Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co ... T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co ... T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

 • Installatiehandleiding

  Itho Daalderop Warmtepomp WPU co A++

 • | 3

  Voorwoord Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en

  vakkundige installatie en ingebruikname van het product.

  De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om

  de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen

  welke betrekking hebben op personen, product, installatie en/of

  omgeving.

  De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de inge-

  bruikname van het product en/of systeem. Het in bedrijfstellen

  van de warmtepomp kan worden uitbesteed aan Itho Daalderop.

  De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

  • Lees de instructies van het toestel in de meegeleverde

  handleiding en neem deze in acht.

  • Installatie overeenkomstig de geldende wetgeving en normen

  uitvoeren.

  • Voer de eerste ingebruikname uit en voer alle benodigde

  controlepunten uit.

  • De installateur moet de gebruiker instructies geven over:

  – de werking van het product en/of systeem;

  – de bediening;

  – het in bedrijf stellen, vullen en ontluchten;

  – het buiten bedrijf stellen en aftappen;

  – de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;

  – de storingsafhandeling.

  • Overhandig alle documenten die met het product en/of

  systeem zijn meegeleverd aan de gebruiker.

  Door ons continue proces van verbeteren van onze producten

  kunnen afbeeldingen in dit document afwijken van het geleverde

  toestel.

  Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via

  onze website.

  Mocht u na het lezen van dit installatievoorschrift nog vragen

  hebben, dan kunt u contact opnemen met Itho Daalderop.

 • 4 |

  Inhoudsopgave 1. Veiligheid en voorschriften 5

  1.1. Veiligheid 5

  1.2. Normen en richtlijnen 6

  1.3 Eisen opstellingsruimte 6

  1.4 Randvoorwaarden 6

  1.5 Recyclen 7

  2. Productinformatie 8

  2.1 Onderdelen warmtepompsysteem 8

  2.2 Afmetingen 8

  2.3 Componenten 8

  2.4 Pincipeschema’s 9

  2.5 Technische specificaties 10

  2.6 Rendementen 12

  2.7 Externe opvoerhoogte en drukverlies bronafsluiter 13

  2.8 Productkaart informatie 13

  3. Installatie 15

  3.1 Opstelling warmtepomp 15

  3.2 Benodigde serviceruimte warmtepomp 16

  3.3 Installatie warmtepomp 16

  3.3.1 Leidingen van en naar WPU 17

  3.3.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen 17

  3.3.3 Riolering 17

  3.3.4 Elektraleidingen en bedrading 17

  3.3.5 Voedingen 17

  3.3.6 Draadloos 17

  3.3.7 Componenten Itho Daalderop 17

  3.3.8 Componenten installateur 17

  3.3.9 Autotemp (optioneel) 18

  3.4 Wateraansluitingen 18

  3.5 Afgiftesysteem 19

  3.6 Bronsysteem 19

  3.7 Warmwatersysteem 20

  3.8 Benodigde elektravoorzieningen 21

  3.9 Elektraleidingen 21

  3.10 Aansluiten bedrading op WPU 21

  4. Garantie 24

 • | 5

  1. Veiligheid en voorschriften 1.1. Veiligheid

  • De installatie, inbedrijfname, inspectie,

  onderhoud en eventuele reparatie van dit

  product en/of systeem mag uitsluitend

  door een erkend installateur (*) worden

  uitgevoerd volgens de, in de handleiding

  vermelde, (veiligheids-) voorschriften.

  • Hierbij mag uitsluitend gebruik worden

  gemaakt van originele accessoires en

  onderdelen zoals die door de fabrikant

  zijn voorgeschreven.

  • Gebruik het product niet voor andere

  doeleinden dan waar het voor bedoeld is,

  zoals beschreven in deze handleiding.

  • Dit product en/of systeem mag worden

  bediend door kinderen van 12 jaar en

  ouder en door personen met verminderde

  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke

  vermogens of een gebrek aan ervaring

  en kennis als zij onder toezicht staan of

  zijn geïnstrueerd over het gebruik op een

  veilige manier en zich bewust zijn van de

  gevaren van het product en/of systeem.

  • Reiniging en onderhoud door de

  gebruiker mag niet worden uitgevoerd

  door kinderen en door personen met

  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of

  geestelijke vermogens of een gebrek aan

  ervaring en kennis zonder toezicht.

  • Voorkom dat kinderen met het product

  en/of systeem gaan spelen.

  • Dit product en/of systeem is bedoeld voor

  gebruik in huishoudelijke en soortgelijke

  omgevingen. Gebruik in andere omge-

  vingen in overleg met de fabrikant van

  het product en/of systeem.

  • Veiligheidsinstructies moeten worden

  opgevolgd om lichamelijke verwondingen

  en/of schade aan het product te voor-

  komen.

  • Onderhoudsinstructies moeten worden

  opgevolgd om schade en overmatige

  slijtage te voorkomen.

  • Het product mag niet gewijzigd worden.

  • Verzeker u ervan dat het elektrisch

  systeem waar het product op wordt

  aangesloten voldoet aan de gestelde

  voorwaarden.

  • Stel het product niet bloot aan weers-

  omstandigheden.

  • Inspecteer het product regelmatig op

  defecten. Neem bij defecten direct

  contact op met uw installateur of Itho

  Daalderop.

  • Onderneem de volgende stappen voordat

  er werkzaamheden worden verricht aan

  een geopend toestel:

  − Schakel de voedingsspanning uit.

  − Voorkom het onbedoeld opnieuw

  inschakelen van de voedingsspanning.

  − Voorkom aanraking met elektrische

  componenten als bij werkzaamheden

  toch voedingsspanning nodig is. Risico

  op elektrische schokken.

  *) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een

  cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij

  de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkennings-

  register (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een

  Sterkin-erkenning heeft.

 • 6 |

  1.2. Normen en richtlijnen

  De installateur en/of eigenaar dienen ervoor te zorgen dat de

  gehele installatie voldoet aan de geldende voorschriften zoals die

  zijn opgenomen in dit document en overige van toepassing zijnde

  documentatie van de fabrikant.

  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties

  AVWI.

  • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor

  laagspanningsinstallaties.

  • NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen.

  • Bouwbesluit.

  • Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer,

  Nutsbedrijven en Gemeente.

  • DIN 4726/4729 Warm watervloerverwarmingen

  en radiatoraansluitingen -kunststofbuis- en

  compoundbuisleidingsystemen.

  • ISSO-publicatie 24 Installatiegeluid

  • ISSO-publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in woningen

  • ISSO-publicatie 39 Langetermijnkoudeopslag in de bodem

  • ISSO/Uneto-VNI richtlijn 30.5 Legionellacode voor

  Woninginstallaties

  • ISSO-publicatie 49 Vloerverwarming, wandverwarming en

  vloer- en wandkoeling.

  • ISSO-publicatie 50 Warmwaterverwarmingsinstallaties

  • ISSO-publicatie 72 Ontwerp van individuele en kleine

  elektrische warmtepompsystemen

  • ISSO-publicatie 73 Ontwerp en uitvoering van verticale

  bodemwarmtewisselaars

  • BodemenergieNL Richtlijnen ondergrondse energieopslag

  • VEWIN werkbladen.

  Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemener-

  giesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren

  hiervoor te zijn gecertificeerd volgens:

  • BRL 6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren

  van warmtepompsystemen (bovengrondse deel van

  bodemenergiesystemen)

  • BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van

  het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

  • Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het

  ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

  De installateur dient erkend te zijn volgens “Besluit bodem-

  kwaliteit” of het systeemontwerp geheel over te nemen van een

  erkende partij.

  Installateur dient bekend te zijn met:

  • Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB

  2100), het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud

  van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem

  (BRL SIKB 11000) zoals te vinden op de website van het SIKB.

  • Technische informatie over het ontwerp, de realisatie en het

  beheer en onderhoud van de energiecentrale (BRL KBI 6000)

  zoals te vinden op de website van Kwaliteit voor Installaties

  Nederland (KvINL).

  Voor alle voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of

  later van kracht geworden voorschriften op het moment van

  installeren van toepassing zijn.

  1.3 Eisen opstellingsruimte

  De opstellingsruimte moet voldoen aan:

  1. Goede toegang naar de systeemonderdelen.

  2. Ruimte om de warmtepomp voor werkzaamheden: voorzijde

  800 mm, zijkanten 50 mm, achterzijde 100 mm. Zie tekening

  serviceruimte WPU.

  3. De opstellingsruimte is vorstvrij.

  4. Opstellingsruimte is voorzien van een watervulpunt.

  5. Opstellingsruimte is vo