Jaarverslag 2013 - Binnen onze doelgroep gebruiken ook steeds meer mensen deze social media....

download Jaarverslag 2013 - Binnen onze doelgroep gebruiken ook steeds meer mensen deze social media. Misschien

of 26

 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2013 - Binnen onze doelgroep gebruiken ook steeds meer mensen deze social media....

 • J a

  a rv

  e rs

  la g

  2 0

  1 3

 • 1

  Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK

  Opgericht 5 juni 1965

  Wijndaelerduin 27

  2554 BX Den Haag

  tel 070-3250005

  www.sportbelangsgk.nl

  info@sportbelangsgk.nl

  SGK is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland

  J a a r v e r s l a g 2 0 1 3

 • 2

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 3

  Verslag van de directie 4

  Nieuwjaarsreceptie 5

  SGK 2013-2016 6

  Bestuur en medewerkers 8

  Activiteiten in beeld 9

  Activiteiten in cijfers 13

  Vrijwilligers 15

  Projecten 16

  Sponsoring 17

  Communicatie 18

  Balans per 31 december 2013 20

  Toelichting Balans 21

  Rekening van Baten en Lasten 22

  Accountantsverklaring 24

 • 3

  Voorwoord Het bestuur van Stichting Sportbelang SGK biedt u hierbij het jaarverslag over 2013 aan. De stichting is opgericht op 5 juni 1965 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, onder nummer 41149118. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijke en/of andersoortige beperking en voorts het bevorderen van de emancipatie en de integratie in de maatschappij van deze mensen. In dit jaarverslag wordt u een overzicht geboden van de activiteiten van SGK in 2013. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de grote inzet van velen. Een zeer gemotiveerd team van medewerkers, een grote groep van betrokken vrijwilligers, samenwerkingsverbanden met diverse sportclubs, scholen en andere instellingen. Wij prijzen ons gelukkig dat onze activiteiten fi nancieel mogelijk worden gemaakt door Gemeentelijke subsidies, een reeks van fondsen, sponsors en trouwe adverteerders. Wij en onze sporters zijn hen allen grote dank verschuldigd. Deze ondersteuning is bovendien van belang in het licht van de landelijke ontwikkelingen (in het bijzonder rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waardoor onze deelnemers gekort worden in hun fi nanciële armslag; een ontwikkeling die wij met zorg volgen, omdat wij merken dat daardoor de animo om aan SGK activiteiten deel te nemen, onder druk komt te staan. De stichting heeft een bloeiend bestaan en wij willen dat ook in de toekomst mogelijk blijven maken. De huidige tijd vraagt daarom extra aandacht voor het werven van gelden die onze activiteiten kunnen laten voortbestaan ook op de langere termijn. De Stichting Vrienden van SGK die met name fondsen zal trachten te genereren vanuit het bedrijfsleven is ons daarbij een steun in de rug. Tenslotte zijn wij een woord van dank verschuldigd aan allen die een grote inzet leveren bij de totstandkoming van onze activiteiten, in het bijzonder aan onze directeur Sandra van Koningsbrugge, onder wiens inspirerende leiding SGK fl oreert.

  G.W.B. van Nooten | voorzitter

 • 4

  Verslag van de directie Opnieuw is er een jaar voorbij gevlogen, waarbij verschillende projecten een duidelijke versnelling lieten zien. De autistische voetballers speelden hun eerste landelijke competitie en met succes! Zij gaan een eigen afdeling krijgen bij de KNVB, een fantastische mijlpaal. We zijn bij AV Sparta ge- start met een pilot atletiek voor autisten. Een sport die door het individuele karakter en de structuur van de sport goed bij de doelgroep lijkt te passen.

  Twee tennissers werden als mixed dubbel Nederlands kampioen en ontvingen een uitnodiging van de gemeente voor het jaarlijkse Haagse Sportgala. Het bleef deze keer bij een nominatie, maar we tellen mee als Haagse sportorganisatie. Om die reden trad SGK toe tot het Haags netwerk Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Het is cruciaal om het nut van sport en bewegen voor onze doelgroep onder de aandacht te brengen bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor subsidie en fi nanciering. De transitie van AWBZ naar WMO en een nieuwe gemeenteraad in 2014 beteke- nen onzekerheid voor de SGK en haar sporters.

  Met hulp van sponsoren, donateurs en fondsen kwamen we 2013 fi nancieel goed door. Het is moeilijk voor te stellen dat een sportstichting die al bijna 50 jaar haar bestaansrecht voor deze groeiende speciale doelgroep bewijst, deze kwetsbare doelgroep in de steek zou moeten laten door eventuele verdere terugtrekking van de overheid.

  Met vertrouwen zijn we 2014 in gegaan. We prijzen ons gelukkig met een ervaren team van me- dewerkers. Gijs van Wijk vierde dit jaar zijn 35-jarig jubileum en Sander van Deursen was 15 jaar in dienst. Ditzelfde geldt een vaste kern van vrijwilligers. Vrijwilligers, die we zo hard nodig hebben voor de sportactiviteiten en voor incidentele projecten, zoals het vernieuwen van de website. We sturen er op vrijwilligers in te zetten op basis van hun persoonlijke belangstelling en kwaliteiten. SGK organiseerde voor hen een bijscholingsdag, waarbij ontmoeting en een stukje deskundig- heidsbevordering centraal stond.

  Ook digitaal maakten we een versnelling dit jaar. De sporters database is verder geprofessionali- seerd. Er is meer informatie beschikbaar waardoor leerkrachten beter maatwerk kunnen leveren. We werden actiever met twitteren, verschenen op Facebook en lanceerden een nieuwe website. (www.sportbelangSGK.nl)

  Binnen onze doelgroep gebruiken ook steeds meer mensen deze social media. Misschien nog wel belangrijker echter is een actief communicatiebeleid voor alle andere betrokkenen: de vrijwilligers, familieleden, begeleiders, samenwerkingspartners, sponsoren en subsidieverstrekkers. We kijken dan ook graag met u terug op 2013:in woord én beeld.

  Sandra van Koningsbrugge | directeur

 • 5

  Sportvrouw 2012 | 1e Hanna Roersma | 2e Murnu Troenowongso | 3e Kaylee Segaar

  Sportman 2011 | 1e Stephan Westerhout | 2e Mourad Bousaka | 3e Gerard van Berkel

  Sportploeg 2011 | De tennisploeg die in de wintermaanden trainen in Ockenburgh en in de zomermaanden op Waldeck

 • 6

  SGK 2013 - 2016 De Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK organiseert al sinds 1965 sport- en spelactiviteiten in de regio Den Haag.

  VISIE VAN DE SGK Ieder mens heeft recht om te kunnen bewegen en sporten. Het is goed voor de gezondheid, een zinvolle vrijetijdsbesteding, het brengt mensen in contact met elkaar en hierdoor wordt deelgenomen aan het maatschappelijke leven. In de huidige samenleving raken doelgroepen vanwege hun beperking tussen wal en schip, omdat ze niet overal kunnen bewegen of sporten. Enerzijds omdat een reguliere sportvereniging hier veelal niet voor is ingericht, anderzijds omdat de beperking van de sporter het niet toelaat volledig te integreren. Stichting Sportbelang SGK vindt het belangrijk dat mensen ongeacht een beperking kunnen bewegen en sporten. De Stichting wil haar organisatie zo inrichten dat dit ook verwezenlijkt kan worden.

  MISSIE VAN DE SGK Stichting Sportbelang SGK is de sportorganisatie in Den Haag waar jong en oud met een verstandelijke en of andersoortige beperking kunnen sporten en bewegen. Hiervoor organiseert de SGK sportieve activiteiten en sportieve reizen. Dit gebeurt op recreatief en op competitief niveau. Alle activiteiten worden georganiseerd onder deskundige begeleiding en met inzet van betrokken vrijwilligers. Deelnemers aan de SGK activiteiten, werken aan hun gezondheid en aan contact met de maatschappij.

  Algemene doelstelling SGK 2013-2016 luidt: Gezien de oorsprong van de SGK wordt in eerste instantie de prioriteit gelegd bij het realiseren van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar waar kan biedt SGK ook sport en beweegmogelijkheden aan voor mensen met andersoortige handicaps.

  Specifi eke doelstellingen:

  Doelgroep verstandelijk gehandicapten

  1. Zoveel mogelijk mensen (van jong tot oud) met een verstandelijke beperking stimuleren tot sportbeoefening en bewegen.

  2. Een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

  SGK stimuleert en ondersteunt integratie in de vorm van satellietclubs. Participatie vindt plaats door deelname aan alle wekelijkse of incidentele activiteiten voor SportHelden en SportStars

  3. De SGK organisatie blijven professionaliseren om sportbeoefening en bewegen voor de doelgroep zo goed mogelijk te waarborgen. Het beleid is bepalend voor handelen van allen die bij de SGK betrokken zijn.

 • 7

  Andere doelgroepen

  De organisatie blijft openstaan om sportactiviteiten voor andere doelgroepen aan te bieden. Indien dit niet vanuit het huidige budget c.q. met de huidige bezetting uitgevoerd kan worden zal de personeelsbezetting uitgebreid moeten worden waar fi nanciën voor beschikbaar zijn.

  Financiën

  Uitvoeren van een gedegen fi nancieel beleid waarbij het minimale streven is jaarlijks voor een sluitende exploitatie zorg te dragen. Ter dekking van de kosten, is het doel de inkomsten te optimaliseren waarbij naast gemeentelijke bijdragen en het vergroten van andere inkomsten uit hoofde van nieuwe activiteiten ook sprake zal zijn van actieve fondsenwerving.

  Activiteiten SGK

  1. Voor het ZMLK, SBO en ZMOK onderwijs Judolessen onder schooltijd Sport-en spellessen onder schooltijd Schoolsportclubs na schooltijd

  2. Organisatie en begeleiding van wekelijkse takken van sport: Judo, zwemmen (mogelijkheid behalen zwemdiploma), dansen, badminton, fi tness, tennis Meer Bewegen voor Ouderen en nordic walking

  3. Organisatie en begeleiding van satellietclubs Voetbal (Gona, SEV, PGS/Vogel) Hockey (hdm) Roeien (rv de Laak)

  4. Organisatie en begeleiding van sport-