jaarboek THOR 1965

download jaarboek THOR 1965

of 197

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of jaarboek THOR 1965

 • jaarboek THOR 1965

 • THOR JAARBOEK

  1965 8211239

  Bibliotheek

  T.H. Eindhoven

  electrotechnlsche studievereniging "thor", elndhoven

 • Ten gelelde

  Met genoegen voldoe ik ook dit jaar aan het verzoek van de "Jaarboekcommissie 1965" om een kort voorwoord te schrij-ven in het nieuwe jaarboek, het vijfde in een niet onderbro-ken reeks. Hoewel vanwege deze regelmaat het verschijnen van het jaarboek op zichzelf geen verrassing meer is vormt de inhoud ieder jaar weer een surprise, waarvoor de jaar-boekcommissie zich vele inspanningen getroost en waomaar de lezers met spanning uitzien.

  Voorde niet geheel onbevangen buitenstaander is het duide-lijk dat de "Jaarboekcommissie 1965" zich met grote voort-varendheid van haar taak heeft gekweten en daardoor op-rechte waardering verdient.

  In hetachter ons liggende jaar is gebleken dat geregeld ver-trouwelijk overleg over de studieproblemen tussen het weten-schappelijkcorps vande afdeling ende studievereniging mo-gelijk en vruchtbaar is, hoewel de communicatie tussen afde-ling en studenten stellig nog een betere vorm kan krijgen. Wellicht kon hetjaarboek inditopzicht een nog wezenlijker rol gaan spelen dan thans reeds geschiedt.

  Gaarne geef ik uitdrukking aan mijn verwachting dot velen kenniszullen nemen van de informatie vervat in het jaarboek en dat het verschijnen van dit jaarboek vele studenten tot groter aktiviteit in "THOR" zal bewegen.

  De voorzitter-beheerder van de afdeling der electratechniek

  Prof. dr. ir. A.A. Th.M. VAN TRI ER.

  5

 • 6

 • ER IS ALLE REDEN OM VERHEUGD TE ZIJN

  Niet alleen is de jaarboekcommissie 1964-1965 erin geslaagd een jaarboek uit te brengen, maar door haar vindingrijkheid en voort-varendheid heeftzij het mijns inziens klaargespeeld er een bijzon-der waardevol boekwerk van te maken. Zij verdient daarvoor alle lof.

  Maar er is nog een reden om dit jaarboek feestelijk uit te reiken. Dat is het feit dat dit jaarboek het vijfde in successie is, hetgeen ik hier nader wil toelichten. Het is namelijk niet zo vanzelfspre-kend dat na vijf jaar een lustrumjaarboek voor U ligt, omdat het niet de bedoeling van de e.t.s.v. THOR is om zonder meer ieder jaar een jaarboek uit te brengen, zoals in het voorwoord van het eerste jaarboek duidelijk gesteld is.

  De jaarboekcommissie krijgt dan ook de opdracht om de wenselijk-heid van het uitgeven van een jaarboek te onderzoeken en pas wan-neerdezegebleken is, de eigenlijke werkzaamheden rond het jaar-boek te beginnen.

  Dit lustrumjaarboek nu is het duidelijk bewijs dat bovengenoemde wenselijkheid vijf jaar lang aanwezig is geweest, waaruit we kun-nen conc Iuderen dat het jaarboek zijn bestaansreden heeft bewezen en dot het in een behoefte voorziet.

  THOR -activiteiten zonder jaarboek zijn al moeilijk meer voor te stellen. De leuze "Met het jaarboek in de hand komt men door gans Elektroland" is tijdens binnen- en buitenlandse excursies geen holle phrase gebleken en men i ge gloedvolle toespraak van een bestuurs-lid culmineert in het overhandigen van een jaarboek.

  Daarom nogmoa Is: er is alle reden om verheugd te zijn. Alvorens mij in het feestgedruis te begeven, wil ik de hoop uitspreken dat de verzamelde informatie van dit Lustrumjaarboek velen tot nut zal zijn en dat de bloemlezing van activiteiten bij de deelnemers prettige herinneringen zal oproepen en bij de niet-deelnemers de dadendrang die goede THOR - leden eigen is.

  J. ROEDE

  President e.t.s.v. THOR

  7

 • 8

 • Begeleidend schrijven

  Het is zo langzamerhand een gevestigde traditie, dat ook de voor-zitter van de Jaarboek Commissie het Jaarboek verrijkt met een voorwoord, dat om misverstanden te vermijden onder het hoofd "Begeleidend Schrijven" wordt geplaatst.

  Evenals in voorgaapde jaren,heeft ook de Jaarboek Commissie 1965 van het bestuurde opdracht gekregen de mogelijkheid en de wense-lijkheid te onde~zoeken van de uitgave ven een Jaarboek.

  Geziee de enthousiaste medewerking die de Jaarboek Commissie vanaf het prille begin van vele zijden heeft ondervonden, behoeft de wenselijkheid verder geen betoog.

  Wat de mogelijkheid betreft,konden wij ons verheugen in een grote charitativiteitvan het bedrijfsleven, hetgeen ons inziens in belang-rijke mate is te danken aan het vroegtijdig starten van een adver tentiecampagne. Rest ons tenslotte, vanafdeze plaats onze oprechte dank te betuigen aan de velen, die de Jaarboek Commissie bij de samenstelling van het Jaarboek 1965, dat tevens het vijfde in successie is van de ver-eniging, tot steun zijn geweest. Van deze velen willen wij speciaal de heren hoogleraren van de Afdeling der Elektrotechniek vermel-den, die wij van harte dankzeggen voor hun persoonlijke bijdroge in de vorm van een uitvoerig overzicht van de vele activiteiten in onze afdeling, hetgeen ongetwijfeld door vele studenten met vreugde zal worden begroet.

  Ook denken wij met groot genoegen terug aan de prettige someh-werking met het bestuur, dat steeds met grote belangstelling de voorbereidende werkzaamheden heeft gevolgd. Vaak met groot en-thousiasme, soms corrigerend, doch zelden afwijzend.

  Het ligt aan U, die dit Jaarboek naar wij hopen met kritische aan-dacht zult lezen, om te beoordelen of wij ons het in ons gestelde vertrouwen waardig hebben getoond.

  Namens de Jaarboek Commissie,

  H.G.M.A. CORSTJENS, h.t. voorzitter.

  9.

 • ........... op niveau 11

  10

 • DE JAARBOEK COMMISSIE 1965:

  H. G.M.A. Corst jens

  H.G. Nobach

  R. Andre~a

  G.J.M. Ahlers

  R. van Otten

  voorzitter

  secretaris

  penningmeester

  lid

  lid

  11

 • .. 12

  IN MEMORIAM

  H.B. Schouten

  Op 18 rnaort 1965 overleed op 32-jorige leeftijd onze vriend en collego Henk Schouten.

  Na zijn H.T.S.-opleiding was hij ongeveer vijf jaar werkzaam in Zwitserland. Het diepgewortelde verlangen om alsnog de inge-nieursstudie te voltooien deed :1em in 1964 besluiten zijn betrek-king in Zwitserland op te geven en naar Nederland terug te keren. In september 1964 trad hij in dienst van de Technische Hogeschool als technisch ambtenaar bij de afdeling der Electrotechniek. Met enorme ijver en met succes pakte hij de studie aan. Zijn plannen werden al spoedig doorkruist door ziekte. Wat Henk en zijn vrouw toen moesten doorstaan is onbeschrijfelijk; de wijze waorop zij het samen volbrachten was voor ingewijden een levens-les om nooit te vergeten.

  De ofdel ing der E leetratee hn iekverloor in Henk Schouten een kundig medewerker en een sympathieke collega, de studievereniging "THOR" een grote vriend. Als zodanig liet hij op ons een onuitwisbare indruk achter. Voor zijn vrouw blijven de kinderen een voortdurende herinnering oon een goede man en vader.

  A.P. VERUJSDONK

 • Jaarverslag

  13

 • 14

 • Mocht U bij het lezen van de jaarverslagen van de afgelopen jaren, de indruk hebben gekregen, dat het op schrift stellen van een jaarverslag een altijd even prettige en aan-gename taak is, dan moet ik U vertellen, dat dit adngename niet zozeer slaat op het schrijven van het verslag, alswel op het presenteren ervan, In de 26e a I gemene ledenvergadering, gehouden op 16 oktober, werd het bestuur voor het verenigingsjaar 1964- 1965 alsvolgt samengesteld:

  C.A. Naber R.J.J. Boddeke H.A.J .M. Spoorenberg J. Roede Th.M. Kamperman

  president secretaris penningmeester vice-president commissaris

  De overdrachtsvergadering tijdens welke het nieuwe bestuur werd genstalleerd vond ploots op 29 oktober bij de N.V. Draka in Amsterdam. Op de daarna volgende receptie werd onder het genot van vele glazen geestrijk vocht, lesamen met enige werknemers uitbundig feestgevierd. De verificatiecommissie bestond dit jaar uit de heren:

  A.M.J. de Bijl R.J. Kaptein M. van Hofweegen

  voorzitter lid lid

  Om persoonlijke redenen trad na een half joar de president af en werd in de Zle algemene ledenvergadering, gehouden op 29 maart, de Heer J. Roede als president en de Heer C.J.A. Bosman als vice-president verkozen en genstalleerd. De jaarboekcommissie 1965, bestoonde uit de heren:

  H.G.M.A. Corstjens H.G. Noboch R. Andrea G.J.M. Ahlers R. van Otten

  voorzitter secretaris penningmeester lid lid,

  sloegdadelijkherdaan het werkom te beginnen aan de belangrijke taak een lustrumjaar-boek, uit te geven.

  15

 • De Commissie Studiebelangen en Overlegbestaat na enige wijzigingen nu uit de student-leden:

  J. Roede F.J.M. Frankfort F.N.H. Storm H.J.M. van Rooy A.C.J. de leeuw C.A. Naber J.J.M. Coolen

  secretaris Ie-jaars Ie-jaars P-student kI-student k2-student werkstudent.

  Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op I februari, werden de heren

  G.A. Willemsen G.l. Polderman H.J. Pels J.l. Kamp Th.M. Kamperman

  voorzitter secretaris penningmeester lid lid

  genstalleerd als leden van de Diescammissie. De oorspronkelijk geplande Diesviering op 20 maart werd in verband met het overlijden van de Heer H.B. Schouten uitgesteld tot 8 mei. De overdrochtscommissie bestond uit de heren:

  C.A. Nober A.M.J. de Bijl R.J. Kaptein

  voorzitter penningmeester lid

  Er zal, nog voor een aantal veranderingen in het studieprogramma zijn aangebracht, een enqute worden gehouden onder alle E-studenten. De enqute-commissie bestaande uit de heren:

  Prof. dr. ir. P. Eykhoff Ir. M. Sieffeloor A.C.J. de leeuw H.H. Thornessen R.l. Stelwagen,

  werkt nauw samen met de groep Onderwijs-resaerch. Nadat de veranderingen in het studieprogramma van kracht zijn geworden zal opnieuw een enqute worden gehouden om het effect van de veranderingen na te gaan. !n chronologische volgorde laten wij verder de voornaams