Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds...

of 14 /14
Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van gezamenlijk initiatief

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds...

Page 1: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017

De kracht vangezamenlijk initiatief

Page 2: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 2

1. Terug- en vooruitblik

Bijgaand treft u het jaaroverzicht aan van de Maatschappelijke Alliantie. In het jaaroverzicht zijn de belangrijkste activiteiten van de Alliantie opgenomen. Kenmerkend is daarbij dat de Maatschappelijke Alliantie het private initiatief van fondsen en bedrijven als uitgangspunt neemt en vervolgens bekijkt hoe dat private initiatief aansluit op het centrale dan wel lokale overheidsbeleid. In 2018 willen wij deze aanpak borgen door een ronde te maken langs alle betrokken departementen.

Het doel van deze ronde is als volgt:

1. Laten zien waar de Maatschappelijke Alliantie voor staat. De Alliantie faciliteert de verbinding tussen overheid en belangrijke actoren in de samenleving: fondsen en bedrijven en is zodoende een interessante partner voor de overheid.

2. Het inhoudelijk bespreken van de raakvlakken met de thema’s van de Maat-schappelijke Alliantie en het regeerakkoord. De Alliantie heeft hiervoor een inventarisatie gemaakt van alle aanknopingspunten met het overzicht van activiteiten dat de Alliantie heeft opgesteld. Het doel is om publiek-private samenwerkingsverbanden aan te gaan ter facilitering van de transities op het terrein van duurzaamheid en inclusiviteit.

3. Tevens zal worden besproken op welke manier de overheid structureel kan bijdragen aan een structurele financiering van de Maatschappelijke Alliantie.

De missie van de Maatschappelijke Alliantie laat zich als volgt omschrijven: werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. De Maatschappelijke Alliantie wil bijdragen aan meer maatschappelijk rendement door het initiatief te nemen voor:• gezamenlijke gedachtevorming;• bundeling van krachten;• het wegwerken van obstakels in de uitvoering.

De visie van de Maatschappelijke Alliantie is dat als we de ambities en initiatieven van fondsen, bedrijven en overheden beter op elkaar afstemmen, de impact toe-neemt. De Maatschappelijke Alliantie heeft een toegevoegde waarde door op lokaal, nationaal en internationaal niveau verbindingen te leggen die leiden tot meer maatschappelijk rendement. De Maatschappelijke Alliantie hanteert de volgende strategie:• het inventariseren, definiëren en realiseren van maatschappelijke kansen op

de gekozen thema’s;• het mobiliseren en slim combineren van netwerken, expertise en (financiële)

middelen van fondsen, bedrijven en overheden;• het ontwikkelen van tools voor het initiëren van concrete samenwerkings-

verbanden/allianties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Hiertoe worden zogenaamde ‘thematafels’ ingericht, waarin representanten van de overheid, de sector filantropie en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en samen-werken. De inzet van zo’n tafel is daarbij de waan van alledag te ontstijgen en richting te geven aan de ontwikkeling van een relevant maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast worden ook events georganiseerd om meerdere stakeholders tegelijker-tijd te bereiken.

2. Missie

Page 3: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 3

3. Bestuur

In 2017 heeft de Maatschappelijke Alliantie twee nieuwe bestuursleden verwelkomd. Cees Oudshoorn (algemeen directeur VNO-NCW en MKB-Nederland) is Bernard Wientjes opgevolgd als vice-voorzitter en Aaltje van Zweden (oprichtster Stichting Papageno) is als nieuw bestuurslid ontvangen. Het huidige bestuur bestaat uit:

De Maatschappelijke Alliantie maakt gebruik van een Raad van Advies (RvA). Commerciële leden van de RvA dragen financieel bij aan de Maatschappelijke Alliantie. De huidige RvA bestaat uit:

Geert Jan Baan, Noaber Foundation (per 1 januari 2017 / bijdrage in cash)Roland Boekhout, ING (per 1 november 2017 / bijdrage in cash)André Bolhuis, NOC*NSF, (per 1 januari 2017 / bijdrage in natura)Peter Bommel, Deloitte (per 1 januari 2017 / bijdrage in cash)Job Dura, Job Dura Fonds (per 1 juli 2017 / bijdrage in cash)Erik Geerling, NautaDutilh (per 1 januari 2017 / bijdrage in cash)Mariëtte Hamer, SER (per 1 januari 2017 / bijdrage in natura)Klaas Knot, De Nederlandsche Bank (per 1 juli 2017 / bijdrage in natura)Tjark Tjin-A-Tsoi, CBS (per 1 januari 2018 / bijdrage in natura)Wim van der Meeren, CZ (per 1 juli 2017 / bijdrage in cash)Marieke van Schaik, Nat. Postcode Loterij (per 1 januari 2017 / bijdrage in cash)

RvA vergadering 11 mei 2017Tijdens de eerste vergadering van de RvA op 14 december 2016 maakten de leden van de RvA onder meer kenbaar dat zij veel waarde hechten aan het belang van impact om te weten hoe succesvol je bent en hoe je je impact kunt vergroten. Daarom heeft de tweede vergadering van de RvA op 11 mei 2017 in het teken gestaan van impact. De volgende onderdelen zijn aan bod gekomen:• Young Impact: maatschappelijk impact met en door jongeren (Patrick Antho-

nissen). • Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal: impact op het gebied

van en dankzij circulaire economie (Thomas Rau). • SDG Fonds: impact door middel van een infrastructuur voor financiering van

innovatie op het gebied van de SDG’s (Steven van Eijck en Guus Kramer).

4. Raad van Advies

Jan Peter Balkenende

voorzitter bestuurCees Oudshoorn

vicevoorzitter bestuur

Irene Rompa

bestuurslidAaltje van Zweden

bestuurslid

Page 4: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 4

4. Raad van Advies

RvA vergadering 31 oktober 2017De derde vergadering van de Raad van Advies stond in het teken van migratie. Doel van deze bijeenkomst was om te verkennen hoe fondsen vanuit de optiek van het Ministerie SZW fondsen, bedrijven en overheid kunnen bijdragen aan een toe-komstbestendig migratiemodel voor Nederland en de regio. Samen met directeur-Generaal Jan-Kees Goet van Justitie & Veiligheid en zijn collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken is er gesproken over een integrale benadering van het migratievraagstuk met brede coalities om publieke en private inzet beter op elkaar af te stemmen en de gedachtenvorming en samenwerking op strategisch niveau te borgen. Daarbij hebben wij onze leden van de Raad van Advies gevraagd om te reflecteren op de beleidsvoornemens van de betrokken ministeries en de activiteiten van de Maatschappelijke Alliantie.

Verder is de Raad van Advies uitgebreid met vier nieuwe leden, te weten Wim van den Meeren namens CZ, Job Dura namens Stichting Job Dura Fonds, Roland Boek-hout namens ING en Klaas Knot namens De Nederlandsche Bank.

De tafels zijn gericht op de volgende thema’s: Gezond en Veilig Opgroeien, Gezond ouder worden, Migratie, Circulaire Economie en Cultureel Erfgoed. Naast de thema-tafels houdt de Maatschappelijk Alliantie zich ook bezig met activiteiten op het terrein van de Sustainable Development Goals en Filantropie en Wetenschap.In het overzicht op de volgende pagina’s is per thema aangegeven wat er tot nu is bereikt op de verschillende onderdelen. Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

• De Maatschappelijke Alliantie is een netwerkorganisatie die door fondsen, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen, de impact van maatschappelijke initiatieven wil vergroten. De Alliantie is geen uitvoeringsorganisatie en heeft ook niet de capaciteit om de implementatie van de maatschappelijke initiatieven ter hand te nemen. De Alliantie kan derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor de implementatiefase van initiatieven en de resultaten daarvan. Desondanks spant de Alliantie zich in om maatschappelijke impact en concrete resultaten te bewerkstelligen. Vanuit die gedachte zijn in het overzicht de resultaten als eerste opgenomen.

• In het overzicht is waar mogelijk in kaart gebracht wat de tafels hebben opge-leverd en in mindere mate het proces dat daaraan vooraf ging. Relatief veel van de werkzaamheden ontstaan vanuit de verkenning van de meerwaarde van het verbinden van fondsen, bedrijven en overheid. Ook komt het geregeld voor dat de match niet direct een tastbaar resultaat oplevert. Om het overzicht enigszins overzichtelijk te houden zijn voorbereidingen die onvoldoende hebben opgele-verd achterwege gelaten.

• Het overzicht betreft een weergave van een proces dat in beweging is. Het kan zijn dat de procesbegeleiding van de Alliantie tijdelijk wordt beëindigd en dat de begeleiding in een latere fase weer op verzoek van een van de stakeholders wordt opgepakt. Vandaar dat het overzicht met regelmaat zal worden geactualiseerd en aangevuld.

5. Toelichting themaoverzicht

Page 5: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Young Impact Celebration eventOp 30 mei 2017 vond de eerste editie van de Young Impact Celebration plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens dit evenement werden de Young Impact Award uitgereikt aan jongeren die zich inzetten voor een betere wereld. Er zijn 10.000 jongeren op dit evenement afgekomen en er is ruimte voor groei. Om na de Celebration de energie hoog te houden heeft de MA Young Impact de kans gegeven zicht te presenteren op het jaarlijkse VNG congres in Goes op 13 & 14 juni 2017.

Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries VWS & OCW.

Vervolg: MA is partner van Young Impact en probeert deze beweging de aan-komende jaren te vergroten en versterken.

Links:https://youngimpact.nlhttp://www.maatschappelijkealliantie.org/nieuws/fantastische-eerste-editie-van-young-impact-celebration

Trauma Sensitieve ScholenIn samenwerking met Augeo heeft MA op 2 november 2016 het symposium ‘Handle with Care’ georganiseerd in de Fokker Terminal in Den Haag. Daarbij zijn de resul-taten van een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen gepresenteerd. In een rondetafelgesprek onder leiding van Laurentien van Oranje zijn ideeën uitgewisseld over het optimaliseren van de begeleiding van kinderen op school die thuis veel stress meemaken.

De tweede bijeenkomst ‘Handle with Care’ heeft plaats gevonden op 12 mei 2017. De doelstelling van deze bijeenkomst was om onderwijsorganisaties, overheids-instanties en fondsen bij elkaar te brengen en te verbinden in het streven te komen tot een gezamenlijke aanpak van kindermishandeling en kinderverwaarlozing in samenspraak met het nieuwe kabinet. Steven van Eijck heeft vanuit de MA de dag voorgezeten en tevens heeft de MA geholpen bij inhoudelijke voorbereiding, een inhoudelijk verslag en de follow-up.

Betrokkenen: Augeo, Porticus, Bernard van Leer Foundation, Jongerentaskforce, PO-Raad, VO-Raad & Ministerie OCW.

Vervolg: Afhankelijk van de formatie van het nieuwe kabinet en de prioriteiten die daarbij worden gesteld.

Link:https://www.augeo.nl/en/symposium-handle-with-care/

I: Thema Veilig en gezond opgroeien en gezond ouder worden

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 5

Page 6: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar eventOp 6 september 2017 vond de 11e editie plaats van de Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar, een jaarlijks evenement met als doel een brug te slaan tussen politiek en private sectoren in de samenleving. Het bijbehorende maatschappelijk debat had dit jaar het thema ‘Onderwijs en jongeren in een kwetsbare positie’. Eén van de discussiepunten leverde een motie op die aan de regering en de Tweede Kamer is aangeboden.

Betrokkenen: Ministeries VenJ en OCW, De Vriendenloterij, Stichting Het Verge-ten Kind, Esther Vergeer foundation, Stichting SOVIC & MBO Rijnland.

Vervolg: Verkend wordt op welke manier het model op lokaal of regionaal kan worden geborgd.

Links:http://www.sovic.nl/eigen-programmas/sportieve-opening-van-het-parlementaire-jaar-sopjhttp://www.maatschappelijkealliantie.org/nieuws/succesvolle-11e-editie-van-de-sportieve-opening-van-het-parlementaire-jaar-2017

Meer Muziek in de Klas - digitaal componerenIn oktober 2017 hebben Samsung Nederland en stichting Méér muziek in de Klas een gezamenlijk project gelanceerd voor basisscholen dat draait om digitaal compo-neren. De partners willen basisschoolleerlingen en hun leerkrachten stimuleren om met zowel techniek als creativiteit bezig te zijn. Het componeren van muziek brengt kinderen in aanraking met technologie, hard- en software in een creatieve en muzikale context. Op deze manier worden kinderen opgeleid tot gekwalificeerde medewerkers van de toekomst door kennis en vaardigheden te combineren die in de 21e eeuw van belang zijn.

Betrokkenen: Samsung Nederland & Stichting Méér muziek in de Klas.

Link:https://www.meermuziekindeklas.nl/nl

I: Thema Veilig en gezond opgroeien en gezond ouder worden

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 6

Page 7: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Kerst Gala 2017 eventOp 14 december is het kerstgala georganiseerd door Méér muziek in de Klas. Het gala komt voort uit het tv-programma Lang leve de muziek show, waarin de afge-lopen maanden schoolklassen streden om een plekje in de grootste schoolband van Nederland. Dit jaar vertoonden 360 kinderen hun talent op het podium in de Ahoy in Rotterdam. De koningin was als erevoorzitter van het platform Méér Muziek in de Klas een van de eregasten van het evenement.

Betrokkenen: Stichting Méér muziek in de Klas, NPO, Van den Ende foundation & Ministerie OCW.

Vervolg: De Maatschappelijke Alliantie zal ook aan de volgende editie van dit evenement meewerken.

Link:http://www.maatschappelijkealliantie.org/nieuws/koningin-maxima-bij-kerst- muziekgala-2017

Scheiden zonder schadeHet platform (v)echtscheidingsalliantie is op 20 september bij de Maatschappelijke Alliantie gelanceerd in samenwerking met Minister Blok en André Rouvoet. Het doel van dit platform is om de maatschappelijke kosten van (v) echtscheidingen in kaart te brengen. De Alliantie heeft verkennende gesprekken met private partijen zoals fondsen, banken, verzekeraars en woningcorporaties, gefaciliteerd.

Betrokkenen: Ministerie JenV, Raad voor de rechtspraak, Nederlandse Orde van Advocaten, Kinderombudsman, Raad voor de Kinderbescherming, NJI, VNG, WRR,ING Bank, ABN AMRO, CZ, Triodos Foundation, Augeo & Villa Pinedo

Vervolg: De heer Rouvoet zal in het voorjaar van 2018 zijn bevindingen rapporteren.

Link:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/14/vervolg- divorce-challenge

I: Thema Veilig en gezond opgroeien en gezond ouder worden

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 7

Page 8: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Buurtverbetering Haagse SchilderswijkOp 27 november organiseerde de Maatschappelijke Alliantie een tafel op het thema Veilig en Gezond Opgroeien in het teken van buurtverbetering vanuit de basis-school in de Haagse Schilderwijk. Centraal stond een initiatief van LIFTcities, dat mede gebaseerd is op een succesvol onderwijsproject in Istanbul. In het project werken schoolteams, kinderen en ouders samen aan een inspirerende waarden-gemeenschap met het oog op de verbetering van de leefbaarheid en de kind- vriendelijkheid in multiculturele stadsbuurten. Aanwezigen waren de gemeente Den Haag, wijkagenten, basisschooldocenten en betrokken fondsen.

Betrokkenen: Gemeente Den Haag, Politie Haaglanden, De Beatrixschool, Stich-ting Verus, Stichting Boshuysen, Steunfonds Madurodam & Fonds 1818.

Vervolg: De MA blijft werken aan deze tafel en zet in op uitbreiding van het netwerk.

Link:http://www.maatschappelijkealliantie.org/agenda/bijeenkomst-werken-aan-buurt-verbetering-vanuit-de-basisschool

I: Thema Veilig en gezond opgroeien en gezond ouder worden

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 8

Page 9: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Rien van Gendt is executive fellow op het thema Migratie. Vanuit het perspectief van de vermogensfondsen zijn de volgende vier aandachtsgebieden met betrekking tot migratie geselecteerd als strategisch belangrijk: onderwijs/arbeidsmarkt, gezondheidszorg, sociale cohesie en beeldvorming. De Maatschappelijke Alliantie neemt deel aan besprekingen van themagroepen van de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) op het gebied van migratie en vluchtelingenproblematiek. Het accent van de Alliantie ligt niet op het verlenen van onmiddellijke noodhulp aan asielzoekers en migranten, maar op het zoeken van oplossingen op de middellange en lange termijn. Met als vertrekpunt de belangstelling van vermogensfondsen en filantropen om zich in te zetten voor het creëren van allianties met maatschap-pelijke organisaties, bedrijfsleven, overheden én migranten zelf.

Duurzaam MigratiemodelOp 9 maart jl. organiseerde de Maatschappelijke Alliantie in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) een tafel in het teken van een verken-ning naar een nieuw, duurzaam migratiemodel. Aanwezig waren stakeholders vanuit overheid, fondsenwereld, en nationaal en internationaal opererende NGO’s. Doel van het gesprek was een gerichte en zinvolle uitwisseling over het met elkaar realiseren van geslaagde integratie en participatie van statushouders. Daar is ook de internationale dimensie bij betrokken, zoals het faciliteren van legale door-migratie.

Betrokkenen: Adessium, Porticus, Start Foundation, VSB Fonds, UNHCR, VWN, StayHuman, Ministeries VenJ, Buza & SZW

Vervolg: In 2018 wordt in overleg met de rijksoverheid toegewerkt naar een strategisch overleg dat moet leiden tot meer publiek-private samenwerking ter bevordering van de integratie en participatie van statushouders

Links:http://www.maatschappelijkealliantie.org/agenda/tafel-duurzaam-migratiemodel

Thuis in AZCOp 20 juni 2016 organiseerde de Maatschappelijke Alliantie een tafel in het teken van de problematiek van het dysfunctioneel schuiven met vluchtelingenkinderen van azc naar azc. Met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek kan de Maatschappelijke Alliantie zich permitteren om te kijken naar oplossingen op de middellange termijn. De aanleiding voor deze tafel is dat in vele gesprekken met fondsen naar voren kwam dat initiatieven tegen de verhuisproblematiek aanlopen. Aanwezigen waren het Ministerie van J&V, de onderwijsraad, Stichting Vluchte-lingenwerk en betrokken fondsen.

Betrokkenen: Bernard van Leer Foundation, PIN, Adessium Foundation, JANIVO, VWN, Stichting de Vrolijkheid, Werkgroep: kind in azc, COA, Het Vergeten Kind, OTAV, onderwijsraad, Ministeries SZW, JenV en OCW & VNG.

Vervolg: Met JenV wordt verkend of de inzichten van fondsen en NGO’s kunnnen worden benut om de opvangvoorzieningen voor gezinnen met kinderen te opti-maliseren.

Link:http://www.maatschappelijkealliantie.org/agenda/tafel-duurzaam-migratiemodel

II: Thema Migratie

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 9

Page 10: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

We leven in een periode waarin grondstoffen schaarser worden en prijzen van grondstoffen stijgen. Hierdoor zullen circulaire verdienmodellen een steeds grotere concurrentie vormen voor het traditionele, lineaire model. De Maatschappelijke Alliantie heeft onder meer met Thomas Rau, onder meer grondlegger van het madaster, en NIBC bank verkend op welke manier de Alliantie een bijdrage kan leveren. Daarbij geldt als uitganspunt dat bij de transitie van een lineaire naar economie de menselijke maat leidend is.

Op het terrein van cultureel erfgoed is er nog geen sprake van een programma-tische aanpak. Desondanks is een aantal interessante initiatieven ontplooid. Zo heeft de Maatschappelijke Alliantie in 2017 meegedacht met de invulling van de vredesagenda van het Vredespaleis en de Carnegie Foundation en het aantrekken van partners. Dit heeft er onder meer aan bijgedragen dat de Carnegie Foundation ondertekenaar is van het SDG Charter en dat het Vredespaleis een SDG huis wordt.

Daarnaast ondersteunt de Maatschappelijke Alliantie bij de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument met de namen van de 102.000 Nederlanders die nooit een graf kregen. Het monument komt te staan in een brede groenstrook aan de Weesperstraat in Amsterdam, grenzend aan de tuinen aan de achterzijde van Museum de Hermitage. In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn alle onderzoeken verricht die nodig zijn voor de omgevingsvergunning, die onlangs is aangevraagd. De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2018.

III: Thema Circulaire Economie IV: Thema Cultureel Erfgoed

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 10

Page 11: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Eind september 2015 zijn door de VN nieuwe millenniumdoelen vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste internationale afspraken voor armoedebestrijding en duur-zaamheid. De Maatschappelijke Alliantie werkt samen met de SDG Charter door solution partnerships te faciliteren en fondsen bij de werelddoelen te betrekken.

SDG Impact Summit 2017 eventTwee jaar na het aannemen van de Sustainable Development Goals is op 25 sep-tember 2017 de balans opgemaakt. Ruim 450 vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, (lokale) overheden, young professionals en Kamerleden kwamen bijeen om af te spreken op welke manier er de komende jaren samengewerkt moet worden om de SDGs te bereiken.

Betrokkenen: SDG Charter NL, KIT & DSGC.

Vervolg: Het doel is om de SDGs nog meer onder de aandacht van de nationale politiek te brengen

Links:http://www.sdgnederland.nl/nieuws/meer-dan-450-vertegenwoordigers- verschillende-sectoren-sporen-politiek-aan-actie-ondernemen-op-duurzame- ontwikkelingsdoelenhttp://www.maatschappelijkealliantie.org/nieuws/450-vertegenwoordigers-nemen-actie-op-de-sustainable-development-goals

V: Thema Sustainable Development Goals

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 11

Page 12: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

De Maatschappelijke Alliantie zet zich in om de betekenis van wetenschap en filantropie in brede zin in Nederland naar een hoger niveau te tillen door het samenbrengen van alle hoogleraren in de filantropie en het informeren van de sector en het brede publiek via één kanaal.

Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) eventIn september 2017 heeft de NAP haar oprichting in 2016 officieel gevierd met een grote en inspirerende bijeenkomst getiteld ‘Rethinking the Netherlands’ in het Vredespaleis in Den Haag. Samen met prominenten uit de fondsenwereld, over-heid, politiek, wetenschap en het bedrijfsleven is er stilgestaan bij de betekenis van filantropie voor Nederland in het verleden, heden en in de toekomst tegen de achtergrond een sterk veranderende samenleving. Sprekers van de dag waren dr. Pamala Wiepking (EUR), prof. dr. Marco van Leeuwen (UU), drs. Mariëtte Hamer (SER), dr. Rien van Gendt (European Cultural Foundation), prof. dr. Bob de Wit (Nyenrode) en prinses Laurentien van Oranje (o.a. Missing Chapter Foundation). Tenslotte is de charter getekend, waar de achterliggende missie en doelstellingen van de NAP op vermeld staan: • het verbeteren van de positionering van filantropie als wetenschap; • kennis en expertise delen met alle betrokkenen uit de sector filantropie; • het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en de praktijk, zoals fondsen,

het bedrijfsleven en de overheid;• fungeren als een (inter)nationaal kenniscentrum;• het betrekken en enthousiasmeren van jongeren voor (onderzoek binnen de)

filantropie.

Betrokkenen: Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit, Maastricht University, Tilburg University, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business University, Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universi-teiten, Carnegie Stichting, Stichting Network of Philanthropic Professionals (NYPP).

Vervolg: De NAP zal in het kader van haar missie zowel online als offline activi-teiten ontplooien, waaronder het onderhouden van de website als kenniscentrum en het organiseren van verschillende bijeenkomsten. Zo zal op 29 januari 2018 de eerste editie van de NAP Thesis Award plaatsvinden als onderdeel van het sympo-sium ‘Government Policy and Nonprofit Finance’ op de VU in Amsterdam. Geert Sanders (Nyenrode) zal hier een lezing verzorgen en juryvoorzitter Mariëtte Hamer (SER) zal de prijs overhandigen aan de student die heeft gewonnen met haar of zijn scriptie. Tot de overige juryleden behoren Rien van Gendt (European Cultural Foundation/Maatschappelijke Alliantie), Marie Hélène Cornips (Fonds 21) en René Bekkers (VU). Tenslotte zal er worden ingezet op het zoveel mogelijk borgen van de activiteiten van de NAP binnen het netwerk van de partners.

Link:http://n-a-p.org/

VI: Thema Wetenschap en Filantropie

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 12

Page 13: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 13

Overzicht inkomsten en uitgaven 2017 (afgeronde bedragen)

6. Financiën

INKOMSTEN

PubliekSubsidie Ministerie Justitie en Veiligheid: € 375.000

PrivaatBijdrage leden van de Raad van Advies: € 125.000

Bijdrage overige: € 80.000

Bijdrage verhuur: € 15.000

Totaal: € 595.000

UITGAVEN

Personeel5,5 fte: € 410.000

KantoorHuisvesting, reiskosten, facilitair/overig: € 35.000

Events/Communicatie: € 40.000

Exploitatiereserve: € 110.000

Totaal: € 595.000

Page 14: Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 De kracht van ... · Betrokkenen: Janivo, Steunfonds Madurodam, VSB, Oranje Fonds, Albert Heijn, Ziggo Vodaphone, NPO, NJR, CJP, Ministeries

Jaarverslag Maatschappelijke Alliantie 2017 • 14

Maatschappelijke Alliantie De kracht van gezamenlijk initiatiefBurgemeester van Karnebeeklaan 6A2585 BB Den HaagTelefoon: 070 - 406 13 06E-mail: [email protected]: www.maatschappelijkealliantie.org