Jaarplan 2017 Diaconaal Centrum De Bakkerij ¢â‚¬¢ Adventsactie RK Kerk...

download Jaarplan 2017 Diaconaal Centrum De Bakkerij ¢â‚¬¢ Adventsactie RK Kerk Nederland ¢â‚¬¢ Vastenactie 3. Doelgroep

of 6

 • date post

  19-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Jaarplan 2017 Diaconaal Centrum De Bakkerij ¢â‚¬¢ Adventsactie RK Kerk...

 • Jaarplan 2017 Diaconaal Centrum De Bakkerij Een overzicht van lopende en nieuwe projecten, initiatieven en organisaties die wij ondersteunen, activiteiten en manifestaties waar wij een bijdrage aan leveren en lopende zaken en aandachtspunten die in de planning staan voor 2017.

 • Doelgroep • jongeren van 12-17 jaar in de regio Leiden en de Bollenstreek

  Doelstelling • bewustwording/actieve inzet • bijbelse inspiratie • diaconale activering • sociale cohesie • interreligieuze en intercultu- rele uitwisseling

  Contacten • voortgezet onderwijs • parochies/gemeenten • Bisdom Rotterdam • Gemeente Leiden • Mobiel Theater Geurend Hooi • fondsen/sponsors • organisaties/instellingen, waaronder: - Straatpastoraat Leiden - Inloophuis Psychiatrie - De Binnenvest - De Vrolijkheid - Vluchtelingenwerk - STUV Leiden - Voedselbank Leiden e.o. - COC Leiden - Oekroe - Utopa Weeshuis/Kinder- rechtenhuis

  Doelgroep • mensen in acute nood • zorgmijders

  Doelstelling • noodopvang (Imani) • voeding/kleding • medische zorg • hulp bij uitkeringen en toeslagen • juridische ondersteuning • projectondersteuning in thuisland • doorbreking sociaal isolement

  Contacten • Vluchtelingenwerk • STUV Leiden • Bed-Bad-Broodvoorziening • Fabel van de Illegaal • Gezondheidszorg Illegalen • Sociale Wijkteams • Münchhausen Leiden • Schuldhulpmaatje Leiden • Stadsbank Leiden • Voedselbank Leiden e.o. • SUN Leiden • Barka • Goemoers • De Werkwissel • UWV • advocaten/bewindvoerders • fondsen/sponsors

  Doelgroep • ouderen die nog zelfstandig wonen of in zorgcentra ver- blijven, maar niet of nauwe- lijks meer zelfstandig de deur uit kunnen

  Doelstelling • aansluiten bij persoonlijke behoeften • persoonlijke aandacht en begeleiding • doorbreken sociaal isole- ment • jongeren en volwassenen laten ervaren hoe waardevol contacten met ouderen zijn

  Contacten • vrijwilligers • zorgcentra • welzijnsorganisaties • sociale wijkteams • onderwijsinstellingen • wijkgemeenten en parochie- kernen • fondsen/sponsors

  Doelgroep • mensen met een beperkt budget • chronisch zieken • sociaal geïsoleerden

  Doelstelling • gerichte inzameling ter aan- vulling van het pakket van de Voedselbank • kookateliers met voorlichting rond gezondheid, budget en zingeving • toerusting begeleiders

  Contacten • parochies/(wijk)gemeenten • fondsen/sponsors • diëtiste Everdien v.d. Leek • Voedselbank Leiden e.o. • sociale wijkteams • welzijnsorganisaties • buurthuizen/wijkcentra • Ashtar (Irakese vrouwen) • Somalische vrouwengroep • Favon (Leidse afd. Afghaan- se vluchtelingen) • Rosa Manus • STUV Leiden • De Binnenvest • Inloophuis Psychiatrie • de Turkse Moskee

  Ja ar pl an

  20 17

  Di ac on aa lC en tru m De

  Ba kk er ij

  In di vid

  ue le Hu

  lp

  PROJECTEN

  Doelgroep • psychisch kwetsbare mensen die met wat hulp en ondersteuning zelfstan- dig kunnen wonen

  Doelstelling • vorming coöperatie van 6 bewoners en 6 vrijwilligers • ondersteund door een professioneel begeleider • gedragen door een lokale geloofsgemeenschap • zodat psychisch kwetsbare bewoners via een vorm van samen-redzaamheid • zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven aan een eigen huishouding • in een persoonlijke leef- omgeving waarin ze zich thuis voelen

  Contacten • Exodus Nederland • Platform Kerken met Stip • wijkgemeenten en parochie- kernen • sociale wijkteams • psychiatrische hulpverlening • fondsen/sponsors

  1

 • Doelgroep • werkzoekenden uit Leiden e.o.

  Doelstelling • individuele begeleiding aan werkzoekenden • die niet optimaal begeleid kunnen worden via reguliere begeleidingstrajecten • en zelf niet beschikken over de middelen voor professio- nele coaching

  Contacten • Zorg en Zekerheid • UWV • Visie-R • Ervaring werkt • Radius • Leidse Pas • Duende Producties • De Bruine Boon • Perfect Plus • Dress for Succes Leiden • fondsen/sponsors

  Doelgroep • Fundatia Lazarenum Roemeense partner in de regio Targu Mures

  Doelstelling • praktisch-organisatorische, materiële en morele steun aan het werk van de diaco- nale partnerorganisatie in Roemenië: - zorg voor bejaarden - opvang straatkinderen - steun aan arme gezinnen - onderdak dakloze gezin- nen

  Contacten • parochies/gemeenten • Casa Diaconala • Pici Haz • Leidse Straat • scholen in Targu Mures • jeugdgevangenis • fondsen/sponsors

  ONDERSTEUNINGJaa rp la n 20 17

  Di ac on aa lC en tru m De

  Ba kk er ij Doelgroep

  • vrouwen van uiteenlopende sociale en culturele achter- gronden

  Doelstelling een platform bieden voor: • ontmoeting (sociale cohe- sie) • onderlinge steun en uitwis- seling • informatie en inzicht • activering • empowerment

  Contacten • Arabische Vrouwen Narcis • Soroptimisten Leiden • Hogeschool Leiden • vrouwen uit lokale politiek • Vrouw Kind Centrum Leiden • Inloophuis Psychiatrie • De Binnenvest • EpiCentrum Leiden • Visie-R • STUV Leiden • Libertas • Radius • Rosa Manus • Gemeente Leiden • Dress for Succes Leiden

  Doelgroep • dak- en thuislozen in Leiden e.o.

  Doelstelling • pastorale presentie • daar waar het leven van dak- en thuislozen zich afspeelt (outreachend) • in de vorm van aandacht, trouw en respect • rond vragen van zingeving en perspectief • herstel van eigenwaarde en geloof in eigen talenten • en steun bij de vorming van een nieuw sociaal netwerk

  Contacten • De Binnenvest • Jongeren in Nood • Inloophuis Psychiatrie • sociale wijkteams • wijkagenten • STUV Leiden • Bed-Bad-Brood voorziening • Münchhaussen Leiden • M25 Leiden Regio • Christelijke studentenvere- ging Navigators • fondsen/sponsors

  Doelgroep • kraamvrouwen en hun kinderen

  Doelstelling • inzameling babykleding, kinderwagens en baby kamer meubilair • uitgifte van babypakketten en benodigdheden op ver- zoek van hulpverlenende instanties

  Contacten • Babyspullen.nl • Vluchtelingenwerk • SUN Leiden • DZB Leiden • sociale wijkteams • Voedselbank Leiden e.o. • Leidse fondsen

  2

 • Ja ar pl an

  20 17

  Di ac on aa lC en tru m De

  Ba kk er ij

  ACTIVITEITEN

  Doelgroep • toeschouwers van het inter- actief theater, onder wie wijkbewoners, scholieren, deelnemers aan publieke manifestaties

  Doelstelling • toeschouwers worden uitge- daagd zich te verplaatsen in "de ander" • worden zich bewust van eigen aannames over "de ander" • ervaren het effect van uitsluiting • denken na over wat zij nodig hebben om minder bang te zijn voor "de ander" • maken op een speelse wijze kennis met manieren om af te stemmen op "de ander"

  Contacten • Mobiel Theater Geurend Hooi • M25 Leiden Regio • parochies/gemeenten • welzijnsorganisaties • buurthuizen/wijkcentra • onderwijsinstellingen • partnerorganisaties • fondsen/sponsors

  Doelgroep • vrouwen van uiteenlopende sociale en culturele achter- gronden uit Leiden e.o.

  Doelstelling • viering van de Internationale Vrouwendag in Leiden met: - onderlinge ontmoeting - uitwisseling en diskussie - informatie en inzicht - activering - empowerment • via inleidingen, workshops, informatiestands, dans en muziek en een gezamenlijk buffet

  Contacten • Gemeente Leiden • Soroptimist International Club Leiden • Hogeschool Leiden • Arabische Vrouwen Narcis • vrouwen uit lokale politiek • Vrouw Kind Centrum Leiden • EpiCentrum Leiden • fondsen/sponsors

  Doelgroep • alle inwoners van Leiden e.o.

  Doelstelling • appèl voor de vrijheid • voor interculturele en interreligieuze ontmoeting en dialoog • sociale cohesie • stimulans tot onderling respect, verdraagzaamheid en compassie • protest tegen angst, terreur, onverdraagzaamheid en pesterij

  Contacten • Levensbeschouwelijk Platform Leiden • Raad van Kerken Leiden • C4C Leiden • Bureau Discriminatiezaken • Moskeeënplatform Leiden • Gemeente Leiden • lokale politieke partijen • partnerorganisaties • fondsen/sponsors

  Doelgroep • gemeenteleden • parochianen • overige betrokkenen bij het werk van De Bakkerij

  Doelstelling • stimulans voor betrokken- heid en draagvlak voor het werk van De Bakkerij • teken van dankbaarheid voor de vruchtbare samen- werking met organisaties en instellingen

  Contacten • (wijk)gemeenten en parochiekernen

  • Vrienden van De Bakkerij • organisaties en instellingen in het netwerk van De Bakkerij

  - tweejaarlijkse activiteit -

  Doelgroep • protestantse gemeenten in Leiden e.o. • parochiekernen in Leiden

  Doelstelling • informatie en diaconale bewustwording • financiële ondersteuning van lokale of internationale projecten

  Contacten • lokale initiatieven zoals: M25 Leiden, Stichting Straatpastoraat, Individuele Hulp, activiteiten voor asiel- zoekers van de Noodopvang in Leiden • internationale projecten in Eritrea, Zimbabwe, Tanzania, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten • Cordaid • Kerk in Actie • Adventsactie RK Kerk Nederland • Vastenactie

  3

 • Doelgroep • inwoners van Leiden e.o.

  Doelstelling • gastvrijheid • informatie over de cultuur- historische achtergronden van panden aan de Oude Rijn • en de hulpverlening vanuit kerken in Leiden door de eeuwen heen • aandacht voor de actuele diaconale inzet van kerken in en vanuit De Bakkerij • bekendheid genereren bij een brede doelgroep

  Contacten • organisatie Ope