JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids...

33
Laan door de Veste 1000, 5708 ZZ Helmond Telefoon (0492) 662 894, [email protected] www.mondomijn.nl JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS

Transcript of JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids...

Page 1: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Laan door de Veste 1000, 5708 ZZ HelmondTelefoon (0492) 662 894, [email protected]

www.mondomijn.nl

JAARKALENDER 2014-2015

MONDOMIJNGIDS

Page 2: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

1

MondomijngidsInhoudsopgave 1

Welkom! 2Kernwaardes 3MissieenVisie 3Watiseenintegraalkindcentrum? 4DeorganisatieMondomijn 4

Leren en opbrengsten 5WerkenvolgensdeMontessoripedagogiek 5OnderwijsbijMondomijn 6Methodesenleermiddelen 6Persoonlijkontwikkelingsplan* 6Kwaliteitenopbrengsten* 7Resultaten* 7Cijfersenfeiten* 8Koersplan 8Pedagogischbeleid 8Ondersteuningsplan* 8Zorgteam 8Remedialteacher 8Interneopleiding 8

Samen met kinderen 9Kinderraad 9Kinderspreekuur 9Kindfeest 9Vieringen 9Dagritme 9DeeerstedagbijMondomijn 9Doorstroombeleid 10Sportcampus 10Muziekatelier 10Mondomijnlab 11Kunstwerkplaats 11Kookstudio 11

Samen met ouders 11Kindcentrumraad 11Evenemententeam 12Ouderfeest 12Warmemaaltijdservice 12Workshopdoorouders 12Ouderinloop 12Kindontwikkelgesprek 13Ouderportaal 13

Praktische zaken 13Bezoekarrangement 13Kindaanmelden 13Leerplicht/verlof 14Ouderbijdrage* 14Verzekering 14Gezondheidenveiligheid 14Privacy 14Klachtenregeling* 14Vertrouwenspersoon 15Nieuwsbrief 15Openingstijden 16Onderwijstijden* 16Algemenegegevens/contact 16*Wettelijkverplichteonderdelenvaneenschoolgids 16

Page 3: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

2

Welkom Bestelezer,VooruligtdeMondomijngidsvan2014-2015.IndezegidsleestuallesoverMondomijn.Mondomijniseenintegraalkindcentrum.Eenplekwaaruenuwkindvanhartewelkomzijnvooronderwijsenkinder-opvang,voorkinderenvan0tot13jaar.Mondomijnbetekent “Mijn plekje op de wereld”endatisookprecieswatwewillenzijn.Eenfijneplekwaarruimteisvoorspelenenleren.Inseptember2009isintegraalkindcentrumMondomijngestartmet5kinderen.InmiddelsisMondomijngegroeidtoteenkindcentrumwaardagelijksongeveer220kinderenvanopvangenonderwijsgebruikmaken.BijMondomijnvindenwehetbelangrijkdatkinderenzichindevollebreedtekunnenontwikkelen.Uitblinkenwaarjegoedinbentenondersteundwordenindatwatjelastigvindt.

Hoe doen we dat?WekennendekinderenbijMondomijnheelgoed!Doorgesprekjesmetkinderen,goedecontactenmetoudersenmeetinstrumentenalstoetsenenobserverenhebbenweeenhelderbeeldvandeontwikkelingen,dieiederkinddoormaakt.Wijbiedeniederkindeenplanopmaat.Hierbijmakenwegebruikvandemeestmoderneleermid-delen.BijMondomijniserdemogelijkheidomtewerkeninateliersvoortechniek,kunstenmuziekeniserveelaandachtvoorsportenbewegen,tijdensennaschooltijd.Kinderenkrijgenveeltijdomtewerkenaandebasisvaar-dighedenvantaalenrekenen.Ookkrijgenzevanaf3jaarEngelsaangeboden.

Mondomijnisvolopinontwikkeling.Wijzijneenlerendeorganisatie,ditbetekentdathetteamvanleerkrachten,pedagogischmedewerkersenvakdocentenooksamenleert,doorbijvoorbeelddeinzetvanvideointeractiebegeleidingenhetvolgenvandeopleidingen.

Waar willen we naar toe?BijMondomijnstrevenwedehoogstekwaliteitseisenna.DeonderwijsinspectieendeGGDhebbenMondomijnpositiefbeoordeeld.Eind2013hebbenwemetallebetrokkenenhetKoersplanMondomijngerealiseerd.Hierinleestualleambitiesenplannendiewesamengaanrealiseren.Uvindteenlinkoponzewebsite.2014iseenbijzonderjaarvoorMondomijn.Nietalleenvierenweonseerstelustrum,ookbetrekkenwijeind2014onsnieuwegebouw.IndezeMondomijngidsvindtuuitgebreideinformatieoverallebelangrijkezakenbijMondomijn.Ookverwijzenwijugraagnaaronzewebsitewww.mondomijn.nlwaarudeinformatiealtijdactueelterugkuntvinden.Heeftuvragen,opmerkingen,suggestieslaathetonsweten.Dedeurstaatvooruopen!Koffiestaatklaar!

TeamMondomijn

Page 4: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

3

“It takes a village to raise a child”

Mondomijniseenintegraal kindcentrumvooronderwijsenopvang52wekenperjaaropenVan07.30tot18.30uurMondomijn betekent mijn plekje op de wereld

Kernwaardes

Toegankelijk Meteenopenenvriendelijkkarakter,integerendirect.Metrespectenineengastvrijesfeerontvangenwijelkedaghetkindendeouder.

Professioneel Vanuiteenintegraleendeskundigesa-menwerkinghebbenwijeenkindgerichteenvakbekwamewerkwijze.Wehechtengrotewaardeaancommunicatie,zijnbetrouwbaarenbiedeneenveiligeplekvoorkinderen,oudersenmedewerkers.

PersoonlijkVanuiteenuniekconceptdragenwijmetenthousiasme,zorgzaamheideneengrootinlevendvermo-genzorgvooriederdieverbondenisaanonsKindcentrum.Ambitieus,leergierigenmetgrotebetrokkenheidsluitenwijaanopdebehoeftesvanhetkindendeoudervandezetijd.

OndernemendInnovatief,vooruitstrevendenactiefontwik-kelenwijdoelgerichtonsMondomijnconcept.Meteencreatieveenavontuurlijkehoudinglatenweonsinspirerendooralleontwikkelingenbinnenopvangenonderwijsindewereld.

MissieMondomijnisalshetdorpwaarjijalskindopgroeit.Mondomijnbetekent:mijnplekjeopdewereld.Onsdorpisalseenminimaatschappij,metkinderenenvolwassenendiesamenleren,samenwerkenensamenleven.WanneerjeMondomijnverlaathebjeeenrugzakmetervaringen,kennisenvaardighedenomeeneigenplekindemaatschappijintenemen.

VisieMondomijndraagtvanuitvisie,maatschappelijkeverant-woordelijkheidenaantoonbareexcellentekwaliteitbijaandebredeontwikkelingvankinderenvan0tot13jaar.Vanuithetbeelddatkinderenzich24/7ontwikkelenisonsaanbodbreedenintegraalenoverstijgtdedoelenvanonderwijsenkinderopvang.Wijwerkenintensiefsamenmetpartnersvanuiteengezamenlijkegedrevenheidomkinderenallekansentegeven‘hetbesteuitzichzelftehalen’.Deprofessionalsinonskindcentrumwerkenvanuitkracht,vanuitsamenwerkingenvanuiteengedeeldepedagogischevisie.OpbasisvaninternenexternwetenschappelijkeonderbouwdonderzoekontwikkeltMondomijnvoortdurend,metdesamenlevingvannuendetoekomstinonsvizier.

Page 5: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

4

Welkom

Wat is een integraal kindcentrum?Eenintegraalkindcentrumiseenplekwaariedereensamenwerktvanuitéén visie, één team en één plan.BijMondomijnwordenbaby’s,peuters,kleutersenkinderentot13jaarinééndoorgaandelijngevolgd.

Eenintegraalkindcentrumbiedtonderwijs,kinderopvang,maarbijvoorbeeldooksportactiviteitenafgestemdopdebehoeftesvandekinderen.BijMondomijnwerkenwijsamenmetJibbophetgebiedvansportenmethetKunstkwartiervoordeinvullingvancultuureducatie.Kinderenkunnenzobinnenenbuitenschooltijdzichoptimaalenindevollebreedteontwikkelen.

Mondomijnbiedteenaanbodopmaat.Ditbetekentdatoudersvankinderopvangenonderwijssamengebruikkunnenmaken,maarookvooréénvanbeidevoorzieningenkunnenkiezen.Mondomijnondersteuntdebehoeftesvanuwkindenhetgezinhierdooroptimaal.Hetgrotevoordeelvaneenintegraalkindcentrumisdatuwkinddegeheledagwordtopgevangendooreenvastteamvanmedewerkersopéénlocatie.Voorkinderenbetekentditdathetaanbodgeheelwordtafgestemdopdebehoeftesvanuwkind.Mondomijnbiedtmaatwerkinleerstof,leertijdenleerstijl,zodateralleruimteisomtalentenoptimaaltotbloeitelatenkomen.

De organisatie MondomijnMondomijnheeft4‘Domijnen’.HetbegripDomijnisafgeleidvanMondomijn.DezeDomijnenwordenaangestuurddooreenteambegeleider.Iederdomijnbestaatuiteenaantalprofessionals:leerkrachten,pedagogischmedewerkers,vakdocenten,eenteambegeleiderennatuurlijkkinderen.HetmanagementteamvanMondomijnbestaatuitdedirectieendeteambegeleiders.DeDomijnenzijningerichtvoordevolgendeleeftijdsgroepen:Domijn1:0-3jaarDomijn2:3-6jaarDomijn3:6-9jaarDomijn4:9-12jaarIederkindheefteeneigenmentor.Dementorisverantwoor-delijkvoordeontwikkelingvanhetkindenhetcontactmetdeouder.Debegeleidingvandekinderenvindtechterplaatsinsamenwerkingmetallemedewerkersvaneendomijn.Iederemedewerkerheeftzijneigenexpertise.ZokrijgjebijMondomijnmuzieklesvaneenvakdocentenleerjeduszingenvaniemanddiedatzelfookheelgoedkan.BijMondomijnvolgtiederkindeenindividueelprogrammaopmaat.Datbetekentnietdatergeengroepsmomentenzijn.Iederkindbehoorttoteenstamgroep.Metdestam-groepvindenmuzikale,creatieveensportactiviteitenplaats.Tweekeerperdagisereenevaluatiemomentwaarindestamgroepmetelkaardewerkperiodeevalueert.Watginggoed?Waarishulpnodig?Hoegingdesamenwerking?Ditzijnonderwerpendieindestamgroepbesprokenworden.

Page 6: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

5

Leren en opbrengstenWerken volgens de Montessori pedagogiekMondomijnwerktvolgensdeuitgangspuntenvandepeda-gogiekvanMariaMontessori.Ditbetekentdatwijsteedskijkenwathetkindnodigheeft.MariaMontessoribeschrijftverschillendeontwikkelingsfa-senbijkinderen.Dooronsleeraanbodenonshandelenop-timaalaftestemmenopdebehoeftesvankinderenkomenwijtegemoetaande‘gevoeligeperiode’.Indezeperiodeishetkindklaaromdevolgendestapinontwikkelingtezetten.Eendreumesdieeindeloosoefentomtegaanstaan,eenkleuterdiefanatiekzijnnaamprobeertteschrijvenofeen7jarigedievragensteltoverhetontstaanvandeaarde.JuistdezeontwikkelingwordtbijMondomijngestimuleerd.Ditwordtontwikkelingsgerichtwerkengenoemd.Lerenlezenbegintbijonsdusnietdeeerstedagingroep3,maarophetmomentdatuwkindhieraantoeis.Enmeestalisdatalveeleerder.DemedewerkersvanMondomijnzijneringespeci-aliseerdomdezefasesteherkennenendezeontwikkelingoptimaaltestimulerendoorhetaanbiedenvanbijpassendmateriaal.“Helpmijhetzelftedoen”iseenpassendeuitspraakvanMariaMontessori.

Onderwijs bij Mondomijn Devisieoponderwijsinvogelvlucht• lerenvanuitdeontwikkelingslijnenendidactischeleerlij-

nenenkerndoelen• samenstellenwijhogedoelen• lerenvanuithetgrotegeheelnaarhetkleinedeel,van

concreetnaarabstract• levensechtleren:eerstinzichten,danvaardighedenen

feitenkennis• keuzemogelijkhedeninleerstof,leertijd,leerstijlen

leertempo• veelruimteomtebewegen,binnenenbuiten• keuzevanwerkplek:ruimtesopstilensamentewerken,

ateliers,beweegruimtes,keuken,huiskameretc.• tweekeerperdageengezamenlijkevaluatiemomentmet

jementorgroep• eenprogrammaopmaat:zichtbaarineeneigenwerkmap

meteenpersoonlijkeweekplanning• structuurdoorvoorspelbaarheid:ritmes,routines,

rituelen.• veiligheiddoorduidelijkegrondwaarden(hoegaanwijmet

elkaarom)• begeleidingsamendoormeerderemedewerkersmet

iedereeneigenexpertise• voorbereidopdemaatschappijvandetoekomst,veel

aandachtvoortalentontwikkeling,ictenvanafEngelsvanaf3jaar

• samenwerkingmetouderswaarinhetkindcentraalstaat.

Page 7: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

6

Methodes en leermiddelenVooralledoeleninhetonderwijsmakenwijgebruikvaneenaantalverschillendematerialenenmethodes.Wijvindenhetbelangrijkdatonsaanbodvoorzietinhetlerenvaninzichten,vaardighedenenkennisenpastbijdeleerstijlvanhetkind.Devolgendematerialenenmethodeszijnpervakgebiedbeschikbaar:

NederlandsWoordbouwenSpellingopmaat(spelling),NieuwsbegripenNieuwsbegripXL(begrijpendlezen),Leeslijn,LeeswegenLeespad(technischlezen),SchrijfatelierenNovoscript(schrijven)Montessorileerlijntaal,Kernconceptoacommu-nicatie,Taalzee(digitaal),verschillendeontwikkelingsmate-rialenvoorbijvoorbeeldrijmen,teken-klankkoppelingetc.

EngelsDiscoveryIsland(groep5t/m8)enI-Pockets(groep1t/m4)

Rekenen/ WiskundeWizwijs,Montessorileerlijnrekenenengeometrie,Reken-tuin(digitaal),kernconcepto.a.machtenregels,ontwikke-lingsmaterialenalsmeetinstrumenten,weegschaal,etc.

Oriëntatie op jezelf en de wereldKernconcepten,MontessorileerlijnKosmischOnderwijs,ontwikkelingsmaterialenalsglobe,microscoopetc.

Kunstzinnige oriëntatieKernconcepten,Laatmaarzien(digitaal),Techniekmate-rialenvanTechnitoolsenondersteuningvanuitFontysenOCGHadvies,muzikaleondersteuningviavakdocent.

BewegingsonderwijsViavakdocent,maatwerkprogramma.Persoonlijk ontwikkelingsplanBijMondomijnwerkenkinderenvanuitdeleer-enontwik-kelingslijnen.DezeleerlijnenzijninzichtelijkgemaaktineenzestalboekjesenintezienbijMondomijn.Alledoelstellingendieeenkindinhetbasisonderwijsmoethalenkomenruim-schootsaanbod.Vooriederkindmakenweeenvertalingopmaat.Ditbetekentdatwijpervakgebiedaangevenhoehetkinddedoelstellingengaathalen.Wemakenhierbijverschilinleertijd,leermiddelenenleer-tempo.Hetenekindleerthetliefstekeertafelsviadecom-puter,hetanderekindmetbehulpvandementor.DatkanbijMondomijn.Wanneerweziendateenkindnietdegemiddeldeleerlijnvolgtdoenweeeninterventie.Alleinterventieswordenvastgelegdineeninterventieplanmetbijbehorendedoelstel-lingen.Ditbetekentdateenkinddatrekenenlastigvindteenpassendaanbodkrijgt,maarookhetkinddatjuistmeeruitdagingnodigheeft.BijMondomijnisergeenstandaardklassikaalaanbodvoorhetgemiddeldekindengeenspecialehulpgroepjes,doordatweonsleeraanbodpassendmakenvooriederkindzijndezesimpelwegoverbodig.Inhetkindontwikkelplanleggenwijookvasthoewijdoelenmeten.Ditdoenwedoorhetafnemenvantoetsenenobser-vaties,maarookdoorgesprekkentevoerenmetkinderenenouders.Hetkindontwikkelplanwordtvertaaltnaareenweekeneendagplanning,zodatiederkindpreciesweetwaarhijofzijiederedagaanmoetenmagwerkenomalleleerdoelentehalen.

Page 8: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

7

Kwaliteit en opbrengstenBijMondomijnwillenwijtransparantenvolgbaartezijn.Wijvindenhetbelangrijkdatdekwaliteitdiewijbiedenvooriedereenmeetbaaris.BinnenMondomijnwordthetonderwijsbeoordeelddoordeonderwijsinspectieendekinderopvangdoordeGGD.DeHKZ-certificering(keurmerkkinderopvang)vindtplaatsdoormiddelvanaudits.KwaliteitbewakenenmonitorenheeftbinnenMondomijnineencyclischprocesonzecontinueaandacht.Wijgebruikenhiervoorhetkwaliteitsinstrument“Integraal”alsonderdeelvanParnassys.InonsMondomijnplanwordenjaarlijksdoelenopgesteldvooralleaspectenindeorganisatie.DezedoelenvormenderodedraadvoorallemedewerkersvanMondomijn.Mondomijnhechtveelwaardeaandemeningvankinderen,oudersenmedewerkers.ViatevredenheidonderzoekenklantreactiesbrengenwijinbeeldhoeiedereenoverMon-domijndenkt.Ookresultatenvankinderenwordeninbeeldgebracht.Injanuarienjuliwordendecitotoetsenafgeno-men.Dezeresultatenwordenmeegenomenindekindont-wikkelplannen.OokwordenopMondomijnniveau(trend)analysesgemaaktnaaraanleidingvanalletoetsresultaten.Ingroep7wordtdeentreetoetsafgenomeneningroep8ne-menkinderendeelaandeeindtoets.Alleresultatenwordenmetoudersgedeeld.Ditgebeurtviahetouderportaal,denieuwsbriefenhetjaarverslag.Inhetjaarverslagvindtueenoverzichtvanallebehaalderesultaten.

Resultaten • Mondomijnneemtin2013met11kinderendeelaande

citoeindtoets.Deresultatenindegecorrigeerdeversiezijnconformhetlandelijkgemiddelde,namelijk536,2.DeresultatenwordenechternognietalsobjectiefmeetbaarerkendvoorMondomijn.Ditheefttweebelangrijkerede-nen.Dekindereningroep8zittenpaskortbijMondomijn.(minderdantweejaar)DeandereredenisdatdeeerstekinderendiehunschoolloopbaangestartzijnbijMondo-mijnpasin2017uitstromen.

• Mondomijngroeit.Eind2013maken160kinderengebruikvanpakketB(asisonderwijs)en80kinderenvaneenContinuïteitpakketwaardoorzij1ofmeerderedagentot18.30uuraanwezigzijn.Dezegroeileidttoteenuitbreidenmettweestamgroepen.

• Mondomijnneemtin2013tevredenheidsonderzoekenaf.Devolledigerapportenzijnopdewebsiteterugtelezen.Cijferswaarwetrotsopzijn:

98%vandekinderennoemtdeleerkrachtenstimulerend 92%vandeoudersgeeftaanbewustvoorhetconceptvan

Mondomijngekozentehebben. Depersoneelstevredenheidsmeterscoortopalleonder-

delenheelerghoog.Metnamedepassiemetergeefteenheelbetrokkenteamweer.

• Wijvindenhetbelangrijkdatkinderennietalleenverge-lekenwordenmethetlandelijkgemiddelde,maarvooralmetzichzelf.Wijhantereneennormwaarinweverwach-tendat85%vandekindereneenverwachteofmeerdanverwachtegroeidoormaakt.DeresultatenzagenervoordekinderendienarMondomijnzijnovergestaptalsvolgtuit:

- rekenen:groep686%,groep782%groep8100%- lezen:groep686%,groep794%groep8100%- spelling:groep686%,groep776%groep882% Alleoudershebben24/7viahetouderportaaltoegangtot

alleresultatenvanhunkind

Page 9: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

8

KoersplanIn2013heeftMondomijn,samenmetallebetrokken,hetKoersplan2013-2017vormgegeven.HetKoersplanvoldoetaandewettelijkeeisenvaneenschoolplan.OpdewebsitevanMondomijnkuntuonsKoersplanlezen.Pedagogischbeleid

In2013heeftMondomijnhetpedagogischwerkplanherschreven.HetplanisnunietmeerallenvoordeBSOofddagopvang,maarvoorheelMondomijnalsintegraalkindcentrum.InditplanleestuhoewijomgaanmetelkaarenhoebijvoorbeeldeendagbijMondomijneruitziet.Uvindthetplanoponzewebsite.

OndersteuningsplanInhetondersteuningsplanleestuhoewijomgaanmetkinderen,dieeenextrazorgnodighebben.Ditkanonder-steuningzijnopallerleiontwikkelingsgebieden,bijvoorbeeldophetgebiedvantaal,motoriekofsociaal-emotioneleontwikkeling.Hetondersteuningsplanistelezenoponzewebsite.In2013hebbenweaanvullendhetondersteunings-profielopgesteld.Inditprofielmakenwijzichtbaaropwelkewijzewijpassendonderwijsvormgeven.

ZorgteamOmdezorgvoorkinderenzogoedmogelijktebegeleidenwerkenwijsamenmeteenaantalprofessionalsuitonzeomgeving.Samenmetdedirecteurendeteambegeleidersvormenzijhetzorgteam.Aanditzorgteamnemendevolgendeprofessionalsdeel:GGD,Jeugdzorg,wijkagent,consultatiebureau,pedagogiekenkwaliteitKorein,maat-schappelijkwerkenhetsamenwerkingsverbandWSNS.Overlegmethetzorgteamgebeurtaltijdsamenmetouders!

Remedial teacherWijstevennaarmaatwerkvooriederkind.Somskanhetzijndateenkindietsandersnodigheeft.Eenremedialteacheroforthopedagoogkansomsuitkomstbieden.Zokaneenlogopedistbijvoorbeeldextraondersteuninggevenvoorbijvoorbeeldkinderenmetdyslexie.Deinzetvaneenexterneprofessionalisaltijdeenpersoonlijkekeusvanouders.Dekostendieeenexterneondersteunervraagtzijnvoorrekeningvandeouders.Mondomijnvindthetbelangrijkommetallebegeleidersvaneenkindoptimaalaftestemmen.InoverlegmeteenremedialteacherkangezamenlijkhetKindontwikkelplanwordenopgesteld.Deleerkrachtenremedialteacherbepalendaninoverlegdedoelenenaanpak.DezeextrainzetvanleerkrachtenwordtbekostigddoorMondomijn.

Interne opleidingMedewerkers maken het verschil!Wijvindenhetbelangrijkomeenlerendeorganisatietezijn.DitbetekentdatiederemedewerkerbijMondomijnscholingvolgtinternenextern.Doordatwijmetmeerderecollega’ssamenwerkenineenDomijnzijnteamteaching,collegialecoachingenmodellingbelangrijkefacettenindeorganisatie.BinnenMondomijnmaaktiederemedewerkerdeeluitvaneencoachingstraject.Doormiddelvanvideointeractiebegeleidingbrengenweinbeeldhoewijonshandelennogbeterkunnenafstemmenopdebehoeftesvanhetkind.Inteambijeenkomstengevenweinhoudaanonzevisieenladenwegezamenlijkonzekernwaardes.HoewillenwijvormgevenaanMondomijnenwatvraagtdatvanonsalsmedewerkersisvoortdurendonderwerpvangesprek.AllemedewerkerswordengeschooldindeMontessori

Page 10: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

9

pedagogiek.Dezeopleidingwordtinternaangeboden,doorKoreininsamenwerkingmetdeNederlandseMontessoriVereniging,aanallemedewerkers.

Samen met kinderenKinderraadWijvindendemeningvankinderenheelbelangrijk!OvereenheelaantalzakenmogenkinderenbijMondomijnmeebeslissen.Bijvoorbeeldoverdeinrichtingvanhetschoolplein,watwegaandoenopdekinddagofbijvoorbeeldwelkedierenbijMondomijnmogenkomenwonen.Indekinderraadzittenkinderenuitdomijn2,3en4,vijfkeerperjaarvergaderenzesamenmetdeteambegeleiderendedirecteur.

KinderspreekuurInditspreekuurheefteenmentoralletijdompersoonlijkmeteenkindingesprektegaan.Hetonderwerpvangesprekwordtgekozendoorhetkind.Kinderenkunnenzelfaangevenofzebehoeftehebbenaanzo’nextragesprekmethunmentor.Dedagenentijdenvanhetkinderspreekuurhangeninhetdomijn.

KindfeestBijMondomijnmakenweregelmatiguitstapjesendoenweactiviteitenpassendbijdethema’svankernconcepten.Eénkeerperjaarisereendag,dievormkrijgtdoorenvoorkinderen.Opdezefeestelijkedagvindeneractiviteitenplaatsdieinsamenspraakmetdekinderenzijnbedacht.Zohebbenweeenboerderijdaggehadeneensurvivaldag.Ditkindfeestvindtplaatsaanheteindevanhetschooljaar.

VieringenBijMondomijnvierenweJoods-Christelijkefeesten,zoalsKerstenPasen.Ookbestedenwijaandachtaanfeestenvanandereculturenengeloofsovertuigingen.DitdoenwijtijdenshetaanbodvanKernconcepten.BijMondomijnzijnertweespecialefeesten,namelijkhetkindfeestenhetouderfeest.OokmaghetkindzijnofhaarverjaardagvierenbijMondo-mijn.Indomijn1en2zijnoudershierbijvanhartewelkom.

DagritmeOokinhetdagritmekijkenwegoednaarwatkinderennodighebben.Slaaptijdeneneettijdenvandejongstekinderenwordendagelijksafgestemdmetdeouders,zodathetritmethuisenbijMondomijnzogoedmogelijkisafgestemdopdebehoeftesvanhetkind.Deouderekinderenkiezenzelfhetmomentvanfruiteten.Ditbetekentdathetenekindbijvoorbeeldom10.00uurzijnfruitmomentkiestenhetanderekindomhalf11.Kinderenkunnenophetplanbordaangevendatzegaaneten.Wijvindenhetbelangrijkomhetdagritmegoedaftestem-menopdebehoeftesvaniederkind,zodatermogelijkheidisomterusten,teontspannenofjuistintespannenenactiefbezigtezijn.Inhetmakenvankeuzeswordthetkindbegeleiddoordementor.

De eerste dag bij MondomijnDeeerstedagenbijMondomijnzijnaltijdspannend.Zowelkinderenalsoudersmoetenwennenenvertrouwdrakenaaneennieuwesituatie:hetDomijn,eendagritme,deleer-krachten,pedagogischmedewerkersendegroepsgenoot-jes.Ditisdebasisvoorhetkindomzichemotioneelveiligtegaanvoelenenzijnnieuweomgevingverderteontdekken.Daaromnemenwevoorditwenprocesrustigdetijd.

Page 11: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

10

Wenodigendeoudersenhetkinduitomkennistemakentijdenseenintakegesprek.Hierinbesprekenwehetdag-ritmeendeindividuelebehoeftenvanhetkind.Wemakenafsprakenoverhetwennenenhetaantalwendagen.Depedagogischmedewerkersenleerkrachtenvandegroepzorgenervoordateraltijdextratijdenaandachtisvoorhetnieuwekindenvoordeouders.Ennatuurlijkzijnoudersookwelkomomeenkijkjetekomennemen.StarthetkindbijMondomijninhetonderwijsenheefthetkindalopeenanderebasisschoolgezeten,danbekijkenwevoordetoelatingwathetkindnodigheeft.Wegaanhieroveringesprekmetdevorigeschoolendeouders.Ookmageenkindtweedagenbijonskomen“proefdraaien”.BesluitenoudersdeoverstapnaarMondomijntewillenmaken,danmakenwijafsprakenwanneerenhoeeenkindbijonskaninstromen.Isdezorgvoorhetkindcomplexer,danduurthettijdspadlanger.Wijvindenhetnamelijkheelbelangrijkdatallevoorwaardenvoorhetkind,voordegroepenvoordemedewerkeroptimaalzijnwanneereenkindbijMondomijnstart.

DoorstroombeleidBijMondomijnhebbenweeendoorstroombeleid.ErzijnverschillendemomentenbijMondomijnwanneer‘doorstro-men’vantoepassingis.BijdestartvanMondomijn,alseenkind3,6of9jaarwordtendoorstroomtnaareenvolgenddomijnenwanneereenkinduitstroomt.Ditkanzijndooreenverhuizing,eenandereschoolkeuzeofdeoverstapnaarhetVoortgezetOnderwijs.Wijvindenhetvangrootbelangdezenieuwefaseszogoedmogelijktebegeleiden.Ditdoenwijdoorgoedaftestemmen,metoudersenkinderen,maarookmetdeprofessionalsdiehetkindgaanbegeleiden.Wijnoemenditdewarmeoverdracht.

SportcampusBijMondomijnvindenwebewegenheelergbelangrijk.Nietalleenbewegenindegymzaal,maarooksportentijdenshetbuitenspelen,bewegentijdensrekenlessen,maarookbijvoorbeeldeenveiligeroutenaarschool.Wijziendatveelaandachtvoorbewegeneenpositiefeffectheeftophetwel-bevindenvankinderen.Sindsjuli2012isereenverregaandsamenwerkingsverbandtotstandgekomenmetJibb.GielSwinkels,sportdocentvanJibb,issamenmeteenaantallaatstejaarsstagiairesverbondenaanMondomijn.Samenhebbenwehetbeweegplan0-13ontwikkeld.KinderenkunnenbijMondomijnookdeelnemenaandeSportcampus.Opwoensdagendonderdagvindtereenextrasportaanbodplaatsvoorkinderenmettalent,ambitiesofinteresseophetgebiedvansport.

MuziekatelierBijMondomijnvindenwehetheelbelangrijkdattalentenontwikkeldkunnenworden.Wehebbenvanwegeonzebredeaanpaksubsidieontvangenvoor‘Cultuureducatie

Page 12: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

11

metKwaliteit’.IneenverregaandesamenwerkingmethetKunstkwartierenCultuurContactbiedenweverschillendearrangementenaan.EenbasisaanbodmuzikalevormingvoorallekinderenvanMondomijn,vanaf1,5jaar.Eneenextraaanbodopbasisvantalenteninteresse.Zoishetoamogelijkpianoles,drumlesengitaarlestevolgenenkunjemeedoenmetdeMondomijnTalentband

MondomijnlabLiggenjeinteressesmeerophetgebiedvanwetenschapentechniek?Doejegraagonderzoekenproefjes.DanishetMondomijnlabmisschienmeerpassend.OokhierkrijgtiederkindeenbasisaanbodenishetmogelijkvaneenextraarrangementaftenemenombijvoorbeeldopdinsdagmiddaginhetMondomijnlabtewerken.

KunstwerkplaatsZoalshetMondomijnlabenhetMuziekatelierwerken,kunjeookgebruikmakenvandeKunstwerkplaatsvanMondomijn.Creatievetalentenkunnenhiervolopaandeslag.Alsjeeenkeuzehebtgemaaktalskindomjeteverdiepenineenbepaaldonderdeel,bijvoorbeeldsportofpianoles,danleggenwedaardoelenvoorvastinjouKindontwikkelplan.

KookstudioWehebbenaleentijdjeeenwarmemaaltijdservicebijMon-domijn.Steedsmeerwordtdaardoorkinderenzelfgekookt.WanneerweonsnieuwegebouwbetrekkenhebbenweeenheuskinderrestaurantenzaldeKookstudioverderuitgebreidworden.

Samen met oudersDe KindcentrumraadWat is de Kindcentrumraad?Elkeschooliswettelijkverplichtomeenmedezeggenschaps-raad(MR)intestellen.ViadeMRkunnenzoweloudersalspersoneelsledenmeepratenoverhetbeleidopschool.Ookmoeteropiederkinderdagverblijfeenoudercommissie(OC)zijn,waarinoudersinspraakhebbeninhetbeleidvanhetdagverblijf.OmdatMondomijnzowelonderwijsalsdagverblijfaanbiedt,hebbenwijgekozendeMRenOCsamentevoegen.WijnoemenditdeKindcentrumraad(KCR).Voorhetorgani-serenvanschoolfeesten,ouderavonden,informatieavondene.d.heeftMondomiijnhetevenemententeam.Wevallenmet15scholenonderéénoverkoepelendschoolbestuur(Qliq).QliqheefteenGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad(GMR).DetakenenbevoegdhedenvandeGMRzijnineenapartreglementvastgelegdenhebbenbetrekkingopzakendiealle15scholenaangaan.EénvanonzeKindcentrumraadledenheeftookzittingindeGMR.

Wat doet de Kindcentrumraad?DeKindcentrumraadpraatmeeoveralleswatmetMondomijntemakenheeft.HetschoolbestuurmoetiederbelangrijkbesluitvoorleggenaandeKindcentrumraad.DeKindcen-trumraadheeftopsommigeonderwerpeninstemmingsrecht,datwilzeggendatzeJAofNEEkanzeggentegenbepaaldebesluiten(b.v.overhetschoolplan,schoolgids,schoolregle-ment,bestedingvandevrijwilligeouderbijdrage).OpandereonderwerpenheeftdeKindcentrumraadadviesrecht(b.v.toekomstplannenvoordeschool,fusieplannen,aanstellings-beleidenontslagbeleidvanpersoneel).HetschoolbestuurmoetserieusreagerenopiederadviesdatdeKindcentrum-raadgeeft,maarhoeftdeadviezennietovertenemen.OokmagdeKindcentrumraadongevraagdvoorstellendoenenadviezengevenaanhetbestuur.

Page 13: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

12

EvenemententeamHetevenemententeambestaatuiteenaantalbetrokkenouders,diesamenmetdeteambegeleidersdevieringenbijMondomijnorganiseren,bijvoorbeelddesint,kerst,carnavalendevoorjaarsviering.HetevenemententeamvergadertbijMondomijneenaantalkeerperjaaropmaandagochtend.BijMondomijnzoekenwijnaaractiviteitenindedirecteomge-vingvanhetkindenmeteeneducatiefkarakter.Voorbeeldenvanactiviteitenzijneenbezoekaandemarktommetechtgeldtelerenrekenenenvervolgensvandegekochtegroenteseenheerlijkemaaltijdbereiden,eencircusworkshopomvervolgensouderstetrakterenopeenechtevoorstellingofeenbezoekjeaandeschaatsbaaninHelmond.

OuderfeestMondomijnwaardeertdeenormebetrokkenheidvanoudersenverzorgers.EénkeerperjaarisereenouderfeestvooralleoudersenkinderenvanMondomijn,omjulliealsoudertebedankenvoordefantastischesamenwerking,inzet,kritischeblikenhetvertrouweninelkaar.Ditouderfeestvindtplaatsaanheteindevanhetschooljaar.

Warme maaltijd service BijMondomijnishetvoorkinderenmogelijkomeenwarmemaaltijdtenuttigen.Dezemaaltijdenwordenbereidindeovenenzijnvanzelfsprekendgezondengevarieerd.Wiltgebruikmakenvandezeservice,dankuntuditbijdepedagogischmedewerkerkenbaarmaken.

Workshop door oudersHeeftualsoudereenbijzonderberoep,hobbyoftalentenvindtuhetleukhierdekinderenbijMondomijnietsoverteleren,dannodigenwijuvanharteuit!Ukuntbijdementorvanuwkindofdeteambegeleideraangevendatugraageenworkshopkomtgeven.

OuderinloopTweewekelijksiser‘smiddagseenouderinloopvoorheton-derwijs.Deleerkrachtenzijndanbeschikbaaromuwvragentebeantwoorden.Natuurlijkkuntuookeenafspraakmakenvooreenandermoment.Wijvragenuom’sochtendsbijhetbrengenafscheidtenemenvanuwkindinhetOuderdomijn.VoorDomijn2betekentditdatuafscheidneemtvanuwkindvoordegarderobe,voorDomijn3en4voordedeur.Ditomkinderendiealtussenhalf8enhalf9startenzominmogelijktestoren.Nahalf3bentuvanhartewelkomominhetdomijneenkijkjetekomennemen.Depedagogischmedewerkersvandekinderopvangzijndagelijksbeschikbaarombijhetbrengenenhalenuvragentebeantwoorden.

Page 14: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

13

KindontwikkelgesprekNiemandkenthetkindzogoedalsdeouder.Daaromgaanwegraagingesprek.Wijbeschouwenoudersalsdeexpertsophetgebiedvanhetkind.Samengaanwesteedsingesprekoverwatwedenkendathetkindnodigheeftomzichzogoedmogelijkteontwikkelen.Wevindenhetdaarombelangrijkomdaartijdvoortenemen.Inhetgesprekzijnbeideoudersendementorvanonderwijsen/ofopvangaanwezig.Somsishetzodatdooreenscheidingoudersnietsamenhetkindontwikkelgesprekvoeren.Daniservooroudersdekeuzeomiederapartingesprektegaan.Vanafongeveer9jaarsluitookhetkindaanbijeengedeeltevanhetgesprekenwaarinhetkindontwikkelplanwordtbesproken.Inditgesprekbesprekenwijdevoortgangvanuwkind.Volgtuwkindonderwijs,danontvangtuindemaanddatuwkindjarigiseneenhalfjaardaarnaeengeschrevenverslageneenuitnodigingvooreengesprek.VolgtuwkindopvangbijMondomijndanontvangtuindemaanddatuwkindjarigiseenuitnodigingvooreengesprek.

OuderportaalWijvolgenallekinderenmetbehulpvanhetleerlingvolgsys-teemParnassys.Uheeftalsouderviae-maileeninlogcodeontvangen.Hiermeekuntuinloggenendegegevensvanuwkind(eren)inzien.Uheefttoegangtotdegegevensenresul-tatenvanuwkind(eren),dejaarkalender,administratievezaken,zoalsziekmeldingenendenieuwsbrief.Spelenisleren!

Praktische zakenBezoekarrangementRegelmatigontvangenwijverzoekenvanmensenuithetwerkveldomMondomijntebezoeken.Wijhebbenhiervooreenspeciaalbezoekarrangement.DoormiddelvaneenpresentatieeneenrondleidingproberenwijueenzogoedmogelijkbeeldtegevenvanMondomijnendeontwikkelingvaneenIntegraalKindcentrum.Vanzelfsprekendiserookvoldoendetijdomvragentestellenenmetelkaaringesprektegaan.Ookvoorbegeleidingbijdeontwikkelingvaneenintegraalkindcentrumkunnenwijueenpassendaanbodbieden.Voormeerinformatiekuntucontactopnemenviainfo@mondo-mijn.nl

Kind aanmeldenElkjaarorganiserenwijeenaantalinformatieochtenden.DezezijnbedoeldvooroudersdieoverwegenhunkindaantewillenmeldenbijMondomijn.Opdewebsitezietudedatavandeeerstvolgendeinforma-tieochtend.Dezebijeenkomstenstartenom08.45tot10.30uurvooroudersvankinderenvan0tot4jaar.Om10.30tot12.00uurstartdebijeenkomstvooroudersvankinderenindeleeftijdvan4tot12jaar.Hetisaltijdmogelijkeenindividueleafspraaktemaken,ukuntdaarvoortelefonischofviademailcontactopnemen:MondomijnLaandoordeVeste10005708ZZHelmond0492662894Aanmeldenvia:[email protected]

Page 15: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

14

Leerplicht/ verlofVoorbepaaldeomstandighedenkuntuverlofaanvragenvooruwkind.Deuitgebreideverlofregelingmethetaanvraagfor-muliervindtuonder‘downloads’oponzewebsite.

OuderbijdrageWijvragenaanoudersvankinderen,dieonderwijsvolgenbijMondomijneenjaarlijksevrijwilligeouderbijdrage.DezevrijwilligebijdrageisinsamenspraakmetdeMedezeg-genschapsraadvastgesteldop€37,50enwordtingezetterondersteuningvanonderwijsactiviteitenenvieringenalssinterklaasenkerst.

VerzekeringDeschoolheefteenverzekeringspakketafgesloten,bestaandeuiteenongevallenverzekeringeneenaansprake-lijkheidsverzekering.Opgrondvandeongevallenverzekeringzijnallebetrokkenenbijschoolactiviteiten(leerlingen;personeel;vrijwilligers)verzekerd.

Gezondheid en veiligheidWanneeruwkindziekwordtvragenwijualsouderuwkindoptehalen.WanneerblijktdatereenziekteheerstbijMondomijninformerenwijualsouderhierover.Hettoedienenvanmedicijnenvindenwijeentaakvoorouders.SomskanhetechternietandersdateenkindbijMondomijnmedicijnennodigheeft.Wijvragenuinditgevalcontactoptenemenmetdeadministratieomeenmedicijnverklaringteondertekenenendemedicijnendaarteoverhandigen.

Onzekwaliteitsfunctionaris,NicoleBekx,houdtzichbinnenMondomijnbezigmetdeveiligheidengezondheidvanallekinderenenmedewerkers.DitbetekentdaterregelmatigeenRisicoInventarisatiewordtuitgevoerdenerbijvoorbeeldontruimingsoefeningenwordengehouden.

WijvindenveiligheidheelbelangrijkbinnenMondomijn.Ditbetekentdatwijhetprioriteitvindendatiederkindzichbin-nenMondomijnveiligvoelt.Wijbestedenveelaandachtaanomgangsvormenenvoorbeeldgedrag.Grensoverschrijdendgedragwordtnietgeaccepteerd.

PrivacyBijMondomijnwordenerregelmatigfoto’senvideoopna-mesgemaakt.DezewordenbijvoorbeeldgebruiktvoordewebsiteofvoordezeMondomijngids.Bijaanmeldingvanuwkindvragenwijuhiertoestemmingvoor.

KlachtenregelingNatuurlijkgaatubijproblemenineersteinstantienaardedirectbetrokkenebijuwvraag/opmerking/bezwaarofklacht.Mochtditniettotdegewensteoplossingleiden,danneemtucontactopmetdeleidinggevende.Veruitdemeesteklachtenoverdedagelijksegangvanzakenzulleninonderlingoverlegtussenbetrokkenen(ouders,kinderen,personeelen/ofdirectie)opdejuistemanierafgehandeldkunnenworden.Alsdatnietleidttotdegewensteoplossingdankuntugebruikmakenvaneenvandevolgenderegelin-gen,naargelangvantoepassing:• DeklachtenregelingPrimairOnderwijsvoordeleerkracht

enouders• Degeschillenregelingvoordemedezeggenschapsraad

(WMS)voorde(G)MR• DeregelingbezwarenFUWAPOvoordeleerkracht• DeklachtencommissiePCLKatholiekOnderwijsvoor

ouders• DecommissievanBeroepOnderwijsvoordeleerkracht

Page 16: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

15

DecompletemapvanonzeklachtenregelingenligtterinzageinhetOuderdomijn.Mondomijnisalsschoolvoordebehandelingvanklachtentevensaangeslotenbijeenonafhankelijkeklachtencommissie:“deLandelijkeKlach-tencommissieonderwijs(LKC)”.DeLKConderzoektdeklachtenbeoordeelt(naeenhoorzitting)ofdezegegrondis.DeLKCbrengtadviesuitaanhetschoolbestuurenkanaanhaaradviesaanbevelingenverbinden.Hetschoolbestuurneemtoverdeafhandelingvandeklachtenhetopvolgenvandeaanbevelingendeuiteindelijkebeslissing.EenklachtkanbijhetschoolbestuurofrechtstreeksschriftelijkbijdeLKCwordeningediend.Deexternevertrouwenspersoonkanudaarbijbehulpzaamzijnalsudatwenst.DeGMRheeftingestemdmetdebenoemingvantweevertrouwenspersonenvoorleerlingen,oudersenpersoneelvanQliQPrimairOnderwijsinhetkadervandeklachtenre-geling.HetCollegevanBestuurspreekthaarvertrouwenuitineengoedesamenwerkingmethen.Onzevertrouwenspersonenzijn:• Dhr.B.Raaijmakers,voormaligbedrijfsarts.

Tel.nr.0492-534328.E-mail:[email protected]• Mw.F.J.vandeWeijer-Vogels,voormaligschooldirecteur.

Tel.nr.0492-383384.E-mail:svdweijer@onsbrabantnet.nlDeLKCistebereikenbijOnderwijsgeschillen,Postbus85191,3508ADUTRECHT,telefoon030-2809590,fax030-2809591.Ukuntookdewebsiteraadplegenwww.onderwijsgeschillen.nlofeene-mailsturennaarinfo@onderwijsgeschillen.nl.Ukuntookcontactopnemenmetdeschoolcontactper-so(o)n(en).Zijkunnenuinformerenoverdeklachten-regelingenendeprocedure.DoorhetCollegevanBestuurzijndevoorgedragencontactpersonenperschoolbenoemd.VooronzeschoolisonzecontactpersoonBjornHouben.Inhetjaarverslagvanelkkalenderjaariseenbeknoptverslagopgenomenvandeaardenomvangvanklachteninhetvoorgaandejaar.Oponzeinternetsitewww.qliqprimair.nliszoweldegedragscodealsdeklachtenregelingdigitaalbeschikbaar.

NieuwsbriefTweewekelijksversturenwijdigitaaleennieuwsbrief.Dezewordtverstuurdviahetouderportaal.

Page 17: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

16

OpeningstijdenMondomijnis52wekenperjaaropen7.30tot18.30uurVoorkinderenvan0tot13jaar

De onderwijstijden zijn: Maandag,dinsdagendonderdag 8.30tot14.30Woensdagenvrijdag 8.30tot12.30Weekrooster Maandag 8.30-14.30 30minutenpauze 5,50uDinsdag 8.30-14.30 30minutenpauze 5,50uWoensdag 8.30-12.30 4,00uDonderdag 8.30-14.30 30minutenpauze 5,50uVrijdag 8.30-12.30 4,00u Totaal 24,50u Vakanties en vrije dagen Herfstvakantiema20-10-2014t/mvr24-10-2014 24,50Kerstvakantiema22-12-2014t/mvr02-01-2015 49,00Voorjaarsvakantiema16-02-2015t/mvr20-02-2015 24,50Goede vrijdagvr03-04-2015 4,002e Paasdagma06-04-2015 5,50Meivakantie PO ma27-04-2015t/mvr08-05-2015 49,00Hemelvaart do14-05-2015t/mvr15-05-2015 9,502e Pinksterdag ma25-05-2015 5,50Zomervakantiema20-07-2015t/mvr28-08-2015 147,00Qliq dag en studiedagenwo15-10-2014t/mvr17-10-2014 13,50Totaal 332,00 Jaarberekening52x24,5+extradag5,5 1279,50Vakantiesenvrijedagen 332,00Totaal 947,50

ContactLaandoordeVeste10005708ZZHelmond04926628940492665260(domijn1)[email protected]:Abendonk175706WBHelmond

Page 18: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

1 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

2 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

3 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

4 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

5 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

6 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

7 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

8 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

9 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

10 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

11 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

12

13 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

14

15

16

17

18

19

20

21 Avondvierdaagse

22 Avondvierdaagse

23 Avondvierdaagse

24 Avondvierdaagse

25

26

27 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

28

29 Hemelvaart, Mondomijn dicht

30 Mondomijn open, onderwijs vrij

31

MEI

Page 19: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

1 Start toetsmaand

2

3

4

5

6

7

8

9 2e Pinksterdag, Mondomijn dicht

10 Kamp - Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

11 Kamp

12 Kamp

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

25

26

27

28

29

30

JUNI

Page 20: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

1

2

3 Ouderfeest

4

5

6

7

8

9

10 Kindfeest

11 Mondomijn open, onderwijs vrij

12 Schoolvakantie t/m vrijdag 23 augustus, Mondomijn open

13 Fijne vakantie allemaal!

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JULI

Page 21: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Start nieuw schooljaar

26 Luizencontrole v.a. 8.30 u

27

28

29

30

31

AUGUSTUS

Page 22: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

1

2

3 Informatie avond ouders 20.00-21.30 u

4 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SEPTEMBER

Page 23: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

1 Start Kinderboekenweek

2 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

15 Mondomijn open, onderwijs vrij

16 Mondomijn open, onderwijs vrij

17 Mondomijn open, onderwijs vrij

18 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

19 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

20 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn open

21 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn open

22 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn open

23 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn open

24 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn open

25 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

26 Herfstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

27

28 Luizencontrole v.a. 8.30 u

29

30

31

OKTOBER

Page 24: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

7

8

9

10

11 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NOVEMBER

Page 25: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

1

2 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

3

4

5 Sinterklaasviering

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

19 Kerstviering

20 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

21 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

22 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

23 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

24 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

25 1e Kerstdag, Mondomijn dicht

26 2e Kerstdag, Mondomijn dicht

27 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

28 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

29 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

30 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

31 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

DECEMBER

Page 26: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

1 Nieuwjaarsdag, Mondomijn dicht. Gelukkig Nieuwjaar!

2 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn open

3 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

4 Kerstvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

5

6 Luizencontrole v.a. 8.30 u

7

8

9

10

11

12

13

14 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

30

31

JANUARI

Page 27: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

11

12

13 Carnavalsviering

14 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

15 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

16 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn open

17 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn open

18 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn open

19 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn open

20 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn open

21 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

22 Voorjaarsvakantie onderwijs, Mondomijn dicht

23

24 Luizencontrole v.a. 8.30 u

25

26

27

28

FEBRUARI

Page 28: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

1

2

3

4

5 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MAART

Page 29: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

1 Je veter is los

2 Voorjaarsviering

3 Goede vrijdag - Mondomijn open, onderwijs vrij

4

5 1e Paasdag

6 2e Paasdag - Mondomijn dicht

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

26 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

27 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

28 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

29 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

30 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

APRIL

Page 30: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

2 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

3 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

4 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

5 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

6 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

7 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

8 Meivakantie onderwijs, Mondomijn open

9 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

10 Meivakantie onderwijs, Mondomijn dicht

11

12 Luizencontrole v.a. 8.30 u

13

14 Hemelvaart - Mondomijn dicht

15 Mondomijn open, onderwijs vrij

16

17

18

19 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

20

21

22

23

24 1e Pinksterdag

25 2e Pinksterdag - Mondomijn dicht

26

27

28

29

30

31

MEI

Page 31: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

1

2

3

4 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

5

6

7

8

9

10 Avondvierdaagse

11 Avondvierdaagse

12 Avondvierdaagse

13 Avondvierdaagse

14

15

16 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JUNI

Page 32: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

1

2 Ouderspreekuur 14.30-15.30 u

3

4

5

6

7

8

9 Ouderfeest

10

11

12

13

14

15

16 Kindfeest

17 Mondomijn open, onderwijs vrij

18 Schoolvakantie t/m vrijdag 28 augustus, Mondomijn open

19 Fijne vakantie allemaal!

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JULI

Page 33: JAARKALENDER 2014-2015 - Mondomijn€¦ · JAARKALENDER 2014-2015 MONDOMIJNGIDS. 1 Mondomijngids Inhoudsopgave 1 Welkom! 2 ... Workshop door ouders 12 Ouderinloop 12 Kindontwikkelgesprek

MondomijnVoor ondernemende ouders & kinderen!

Mondomijn is een integraal kindcentrum! Een unieke plek waar onderwijs en opvang hand in hand gaan. Waar uw kind gezien en begeleid wordt van 0 tot 13 jaar. Waar wij samen met u als ouder uit ieder kind het beste van zichzelf halen.

Bij Mondomijn:• is uw kind ons uitgangspunt• is er voor ieder kind een leerplan op maat• bieden wij Engels vanaf 3 jaar• delen wij alle info 24/7 via een online ouderportaal• kunnen kinderen warm eten• zijn we 52 weken per jaar open, van 7.30 tot 18.30 uur• werken wij met diverse professionals

o.a. voor kunst en sport• wij werken aan 21c skills• is uw kind van harte welkom!

Heeft u interesse in onderwijs of kinderopvang voor uw kind bij Mondomijn, meldt u dan aan voor een van de informatieochtenden of maak een afspraak met Joke Tillemans, directeur van Mondomijn.

MondomijnLaan door de Veste 10005708 ZZ HELMONDT 0492 - 66 28 [email protected]

Adres nieuwbouw:Abendonk 175706 WB HELMOND

Locatie Domijn 1: T 06 - 128 74 372Locatie Domijn 2, 3 en 4 na 14.30 uur: T 06 - 109 83 039www.mondomijn.nl