jaarverslag groothandelsgebouwen n.v., rotterdam ... Wonen, Gouda; Lid Raad van Commissarissen Unica

download jaarverslag groothandelsgebouwen n.v., rotterdam ... Wonen, Gouda; Lid Raad van Commissarissen Unica

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of jaarverslag groothandelsgebouwen n.v., rotterdam ... Wonen, Gouda; Lid Raad van Commissarissen Unica

 • jaarverslag groothandelsgebouwen n.v., rotterdam 2008

 • GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

  Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam

  Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam

  Telefoon: (010) 240 34 34

  Fax: (010) 240 34 30

  E-mail: info@groothandelsgebouw.nl

  Internet: www.groothandelsgebouw.nl

 • DE RODE LIJN

  Het Groot Handelsgebouw is nog steeds het grootste gebouw

  in Nederland. Het gebouw is gebouwd op een grondoppervlak

  van bijna 18.000 m², heeft met elf verdiepingen een bruto

  vloeroppervlak van bijna 130.000 m² en omvat ruim 99.000 m²

  verhuurbare kantoor - en bedrijfsruimte. De inhoud van het

  gebouw bedraagt maar liefst 446.000 m³ !

  Het gebouw heeft onder meer ruim 30.000 m² glas, 4.000 m²

  galerijen, 6.600 m² gangen, 21 liften, 164 toiletten, 7.000 m²

  dakterras en 4.000 m² dakbegroeiing. Dit alles moet worden

  beveiligd, schoongemaakt en dagelijks worden onderhouden.

  Jaarlijks wordt er 62.000 kg papier en 3.000.000 liter restafval

  gescheiden ingezameld en afgevoerd.

  Voor al deze activiteiten zijn dagelijks gemiddeld 40 personen

  in het Groot Handelsgebouw werkzaam. Zij werken voor diverse

  bedrijven waaraan het Groot Handelsgebouw onderhoud,

  schoonmaak en beveiliging heeft uitbesteed. Zij doen hun werk

  met grote toewijding en betrokkenheid.

  Het Groot Handelsgebouw profileert zich als een modern

  kantorengebouw waar gebruikers en huurders zich prettig en

  veilig voelen. Dat betekent dat hoge eisen worden gesteld aan

  beveiliging, onderhoud en schoonmaak van het gebouw. Strenge

  kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole zijn hierbij onontbeerlijk.

  Deze kwaliteitsnormen worden gekenmerkt door de Rode Lijn.

  Alle onderhoudsactiviteiten moeten voldoen aan de strenge

  minimumeisen en mogen daar niet onder komen.

  Om u een indruk te geven van de “werkers in het gebouw” en hen

  bij u onder de aandacht te brengen hebben wij een aantal van hen

  in dit jaarverslag opgenomen. Zij zijn degenen die de Rode Lijn

  dagelijks bewaken!

 • JAARVERSLAG Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Gegevens van de Raad van Commissarissen en directie 9 Verslag van de directie 11 Rapport van de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen 30

  JAARREKENING Grondslagen van de financiële verslaggeving 34 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 40 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2008 41 Geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen 2008 42 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2008 43 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 50 over 2008

  Vennootschappelijke balans per 31 december 2008 54 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2008 56 Toelichting op de vennootschappelijke balans 57 per 31 december 2008 Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 58 over 2008

  OVERIGE GEGEVENS Accountantsverklaring 62 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 63 Voorstel winstbestemming 2008 63 Kosten en beloningen Stichting Administratiekantoor 63 Groothandelsgebouwen Wet Melding Zeggenschap 63

  BIJLAGEN Kengetallen 66

  Ad Dankers, schilder

  INHOUD

 • Hierbij bieden wij u het verslag van de directie aan over de gang van zaken gedurende het boekjaar 2008, alsmede de jaarrekening 2008 van Groothandelsgebouwen N.V..

  De jaarrekening 2008 is door BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. gecontroleerd. De accountantsverklaring treft u aan op pagina 62 van het verslag. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 17 april 2009 zal worden gehouden, zullen wij u voorstellen om de jaarrekening 2008 vast te stellen.

  Alhoewel de vennootschap in haar jaarverslag 2007 al twijfels had over de algemeen economische verwachtingen in 2008 en de kantorenmarkt in het bijzonder, heeft zij echter niet kunnen bevroeden, dat de in 2007 ontstane kredietcrisis zo diep in de wereldeconomie zou ingrijpen en tevens aanleiding zou worden voor een ernstige wereldwijde economische recessie, waarvan ook thans het eind nog niet in zicht lijkt. Ondanks deze ongunstige economische omstandigheden heeft de vennootschap haar ingezette herstel van verbetering van de bezetting van het gebouw, de stijging van de huuropbrengsten en de versterking van haar financiële positie in 2008 kunnen voortzetten. Weliswaar is het jaar 2008 afgesloten met een negatief resultaat, zij het dat dit negatieve resultaat uitsluitend het gevolg is van “non cash items” als het afwaarderen van afgesloten renteswaps en een negatief indirect resultaat. De in 2008 door de vennootschap gerealiseerde “echte” kasstroom daarentegen is in 2008 substantieel verbeterd. De raad ondersteunt de visie van de directie dat, gezien de huidige economische situatie en de zeer ongunstige verwachtingen voor 2009 – ook voor de Nederlandse economie –, uiterste voorzichtigheid en waakzaamheid zijn geboden.

  De raad stemt in met het voorstel van de directie om over het verslagjaar 2008 een contant dividend uit te keren van € 0,75 per gewoon aandeel. De raad stelt met genoegen vast dat de verbeterde financiële positie, en met name de liquiditeitspositie van de vennootschap, hervatting van de betaling van dividend mogelijk maakt, nadat gedurende drie boekjaren, vanwege deze financiële positie van de vennootschap en prioriteit bij de financiering van investeringen, geen dividend is uitgekeerd. De raad gaat ervan uit, dat deze – weliswaar bescheiden – dividenduitkering over het boekjaar 2008 een eerste stap is in een de komende jaren te realiseren dividendbeleid, zoals dat in het jaarverslag over 2007 is uiteengezet.

  BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

  6

 • Wij adviseren u décharge te verlenen aan de directie voor het over het boekjaar 2008 gevoerde beleid, alsmede aan de Raad van Commissarissen voor het op het bestuur uitgeoefende toezicht.

  Volgens het rooster van aftreden zullen de heren Ir. J.M. Kwak en Drs. Th. G. der Kinderen aftreden als lid van de raad. De heren Kwak en Der Kinderen stellen zich beschikbaar voor herbenoeming. De raad draagt de heren Kwak en Der Kinderen voor ter herbenoeming tot lid van de raad. De raad is van oordeel dat zij thans een evenwichtige samenstelling heeft, waarin alle voor het toezicht noodzakelijke disciplines zijn vertegenwoordigd. Zij is erover verheugd dat beide heren zich beschikbaar stellen voor herbenoeming. Met de herbenoeming van de heren Kwak en Der Kinderen blijven respectievelijk de vastgoed - en financiële expertise in de raad behouden. De raad heeft voorts besloten bij de voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot (her)benoeming van de heren Kwak en Der Kinderen gebruik te maken van het haar in artikel 23.2 van de statuten van de vennootschap toegekende recht tot het doen van een zogenoemde bindende voordracht.

  De Raad van Commissarissen kent gezien haar omvang en de omvang van de vennootschap, geen afzonderlijke commissies. De remuneratie van de bestuurder en de daarbij gehanteerde uitgangspunten zijn in 2008 door de raad nader vastgesteld. De remuneratie van de bestuurder treft u aan op pagina 58 van dit jaarverslag.

  Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen, zoals bedoeld in hoofdstuk III.2 van de Corporate Governance Code, merkt de raad het volgende op. Een lid van de Raad van Commissarissen, de heer drs. Th. G. der Kinderen, heeft de afgelopen vijf jaar gefungeerd als projectleider van de revitalisatie van het Groot Handelsgebouw (van juni 2002 tot juni 2005).

  7

 • BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

  In 2008 heeft de Raad van Commissarissen 7 reguliere vergaderingen gehouden. De raad heeft onder meer de volgende onderwerpen besproken: verhuurbeleid, financiering en rentebeleid, risicobeheersing en risicobeleid, Corporate Governance, meerjaren prognoses en strategie van de vennootschap, liquiditeitspositie en dividendbeleid, de aanvraag voor een vergunning tot beleggingsinstelling in het kader van artikel 2:65 van de Wet financieel toezicht, functioneren en beloningsbeleid van de bestuurder, het eigen functioneren van de raad en aanpassen van de beloning van de leden van de raad, alsmede de opvolging van de voorzitter en de samenstelling van de raad. Met uitzondering van afwezigheid bij een vergadering van een lid wegens familie- omstandigheden, hebben de leden van de raad alle in 2008 gehouden vergaderingen van de raad bijgewoond.

  Wij spreken onze waardering uit tegenover de directie en de medewerkers van Groothandelsgebouwen N.V. voor hun grote inzet en betrokkenheid in 2008.

  Rotterdam, 16 maart 2009

  (Her)benoemingen AVA Drs. ing. D.J. Kras (1948) 2008-2012 S. Kolthek (1940) 2004, 2008-2010 Ir. J.M. Kwak (1949) 2005-2009 Drs. Th. G. der Kinderen (1949) 2005-2009

  8

 • GEGEVENS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTIE

  RAAD VAN COMMISSARISSEN

  Drs. ing. D.J. Kras (M/1948) Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Algemeen directeur Arcadis Nederland B.V. (tot 1 januari 2009) Voormalige functie: Algemeen directeur PRC Bouwcentrum B.V. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Concert- en Congresgebouw De Doelen, Rotterdam; Lid Raad voor Economische Aangelegenheden van het Bisdom Rotterdam; Bestuurslid Trustfonds Rijksakademie, Amsterdam; Lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam; Bestuurslid Stichting Bijz