. Wanneer hier weer ontwikkelingen over te melden

zijn zullen wij hierover communiceren.

Page 9: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

9

4.3 Financiële commissie

Deze commissie bestaat uit Paul, Ömer en Mattheo.

De commissie heeft in 2019 een aantal malen overleg gevoerd met de CFO (Jannine van

Lieshout) van Nedcargo. Hierbij zijn de kwartaalcijfers, financiële jaarverslag en de

begroting voor 2020 aan de orde geweest. Alhoewel wij niet echt financieel onderlegd zijn

hebben wij de overleggen als open en positief ervaren. Deze commissie zal zich in 2020

verder gaan verdiepen in het lezen van financiële stukken. Daarnaast zal er de aandacht

ook uitgaan naar huisvesting/vastgoed en beleid & budgetbewaking.

De commissie kan verder mededelen dat de ondernemingsraad €10.546,00 heeft

uitgegeven aan onder andere digitale verkiezingen, een WOR-cursus en ingewonnen

expertise ten behoeve van advies/instemmingsaanvragen.

Hieronder vinden jullie de specificatie van de uitgaven.

Page 10: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

10

4.4 Achterban commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het opmaken van berichten voor de medewerkers

die verspreid worden via de informatieborden, de tv schermen, flyers en via de app.

Vooral de Nedcargo app is een prettig middel om snel te communiceren.

De commissie bestaat uit Adriaan, Mattheo en Ömer.

Zoals een aantal leden van de ondernemingsraad beloofd hadden om ervoor te zorgen

dat wij zichtbaarder waren hebben wij deze commissie opgericht.

In het afgelopen jaar heeft de commissie meerdere malen berichten geplaatst op de

informatieborden en flyers gemaakt voor de vestigingsbezoeken.

Zij zijn afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar gekomen om het een en ander te

bespreken en berichten te maken. De bedoeling voor 2020 is om nog meer berichten te

verspreiden om de achterban nog meer op de hoogte te kunnen houden. De commissie

komt dan ook vanaf maart 2020 tweewekelijks bij elkaar om dit te bewerkstelligen.

Page 11: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

11

5 Vergaderingen

De ondernemingsraad heeft regelmatig vergaderingen met elkaar en met de Directie. Ook

de verschillende commissies komen regelmatig bij elkaar. Er zijn een aantal

overlegsoorten.

Or-overleg = ondernemingsraad met directie

Ov-overleg = ondernemingsraad

Db-overleg = dagelijks bestuur ondernemingsraad met directie

Commissie overleggen

Een overzicht van de vergaderingen van 2019 volgt hieronder.

Het or-overleg heeft 5 maal plaats gevonden

Het ov-overleg heeft 4 maal plaats gevonden

Het db-overleg heeft 3 maal plaats gevonden

VWGM-commissie is 3 maal samengekomen

Sociale commissie is 4 maal samengekomen + 2 maal met FNV

Financiële commissie is 2 maal samengekomen

Achterban commissie is 3 maal samengekomen.

Page 12: JAARVERSLAG Ondernemingsraad 2019mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1792/... · Men wil nu met de nieuw- gekozen ondernemingsraad onderzoeken, of binnen 3 jaar, dus voor

12

6 Behandelde advies- en instemmingsaanvragen

6.1 Sluiting Nieuwegein Door de beëindiging van de overeenkomst met Pally was er geen business case meer om locatie

Nieuwegein open te houden.

De ondernemingsraad heeft onder bepaalde voorwaarden ingestemd.

6.2 Investeringen wagenpark

Er is een flinke investering gedaan in het wagenpark waarvan de uitrol in 2020 zal plaatsvinden.

Er zijn hierbij direct ook afspraken gemaakt voor de spreiding van de investeringen in het wagenpark

op lange termijn.

De ondernemingsraad heeft onder bepaalde voorwaarden ingestemd.

6.3 AVG (GDPR)

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de

verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele

Europese Unie standaardiseert.

De werkgever heeft hiervoor de nodige stappen gezet door procedures op papier t e zetten en

afspraken te maken.

De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd.

6.4 Roosterwijziging Zoetermeer

Om een betere aansluiting te hebben op de planning van ritten is er een roosterwijzigingsverzoek

ingediend door de bestuurder.

De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd.

6.5 Eigenrisico drager WGA

Per 1-1-2020 is Nedcargo eigenrisicodrager voor de WGA premie voor de Nedcargo Food &

Beverages B.V. geworden. Voor de overige BV’s kwam de berekening niet positief uit voor Nedcargo.

De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd omreden dat de premie kosten hiermee aanzienlijk

dalen.

Voor degene die vragen hebben betreffende de advies- en instemmingsaanvragen kunnen deze

opvragen bij het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.