Jaarverslag 2008 ... Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarverslag 2008 ... Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels...

 • Handel, uit respect.>

  Jaarverslag 2008

 • 22 Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels 33

  Beste vrijwilliger, Beste sympathisant en klant van Oxfam-Wereldwinkels, Geachte lezer van dit jaarverslag,

  Oxfam-Wereldwinkels heeft een traditie van openheid en verantwoordelijkheid. Door transparant te communiceren, behouden we onze geloofwaardigheid. Duurzame verslaggeving is een bewuste keuze om dat nog te versterken. Een organisatie zoals Oxfam-Wereldwinkels moet oog hebben voor haar impact op het leefmilieu, de maatschappij en haar stakeholders. Daarom opteren we, voor het tweede jaar op rij, voor een jaarverslag op basis van het Global Reporting Initiative, kortweg GRI.

  GRI, een betrouwbaar model voor duurzaamheidsverslaggeving. laat ons toe de economische, ecologische en sociale resultaten van Oxfam-Wereldwinkels in kaart te brengen, zodat we op basis daarvan een beleid kunnen ontwikkelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een maatschappelijk relevante beweging zijn, betekent immers ook maatschappelijk verantwoord rapporteren. Het jaarverslag 2008 zet deze manier van verslaggeving consequent verder. Het bevat, naast het traditionele activiteitenverslag, een uitgebreid luik over onze missie en doelstellingen, een bestuurlijk en een maatschappelijk verslag met aandacht voor alle beleids- en beslissingsniveaus, en een grote focus op ons draagvlak, onze kernpartners en onze stakeholders. Heel wat cijfers en meetbare indicatoren in dit jaarverslag laten toe om evoluties en trends op een objectieve wijze zichtbaar te maken.

  Een maatschappelijk verslag volgens het GRI-model bestaat uit vier delen: het profi el van de organisatie, economische prestatie-indicatoren, ecologische prestatie-indicatoren en sociale prestatie-indicatoren. GRI bepaalt verschillende toepassingsniveaus van rapportering. Oxfam-Wereldwinkels gaat in het jaarverslag 2008 voor het laagste toepassingsniveau, namelijk het C-label. Om dit C-label te verdienen, moeten we rapporteren over 28 aspecten van onze organisatie, over minstens tien indicatoren en over minstens één economische, minstens één ecologische en minstens één sociale indicator. We stellen dit jaarverslag ter beschikking van onze stakeholders: de vrijwilligers in de 210 wereldwinkels, leveranciers, collega- fairtraders en -ngo’s, producentengroepen in het Zuiden, gesprekspartners in het politieke en economische leven. We hopen dat het anderen, zowel binnen als buiten de sector, mag inspireren om ook de GRI-toer op te gaan.

  Dirk De Wilde, voorzitter Raad van Bestuur Oxfam-Wereldwinkels Koen Van Bockstal, gedelegeerd bestuurder Oxfam-Wereldwinkels

  Voorwoord

  Fair Trade is duurzame ontwikkeling in het kwadraat

  Heel wat cijfers en meetbare indicatoren in dit jaarverslag laten toe om evoluties en trends op een objectieve wijze zichtbaar te maken.

  Colofon

  Samenstelling Jelle Monstrey & Ben Schokkaert

  Redactie Ben Schokkaert

  Met bijdragen van Katleen Blomme, Ive Boogaerts, Stefaan Calmeyn, Hans Canters, Lies De Gendt, Kathleen De Jonghe, Eline Demey, Christine Goethals, Karin Hanus, Els Keytsman, Wim Melis, Jelle Monstrey, Marijke Moyson, Marieke Poissonnier,,Magalie Schotte, Isabel Vertriest, Koen Van Bockstal,,Saar Van Hauwermeiren en Line Windey

  Lay-out Grafi sche dienst Oxfam-Wereldwinkels (Efraïm)

  Druk op Cyclus Print (100% kringlooppapier) bij Druk in de Weer - Gent

  Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Bockstal, Ververijstraat 15-17, 9000 Gent

  foto cover: Nicole Lepée ed. oww: augustus 2009 - 000 art. nr.: 08415

  Inhoud Voorwoord Fair trade is duurzame ontwikkeling in het kwadraat 3

  Identiteitskaart Oxfam-Wereldwinkels: een beweging die ‘verkoopt’ 5

  Bestuurlijk verslag Oxfam-Wereldwinkels: een beweging met maximale inspraak 7

  Maatschappelijk verslag 1, maatschappelijk draagvlak Oxfam-Wereldwinkels: een beweging van vrijwilligers 9 Verhalen uit het wereldwinkelveld 13

  Maatschappelijk verslag 2, maatschappelijk draagvlak Oxfam-Wereldwinkels: een beweging met meer dan honderd partners 15 De impact van eerlijke handel 17 Maatschappelijk verslag 3, maatschappelijk draagvlak Oxfam-Wereldwinkels: een beweging die school maakt 19

  Maatschappelijk verslag 4, maatschappelijk draagvlak Oxfam-Wereldwinkels: een beweging in ‘het middenveld’ 21

  Activiteitenverslag 1 De verkoop van fairtradeproducten 23

  Activiteitenverslag 2 Promotiecampagnes voor meer fair trade 25

  Activiteitenverslag 3 Het politieke werk van Oxfam-Wereldwinkels 27

  Activiteitenverslag 4 Oxfam-Wereldwinkels: in de media / op het web 31

  Financieel verslag Oxfam-Wereldwinkels: negatief resultaat binnen de perken 35

  Duurzaamheidsverslag 1 Inleiding 39

  Duurzaamheidsverslag 2, prestatie-indicatoren, ecologische indicatoren Respect voor mens en milieu 40

  Duurzaamheidsverslag 3, prestatie-indicatoren, sociale indicatoren Onze HRM-strategie: van Investors in People naar … 43

  GRI-index 45

 • Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels 55

  Oxfam-Wereldwinkels: een beweging die ‘verkoopt’

  identiteitskaart

  Eén missie, zeven doelstellingen

  De missie van Oxfam-Wereldwinkels “Oxfam-Wereldwinkels is een demo- cratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige we- reldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.”

  Een missie met drie kernelementen 1. De strijd voor een rechtvaardige we- reldhandel zal nooit succesvol zijn als we niet kunnen rekenen op de vele duizen- den vrijwilligers die zich elke dag inzet- ten om de bevolking te sensibiliseren tot een concrete verandering in hun gedrag. De ondersteuning van die democratische vrijwilligersbeweging is een hoeksteen in onze missie. 2. De strijd voor een rechtvaardige we- reldhandel gaat verder dan de verkoop van producten van eerlijke handel. Ox- fam-Wereldwinkels begeeft zich ook op het terrein van internationale handels- verdragen, wetgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling,... We willen niet enkel het lot van onze eigen producentenpartners verbeteren, maar ook streven naar duur- zame veranderingen in de globale han- delsverhoudingen tussen Noord en Zuid. Dat we daarvoor zelf een verkoopsmodel hanteren, verhoogt onze geloofwaardig- heid en zorgt ervoor dat alle economi- sche actoren ons au sérieux nemen. 3. Onze strijd voor een rechtvaardige wereldhandel kadert in een ruimere doel- stelling die we delen met vele andere (niet-gouvernementele) organisaties: ie- ders recht op een menswaardig leven. Onze missie beklemtoont de structurele band met de hele Noord-Zuidbeweging in België en internationaal.

  Zeven strategische doelstellingen • Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige we- reldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handels- beleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen. • Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten ver- antwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contract- bepalingen aan te passen en na te le- ven. • Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkge- stemde organisaties wil Oxfam-Wereld- winkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

  • Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners ver- sterken. Die handelspartners zijn pro- ducenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels. • Oxfam-Wereldwinkels biedt de consu- ment fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel. • Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter enga- gement in de strijd voor een rechtvaar- dige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid. • Oxfam-Wereldwinkels wil haar slag- kracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

  “Oxfam- Wereldwinkels is een democratische vrij- willigers-beweging die door haar strijd voor een rechtvaar- dige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.”

  fo to

  : N ic

  ol e

  Le pé

  e

  4 Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels

  vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

  locatie nationaal secretariaat: Ververijstraat 17 9000 Gent

 • 6 Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels Jaarverslag 2008 Oxfam-Wereldwinkels 77

  210 winkels, één groothandel

  Oxfam-Wereldwinkels: 210 winkels vol eerlijke handel Oxfam-Wereldwinkels, de voornaamste organisatie van eerlijke handel in België, is het best gekend voor zijn netwerk van 210 wereldwinkels. We verkopen er 180 voedingsproducten van een honderdtal producentengroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Je herkent die produc- ten aan ons huismerk Oxfam Fairtrade. De meeste wereldwinkels verkopen ook handwerkproducten, vaak op een traditi- onele manier en met duurzaam materiaal vervaardigd.