Jaarboekje UWV WERKbedrijf

of 28 /28
UWV Februari 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WB110 15743 02-10 werk.nl uwv.nl Ervaring werkt door! Terugblik project Talent 45-plus in 2009

Embed Size (px)

description

Ik schreef mee aan het Jaarboekje \'UWV WERKbedrijf Terugblik project Talent 45-plus in 2009\'

Transcript of Jaarboekje UWV WERKbedrijf

Page 1: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

UWVFebruari 2010Aan deze uitgave kunnen geen rechtenworden ontleend.

WB110 15743 02-10

werk.nluwv.nl Ervaring werkt

door!

Terugblik project Talent 45-plus in 2009

Page 2: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

Ten geleideHet thema ‘participatie van ouderen op de arbeidsmarkt’ is meer dan ooit actueel. Het is van steeds groter belang dat oudere werknemers ‘employable’ zijn en blijven, en dat werknemers in zichzelf en bedrijven in de oudere werknemer blijven investeren. Het voorkomen van werkloosheid van ouderen is immers het belangrijkste middel om de arbeidsparticipatie te vergroten.

Met haar mobiliteitscentra, maar ook bij haar preventieve ontslagtoets, levert het UWV WERKbedrijf hieraan een belangrijke bijdrage. Voor de ouderen die werkloos worden is een gerichte aanpak noodzakelijk.

De dienstverlening die het WERKbedrijf gericht op 45-plus werklozen inzet, is ook in 2009 succesvol geweest. Meer dan 60.000 45-plussers vonden een baan. Alle reden om hier de komende jaren mee door te gaan en de werkformule voor oudere werknemers verder te intensiveren en de partnerschappen met private partijen ook voor deze groep te verstevigen. Juist bij een stagnerende arbeidsmarkt is specifieke inzet voor groepen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt van het grootste belang.

André TimmermansDirecteur UWV WERKbedrijf

Op de cover: Henk Bos (links op de foto) was bedrijfsleider bij een supermarkt. Hij kwam begin 2008 bij CWI (nu UWV WERKbedrijf) terecht, omdat de supermarkt werd opgeheven. Henk is in januari 2009 gestart met de chauffeursopleiding. In juli 2009 is hij buschauffeur geworden, dit is hij een halfjaar geweest. Inmiddels is hij opgeklommen tot teamleider van zo’n 60 chauffeurs. Daarmee is hij één van de succesverhalen van QBuzz die Tineke Huizinga (rechts op de foto) graag vertelt. Zie haar interview op pagina 38.

Page 3: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

VoorwoordAls ik terugkijk op drie jaar Talent 45-plus komt direct dit woord in me op: toewijding. Door de extra inzet konden we het beste van ons bemiddelingsvak uit de kast halen en verder ontwikkelen. De speciale workshops, Netwerk 45-plus, de intensieve samenwerking met de vacatureteams, de samenwerking met onze ketenpartners en andere arbeidsmarktpartijen hebben een rijkdom aan aanpakken en instrumenten opgeleverd. Talent 45-plus maakte veel creativiteit los bij de werkcoaches die met de doelgroep aan de slag gingen, wat zijn vruchten heeft afgeworpen in het hoge aantal succesvolle plaatsingen. En daarom staat het project nu als een huis.

Toewijding is ook een kwaliteit die past op de 45-plus werkzoekenden zelf. Ervaring en motivatie maken een bredere inzetbaarheid mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Onze competentietesten zijn dikwijls een eye-opener om anders naar jezelf te gaan kijken en bieden nieuwe arbeidsperspectieven. De voorbeelden in dit boekje van de 45-plussers die weer aan de slag kwamen, laten dit zien.

Ik sta er helemaal achter dat we ook de komende tijd maatwerk blijven leverenvoor deze groep. Dat we ons vakwerk verrichten zolang het nodig is. De 55-plussers gaan we nog extra ondersteunen met speciale ‘dedicated’ werkcoaches.Gelukkig beseffen steeds meer werkgevers dat 45-plussers winst kunnen opleveren voor hun producten en diensten. En anders komen onze werkcoaches het wel een keertje overtuigend aantonen. Met toewijding, van henzelf en van de voorgedragen kandidaten.

Sandra van GaalenLandelijk Manager Arbeidsmarketing

InhoudTerugblik Talent 45-plus 2009 6

Rondom Talent 45-plus 8

45-plus in cijfers 16

Werk in uitvoering 18

Op de bres voor 45-plus 25

Gezocht en gevonden: nieuw werk 30

Gezocht en gevonden: 45-plus personeel 40

Speciale acties in 2009 50

Vooruitblik naar 2010: ervaring werkt door! 57

Page 4: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

76

Terugblik Talent 45-plus 2009 De zeer aansprekende resultaten van het in 2007 gestarte project zijn niet onopgemerkt gebleven. Vanuit de Tweede Kamer is door de leden Vermeij en Spekman de wens geuit het project Talent 45-plus niet op te heffen, maar juist te verlengen. De Raad van Bestuur van UWV heeft besloten de gefocuste aandacht voor niet-zelfredzame 45-plussers in 2010 binnen de bestaande en reguliere capaciteit voort te zetten!

Afhankelijk van de resultaten voor 45-plussers wordt een mogelijk verdere voortzetting in de loop van 2010 besproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierbij komen ook de preventieve activiteiten voor ouderen in de fase voorafgaand aan ontslag aan de orde. Bovendien wordt bekeken of er meer focus op de groep 55-plus moet komen. Andere realiteitDe einddatum van Talent 45-plus is destijds vastgesteld in een andere realiteit dan de huidige. In een tijd waarin nog geen sprake was van economische crisis en er een groeiende toestroom was van werkzoekenden. Dat beeld is inmiddels flink veranderd. Dat hoef ik niemand te vertellen. Het belang van arbeidsparticipatie van ouderen blijft onverminderd bestaan. Daarom heeft het Managementteam (MT) van UWV WERKbedrijf besloten te onderzoeken hoe de dienstverlening die door dit project is ontwikkeld het beste kan indalen in de reguliere dienstverlening. Daarbij houdt het MT onverkort vast aan de boodschap van Talent 45-plus: 45-plussers zijn nu en straks heel hard nodig op de arbeidsmarkt. De crisis maakt immers geen eind aan de vergrijzing, waardoor de komende jaren veel personeel zal uitstromen. Ook blijft het sociaal en economisch ongewenst als ouderen niet of minder deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit is ook het standpunt van het kabinet.

Extra aandachtHet vasthouden van de opgebouwde expertise vraagt om extra aandacht. Daarom hebben we in 2009 twee inspirerende professionaliseringsdagen georganiseerd waarop de klokken gelijk zijn gezet en kennis en ervaring is gedeeld. Ook trainingen, intervisie en de maandelijkse nieuwsbrief zijn intensiever ingezet voor het op peil houden en doorontwikkelen van de 45-plus expertise. In mijn contacten in het land merkte ik dat de vaart er nog duidelijk in zit. De landelijke banenmarkt op 1 oktober en Actieweek 45-plus begin november bruisten van de activiteiten om de talenten van 45-plussers nog eens extra in het licht te zetten. Ook is het verheugend te horen - zoals blijkt uit recent onderzoek van Perficio Adviseurs in West-Brabant - dat werkgevers steeds meer overtuigd raken van de kwaliteiten van oudere werknemers.

Ervaren en breed inzetbaarVia ons project Talent 45-plus zijn sinds 2006 zo’n 85.000 45-plus werkzoekenden extra aan het werk geholpen. Natuurlijk hebben de gunstige economische ontwikkelingen tijdens de beginfase van dit project de bemiddelingscijfers positief beïnvloed. Maar los van dit fenomeen heeft dit project kans gezien om het beeld van de 45-plus werkzoekende binnen en buiten onze organisatie enigszins om te buigen van ‘verouderd en star’ naar ‘ervaren en breed inzetbaar’. De positieve bemiddelingsresultaten zijn eveneens de verdienste van de 45-plus werkzoekenden zelf, die steeds beter in staat zijn hun kwaliteiten overtuigend neer te zetten. En van al die werkgevers, die zich de winst van ervaring niet meer willen ontzeggen.De goede projectresultaten zijn het resultaat van de inspanningen van velen. Niet alleen van medewerkers binnen het WERKbedrijf en binnen geheel UWV, maar ook van onze samenwerkingspartners: gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en andere 45-plus bemiddelaars, en last but not least het Landelijk Actieteam Talent 45+ onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ActiviteitenIn dit Jaarboekje laten we vele voorbeelden zien van activiteiten die onder de vlag van Talent 45-plus zijn verricht. We doen verslag van aansprekende successen en resultaatrijke initiatieven. Open en eerlijk tonen we onze pogingen om de match tussen onze 45-plus werkzoekenden en de personeelsvraag van werkgevers tot stand te brengen. Nu eens soepel verlopend, andere keren weerbarstiger. De gemaakte selectie is uiteraard niet volledig en mijn waardering voor de hier niet genoemde initiatieven is even groot als voor de wel opgenomen voorbeelden. Talent 45-plus is ‘Nederlandbreed’ in elke regio actief. In 2010 blijven we inzetten op behoud en verdere verbetering van onze dienstverlening om 45-plussers ‘lenig’ te houden voor de arbeidsmarkt van nu en straks. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen! Peter Stoks Manager Arbeidsmarktprojecten en projectleider Talent 45-plus

Page 5: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

8 9

Rondom Talent 45-plusJetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:“In deze tijden van crisis is het van groot belang dat mensen aan de slag blijven. Vooral voor 45-plussers is het zaak om in de running te blijven en zo werkervaring en vaardigheden actueel te houden. Eenmaal werkloos, is het voor ouderen soms moeilijk een nieuwe baan te vinden. Het is belangrijk dat werkgevers nu hun oudere werknemers zo veel mogelijk binnen boord houden en niet aarzelen om 45-plussers in dienst te nemen. Binnen enkele jaren hebben we alle beschikbare arbeidskrachten weer nodig om onze economie draaiende te houden. Ik ben blij met de inzet van UWV WERKbedrijf van het afgelopen jaar. Ik roep alle arbeidsmarktpartijen op zich ook in de komende jaren in de regio’s sterk te blijven maken, ook voor deze doelgroep.”

René Paas, voorzitter Divosa:“Laat je niet foppen door de positieve geluiden over de economie. In 2010 worden veel mensen werkloos. Vaak oudere werkzoekenden. Doordat hun WW-periode afloopt, zullen ze zich ook melden bij de sociale dienst. En ze komen niet makkelijk aan werk. De meeste directeuren van sociale diensten beschouwen ouderen als hun meest kwetsbare risicogroep. Toch is het ons werk om ze aan werk te helpen. Ik vind het opvallend hoeveel aandacht we besteden aan jongeren. Maar die vinden veel makkelijker werk dan 45-plussers. We staan voor een fundamentele keuze. Als je nu ouderen aan hun lot overlaat, komen ze vrijwel niet meer aan de slag. Dat is niet alleen inconsistent na jaren waarin we ouderen lieten merken dat ook zij mee moeten doen. Het is ook onrechtvaardig: ook oudere werkzoekenden hebben recht op onze professionaliteit. Maar bovendien snijden we onszelf in de vingers. We hebben straks iedereen weer nodig die kan werken.”

Agnes Jongerius, voorzitter Vakcentrale FNV:“Zoals bekend is de FNV uiterst kritisch over het politieke besluit om de AOW-leeftijd op te trekken naar 67 jaar. Een van de redenen is, dat de positie van 45-plussers en zeker van 55-plussers op de arbeidsmarkt nog veel reden tot zorg geeft. Om mensen langer aan het werk te houden is een goed levensfasebewust personeelsbeleid in de bedrijven onmisbaar. Ook moeten er niet langer aarzelingen bij werkgevers bestaan om oudere werkzoekenden in dienst te nemen en blijven investeren in hun ontwikkeling. Het project Talent 45-plus is van groot belang om de werkzoekende 45-plussers zelf waar nodig extra te ondersteunen en hun talenten overtuigend bij werkgevers over het voetlicht te brengen.”

Aart van der Gaag, directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen:“Recent instroomonderzoek van Ecorys laat zien dat uitzendondernemingen juist in ongunstigere economische tijden werk bieden aan mensen uit minder gemakkelijk bemiddelbare doelgroepen, wat vaak na enige tijd resulteert in een vast dienstverband bij een inlener. Personen van 45 jaar en ouder vormen een toenemend aandeel in de uitzendmarkt. Onze aangesloten leden specialiseren zich in toenemende mate in de bemiddeling van oudere werkzoekenden en slagen er uitstekend in om de talenten van 45-plussers onder de aandacht van werkgevers te brengen. Uitzendorganisaties zijn een belangrijke partner in de mobiliteitscentra van UWV WERKbedrijf en dragen bij aan tijdige werk-werk bemiddeling bij reorganisaties en afslankingen.”

Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland:“Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben vaak moeite met het vinden van geschikt personeel. Werknemers vinden moeilijk een passende baan. De slechte economische situatie maakt dit alles niet beter: het aanbod van arbeid neemt toe, terwijl de vraag terugloopt.Uit ervaring blijkt dat juist oudere werkzoekenden door hun werkervaring en arbeidshouding vaak geschikte kandidaten zijn voor de beschikbare functies in het MKB. De activiteiten van het project Talent 45-plus van UWV WERKbedrijf leiden veelvuldig tot succesvolle matches. Het MKB doet daarom altijd graag mee aan banenmarkten en netwerkbijeenkomsten om 45-plus kandidaten te ontmoeten. Wij zien ze graag in onze bedrijven komen!”

Page 6: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

10

Landelijk Actieteam Talent 45+Sinds 25 oktober 2007 bestaat het Actieteam Talent 45+. De toenmalige staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde dit actieteam in om CWI (nu UWV WERKbedrijf) en de andere ketenpartners te ondersteunen bij hun bemiddelings- en re-integratieactiviteiten voor deze doelgroep. Het Actieteam Talent 45+ bestaat uit acht consultants en een back-office op het ministerie van SZW. Namens UWV WERKbedrijf zitten Jan Werkhoven, Suzan Baki en Kees van Gelder in het Actieteam.

“Ook in 2009 is het Actieteam Talent 45+ zeer actief geweest”, vertelt Jan Werkhoven. “Zo waren we partner in de MKB-ondernemerscongressen die op acht verschillende plaatsen in Nederland zijn gehouden. Het Actieteam Talent 45+ heeft de Werkpleinen optimale gelegenheid geboden om relaties op te bouwen en te netwerken met de ondernemers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. De MKB-ondernemerscongressen bestonden uit de Week van de Ondernemer, de Regiobusinessdagen en het Zakenfestival. De drie centrale pijlers waren kennis, inspiratie en netwerken. Ook in 2009 waren de ondernemerscongressen een doorslaand succes. Op grond hiervan is besloten ook in 2010 hiermee door te gaan met een accent op werk en mobiliteit.”

ActiesSuzan Baki vervolgt: “We hebben in 2009 ook meegedaan aan de brancheweken van UWV WERKbedrijf en aandacht gevraagd voor de bemiddeling, participatie en re-integratie van ouderen. We hebben onze expertise ingezet en extra geldmiddelen beschikbaar gesteld voor specifieke acties voor de doelgroep. Verder hebben we opnieuw Actieweek 45+ geïnitieerd, een week waarin UWV WERKbedrijf in samenwerking met de gemeenten extra aandacht heeft gegeven aan de 45-plussers. Verder is het Actieteam 45+ onverdroten doorgegaan om partijen die betrokken zijn bij de bemiddeling en re-integratie van 45-plussers op landelijk, regionaal en lokaal niveau te ondersteunen. Denk hierbij aan Werkpleinen, werkgevers, uitzendbureaus en re-integratiebureaus.”Een nieuw item werd de jeugdwerkloosheid. Jan Werkhoven: “Met de komst van de crisis is de jeugdwerkloosheid in relatief korte tijd flink toegenomen. Binnen het ministerie is een actieteam speciaal voor jongeren in het leven geroepen. Gelet op onze contacten, expertise en de netwerken die wij in de loop van de tijd hebben opgebouwd, zijn wij betrokken bij de begeleiding en opstelling van de actieplannen jeugdwerkloosheid in de verschillende regio’s.”

Brede aanpakPolitiek gezien is de aandacht sterk komen te liggen op het voorkomen en het terugdringen van de jeugdwerkloosheid om een ‘verloren generatie’ als in de jaren ‘80 te voorkomen. Jan Werkhoven: “Met deze focus is de aandacht voor de vergrijzing enigszins op de achtergrond gekomen. Echter met het debat rond het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is het ouderendossier weer buitengewoon actueel geworden. Het voornemen kan dan wel zijn om de leeftijdsgrens op te krikken, maar dit betekent nog niet automatisch dat daarmee de mogelijkheden voor ouderen op de arbeidsmarkt worden vergroot.”Suzan Baki besluit: “De toenemende vergrijzing is de komende decennia een groot vraagstuk voor de arbeidsmarkt. De jeugdwerkloosheid zal bij het wegebben van de crisis ook grotendeels worden opgelost. Er is op dit moment en brede aanpak nodig om zowel in te spelen op de conjuncturele als op de structurele ontwikkelingen. De komende jaren blijft het vitaal houden van de talenten van 45-plussers hoe dan ook noodzakelijk.”

Rondom Talent 45-plus

Jan Werkhoven

Suzan Baki

Kees van Gelder

Page 7: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

12 13

45-plus in cijfersMeer instroom oudere werklozenEind 2009 telde het bestand van UWV WERKbedrijf 237.100 niet-werkenden werkzoekenden (NWW) van 45 jaar en ouder, dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking in die leeftijdscategorie. Over de gehele beroepsbevolking bezien is het aandeel NWW 6,6 procent. De stijging van 45-plus NWW was in absolute zin het grootst onder lagere en middelbare beroepen en onder 45-plussers met een mbo-opleiding. Bij de lagere en middelbare beroepen is vooral het aantal NWW met een technisch beroep (26 procent) flink toegenomen. In 2009 stroomden 164.300 NWW 45-plussers in, waarmee deze instroom 31 procent hoger lag dan in 2008.

Weinig 55-plussers aangenomenUit het door Ecorys in opdracht van UWV WERKbedrijf uitgevoerde onderzoek ‘Vacatures in Nederland’ blijkt dat de kans op werk vooral voor 55-plussers klein is. Net zoals in 2008 toen nog grotendeels sprake was van een gespannen arbeidsmarkt, is in 2009 slechts 2 procent (14.000) van de aangenomen personen 55 jaar of ouder. Dit is weinig als je bedenkt dat 21 procent (107.500) van het NWW-bestand 55 jaar of ouder is. Voor de leeftijdscategorie 40-54 jaar is de situatie gunstiger. Van de aangenomen personen in 2009 behoort 16 procent (145.000) tot deze leeftijdscategorie. Ook een ondervertegenwoordiging ten opzichte van hun aandeel van 39 procent (197.500) in het NWW-bestand, maar toch een aanzienlijk kansrijker beeld dan voor 55-plussers.

55-plussers het langst werkloosIn de leeftijdsklasse 45-55 jaar is 52 procent 12 maanden of langer werkloos. Van de werklozen van 55-64 jaar is 68 procent. Voor de werklozen jonger dan 45 jaar is dat 33 procent. Het zijn dus vooral werknemers van 55 jaar en ouder die veel langer dan gemiddeld werkloos zijn.

Resultaten Talent 45-plusDoel van het project Talent 45-plus was, om in 2007, 2008 en 2009 jaarlijks 15.000 45-plussers extra te bemiddelen. Als ijkpunt voor de resultaten van het project is het jaar 2006 genomen. In dit jaar was er nog geen project en heeft het toenmalige CWI in totaal 42.000 personen aan een baan geholpen in de leeftijd van 45 jaar en ouder. In het eerste jaar van het project zat dit aantal al op 68.000 en in 2008 op 78.000. En in het crisisjaar 2009 zijn 65.000 45-plussers succesvol bemiddeld. In totaal heeft talent 45-plus in drie jaar dus zo’n 85.000 45 plussers extra aan een baan kunnen helpen, bijna tweemaal zo veel als de taakstelling!

NWW naar leeftijd en duur werkloosheid, december 2009

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

< 12 mnd 12-24 mnd 2 tot 3 jaar werkloos >= 3 jaar werkloos

< 45 jaar 45-55 jaar >=55 jaar

Page 8: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

14

Werk in uitvoeringIn vrijwel alle vestigingen van UWV WERKbedrijf wordt het volledige pakket 45-plus dienstverlening aangeboden.Workshops en trainingen voor 45-plussers, competentietests en Netwerk 45+ dragen bij aan een goede profilering en actief sollicitatiegedrag van de kandidaten. Veel vestigingen organiseren speedmeets, banenmarkten, videopresentaties en andere vormen van ontmoeting tussen werkgevers en 45-plus kandidaten. Vacatureteams, accountmanagers en bedrijfsadviseurs zetten zich eveneens in voor het maken van goede matches.

SamenwerkingBinnen UWV maakt het WERKbedrijf graag gebruik van de re-integratieinstrumenten die UWV inkoopt voor werkzoekenden die intensievere ondersteuning, begeleiding of scholing nodig hebben om weer aan het werk te komen. Ook met ketenpartner gemeenten bestaat een intensieve samenwerking. UWV WERKbedrijf richt zich ook op het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en uitzendbureaus. Gezamenlijk worden arrangementen ontwikkeld die inspelen op personeelsvragen en actuele arbeidsontwikkelingen. Werk-werk bemiddeling, waarbij werkzoekenden al voor hun ontslag bemiddeld worden naar ander werk, is in 2009 regelmatig ingezet, dikwijls in de vorm van mobiliteitscentra.Tenslotte vormt ook zelfstandig ondernemerschap een belangrijke uitstroomroute voor 45-plussers. Hierbij kunnen UWV en andere partijen hen ondersteunen.

ProfessionaliseringUWV WERKbedrijf besteedt veel aandacht aan up-to-date kennis en vaardigheden van de werkcoaches 45-plus. Alle werkcoaches zijn getraind in de toepassing van de bij de bemiddeling ingezette instrumenten. Ook worden jaarlijks de zogeheten Professionaliseringsdagen Talent 45-plus gehouden. Hier worden de werkcoaches en andere betrokkenen bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en krijgen de gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Telkens weer blijken deze dagen nuttige en noodzakelijke bijeenkomsten te zijn die motivatie en kwaliteit hoog houden van allen die 45-plussers als klant hebben.Hieronder vertellen uitvoerders van UWV WERKbedrijf hoe het er aan toegaat op de werkvloer van de 45-plus bemiddeling.

Vestigingsmanager Don Thijssen: “45-plussers hebben verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en een no nonsensmentaliteit”Don Thijssen is vestigingsmanager van UWV WERKbedrijf Venray. Het jaar 2009 is wat hem betreft zeer succesvol verlopen. “Het gaat dan vooral om het project LimburgaanhetWerk (www.limburgaanhetwerk.nl). Dat heb ik samen met de Limburgse werkgeversvereniging en Profcore opgezet.” In LimburgaanhetWerk krijgen langdurig werkzoekenden hun gevoel van eigenwaarde terug. “En door de baangarantie verkopen ze zichzelf. Dat komt ook doordat ze veel werkervaring hebben. Hun houding en hun kracht zijn bovendien heel anders dan de huidige jeugd. 45-plussers hebben meer verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef en een ‘no nonsensmentaliteit’.”

Professionaliseringsdag 2009 Yvonne de Visser

Chris Buijtenhuijs

Page 9: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

16 17

Het project is in 2008 gestart. “Werkgevers waren zich er in die tijd wel van bewust dat de 45-plusser voor de toekomst belangrijk is, maar men schoof het ook een beetje voor zich uit”, vertelt Don. “De Limburgse werkgeversvereniging had echter een luisterend oor voor de actuele problematiek en maakte de doorkijk naar de toekomst. Men zag dat de categorie 45-plus een zeer belangrijke categorie (potentiële) werknemers is.”

Toenemende waardeOok in deze crisistijd is de Limburgse werkgeversvereniging zich bewust van de - nog steeds - toenemende waarde van de 45-plusser voor de arbeidsmarkt. “De Nederlandse economie kan straks echt niet meer zonder deze mensen, want aan de onderkant komen er steeds minder mensen bij.”Het bijzondere van LimburgaanhetWerk is dat het project ondanks de crisis nog steeds goed loopt. “In 2009 is wederom het afgesproken aantal mensen geplaatst”, meldt Don trots. “Dit zegt wel iets over de enorme betrokkenheid en het commitment van Profcore en de Limburgse werkgeversvereniging.” Volgens Don is de Limburgse werkgeversvereniging zich zeker bewust van de 45-plusproblematiek. “Bovendien heeft men het probleem onder de aandacht gebracht van hun leden. De successen van 2008 zijn gebruikt om vooroordelen weg te halen en de 35 mensen die in 2008 een contract hebben gekregen hebben allemaal – zonder uitzondering – hun werk behouden; ook in deze economisch minder goede tijd.”

Werkcoach Yvonne de Visser richt zich op persoonlijk netwerk hoger opgeleide 45-plussers“Ik begeleid elke week twee netwerkgroepen van hoger opgeleide 45-plussers”, vertelt Yvonne de Visser, werkcoach en projectcoördinator voor het 45-plusproject in de regio Groot Amsterdam. “Zij komen wekelijks bijeen om elkaar te ondersteunen. Netwerken is echt heel belangrijk.” Met netwerken bedoelt Yvonne vooral het gebruikmaken van het persoonlijke netwerk van de werkzoekende. “Gewoon iemand uit je netwerk bellen met de vraag of je eens met die persoon kan komen praten. Je moet nooit om een baan vragen, maar altijd vertellen dat je je oriënteert op de arbeidsmarkt. Wanneer je om een baan vraagt, leg je de verantwoording bij de ander neer. En dat is heel vervelend.”Wanneer een werkzoekende tot een afspraak is gekomen, kan hij of zij proberen contact te houden. “En je kunt eens vragen of die persoon nog iemand anders weet die jou kan adviseren. Zo bouw je een netwerk op. Het is een soort spinnenweb, maar nu werk je van binnen naar buiten. Ik ben zelf ook op die manier aan deze baan gekomen.”

OriënterenNetwerken als werkzoekenden heeft niets te maken met de crisis, meent Yvonne. “Ik geef al zes jaar workshops over netwerken.” Veel 45-plussers zijn lange tijd werkzaam geweest in hetzelfde beroep. “Zij weten vaak niet welke banen er allemaal zijn en hoe andere bedrijven er uit zien. Voor hen is oriënteren heel belangrijk.” Bovendien werkt het twee kanten op. “Mensen vinden het meestal heel leuk om over hun werk te praten.” Wat er voor Yvonne uitsprong in 2009 was een langdurig werkzoekende die door de netwerkbijeenkomsten binnen een half jaar een baan had. “Hij werd zó gemotiveerd en actief gemaakt, zo vertelde hij, dat dit er toe heeft bijgedragen dat hij weer aan het werk was. Dat is echt mooi om te horen.”

Werkcoach Chris Buijtenhuijs: “Verbinding is onze rode draad”Chris Buijtenhuijs is werkcoach bij UWV WERKbedrijf Groningen. In 2009 heeft hij zich vooral bezig gehouden met in contact brengen van 45-plussers met werkgevers. “We proberen netwerken regionaal te ontsluiten door mensen te verbinden.”

Samen met collega Henk de Jong is een aantal acties ingezet. “Een belangrijke stap was het MKB congres in Martiniplaza met ruim 2000 ondernemers”, vertelt Chris. “Wij hebben ondernemers uitgenodigd op onze stand en hun visitekaartjes aan een Rad van (Avontuur) Contacten gehangen. Als vervolgcontact zijn ze verbonden aan ons after-event; een netwerkplaza in de Euroborg. Van daaruit is de link gelegd naar onze Actieweek 45-plus. Kortom; door regelmatig opzetten van interessante vervolgactiviteiten als rode draad door het jaar willen wij klanten steeds boeien en verbinden met dienstverlening van ons Werkplein. Het borgen van relaties is steeds onze uitdaging!” Halen en brengenNetwerken (70 procent) is veel effectiever dan solliciteren (7 procent), meent Chris. “Bovendien zijn er momenteel meer werkzoekenden dan banen. Daarom leren we mensen te investeren in hun netwerk.” Werkplein Groningen faciliteert en coacht zelf netwerkgroepen. “Deze functioneert als zelfwerkzame groep. Hierin doorbreekt men de isolatie door elkaar te verbinden.” Enkele voorbeelden zijn het sociale netwerk LinkedIn, FC Groningen-ondernemersclub en andere lokale netwerken/events. “Netwerken gebeurt met succesvolle (re-integratie) bedrijven, als ZZP-er of via werkende oud-netwerkleden. Op deze manier wordt ‘netwerken’ ACTIEF gemaakt.” Momenteel wordt tevens een community gecreëerd door het opstarten van een ‘Googlegroep Talent 45 plus’. “Doel is effectief uitwisselen en borgen van opgedane kennis. In 2010 staat verdere integrale samenwerking met het vacatureteam op het programma.”Netwerken is volgens Chris niet gericht op vacatures, maar op informatie-uitwisseling. “Het gaat om wisselwerking. Je hebt mensen nodig die halen en brengen. Op deze indirecte manier komt werkhervatting op termijn tot stand. We noemen de netwerkgroepen niet voor niets duiventillen. De sterksten vliegen het snelst uit.”

Werkcoach Els Boon: “Ex-CWI-ers en UWV-ers leren van elkaar”Els Boon is werkcoach bij UWV WERKbedrijf Rotterdam Dwarsdijk. Sinds het samengaan van CWI met UWV is er voor de coaches wel het een en ander veranderd. “Ik ben afkomstig van UWV. In de nieuwe situatie kom ik veel eerder in het traject met de cliënten in contact.”In de oude situatie kwam een werkzoekende na een half jaar terecht bij UWV. “Wij probeerden én proberen onder meer 45-plusser met behulp van diverse hulpmiddelen te helpen bij het vinden van een baan”, vertelt Els. “Dat doen we onder meer met empowerment. Zo laten we ze zien dat ze helemaal niet oud zijn. 45-plussers kunnen de werkgever iets extra’s geven.” Vroeger gebeurde dat dus ‘pas’ na zes maanden. Sinds het samengaan van CWI en UWV kan daar al eerder mee worden begonnen. “Nu begeleid ik als werkcoach de cliënten vanaf de eerste dag dat zij hier binnenstappen. Voor hen is dat ook veel prettiger. Zij hebben slechts met één contactpersoon te maken. Bovendien kunnen zij sneller gebruik maken van de re-integratiemiddelen.”

HoopvolIn de aanvangsfase van werkloosheid zijn cliënten nog enthousiast en hoopvol, vertelt Els. “Dat is voor mij echt een verandering. Langdurig werkzoekenden gaan door een rouwproces heen. Veel afwijzingen ontvangen op sollicitatie-pogingen is bovendien heel onprettig.” Voor haar collega’s die afkomstig zijn van CWI is er ook veel veranderd. “Zij legden in de oude situatie de eerste contacten met de werkzoekende. Het ging bij hen om het bemiddelen tussen werk en aanbod. Na een half jaar droegen ze de cliënt aan ons over. Nu helpen zij de cliënt dus ook met re-integreren.”In UWV WERKbedrijf zitten de ‘ex-CWI-medewerkers’ en de ‘UWV-ers’ letterlijk naast elkaar op een afdeling. “Dat is heel fijn”, vindt Els. “Op deze manier kun je elkaar gemakkelijk van alles vragen. En zo leer je weer van elkaar. De samenwerking gaat echt heel goed.”

Werk in uitvoering Werk in uitvoering

Page 10: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

18

Werkcoach Marc Otten: “Netwerken begint dicht bij huis”Marc Otten, werkcoach bij UWV WERKbedrijf in Den Bosch, richt zich vooral op werkzoekende 45-plussers die werkzaam willen zijn in de zakelijke dienstverlening. “Wij organiseren onder meer netwerktrainingen”, legt hij uit. “Netwerken is heel belangrijk om succesvol uit te stromen naar werk.”45-plussers hebben over het algemeen veel werkervaring. Een positief punt dat zeker moet worden benadrukt tijdens het netwerken, vindt Marc. “De vooroordelen bij werkgevers over het in dienst nemen van 45 plussers moeten op een positieve manier worden omgebogen.” Werkzoekenden kunnen bij UWV WERKbedrijf een training krijgen op het gebied van netwerken. “Er wordt onder meer aandacht besteed aan diverse netwerkvaardigheden.” Sociale netwerken bevinden zich vaak dicht bij de persoonlijkheid van een werkzoekende, vertelt Marc. “Je kunt daarom heel goed netwerken bij een vereniging of sportclub waarbij je bent aangesloten.” UWV WERKbedrijf Den Bosch organiseert bovendien een maal per jaar een grote netwerkdag. “Hiervoor worden werkgevers én werkzoekenden uitgenodigd.”

VoetballenEen belangrijk moment in 2009 was de Actieweek 45-plus begin november. “We hebben een leuke vierdaagse training georganiseerd voor 15 werkzoekenden. Allemaal 45 plussers. De titel was ‘Voetballen werkt’ om gezamenlijk een doel te bereiken. Tijdens de training werd onder meer bekeken hoe men in een team zou functioneren. “Op het voetbalveld werd duidelijk waar men tegenaan loopt en hoe men daar mee omgaat. Er werd echt gecoacht en dat gaf leuke reacties en inzichten. De deelnemers vonden de training absoluut nuttig.” Ook UWV WERKbedrijf Den Bosch is tevreden over de resultaten van de training. “De deelnemers moesten allemaal een plan van aanpak maken. Daarnaast hebben ze meegedaan aan een netwerkdag met werkgevers. Het resultaat was dat iedereen minstens drie succesvolle contacten had opgedaan; sommige zelfs mét vervolgafspraak. Of dat een baan oplevert is nog niet bekend, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.”

Martin van Klinken, coördinator mobiliteitscentra: “45-plussers zijn zeer gemotiveerde krachten”In de 33 mobiliteitscentra in Nederland vangen we de grootste klappen op, vertelt Martin van Klinken, coördinator mobiliteitscentra. “Een mobiliteitscentrum is het voorportaal van de Werkpleinen van UWV WERKbedrijf.” In deze centra worden projectleiders, bedrijfsadviseurs MKB en adviesondersteuning ingezet én een aantal werkcoaches MKB. “Wij kunnen vier maanden lang preventief (integratie)middelen inzetten vóór een eerste werkloosheidsdag, zodat minder mensen instromen in de WW.” In 2009 was Martin onder meer de landelijke coördinator van het faillissement DSB. “We zijn met een vast team – ondersteund door mobiliteitscentra - door heel Nederland getrokken om te proberen deze mensen aan het werk te houden. Van de 1085 mensen die zouden worden ontslagen bij DSB, is een derde deel alweer aan het werk bij diverse werkgevers. En dat in deze tijd!”

Werk in uitvoering

Professionaliseringsdag 45+ 2009

Marc Otten

Professionaliseringsdag 45+ 2009

Page 11: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

20 21

KnowhowEen traject start bij de mensen die worden ontslagen, legt Martin uit. “We gaan ze eerst vertellen wat een ontslag precies betekent en wat het mobiliteitscentrum nog voor hen kan betekenen.” De mensen worden onder meer in contact gebracht met werkgevers via een banenmarkt. “Om bij het voorbeeld van DSB te blijven – we werken uitaard ook voor heel veel andere bedrijven – hebben we in hun pand een banenmarkt georganiseerd met presentaties. Daar kwamen 25 grote werkgevers op af mét vacatures. Zij stonden daar met een stand, die de werkzoekenden tussen de presentaties door konden bezoeken.” Een deel van deze mensen is 45-plus. “Het voordeel van wat oudere werknemers is dat ze heel veel knowhow meebrengen”, legt Martin uit. “Ze hebben een bepaald opleidingsniveau, ze kunnen targets halen en ze zijn gedreven. Daardoor zijn ze gewild bij collega-banken.” Dat geldt overigens voor de meeste 45-plussers, meent Martin. “Deze werkzoekenden beschikken over levens- en werkervaring, een netwerk én ze hebben geen haast om snel te verkassen naar een andere baan. Het zijn zeer gemotiveerde krachten. Dat is absoluut gunstig voor werkgevers.”

Accountmanager Niels Lieman: “Werkgeversbijeenkomsten zijn inspirerend en positief”Niels Lieman is werkzaam in de rol van accountmanager bij UWV WERKbedrijf Amstel-venen en Haarlemmermeer. “Ik benader bedrijven uit de regio om te kijken of zij vacatures hebben en of wij werkzoekenden kunnen plaatsen. Als er beurzen of evenementen zijn ben ik vaak betrokken bij de organisatie daarvan.”Wat er voor Niels in 2009 duidelijk uitsprong, waren de netwerkbijeenkomsten voor 45-plussers. “Die waren heel succesvol”, vertelt hij enthousiast. “Er komen heel veel mensen op af.” UWV WERKbedrijf heeft dit jaar tevens een bijeenkomst georganiseerd voor werkgevers. “Die bijeenkomst is heel positief ontvangen. In totaal waren er 54 deelnemers. In 2010 worden nog vier bijeenkomsten georganiseerd.”Tijdens de bijeenkomsten kregen werkgevers onder meer informatie over de (crisis)producten van UWV WERKbedrijf en over de subsidieregelingen. “Bovendien werden diverse gratis seminars gegeven over ziekteverzuim en over marketing. De werkgevers vonden dit zeer inspirerend en positief.”

VacaturesHet onderwerp vacatures kwam uiteraard ook ter sprake tijdens de bijeenkomst. “Eén van de vragen was of werkgevers op dat moment vacatures hadden. Wanneer dit inderdaad het geval was, hebben we ze nog eens nagebeld. Met hen wilden we natuurlijk graag in contact komen.”Het voordeel voor een werkgever om een vacature te plaatsen bij UWV WERKbedrijf is het feit dat wij bemiddelen, licht Niels toe. “Wij kijken wie geschikt is voor desbetreffende functie. Op een advertentie in een krant komen ook mensen af die niet aan de eisen voldoen en dat kost werkgevers veel tijd.”Het resultaat van de netwerkbijeenkomsten is niet te meten in banen of vacatures, weet Niels. “We houden ons vooral bezig met het opbouwen van een netwerk van mensen die een positieve associatie hebben met onze organisatie. We hopen natuurlijk dat ze ons bellen als er banen vrij komen. Dat is ons hoofddoel. Inmiddels is er inderdaad al een aantal vacatures bij ons binnengekomen.”

Op de bres voor 45-plus Naast UWV WERKbedrijf ondersteunen diverse andere organisaties 45-plussers bij het vinden van werk. In dit hoofdstuk stellen achtereenvolgens uitzendbureau Oudstanding en de initiatieven JobRotary, TalentPlus en Werk voor Elkaar zich voor.

Oudstanding: succesvol uitzendbureau voor 45- en 65-plussersHet in ervaren krachten gespecialiseerde uitzendbureau Oudstanding bestaat sinds 1998. Patricia Heerkens, oprichtster en algemeen directeur: “Toen we begonnen met Oudstanding was het hoogconjunctuur, een geschikt moment om 65-plussers die nog wilden werken, te bemiddelen. Al snel merkten we dat ook 45-plussers zich tot ons wendden.

Werk in uitvoering

Patricia Heerkens

Page 12: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

22 23

Dit werd onze tweede doelgroep.” Oudstanding benadrukt de ervaring en brede competenties van oudere werk-zoekenden en weet werkgevers daar prima van te overtuigen. “Een door Oudstanding geïnitieerd onderzoek van TNO toont nog eens extra aan dat ouderen een aanwinst kunnen zijn voor klant en product, en dat ouderen zelf graag en gemotiveerd ‘in de running’ blijven. Het is altijd weer hartverwarmend om te merken dat de werkgevers die het meest sceptisch waren, zich laten verrassen en daarna de beste ambassadeurs zijn voor de kwaliteiten van oudere werknemers.”

Oudstanding werkt vanuit vijf regio’s en heeft zusterbedrijven gericht op specialistische bemiddeling: voor chauffeurs en promotiemedewerkers, sectoren waarin veel vraag is naar ouder personeel. “Ook in deze tijden van crisis loopt het nog goed. De 65-plus bemiddeling is weinig conjunctuurgevoelig. Voor het plaatsen van 45-plussers moeten we nu wel meer ons best doen. We merken dat werkgevers pas op de plaats maken. We kunnen niet iedereen helpen. Vooral mensen met een algemene en weinig specifieke achtergrond ondervinden toenemende concurrentie van jongeren.” Een mogelijk nieuwe markt voor Oudstanding zijn zzp’ers. “We kunnen mogelijk onze acquisitiekracht gebruiken om zzp-ers te helpen aan tijdelijke projecten bij bedrijven. Vooral voor de wat hoger opgeleiden liggen hier aanvullende mogelijkheden in tijden van teruglopende opdrachten.”

Heeft Oudstanding nog tips voor UWV WERKbedrijf? “We hebben goede contacten met UWV en werken waar mogelijk samen. We vullen elkaar aan in de dienstverlening en in het bewerken van de arbeidsmarkt. Voor veel ouderen is tijdelijk werk een goede nieuwe opstap. Vanuit haar rol van semi-overheid vind ik het belangrijk dat UWV de beeldvorming over oudere werknemers positief blijft beïnvloeden. Toon werkgevers kandidaten van boven de 50 die vitaal en beweeglijk zijn. En stimuleer het bewustzijn bij werkgevers dat ze er voordeel bij hebben als je tijdig, al rond de 40, met je mensen in gesprek gaat over hun verdere loopbaan.”

Kijk voor meer informatie op www.oudstanding.nl.

JobRotary zet zich in voor 40-plussersJobRotary is een suborganisatie van Rotary Nederland die werkloze 40-plussers begeleidt naar de arbeidsmarkt. De mentoren zijn Rotaryleden die hun eigen kennis en ervaring inzetten om de werkzoekende te ondersteunen bij de mentale en praktische stappen op weg naar nieuw werk.

Wim Gerards, voorzitter van JobRotary vertelt: ‘Een jaar of tien geleden is JobRotary ontstaan als een van de initiatieven waarin de Rotary haar maatschappelijke betrokkenheid vormgeeft. We zagen dat mensen die op wat oudere leeftijd werkloos worden, beduidend minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Rotaryleden zetten zich in de rol van mentor in om deze 40-plussers te begeleiden naar nieuw werk. Daarbij gebruiken ze hun eigen kennis en ervaring.” JobRotary groeide uit tot een netwerk van ruim 450 mentoren, regionaal en landelijk georganiseerd. Meer dan 100 van de 478 Rotaryclubs doen mee aan JobRotary. “Werkzoekenden die een half jaar werkloos zijn kunnen zich bij ons melden, en wij zoeken dan een passende match met een mentor in de eigen of een naastliggende regio. Kandidaten vinden ons vooral via mond-op-mond reclame. Er lopen gemiddeld twee-tot driehonderd trajecten, maar we hebben meer capaciteit.” Tot nu toe zijn er 1800 mensen door JobRotary begeleid.

Hoge successcoreOnlangs hield de ambassadeur van JobRotary, Nol de Kok, een presentatie voor de districtscoördinatoren van Talent 45-plus. Wim Gerards: “We vinden het belangrijk dat ook de werkcoaches van UWV WERKbedrijf van onze activiteiten op de hoogte is zodat zij werkzoekenden die wat extra aandacht kunnen gebruiken, erop kunnen tippen. Wij zien onszelf als complementair aan wat UWV en re-integratiebureaus doen.” JobRotary heeft een successcore van 49 procent. “Het cijfer geeft aan hoeveel mensen na een half jaar een nieuwe baan hebben gevonden. We scoren dus redelijk hoog. Ik denk dat dat komt omdat wij intensieve mentale ondersteuning bieden. Er is ruim tijd voor het verwerken van oud zeer en om breed te kijken naar competenties bijvoorbeeld ook vanuit vrijwilligerswerk. En de mentoren geven concrete hulp bij het opstellen van het CV, brieven schrijven, contacten leggen en gesprekken voeren. Veel kandidaten hebben lang niet gesolliciteerd en moeten opnieuw wegwijs gemaakt worden. Wim Gerards besluit: “Het Rotary-beginsel ‘vanuit je eigen beroep iets doen voor een ander’ komt bij JobRotary bijzonder goed uit de verf.”

Meer informatie over JobRotary is te vinden op www.jobrotary.nl.

Op de bres voor 45-plus

Wim Gerards

Page 13: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

24 25

Werk voor elkaar: 45-plussers samen aan de slag In 2009 is in Brabant het project Werk voor elkaar uitgevoerd; een pilotproject gefinancierd door Start Foundation en het Ministerie van SZW, waarin oudere werkzoekenden met en voor elkaar aan de slag gingen. Doel van het project is deze groep werkzoekenden te ‘empoweren’ via zelf uitgevoerde activiteiten die hen op een bijzondere manier in contact brengen met werkgevers.

In actieIn 2009 ontplooide Werk voor elkaar acties in drie gemeenten. Projectleider Ine Sieben: “In Bergen op Zoom werd gekozen voor een forumdiscussie onder leiding van Guust Verpaalen, in Eindhoven sprak Erik Matser over “Ondernemen en topsport”. In Veghel voerde de groep in korte tijd zelfs twéé activiteiten uit: een verkoopactie samen met leerlingen van het Fioretti College voor Veghel4Warchild én er werd, per fiets, een prachtige zelf ontwikkelde brochure bezorgd bij alle werkgevers binnen de gemeente waarin de werkzoekenden zich profileren op wat zij het bedrijfsleven te bieden hebben en zich aanbieden als adviseurs.”Bij Werk voor elkaar worden enkele deelnemers getraind om de rol van projectuitvoerder te vervullen. “Zij regelen de voorwaarden om het project te laten slagen. De verdere taken worden verdeeld. Wat uniek is aan dit project, is dat werkgevers werkzoekende 45-plussers daadwerkelijk in actie zien en zo overtuigd kunnen raken van hun kwaliteiten. We hebben een goed uitstroompercentage van gemiddeld 50 procent.”

Oud en jongHet Veghelse project met het Fioretti College bood als bonus een intensieve samenwerking tussen jong en oud. “Werk voor elkaar heeft ten behoeve van Veghel4Warchild een virtueel bedrijf opgezet dat goederen en diensten bij bedrijven verzamelde, registreerde en verkocht. Er waren afdelingen acquisitie, logistiek, marketing en verkoop. Zes leerlingen van het Fioretti College, afdelingen handel & administratie, transport en logistiek werden ingezet als stagiaires en werden begeleid door de 45-plus werkzoekenden van Werk voor elkaar. Gezamenlijk haalden zij 2600 euro op voor Warchild. De leerlingen kregen na afloop een certificaat waarin de competenties staan die ze hebben laten zien.” De samen-werking was zowel voor Werk voor elkaar als voor het Fioretti College en de leerlingen een goede ervaring en is voor herhaling vatbaar.

Meer informatie is te vinden op www.werkvoorelkaar.nl.

TalentPlus: hoger opgeleide 40-plussers helpen elkaar bij zoektocht naar werkTalentPlus is een onafhankelijke vereniging, in 1995 opgericht in Brabant, door en voor werkzoekende hbo-plussers van 40 jaar en ouder. De doelstelling van TalentPlus is het vinden van nieuwe betaalde werkzaamheden, hetzij in loondienst of door het starten van een eigen onderneming. Begonnen met een afdeling in Brabant is TalentPlus inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk bestaande uit 21 afdelingen met in totaal zo’n 240 deelnemers.

Voorzitter Peer Hurkmans: “TalentPlus is een zelfstandige netwerkorganisatie van vrijwilligers. Zij ondersteunen werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden op hbo-plus niveau van 40 jaar en ouder bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Wekelijks worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de deelnemers elkaar ondersteunen bij de zoektocht naar werk. Daarbij kunnen diversen werkvormen worden gebruikt, gericht op heroriëntatie, motivatie, focussen, presentatie, netwerken en jobfinding.” Hij vervolgt: “De netwerkbijeenkomsten zijn gericht op het bestrijden van belemmeringen en wegnemen van vaardigheidstekorten bij onze deelnemers door zelfwerkzaamheid, kennisdeling en empowerment. Zo beogen we een snelle terugkeer en instroom op de arbeidsmarkt te realiseren. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van in de afdeling aanwezige kennis en ervaring. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend en veel belang wordt gehecht aan de balans van halen en brengen.” TalentPlus is behoorlijk succesvol: de uitstroom in het eerste jaar is 45 procent. TalentPlus richt zich tevens op de collectieve belangen van de deelnemers, zoals vergroten naamsbekendheid, optreden als gesprekspartner voor overheden en relevante maatschappelijke organisaties en ‘jobfinding.’

Meer informatie over TalentPlus is te vinden op www.talentplus.nl

Op de bres voor 45-plus

Peer Hurkmans

Page 14: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

26 27

Gezocht en gevonden: nieuw werkYvonne Kuys: “Dit is mijn droombaan!”Yvonne Kuys-Opdam is 60 jaar en heeft sinds kort weer een baan. “Ik hoop dat door mijn verhaal en ervaringen, mensen boven de 45 jaar inzien dat ze niet hoeven te wanhopen. Praat er veel over dat je in de WW zit, schaam je niet en ga aan de slag met netwerken en veel solliciteren.” Na een lange carrière met zeer uiteenlopende banen – horeca, receptioniste, regiosecretaresse, Office Manager - kwam Yvonne vorig jaar op straat te staan. “Ik had een halfjaarcontract. Door de slechte resultaten van het bedrijf en wegens de crisis stopte mijn contract in maart 2009. Wat nu, dacht ik. Ik wilde zo graag werken!”

JobhuntenOp een gegeven moment – Yvonne ontving inmiddels een WW-uitkering - kreeg ze een oproep om naar UWV WERKbedrijf te komen voor een gesprek. “Mijn werkcoach was Yvo Onderwater. We hebben heel fijn gepraat. Yvo zag meteen dat ik niet lekker in mijn vel zat en attendeerde mij erop dat ik contact kon opnemen met het re-integratiebureau ‘Werk voor 45-plus’ in Almere.”Yvonne heeft zijn raad onmiddellijk opgevolgd. “Ik ben er naar toe gegaan en heb er in eerste instantie argwanend rondgekeken. Al gauw had de eigenaar, Rick Freijer van Werk voor 45-plus, door dat ik wat meer informatie en begeleiding nodig had om mijn zelfvertrouwen weer een beetje op te vijzelen.” Vervolgens is Yvonne het IRO-traject (re-integratietraject) ingegaan. “En tot mijn grote blijdschap vroeg Rick mij na twee maanden of ik voor 16 uur bij hem wilde komen werken als Jobhunter. Ik vond het geweldig! Samen met drie andere dames gingen wij bedrijven en uitzendbureaus af voor vacatures en om naamsbekendheid te krijgen.” Dit ging haar zo goed af, dat Yvonne onlangs is gevraagd coach in opleiding te worden. Yvonne is dolblij: “Dit is echt mijn droombaan. Ik geniet er elke dag weer van!”

Page 15: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

28 29

Wim Bisschops maakt succesvolle loopbaanswitchWim Bisschops (58 jaar) werkt sinds maart 2009 bij Teleperformance Maastricht, een van de vijf vestigingen van dit callcenter. “Ik kon vanwege een hernia mijn oude beroep als vrachtwagenchauffeur niet meer uitoefenen. Ik ben een tijd werkloos geweest, deed eerder via CWI een korte cursus voor medewerker callcenter, maar werd niet aangenomen als ik naar die functie solliciteerde. Op een gegeven moment kon ik meedoen aan een instroomtraject via Flexpoint in Weert, een combinatie van opleiding en tijdelijk werk. Hierna kreeg ik een halfjaarcontract bij Teleperformance, dat loopt nog tot februari volgend jaar.” Wim voltooit intussen zijn opleiding. “Ik ga een dag per week naar school om twee deelcertificaten mbo te halen. Zo hoop ik mij met mijn inmiddels opgedane ervaring genoeg gekwalificeerd te hebben.”

ToegerustHet callcenterwerk bevalt Wim Bisschops goed. “Ik vind het prettig contact te hebben met klanten en collega’s. Het is natuurlijk wel een kantoorbaan, je bent niet zo vrij als op de weg. Hoewel de romantiek van het truckersberoep er tegenwoordig ook wel af is, nu je via GSM voortdurend gecontroleerd kunt worden en met de drukte van het hedendaagse verkeer.”Wim gaat hierna niet verder doorleren. “Het nut van mbo-3 of -4 is op mijn leeftijd niet zo groot meer. En ik zie er tegenop om na een drukke werkdag ’s avonds nog naar school te moeten of huiswerk te maken.” Hij voelt zich voldoende toegerust. “Dankzij mijn zoon ben ik goed thuis op de computer. En op het werk helpen we elkaar. De samenwerking tussen jong en oud gaat erg leuk.”

Gezocht en gevonden: nieuw werk

Page 16: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

30 31

Marian Pieters: inzet en werklust overtuigenMadeleine Rouppe van der Voort, werkcoach bij UWV WERKbedrijf in Veenendaal, meldt de successtory van Marian Pieters-Eissen (55 jaar).“Marian Pieters-Eissen komt op 19 mei 2009 bij mij voor een intakegesprek. Zij werkt sinds 2000 bij een kunststofverwerkend bedrijf als medewerker bedrijfsbureau. In het bedrijf vond in 2005 een herwaardering van functies plaats en sindsdien is de sfeer sterk achteruit gegaan. Daarnaast krijgt Marian gezondheidsklachten. Voorts overlijdt in november 2006 haar man.De arbeidsrelatie blijft verslechteren en uiteindelijk raakt Marian in juni 2008 overspannen. Ze krijgt psychologische begeleiding. In december 2008 meldt ze zich weer beter en in overleg met de werkgever mag ze gebruik maken van een outplacementtraject via een outplacementbureau. Het arbeidscontract wordt per 1 juli 2009 ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

OpstapIn juli 2009 laat Marian Pieters mij weten dat zij graag in aanmerking wil komen voor de opleiding tot reisbegeleider met baangarantie. De coördinator van de opleiding geeft aan dat Marian aan de gestelde eisen voldoet. Bovendien nemen touroperators graag oudere werknemers in dienst, omdat steeds meer ouderen deelnemen aan begeleide reizen. Ik regel dat Marian Pieters de opleiding kan volgen. Tijdens de opleiding moet Marian regelmatig presentaties geven waardoor zij steeds meer zelfvertrouwen krijgt en positiever in het leven komt te staan. Marian blijft solliciteren en uiteindelijk stuurt ze een open sollicitatie naar een nieuw te openen verslavingskliniek voor jongeren in Tiel. Ze mag op gesprek komen en krijgt per 1 februari 2010 een baan als sociotherapeut voor 32 uur per week. Ze heeft voor deze baan niet de passende werkervaring en of opleiding, maar is aangenomen op grond van haar mensenkennis, inzet en werklust.”

Gezocht en gevonden: nieuw werk

Page 17: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

32 33

Frank Boddé heeft geen last van zijn leeftijd“Ik heb 19 jaar gewerkt als zelfstandig verzekeraar. Dat deed ik tot 2007. Sindsdien heb ik diverse banen in loondienst gehad. Mijn leeftijd – ik was toen vijftig - was geen enkel probleem.” Sinds 1 december 2009 werkt Frank Boddé bij een grote verzekeringsmaatschappij. “Ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan.” Nadat hij zijn verzekeringsbedrijf had verkocht is Frank terecht gekomen bij het CWI. “Ik zat vast aan een concurrentie-beding, waardoor ik een jaar lang niet in de verzekeringen mocht werken.” Franks eerste baan was conciërge op een middelbare school. “Als zelfstandig ondernemer heb je recht op drie maanden WW-uitkering, dus je grijpt alles aan om werk te vinden. Werkcoach Yvonne de Visser heeft me uitstekend geholpen. Ze was heel behulpzaam en gaf me veel goede raad. Via via kwam ik steeds ergens anders terecht. Dat heb ik als zeer prettig ervaren.” Ondanks het feit dat Frank het erg naar zijn zin had in de diverse functies, verlangde hij terug naar zijn oorspronkelijke vak als verzekeringsagent. “Ja, daar ligt mijn hart”, knikt hij. “Bovendien heb ik daar een opleiding voor gevolgd en veel werkervaring opgedaan.”

Leuke collega’sSinds kort werkt hij bij Meeùs Verzekeringen. “Ik heb het daar heel erg naar mijn zin. Hier heb ik leuke collega’s. Met hen kan ik ook eens van gedachte wisselen. Toen ik in mijn kantoor aan huis werkte had ik dat niet. Het hebben van collega’s heb ik zeker gemist.”Tijdens het solliciteren heeft Frank niet één keer gemerkt dat zijn looneisen als 45-plusser invloed hadden op het vinden van een baan. “Ja, dat is heel bijzonder als je er over nadenkt, want ik verdien natuurlijk meer dan het minimumloon.” Zijn leeftijd vormde zeker geen handicap. “Mijn werkgevers zagen dat ik veel werkervaring heb en dit speelde een zeer grote rol.”

Gezocht en gevonden: nieuw werk

Page 18: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

34 35

Marianne Oud: “Ik sta te zingen in mijn nieuwe keuken!”In het Jaarboekje 2007 stond het verhaal van Marianne Oud (55 jaar). Ze was toen gestart met haar cateringbedrijf Culinair aan Huis. Tijdig, omdat ze ontslag wegens reorganisatie zag aankomen. Een tijdje WW was onvermijdelijk terwijl ze intussen verder bouwde aan haar bedrijf. Hoe is het nu met Culinair aan Huis en met Marianne?“Het gaat heel goed, ik draai lekker. Deze week heb ik drie dagen waarop ik moet cateren, en voor eerste kerstdag heb ik ook al een opdracht binnen.” De formule is nog steeds hetzelfde als in 2007: “Voor particulieren en bedrijven verzorg ik meergangendiners, lunches, ontbijten en catering voor feesten, recepties en dergelijke. Inclusief sfeervol gedekte tafels. Een specialiteit van mij zijn amuseparty’s.”

Markt opbouwenMarianne krijgt haar opdrachten vooral door mond-tot-mond reclame. “Het is best lastig je markt op te bouwen, het heeft zijn tijd nodig. Je moet investeren, niet alleen in spullen maar ook in mooie foto’s op de website en aantrekkelijke flyers. Daarbij is deze branche enigszins conjunctuurgevoelig, in de zomermaanden is er minder werk.”Om voldoende inkomsten te hebben, werkt Marianne dan als oproepkracht. “Ik heb twee nul-urencontracten als telefoniste/receptioniste, mijn oude vak. Bij BMW en via uitzendbureau Westex in Naarden, dat mij inzet als invalkracht in uiteenlopende bedrijven. Erg leuk en afwisselend. Ik vind het helemaal niet erg dit werk er bij te doen, zo zie ik nog eens andere gezichten dan mijn kookeiland.”Marianne geniet erg van haar cateringopdrachten. “Het is soms zwaar vanwege het sjouwen met kratten en tafels. Maar ik vind het heerlijk om mensen te verwennen en het mijn klanten helemaal naar de zin te maken. Ik sta te zingen in mijn nieuwe keuken.”

Gezocht en gevonden: nieuw werk

Page 19: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

36 37

Gezocht en gevonden: 45-plus personeelHenk Berg: “Ouderen zijn onmisbaar voor kwaliteit en continuïteit”Henk Berg is partner bij KPMG en leidt daar de sectie People & Change, gericht op ondersteuning van organisaties bij hun HR-beleid. Ook is hij lid van het Netwerk Vergrijzing waarin naast KPMG Randstad en Kluwer deelnemen. “Vergrijzing is al een aantal jaren een belangrijk issue, waar bedrijven en instellingen nog te weinig op inspelen. Hoewel ouderen nogal eens worden gezien als hoge kosten/lage productie, zijn zij vaak de smeerolie in de organisatie. Uit het jaarlijks onderzoek dat we door Market Respons laten verrichten blijkt dat er nog weinig sprake is van leeftijdsbewust beleid. Iedereen wacht af tot vanaf 2013 de babyboomers massaal gaan uitstromen. In het Netwerk Vergrijzing hebben we onze deskundigheden gebundeld om te kijken hoe je ouderen kunt behouden voor de arbeidsmarkt en hun kennis en vaardigheden meer strategisch kunt inzetten.” Henk Berg illustreert dit met voorbeelden. “Senioren vormen een koopkrachtige markt, en vinden het als klant vaak plezierig geholpen te worden door mensen van hun eigen leeftijd. Verder zorgen oudere medewerkers met hun ervaring ervoor dat (ook nieuwe) kennis op de juiste manier wordt toegepast. Daarmee hebben zij een belangrijke rol in het versterken van de continuïteit van het bedrijf. Ze weten niet alleen hoe de dingen gedaan moeten worden, maar vooral in welke context.”

VergrijzingsparagraafSamen met Robin van Barneveld van Randstad Search pleitte Henk Berg op 2 november 2009 in een ingezonden artikel in De Volkskrant voor een ‘vergrijzingsparagraaf’ in de CAO’s. “Je zou in een sector kunnen vastleggen dat een deel van oudere werknemers hun tijd mogen besteden aan het opzetten en verbeteren van sectorale standaardisatie, of een deel van hun tijd besteden aan het coachen van jonge medewerkers. Er is in bedrijven nog veel te winnen op het punt van verminderen van faalfactoren en verbetering van kwaliteit. Het zijn de oudere medewerkers die hier bij uitstek een belangrijke rol kunnen spelen.”Hoe zit het met het leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen KPMG zelf? “Wij zetten medewerkers van boven de vijftig/vijfenvijftig niet meer in op hogere managementfuncties, maar op inhoudelijk zware klussen en in een ondersteunende rol naar klant en collega’s. Verder streven we naar diversiteit in het personeelsbestand om zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze klant. Veel medewerkers zijn ‘eigen kweek’ die jong binnenkomen en doorgroeien. Er is weinig instroom van 45-plussers behalve op de ondersteunende functies.”

Page 20: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

38 39

Bij Qbuzz zorgen 45-plussers voor win-winArriva Openbaar Vervoer, nu Qbuzz, startte twee jaar geleden met een scholingstraject ‘inspelen op overmorgen’ voor oudere werklozen. “We hebben veel te maken met vergrijzing”, vertelt Tineke Huizinga. “De gemiddelde leeftijd van onze buschauffeurs is 53 jaar. Dit project is echt een win-winsituatie.”Tineke was in 2009 werkzaam bij Arriva als vestigingsmanager en projectleider. In deze functie kreeg zij regelmatig te maken met werkzoekenden in Groningen, Drenthe en Friesland. In december heeft Qbuzz het bus- en treinvervoer én het personeel overgenomen van Arriva. “Samen met UWV WERKbedrijf in Veendam hebben we gekeken naar subsidieregelingen en mogelijkheden voor interne opleidingen tot buschauffeur”, vertelt Tineke. “Dat was een groot succes.” Er is niet speciaal gezocht naar 45-plussers. “Reizigers zijn een afspiegeling van de maatschappij. We vinden daarom dat een buschauffeur dat ook mag zijn.”

PassieCirca 70 procent van de nieuwe medewerkers bleek 45-plusser te zijn. “Dat bevalt ons prima”, knikt Tineke. “Samen met UWV hebben we een strenge selectie gedaan en vervolgens zijn ze met een opleiding gestart. De meeste hebben de opleiding keurig afgerond. Van de hele groep is 90 procent geslaagd.”Tineke is fel tegen de vooroordelen rondom 45-plussers. “Ik heb dat altijd bestreden, ook in de presentaties die ik landelijk geef. Voor ons is deze doelgroep juist heel goed. 45-plussers richten zich meestal niet op doorgroeimogelijkheden of een carrière. En dat is voor ons heel plezierig, want doorstromen is in onze platte organisatie bijna niet mogelijk.” Andere pluspunten van 45-plussers zijn dat de kinderen meestal zelfstandig zijn. “Dus problemen met bijvoorbeeld oppas is minder aanwezig.” Ook het argument dat ouderen vaak ziek zijn, wordt bestreden door Tineke. “Het verzuim onder 45-plussers is aantoonbaar niet hoger dan bij jongeren. Deze mensen zijn juist blij dat ze weer aan het werk zijn. Zij doen dat vaak met veel passie. Ik hoop echt dat andere werkgevers ons voorbeeld zullen volgen.”

Gezocht en gevonden: 45-plus personeel

Page 21: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

40 41

Specsavers schoolt 45-plussers om tot opticienMedio 2009 zocht Specsavers contact met het Servicepunt Ambachten vanwege een dreigend tekort aan gediplomeerde opticiens. Recruiter Wouter van der Hoeven: “Het idee was, dat geschikte 45-plus kandidaten wellicht een versnelde opleiding konden volgen vanwege hun al aanwezige ervaring en competenties. UWV WERKbedrijf zette de vraag uit onder haar vestigingen en dat leverde een aantal mogelijk geschikte kandidaten op. Deze werden getest op een aantal eigenschappen en vaardigheden, zoals rekenvaardigheid, nauwkeurigheid en klantgerichtheid.” Vervolgens werden ze voorgedragen binnen Specsavers. “Wij werken met een joint-venture constructie waarin elke winkel een eigen winkeldirecteur heeft. Van de 104 winkels namen er uiteindelijk tien een 45-plusser in dienst.”

PositiefDe opleiding begint eind januari 2010 in Amersfoort. Wouter van der Hoeven: “Het is een verkorte mbo-opleiding die twee jaar duurt in plaats van vier. De aspirant-opticiens gaan een dag per week naar school en krijgen daarnaast elke veertien dagen een begeleidingsdag vanuit onze eigen Trainings Academy.” De winkels laten positieve geluiden horen. “De kandidaten zijn erg gemotiveerd en leergierig. Hun achtergronden zijn uiteenlopend, van kantoorwerk tot detailhandel, maar ze zijn direct inzetbaar vanwege hun houding en ervaring.” Specsavers overweegt intussen een vergelijkbaar traject voor audiciens. “Ook hier zijn tekorten aan gediplomeerd personeel. Onze markt is redelijk conjunctuurbestendig: brillen en gehoorapparaten blijven toch nodig. En wij doen het relatief goed in de markt omdat we ons richten op goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.”

Gezocht en gevonden: 45-plus personeel

Page 22: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

42 43

OZ Planten vindt ervaring belangrijker dan leeftijdOok Annemarijn van der Hoek, personeelsfunctionaris bij OZ Planten B.V. uit De Kwakel, heeft ervaring met het aannemen van 45-plussers. “OZ Planten is een plantenexportbedrijf. We hebben regelmatig vacatures op het gebied van logistiek, in- en verkoop. In totaal werken hier nu 68 mensen.” OZ Planten biedt vacatures aan bij UWV WERKbedrijf én adverteert in vakbladen. “De functies die wij aanbieden zijn zeer branchegerelateerd. Uit ervaring blijkt dat die medewerkers moeilijk bij UWV vandaan zijn te halen. Het gaat sowieso niet zo goed in onze branche. Daardoor is het aanbod van logistieke medewerkers heel groot.”

Minder foutenBij OZ Planten wordt meer gekeken naar ervaring dan naar leeftijd, meldt Annemarijn. “Dit is een heel klein wereldje; iedereen kent elkaar.” Met name in de commerciële functies wordt niet echt naar leeftijd gekeken. “Je merkt wel dat de oudere medewerkers minder fouten maken dan hun jongere collega’s. Een jonge medewerker wil alles snel, snel, snel”, lacht Annemarijn.In de logistiek wordt er wel meer gelet op de leeftijd. “Die functie is lichamelijk behoorlijk zwaar. Je ziet ook dat 45-plussers eerder gezondheidsklachten krijgen dan jongere collega’s. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Als een 45-plusser heel goed is in zijn vak, gaan we een sollicitatiegesprek niet uit de weg. Dan willen we het zeker proberen.”

Gezocht en gevonden: 45-plus personeel

Page 23: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

44 45

Hema banketbakkerij blij met verantwoordelijkheidsgevoel 45-plussers Arno de Leijer is bedrijfsleider in een Hema banketbakkerij in Helmond. “Wij maken gebak en taarten voor Hema-winkels in Zuid-Nederland. In de bakkerij werken 35 vaste mensen. In piektijden maken we gebruik van tijdelijke krachten.”Arno heeft goede ervaringen met medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar. De vooroordelen over 45-plussers mogen wat hem betreft de deur uit. “Mensen die niet meer zo heel jong zijn, hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan jongeren. Wij maken gebakstaarten en het uiterlijk wordt heel sterk bepaald door de mensen die het doen. Het is belangrijk dat de honderdste taart net zoveel aandacht krijgt als de eerste.” Een ander voordeel van het in dienst nemen van 45-plussers is het feit dat ze meedenken, vindt Arno. “En afspraak is afspraak. Dat is bij de jeugd erg lastig.” Een belangrijk punt is voedselveiligheid. “We hebben hier te maken met levensmiddelen en daarbij komen veel regels om de hoek kijken. Bij 45-plussers hoef je het vaak maar een keer uit te leggen en vervolgens kun je ervan op aan dat de werkzaamheden op die manier worden uitgevoerd. Jongeren geven er vaak een eigen draai aan.”

PositiefDe contacten met UWV WERKbedrijf zijn zeer positief, meldt Arno. “Ik heb één aanspreekpunt en dat vind ik plezierig. Mijn contactpersoon is Michael Kraaypoel. Hij is zelfs een keer in de bakkerij geweest. Daar heb ik hem een rondleiding gegeven. Ik heb hem laten zien op welke werkplekken de medewerkers starten, zodat hij zich hier een beeld van kan vormen. Het is geen zware baan, maar er wordt fysiek wel iets van je verwacht. Je moet bijvoorbeeld de hele dag staan.”UWV WERKbedrijf maakt alvast een eerste schifting onder de werkzoekenden wanneer hij de vacatures aanmeldt, vertelt Arno. “Michael stelt alleen de kandidaten aan ons voor die geschikt zouden kunnen zijn voor de functie. Vervolgens maak ik daaruit een keuze en dat scheelt mij heel veel tijd.”

Gezocht en gevonden: 45-plus personeel

Page 24: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

46 47

Speciale acties in 2009Week van de Ondernemer: 45-plus nog steeds actueelOp 7, 8 en 9 april 2009 werd voor de twaalfde maal de Week van de Ondernemer georganiseerd door MKB Nederland, ING en Synpact. Op het businessplaza in de Jaarbeurs werd de stand van het ministerie van SZW en UWV WERKbedrijf druk bezocht. Hier was alle informatie verkrijgbaar rond werk en mobiliteit.

Suzan Baki van het Actieteam Talent 45+ vertelt: “De Week van de Ondernemer is de start van de Regiobusinessdagen die MKB Nederland elk jaar organiseert samen met UWV WERKbedrijf en gemeenten. Ze zijn bedoeld om kennis te delen, inspiratie op te doen en te netwerken.”De drie dagen in de Jaarbeurs werden dit jaar opvallend druk bezocht. “Er waren meer dan 10.000 aanmeldingen, waar dit er in eerdere jaren 6.000 tot 7.000 waren. De workshop ‘Haal meer uit talent’ van het ministerie van SZW trok zo veel belangstelling dat een extra ronde werd ingelast. Je merkt dat door de crisis meer behoefte bestaat aan inspiratie, bezinning: hoe blijf ik overeind, hoe doe ik het met mijn personeel? Er is behoefte om iets verder te kijken dan alleen vandaag.” De 45-plussers zijn nog steeds een actueel item. “Het vraagstuk gaat nu niet alleen meer over instroom en behoud, maar ook over mobiliteit, deeltijdontslag, leren en werken. Wat me wel opvalt is dat de beeldvorming over 45-plussers in positieve zin is veranderd. Werkgevers zijn zich meer bewust van de waarde van hun oudere werknemers als stabiele factor in de bedrijfsvoering. Gek genoeg juist nu hun banen in gevaar komen.”

In gesprekSuzan Baki vervolgt: “Vanuit het Actieteam merken we dat ook bij gemeenten grote inzet bestaat om ouderen in beeld te houden. Al wordt het lastiger omdat er ook meer jongere werklozen komen. Dat merken de Werkpleinen ook: het aantal WW-inschrijvingen is gigantisch gestegen. We zien dat vooral de 55-plusser de dupe wordt. Uit recent CPB-onderzoek blijkt dat die echt nauwelijks meer aan de bak komen. Al zijn er nog steeds ook successen te melden, bijvoorbeeld vanuit het mobiliteitcentrum in Drenthe.”Het Actieteam Talent 45+ werkt als partner mee in de Regiobusinessdagen. “Vorig jaar merkten we al dat het een goede manier is om direct met werkgevers in gesprek te raken over de talenten van 45-plussers. De Week van de Ondernemer heeft geleid tot 85 vervolgafspraken. Die doen we als Actieteam voor het merendeel niet zelf, de vragen worden opgepakt door UWV WERKbedrijf. Wij blijven vooral aanjagers.”

MKB-congres Enschede: UWV WERKbedrijf trekt veel bezoekersIn Enschede vond op 17 juni 2009 het MBK-congres Twente plaats. Deze ‘Regiobusinessdagen’ zoals ze ook genoemd worden, zijn bedoeld voor ondernemers om kennis te delen, inspiratie op te doen en te netwerken. De organisatie is in handen van MBK Nederland in samenwerking met UWV WERKbedrijf en gemeenten.

Frederiek Ferrari, accountmanager bij Werkplein Enschede: “Het MKB-congres is druk bezocht. We hebben het idee dat juist door de crisis meer behoefte bestaat aan inspiratie en bezinning: hoe blijf ik overeind, hoe doe ik het met mijn personeel? Er is behoefte om iets verder te kijken dan alleen vandaag.” De stand van UWV WERKbedrijf trok veel belangstelling. “We hadden als lokkertje ‘Haal Het Beste Uit Jezelf’ van Robert Benninga, een managementboek voor zelfcoaching, voor alle bezoekers klaar liggen in de stand. Natuurlijk komen er altijd mensen langs voor alleen zo’n gratis boek. Maar hoe dan ook is een totaal van 940 bezoekers veel. Er zijn 75 afspraken voor een vervolggesprek over onze werkgeversdiensten uit voortgekomen.”

MaatwerkMede via het MBK-congres nodigde het WERKbedrijf ondernemers uit voor een bijeenkomst over debiteurenbeheer die de week daarop was georganiseerd. Frederiek Ferrari: “Het tijdig binnen krijgen van je betalingen is op dit moment een aandachtspunt voor veel bedrijven. Wij spelen op dergelijke thema’s in, en leggen van daar uit de brug naar onze dienstverlening. We proberen in te steken op waar de werkgever staat, wat hem bezighoudt in zijn bedrijfsvoering.” Ze vervolgt: “Een relatie opbouwen is een belangrijke voorwaarde om succesvol te bemiddelen. Sinds een half jaar werken we hier met vier accountmanagers die de branches onderling hebben verdeeld. We zien de instrumenten van het Werkplein als een generiek pakket van waar uit we maatwerk leveren. De 45-plus dienstverlening is daarvan een onderdeel, net als de extra aandacht voor voorkoming van jeugdwerkloosheid. We komen met een 45-plus kandidaat als deze een goed antwoord is op de personeelsvraag van de werkgever. Gelukkig is dat regelmatig het geval. We hebben overigens ook een speciale acquisiteur voor 45-plus banen.”

De werkgever kennen werkt echt!Eldon Hutzezon, directeur van Synpact: “Onze deskundigheid zit in het slaan van bruggen naar de belevingswereld van ondernemers, vooral die in het midden- en kleinbedrijf. We werken onder meer voor MKB Nederland in het kader van de Week van de Ondernemer. We ondersteunen UWV WERKbedrijf bij hun presentatie op de Ondernemerscongressen. En we hebben een workshop ontwikkeld waarin we werkcoaches in anderhalf uur leren, in de huid van de ondernemer te kruipen.”

Ken de werkgever, wat betekent dat? Eldon: “Waar het steeds om gaat is: denk vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod. Niet jouw agenda staat centraal, maar die van de ondernemer. Waar is hij mee bezig en hoe kun jij hem daarbij helpen? Er is geen vast recept. Wat in de ene onderneming, regio of bedrijfstak werkt, werkt niet noodzakelijk ergens anders op dezelfde manier. Als wij bij een vestiging een workshop komen geven, willen we daarom liefst aansluiten op een in gang gezet initiatief. Zo hebben we onlangs in Hilversum gewerkt met zowel bedrijfsadviseurs als werkcoaches aan de werkzoekendenkant. Nu werk-werk bemiddeling een sterker accent krijgt, is het meer dan ooit zaak binnen het WERKbedrijf de bemiddelingsactiviteiten goed op elkaar af te stemmen, zodat effectief ingespeeld kan worden op mobiliteitsvragen en het vervullen van vacatures.”Eldon Hutzezon geeft de workshops met plezier. “We krijgen enthousiaste reacties van de deelnemers. En het inspireert mijzelf ook als ik merk dat UWV WERKbedrijf en ondernemers elkaar steeds beter weten te vinden.”

Page 25: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

48

Brancheweken succesvolIn het voorjaar van 2009 vonden van 9 maart t/m 19 juni de jaarlijkse Brancheweken plaats. In die periode stonden tien verschillende branches in de schijnwerpers. Onder regie van de landelijke bedrijfsadviseurs vonden in samenwerking met de verschillende branches uiteenlopende activiteiten op de lokale Werkpleinen plaats. Landelijk projectleider Ginger van Kuijk: “De activiteiten zijn werkgeversgestuurd. Dat houdt in dat we samen met de werkgevers uit de verschillende branches activiteiten organiseren waarbij de werkgever de regie heeft. Dus niet ‘u vraagt en wij draaien’, maar juist andersom: u vraagt en we geven vervolgens gezamenlijk een antwoord.” Ook het Landelijk Actieteam Talent 45+ van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkte mee aan de Brancheweken. Er is aangehaakt op de ‘Ik kan’-campagne: alle vestigingen zijn voorzien van posters in de Ik-kan-stijl. Jan Werkhoven: “Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat binnen iedere branche concrete bemiddelingsresultaten zijn geboekt. Bij veel werkgevers werd hetvooroordeel ten aanzien van ouderen weggenomen en nam het besef toe dat inzet van ouderen aantrekkelijk kan zijn, ook financieel.” Ginger van Kuijk vult aan: “Er zijn succesvolle matches geweest in onder meer de detailhandel en in desector ambachten, om een paar branches te noemen.” De branches zijn voornemens om in 2010 wederom samen met UWV WERKbedrijf de arbeidsmogelijkheden in de verschillende branches extra te promoten.

Groningen houdt MKB After Event tijdens banenmarktOp 1 oktober 2009 verrichtte een elftal jongeren tot 27 jaar van de gemeente Groningen op de grasmat van het Euroborg stadion de aftrap van het traject ‘Niemand Buitenspel’.* Direct daarna startte in de grote zaal de Landelijke Banenmarkt georganiseerd door Werkplein Groningen. ‘s Middags woonden ruim 100 ondernemers het MKB After Congres ‘Ondernemen in 2020’ bij, een speciaal opgezet programma voor ondernemers en werkzoekers. FC Groningen directeur Hans Nijland sprak de zaal toe en trendwatcher/ futurist Marcel Bullinga presenteerde een ‘Future Check’. Na het presenteren van de ‘Young Stars’ kwam ook de Netwerkgroep Talent 45-plus ruimschoots aan bod. Zij mengden zich onder aanwezige ondernemers met een tweetal VIP-kaarten in de binnenzak met als doel in gesprek komen en uitbouwen van hun relatienetwerk. Deze vorm sloeg direct aan, want menig ‘bewezen professional’ legde succesvol contact en maakte ook vervolgafspraken voor de week erna. Zowel Werkpleincollega’s als klanten deden nieuwe contacten en ideeën op. Ook gaf het After Event inspiratie voor nieuwe initiatieven, onder meer voor de Actieweek 45+.

* Over Niemand BuitenspelDoel van dit unieke werkgelegenheidsproject is werkzoekenden jongeren, en later ook 45-plussers, met behulp van intensieve begeleiding te bemiddelen naar een baan of leerwerkplek mede via de contacten van de bussinessclub van FC Groningen. Het is mogelijk om kandidaten aan te melden voor het project Niemand Buitenspel. In eerste instantie gaat het om jongeren tot 27 jaar via de gemeente. Later kunnen ook 45-plussers deelnemen. Kandidaten kunnen instromen door middel van een IRO-traject.

Roden: netwerkcafé 45+ waardig slot banenmarktWerkplein Noordenkwartier in Roden sloot de banenmarkt van 1 oktober 2009 af met een Netwerkcafé 45+. Tussen 17.00 en 19.15 uur ontmoetten dertig werkzoekenden en tien werkgevers elkaar. Ter voorbereiding op het netwerkcafé doorliepen de werkzoekenden een workshop Netwerken en een workshop waarin ze zichzelf leerden presenteren.Op 1 oktober brachten de kandidaten in maximaal zes minuten hun competenties over het voetlicht: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dit gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Ze ontvingen feedback van de aanwezige werkgevers.

Speciale acties in 2009

Eldon Hutzezon Actieweek 45+ Rotterdam

MKB After Event Banenmarkt Roden

Page 26: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

50

Het doel was, minimaal een doorverwijzing te krijgen uit het netwerk van deze werkgevers. Het geheel ging van start om 17.00 uur en werd om 19.15 uur afgerond. De ervaringen zijn positief. De werkzoekenden konden eindelijk daadwerkelijk gesprekken voeren, wat erg inspirerend werkte en moed gaf om verder te gaan. De werkgevers waren enthousiast over de presentaties en het niveau van de werkzoekenden. Kortom, een geslaagd Netwerkcafé!

Bruisende Actieweek 45+In week 45, de week van 2-6 november 2009, vond door het hele land de Actieweek 45+ plaats. Met Actieweek 45+ wil het WERKbedrijf werkgevers bewust maken van het vergrijzingsprobleem en van het potentieel aan oudere werknemers dat ingezet kan worden om de vervangingsvraag op te vangen.Tijdens de Actieweek zijn in elf regio’s van UWV WERKbedrijf op een groot aantal Werkpleinen specifieke activiteiten uitgevoerd voor 45-plussers. Er zijn in totaal vanuit de uitvoering 37 activiteiten ingestuurd en gehonoreerd vanuit het extra budget dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid beschikbaar stelde. De activiteiten varieerden van voorlichtingsbijeenkomsten tot empowermenttrainingen, intensieve bemiddeling, netwerkbijeenkomsten en banenmarkten.In totaal hebben meer dan 1.800 45-plussers deelgenomen aan de activiteiten. Maar liefst 26 (regionale) kranten, radio- en tv-programma’s besteedden aandacht aan de Actieweek.

Actieweek 45+ Weert: drukbezochte voorlichtingsbijeenkomstWerkplein Weert organiseerde op vrijdag 6 november een voorlichtingsbijeenkomst voor 45-plussers. Op een mailing reageerden 150 van de 440 aangeschreven kandidaten waardoor besloten werd tot twee sessies over te gaan: één in de ochtend en één in de middag.In een aantal korte presentaties kregen de aanwezigen informatie over extra acties die UWV WERKbedrijf voor hen kan inzetten om hen te ondersteunen bij het zoeken naar een passende baan. Ook Punt Welzijn gaf een uiteenzetting over het belang van Vrijwilligerswerk als opstap naar een betaalde baan.De kandidaten werden uitgenodigd om na afloop aan te geven of zij naar aanleiding van de presentaties interesse hadden om in te tekenen voor een of meer van de geboden activiteiten.

Beide bijeenkomsten werden druk bezocht en leverden een positieve respons op. De kandidaten die zich hebben opgegeven voor workshops worden op korte termijn benaderd. Degenen die nog niet direct konden beslissen en wat bedenktijd hebben gevraagd, zullen door de werkcoaches bij hun volgende contact alsnog naar hun interesse gevraagd worden. Zo kunnen wij hen op maat gesneden dienstverlening gaan bieden.Al met al een succesvolle activiteit waar Weert met een goed en tevreden gevoel op terugkijkt!

Actieweek 45+ Apeldoorn: flirten naar een baanIn Apeldoorn startte in week 45 een pilot om 45-plussers te helpen zich extra te promoten op de arbeidsmarkt, onder de speelse titel: flirten naar een baan. Een groep van zo’n dertig werkzoekenden met uiteenlopende achtergrond en opleidingsniveau nam deel. Flirtcoach Saskia Paulissen: “In de workshop leerden we de deelnemers te kijken naar wat ze nog meer te bieden hebben dan wat in hun CV staat. Het gaat om de vraag: waarin onderscheid ik me? Je zou dat het ‘emotionele CV’ kunnen noemen.”

Speciale acties in 2009

Optreden tijdens professionaliseringsdag 45+ 2009:

band: All The Best

Actieweek 45+ Weert Actieweek 45+ Rotterdam

Page 27: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

52 53

De workshop startte met de eerste indruk die de deelnemers op elkaar maakten. “Van daar uit zijn we verder gaan kijken naar ieders kansen en belemmeringen. De laatste zijn bijvoorbeeld overtuigingen als: ik ben te oud. Dat kun je ombuigen in: ik heb veel ervaring. Aan het eind had elke deelnemer plannen om contact te leggen met een aantrekkelijk lijkende werkgever.”

24-uurs coachingNa de workshop konden de deelnemers drie weken lang gebruik maken van ‘24-uurscoaching’ als ze met een vraag of probleem zaten. “Dat is een telefonische coachlijn bemenst door professionele coaches, waar je elk uur van de dag terecht kunt.” In een tweede workshop is vervolgens teruggekeken hoe het is gegaan met de contacten richting werkgevers. “De deelnemers kregen nog wat extra oefeningen om zich zekerder te kunnen opstellen in gesprekken met werkgevers. Daarna konden ze wederom twee weken gebruik maken van de coachlijn.”De reacties van de deelnemers zijn positief. “We brengen de deelnemers terug bij hun ‘flirteigenschappen’: niet wat ze zoeken, maar wat ze te bieden hebben. Hier samen aan werken wordt als erg plezierig ervaren, ook door de onderlinge herkenning. Een workshop als dit geeft net dat beetje extra voor uitstraling en zelfvertrouwen”, besluit Saskia Paulissen.

Actieweek 45+ Rotterdam Dwarsdijk: de HIT ExperienceIn Rotterdam stond de Actieweek 45+ in het teken van het fit houden van mensen in de tijd dat ze zonder werk zijn. WERKbedrijf Dwarsdijk schakelde Robert Benninga (bekend van de training en boek de HIT Experience) in om in het kader van dit thema met deze doelgroep aan de slag te gaan.Werkcoach Margreet Weinans vertelt: “We hebben alle vestigingen uit de regio gevraagd voor deze dag kandidaten aan te leveren. Het moesten werkzoekenden zijn met wie al contact was geweest en die er voor open stonden. Achtergrond, werkloosheidsduur en opleidingsniveau waren niet van belang, wel dat iemand bereid en in staat moest zijn tot zelfreflectie.” Van de 110 genodigden waren er 100 aanwezig. Met hen ging Robert Benninga op 6 november van 10.00 tot 16.30 uur aan de slag. “Gedurende de dag werden de individuele denkbeelden, doelstellingen, beloftes, visies en gedragingen van de deelnemers onder de loep genomen. Er werd met tennisballen, elastiekjes, spiegels en muziek gewerkt. In het begin werd er door de deelnemers nog schuchter rondgekeken maar al snel ging elke vorm van schroom over boord en deed iedereen actief en enthousiast mee.”

StoplichtMargreet Weinans vervolgt: “De dag was erop gericht de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en energie te geven. Als rode draad liep erdoorheen: wat zijn je blokkades en belemmerende factoren? Vaak laten mensen zich tegenhouden door gedachten als: ‘ik ben te oud’ of ‘ik stel niets voor’. Zoiets straal je uit en dan wordt het vanzelf nog waar ook.” Via voorbeelden en oefeningen, deels in kleine groepjes, kregen de aanwezigen een mentale coaching die uitmondde in een persoonlijk actieplan. “Dat gebeurde volgens de stoplicht-methode: waar stop je mee (rood), wat ga je verder ontwikkelen (oranje), en waar ga je mee door (groen)?” De HIT Experience was een groot succes en leidde nog tot lang erna tot reacties die per mail binnenkwamen. Deelnemers vonden het vooral plezierig in contact te komen met andere mensen die in dezelfde situatie verkeren. Op 9 december was een follow-up bijeenkomst. “Hier kwamen wat minder mensen opdagen, wat als voordeel had dat er meer ruimte was voor persoonlijke aandacht. De aanwezigen vonden de terugkomdag erg geslaagd en willen graag als groep bij elkaar blijven komen. We gaan kijken hoe we dit kunnen combineren met themabijeenkomsten waar ook werkgevers bij aanwezig zijn. Dit zou een mooi podium kunnen zijn om te netwerken.”

Vooruitblik 2010: ervaring werkt door!In een tijd waarin de politieke aandacht wat meer verschuift naar jongeren, is het belangrijk ons ook te blijven realiseren dat oudere werkzoekenden nog steeds het grootste deel van het werkzoekendenbestand uit maken, en hun werkloosheid ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Bovendien weten we, dat we over een paar jaar de 45-plussers hard nodig zullen hebben op de arbeidsmarkt vanwege de oprukkende vergrijzing. Het komend jaar zullen we dan ook alles op alles blijven zetten om de arbeidsmarktpositie van 45-plussers te versterken.

Het ergste van de economische crisis lijkt alweer voorbij, maar de naweeën zullen juist voor onze doelgroep nog lang voelbaar blijven. De mobiliteitscentra en bedrijfsadviseurs van UWV WERKbedrijf hebben direct vanaf het begin van de crisis bij bedrijfssluitingen en -afslankingen geprobeerd zo veel mogelijk al voor de ontslagdatum werkzoekenden te bemiddelen naar ander werk. Ook bij deeltijd-WW is veelvuldig aandacht besteed aan het breder inzetbaar maken van mensen. Dit alles heeft vruchten afgeworpen, maar niet kunnen voorkomen dat voor een deel van de werkzoekenden aan het eind van de WW instroom in de bijstand plaatsvindt. Ook de gemeenten zien zich geplaatst voor de uitdaging een groeiend aantal ouderen uit hun bestanden te helpen terugveren naar een nieuwe werksituatie.Als werkloosheid enige tijd duurt, wordt terugkeer naar de arbeidsmarkt steeds moeilijker. Voor sommige categorieën oudere werkzoekenden is terugkeer haast onmogelijk. Niet voor niets gaan de laatste tijd weer stemmen op om de sollicitatieplicht voor oudere werknemers opnieuw te bezien.

Al langer is bekend dat vooral voor de oudere 45-plussers, werkzoekenden boven de 55, de kansen op nieuw werk drastisch lager liggen dan voor degenen tussen de 45 en 55 jaar. Het lijkt of de vooroordelen over ouder werknemers juist deze groep in

Speciale acties in 2009

Page 28: Jaarboekje UWV WERKbedrijf

54

het hoekje plaatsen van ‘slecht bemiddelbaar’. Dat dit erg tegenstrijdig is met de gewijzigde opvattingen over langer doorwerken en verschuiven van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, lijkt me duidelijk. De 55- en ook 65-plussers van nu zijn gemiddeld zo veel vitaler en gezonder dan een halve eeuw geleden, en staan doorgaans nog middenin het leven.Ons antwoord als UWV WERKbedrijf is: inzet van een groep extra getrainde werkcoaches die zich vooral wijden aan werkzoekenden boven de 55 jaar. Hiervoor krijgen we aanvullende financiering uit het Europees Sociaal Fonds.Een andere ontwikkeling die we willen versterken is de uitwisseling tussen jong en oud. We hebben gemerkt dat jongeren en oudere werkzoekenden erg veel van elkaar kunnen leren en dat nader contact leidt tot bijzonder inspirerende ontmoetingen.

UWV WERKbedrijf blijft ook in 2010 intensief samenwerken met uitvoerders, werkgevers en andere publieke en private partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de re-integratie en bemiddeling van 45-plussers. We blijven daarbij het accent leggen op concrete en resultaatgerichte acties, in combinatie met bewustmaking en kennisdeling.Een ding is zeker: ervaring werkt door!

Peter StoksManager Arbeidsmarktprojecten en projectleider Talent 45-plus

Vooruitblik naar 2010: ervaring werkt door!

UitgaveUWV WERKbedrijfAfdeling CommunicatiePostbus 582851040 HG Amsterdam

TekstSaskia den Broeder, Werkende WoordenIngrid Rompa, C&I-Tekst

EindredactieVivian van Dixhoorn Peter StoksMary Goossens

FotografieRogier van de Ree, Camelot FotografieRebke Klokke (foto Agnes Jongerius, p. 8)

VormgevingStudio Buiten de Deur