Jaarverslag 2011

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Hoeveel vrijwilligers hebben we ingezet? Wat hebben ze gedaan? Wat kost dat en wat levert dat op?

Transcript of Jaarverslag 2011

 • Door Amsterdam voor Amsterdam

  JAARVERSLAG 2011

 • Stichting Present Amsterdam heeft als kernactiviteit het bege-leiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Amsterdam. Onze missie is om vrijwilligers te ver-binden met mensen of buurten die extra hulp en aandacht ver-dienen. Door op eenvoudige, effectieve en betrouwbare manier flexibel vrijwilligerswerk te faciliteren slaat Present een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee gehol-pen kunnen worden. Wij zijn een makelaar in sociale betrokkenheid. Onze visie is dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Ons motto is daarom: Door Amsterdam voor Amsterdam. Waar het meeste vrijwilligerswerk begint bij de vraag naar hel-pende handen, is ons vertrekpunt het aanbod van helpende handen. De gever is onze doelgroep. Dit aanbod van vrijwilligers brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke orga-nisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Een profes-sioneel team van Present begeleidt groepen vrijwilligers bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid.

 • Colofon

  Stichting Present AmsterdamNieuwe Herengracht 181018 DP Amsterdamtel: 020 6127066email: [email protected]: www.stichtingpresent-amsterdam.nl KvK 34229881 Postbank 995457

  Vormgeving en druk: Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

 • Inhoudsopgave

  Voorwoord 7

  1 Missie,visie,identiteit,kernwaardenenwerkwijze 9

  2 Aanbod,inzetenbegeleidingvanvrijwilligers 13

  3 Samenwerkingmetprofessioneleorganisatiesvoorwonen,zorgenwelzijn 23

  4 Nieuweontwikkelingenin2011 30

  5. Financieloverzicht 36

  6 Organisatie 46

  7 Conclusieenvooruitblik 53

  Bijlage 1: Balans per 31 december 2011 57Exploitatieoverzicht over 2011 58Baten overzicht 2011 59Lasten overzicht 2011 59

 • De foto spreekt voor zich. Een vrijwilligerster van Woonzorg Nederland

  in verzorgingshuis de Kimme in Amsterdam Noord.

 • 7 JAARVERSLAG 2011

  Voorwoord

  In 2011 heeft Stichting Present Amsterdam opnieuw veel vrijwil-ligers mogen verbinden met mensen en buurten die extra hulp en aandacht verdienen. We hebben 173 groepen met in totaal 1529 vrijwilligers begeleid bij hun inzet voor Amsterdammers die een helpende hand nodig hadden. Dit betekent een groei van 13% ten opzichte van vorig jaar.

  2011 stond in het teken van het Europees jaar van vrijwilligers-werk. Present Amsterdam heeft actief meegedaan aan allerlei projecten en bijeenkomsten die in dit kader werden georga-niseerd in de stad. Wij denken dat onze beste bijdrage aan dit speciale jaar was dat we voor het zesde jaar op rij meer vrijwil-ligers hebben begeleid dan ooit tevoren! De geboden hulp door de vrijwilligers was ook dit jaar weer divers: het varieerde van schilderen en het opknappen van een verwaarloosde tuin tot een spelletjesavond in een centrum voor mensen met een ver-standelijke beperking en wandelen met ouderen.

  Onze vrijwilligers zijn voornamelijk afkomstig uit bedrijven, ker-ken en studentenverenigingen. In vergelijking met voorgaande jaren was er in 2011 een relatief sterke toename van vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Ook was het aantal vrijwilligers met een niet-Nederlandse achtergrond in 2011 hoger dan ooit tevoren een logisch en goed teken in een diverse stad als Amsterdam.

  Een andere belangrijke trend in 2011 was de sterk toegenomen inzet van zogenaamde flexers. Dit zijn mensen met twee rechter-handen die allerlei werkzaamheden verrichten bij een hulpont-vanger ter voorbereiding op de inzet van een groep, of achteraf ter verdere afronding. Erg belangrijk, ook vanwege het contact dat zij op deze manier leggen met eenzame mensen in de stad.

 • JAARVERSLAG 2011 8

  We zijn in 2011 ook actief aan de slag gegaan met de aanbeve-lingen die we in 2010 kregen vanuit een onderzoek naar ons functioneren. Zo zijn er pilot-projecten uitgevoerd rondom een-zaamheidsbestrijding en wijkgericht werken. We zijn hier erg enthousiast over omdat blijkt dat door de inzet van vrijwillgers van buiten de wijk, lokale vrijwilligers in een wijk enthousiast worden en in de benen komen. Zo helpt de inzet van Present om mensen in beweging te krijgen om te zien naar de ander in de straat: mooi!

  Ook in 2011 bleek keer op keer dat de waarde van de geboden hulp veel verder gaat dan het oplossen van een concreet en praktisch probleem. In de woorden van een vrijwilliger: Door me via Present in te zetten heb ik iemand leren kennen die ik anders nooit had ontmoet. Bij het afscheid kreeg ik zelfs een knuffel! Die dankbaarheid, daar doe je het uiteindelijk voor! Dat de deuren geschilderd zijn, is mooi meegenomen.

  Dat is precies wat Present Amsterdam voor ogen heeft: mensen de mogelijkheid bieden iets voor een ander te doen, door een brug te slaan naar mensen die met hun inzet geholpen kunnen worden. Het unieke aan onze formule is dat wij niet beginnen bij de vraag naar hulp, maar andersom: bij het aanbod van hel-pende handen. 2011 heeft opnieuw laten zien dat onze formule goed is en dat mensen bereid zijn om iets voor een ander te doen als de hulp goed en flexibel wordt georganiseerd.

  Met dit jaarverslag bieden we u een overzicht van het werk dat we in 2011 mochten doen. Graag bedanken wij hier onze vrijwil-ligers en teamleden voor hun geweldige inzet, en onze partners voor hun bijdrage en samenwerking! Met veel plezier en energie zetten we ons in 2012 opnieuw in voor Amsterdam!

  Namens het team, Namens het bestuur,

  Carlo de Waal Peter Mulder,Cordinator Voorzitter

 • 9 JAARVERSLAG 2011

  1 Missie,visie,identiteitenwerkwijze

  MissieStichting Present Amsterdam wil vrijwilligers verbinden met mensen of buurten die extra hulp en aandacht verdienen. Veel mensen in Amsterdam hebben behoefte aan echte ontmoeting, zinvolle tijdsbesteding en praktisch resultaat. Present wil hier-aan bijdragen door op eenvoudige, effectieve en betrouwbare manier flexibel vrijwilligerswerk te faciliteren. Op deze wijze slaat Present een brug tussen mensen die willen geven en men-sen die daarmee geholpen kunnen worden.

  VisieWij zijn een makelaar in sociale betrokkenheid. Onze visie is dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Ons motto is daarom: Door Amsterdam voor Amsterdam.

  IdentiteitPresent heeft een christelijke identiteit. In navolging van Jezus willen we omzien naar mensen aan de rand van de samenleving en anderen die een helpende hand nodig hebben. Dat betekent niet dat we alleen met christenen werken en samenwerken. Present kiest voor inclusiviteit: iedereen die iets van zijn of haar tijd wil geven is welkom. Bij Present werken daarom men-sen met verschillende levensovertuigingen.

  KernwaardenOnze missie, visie en identiteit vertalen zich in de volgende kernwaarden, die leidend zijn bij ons dagelijks werk:l ieder mens is waardevoll slimme samenwerking

 • JAARVERSLAG 2011 10

  l aanvullend op bestaande zorgl buurtgerichtl alert op ontwikkelingen in de maatschappij l sterk in oplossingen

  Leden van Navigator Studentenvereniging Amsterdam gaan de strijd aan

  met het onkruid.

 • 11 JAARVERSLAG 2011

  WerkwijzeOnze werkwijze kenmerkt zich door de volgende vier factoren:

  1. Het aanbod van mensen die zich in willen zetten staat centraalOns vertrekpunt is het potentieel van mensen die tijd willen ge-ven. De gever is de doelgroep. Door het aanbod centraal te stel-len is Present geen nieuw hulpverleningsinitiatief maar een be-weging van mensen die bereid zijn om zich in te zetten. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd wordt door Present een passend project gezocht.

  2. Mensen inzetten via maatschappelijke organisatiesHet vrijwillige aanbod brengt Present vervolgens onder de aandacht van maat-schappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Amsterdam. Zij kennen de vraag. Het aanbod van de groep wordt ingebed in bestaande hulp-verleningstrajecten van deze organisaties. Inzet komt daardoor op de goede plek te-recht. Vrijwillige inzet - met haar eigen unieke kwaliteit - is aanvullend en verster-kend op het werk dat professionals doen.

  3. Een structurele opzet en professionele aanpakPresent zet structureel groepen in die in-cidenteel beschikbaar zijn. De groepen die Present inzet, komen veelal bij kwetsbare en door het leven beschadigde mensen. Dit vraagt om professionele aansturing en be-geleiding. Daarom heeft Present een team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van groepswerk/vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. Op deze wijze garandeert Present kwaliteit en continuteit bij de inzet van vrijwilligers.

  Vrijwilliger van Meijers Assurantin

  na afloop van een tuinproject:

  DE VOORTUIN WAS bijna een

  oerwoud van 6 bij 4 meter, geheel

  overwoekerd met onkruid tot

  kniehoogte, waarin nog net een

  scootmobiel te ontwaren viel. De

  bewoonster was een ontzettend

  aardige en dankbare dame, die ons

  goed verzorgde met koude blikjes

  cola en handdoekjes om ons op

  te frissen. Elke keer dat ze naar

  buiten kwam om poolshoogte te

  nemen, werd haar glimlach groter

  en groter. Waar ze eerst amper met

  haar scootmobiel haar tuin in en uit

  kon, kan ze nu rondjes rijden door

  haar tuin.

 • JAARVERSLAG 2011 12

  4. Lokaal draagvlak Present is stevig verankerd in de Amsterdamse samenleving. Aan de ene kant bieden wij een open deur voor mensen die zich voor andere mensen willen inzetten. Daartoe beschikken wij over een breed netwerk van kerken, studentenverenigingen, serviceclubs, b