Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

of 23 /23
  2   0   1   4   |   2   0   1   5  P  r o  je c  t e  n   O  n d e  r  z o e  k  e  n   I  n  n o  v  a  t  ie   H o g e  s c  h o o  l  v  a  n  A  r  n  h e  m  e  n   N  i  j  m e g e  n   C  u  l  t  u  re  le  e  n   M  a  a  t  s c  h  a  p  p e  l  i  j  k e   V o  r  m  i  n g  P  r o  je  k  t e   F o  r  s c  h  u  n g   u  n d   I  n  n o  v  a  t  io  n   H A  N   F  a c  h  h o c  h  s c  h  u  le   K  u  l  t  u  re  l  le   S o  z  i  a  l  p  ä d  a g o g  i  k   J  A  H  R  B  U  C  H   K  S  P   J  A  A  R  B  O  E  K   C  M  V

Embed Size (px)

description

Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Hogeschool van Arnhem en Nijmegen by Hay van der Sterren

Transcript of Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  1/23

  2014 | 2

  015

  ProjectenOnd

  erzoekenInno

  vatie

  HogeschoolvanArnh

  emenNijmegen

  CultureleenM

  aatschappelijkeVorm

  ing

  ProjekteForsc

  hungundInnovation

  HANFachhoch

  schule

  KulturelleSozia

  lpdagogik

  JAHR

  BUCHKSP

  JAARBOEKCM

  V

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  2/23

  Meercircusthe

  atervoorbijzon

  derekinderen

  6

  DeZelfredzaa

  mheid-Matrix

  7

  Empowerment

  Beirteeffek

  tivuntersttzen

  ,frdernunds

  chulen

  8

  Wissensmanag

  ementinderL

  WL-KlinikMarl-

  Sinsen

  9

  DeLindenberg

  Binnenstebuit

  en

  10

  GebroedersvanLimburg

  alsparticipatie

  festival

  11

  Vielfaltfrder

  nAusgrenzung

  begegnen.

  DieDiversitts

  dimensionsex

  uelleOrientier

  unginderJugendkulturar

  beit

  12

  Konflikteundk

  onstruktiveKon

  fliktbewltigung

  Gemeinsams

  tarksein

  13

  DasKreativhau

  s.Diepartizipa

  tiveAktivierun

  geinesJugend

  kulturhausesin

  Aachen

  14

  MitPlanD(KSB)

  indieZukunft

  15

  Honig,ennuv

  erder

  16

  Trainingtoshow

  yourself

  17

  WirkungundN

  utzenneuerM

  edieninderOf

  feneJugendar

  beit

  AmBeispiel

  desJugendclub

  sMhle

  18

  MedienpdagogischeA

  rbeitindenO

  ffenenGanztags

  einrichtungen

  desDiakonisch

  enWerkesKirchenkreisM

  oers

  19

  Kamp-Lintforti

  mWandel

  NeueRessou

  rcenundderen

  Nutzenfrden

  ka-LIBERKULT

  urVEREIN

  20

  Gesellschaftlic

  heTeilhabefr

  geflchteteMe

  nschen!

  21

  CMVAfstudee

  rfestival

  22

  Inhoud/Inhal

  t

  Samenkunjem

  eer

  24

  Eenbergvanr

  uimte

  25

  Implementieru

  ngsmglichkei

  tenvonInklusio

  nindieoffene

  Jugendarbeitd

  erStadtCoesf

  eld 26

  kreativZEIT

  27

  Dewegnaaree

  nclintgestuu

  rdproject

  28

  Hoedopebenjij?

  29

  Trume,lebe,h

  andleDeinW

  egausderArbeitslos

  igkeit

  30

  Integrationswe

  gvonFlchtlin

  geninBrhl

  31

  Vangnettersbi

  jStichtingGeb

  roedersvanLi

  mburg

  32

  HortusArcadi

  :EventOnbe

  kend

  33

  Trenffnen

  Vielfalt(er)lebe

  n

  34

  InnovativeFrei

  zeitangebotea

  ufGrundeiner

  Forschungind

  erLebenshilfe

  Mnchengladba

  ch 35

  BessereVorber

  eitungfrdieA

  rbeitanderF

  rderschule

  36

  VereinundJuge

  ndEinveralte

  tesKonzept?

  37

  Kansenvoorhetkinde

  rwerkinPresikh

  aaf-Oost

  38

  Kansrijkejonge

  reninNijmegen

  39

  Gemeinsam(er

  )leben

  40

  Nutzungundb

  ewussterUmg

  angmitsoziale

  nNetzwerkenu

  ndInstantMess

  engern

  41

  Colofon

  43

  2 3

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  3/23

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  4/23

  Deopdracht

  CircustheaterSt

  offelbegeleidtb

  ijzondere

  kinderen(metee

  nspecialebeho

  efteaan

  begeleiding)doormid

  delvancircusth

  eater

  naarsucceservaringen.Talento

  ntwikkeling

  staatcentraal.In

  hetkadervandeWmo

  kanCircustheate

  rStoffelhetaan

  bodin

  Arnhemuitbreid

  ennaarderegio

  .Het

  onderzoekheeft

  alsdoelaanbev

  elingen

  tedoenoverhe

  trealiserenvan

  deze

  uitbreiding.

  Hetresultaat

  Deaanbevelinge

  ndieuithetond

  erzoek

  gehaaldzijn,zijn

  ineenscript

  opgeschrevenin

  verschillendesc

  enarios.

  Dezeaanbevelin

  genzijngericht

  op

  hetbereikenvan

  dedoelgroepe

  nhet

  organiserenvanheta

  anbod.Hetscript

  kanbinnendeorganisatieing

  ezetworden

  omdezichtbaar

  heidvandeorganisatie

  tevergroteninde

  regioArnheme

  nom

  medewerkersde

  juistetoolstege

  ven,

  waardoorermee

  rkinderenkunne

  n

  wordenbereikt.

  DeZelfredzaa

  mheid-Matrix

  Betrouwbaar

  metenindien

  stvan

  deburger?

  DESTUDENT

  BilgeMehtapDe

  mirel

  Deopdrachtge

  ver

  LECTORAATLO

  KALE

  DIENSTVERLENING

  VANUIT

  KLANTPERSPEC

  TIEF

  HAN,NIJMEGE

  N

  Debegeleider

  ELIZEVANHEUV

  ELN

  Deopdracht

  HetSociaalWijk

  team(SWT)

  Schijndelgaataa

  ndeslagmetd

  e

  Zelfredzaamheid-Matri

  x(ZRM).De

  ZRMiseenhulpinstrumentwaa

  rmee

  dezelfredzaamh

  eidvanburgerswordt

  gemeten.Datroe

  ptdevolgende

  vraag

  op:Watisdeto

  egevoegdewaar

  devan

  hettoepassenva

  ndeZRMaande

  huidige

  werkwijzevanhe

  tSWT?

  Hetresultaat

  Naaraanleidingv

  anhetonderzoe

  kis

  ereenhandleidi

  ngontwikkeldw

  aarin

  beschrevenstaa

  thoehetSWTd

  eZRM

  zodanigkaninze

  ttendathetbijd

  raagt

  aanhetrealisere

  nvandedoelste

  lling.

  Erzulleneerstelijnsins

  tellingen

  (samenwerkingspartners)end

  esociale

  kaart,waaropa

  llesocialeinstellingzijn

  aangegeven,bij

  betrokkenword

  enom

  toteengezame

  nlijkondersteuni

  ngsplan

  tekomen,nadat

  dematevan

  zelfredzaamheid

  isbepaald.

  Meercircusth

  eatervoorbijz

  onderekinder

  en

  Waterooks

  peeltineen

  land,laathet

  vooralde

  kinderenzijn

  (Loesje)

  DEPROJECTG

  ROEP

  AlexandraMartens

  JorineRoelofs

  GijsSpruytenbu

  rg

  IreneFlapper

  Deopdrachtg

  ever

  STICHTING

  CIRCUSTHEATER

  STOFFEL,

  NIJMEGEN

  Debegeleider

  ELIZEVANHEU

  VELN

  6 7

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  5/23

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  6/23

  Deopdracht

  Hetfestivalva

  nGebroedersva

  nLimburg

  isafhankelijkvangemeentelijke

  subsidie.

  Omdezesubsid

  ieteverantwoordenwilde

  directeurvande

  stichtingdatGe

  broeders

  vanLimburgiets

  terugdoetvoor

  de

  maatschappij.H

  oekanGebroede

  rsvan

  Limburgeenbijd

  rageleverenaan

  de

  participatiesam

  enleving?

  Hetresultaat

  Uitonsonderzoe

  kisgeblekenda

  t

  Gebroedersvan

  Limburgaleen

  aanzienlijkebijd

  ragelevertaan

  deze

  participaties

  amenleving.Als

  themaleeft

  ditechternognietbijalleme

  dewerkers

  vanGebroeders

  vanLimburg.Door

  middelvanonze

  trainingsmethod

  eleren

  huidige(entoek

  omstige)bestuu

  rsleden

  enstafledenvan

  destichtingeen

  visiete

  ontwikkelenop

  departicipatieb

  ijdragevan

  hetfestival.

  Gebroedersva

  nLimburg

  alsparticipatie

  festival

  Vangeschiede

  nisfestival

  naarparticipat

  iefestival!

  DEPROJECTG

  ROEP

  DiedeKraamer-K

  ampen

  SaskiavanHune

  n

  StasUittenboga

  ard

  Deopdrachtge

  ver

  STICHTING

  GEBROEDERSVA

  N

  LIMBURG,NIJM

  EGEN

  Debegeleider

  PAULBEEKERS

  DeLindenberg

  Binnenstebuit

  en

  DeLindenberg

  Binnenstebuit

  en!

  Eenzomerprog

  rammametee

  n

  maatschappel

  ijkemeerwaar

  devoor

  Nijmegen

  DEPROJECTG

  ROEP

  CasRuttenMaudva

  nDoorn

  SandraPen

  StefSteffens

  Deopdrachtg

  ever

  DELINDENBERG

  HUIS

  VOORDEKUNSTEN,

  NIJMEGEN

  Debegeleider

  RENATESLUIJS

  Deopdracht

  DeLindenberg

  istijdensdedoo

  rde

  overheidvastges

  teldeschoolvak

  anties

  gesloten.

  Doormaatscha

  ppelijkeen

  politiekeontwikkelingenis

  hetnodigdat

  daarverandering

  inkomt.DeLindenberg

  isdaarommetd

  evraaggekome

  nom

  interndemoge

  lijkhedenenpo

  tentievoor

  eenzomerprogr

  ammaindeLind

  enbergte

  onderzoeken.

  Hetresultaat

  Omtoteenzom

  erprogrammain

  de

  Lindenbergtek

  omenisBinnens

  tebuiten

  ontwikkeld.Binne

  nstebuitenbest

  aatuit

  drieonderdelen.

  Allereersteenc

  oncept

  zomerprogramm

  awaarinalleide

  en

  voordeinvulling

  vaneenprogram

  ma

  gebundeldzijn.Daarnaas

  tisereen

  beleidsadviesaa

  nhetmanagementteam

  vandeLindenbe

  rggeschrevenm

  et

  hierinmaatrege

  lenomhetuitvo

  erenvan

  hetzomerprogr

  ammagemakke

  lijkerte

  maken.OmBinn

  enstebuitencon

  creet

  aantebieden,is

  ertevenseentry

  -out

  ontworpen.

  10 11

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  7/23

  Konflikteund

  konstruktive

  Konfliktbewl

  tigungGeme

  insamstarkse

  in

  Ich&Dugem

  einsamsind

  wirdieAbent

  euercrew

  DIEPROJEKT

  GRUPPE

  CorneliaMybach

  LindaDahle

  DerAuftragg

  eber

  FRDERSCHU

  LE

  AMUERDINGER

  RUNDWEG,KRE

  FELD

  DerBegleiter

  HUUBGULIKERS

  DieAufgabe

  DieJugendliche

  nhantierenin

  Konfliktsituatione

  nverbalen

  Beschimpfungen,kr

  perlicherGewal

  tund/

  oderindirektenStrategien.D

  ieAufgabe

  waresherauszu

  findenwiedieSchler

  lernenknnen,k

  onstruktivmitKo

  nflikten

  umzugehen.

  DasErgebnis

  Wirerarbeiteten

  einprventivesP

  rodukt,

  inFormeinesAk

  tivittenprogram

  ms

  mitkooperativen

  Abenteuerspiel

  en,in

  denendieJugen

  dlicheneineMe

  nge

  berKommunik

  ation,Konflikte,

  Entscheidungsfindu

  ngundKoopera

  tion

  lernen.Aucherarbeitetenw

  ireine

  Hilfestellungzu

  rErarbeitungeines

  Konzepteszume

  inheitlichenHan

  delnim

  Team.

  Vielfaltfrder

  nAusgrenzung

  begegnen.Di

  eDiversittsdi

  mension

  sexuelleOrien

  tierunginder

  Jugendkultura

  rbeit

  DieWertsch

  tzungvon

  Vielfaltbedeu

  tet,ohneAng

  st

  verschiedens

  einzuknnen

  (TheodorW.A

  dorno)

  DIESTUDENTIN

  ChristinPomp

  DerAuftragg

  eber

  SOZIOKULTUR

  ELLES

  JUGENDZENTRUM

  DIEKRAFTSTAT

  ION,

  REMSCHEID

  DieBegleiter

  in

  BARBARAECKST

  EIN

  DieAufgabe

  Schwulistgera

  deunterJugend

  lichen

  immernochein

  populresSchim

  pfwort

  unddieDiskriminier

  ungvonMinder

  heiten

  istanderTagesordnung.Zum

  Teilauchim

  Jugendzentrum

  dieKraftstation.Wiekann

  dieSituationind

  erKraftstationve

  rndert

  werden,sodas

  ichJugendliche

  allerArt

  dortwillkommen

  undwohlfhlen

  ?

  DasErgebnis

  DasTeamhatei

  neeinstimmige

  Haltung

  zumThemaDive

  rsitteingenomm

  en

  undwilldiese,

  bereinennochz

  u

  produzierenden

  Film,ffentlich

  machen.

  Darberhinausw

  urdendieanwes

  enden

  Jugendlichenfrd

  asThemasensib

  ilisiert

  undwirdeinneuesAngebo

  tfrLGBT-

  Jugendlichekon

  zipiert.

  12 13

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  8/23

  MitPlanD(KS

  B)indieZuku

  nft

  Aufstehnaufe

  inanderzugeh

  n

  undunsnicht

  entfernen,wen

  n

  wiretwasnich

  tverstehnjede

  rhat

  waseinzubring

  endieseVielfa

  lt,

  wunderbar(S

  venSchumache

  r)

  DIEPROJEKT

  GRUPPE

  ElviraHolz

  InaHttenrauch

  DerAuftragge

  ber

  DEUTSCHER

  KINDERSCHUTZ

  BUND

  ORTSVERBAND

  DINSLAKEN-VOERDE

  E.V.,DINSLAKE

  N

  DerBegleiter

  HUUBGUILKERS

  DieAufgabe

  Auftragwardie

  Entwicklungein

  es

  ressourcenorien

  tiertenProgramm

  es,

  frschulpflichtig

  eJugendlicheim

  Alterzwischen1

  4und17Jahren.

  Fr

  dieseJugendlich

  engestaltetsich

  eine

  ausreichendeBeteilig

  ungamUnterric

  ht

  schwierig.WieknnendieJu

  gendlichen

  neueMotivation

  frLernsituationen

  entwickeln?

  DasErgebnis

  EinArbeitskreisa

  usSchlern,Leh

  rern

  undSozialpdag

  ogenwirdbasie

  rend

  aufdenselbstfo

  rmuliertenIdeen

  eine

  Richtlinieaufzeig

  enunddieLeben

  squalitt

  verbessern.Dur

  cheinMiteinand

  erauf

  Augenhhewird

  derRaumgege

  ben

  einengemeinsa

  menKommunik

  ationsweg

  fralleBeteiligte

  nzubeschreiten

  .Derin

  derForschungherau

  sgefundeneWun

  sch

  derBeteiligtennachmehrA

  nerkennung

  undSelbstbestim

  mungodereine

  Austauschmgli

  chkeitwirdsomi

  tgegeben.

  DasKreativhau

  s.Diepartizipa

  tiveAktivierun

  g

  einesJugendk

  ulturhausesin

  Aachen

  EinkreativerL

  ernort

  frselbstbesti

  mmte

  Interessenver

  tretungvon

  KindernundJ

  ugendlichen

  DERSTUDENT

  DiegoSimons

  DerAuftragg

  eber

  JUGENDKUN

  ST-

  SCHULE,

  BLEIBERGER

  FABRIK,AACHE

  N

  DerBegleiter

  HUUBGULIKERS

  DieAufgabe

  Wieaktiviereich

  einJugendkultu

  rhaus

  unterBercksich

  tigungderBed

  rfnisse

  undVoraussetzung

  derAnwohnerso

  ,

  dassdieseAktivierungparti

  zipativ

  abluftunddie

  AnwohnervonNutzernzu

  Verantwortliche

  nwerdenknne

  n?

  DasErgebnis

  Ichmchteden

  MenschendieG

  elegenheit

  bieten,aktivmitz

  ugestalten.Siee

  rmutigen

  undeinladen,se

  lbsterlebenzuk

  nnen

  wasinihnenstec

  kt.Wirbefinden

  uns

  ineinemProzess

  ,gemeinsammi

  tden

  AnwohnerneineN

  utzergemeinsch

  aft,

  Verantwortlichkeitenunde

  ineHausstruktu

  r

  vorOrtzuentw

  ickeln.DieserProzess

  bentigtZeitun

  dintensivePfleg

  e.Die

  ArbeitindemKr

  eativhausbringt

  die

  aufsuchendeJu

  gendkulutrarbe

  itin

  Aachenvoranu

  ndhilftdabei,d

  asKonzept

  diesesPilotproje

  kteszuerproben

  und

  zuentwickeln,u

  mdiekulturelle

  Arbeitin

  Aachenpartizipa

  tivvoranzutreibe

  n.

  14 15

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  9/23

  Trainingtosho

  wyourself

  Knowyourbest,

  tobecomethebest!

  Deopdrachtge

  ver

  RIJNSTAD,

  KINDERWERK

  PRESIKHAAF-OO

  ST,

  ARNHEM

  Debegeleider

  DIANAEIJPE

  Deopdracht

  Deprojectopdra

  chtisomvoorhe

  t

  kinderwerkPres

  ikhaaf-Oostvan

  deStichtingRijn

  stadkansenen

  mogelijkhedenin

  kaarttebrenge

  nin

  dezenieuwetijd

  vantransitiebele

  iden

  participatiesam

  enleving.

  Hetresultaat

  Wijhebbenvoo

  rRijnstadeenin

  teractieve

  traininggemaak

  tomdekinderw

  erkers

  bewusttemake

  nvandekwalite

  itendie

  zijhebbenopa

  gogischenped

  agogisch

  vlak.Hierdoorku

  nnenzijhunmee

  rwaarde

  beternaarbuite

  nbrengenenm

  eer

  samenwerkinga

  angaanmetand

  ere

  organisaties,waa

  rvanuiteindelijkh

  etkind

  devruchtenpluk

  t.

  Honig,ennuv

  erder

  tWaterkwartierhad

  ditnooitverw

  acht:

  eenWestivalv

  anuitde

  burgerkracht! DE

  PROJECTGROE

  P

  AlinaVogel

  FranWillems

  HannahdeMaag

  t

  OlafMulders

  Deopdrachtg

  ever

  LECTORAAT

  LOKALE

  DIENSTVERLENING

  VANUIT

  KLANTPERSPEC

  TIEF

  HAN,ALLESBIN

  DER

  CMV,NIJMEGE

  N

  Debegeleider

  RENATESLUIJS

  Deopdracht

  IndewijkWater

  kwartierinNijm

  egen

  bestaateensch

  eidingtussenou

  deen

  nieuwebewoners

  dievoorspannin

  gen

  zorgt.Deprojectgroephee

  ftdeopdracht

  omAllesbinder

  CMV,gevestigdinhet

  Honigcomplex,t

  eondersteunen

  en

  teversterkeninh

  etverbeterenva

  nde

  socialecohesiei

  ndewijkdoorb

  ruggen

  teslaantussend

  eondernemers

  inhet

  Honigcomplexe

  ndewijkbewon

  ers.

  Hetresultaat

  Insamenwerking

  metdeGemee

  nte

  Nijmegenwerde

  nbehoeftenvan

  dewijkbewoners

  dooreenmobie

  l

  wijkrestaurantg

  enaamdtKwar

  tiertje

  inkaartgebrach

  t.Alsresultaath

  iervan

  ontstondBestof

  theWest,een

  eendaags

  Westivaldoorenvoorwijk

  bewonersenin

  samenwerkingm

  etorganisatiesuitdewijk

  .

  HetWaterkwarti

  erinhetklein,o

  mnieuwe

  verbindingente

  realiseren.Geba

  seerdop

  burgerparticipat

  ieencocreatiew

  ordthet

  Westivalduurza

  amgemaakt,zo

  dathet

  ontwerpherhaal

  baaris.DEPRO

  JECTGROEP

  SamJutten

  EfraimPapilaja

  16 17

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  10/23

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  11/23

  Gesellschaftlic

  heTeilhabefr

  geflchteteMe

  nschen!

  Wirwerdenst

  aunenundso

  viel

  lernen,wenn

  wirzuhren

  DERSTUDENT

  LennardMerkl

  DerAuftragg

  eber

  EV.JUGEN

  DZENTRUM

  DIEARCHE,

  MNCHENGLAD

  -

  BACH

  DieBegleiter

  in

  BARBARAECKST

  EIN

  DieAufgabe

  Massivsteigend

  eZahlenvonFl

  chtlingen

  inDeutschlandu

  ndscheinbarb

  erlastete

  Aufnahmestruktu

  ren.Freinige

  FlchtlingeinMnchengla

  dbachbedeutet

  daseinLebenin

  menschenunwrdigen

  Verhltnissen,in

  marodenSamm

  el-

  unterknftenau

  erhalbderStadt

  .Muss

  dasvonderPoli

  tikgeforderteun

  d

  gesellschaftlich

  breituntersttzt

  eZielder

  Willkommensku

  ltureinTraumb

  leiben?

  Wasknnenwir

  tun?

  DasErgebnis

  ImZugedesPro

  jekteswurdene

  ntwickelt:

  EinUmsonstlade

  n,indenDinge

  gebrachtwerde

  nknnen,diezu

  Hause

  nurrumliegen,f

  randereabern

  och

  einenWerthabe

  nknnenundD

  inge

  mitgenommenw

  erdenknnen,di

  eman

  bentigt.DieVeranstaltu

  ngsreiheKoche

  n

  &Konzert,diee

  inKonzertmiteinem

  Kochworkshopv

  erbindet.Hiers

  tellen

  geflchteteMen

  schenSpeisena

  usihrem

  Herkunftslandvo

  r.Auerdemgib

  tesein

  Benefizkonzert.E

  inMusikprojekt

  beiden

  Flchtlingsunter

  knften,beidem

  mit

  MusikKontakte

  geknpftwerde

  nknnen

  mitFlchtlingen

  .

  Kamp-Lintfort

  imWandelN

  eueRessource

  nund

  derenNutzenf

  rdenka-LIBE

  RKULTurVERE

  IN

  Daska-LIBER

  istzwarnure

  ine

  kleineEinrich

  tung,jedoche

  ine

  angeseheneu

  ndrespektiert

  e

  inderStadt,d

  ieversucht,de

  n

  Studentenetw

  aszugeben

  DERSTUDENT

  MariusSobotta

  DerAuftragg

  eber

  KA-LIBER

  KULTURVEREIN,

  KAMP-LINTFOR

  T

  DieBegleiteri

  n

  BARBARAECKS

  TEIN

  DieAufgabe

  DieAufgabewar

  es,neueZielgr

  uppen

  frdenka-LIBER

  KULTurVEREIN

  zu

  aquirierenundgg

  f.indasVereins

  leben

  zuintegrieren.Basierend

  aufder

  Grundlage,dass

  dieVeranstaltungennicht

  zufriedenstellen

  dbesuchtworde

  nsind,

  solltenneueAng

  ebotefreinenw

  eiteren

  Bekanntheitsgra

  ddesKulturvere

  ines

  entwickeltwerd

  en.

  DasErgebnis

  WhrendderFo

  rschungspeziali

  sierte

  ichmichaufdie

  ZielgruppeStu

  denten

  derneuenHoch

  schuleRhein-Wa

  alin

  Kamp-Lintfort.I

  cherforschte,w

  oder

  BedarffrdieS

  tudenteninder

  Stadtist,

  wassiewollenu

  ndwasesschon

  gibt.

  Dabeientwickelteichzu

  sammenmitden

  Studentenmg

  licheKooperationsprojek

  te

  undVeranstaltu

  ngen.DasErgeb

  nis

  sindnunVeranst

  altungen,welch

  ein

  regelmigenA

  bstndenimka-

  LIBER

  frdieStudente

  nstattfindet.Die

  ses

  sindPartys,Kino

  abende,Studen

  tencafs

  undKooperation

  enmitdendiver

  sen

  Studiengngen

  derHochschule

  .

  20 21

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  12/23

  CMV

  Afstudeerfestiv

  al

  16en17juni2

  015

  22 23

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  13/23

  Eenbergvan

  ruimte

  BOOKMEET

  PLAY:verste

  rking

  vanhetpopk

  limaatinArnh

  em

  DEPROJECTG

  ROEP

  Sophievanden

  Boogaard

  MariekeJanssen

  ThomMeerdink

  VanessaSchareg

  ge

  Deopdrachtg

  ever

  POPCEN

  TRUM

  JACOBIBERG,

  ARNHEM

  Debegeleider

  JOPIEHENDRIC

  KS

  Deopdracht

  PopcentrumJac

  obibergheeftte

  kampen

  metleegstaande

  oefenruimtes.In

  2014

  hebbenstudent

  enCMVgeprob

  eerdom

  meteennieuwproject,g

  enaamdKicksta

  rt,

  hiereenverande

  ringintebrengen.Helaa

  s

  metweinigsucc

  es.Aandeproje

  ctgroep

  deopdrachtom

  teonderzoeken

  waarom

  Kickstartnietvo

  ldoendewerkte

  n

  vervolgenseenn

  ieuweoplossing

  te

  bedenken.

  Hetresultaat

  Uitonsonderzoe

  kisgeblekenda

  t

  Kickstartnietaa

  ndebehoeftes

  vande

  doelgroepvoldo

  et.Dedoelgroe

  pheeft

  dewensommet

  anderemuzikan

  ten

  incontacttekom

  enenzondervee

  l

  regelsgebruik

  tekunnenmake

  nvan

  repetitieruimtes.Wijhebbenee

  nplan

  geschrevenvoo

  reenonlineplatform

  meteenforume

  nreseveringssys

  teem.

  Hierdoorkunnen

  muzikantenmet

  elkaar

  netwerkenenis

  hetgebruikvan

  deruimtes

  toegankelijker.D

  itversterkthetp

  opklimaat

  inArnhem.

  Samenkunjem

  eer

  Bijelkaarkom

  en

  iseenbegin,

  bijelkaarblijv

  en

  isvooruitgang

  ,

  metelkaar

  samenwerken

  issucces

  DEPROJECTG

  ROEP

  FlipHovens

  RobbieGerbrand

  s

  ClemensNoordm

  an

  Deopdrachtg

  ever

  LECTORA

  ATLOKALE

  DIENSTVERLENING

  VANUIT

  KLANTPERSPEC

  TIEF

  HAN,OPLEIDIN

  G

  CMV,NIJMEGE

  N

  Debegeleider

  DIANAEIJPE

  Deopdracht

  DeHonigfabrie

  kissinds2009g

  eslotenen

  heefteennieuw

  ebestemmingge

  kregen.

  Opditmomentz

  ijnervooralcult

  urele

  ondernemingengevestig

  d.Sindsde

  herbestemming

  zouereenkloofzijn

  ontstaantussen

  hetHonigcomp

  lexende

  bewonersvanh

  etWaterkwartie

  r.Daarom

  iseronderzocht

  watdemogelijkh

  edenzijn

  omdebewoners

  vanhetWaterk

  wartier

  metdeondernem

  ersvanhet

  Honigcomplexte

  verbinden.

  Hetresultaat

  Hetresultaatvan

  hetprojectise

  en

  beleidsadvieswa

  arinsamenwerki

  ng

  centraalstaattu

  ssendriegrote

  partijen

  inhetWaterkwa

  rtier.Ophetmom

  entdat

  hetHonigcomp

  lexsamenwerktm

  ethet

  multifunctionel

  evoorzieningen

  hartDe

  Biezantijnkunnenkennisenfac

  iliteiten

  uitgewisseldwor

  den.Hierdoorkunnen

  debewonersinh

  etWaterkwartie

  rbeter

  wordenbediend

  .Dewijkverenigi

  ngis

  hierbijeenbelan

  grijkeschakelom

  datzijde

  bewonersverteg

  enwoordigen.

  24 25

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  14/23

  kreativZEIT

  Kommunikati

  onistalles

  DIEPROJEKT

  GRUPPE

  MirijamIngenrie

  th

  VanessaKahman

  n

  PiaUtzenrath

  DerAuftragg

  eber

  GRUNDSC

  HULE

  IMREITWINKEL,

  RECKLINGHAU

  SEN-

  SD

  DieBegleiter

  in

  BARBARAECKST

  EIN

  DieAufgabe

  EineGrundschul

  einRecklinghau

  senmit

  einemstetigem

  ,schwankenden

  Zufluss

  vonFlchtlingsk

  indern.Einenga

  giertes,

  aberbisandieGrenzen

  gefordertes

  Lehrerkollegium.

  Dreimotivierteangehen

  de

  KulturelleSozialp

  dagoginnenun

  d

  dieFrage:Wiek

  annderAlltagin

  der

  GrundschuleIm

  ReitwinkelfrSc

  hlerInnen

  wieLehrerInnen

  angenehmer,ger

  echterund

  reibungsloserw

  erden?

  DasErgebnis

  InKooperation

  mitderStadtRe

  ckling-

  hausenwirdda

  sentwickelteKo

  nzept

  kreativZEIT,a

  lsinhaltlicheAus

  arbeitung

  desvomBildung

  sministeriumbe

  willigten

  lernZEIT-Konz

  eptes,zurSprac

  hfrderung

  undSchulsozi

  alisationumgese

  tzt.Die

  kreatievZEITbieteteinensich

  erenRahmen,

  indemdiehufig

  traumatisiertenFlchtlings-

  kinderspielerisc

  hundkreativin

  dividuell

  gefrdertwerde

  n.Auerdemw

  irddas

  schulinternentwi

  ckelteHelferkind

  er-Prinzip

  implementiert,w

  elchesSchlerIn

  nenwie

  LehrerInnenim

  Schulalltagmer

  klichentlastet.

  Implementieru

  ngsmglichkeit

  envonInklusio

  n

  indieoffeneJ

  ugendarbeitd

  erStadtCoesf

  eld

  Zusammenkom

  men,

  gemeinsamte

  ilhaben

  DERSTUDENT

  NiklasDapper

  DerAuftragg

  eber

  JUGEND

  FRDERUNG,

  JUGENDAMTSTADT

  COESFELD

  DieBegleiteri

  n

  BARBARAECKS

  TEIN

  DieAufgabe

  Inklusionsollin

  dieJugendarbei

  tmit

  einbezogenwer

  den.Mitmeiner

  Forschung

  habeichversuc

  htherauszufinde

  n,

  inwiefernInklusionimB

  ereichder

  Jugendarbeitd

  erStadtCoesfeldgelinge

  n

  kann.

  DasErgebnis

  ResultatderFor

  schungisteineS

  trategie-

  empfehlunggew

  orden,inderFre

  izeit-

  interessen,Mein

  ungenderEltern

  alsauch

  dieprofessionel

  lenMeinungena

  usder

  Arbeitmitbehind

  ertenMenschen

  undder

  Jugendarbeit

  miteinbezogen

  wurden.Die

  StrategieempfehlungfrdieSt

  adtCoesfeld

  umfassteinenH

  andlungsplan,wieinklusive

  Angebotekonkr

  etumgesetztwe

  rden

  knnenundeine

  Kooperationmi

  teinem

  TrgerausderB

  ehindertenarbeit

  ,umden

  Kontaktzuden

  Familienmitbeh

  inderten

  Angehrigewah

  renzuknnen.

  26 27

  ject

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  15/23

  Hoedopeben

  jij?

  Vertrouwenis

  meteenlerare

  s

  andersdanm

  eteenjonger

  enwerker;

  jongerenwerke

  rszijnveelchil

  ler

  (eenjongere)

  DEPROJECTG

  ROEP

  EefkeHouben

  MichelleLaVallette

  GladysClassen

  TheresaPfeiffer

  Deopdrachtg

  ever

  R-NEWT,

  BERKEL-ENSCHOT

  Debegeleider

  JOPIEHENDRIC

  KS

  Deopdracht

  Alsjongerenwer

  kervanR-newtk

  omje

  dagelijksinaanr

  akingmetjonge

  rendie

  middelengeb

  ruiken.Maarwaar

  zie,ruik,

  merkofherkenjediteigenlijka

  an?Wij

  hebbenonderz

  oekgedaannaarwatee

  n

  jongerenwerkern

  odigheeftomin

  de

  praktijkomteg

  aanmetjongere

  ndie

  middelengebru

  iken.

  Hetresultaat

  Hetresultaatise

  enCommunityo

  fPractice,

  eengroepmens

  endieeengeza

  menlijk

  belangofpassie

  delen.IndezeC

  oP-

  groepgaatheto

  mhetmiddeleng

  ebruik

  bijjongeren.Het

  iseenontmoeti

  ngsplek

  voorprofess

  ionals,waarzije

  rvaringen

  kunnendelenennieuwekenn

  iskunnen

  opdoen.Omzo

  dezekennisweerdoor

  tegevenaande

  anderejongeren

  werkers

  vanR-newt.Ook

  nodigenzijgaste

  nuit,

  bijvoorbeeldeen

  buurtbewoner,jo

  ngeren,

  eenervaringsde

  skundige,dedo

  rpsraad

  ofdewijkregisse

  ur,omvanuitee

  nander

  perspectiefteki

  jken.

  Dewegnaare

  enclintgestuu

  rdproject

  Zelv-methodie

  k:

  Zelfredzaam

  Empowered

  Lerend

  Verantwoorde

  lijk

  DEPROJECTG

  ROEP

  SifraOpstal

  KimberlyPastoo

  rs

  NickyvandeVen

  MyrtheZintel

  Deopdrachtge

  ver

  REGIONALE

  INSTELLINGVO

  OR

  BESCHERMD

  WONEN-ARNH

  EM

  ENVELUWEVAL

  LEI,

  ARNHEM

  Debegeleider

  RACHELMOOL

  ENAAR

  Deopdracht

  AndersdanAnd

  ers(ADA)iseen

  tweedehandskle

  dingwinkelinAr

  nhem.

  Voorheeneenda

  gbestedingsplek

  vanhet

  RIBWvoorclint

  enmeteenpsyc

  hische

  achtergrond.He

  laaskanhetRIB

  Wdit

  projectnietlang

  eralsdagbested

  ingsplek

  aanbieden.Dehuid

  igemedewerker

  swillen

  dezeplekechternietverlieze

  n.Daaromis

  onsgevraagd:h

  oekanADAeendoorstart

  makenalsclintg

  estuurdproject?

  Hetresultaat

  Omdezedoors

  tartmogelijktem

  aken

  hebbenwijinsa

  menspraakmetd

  e

  medewerkersvan

  ADAdeZelv-me

  thodiek

  ontwikkeld.Dez

  emethodiekbev

  atvijf

  modulesgerich

  topthemasdie

  van

  belangzijnbijh

  etopstartenvan

  een

  clintgestuurdp

  roject.Aandeha

  ndvan

  creatievewerkv

  ormengaanmed

  ewerkers

  aandeslagmet

  huneigenideen

  ende

  uitvoeringdaarvan

  .Dezemethodie

  kiszo

  vormgegevendatdezeoo

  ktoepasbaaris

  opandereproje

  ctenbinnenhetRIBW.

  28 29

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  16/23

  Integrationswe

  gvonFlchtlin

  geninBrhl

  Menschenau

  sanderenLnd

  ern

  bringendieF

  reundschaftu

  nd

  dieVielfaltde

  rWeltzuuns

  (GerhardCrom

  me)

  DIESTUDENTIN

  SarandaDelija

  DerAuftragg

  eber

  STADTBRHL,

  FACHBEREICHKULTUR

  UNDORDNUNG

  ,

  BRHL

  DieBegleiter

  in

  BARBARAECKST

  EIN

  DieAufgabe

  DieStadtBrhli

  stmiteineranst

  eigenden

  Flchtlingseinwa

  nderungkonfron

  tiert.

  MeististderA

  ufenthaltderFl

  chtlinge

  vonungewisserDauerundkan

  nsich

  nichtnurberM

  onate,sondernauch

  berJahreerstre

  cken.MitderFo

  rschung

  sollteherausgefu

  ndenwerden,we

  lche

  HaltungdieBr

  hlerBrgergeg

  enber

  Asylbewerbernh

  aben.

  DasErgebnis

  DieForschungh

  atergeben,dass

  die

  BrhlerBevlke

  rungsichdurcha

  usber

  dieWichtigkeitv

  onEinwanderun

  gfr

  Deutschlangbew

  usstist.Siewn

  schen

  sichauch,dasse

  ingewanderteFl

  chtlinge

  sichintegrie

  renundTeilder

  Gesellschaft

  werden.DenKontaktzuihne

  nmeiden

  dieBrhlernoch

  undzeigeneineeher

  passiveHaltung

  .Grunddafris

  tmeist

  fehlendesWissen

  .Gemeinsamm

  itder

  StadtBrhlarran

  gierenwireinKu

  turelles

  Zusammentreffe

  nmitunterschie

  dlichen

  Aktionen,umdi

  eseHemmungen

  abbauen

  zuknnen.

  Trume,lebe,

  handleDein

  WegausderA

  rbeitslosigkeit

  Arbeitsmarktb

  ezogenesCoa

  ching,

  ermglichtda

  sKommunizier

  enauf

  gleicherAuge

  nhhe,sodass

  eine

  kunden-undb

  edrfnisorien

  tierte

  Zusammenarb

  eitimGesetze

  srahmen

  zuStandekom

  menkann!

  DIESTUDENTIN

  PiaNll

  DerAuftragg

  eber

  JOBCENTER,

  BOCHOLT

  DieBegleiterin

  BARBARAECKS

  TEIN

  DieAufgabe

  DieWeiterfhru

  ngdesCoaching

  gesttztenAnsa

  tzesderWerkak

  ademiein

  dergngigen

  Fallberatungin

  Jobcenterfr

  die,nichtindenArbeitsmarkt

  integrierten,

  Kunden.

  DasErgebnis

  DasForschungse

  rgebnisspiegelt

  eine

  offeneHaltungd

  erMitarbeiterw

  ieder,ihre

  Arbeitsweisezuh

  interfragenunda

  nden

  Kundenanzupa

  ssen.

  Sobeinhaltetdie

  darauffolgend

  e

  Innovationd

  ieUmsetzungei

  nesTrainings

  zurWeiterentwicklungderM

  itarbeiter,

  bezglicheinera

  rbeitsmarktbezogenen

  Coaching-Arbeit

  indergngigen

  Fallberatungim

  Jobcentermitd

  em

  Kunden.DesW

  eiteren,isthierzu

  ein

  Coaching-Leitfa

  denentstanden

  ,der

  denMitarbeiter

  nalsUntersttzu

  ngfr

  arbeitsmarktbezo

  genesCoaching

  im

  Jobcenterdiene

  nsoll.

  30 31

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  17/23

  HortusArcadi

  :EventOnbe

  kend

  Eeninnovatief

  evenementg

  erichtopheta

  antrekkenvan

  deleeftijdsgro

  epvan25tot

  35jaarbijHo

  rtusArcadi

  DEPROJE

  CTGROEP

  LarsMartens

  SanneMol

  JohannWinterhag

  er

  Deopdrachtg

  ever

  TRIPLEE,ARNH

  EM

  Debegeleider

  ADDENDEKKE

  R

  Deopdracht

  TripleEiseenb

  edrijfdatmaatsc

  happelijk

  verantwoordon

  derneemtomeen

  groene

  omgevingte

  bevorderenen

  bedrijven

  ondersteuntomecologischte

  werken.

  Daarnaastpublic

  eertTripleEboekenover

  natuurenlandsc

  hapenbeschrijft

  daarin

  deontwikkeling

  vannieuweinstr

  umenten

  omhetnatuure

  nlandschapsbeh

  eer

  tefinancieren.Tr

  ipleEheeftaan

  de

  projectgroepge

  vraagdopwelke

  manier

  zebijdeHortus

  ArcadiinNijme

  geneen

  jongeredoelgro

  epbinnenkunne

  nhalen.

  Hetresultaat

  Hetresultaatise

  enevenementen

  plan,

  metdenaamE

  ventOnbekend

  .Dit

  innovatievepro

  ductiseenblauw

  druk

  vooreenmaand

  elijksterugkeren

  d

  evenement.Bel

  angrijkeonderw

  erpenvan

  ditproduct

  zijn:financiled

  raagkracht,

  promotieensamenwerken.D

  ejonge

  doelgroepword

  tviasocialemediaopde

  hoogtegebrach

  tvanhetthema

  ,maarhet

  preciezeprogram

  mablijfteenver

  rassing.

  Metdezeblauw

  drukkunnenTrip

  leE

  eneventueelan

  derebelangheb

  bende

  cultureleinstellin

  genEventOnbe

  kendzelf

  organiseren.

  Vangnettersbi

  jStichtingGeb

  roedersvanLim

  burg

  Wienietwaag

  t,

  wienietwint!

  DESTUDENT

  RoxanHijmans

  Deopdrachtg

  ever

  STICHTING

  GEBROEDERSVAN

  LIMBURG,NIJM

  EGEN

  Debegeleider

  PAULBEEKERS

  Deopdracht

  Mijnopdrachtw

  asomteonderzo

  eken

  wiedebegeleidi

  ngvanvangnett

  ers

  binnendest

  ichtingopzichko

  nnemen.

  Vangnetterszijnmensenmeta

  fstandtot

  dearbeidsmark

  t.Ikhebinhetonderzoek

  onderandereinte

  rviewsgehoude

  nmetde

  directriceenop

  drachtgeveromz

  ototeen

  passendinnovat

  iefproductteko

  men.

  Hetresultaat

  Naaraanleidingv

  anhetonderzoe

  khebik

  tweestappenpla

  nnengemaakt.

  Envoorhetwe

  rvenvaneenext

  erne

  coachennvo

  ordecoachzelf

  en

  hoedezeaande

  slagkangaan.B

  eide

  stappenpla

  nnenzijnmakke

  lijkingebruik

  ensluitenaanopdebehoef

  tevande

  stichting,omee

  nexternecoachaante

  stellendiedebe

  geleidingvanva

  ngnetter

  overkannemen.

  32 33

  FreiZeitSp

  a.

  rtiges,kreativ

  es

  l benDIEPR

  OJEKTGRUPP

  E

  tje AnnaKretsch

  mann

  n

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  18/23

  InnovativeFrei

  zeitangebotea

  ufGrundeiner

  Forschungind

  erLebenshilfe

  Mnchenglad

  bach

  Einzigartiges,

  undsportliche

  sErleben

  mitallenSinne

  nSwantje

  Anna

  Marie-Christine

  Kronen

  DerAuftragg

  eber

  LEBENSHILFE

  MNCHENGLAD

  BACH

  DerBegleiter

  HUUBGULIKERS

  DieAufgabe

  Derfamilienunte

  rsttzendeDiens

  tder

  LebenshilfeMn

  chengladbachd

  ientdazu,

  dieFamiliend

  urchBeschftigu

  ngderKinder

  zuentlastenunddieKinderdurc

  hspezielle

  Angeboteinihre

  rFreizeitzuunterhalten

  bzw.inderSchul

  ezubegleitenun

  dzu

  untersttzen.All

  erdingsbesteht

  dieser

  BereichinderLe

  benshilfeMnche

  ngladbach

  momentannura

  uswenigenDiens

  t-

  leistungen:Einze

  lbetreuungenun

  d

  Schulintegration

  shilfe.Hierause

  ntstandfr

  unsdieAufgabe

  einneuesAnge

  botfrden

  Freizeitbereichzu

  entwickeln.

  DasErgebnis

  NacheinerFors

  chungstelltenw

  irfest,

  inwelchenBere

  ichendurchKin

  derund

  Jugendliche,El

  ternundMitarbe

  iterweitere

  Angebotegew

  nschtwurdenu

  ndentwickelten

  daraufhineineV

  ielzahlanAnge

  botenfr

  Kinderund

  Jugendlichemi

  tundohne

  Behinderung.DieseAngebote

  sind:gesundes

  Kochen,Entspa

  nnung,Fotografieren,S

  piel

  undSport,Tanz

  undBewegung,

  Schwimmen,

  Kidstreff(frKin

  dervon6-12Ja

  hren),

  Teenietreff(fr

  Jugendlichevo

  n13-17Jahren),

  ReitenundAusfl

  ge.Siefinden

  voneinmal

  wchentlichbis

  einmalmonatli

  chstatt.

  Trenffnen

  Vielfalt(er)leb

  en

  Allinclusiveo

  rnothing

  DIEPROJEKT

  GRUPPE

  ShirlyBuers

  LenaTerhorst

  DerAuftragg

  eber

  BETREUWOE.V

  .,

  KLEVE

  DerBegleiter

  HUUBGULIKER

  S

  DieAufgabe

  ZieldesProjekt

  es,beiderOrga

  nisation

  BetreutesWohne

  nfrMenschenm

  it

  Krper-und

  Mehrfachbehind

  erungen,

  wares,dieQualittdesAlltag

  esder

  Mieterhinsichtlic

  haufeineinklusive

  Freizeitgestaltun

  gzuverbessern

  .

  DasErgebnis

  MitdemProjekt

  Trenffnen

  Vielfalt

  (er)lebenhaben

  wirfrBetreuWo

  e.V.

  dieInnovation

  DeineWunschwo

  che

  entworfen,diea

  ufdieindividuel

  len

  Bedrfnisseder

  Mietereingeht,

  sieinihren

  Kompeten

  zenundFhigke

  itenuntersttzt

  undsomitdieQualittvon

  BetreuWo

  e.V.sowiedieLe

  bensqualittderMieter

  frdert.

  34 35

  l tes Konzept

  ?

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  19/23

  VereinundJu

  gendEinver

  altetesKon

  DERSTUDENT

  TobiasSchiefer

  DerAuftragge

  ber

  VEREINFRSP

  ORT

  UNDFREIZEIT

  VON1975IN

  DSSELDORF-S

  D

  E.V.,DSSELDO

  RF

  DieBegleiterin

  HILLEPIEPER

  DieAufgabe

  Jugendlichesind

  imSFD75e.v.

  im

  Vergleichzualle

  nanderenJugen

  dgruppen

  unterreprsentie

  rt.DieAufgabew

  ar

  denGrunddafr

  herauszufinden

  und

  Manahm

  enzuentwickeln

  ummehr

  JugendlicheanderVerein

  zubinden.

  DasErgebnis

  Eswurdeneinig

  eKonzepteentw

  ickelt,

  diedabeihelfen

  sollendenVerei

  nfr

  Jugendlicheinte

  ressanterzumac

  henund

  dasAngebotfr

  Jugendlicheaus

  zuweiten.

  Eswirddarang

  earbeitetmitand

  eren

  Organisationen

  zukooperierenu

  nddas

  Sportangebotd

  esVereinsinSch

  ulenetc.

  zutragen.Auch

  wirddaraufreag

  iert,dass

  Jugendlichesichungern

  efrlngere

  ZeitaufeinAng

  ebotfestlegen.Es

  werdenspezielle

  Workshopsgep

  lantdie

  Jugendlichendi

  eMglichkeitbie

  tenohne

  langeBindung,

  SportimVereinz

  utreiben.

  BessereVorber

  eitungfrdie

  Arbeitander

  Frderschule

  weilVorber

  eitungallesis

  t

  DIESTUDENTIN

  TinaTellmann

  DerAuftragge

  ber

  DON-BOSCO-SC

  HULE,

  GELDERN

  DieBegleiter

  in

  HILLEPIEPER

  DieAufgabe

  DiePraktikanten

  derDon-Bosco

  -Schule

  mitdemSchwer

  punktgeistige

  Entwicklung

  ,fhlensichzuB

  eginnihres

  Praktikumsunvorbereitetun

  dunsicher.

  DieAufgabewar

  eszuerforschen

  welcheKenntnis

  seundFhigkeit

  endie

  Praktikantenbra

  uchenfrihrPrak

  tikum.

  DasErgebnis

  DamitdiePrakti

  kanteninZukun

  ft

  sichererundvor

  bereiteterihrPr

  aktikum

  beginnen,wurde

  einEinfhrungs

  tag

  entworfen.Dies

  erbeinhaltetver

  schiedene

  wichtigeThemen

  (SexuellerMissb

  rauch,

  Verhaltens

  aufflligkeiten),

  sowieeine

  Schulfhrung.Auchumda

  sgesamte

  Kollegiumkenne

  nzulernen,istdieserTag

  ntzlich.Dieser

  Einfhrungstag

  sollvor

  Schuljahresbegin

  nstattfinden,da

  mitdie

  Praktikantenvor

  Dienstbeginnal

  lentigen

  Informationenb

  ekommen.Zust

  zlich

  gibtesnocheine

  nFortbildungsk

  alender.

  DieserKalender

  zeigtallegewn

  schten

  Themenan,die

  terminlichfestge

  legtsind.

  NeueWegede

  rJugendarbeit

  imSFD75e.V

  .

  36 37

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  20/23

  Kansrijkejong

  ereninNijmeg

  en

  Erbestaateen

  groot

  taboerondde

  Wajong

  Kansenvoorh

  etkinderwerk

  inPresikhaaf-O

  ost

  Ittakesavilla

  geto

  raiseachild

  (Afrikaansgeze

  gde)

  DEPROJECTG

  ROEP

  SharistaBechan

  CarineHarmsen

  Deopdrachtg

  ever

  RIJNSTAD,

  KINDERWERK

  PRESIKHAAF-OO

  ST,

  ARNHEM

  Debegeleider

  DIANAEIJPE

  Deopdracht

  IndeArnhemse

  wijkPresikhaaf-O

  ostwordt

  kinderwerkuitge

  voerddoorStic

  hting

  Rijnstad.He

  tkinderwerkbe

  reiktde

  doelgroepnietzoalszijditze

  lfwillen.Wij

  hebbenonderzo

  chtwatdekansenen

  mogelijkhedenz

  ijnvoorhetkind

  erwerk

  omdedoelgroe

  pbeterteberei

  ken.

  Hetresultaat

  Uitonderzoekis

  geblekendathe

  t

  kinderwerkniet

  bekendisbijde

  meeste

  bewoners.Omz

  ichbeterteprofi

  leren

  liggenerkansen

  bijhetsamenwe

  rkenmet

  basisscholen,wa

  ardoorhetkinde

  rwerk

  zichbeterk

  anprofileren,vr

  aaggerichtkan

  werkenendedoelgroepk

  anbereiken.

  HiervoorisdeK

  LOK-methodeontworpen.

  KLOKstaatvoor

  :kinderwerk,lera

  ren,

  oudersenkinder

  en.ZIjwordend

  oor

  middelvandeze

  methodebetrok

  kenbij

  deontwikkeling

  vanhetaanbod

  voor

  naschoolseactiv

  iteitenvoorkind

  erenvan

  viertotenmettw

  aalfjaar.

  DEPROJECTG

  ROEP

  SunnyDerks

  LisanneBron

  ThomasKok

  ThijsOldeOlthof

  Deopdrachtg

  ever

  JCSTADDIJK,

  NIJMEGEN

  Debegeleider

  ARJENNIEUWE

  NHUIS

  Deopdracht

  Jongerencentrum

  Staddijkwilzich

  inde

  toekomstgraag

  vaneenjongere

  ncentrum

  naareenjo

  ngerentrainings

  centrum

  ontwikkelen.Aanonsdeop

  drachtomeen

  nieuwedoelgro

  epinkaarttebrengenen

  tepijlenwatJC

  Staddijkkanbet

  ekenen

  voordedoelgro

  epWajongers.

  Hetresultaat

  Uitonderzoekbl

  eekdatWajong

  erstijdens

  ditprojectnieto

  ptesporenzijn,

  waardoor

  dedoelgroepis

  veranderdinm

  eerkansrijke

  jongeren,dieo

  mwatvoorrede

  ndanook

  nietofnauwelijk

  sdemogelijkhe

  idkrijgen

  omhund

  romenteverwe

  zenlijken.Hetin

  no-

  vatieveontwerpbestaatu

  itbijeenkomsten

  dieeensperma

  andinhetJCStaddijk

  plaatsvinden.He

  tdoelishetcre

  renvan

  eennetwerkvan

  kansrijkejonge

  rendie

  aanhuntoekom

  stplannenwillen

  werken

  enhierbijhulpn

  odighebben.D

  itnetwerk

  wordtzowelon

  linealsofflinev

  ormgegeven.

  38 39

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  21/23

  Nutzungund

  bewusster

  Umgangmitsoz

  ialen

  Netzwerken

  undInstant

  Messengern

  SozialeNetzw

  erkeundInsta

  nt

  Messengersin

  dbedeutungs

  volle

  Kommunikatio

  nsmittel,dien

  icht

  mehrwegzude

  nkensind

  DIESTUDENT

  IN

  VerenaMehlem

  DerAuftragge

  ber

  CARITASOFFEN

  E

  KINDER-UND

  JUGEND

  ARBEIT,

  BEDBURG

  DerBegleiter

  HUUBGULIKERS

  DieAufgabe

  DieAufgabebes

  tehtdarin,einad

  quates

  Projektbzw.Ko

  nzeptfr10bis

  12-jhrige

  SchlerInnen,de

  renElternundLe

  hrerInnen

  derweiterfhren

  denSchulen(Ha

  upt-,

  RealschuleundG

  ymnasium)inBe

  zugauf

  dieNutzungneuerMedie

  nwieWhatsApp

  ,

  InstagramundF

  acebookzuentwerfen,

  organisierenund

  durchzufhren.

  DasErgebnis

  DieForschungh

  atergeben,dass

  ein

  Prventionsproje

  ktundeineInfor

  mations-

  veranstaltungzu

  mThema:Nutz

  ung

  undbewussterU

  mgangmitsoziale

  n

  Netzwerkenund

  InstantMesseng

  ern

  notwendigist.D

  asPrventionspr

  ojekt

  frdiefnftenS

  chuljahreunddi

  e

  Informationsver

  anstaltungfrE

  lternund

  LehrerInnenbeinhalten:

  Sensibilisierung

  frGefahren,Cy

  bermobbingsowiedie

  Wertschtzungv

  onWhatsApp,F

  acebook

  undInstagram.

  Dadurchsollein

  kritisches

  Bewusstseinund

  reflektierterUmg

  ang

  hinsichtlichder

  Nutzungderneu

  enMedien

  vermitteltwerde

  n.

  Gemeinsam(er

  )leben

  Kulturelleund

  sportlicheMi

  ttel

  bringenInklus

  ionvoran

  DIESTUDENT

  IN

  YvonneDllgast

  DerAuftragg

  eber

  OFFENERGANZ

  TAG

  DERHERMANNJOSE

  F

  GRUNDSCHULE

  ,

  ALSDORF

  DerBegleiter

  HUUBGULIKERS

  DieAufgabe

  InmeinerForsch

  ungsarbeiterkun

  deich

  dasThemaInklu

  sioninnerhalbd

  esoffenen

  Ganztagd

  erHermannJose

  fGrundschule.

  BesondersderBereichem

  otionaleund

  sozialeInklusion

  sprichtmeineArbeit

  an.Hierzuzhle

  nunteranderem

  :ADHS,

  Lernschwchen

  undHochbegabu

  ngen,

  sowiediesozial

  eHerkunftoder

  andere

  ethnischeHinter

  grnde.

  DasErgebnis

  Ichentwickeltee

  inenOutdoorku

  rs,

  indemdieKinde

  rmitundohne

  denobengenan

  ntenMerkmalen

  zusammenkomm

  enknnen.Ang

  eboten

  werdenhierbei

  Aktivittenausd

  em

  erlebnispdago

  gischenBereich

  ,

  wiebeispielsweisederBe

  sucheines

  Bauernhofes.Die

  Teilnahmeandem

  Kursbewirkt,das

  sneueFreundsc

  haften

  entstehenundso

  zialeKompetenze

  n

  gefrdertwerde

  n.

  40 41

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  22/23

  COLOFON/IM

  PRESSUM

  Teksten/Text

  e

  StudentenCM

  V/KSP

  Fotos/Fotos

  StudentenCM

  V/KSP

  Anne-MiekeZa

  at

  Eindredactie

  /Redaktion

  BarbaraEckst

  ein

  HayvanderS

  terren

  NatasjaVerkro

  ost

  Uitgave/Aus

  gabe

  Hogeschoolv

  anArnhemen

  Nijmegen

  OpleidingCul

  tureleenMaat

  schappelijkeV

  orming

  HANFachhoc

  hschule

  Studien

  gangKulturel

  leSozialpda

  gogik

  Postbus6960

  6503GLNijme

  genNiederla

  nde

  onderzoekeni

  [email protected]

  han.nl

  Vormgevinge

  ndrukwerk/G

  estaltungund

  Druck

  DeGrafischeW

  erkplaatsROC

  Nijmegen,Le

  erbedrijf

  Juli2015

  42 43

 • 7/18/2019 Jaarboek CMV 2014-2015 - Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming HAN by Hay Van Der Sterren

  23/23