Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2015 ... Op 27 aprii 2015 lanceerde de SHO...

Click here to load reader

 • date post

  09-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2015 ... Op 27 aprii 2015 lanceerde de SHO...

 • Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

  2015

  CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision

  Datum: 31-mei-16

  Jaarrekening Stichting SHO 2015

 • lnhoudsopgave

  1 Verslag van het bestuur 2 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Begroting 2016 8 Controleverklaring 9 Overige gegevens

  10 Colofon

  Jaarrekening Stichting SHO 2015

  Pagina

  3 6 7 8

  10 13 14 15 17 18

 • 1. Verslag van het bestuur

  ln het jaar 2015 heeft de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) één Nationale Actie gevoerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Ook liepen de bestedingen en verantwoording van twee eerdere acties door in 2015: de ebola-ramp in Sierra Leone, Liberia en Guinee (start in 2014) en de tyfoon Haiyan op de Filipijnen (start in 2013). De hulpverlening voor beide acties is in 2015 afgerond

  Op de website www.samenwerkendehulporganisaties.nl zijn de samengevoegde rapportages van de SHO over deze acties te vinden. ln dit verslag geeft de SHO de financiële informatie over het jaar 2015 weer.

  Werkwijze en doe/stelling

  De SHO is het samenwerkingsverband van Nederlandse Hulporganisaties dat bij grole humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers. Het doel is om met brede mediaondersteuning (Nationale Actie) grole betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden op basis van een jaarlijks vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemers en eventuele gastdeelnemers van een actie. Door de eigen organisatie, via de internationale koepelorganisatie of partnerorganisaties worden de middelen aangewend voor het verlenen van directe, effectieve noodhulp en wederopbouw in het rampgebied.

  De deelnemende organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de ramp en stemmen de publiciteit daarover met elkaar af. Over de uitvoering en geldbesteding vaneen actie legt iedere organisatie verantwoording af aan de SHO. Deze verantwoordingen worden gebundeld in een gezamenlijke rapportage. Daarnaast legt iedere deelnemer verantwoording af middels een jaarrekening voorzien van accountantsverklaring.

  De SHO kent een klein ondersteunend bureau met een parttime coördinator aan het hoofd. Het bureau draagt zorg voor de coördinatie, administratie en verantwoording van de gezamenlijke fondsenwerving en voor een goede stroomlijning van de communicatie over de verantwoording van de acties.

  Bestuur en Raad van Toezicht

  Het SHO bestuur heeft in 2013 extern advies ingewonnen bij de Commissie Meurs omtrent de inrichting en werkwijze van SHO. Vervolgens is het bestuur in 2014 een uitgebreid trajee! ingegaan om de adviezen uit te werken en wijzigingen in de bestuursstructuur, verdeelsleutel en communicatiestrategie door te voeren. De Raad van Toezicht heeft hierbij een adviserende en toezichthoudende rol vervuld. Het rapport van de Commissie Meurs is te vinden op de website van de SHO.

  ln de verslagperiode bestand het bestuur van de stichting uit de vertegenwoordigers (directeuren) van iedere deelnemer. Daarnaast is er ter voorbereiding op de nieuwe inrichting van het bestuur als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie Meurs vanaf 1 juli 2013 een externe voorzitter en vanaf 1 september 2014 een externe penningmeester aangetreden. De voormalige directeuren van twee deelnemers, de heren René Grotenhuis (voorzitter) en Holke Wierema (penningmeester), hebben na hun vertrek bij hun organisaties op verzoek van het bestuur en met goedkeuring van de Raad van Toezicht tijdelijk deze rollen op zieh genomen. Met de statutenwijziging op 21 mei 2015 zijn drie nieuwe externe bestuursleden aangetreden, mevrouw Joyce Sylvester als voorzitter en de heren Michael Jongeneel als penningmeester en Otto van der Harst als extern bestuurslid met de portefeuille communicatie. Tegelijkertijd zijn de heren Grotenhuis en Wierema teruggetreden.

  Jaarrekening Stichling SHO 2015 3

 • Vanaf deze datum bestaat het bestuur van de stichting uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Oat laatste bestaat uit de genoemde drie externe bestuursleden en drie vertegenwoordigers van deelnemende organisaties die volgens een in de statuten en reglementen vastgesteld schema rouleren. De drie vertegenwoordigers zijn Gijs de Vries (Nederlandse Rode Kruis, vanaf 21 mei 2015) Perry Heijne (CARE Nederland, vanaf 4 juni 2015), Henri van Eeghen (Cordaid, van 21 mei tot 1 september 2015) en Farah Karimi (Oxfam Novib, vanaf 1 september 2015). De Raad van Toezicht heeft tot 21 mei 2015 gefunctioneerd en is na de statutenwijziging op die datum conform de nieuwe bestuursstructuur opgeheven. Gedurende het verslagjaar heeft de stichting deels gewerkt met het oude bestuur en een Raad van Toezicht en deels met het nieuwe bestuur met 3 externe leden erin. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het verrichten van handelingen die nodig zijn om de doelstellingen van de stichting te bereiken. Het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, was tot 21 mei 2015 opgedragen aan de Raad van Toezicht. Tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur bestaat een verdeling van taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement van de SHO.

  ln 2015 vergaderde de Raad van Toezicht drie keer.

  Dee/ne mers

  De deelnemers van de SHO in 2015 waren: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. Plan Nederland (gastdeelnemer van de Haïti-actie) heeft e ind 2014 een verzoek ingediend om vaste deelnemer van de SHO te worden. Dit verzoek is in 2015 in behandeling genomen en vanaf februari 2015 is Plan Nederland toegetreden als vaste deelnemer. Het bestuur beoordeelt bij elke actie of organisaties die niet verbanden zijn aan de SHO op basis van hun staat van dienst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening in het betreffende rampgebied. Bij de Nepal-actie is één gastdeelnemer toegelaten: het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds bereikt samen met haar partners een zeer kwetsbare doelgroep: mensen met een beperking.

  Nationale acties

  Op 27 aprii 2015 lanceerde de SHO de Nationale Actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De actie bracht bij afsluiting in augustus 2015 ruim 25 miljoen euro op. Deze gelden worden binnen 32 maanden in het rampgebied besteed aan noodhulp en wederopbouwactiviteiten. De eerste rapportage is versehenen in september 2015 en liet de resultaten zien over de eerste 3 maanden (tot 31 juli 2015). De tweede tussenrapportage verscheen in aprii 2016 en laat de resultaten zien over 9 maanden hulp in de periode van 27 aprii 2015 tot en met 31 januari 2016. Beide rapportages zijn te vinden op de website van Giro555.

  Naast deze nieuwe actie liep in 2015 de Nationale SHO Actie "Help slachtoffers ebola-ramp" die plaatsvond in Sierra Leone, Liberia en Guinee. Deze actie is gestart in 2014 en de bestedingen van de opgehaalde gelden (totale opbrengst van ruim 10,5 miljoen euro) liepen tot eind oktober 2015. Over deze actie zijn 2 rapportages versehenen op de website. De laatste rapportage verscheen in maart 2016.

  Ook liep in 2015 de Nationale SHO Actie voor de supertyfoon Haiyan in de Filipijnen. Deze actie werd gestar! in november 2013 en leverde ruim 36 miljoen euro op. Tot en met 31 december 2015 werden deze gelden besteed. ln maart en november 2014 en in november 2015 versehenen reeds drie rapportages over deze Nationale Actie. De eindrapportage over de supertyfoon Haiyan zal in mei 2016 op de website van Giro555 worden gepubliceerd.

  Jaarrekening Stichting SHO 2015 4

 • Hoewel de besteding van de opgehaalde gelden voor Haïti al in 2014 is beëindigd, verscheen de laatste uitgebreide rapportage met een extra financieel overzicht, een samenvatting van de resultaten en een sectie over de geleerde lessen in juni 2015. Eind 2015 verscheen tevens de meta-evaluatie over de Haïti-actie. Ook deed de Algemene Rekenkamer nog een keer onderzoek naar de verantwoording over de Haïti-gelden. Het vijfde en laatste rapport over deze nationale Actie verscheen op 31 maart 2016 en is te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer.

  Begrotíng

  Jaarlijks stelt de SHO een begroting op. De in december 2015 door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting voor 2016 is opgenomen in hoofdstuk 7 van dit jaarverslag. De kosten van de stichting voor zover die niet uit actieopbrengsten gedekt worden, worden middels een contributie regeling betaald door de deelnemende organisaties op basis van de verdeelsleutel van het voorgaande jaar.

  Verantwoordíng

  Met de jaarrekening 2015, de meta-evaluatie Haïti-actie en de samengestelde rapportages van Nationale Acties Nepal, Filippijnen en de ebola-ramp verschaft de SHO inzage in de financiële en inhoudelijke aspecten van de hulpinspanningen van de SHO-deelnemers.

  Voorzitter SHO, Joyce Sylvester

  Namens het bestuur

  Joyce Sylvester ( extern voorzitter) Michael Jongeneel ( extern penningmeester) Otto van der Harst (extern bestuurslid)

  Per