jaarprogramma 2016

of 48 /48
01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Programma Programme Program 2016 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 museum Dhondt- Dhaenens Museumlaan 14, 9831 Deurle BE +32 (0)9 3301730 [email protected] www.museumdd.be

Embed Size (px)

description

museum Dhondt-Dhaenens jaarprogramma 2016

Transcript of jaarprogramma 2016

 • 01

  1 2

  3

  4 5

  6 7

  8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

  Programm

  a Program

  me

  Program2016

  02

  1 2

  3 4

  5 6

  7

  8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21

  22 23 24 25 26 27 28

  29

  03

  1

  2 3

  4 5

  6

  7 8

  9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31

  04

  1 2

  3

  4 5

  6 7

  8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30

  museum

  D

  hondt - D

  haenensM

  useumlaan 14, 9831 D

  eurleBE

  +32 (0)9 3301730

  [email protected]

  useumdd.be

  ww

  w.m

  useumdd.be

 • 2Mission Statementmuseum

  Dhondt-Dhaenens

  Het museum Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid. Als museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privverzamelingen met een maatschappelijke relevantie. Als hedendaags kunstencentrum wil ze een actieve rol spelen in het internationale kunstgebeuren.

 • 3 The museum Dhondt-Dhaenens is a private foundation recognised by the Flemish government. As a museum it makes publicly accessible important modern and contemporary private collections with a social relevance. As a contemporary art centre it aims to play an active role in the international art field.

  Le muse Dhondt-Dhaenens est une fondation prive reconnue par lautorit flamande. En sa qualit de muse, la fondation expose dimportantes collections prives dart moderne et contemporain qui prsentent un intrt social. En sa qualit de centre dart contemporain, elle entend jouer un rle actif sur la scne artistique internationale.

 • 410.04.16 - 12.06.16Julie Mehretu & Jessica Rankin

  31.01.16 - 27.03.16Ryan Gander

  To stand amongst the elements

  and to interpret what one knows

 • 59.10.16 - 15.01.17 Richard Aldrich

  Lieven De Boeck Image Not Found

  26.06.16 - 25.09.16Binnale van

  de Schilderkunst

 • 6Voor de eerste maal in Belgi wordt een overzichtstentoonstel-ling van het werk van de Britse kunstenaar Ryan Gander (1976) gepresenteerd. Zijn werk kan de vorm aannemen van een actie, een sculptuur, een installatie, maar ook een gedachte, een be-lofte of een ontmoeting. Ryan Gander speelt graag met absurde logicas en verrassende inzichten over zichzelf en zijn omringen-de leefwereld. Met zijn verbeelding daagt hij de verwachtings-patronen van de toeschouwer steeds opnieuw uit. Niets is wat je denkt te weten, en al zijn werken lijken puzzelstukken te zijn waarvan te vrezen valt dat ze uiteindelijk nooit perfect in elkaar zullen passen.

  31.01.16 - 27.03.16Ryan Gander

  To stand amongst the elements

  and to interpret what one knows

 • 7Une rtrospective de luvre de lartiste britannique Ryan Gander (1976) sera prsente pour la premire fois en Belgique. Son uvre peut prendre la forme dune action, dune sculpture ou dune installation, mais aussi dune pense, dune promesse ou dune rencontre. Ryan Gander aime manier les logiques absurdes et les rflexions surprenantes sur lui et sur le monde qui lentoure. Son imagination dfie constamment les attentes du spectateur. Ce quon pense savoir nest pas la ralit. Toutes les uvres de lartiste sapparentent des pices de puzzle dont on craint quelles ne sembotent jamais parfaitement les unes dans les autres.

  The work of the British artist Ryan Gander (b.1976) is presented for the first time in a retrospective in Belgium. His work can take on the form of an action, a sculpture, an installation, but also a thought, a promise or an encounter. Ryan Gander likes to play with absurd logic and surprising insights about himself and his surrounding environment. He uses his imagination to challenge, time and again, the expectations of the viewer. Nothing is what one thinks to know, and all his works are like puzzle pieces of which it is feared that ultimately they will never fit together perfectly.

 • 8Ryan

  Gan

  der A

  ver

  y ba

  d th

  ing

  seen

  from

  a d

  iffer

  ent p

  ersp

  ectiv

  e (T

  he p

  et g

  iraffe

  of t

  he th

  ief t

  hat

  stol

  e th

  e H

  epw

  orth

  from

  the

  Dul

  wic

  h Pa

  rk) 2

  016

 • 9photo: Thomas H

  ick

 • 10

  Deze lente wordt het werk van twee kunstenaars samenge-bracht die in New York wonen en werken. Zowel Julie Mehretu (1970) als Jessica Rankin (1971) spelen in hun werk met de grenzen van de abstracte kunst en met het momentum wanneer lijnen, kleuren en vlakken opnieuw een realiteit of een ervaring kunnen verbeelden. Terwijl Mehretu in de eerste plaats gebruik maakt van de grootstedelijke dynamiek, herwerkt Rankin onder meer de typerende composities van geografische en astronomische kaarten tot levendige organismen. Beide kunstenaars spelen daarenboven met verschillende materialen en vormen van schriftuur en textuur, wat resulteert in heel ver-schillende resultaten.

  10.04.16 - 12.06.16Julie Mehretu & Jessica Rankin

 • 11

  Le printemps runira les uvres de deux artistes qui vivent et travaillent New York. Julie Mehretu (1970) et Jessica Rankin (1971) flirtent toutes les deux avec les limites de lart abstrait et explorent le moment o les lignes, les couleurs et les surfaces peuvent nouveau reprsenter une ralit ou une exprience. L o Mehretu utilise avant tout la dynamique des grandes villes, Rankin transforme notamment les compositions typiques des cartes gographiques et astronomiques en organismes vivants. Les deux artistes utilisent, en outre, plusieurs matriaux et diverses formes dcriture et de texture avec, la cl, des rsultats rsolument diffrents.

  This spring we bring together the work of two artists who live and work in New York. In their work, both Julie Mehretu (b.1970) and Jessica Rankin (b.1971) play with the boundaries of abstract art and the momentum that occurs when lines, colours and surfaces come to depict, once again, a reality or an experience. While Mehretu primarily uses the metropolitan dynamic, Rankin reworks, among others, the typical compositions of geograph-ical and astronomical maps into lively organisms. Both artists also play with different materials and various forms of composi-tion and texture, which leads to very different outcomes.

 • 12

  Julie

  Meh

  retu

  Unt

  itled

  201

  5 (d

  etai

  l)in

  k an

  d ac

  rylic

  on

  canv

  as, 1

  22 x

  152

  ,4 c

  m, p

  hoto

  : Ale

  x Yu

  dzon

  cour

  tesy

  of t

  he a

  rtist

  and

  Mar

  ian

  Goo

  dman

  Gal

  lery

  , New

  Yor

  k

 • 13

  Jessica Rankin Fucking Sappho 2015 (detail)

  graphite, ink and collage on paper, 107 x 213,4 cmcourtesy of the artist

 • 14

  De Binnale van de Schilderkunst is aan zijn vijfde editie toe. De drie regionale musea van de Leiestreek werken opnieuw samen om schilderkunst uit de laatste honderdvijftig jaar samen te brengen. Ook hedendaagse schilderkunst speelt een promi-nente rol in dit project. Deze editie spitst zich toe op het verlan-gen naar het onbekende en exotische versus de zekerheid van de eigen lokale omgeving. In MDD vormt het werk van twee kunstenaars uit de eigen museumcollectie, James Ensor en Albijn van den Abeele, het vertrekpunt voor een schilderkunstige ontdekkingstocht met een heel aantal kunstenaars van verschil-lende generaties en contreien.

  In samenwerking met Museum van Deinze en de Leiestreek (Deinze) en Roger Raveelmuseum (Machelen-Zulte).

  26.06.16 - 25.09.16Binnale van

  de Schilderkunst

 • 15

  La cinquime dition de la Biennale de la Peinture approche grands pas. Les trois muses rgionaux du Pays de la Lys tra-vailleront nouveau de concert pour prsenter la peinture des cent cinquante dernires annes. Le projet fera galement la part belle la peinture contemporaine. Cette dition se cristalli-sera sur lopposition entre, dune part, lattrait de linconnu et de lexotisme et, dautre part, la certitude quoffre lenvironnement local. Au MDD, luvre de deux artistes de la collection du muse, James Ensor et Albijn den Abeele, formera le point de dpart dun voyage artistique la dcouverte dune multitude dartistes issus de diffrentes gnrations et contres.

  En association avec le Muse de Deinze et du pays de la Lys (Deinze) et le muse Roger Raveel (Machelen-Zulte).

  The Biennale of Painting is in its fifth edition. The three regional museums of the Lys region join hands again to bring together paintings from the last hundred and fifty years. Contemporary painting plays a prominent role in this project as well. This edition focuses on the longing for the unknown and exotic versus the certainty of the personal, and local environment. At MDD the work of two artists from the museums own collection, James Ensor and Albijn van den Abeele, forms the departure point for a painterly exploration with a variety of artists from dif-ferent generations and regions.

  In association with the Museum of Deinze and the Leie Region (Deinze) and the Roger Raveelmuseum (Machelen-Zulte).

 • 16

  Jam

  es E

  nsor

  Still

  even

  met

  Chi

  nois

  eri

  n 19

  07 (d

  etai

  l)

 • 17

  oil on canvas, 61,5 x 75 cm,

  SABAM 2016

 • 18

  De Amerikaanse kunstenaar Richard Aldrich (1975) maakt gebruik van heel verschillende schilderstijlen om een oeuvre op te bouwen dat zowel handelt over zijn eigen leefwereld als de literatuur, de muziek en de kunstgeschiedenis. Zijn werk kan er heel expressief uitzien, maar ook minimalistisch en wel doordacht, de ene keer abstract, een andere keer weer figura-tief, soms geschilderd met pasteuze verftoetsen, soms ook vlak en zonder textuur. Na de vele vernieuwingen die het medium schilderkunst heeft doorgemaakt in de twintigste eeuw, heeft een kunstenaar als Richard Aldrich de vrijheid om radicaal zijn zin te doen en te experimenteren, en kan hij in elke tentoonstel-ling nieuwe verhaallijnen of betekenislagen toevoegen aan zijn oeuvre.

  Tijd

  ens

  deze

  tent

  oons

  tellin

  gspe

  riode

  lope

  n er

  twee

  te

  ntoo

  nste

  llinge

  n: R

  icha

  rd A

  ldric

  h en

  Lie

  ven

  De

  Boec

  k.

  9.10.16 - 15.01.17 Richard Aldrich

 • 19

  L artiste amricain Richard Aldrich (1975) utilise de nombreux styles de peinture diffrents pour composer des uvres qui portent tant sur son propre univers que sur la littrature, la mu-sique et lhistoire de lart. Son uvre est tantt expressive, tantt minimaliste et rflchie. Tantt abstraite, tantt figurative. Elle alterne les touches de peinture pteuse et les toiles lisses sans texture. Aprs les nombreux renouvellements que la peinture a connus au 20e sicle, un artiste tel que Richard Aldrich a le droit de faire ce quil veut et dexprimenter. Libre lui dajouter de nouvelles intrigues ou couches de sens son uvre lors de chaque exposition.

  The American artist Richard Aldrich (b.1975) uses many different painting styles to create a body of work that deals with both his own living environment as well as literature, music and art history. His work can at times appear quite expressive, yet also minimalist and well thought out, it is sometimes abstract, at oth-er times figurative, sometimes painted with impasto brushwork, sometimes flat and devoid of texture. After the many innovations that the medium of painting has gone through in the twentieth century, an artist like Richard Aldrich has the ultimate freedom to do as he pleases and experiment at will, adding in each exhibi-tion new story lines or layers of meaning to his work.

  Pendant cette priode il y a deux expositions:

  Richard Aldrich et Lieven De Boeck.

  During this period there are tw

  o exhibitions:

  Richard Aldrich and Lieven De Boeck.

 • 20

  Lieven De Boeck (1971) werkt al meerdere jaren aan een oeuvre dat zich ontplooit als een persoonlijk archief waarin hij verschillende classificaties en typologien verwerkt. In dit werk speelt Lieven De Boeck met spiegelingen, verdraaiingen en verbindingen, waardoor hij nieuwe betekenissen en interpreta-ties laat ontstaan over identiteit, taal en tekens, de private en publieke ruimte, het origineel en de kopie. Veel van zijn werken situeren zich in de zone tussen verschijning en verdwijning, waarnaar de tentoonstellingstitel Image Not Found ook verwijst.

  Image Not Found wordt gerealiseerd in co-productie met FRAC Marseille.

  9.10.16 - 15.01.2017 Lieven De Boeck Image Not Found

 • 21

  Lieven De Boeck (1971) travaille depuis plusieurs annes une uvre qui se dploie telles des archives personnelles o sintgrent plusieurs classifications et typologies. Lieven De Boeck joue avec les reflets, les dformations et les liaisons pour donner naissance de nouvelles significations et interprtations en matire didentit, de langue et de signe, despace public et priv, doriginal et de copie. Bon nombre de ses uvres se si-tuent au carrefour entre lapparition et la disparition. Un carrefour auquel fait rfrence le titre de lexposition: Image Not Found.

  Image Not Found est coproduite par FRAC Marseille.

  For several years, Lieven De Boeck (b.1971) has been working on an oeuvre that unfolds as a personal archive in which he incorporates various classifications and typologies. In his work, Lieven De Boeck plays with mirrorings, distortions and connec-tions, through which he creates new meanings and interpreta-tions of identity, signs and language, the private and the public space, the original and the copy. Many of his works exist in the space between appearance and disappearance, to which the exhibition title Image Not Found aptly refers.

  Image Not Found is realized in co-production with FRAC Marseille.

 • 22

  Rich

  ard

  Aldr

  ich

  Unt

  itled

  1 2

  014

  oil,

  wax

  and

  woo

  d on

  line

  n, 2

  13,4

  x 1

  47,3

  cm

  cour

  tesy

  of t

  he a

  rtist

  and

  Bor

  tola

  mi,

  New

  Yor

  k

 • 23

  Lieven De Boeck LD

  B M

  eter #4 / Knot 2 2015

  neon, 39 x 20 cm, courtesy of the artist and M

  eessen De C

  lercq

 • 24

  ActiviteitenActivitsActivities

  10.01.16 Nieuwjaarsreceptie Vrienden Rception Nouvel An

  Amis New Year Reception Friends

  31.01.16 Opening Vernissage Ryan Gander

  10.04.16 Opening Vernissage Julie Mehretu & Jessica Rankin

  Als

  u op

  de

  hoog

  te w

  ilt b

  lijve

  n va

  n on

  ze a

  ctiv

  iteite

  n ka

  n u

  zich

  in

  schr

  ijven

  voo

  r onz

  e ni

  euw

  sbrie

  f via

  ww

  w.m

  useu

  mdd

  .be

 • 25

  26.06.16 Opening Vernissage Binnale van de Schilderkunst

  3.07.16 DD/Brunch

  8 - 12.08.16 & 15 - 19.08.16 Zomerkampen Camps dt Summer Camps

  3.09.16 Tuinfeest Garden Party

  9.10.16 Opening Vernissage Richard Aldrich, Lieven De Boeck

  .10.16 & .11.16 Lezingenreeks Srie de confrences Series of Lectures

  Si vous souhaitez rester au courant de nos activits, inscrivez-vous pour recevoir notre lettre dinform

  ation: ww

  w.m

  useumdd.be

  If you wish to be inform

  ed regarding our activities, subscribe to our new

  sletter: ww

  w.m

  useumdd.be

 • 26

  ZomerkampenCamps dt

  Summer camps

  In de zomer toveren we het museum Dhondt-Dhaenens twee weken om tot een heerlijke kampplaats voor kinderen van 7 tot 14 jaar waar kunst in alle aspecten aan bod komt met een vleugje avontuur en vooral een grote dosis plezier (en waarom niet veel zon) Een eerste kamp wordt voorzien van 8 augustus tot 12 au-gustus (7 - 10 jaar), een tweede van 15 augustus tot 19 augustus (11 - 14 jaar). Een leerrijke maar tegelijk ook een spannende en energieke week vol ontdekkingen! De ervaren begeleiders zor-gen voor een onvergetelijke ervaring voor de kinderen. Ze laten zich inspireren door de kunstwerken in het museum, bezoeken met hen een kunstenaarsatelier en experimenteren er op los Op het einde van de week is er telkens een toonmoment voor de ouders.

  Voor

  mee

  r inf

  o en

  insc

  hrijv

  inge

  n ka

  n u

  tere

  cht b

  ij Be

  atric

  e Pe

  cceu

  : +

  32 (0

  )9 3

  3017

  30, b

  eatri

  ce.p

  ecce

  [email protected]

  useu

  mdd

  .be

 • 27

  Lt venu, nous transformons dun coup de baguette magique pendant deux semaines le muse Dhondt-Dhaenens en un camp pour les enfants de 7 10 ans o sinvitent lart sous toutes ses facettes, un soupon daventure et, surtout, une bonne dose de plaisir (peut-tre mme de soleil) Un premier camp est prvu du 8 au 12 aot (7 - 10 ans), un deuxime lest du 15 au 19 aot (11 - 14 ans). Une semaine instructive, mais aussi riche en dcouvertes captivantes et nergiques ! Les accompagnateurs aguerris assurent une exprience inoubliable aux enfants. Ils s'inspirent des uvres d'art prsentes au muse, visitent un atelier d'artiste avec eux et exprimentent tous azimuts La semaine se termine toujours par un moment exposition pour les parents.

  Pour plus dinformations et les inscriptions, adressez-vous

  Beatrice Pecceu: +32 (0)9 3301730, [email protected]

  museum

  dd.be

  During two weeks in summer we transform the museum Dhondt-Dhaenens into a great camping venue for children between 7 and 10 years old where there is space for art in all its aspects, for a little adventure and most of all for a lot of fun(and hopefully also a lot sun) The first camp will take place from August 8 till August 12 (7 - 10 years) and the second one from August 15 till August 19(11 - 13 years). It promises to be a most educational but also an exciting and energetic week full of discoveries. Our experienced supervisors ensure that the children will have an unforgettable experience. The artwork of the museum inspires them, they visit the studio of an artist and experiment freely At the end of the week an exhibition moment is organized for the parents.

  For more inform

  ation and enrollments, kindly contact Beatrice Pecceu:

  +32 (0)9 3301730, [email protected]

  museum

  dd.be

 • 28

  Sum

  mer

  Cam

  ps 2

  015

 • 29

 • 30

  DD/ResidentiesRsidencesResidences

  Woning Van Wassenhove is een ontwerp van architect Juliaan Lampens in opdracht van Albert Van Wassenhove, die er van 1974 tot zijn overlijden in 2012 woonde. Albert Van Wassenhove legateerde het gebouw aan de Universiteit Gent die het op zijn beurt in langdurig beheer gaf aan het museum Dhondt-Dhaenens. De restauratie van de woning in 2015 werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Philippe en Miene Gillion. In het najaar van 2015 ontving de woning haar eerste resident: Ives Maes. Villa DD/, gelegen langs de Leie vlakbij het museum, wordt in 2016 verbouwd tot een indruk-wekkend werk van kunstenaar Hans Op de Beeck. Het zal de bibliotheek van Jan Hoet herbergen en plaats bieden aan een resident. Vanaf 2017 worden residenties georganiseerd in Villa DD/. De residentieplaatsen zijn een bijzondere reflectieplek om in alle rust en isolement een bepaald project te conceptuali-seren, te realiseren, uit te werken en te onderzoeken. In

  het n

  ajaa

  r van

  201

  5 st

  artte

  het

  MD

  D m

  et e

  en re

  side

  ntie

  prog

  ram

  ma

  in d

  e Le

  iest

  reek

  . Hie

  rvoo

  r wor

  den

  twee

  bijz

  onde

  re g

  ebou

  wen

  voo

  r-zi

  en: V

  illa D

  D/ e

  n W

  onin

  g Va

  n W

  asse

  nhov

  e.

 • 31

  lautomne2015, le M

  DD

  a inaugur un programm

  e de rsidence dans le Pays de la Lys. D

  eux btisses exceptionnelles ont t rquisitionnes: la V

  illa DD

  / et la Maison Van W

  assenhove.

  The House Van Wassenhove was designed by architect Julian Lampens and originally commissioned by Albert Van Wassenhove, who lived in it from 1974 until his death in 2012. Albert Van Wassenhove bequeathed the building to the University of Ghent, which in turn gave the long-term manage-ment to the museum Dhondt-Dhaenens. The restoration of the house in 2015 was made possible thanks to the support of Philippe and Miene Gillion. In the fall of 2015 the house wel-comed its first resident: Ives Maes. Villa DD/, located along the Lys near the museum will be fully renovated in 2016 and transformed into an impressive work by artist Hans Op de Beeck. It will house the Jan Hoet library and provide accommodation for one resident. Residencies will be organized in Villa DD/ as of 2017. The residency places are unique places of reflection where artists can conceptualize, realize, elaborate and explore their projects in complete quietude and isolation.

  La Maison Van Wassenhove a t conue par larchitecte Juliaan Lampens, la demande dAlbert Van Wassenhove, qui y a vcu de 1974 sa mort, en 2012. Albert Van Wassenhove a lgu la btisse luniversit de Gand, qui en a, son tour, confi la gestion long terme au muse Dhondt-Dhaenens. La maison a t restaure en 2015 grce au soutien de Philippe et Miene Gillion. Elle a accueilli son premier rsident, Ives Maes, durant lautomne2015. Situe juste ct du muse, en bordure de la Lys, la Villa DD/ fera lobjet, en 2016, dune impressionnante transformation prise en main par lartiste Hans Op de Beeck. Elle abritera la bibliothque de Jan Hoet et pourra accueillir un rsident. Des rsidences seront organises la Villa DD/ partir de 2017. Les rsidences offrent un formidable lieu de rflexion pour conceptualiser, raliser, laborer et exami-ner un projet au calme et lcart.

  In the autumn of 2015 M

  DD

  began a residency program in tw

  o bespoke houses in the Lys region: V

  illaDD

  / and House Van W

  assenhove.

 • 32

  Julia

  an L

  ampe

  ns W

  onin

  g Va

  n W

  asse

  nhov

  e 1

  970-

  1974

 • 33

  House Van W

  assenhove 2015 Sint-Martens-Latem

  photo: Rik Vannevel

 • 34

  In het najaar van 2015 startte het museum Dhondt-Dhaenenseen residentieprogramma in Woning Van Wassenhove. Re-gelmatig zullen kunstenaars en onderzoekers in de Leiestreek verblijven en op het einde van hun residentie een lezing of toonmoment organiseren. Als Vriend bent u onze bevoorrechte gast tijdens deze ontmoetingen in de huiselijke sfeer van Woning Van Wassenhove (en vanaf 2017 Villa DD/). Elk jaar staat bovendien een jonge kunstenaar centraal die we met de Vrienden leren kennen aan de hand van een atelierbezoek, tentoonstelling of lezing. Deze kunstenaar krijgt ook de opdracht om een Vriendeneditie te creren, een kunstwerk op 300 exemplaren, exclusief en gratis voor de Vrienden. Tenslotte geniet je als Vriend ook nog van talrijke andere voordelen zoals gratis toegang tot het museum, kortingen op lezingen, Vrienden-rondleiding voor de opening van elke tentoonstelling en de postuitnodigingen.

  DD/Vrienden

  AmisFriends

  Als

  Vrie

  nd v

  an h

  et m

  useu

  m o

  nder

  steu

  n je

  mee

  de

  proj

  ecte

  n va

  n de

  ku

  nste

  naar

  s di

  e bi

  j ons

  resi

  dere

  n en

  tent

  oons

  telle

  n!

 • 35

  As Friend of the m

  useum you support as such an artist allow

  ing you as w

  ell to compile a special body of w

  ork! lautomne2015, le muse Dhondt-Dhaenens a lanc un programme de rsidence la Maison Van Wassenhove. Des artistes et des chercheurs rsideront rgulirement dans le Pays de la Lys et organiseront une confrence ou une exposition la fin de leur sjour. En tant qu Ami, vous ferez parti de nos invits privilgis lors de ces rencontres qui se tiendront dans lambiance intimiste de la Maison Van Wassenhove (et la Villa DD/ partir de 2017). Un jeune artiste sera, en outre, mis lhonneur chaque anne. Nous apprendrons le connatre, avec les Amis, dans le cadre dune visite datelier, dune exposition ou dune confrence. Cet artiste aura galement pour mission de crer une dition des Amis: une uvre dart tire 300 exemplaires et offerte gratuitement et uniquement aux Amis. Enfin, votre statut dAmi vous donne droit une foule dautres avantages, notamment laccs gratuit au muse, des rductions sur les confrences, une visite guide avant linaugu-ration de chaque exposition et des invitations par courrier.

  En tant quAm

  i du muse, vous soutenez les projets des artistes qui

  rsident et exposent chez nous!

  In the autumn of 2015, the museum Dhondt-Dhaenens start-ed a residency programme in the House Van Wassenhove. Artists and researchers will be regularly invited to stay in the Lys region and organise a lecture or presentation moment at the end of their residency. As a Friend, you will be our privileged guest at these meetings in the homey atmosphere of the House Van Wassenhove (and from 2017 in VillaDD/). Every year, we will turn the focus on a young artist we met together with the Friends on the occasion of a studio visit, an exhibition or a lecture. This artist will also be commissioned to create a Friends Edition, a work in an edition of 300 copies, exclusive and free for all Friends. Finally, as a Friend you enjoy numer-ous other benefits such as free admission to the museum, discounts on lectures, the Friends Tour before the opening of each exhibition and the mail invitations.

 • 36

  HET LIDMAATSCHAP BEDRAAGT INDIVIDUEEL 60, GEZINSFORMULE 100.

  Exclusiviteit voor de Vrienden: gratis onbeperkte toegang tot alle tentoonstellingen exclusieve gratis rondleiding vr de officile opening van elke tentoonstelling gratis exemplaar van de Vriendeneditie uitnodiging Nieuwjaarsreceptie & exclusieve toonmomenten en lezingen van DD/Residenten postuitnodigingenSpeciale aanbieding: korting op jaarabonnement bij (H)art

  Het

  lidm

  aats

  chap

  sta

  rt op

  dat

  um v

  an b

  etal

  ing.

  Maak deel uit van het museum!

  Faites partie du muse!Be part of

  the museum!

 • 37

  LAFFILIATION COTE 60 POUR LA FORMULE INDIVIDUELLE, 100 POUR LA FORMULE FAMILIALE. Exclusivit pour les Amis: bnficiez dun accs illimit et gratuit toutes les expositions dcouvrez le muse en exclusivit et de manire unique grce la visite guide gratuite qui prcde linauguration officielle de chaque exposition exemplaire gratuit de ldition annuelle invitation la Rception du Nouvel An & des prsentations exclusives et lectures des DD/Rsidents invitations par la posteOffre spciale: rduction sur labonnement annuel (H)art

  THE MEMBERSHIP FEE IS 60 OR 100 FOR A FAMILY. Exclusive for Friends: enjoy unlimited access to all exhibitions experience the museum in a unique and exclusive way and join the guided tour before the official opening of each exhibition a free copy of the annual artist edition invitation to the New Year Reception & exclusive presentations and lectures of the DD/residents paper invitations for all exhibitionsSpecial offer: discount on an annual magazine subscription of (H)art

  Votre affiliation dbute le jour de devinir ami.

  Mem

  bership starts on date of enrolment.

 • 38

  UW LIDMAATSCHAP EN DAT VAN ANDEREN STEUNT DE TOEKOMST VAN HET MUSEUM!

  Word Meester voor 250: dezelfde voordelen als Vriend, met twee DD/museumpassen. Word Schenker vanaf 1000: dezelfde voordelen als Vriend, met twee DD/museumpassen, 2 kaarten voor het Tuinfeest + uitnodiging voor culturele uitstappen met bezoeken aan priv-collecties, ateliers en musea.

  Vriend of lid worden kan na overschrijving op rekeningnummer: IBAN BE40 7370 0805 3063 BIC KREDBEBB Gelieve uw cordinaten duidelijk te vermelden.

  Extra steun?Un appui additionnel?Additional support?

  Mee

  r inf

  o ka

  n u

  krijg

  en b

  ij Be

  atric

  e Pe

  cceu

  : +

  32 (0

  )9 3

  3017

  30, b

  eatri

  ce.p

  ecce

  [email protected]

  useu

  mdd

  .be

 • 39

  VOTRE AFFILIATION ET CELLES DES AUTRES SOUTIENT LAVENIR DU MUSE ! Devenez Matre pour 250 : mmes avantages que les Amis en plus de deux cartes daffiliation. Devenez Donateur pour 1 000 : mmes avantages que les Amis, deux cartes daffiliation, deux entres pour le Garden Party, invitation aux excursions culturelles avec visites des collections prives, des studios dartistes et des muses.

  Vous devenez ami ou membre aprs virement sur notre compte bancaire: IBAN BE40 7370 0805 3063 BIC KREDBEBB Merci de bien communiquer vos coordonnes.

  YOUR MEMBERSHIP AND THAT OF OTHERS SUPPORT THE FUTURE OF THE MUSEUM! Become a Master at 250: the same benefits as Friend, with two DD/museum passes. Become a Benefactor at 1000: the same benefits as Friend, two DD/museum passes, two tickets for our Garden Party, invitation for cultural excursions with visits to private collections, artists studios and museums.

  You become a friend or a member after payment: IBAN BE40 7370 0805 3063 BIC KREDBEBB Dont forget to mention your coordinates.

  Pour de plus amples inform

  ations, contactez Beatrice Pecceu : +

  32 (0)9 3301730, [email protected]

  useumdd.be

  For more inform

  ation contact Beatrice Pecceu: +

  32 (0)9 3301730, [email protected]

  useumdd.be

 • 40

  JongDD/ richt zich tot jonge mensen met een ontluikende interesse voor internationale hedendaagse kunst. Elk jaar is er een programma met een aantal artistieke activiteiten, waaronder een meerdaagse buitenlandse uitstap, nocturnes in het museum en daguistappen met tentoonstellings-, atelier- en collectiebezoeken. ClubDD/ brengt een groep kunstliefhebbers samen die elkaar graag ontmoeten in het aangename kader van het museum of op n van de vele uitstappen in binnen- en buitenland. De begeleiding wordt steeds verzorgd door Joost Declercq (directeur). De Patroons zijn een groep kunstliefhebbers en verzamelaars die het museum actief ondersteunen en maandelijks samenkomen om te discussiren over recente tentoonstellingen, verzamelen en ontwikkelingen in de kunstwereld.

  JongDD/ClubDD/Patroons

  Mee

  r inf

  o en

  pro

  gram

  ma

  kan

  u kr

  ijgen

  bij

  Beat

  rice

  Pecc

  eu:

  +32

  (0)9

  330

  1730

  , bea

  trice

  .pec

  [email protected]

  mus

  eum

  dd.b

  e

 • 41

  JeuneDD/ sadresse aux jeunes qui dmontrent un intrt naissant pour lart contemporain international. Chaque anne, le programme comprend diverses activits artistiques, dont un voyage de plusieurs jours ltranger, des nocturnes au muse et des excursions incluant la visite dexpositions, dateliers et de collections. ClubDD/ rassemble un groupe damateurs dart qui aiment se retrouver dans le dcor agrable du muse ou lors de lune des nombreuses excursions organises en Belgique et ltranger. Lanimation est toujours assure par Joost Declercq, directeur du muse. Les Patrons sont un groupe damateurs dart et de collectionneurs qui soutiennent activement le muse et se runissent tous les mois pour parler des expositions rcentes, des collections et des volutions dans le monde de lart.

  YoungDD/ is aimed at young people with a burgeoning interest in international contemporary art. Every year there is a program with a number of artistic activities, including a multi-day trip abroad, nocturnes in the museum and day trips visiting exhibitions, artists studios and private collections. ClubDD/ brings together a group of art lovers who like to meet in the pleasant environment of the museum or during one of the many trips in Belgium or abroad. Joost Declercq, director of the museum, does the guided art tours. The Patrons are a group of art lovers and collectors who actively support the museum and meet regularly to discuss recent exhibitions, topics on collecting art and new developments in the art world.

  For more inform

  ation and program contact Beatrice Pecceu:

  +32 (0)9 3301730, [email protected]

  museum

  dd.bePlus dinfo et program

  me contactez Beatrice Pecceu :

  +32 (0)9 3301730, [email protected]

  museum

  dd.be

 • 42

  Subsidinten Subventionnaires Subsidinten:

  Structurele sponsors Sponsors structurels Structural Sponsors:

  Tentoonstellingssponsors Sponsors exposition Exhibition Sponsors:

  Sponsors

 • 43

  Editorale steun Soutien ditorial Editorial Support:

  Cassochrome Graphic Production (Laurence Soens), N.V. Dossche Mills, Sogiaf N.V.

  Bedrijfsclub Dlub denterprises Corporate Club:

  Mediasponsor Partenaire mdia Media Sponsor:

 • 44

  INNOVATIVE

  PRINTING

  THE ART OF PRINTING

  H-UV

  Vooruitstrevende H-UV offset-technologieUitzonderlijk drukresultaat met H-UV inkten

  en onmiddellijke droging.

  Met aandacht voor natuur: van papier tot inkt werken we in een bio-recycleerbare omgeving

  zonder enige toegeving op kwaliteit.

  OUDE KASSEI 28-30 - B-8791 WAREGEMTEL. +32 (0)56 73 83 93 - FAX +32 (0)56 73 83 83

  [email protected] - WWW.CSC.BE

  ALL THE BEST YOU CAN EXPECT!

  SOGIAF N.V. // DUFFELSESTEENWEG 164 // B-2550 KONTICH // T +32 (0)3 450 89 70 // [email protected]

  WWW.SOGIAF.BE

  ALGEMEEN BOUWBEDRIJFRENOVATIE & NIEUWBOUW TURN-KEY PROJECTS

  Member of

  Sogiaf-advertentieA5.indd 1 17/11/14 11:12

 • 45

  INNOVATIVE

  PRINTING

  THE ART OF PRINTING

  H-UV

  Vooruitstrevende H-UV offset-technologieUitzonderlijk drukresultaat met H-UV inkten

  en onmiddellijke droging.

  Met aandacht voor natuur: van papier tot inkt werken we in een bio-recycleerbare omgeving

  zonder enige toegeving op kwaliteit.

  OUDE KASSEI 28-30 - B-8791 WAREGEMTEL. +32 (0)56 73 83 93 - FAX +32 (0)56 73 83 83

  [email protected] - WWW.CSC.BE

 • 46

  Raad Van Bestuur Conseil dadministration Board of Directors:Jan Steyaert* (voorzitter), Bie Hooft-De Smul* (ondervoorzitter), Lieve Andries-Van Louwe, Frank Benijts*, Bieke Clerinx, Luc De Pesseroey, Franciska Decuypere, Karel De Meulenmeester, Stphanie Donck, Andr Gordts, Marianne Hoet*, Agnes Lannoo-Van Wanseele, Filiep Libeert, Damien Mahieu, Dr. Roger Matthys, Michel Moortgat, Christian Mys, Serge Platel, Laurence Soens, Patricia Talpe, Paul Thiers*, Jef Van den Heede*, Johan Van Geluwe, Katrien Van Hulle, Francesca Van Landuyt, Tanguy Van Quickenborne*, Olivier Vandenberghe, Jocelyne Vanthournout (*uitvoerend comit, comit excutif, executive committee)

  Stafmedewerkers Collaborateurs de personnel Staff Members:Joost Declercq (directeur), Jan(us) Boudewijns, Tanguy Eeckhout, Monique Famaey, Lies Leliaert, Beatrice Pecceu, Gerry Vanbillemont, Rik Vannevel

  Colophon

  De

  uitg

  ever

  hee

  ft w

  aar n

  odig

  en

  voor

  zov

  er m

  ogel

  ijk d

  e ve

  reis

  te

  aute

  ursr

  echt

  elijk

  e to

  este

  mm

  inge

  n ve

  rkre

  gen.

  Inst

  ellin

  gen

  en

  pers

  onen

  die

  des

  onda

  nks

  men

  en d

  at h

  un a

  uteu

  rsre

  cht i

  s ge

  scho

  nden

  , gel

  ieve

  con

  tact

  op

  te n

  emen

  met

  de

  uitg

  ever

  die

  de

  fout

  zal

  cor

  riger

  en b

  ij he

  rdru

  k.

 • 47

  Lditeur a obtenu, partout o cela tait ncessaire et dans la mesure

  du possible, les autorisations ncessaires au respect du droit dauteur. Les institutions et personne qui, en dpit de ces efforts, estim

  eraient leur droit dauteur viol son invites prendre contact lditeur qui rectifiera lerreur en cas de rim

  pression.

  The editor, when necessary and as far as it w

  as possible, has obtained the requested copyrights. Institutions and persons w

  ho may

  feel that their copyrights have not been respected are kindly inivited to contact the editor w

  ho will rectify the error in reprint.

  Patroons Patrons:Rinaldo Castelli, Virginie Cigrang, Michel Delfosse, Regine Dumolin, Benedicte De Bock-De Pauw, Miene Gillion, Eric & Marc Hemeleers, Marianne Hoet, Luc Keppens, Marc Maertens, Michel Moortgat, Paul Thiers, Jocelyne Vanthournout, Jacques Verhaegen, Pierre Verschaffel, James Van Damme en anonieme leden

  Schenkers Donateurs Benefactors:Advocatenkantoor Keirsmaekers, Zeno X Gallery en anonieme schenkers

  Structurele sponsors Sponsors structurels Structural Sponsors:Christies, Eeckman Art & Insurance, Stageteam

  Tentoonstellingssponsors Sponsors exposition Exhibition Sponsors:BNP Paribas Fortis, Petercam Bank Degroof

  Bedrijfsclub Club dentreprises Corporate Club:Barista Coffee & Cake, Bio Bakkerij De Trog,bRoodstop, Catering Cur, Deloitte Bedrijfsrevisoren, Deloitte Fiduciaire, Duvel Moortgat, Filliers, Group Hugo Ceusters-SCMS n.v., Houthandel Lecoutere, Jet Import, Mobull Art Packers and Shippers, Pentacon bvba, Stone, Taschen, Van Den Weghe, Westmalle

  Mediapartner Partenaire mdia Media:Klara

  Mecenassen Mcnes Maecenas Woning Van Wassenhove:Philippe & Miene Gillion Mecenassen Mcnes Maecenas VillaDD/ Bibliotheek Jan Hoet:Stefaan Bettens & Isabelle Moriaud, Stefan De Bock & Bnedicte De Pauw, Rudy Koch & Hilde Ockier, Yves & Isabelle Van Bavel - Van Hool en anonieme mecenassen Mecenassen Mcnes Maecenas nieuwe museumvleugel:Piet Van Cauwenbergh & Anne De Manen anonieme mecenassen

  Druk Print:Cassochrome

  Vormgeving Design:Chlo Dhauwe

 • 05

  1

  2 3

  4 5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31

  06

  1 2

  3 4

  5

  6 7

  8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30

  07

  1 2

  3

  4 5

  6 7

  8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

  08

  1 2

  3 4

  5 6

  7

  8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21

  22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31

  09

  1

  2 3

  4

  5 6

  7 8

  9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30

  10

  1

  2

  3 4

  5 6

  7 8

  9

  10 11 12 13 14 15 16

  17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30

  31

  11

  1

  2 3

  4 5

  6

  7 8

  9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30

  12

  1

  2 3

  4

  5 6

  7 8

  9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30 31