Jaarverslag 2013 VPTZ Almelo

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Jaarverslag 2013 VPTZ Almelo

 • stichting terminale thuiszorg almelo e.o.

  Jaar verslag2013

 • Jaarverslag 2013

  St. Terminale Thuiszorg Almelo e.o.

  Almelo, september 2014

 • Inhoud

  Voorwoord

  Doelstelling en algemene gegevens

  Hulpverlening

  Vrijwilligers: - profiel en taken

  - bijeenkomsten

  Cordinatoren: - taken

  - regionale samenwerking

  - diversiteit

  - externe contacten

 • Voorwoord jaarverslag 2013

  Voor U ligt het Jaarverslag 2013 van de Stichting terminale Thuiszorg Almelo e.o.

  In 2013 is het aantal inzetten licht achtergebleven bij het aantal inzetten in het topjaar 2012.

  Wij zien dat meer mensen de weg naar een Hospice weten te vinden en er voor kiezen, niet thuis te willen sterven.

  Onze Stichting volgt de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en de veranderingen in de

  zorgsector op de voet.

  Samenwerking en contacten met andere beroepsmatige- en vrijwilligersorganisaties in de palliatieve zorgsector is nuttig en noodzakelijk en onze deskundigheid en ervaring wordt graag binnen de bestaande netwerken benut.

  Samen sterk ,wordt inhoud gegeven door onze aansluiting bij de koepelorganisatie VPTZ Leendert Vriel Twente.

  Als gevolg daarvan, zal de tenaamstelling van onze stichting in de loop van 2014 worden gewijzigd in St. VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.

  Doordat alle deelnemende organisaties in de Koepel, dezelfde tenaamstelling zullen hanteren, ontstaat de mogelijkheid om efficinter te communiceren met onze doelgroepen.

  Door efficinte samenwerking kunnen ook kosten worden bespaard, hetgeen noodzakelijk is bij een jaarlijks verminderende overheid subsidie.

  Er zullen de komende jaren nog veel veranderingen in de zorgsector worden doorgevoerd die ook onze vrijwilligersorganisatie zullen treffen en die vragen om creatieve oplossingen.

  Tenslotte, zonder vrijwilligers, geen terminale Thuiszorg!

  Ik heb er daarom behoefte aan om mijn grote waardering uit te spreken voor de altijd belangeloze inzet van onze vrijwilligers, die het toch maar weer mogelijk hebben gemaakt om onder deskundige leiding van onze cordinatoren R. Kikkert en F. Eelderink, de mantelzorgers tijdens het stervens- proces te ondersteunen en te ontlasten, onder het motto : ER ZIJN

  G.C.M.Vieleers

  Voorzitter

 • JAARVERSLAG 2013 STICHTING TERMINALE THUISZORG ALMELO E.O.

  DOELSTELLINGEr zijn voor een ander in de laatste levensfase, thuis. Daar staan de vrijwillig(st)ers van de Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. voor. Al meer dan 25 jaar maken de vrijwillig(st)ers het mogelijk dat deze bijzondere hulp thuis kan worden geboden. Samen met de mantelzorgers doen de vrijwillig(st)ers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode. Het geven van hulp aan de mantelzorger en waken bij terminale patinten die tot hun overlijden thuis verzorgd willen worden. De hulp wordt geboden door geschoolde vrijwillig(st)ers, zowel overdag als s nachts. De vrijwillig(st)er is ook een luisterend oor. Zij/hij heeft aandacht voor de patint en ondersteuning aan de mantelzorg, zodat deze de zorg voor de zieke thuis kan blijven volhouden. Dit betekent: ER ZIJN, zowel voor de zieke als voor de mantelzorgers.

  BESTUUR Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o.

  De heer Ing. G.C.M. Vieleers voorzitter De heer P.H. de Joode secretaris De heer Mr. J.H.G. Smit penningmeester De heer S. Mumcu lid Mevrouw Drs. M.C.Keijzer lid

  Coordinatoren.

  Mevrouw W.F. Eelderink-Groothaar Mw. H. Kikkert-Bosschers

  Telefoon en e-mail adres.

  Tel.06-23820282 e-mail: [email protected]: www.leendertvriel.nl

  Kantooradres.

  Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo.

  WERKGEBIEDDe Stichting heeft als werkgebied de gemeenten: Almelo, Wierden, Tubbergen, Rijssen, Hellendoorn en Twenterand.

 • HULPVERLENINGVanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 kwamen in totaal 154 hulpaanvragen binnen. Van deze 154 hulpaanvragen kwamen er 53 van mantelzorgers wonende in de gemeente Almelo en 101 van mantelzorgers wonende in de omliggende gemeenten.

  De hulpaanvragen worden bijna in alle gevallen bij de familie en/of mantelzorgers van de patint genitieerd door huisartsen en de hulpverlenende thuiszorgorganisaties.

  In 2013 werd bij 107 aanvragen hulp ingezet. De meeste hulp werd s nachts geboden, in de vorm van waakdiensten. Daarnaast was er een toenemende vraag voor hulp overdag. Het totaal aantal uren hulpinzet kwam op 4392 uren. In het jaar 2013 konden alle aanvragen die bij de Stichting binnenkwamen, gehonoreerd worden.

  2008 Aanvragen 157 Met inzet 115 Ingezette uren 3780 2009 158 114 3972 2010 158 118 4592 2011 166 114 4088 2012 167 128 4904 2013 154 107 4392

  Heel vaak bleek dat de familie van een terminale patint de hulp en de zorg zo lang mogelijk zelf wilde blijven geven. In deze situaties vond eerst alleen een kennismakingsgesprek plaats door de cordinator en werd ondersteunend contact aangeboden wanneer daar behoefte aan is. De kracht van de Stichting was (is) dat er op heel korte termijn hulp gegeven kon worden, in ieder geval binnen 24 uur. In een enkele situatie was de patint reeds overleden alvorens hulp ingezet kon worden. Ook werden enkele patinten in het ziekenhuis of hospice opgenomen omdat de zorg te complex werd en de familie de zorg thuis niet vol kon houden.

  VRIJWILLIG(ST)ERSDe Stichting werkt met vrijwillig(st)ers. Op 31-12-2013 waren dit er 33. Zonder hen zou deze hulp niet geboden kunnen worden. Hun grote inzetbaarheid en warme betrokkenheid maakte het mogelijk dat goede hulp verleend kon worden in de thuissituatie bij mensen die ernstig ziek zijn.

  PROFIEL EN TAKEN VRIJWILLIG(ST)ERS.

  Het is niet eenvoudig om te zeggen wat een goede vrijwillig(st)er is. Toch willen wij het volgende profiel schetsen:

  - Een open houding in de omgang met anderen; - Goed kunnen waarnemen en luisteren; - Evenwichtig zijn en weten om te gaan met verdriet; - Aanpassingsvermogen aan en respect voor de gewoonten van de zieke en de

  mantelzorgers;- Flexibiliteit en doorzettingsvermogen

  De belangrijkste werkzaamheden van de vrijwilliger zijn: - Waken bij de stervende (meestal s nachts, soms ook overdag); - Eenvoudige lichamelijke verzorging; - Bijstaan van de mantelzorgers; De vrijwilliger is aanvullend en ondersteunend aan de mantelzorg. - Aandacht en nabijheid, zowel voor de zieke als voor diens directe omgeving. ER ZIJN.

 • In 2013 is 1 vrijwilligster gestopt met het werk. Tot ons leedwezen overleed onverwacht 1 van de vrijwilligers. En kwamen er 2 nieuwe vrijwilligers bij.

  De nieuwe vrijwillig(st)ers volgden, voordat zij ingezet werden, de introductiecursus. Deze cursus bestaat uit 8 dagdelen. Het cursusmateriaal is samengesteld door het Landelijk Steunpunt VPTZ. Deze introductiecursus werd gegeven door de regioconsulent mw. R. Kikkert in samenwerking met de andere Twentse Stichtingen Leendert Vriel. In 2013 is tweemaal een introductiecursus voor nieuwe vrijwillig(st)ers verzorgd.

  7 vrijwillig(st)ers volgden landelijke bijscholingscursussen als aanvulling op de introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers

  BIJEENKOMSTEN VRIJWILLIG(ST)ERS

  De vrijwilligers van de Stichting kwamen eenmaal per maand (uitgezonderd de zomerperiode) bij elkaar voor een thema- of evaluatieochtend. Tijdens de evaluatiebijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld en leerpunten besproken. Een aantal keren in 2013 is een thema aangeboden in het kader van deskundigheids-bevordering voor de vrijwillig(st)ers.

  In november namen 12 vrijwilligers deel aan de training Diversiteit, gegeven door Bureau Multi Elan.

  In september was er weer het jaarlijks uitstapje met de vrijwilligers.

  COORDINATORENDe vrijwillig(st)ers werden aangestuurd en begeleid door twee cordinatoren. Voor de Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. zijn dit mw. F. Eelderink en mw. R. Kikkert.

  De cordinatoren zijn arbeidsrechtelijk in vaste dienst van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Twente.

  Taken cordinatoren:

  - Het voeren van intakegesprekken met mantelzorgers en patint bij hulpaanvragen; - Het begeleiden van de hulpverlening door mantelzorgondersteuning. - De continuteit van de hulpverlening bevorderen door een intensieve begeleiding van de

  vrijwilligers; - Het organiseren van groepsbijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering van de

  vrijwillig(st)ers; - Het werven en selecteren van nieuwe vrijwillig(st)ers; - Scholing verzorgen voor nieuwe vrijwillig(st)ers; - Contacten onderhouden met andere stichtingen voor terminale thuiszorg, zowel regionaal

  als het Landelijk Steunpunt VPTZ in Bunnik; - Contacten onderhouden met andere disciplines uit de eerstelijns gezondheidszorg. - Het geven van voorlichting en verzorgen van publiciteit. De cordinatoren zijn