Jaarverslag 2012 Humanitas Groningen Stad

download Jaarverslag 2012 Humanitas Groningen Stad

of 41

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Jaarverslag 2012 Humanitas Groningen Stad

Transcript of Jaarverslag 2012 Humanitas Groningen Stad

 • Akerkhof ZZ 229711 JB GroningenTelefoon: (050) 312 60 00mip.groningen@humanitas.nlwww.humanitasgroningen.nl

  Jaarverslag 2012

  humanitas

 • Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

  Humanitas staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen ver-antwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Gelijkwaardigheid, betrokken-heid en regie over eigen leven staan daarbij centraal.

  Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Bij Humanitas Nederland werken duizenden vrijwilligers en beroepskrachten.

  Missie Humanitas Nederland

  Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Groningen02

 • Voor u ligt het verslag van de activiteiten van Humanitas Groningen Stad, 2012. U zult erin lezen dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de Groninger samenleving is gegroeid naar bijna 1400. Deze vrijwilligers zijn actief in 30 projecten. Vrijwilligere cordinatoren vervullen daarbij de verbindende rol tussen vraag en aanbod. Zij blij-ken ook uitstekend in staat om de vrijwilligers aan elkaar te binden. Onze beroepskrachten garande-ren dat de vrijwilligers professioneel getraind en ondersteund worden. De vrijwilligers en professio-nals vormen met elkaar een krachtige en profes-sioneel ingerichte werkorganisatie.

  Bij Humanitas Groningen Stad werken vrijwilligers en beroepskrachten nauw met elkaar samen, ongeacht levensovertuiging, opleiding, cultuur of sociaal-economische achtergrond. Voor sommige vrijwilligers zijn persoonlijke ervaringen de drijfveer om vrijwilliger te worden, voor anderen zijn dat bijvoorbeeld gemeen-schapszin en saamhorigheid. Allen doen dat vanuit eigen kracht, en ieder zet zich voor de medemens in met zijn of haar unieke geschiedenis, ervaring en kwaliteiten.

  We ondersteunen mensen bij het hervinden van de regie over het eigen leven. Ons vraaggerichte aanbod op de gebieden welzijn, wonen en zorg zijn daarbij onze pijlers. Door het stevige netwerk dat we in Groningen hebben opgebouwd met andere welzijns-organisaties en met de politiek waren we in 2012 uitstekend in staat ons werk te doen. Lezing van dit jaarverslag zal duidelijk maken dat de cijfers en feiten het beeld bevestigen.

  We stellen vast dat de kwaliteitseisen die zowel vrij-willigers, hulpvragers als subsidiegevers aan ons stellen, steeds hoger worden. We zorgen voor een optimale match tussen vrijwilliger en hulpvragen. Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund. We zien ook een groei in het aantal professionals dat naast hun baan of wanneer ze hun werkende bestaan hebben beindigd, als vrijwilliger actief zijn. Verder meldt zich een groeiend aantal studenten aan als vrij-williger, terwijl ook mensen uit het bedrijfsleven steeds meer betrokkenheid tonen bij het vrijwilligerswerk van Humanitas.

  Enkele cijfers: Het aantal ondersteuningscontacten tussen vrijwilligers en mantelzorgers steeg met 20 %.Steeds meer bereiken we daarbij ook nieuwe doel-groepen zoals allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Door de wijkaanpak in het kader van Buurtwelzijn blijken we steeds beter in staat onze ondersteuningsactiviteiten onder de aandacht te brengen en te realiseren.

  Het aantal vragen op administratief en financieel ter-rein neemt eveneens toe. Denk daarbij aan de projec-ten Thuisadministratie en het Migrantenspreekuur. Een groei met respectievelijk bijna 100 koppelingen tot 560 koppelingen per jaar en 2827 hulpvragen.

  Het Taalcaf bleek in 2012 in een groeiende behoefte te voorzien. Wekelijks ontmoeten ongeveer 35 40 migranten en vrijwilligers elkaar in de tuinzaal van Humanitas voor een gesprek, een spelletje en een drankje; een levendige ontmoetingsmiddag waarin over en weer contacten worden gelegd.

  Voor en door jongeren kennen we de Maatjesprojecten en de Voorleesvrijwilligers. Maar was u ook bekend met onze maatjes voor mensen met TBS en Vriend-schappelijk huisbezoek voor ouderen, dementerenden en chronisch zieken? En wist u dat tal van vrijwilligers zich ook in 2012 weer hebben ingezet als Taalcoach en Netwerkcoach?

  Ons werk doet er dus toe. De dreigende maatschap-pelijke tweedeling, toename van sociaal isolement de groeiende groep mensen die zonder ondersteuning in ernstige problemen raken, illustreren deze behoefte. De ontwikkelingen rond AWBZ en WMO maken de opgave en de uitdaging die we aan onszelf stellen, extra groot. Humanitas Groningen Stad blijft doen wat ze moet doen, ook in het nieuwe jaar! Namens het bestuur van Humanitas Groningen Stad wens ik u veel leesplezier. Kees AkkermanVoorzitter Humanitas afdeling Groningen stad

  Voorwoord

  Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Groningen 03

 • Afdeling Groningenpag. 06

  PR en wervingpag. 07

  Ondersteuningsaanbod pag. 07

  Bindingpag. 07

  Vrijwillige cordinatorenpag. 07

  Meld- en informatiepunt (MIP) Humanitaspag. 07

  Maatschappelijke Stagespag. 08

  Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)pag. 08

  Kindervakantiewekenpag. 09

  Oppas- en logeermaatjespag. 09

  Home-Startpag. 10

  Voorleesvrijwilligerspag. 10

  Coach2Bpag. 11

  Twinpag. 11

  Jonge Mantelzorgerspag. 12

  Thuisadministratiepag. 14

  Maatjes met een psychia-trische achtergrondpag. 15

  Vriendschapskringen voor mensen met een verstande-lijke beperking/ autisme of aanverwante stoornis/adhdpag. 16

  Maatschappelijke begelei-ding/ Vluchtelingencoachespag. 16

  Spreekuurpag. 17

  Taalcoaches en Taalonder-steuningpag. 18

  Stedelijke cordinatie mantel-zorgondersteuningpag. 19 Ondersteuning Cluster Mantel-zorg van het WMO-platformpag. 20

  Organisatie Stedelijk Steunpunt Mantelzorg en Mantelzorgonder-steuning in wijkenpag. 21

  Stedelijk Steunpunt Mantelzorgpag. 21

  Mantelzorgondersteuning en vrij-willige thuishulp in de wijkenpag. 23

  Hulpdienstenpag. 24

  Vriendschappelijk bezoekwerk ouderen, chronisch zieken, dementerenden en BZW-erspag. 25

  Project Netwerkvrijwilligers Een netwerk, samen sterk!pag. 27

  Computermaatjespag. 28

  Elk kind telt Vallen en opstaan Oud en redzaam

  Inhoudsopgave Activiteiten Humanitas Afdeling Groningen stad

  Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Groningen04

  Vrijwilligersbeleid Kernterrein Maatschappelijke

  participatie

  KerterreinJeugdwelzijn

  Alleen en samen

 • Gasthuis Groningenpag. 28 Vrijwillige Terminale Thuishulp pag. 29

  Steun bij Rouwpag. 29

  Rechtmatigheid en doelmatigheid inkomstenpag. 30

  Tabel 1 Koppelingen Vrijwillige Thuishulppag. 31

  Tabel 2 Koppelingen overige projectenpag. 31

  Tabel 3 Totaal aantal vrijwilligers 2009-2012pag. 32

  Tabel 4 Vrijwilligers vrijwillige thuishulppag. 32

  Tabel 5 Vrijwilligers Multicultureelpag.33

  Tabel 6 Vrijwilligers overige projectenpag. 33

  Tabel 7 Spreekuur multicultureel 2012pag. 34

  Tabel 8 Registratie MIP 2012pag. 35

  Tabel 9 Verdeling stadjerspassen 2012pag. 36

  Tabel 10 Geregistreerde mantelzorgerspag. 37

  Tabel 11 Hulpvragen vijwillige thuishulppag. 37

  Tabel 12 Hulpvragen overige projectenpag. 37

  Tabel 13 Active en nieuwe ondersteunings contacten mantelzorg per wijkpag. 38

  Tabel 14 Aantal en soort Mantelzorg- contacten per wijkpag. 39

  Tabel 15 Aantal vrijwilligers mantelzorg- ondersteuning per stadsdeelpag. 39

  Tabel 16 Aantal (uitgevoerde) hulpvragen van de hulpdiensten per wijkpag. 40

  Tabel 17 Aantal hulpdienstvrijwilligers per wijkpag. 40

  Tabel 18 Aantal koppelingen Vriendschap- pelijk Bezoekwerk per stadsdeelpag. 41

  Tabel 19 Aantal vrijwilligers Vriendschap- pelijk Bezoekwerk per stadsdeelpag. 41

  Tabel 20 Aantal hulpvragen Vriendschap- pelijk Bezoekwerk per stadsdeelpag. 41

  Verwerken en verder

  Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Groningen 05

  Kernterrein Omgaan met

  verlies

  Bijlagen

  Koppelingen

  Vrijwilligers

  Hulpvragen

  Wijktabellen

 • Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Groningen06

  Onze samenleving doet via de Wet Maat-schappelijke Ondersteuning (WMO) een groter beroep op de eigen verantwoorde-lijkheid van mensen om voor zichzelf te zorgen. Tegelijkertijd stimuleert de over-heid burgers om anderen in hun omgeving, die het (even) niet alleen redden, te helpen. De gemeente Groningen doet dit nadruk-kelijk door ondermeer het (georganiseerd) vrijwilligerswerk te bevorderen. Humanitas,als grootste vrijwilligersorganisatie in de stad, wordt mede door gemeentelijke bij-dragen in staat gesteld op vele terreinenhaar vrijwilligerswerk in te zetten. De uitdaging voor Humanitas is tevens mee te denken over de mogelijkheden n de grenzen van het vrijwilligerswerk. Er zijn op een aantal beleidsterreinen grote veran-deringen (transities) gaande, waarbij het beroep op burgers en het vrijwilligerswerk voorop staat. Een van de doelen is het te-rugdringen van overmatige (specialistische) professionele hulpverlening. Humanitas wil graag, vanuit haar bijzondere positie als vrijwilligersorganisatie, betrokken worden bij de discussie over deze beleidsverande-ringen. Dat geldt niet alleen voor de veran-dering in het kader van AWBZ/WMO, maar bijvoorbeeld ook voor de decentralisatie en transitie van de Jeugdzorg. Meer alge-meen ontwikkelt de gemeente Groningen momenteel een nieuw vrijwilligersbeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een groter beroep op eigen verantwoorde-lijkheid van burgers en de bezuinigingen) nopen hiertoe. De gemeente betrekt hierbij de organisaties die met vrijwilligers werken. Voor het vervolg is dit ook belangrijk om draagvlak te verwerven voor (nieuwe) vrijwillige inzet en de borging van de kwaliteit van