Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht - Triade ... Naam rechtspersoon Stichting Bestuur en

Click here to load reader

download Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht - Triade ... Naam rechtspersoon Stichting Bestuur en

of 79

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht - Triade ... Naam rechtspersoon Stichting Bestuur en

 • Jaarstukken 2016

  Stichting Bestuur en Toezicht

  kpmg KPMG Audit Document waarop ons rapport 17X00151617GRN d.d.

  24 mei 2017 (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

 • Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht Triade pagina 1

  Voorwoord Met dit maatschappelijk jaarverslag kijken we terug op een jaar waarin de transitie in de zorg verder zijn beslag heeft gekregen binnen Triade. Deze transitie vraagt van ons als zorgaanbieder dat we de zorg anders organiseren en anders verantwoorden. Veel meer dan

  vroeger worden mensen met een beperking gezien als burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. Beiden vinden dezelfde zaken belangrijk: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met anderen, vrienden hebben en deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen. Daarbij hoort dat de positie van de cliënt wordt verstrekt: de cliënt

  maakt met naasten (ouders, familie en/of verwanten) zelf keuzes over het inrichten van zijn of haar leven. Dus ook over de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Triade onderschrijft deze uitgangspunten en realiseert zich dat dit een andere kijk- en werkwijze vraagt van medewerkers. Zij wil medewerkers goed toerusten om de dialoog met cliënten en hun naasten te kunnen voeren over de gewenste zorg en ondersteuning. Dit vraagt van medewerkers de reflectie op hun handelen als ook bij- en nascholing.

  Medewerkers krijgen regelruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid om hun werk zo te organiseren dat dit ten goede komt aan de zorg voor de cliënt. Dit alles binnen de veranderende kaders voor goede zorg, financiering en wet- en regelgeving. Ondanks alle veranderingen binnen de zorg, heeft Triade een mooi resultaat weten te behalen in 2016. Dit bevestigt het vertrouwen dat Triade goed op weg is om de transformatie van de zorg gestalte te geven zowel binnen de langdurige zorg als binnen de

  jeugdzorg en het sociaal domein. Lelystad, 19 mei 2017 Afien Spreen Raad van Bestuur

  kpmg KPMG Audit Document waarop ons rapport 17X00151617GRN d.d.

  24 mei 2017 (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

 • Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht Triade pagina 2

  Inhoudsopgave

  1. Inhoud

  2. Uitgangspunten van de verslaggeving ..................................................................................... 3

  3. Profiel van de organisatie ...................................................................................................... 3

  4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen .............................................................................. 5

  5. Toezicht, bestuur en medezeggenschap .................................................................................. 7

  6. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 13

  7. Cliëntenraad ...................................................................................................................... 17

  8. Ondernemingsraad ............................................................................................................. 19

  9. Beleid, inspanningen en prestaties........................................................................................ 21

  10. Algemeen kwaliteitsbeleid ................................................................................................... 22

  11. Personeelsbeleid ................................................................................................................ 28

  12. Financieel beleid ................................................................................................................. 30

  Bijlage 1 – Organogram .............................................................................................................. 31

  Bijlage 2 – Lijst met afkortingen .................................................................................................. 32

  kpmg KPMG Audit Document waarop ons rapport 17X00151617GRN d.d.

  24 mei 2017 (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

 • Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht Triade pagina 3

  2. Uitgangspunten van de verslaggeving

  De (jeugd)zorginstellingen geven uitvoering aan een maatschappelijk vastgestelde opdracht

  die is vastgelegd in de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Deze zorg wordt bekostigd uit publieke middelen. De Stichting Bestuur en Toezicht Triade legt met dit jaardocument verantwoording af over de inzet van deze middelen en de prestaties die zij heeft geleverd in het kader van de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet in 2016.

  Dit jaardocument is gebaseerd op het modeljaardocument “Jaarverantwoording 2016 Zorginstellingen en Jeugd” en voldoet daarmee aan de verantwoordings-verplichtingen uit de

  Wlz en de Jeugdwet. Deze jaarverantwoording voldoet op hoofdlijnen aan de verantwoordingseisen van de gemeenten die zorg en ondersteuning hebben ingekocht bij Triade. Voor zover deze gemeenten aanvullende verantwoordingseisen stellen, worden deze gegevens op gemeentelijk niveau verstrekt in een apart document. Triade valt onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (Wnt); dit jaardocument voldoet ook aan de verantwoordingsverplichting uit de Wnt.

  Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed

  bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Het jaardocument bestaat uit de

  volgende onderdelen: • Maatschappelijk jaarverslag 2016 • Jaarrekening 2016 • Kwantitatieve gegevens

  De jaarrekening en de kwantitatieve gegevens worden aangeleverd bij het CIBG door digitale deponering via de webapplicatie DigiMV. Ook de verantwoording volgens de WNT wordt op deze wijze gedeponeerd. Het maatschappelijk verslag is een document waarin Triade verslag doet over het afgelopen jaar. Aanbieders van Jeugdhulp zijn verplicht een maatschappelijk jaarverslag aan te leveren. Triade kiest ervoor ook haar activiteiten en resultaten vanuit de Wlz en Wmo te beschrijven in het maatschappelijk jaarverslag.

  Deze jaarverantwoording is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van

  bestuur en is vastgesteld op 10 mei 2017. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 17 mei 2017 goedkeuring verleend aan het jaarverslag en de jaarrekening.

  Dit jaardocument van Triade wordt in beperkte oplage verspreid en is ter inzage voor belanghebbenden beschikbaar. Het Jaardocument 2016 is vanaf 1 juni 2017 toegankelijk via

  de website www.jaarverslagenzorg.nl. Een publieksversie van dit jaardocument wordt verspreid onder cliënten, medewerkers en andere stakeholders en is terug te vinden op de website van Triade.

  3. Profiel van de organisatie

  Algemene gegevens

  Naam rechtspersoon Stichting Bestuur en Toezicht Triade

  Adres Grietenij 17-05

  Postcode 8233 BP

  Plaats Lelystad

  Telefoonnummer 0320-28 09 25

  Identificatienummer Kamer van Koophandel 39068356

  E-mailadres (concerncontroller) hhoevenaren@triade-flevoland.nl

  Internetpagina www.triade-flevoland.nl

  Rechtsvorm Stichting

  Structuur van het concern De Stichting Bestuur en Toezicht Triade (“de holding”) is statutair gevestigd in Lelystad. De Stichting is in 1999 opgericht. Op 31 december 2016 bestaat deze groep uit de volgende

  rechtspersonen (stichtingen):  Stichting Triade

   Stichting Boschhuis

   Stichting werkvoorbereiding arbeidsprojecten Flevoland

   Stichting Vrienden van het Boschhuis

  kpmg KPMG Audit Document waarop ons rapport 17X00151617GRN d.d.

  24 mei 2017 (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

  mailto:hhoevenaren@triade-flevoland.nl http://www.triade-flevoland.nl/

 • Jaarstukken 2016 Stichting Bestuur en Toezicht Triade pagina 4

  Statutair zijn alle toezichthoudende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de deelnemende rechtspersonen eenduidig neergelegd bij de holding.

  Bestuur en toezicht De verdeling van de bevoegdheden tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten van de holding. De raad van bestuur is belast met het bestuur van Triade en is bevoegd de stichtingen te vertegenwoordigen en rechtsgeldige besluiten te nemen. De raad van bestuur heeft voor een aantal, in de statuten van stichting Bestuur en Toezicht Triade beschreven aangelegenheden, de goedkeuring nodig van de raad van toezicht.

  De raad van toezicht spreekt door goedkeuring van de jaarstukken (inhoudelijk en financieel) impliciet een oordeel uit over de taakuitoefening en de werkwijze van de raad van bestuur. De remuneratiecommissie heeft regelmatig gesprekken met de bestuurder en bespreekt o.a. haar functioneren. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

  De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder heeft de managers gevolmachtigd tot uitvoering van bepaalde bevoegdheden. Dit

  is vastgelegd in de bevoegdhedenregeling en de gevolmachtigdentabel. De bestuurder geeft leiding aan het managementteam van de organisatie, dat eind 2016 bestaat