Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

28
Installatiehandleiding Itho Daalderop Warmtepomp WPU co A++

Transcript of Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

Page 1: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

Installatiehandleiding

Itho DaalderopWarmtepomp WPU co A++

Page 2: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10
Page 3: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 3

VoorwoordDeze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en

vakkundige installatie en ingebruikname van het product.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om

de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen

welke betrekking hebben op personen, product, installatie en/of

omgeving.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de inge-

bruikname van het product en/of systeem. Het in bedrijfstellen

van de warmtepomp kan worden uitbesteed aan Itho Daalderop.

De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

• Lees de instructies van het toestel in de meegeleverde

handleiding en neem deze in acht.

• Installatie overeenkomstig de geldende wetgeving en normen

uitvoeren.

• Voer de eerste ingebruikname uit en voer alle benodigde

controlepunten uit.

• De installateur moet de gebruiker instructies geven over:

– de werking van het product en/of systeem;

– de bediening;

– het in bedrijf stellen, vullen en ontluchten;

– het buiten bedrijf stellen en aftappen;

– de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;

– de storingsafhandeling.

• Overhandig alle documenten die met het product en/of

systeem zijn meegeleverd aan de gebruiker.

Door ons continue proces van verbeteren van onze producten

kunnen afbeeldingen in dit document afwijken van het geleverde

toestel.

Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via

onze website.

Mocht u na het lezen van dit installatievoorschrift nog vragen

hebben, dan kunt u contact opnemen met Itho Daalderop.

Page 4: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

4 |

Inhoudsopgave1. Veiligheid en voorschriften 5

1.1. Veiligheid 5

1.2. Normen en richtlijnen 6

1.3 Eisen opstellingsruimte 6

1.4 Randvoorwaarden 6

1.5 Recyclen 7

2. Productinformatie 8

2.1 Onderdelen warmtepompsysteem 8

2.2 Afmetingen 8

2.3 Componenten 8

2.4 Pincipeschema’s 9

2.5 Technische specificaties 10

2.6 Rendementen 12

2.7 Externe opvoerhoogte en drukverlies bronafsluiter 13

2.8 Productkaart informatie 13

3. Installatie 15

3.1 Opstelling warmtepomp 15

3.2 Benodigde serviceruimte warmtepomp 16

3.3 Installatie warmtepomp 16

3.3.1 Leidingen van en naar WPU 17

3.3.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen 17

3.3.3 Riolering 17

3.3.4 Elektraleidingen en bedrading 17

3.3.5 Voedingen 17

3.3.6 Draadloos 17

3.3.7 Componenten Itho Daalderop 17

3.3.8 Componenten installateur 17

3.3.9 Autotemp (optioneel) 18

3.4 Wateraansluitingen 18

3.5 Afgiftesysteem 19

3.6 Bronsysteem 19

3.7 Warmwatersysteem 20

3.8 Benodigde elektravoorzieningen 21

3.9 Elektraleidingen 21

3.10 Aansluiten bedrading op WPU 21

4. Garantie 24

Page 5: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 5

1. Veiligheid en voorschriften1.1. Veiligheid

• De installatie, inbedrijfname, inspectie,

onderhoud en eventuele reparatie van dit

product en/of systeem mag uitsluitend

door een erkend installateur (*) worden

uitgevoerd volgens de, in de handleiding

vermelde, (veiligheids-) voorschriften.

• Hierbij mag uitsluitend gebruik worden

gemaakt van originele accessoires en

onderdelen zoals die door de fabrikant

zijn voorgeschreven.

• Gebruik het product niet voor andere

doeleinden dan waar het voor bedoeld is,

zoals beschreven in deze handleiding.

• Dit product en/of systeem mag worden

bediend door kinderen van 12 jaar en

ouder en door personen met verminderde

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke

vermogens of een gebrek aan ervaring

en kennis als zij onder toezicht staan of

zijn geïnstrueerd over het gebruik op een

veilige manier en zich bewust zijn van de

gevaren van het product en/of systeem.

• Reiniging en onderhoud door de

gebruiker mag niet worden uitgevoerd

door kinderen en door personen met

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of

geestelijke vermogens of een gebrek aan

ervaring en kennis zonder toezicht.

• Voorkom dat kinderen met het product

en/of systeem gaan spelen.

• Dit product en/of systeem is bedoeld voor

gebruik in huishoudelijke en soortgelijke

omgevingen. Gebruik in andere omge-

vingen in overleg met de fabrikant van

het product en/of systeem.

• Veiligheidsinstructies moeten worden

opgevolgd om lichamelijke verwondingen

en/of schade aan het product te voor-

komen.

• Onderhoudsinstructies moeten worden

opgevolgd om schade en overmatige

slijtage te voorkomen.

• Het product mag niet gewijzigd worden.

• Verzeker u ervan dat het elektrisch

systeem waar het product op wordt

aangesloten voldoet aan de gestelde

voorwaarden.

• Stel het product niet bloot aan weers-

omstandigheden.

• Inspecteer het product regelmatig op

defecten. Neem bij defecten direct

contact op met uw installateur of Itho

Daalderop.

• Onderneem de volgende stappen voordat

er werkzaamheden worden verricht aan

een geopend toestel:

− Schakel de voedingsspanning uit.

− Voorkom het onbedoeld opnieuw

inschakelen van de voedingsspanning.

− Voorkom aanraking met elektrische

componenten als bij werkzaamheden

toch voedingsspanning nodig is. Risico

op elektrische schokken.

*) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een

cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkennings-

register (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een

Sterkin-erkenning heeft.

Page 6: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

6 |

1.2. Normen en richtlijnen

De installateur en/of eigenaar dienen ervoor te zorgen dat de

gehele installatie voldoet aan de geldende voorschriften zoals die

zijn opgenomen in dit document en overige van toepassing zijnde

documentatie van de fabrikant.

• NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties

AVWI.

• NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor

laagspanningsinstallaties.

• NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen.

• Bouwbesluit.

• Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer,

Nutsbedrijven en Gemeente.

• DIN 4726/4729 Warm watervloerverwarmingen

en radiatoraansluitingen -kunststofbuis- en

compoundbuisleidingsystemen.

• ISSO-publicatie 24 Installatiegeluid

• ISSO-publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in woningen

• ISSO-publicatie 39 Langetermijnkoudeopslag in de bodem

• ISSO/Uneto-VNI richtlijn 30.5 Legionellacode voor

Woninginstallaties

• ISSO-publicatie 49 Vloerverwarming, wandverwarming en

vloer- en wandkoeling.

• ISSO-publicatie 50 Warmwaterverwarmingsinstallaties

• ISSO-publicatie 72 Ontwerp van individuele en kleine

elektrische warmtepompsystemen

• ISSO-publicatie 73 Ontwerp en uitvoering van verticale

bodemwarmtewisselaars

• BodemenergieNL Richtlijnen ondergrondse energieopslag

• VEWIN werkbladen.

Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemener-

giesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren

hiervoor te zijn gecertificeerd volgens:

• BRL 6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren

van warmtepompsystemen (bovengrondse deel van

bodemenergiesystemen)

• BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van

het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

• Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het

ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

De installateur dient erkend te zijn volgens “Besluit bodem-

kwaliteit” of het systeemontwerp geheel over te nemen van een

erkende partij.

Installateur dient bekend te zijn met:

• Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB

2100), het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud

van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem

(BRL SIKB 11000) zoals te vinden op de website van het SIKB.

• Technische informatie over het ontwerp, de realisatie en het

beheer en onderhoud van de energiecentrale (BRL KBI 6000)

zoals te vinden op de website van Kwaliteit voor Installaties

Nederland (KvINL).

Voor alle voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of

later van kracht geworden voorschriften op het moment van

installeren van toepassing zijn.

1.3 Eisen opstellingsruimte

De opstellingsruimte moet voldoen aan:

1. Goede toegang naar de systeemonderdelen.

2. Ruimte om de warmtepomp voor werkzaamheden: voorzijde

800 mm, zijkanten 50 mm, achterzijde 100 mm. Zie tekening

serviceruimte WPU.

3. De opstellingsruimte is vorstvrij.

4. Opstellingsruimte is voorzien van een watervulpunt.

5. Opstellingsruimte is voorzien van een lichtpunt.

6. Opstellingsruimte is voorzien van een stopcontact.

7. Opstellingsruimte is voorzien van een waterafvoer.

1.4 Randvoorwaarden

1. Stel de WPU bij voorkeur op in een separate gesloten

installatiekast, dichtbij de grootste afname van verwarming

(woonkamer) voor minimale warmteverliezen in leidingen.

2. De aansluitingen van het bronsysteem moeten in de

opstellingsruimte goed bereikbaar zijn, ten behoeve van

controle en onderhoud.

3. Rondom de WPU wordt tenminste 5 cm vrije ruimte gehouden

ter voorkoming van overdracht van trillingen en/of geluid.

4. De vloer van de opstellingsruimte heeft voldoende massa om

het gewicht van de unit te dragen en om trillingen te kunnen

dempen. Bij zwevende dekvloeren is hier extra aandacht voor

nodig om overdracht te beperken.

5. De deur van de opstellingsruimte dient rondom een goede

afsluiting te hebben, inclusief drempel zodat de uittrede van

geluid uit de ruimte beperkt wordt.

6. Indien benodigd: maatregelen nemen voor trillingen

geluidsdemping.

7. Houd de afstand (leidinglengte) tussen het voorraadvat en

de warmtepomp zo klein mogelijk om leidingverliezen te

voorkomen.

8. Gebruik enkel een vloerbedekking welke geschikt is voor

vloerverwarming.

Page 7: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 7

1.5 Recyclen

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt

van duurzame materialen. Dit toestel moet aan het eind van

zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

De overheid kan u hierover informatie verschaffen.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Deze materialen

dient u op verantwoorde wijze en conform de overheids-

bepalingen af te voeren.

Om op de verplichting tot gescheiden

verwerking van elektrische huishoudelijke

apparatuur te wijzen, is op het product het

symbool van een doorgekruiste vuilnisbak

aangebracht.

Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur

niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het toestel

moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling

van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat

deze service verschaft.

Het apart verwerken van huishoudelijke apparaten voorkomt

mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid

die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor

dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen

kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en

grondstoffen te verkrijgen.

Page 8: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

8 |

2. Productinformatie2.1 Onderdelen warmtepompsysteem

Legenda

1. Warmtepomp, type WPU.

2. Bronsysteem, collectief.

3. Laagtemperatuurverwarmingssysteem (vloer- en/of

wandverwarming).

4. Kamerthermostaat type MFT.

5. Voorraadvat voor warm tapwater type SVV met muur- of

vloerbevestigingsset.

6. Optioneel: Autotemp-temperatuurregeling per ruimte.

2.2 Afmetingen

482

100

0

440 65 65 65 65 65

600 136

68

190

9

90 1

180

122

3

2.3 Componenten

De warmtepomp-type WPU 3co, WPU 45co, WPU 55co, WPU

65co en WPU 75co zijn voorzien van de volgende waterzijdige

componenten:

• Bronpomp.

• CV pomp.

• Tapwater pomp.

• Cv-zijdig expansievat, 5 liter (alleen bij WPU 3co)

• Motorgestuurde bronafsluiter (los meegeleverd; dient buiten

de WPU in het broncircuit geplaatst te worden).

Het koelcircuit van de warmtepompen type WPU bestaat uit:

• Verdamper.

• Compressor.

• Condensor (2 maal in WPU 45co, WPU 55co, WPU 65co en

WPU 75co).

• Expansieventiel.

In de warmtepomp zijn ook de volgende onderdelen

opgenomen:

• Elektrisch element. In de WPU 3co is elektrische verwarming

mogelijk voor zowel cv- als tap-water. In de WPU 45co,

55co, 65co en 75co is enkel elektrische verwarming van cv

mogelijk.

• Tapwaterwarmtewisselaar (alleen in WPU 3co)

• Warmtewisselaar voor passieve koeling.

Werking

De WPU kiest op basis van de instellingen in de WPU en de MFT

voor een van de volgende bedrijfsmodi:

• Verwarmen

• Koelen

• Tapwater bedrijf

• Uit

Plaatsing

De WPU 3co is voorzien van 4 stelvoeten. De WPU 45co, 55co,

65co en 75co zijn aan de achterzijde voorzien van 2 wielen in

plaats van stelvoeten.

Page 9: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 9

Principeschema WPU 3co

Principeschema WPU 45co / 55co / 65co / 75co

Legenda principe schema’s

WPU 3co / 45co / 55co / 65co / 75co

C1 Compressor

P1 CV-pomp

P2 Bronpomp

P3 Boilerpomp

EV1 Expansieventiel

V1 CV / koeling wisselklep

V4 Externe bronafsluiter

V5 CV / tapwater wisselklep

Hx1 Verdamper

Hx2 Condensor

Hx3 Koelwisselaar

Hx4 Tapwater wisselaar

T1 Buitentemperatuur

T2 Boilertemperatuur boven

T3 Boilertemperatuur onder

T4 Inspuittemperatuur

T5 Zuiggastemperatuur

T6 Persgastemperatuur

T7 Vloeistoftemperatuur

T8 Temperatuur uit bron

T9 Temperatuur naar bron

T10 CV-retourtemperatuur

T11 CV-aanvoertemperatuur

Q1 Flowsensor bron

HPS Hoge druk schakelaar

PS1 CV-druksensor

EH Elektrisch element

XV1 Expansievat CV

1 Tapwater retour (van vat naar warmtepomp)

2 Tapwater aanvoer (van warmtepomp naar

vat)

3 Cv-retour (van afgiftesysteem naar

warmtepomp)

4 Cv-aanvoer (van warmtepomp naar

afgiftesysteem)

5 Bron retour (van bronsysteem naar

warmtepomp)

6 Bron aanvoer (van warmtepomp naar

bronsysteem)

KW Koud water inlaat naar voorraadvat

WW Warm water leiding vanaf voorraadvat naar

tappunten warm water

C

1

C

1C1

P1

P1

XV1 V1

T2

T3

KWWW

T1

HX4

P3

PS1

T10

T11

V5

HX2 HX1

T6C1

T4

T5

T7

EV1

HPS

P1

EH HX3

Q1

T9T8

1 2 3 4

V4

P2

5 6

C

1

C

1C1

P1

P1

V1

T2

T3

KWWW

T1

HX2

P3

PS1

T10 T11

HX2 HX1

T6C1

T4

T5

T7

EV1

HPS

P1

EH

HX3

Q1

T9T8

1 2 3 4

V4

P2

5 6

2.4 Pincipeschema’s

Page 10: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

10 |

Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Toepassing – – Collectieve open bron

Type – – water/water

Kleur – – zilvergrijs / blauw

Afmetingen (hxbxd) – mm 1025x480x600

Gewicht – kg 102,5 118,5 121 124 128,5

Nominaal thermisch vermogen W10/W35 (EN14511) – kW 3,5 4,5 5,7 6,8 7,8

Maximaal koelvermogen bij ontwerpflows, bron 11ºC /

CV 22ºC warmtepomp in *

– kW 3,3 3,75 4,87 5,39 5,7

Ontwerpflow bronzijde * – l/u 410 500 660 800 910

Minimale aanvoertemperatuur bronzijde bij

ontwerpflow *

– ºC 9 9 9 9 9

Ontwerp aanvoertemperatuur bronzijde * – ºC 11 11 11 11 11

Vorstbeveiliging mediumtemperatuur verdamper in – ºC 2 2 2 2 2

Maximale mediumtemperatuur verdamper in – ºC 20 20 20 20 20

Drukverlies over externe afsluiter bij ontwerpflow – kPa 0,7 1,1 1,9 2,8 3,6

Maximale druk bronzijde – bar 6 6 6 6 6

Expansievat CV circuit 5 L (1 bar voordruk) – – ja nee nee nee nee

Ontwerpflow CV – l/u 1200 1200 1200 1200 1200

Maximale aanvoertemperatuur CV zijde – ºC 42 42 42 42 42

Beschikbare opvoerhoogte CV zijde bij ontwerpflow – kPa 33 43 43 43 43

Maximale druk CV zijde – bar 3 3 3 3 3

Elektrisch opgenomen vermogen bij W10/W35 – kW 0,7 0,8 1 1,2 1,3

Elektrisch element voor CV en warm tapwater – kW 2 – – – –

Elektrisch element voor CV – kW – 2 4,5 4,5 5,5

Elektrische aansluiting – – 230V 50Hz

1~ +N +PE

230V 50Hz

1~ +N +PE

400V 50Hz

3~ +N +PE

400V 50Hz

3~ +N +PE

400V 50Hz

3~ +N +PE

Afzekering (B-kar) – – 16A 16A 16A 16A 16A

Koudemiddel – – R134A R134A R134A R134A R134A

Geluidsvermogen Lw(A) – dB(A) 38 44 48 48 49

TECHNISCHE PARAMETERS

Lucht/water-warmtepomp – – Nee Nee Nee Nee Nee

Water/water-warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

Pekel/water-warmtepomp – – Nee Nee Nee Nee Nee

Lagetemperatuur warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

Uitgerust met aanvullend verwarmingstoestel – – Ja Ja Ja Ja Ja

Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

* Waarden zijn afhankelijk van de ontwerptemperaturen van het bronsysteem. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op 11ºC aanvoer uit bronsysteem naar

warmtepomp en 5ºC retour naar het bronsysteem (6K verschil).

2.5 Technische specificaties

Page 11: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 11

TECHNISCHE PARAMETERS voor de functie ruimteverwarming Model/type

Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Onderstaande parameters zijn opgegeven bij toepassing op lage temperatuur, voor gemiddelde klimaatomstandigheden, bij

binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj

Nominale warmteafgifte Prated kW 4 5 6 7 8

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

ruimteverwarming

ηs % 228 228 233 231 237

Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

Tj = -7°C

Pdh kW 3,4 4,5 5,6 6,7 7,7

Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

Tj = -7°C

COPd – 5,6 5,49 5,64 5,51 5,64

Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

Tj = +2°C

Pdh kW 3,5 4,5 5,7 6,8 7,8

Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

Tj = + 2°C

COPd – 6,05 5,93 6,03 5,97 6,12

Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

Tj = +7°C

Pdh kW 3,6 4,6 5,8 6,9 7,9

Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

Tj = + 7°C

COPd – 6,35 6,23 6,31 6,29 6,46

Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

Tj = +12°C

Pdh kW 3,6 4,7 5,8 7 8

Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

Tj = + 12°C

COPd – 6,47 6,39 6,45 6,51 6,7

Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

Tj = bivalente temperatuur

Pdh kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

Tj = bivalente temperatuur

COPd – 5,47 5,36 5,5 5,35 5,47

Bivalente temperatuur Tbiv °C -9 -10 -10 -10 -10

Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming Pcych kW – – – – –

Cyclisch-intervalefficientie COPcyc – – – – – –

Verliescoëfficient Cdh – 1 1 1 1 1

Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater WTOL °C 42 42 42 42 42

Elektriciteitsverbruik in uit-stand POFF kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uit stand PTO kW 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

Elektriciteitsverbruik in stand-by stand PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Elektriciteitsverbruik in carterverwarming-stand PCK kW 0,006 0 0 0 0

Nominale warmteafgifte aanvullend toestel* Psup kW 2 2 4,5 4,5 5,5

Soort energie-input aanvullend toestel – – Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Vermogensregeling Variabel /

Vast

– Vast Vast Vast Vast Vast

Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 38 44 48 48 49

Geluidsvermogensniveau, buiten LWA dB – – – – –

Nominaal pekel- of waterdebiet, warmtewisselaar

buiten

– m3/h 0,81 1 1,31 1,59 1,8

*: Elektrisch verwarmingselement als handmatig inschakelbare back-up

Page 12: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

12 |

Rendement Ruimteverwarming NEN 7120 WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 30°C – 6,02 6,44 6,41 6,45

Open systeem, aanv ≤ 30°C – 6,23 6,63 6,61 6,63

Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 35°C 5,95 5,94 6,32 6,22 6,18

Open systeem, aanv ≤ 35°C 6,14 6,15 6,51 6,42 6,35

Rendement Tapwater NEN 7120 WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Klasse 1 3,1 2,7 2,73 2,77 2,63

Klasse 2 3,08 ** 3 2,95** 2,93** 2,82**

Klasse 3 3,06 3,17 ** 3,17 3,09** 3,01**

Klasse 4 – 3,34 3,34 3,25 3,2

** geïnterpoleerd

2.6 Rendementen

TECHNISCHE PARAMETERS voor de functie waterverwarming Model/type

Toegepast voorraadvat SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150

Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – XL XL XL XL XL

Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 142 142 142 137 135

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder

klimaat

ηwh % 142 142 142 137 135

Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer

klimaat

ηwh % 142 142 142 137 135

Jaarlijkseenergieverbruik kouder klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

Opslagvolume V l 150 150 150 150 150

Gemengd water van 40 °C V40 l 217 217 217 217 217

Dagelijks energie verbruik Qelec kWh 5,478 5,426 5,432 5,624 5,722

TECHNISCHE PARAMETERS toegepast voorraadvat Model/type

Omschrijving Symbool Eenheid WPV 90 SVV 200 SVV 200 SVV 200 SVV 200

Opgegeven capaciteitsprofiel – – M XXL XXL XL XL

Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 113 131 131 134 132

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder

klimaat

ηwh % 113 131 131 134 132

Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer

klimaat

ηwh % 113 131 131 134 132

Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

Opslagvolume V l 90 200 200 200 200

Gemengd water van 40 °C V40 l 143 295 295 295 295

Dagelijks energie verbruik Qelec kWh 2,157 7,49 7,497 5,749 5,849

Page 13: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 13

2.7 Externe opvoerhoogte en drukverlies bronafsluiter

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

kPa

l/u

Externe opvoerhoogte CV zijdig WPU 3co

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

kPa

l/u

Drukverlies externe bronafsluiter

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

kPa

l/u

Externe opvoerhoogte CV zijdig WPU 45co, WPU 55co,

WPU 65co en WPU 75co

2.8 Productkaart informatie

Itho Daalderop Model/type

Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse

ruimteverwarming

– – A++ A++ A++ A++ A++

Nominale warmteafgifte gemiddeld klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

ruimteverwarming gemiddeld klimaat

ηs % 228 228 233 231 237

Jaarlijkse energieverbruik gemiddeld klimaat QHE GJ 1228 1574 1923 2318 2595

Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 38 44 48 48 49

Nominale warmteafgifte kouder klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

Nominale warmteafgifte warmer klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

ruimteverwarming kouder klimaat

ηs % 239 237 241 240 247

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

ruimteverwarming warmer klimaat

ηs % 222 228 233 232 239

Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat QHE GJ 1398 1811 2217 2661 2980

Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat QHE GJ 812 1017 1240 1490 1667

Geluidsvermogensniveau, buiten LWA dB NVT NVT NVT NVT NVT

Page 14: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

14 |

Itho Daalderop Toegepast voorraadvat

Omschrijving Symbool Eenheid SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150

Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – XL XL XL XL XL

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

klimaat

– – A+ A+ A+ A+ A+

Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 142 142 142 137 135

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

2e capaciteitsprofiel – – L L L L L

2e Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

klimaat

– – A+ A+ A+ A+ A+

2e Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 132 131 131 126 124

2e Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 802 796 797 824 839

Temperatuurinstellingen van het toestel * °C 56 56 56 56 56

Geluidsvermogensniveau binnen LWA dB 38 44 48 48 49

Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder klimaat * ηwh % 142 142 142 137 135

Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer klimaat * ηwh % 142 142 142 137 135

Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat * AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat * AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

*: bij eerst opgegeven capaciteitsprofiel

Itho Daalderop Toegepast voorraadvat

Omschrijving Symbool Eenheid WPV 90 SVV 200 SVV 200 SVV 200 SVV 200

Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – M XXL XXL XL XL

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

klimaat

– – A+ A+ A+ A+ A+

Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 113 131 131 134 132

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

2e capaciteitsprofiel – – L XL XL XXL XXL

2e Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

klimaat

– – A A+ A+ A A

2e Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

klimaat

ηwh % 112 139 139 126 124

2e Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 936 1220 1222 1707 1736

Temperatuurinstellingen van het toestel * °C 59 62 62 56 56

Geluidsvermogensniveau binnen LWA dB 38 44 48 48 49

Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder klimaat * ηwh % 113 131 131 134 132

Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer klimaat * ηwh % 113 131 131 134 132

Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat * AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat * AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie en onderhoud Lees voor installatie en gebruik de handleiding

*: bij eerst opgegeven capaciteitsprofiel

Page 15: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 15

3. Installatie3.1 Opstelling warmtepomp

497

933

min

. 130

0

497

min

. 50

Opstelling WPU met voorraadvat WPV 90 (weergegeven

plaatsings hoogte vat is indicatief)

Ø 705

1000

min

. 148

5

715

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met muur-

bevestigings set (weergegeven plaatsingshoogte vat is indicatief)

Ø 705

2485

1000

1485

715

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met vloer-

bevestigingsset

Ø 705

2550

1265

12

85

715

Opstelling WPU met voorraadvat SVV 200 met vloer-

bevestigingsset (weergegeven plaatsingshoogte vat is met

20 cm ingekorte poten in verband met plafondhoogte)

Page 16: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

16 |

3.3 Installatie warmtepomp

Deze paragraaf geeft een schematische weergave van het Itho Daalderop-warmtepompsysteem.

3.2 Benodigde serviceruimte warmtepomp

Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met voorraadvat

WPV90

Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met voorraadvat

SVV150 en SVV200

19/H

RT

20/K

17

1 2 3 4 5 6

7 8

9

A

B

F

G

M

13

12

D E

11 10

16

18

N

S

P

21/J

L

ww

kw

U

R

4

R

Alt. Autotemp

V

3

W

X

Y

14

O

pdc

RT RT

m T

C

Q

FCZ

I

19/H

RT

20/K

17

1 2 3 4 5 6

7 8

9

A

B

F

G

M

13

12

D E

11 10

16

18

N

S

P

21/J

L

ww

kw

U

R

4

R

Alt. Autotemp

V

3

W

X

Y

14

O

pdc

RT RT

m T

C

Q

FCZ

I

49740 40

Page 17: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 17

In deze handleiding wordt leidingwerk opgegeven in koper. Het is

mogelijk vergelijkbaar non-ferroleidingmateriaal toe te passen

met een vergelijkbare binnendiameter. De cijfers en letters

verwijzen naar de afbeelding op bladzijde 16.

3.3.1 Leidingen van en naar WPU

Aansluitingen 1 t/m 4 G1˝ binnendraad. Aansluitingen

5 en 6 koper 22 mm (H-stuk).

1. Leiding van tapwater voorraadvat naar WPU: 22 mm;

thermisch isoleren.

2. Leiding naar tapwater voorraadvat van WPU: 22 mm;

thermisch isoleren.

3. Leiding van CV afgiftesysteem naar WPU: 28 mm;

thermisch & dampdicht isoleren.

4. Leiding naar CV afgiftesysteem van WPU: 28 mm;

thermisch & dampdicht isoleren.

5. Leiding van bronsysteem naar WPU: 22 mm;

thermisch en dampdicht isoleren.

6. Leiding naar bronsysteem van WPU: 22 mm;

thermisch en dampdicht isoleren.

3.3.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen

7. Koudwaterinlaat naar voorraadvat met inlaatcombinatie en

doorstroombegrenzer.

8. Warmwaterleiding vanaf voorraadvat naar tappunten warm

water.

3.3.3 Riolering

9. Afvoer ten behoeve van water uit overstort inlaatcombinatie.

3.3.4 Elektraleidingen en bedrading

Bedrade buisleiding Ø 16 mm of Ø 19 mm tot opstelling

warmtepomp.

10. Buitentemperatuurvoeler vanaf noordelijke buitengevel;

bedrading 2 x 0,75 mm2.

11. Kamerthermostaat MFT vanaf positie kamerthermostaat

woonkamer; bedrading 2 x 0,75 mm2.

Bedrading tussen voorraadvat en warmtepomp; geleverd

met voorraadvat.

12. Bedrading temperatuurvoeler hoog, gelabeld zijnde T2,

lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met 2 x 0,75 mm2.

13. Bedrading temperatuurvoeler laag, gelabeld zijnde T3,

lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met 2 x 0,75 mm2.

Overig

14. Bedrading motor gestuurde afsluiter voor badkamergroep

(niet nodig bij Autotemp).

15. Bedrading externe motorgestuurde afsluiter ten behoeve van

bijmenging bron.

3.3.5 Voedingen

16. Voeding warmtepomp, separate groep in groepenkast.

– WPU 3co: randaarde, 1 fase 230 V + nul + aarde, 16 A

(B-kar).

– WPU 45co : randaarde, 1 fase 230V + nul + aarde, 16 A

(B-kar).

– WPU 55co/65co/75co: 3 fase 400 V nul + aarde, 16 A

(B-kar).

17. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van Autotemp

(optioneel).

18. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van

servicewerkzaamheden aan de warmtepomp.

3.3.6 Draadloos

19. Draadloze communicatie Autotemp-regelaar met MFT.

20. Draadloze communicatie ruimtethermostaat RT met

Autotemp-regelaar.

21. Draadloos communicatie monitoringboard in WPU met

centraalgeplaatste gateway/modem.

3.3.7 Componenten Itho Daalderop

A. Warmtepomp-type WPU 3co/45co/55co/65co/75co met

4 kogelafsluiters G1˝ inclusief isolatieschalen.

B. Voorraadvat voor warm tapwater type WPV90, SVV150 of

SVV200.

C. H-stuk (kortsluitleiding) ten behoeve van aansluiten bron

,aansluitingen 2 x G1˝buitendraad en 2x 22 mm.

D. Kamerthermostaat type MFT.

E. Buitentemperatuurvoeler, type BVU.

F. Temperatuurvoeler hoog, ingebouwd in voorraadvat voor

warm tapwater.

G. Temperatuurvoeler laag, ingebouwd in voorraadvat voor

warm tapwater.

J. Monitoringboard en antenne, ingebouwd in WPU, voor

beheer op afstand.

T. Externe afsluiter ten behoeve van bijmenging bron.

U. Intern expansievat cv-zijdig ingebouwd in WPU3co.

3.3.8 Componenten installateur

I. Afsluiters bronsysteem.

L. Verzamelaar(s) en verdeler(s) vloerverwarming met

ontluchter en vul/aftapvoorziening (onderdeel levering Itho

Daalderop bij toepassing Autotemp).

M. Inlaatcombinatie koudwateraanvoer naar voorraadvat.

N. Vulkraan afgiftesysteem.

Page 18: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

18 |

O. Vuilfilter bron uit, WPU in, circa 600 tot 800 micron,

drukverlies maximaal 1 kPa bij ontwerpflow.

P. Doorstroombegrenzer, ingesteld op maximaal 10 liter/

minuut.

Q. Overstortventiel afgiftesysteem.

R. Afgiftesysteem.

U. Extern expansievat cv-zijdig bij WPU45co, WPU 55co,

WPU 65co en WPU 75co.

V. Ontluchters.

W. Manometer.

X. Drukverschilregelaar verwarmingssysteem (aanbeveling)

25 kPa, (vervalt bij toepassing Autotemp).

Y. Motorgestuurde afsluiter voor badkamergroep (vervalt bij

Autotemp).

Z. Flowregelaar (optioneel). Selectie is afhankelijk van de

ontwerptemperatuur en drukverschil in het bronsysteem.

ww. Tappunten warm water.

kw. Aanvoer koud water.

3.3.9 Autotemp (optioneel)

H. Autotemp regelaar voor actieve temperatuurregeling per

ruimte.

K. Ruimtethermostaat type RT voor ruimtetemperatuur

regeling bij Autotemp.

S. Autotemp verdeler/verzamelaar met motorkleppen.

3.4 Wateraansluitingen

De warmtepomp type WPU heeft 6 wateraansluitingen aan de

bovenzijde. De tapwater en de CV aansluitingen zijn voorzien van

kogelkranen G1˝. De bron aansluitingen zijn gekoppeld middels

een H-stuk. De afsluiters voor het bronsysteem zijn niet meege-

leverd en dienen elders in het broncircuit aangebracht te worden.

Vanaf de voorzijde gezien zijn de aansluitingen van links naar

rechts:

1. Retour (van) voorraadvat

2. Aanvoer (naar) voorraadvat

3. Retour (van) cv-afgifte

4. Aanvoer (naar) cv-afgifte

5. Retour (van) bron

6. Aanvoer (naar) bron

De nummers verwijzen naar het schema op bladzijde 16 van deze

handleiding. De warmtepomp is intern voorzien van circulatie-

pompen voor respectievelijk:

Warmtapwatercirculatie: aansluiting 1-2

Cv-watercirculatie: aansluiting 3-4

Bronwatercirculatie: aansluiting 5-6

Leidingwerk

• Bochten in het leidingwerk dienen bij voorkeur gebogen of

met bochtstukken te worden uitgevoerd.

• Alle leidingen moeten ontluchtend worden aangelegd.

• Alle leidingen van het afgiftesysteem en bronsysteem dienen

thermisch geïsoleerd te worden

• De waterzijdige installatie moet uitgevoerd worden met

non-ferro materialen.

• De leidingen moet worden uitgevoerd in koper of een ander

gelijkwaardig, non-ferro leidingmateriaal om het risico

op storingen en hoge servicekosten op lange termijn te

vermijden.

Door condensvorming zal roest kunnen ontstaan op ferro

leidingwerk. Bronsystemen zijn over het algemeen niet diffusie-

dicht waardoor roest in het systeem zal ontstaan met nadelige

gevolgen voor de levensduur en prestaties van de warmtepomp.

Indien er in een afgiftesysteem toch ferro materialen zijn

toegepast dient minimaal een magnetietfilter en bij voorkeur

ook een vuilfilter te worden geplaatst om kleppen en andere

componenten van het warmtepomp systeem te beschermen.

Waterkwaliteit

Het verwarmingssysteem en bronsysteem moet met schoon

water worden gevuld.

Waterkwaliteit

Zuurgraad (pH) 7–8,5

IJzergehalte (Fe) ‹ 0,2 mg/l

Chloorgehalte (Cl) ‹ 150 mg/l

Geleidbaarheid ‹ 125 mS/m

Hardheid 3-12 °dH / 5-22 °fH /

0,53-2,14 mmol/l CaCO3

Chemische toevoegingen Niet toegestaan

Toevoegingen als inhibitors en glycol zijn niet toegestaan zonder

overleg met Itho Daalderop.

Spanningscorrosie

In verband met het risico op spanningscorrosie dient gelet te

worden op:

• De aanwezigheid van ammoniak in het isolatiemateriaal of

andere agressieve stoffen in de nabijheid van de installatie

• Condensvorming op de installatie

• Trekspanning (of restspanning) in de koppelingen/fittingen.

Bij het gebruik van messing knelfittingen bij het installeren

van warmtepompen is dus voorzichtigheid geboden.

Wij adviseren het gebruik van ammoniakvrije isolatie,

spanningsvrije koppelingen, koperen soldeerfittingen of

bronzen draad/soldeerfittingen welke niet gevoelig zijn voor

spanningscorrosie.

Ontluchters

De leidingen van de bron en cv moeten ontluchtend aangelegd

worden om het risico van obstructie van de circulatie door lucht-

bellen te voorkomen. Hiertoe dienen ontluchtingsvoorzieningen

in het bron- en cv-circuit geplaatst te worden, bij voorkeur in lijn

automatische ontluchters. Deze kunnen gecombineerd worden

Page 19: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 19

met het te plaatsen bronfilter. Bij het plaatsen van ontluchtings-

afsluiters moeten deze geplaatst worden op voldoende grote

luchtverzamel eindstukken (luchtpotten).

Leidingen naar voorraadvat voor warm water 1 en 2

De leidingen van/naar het voorraadvat worden uitgevoerd in

Ø 22 mm uitwendig, koperen leiding, drinkwaterkwaliteit,

voorzien van 13 mm thermische isolatie. Indien het voorraadvat

boven de warmtepomp wordt geplaatst, is het mogelijk deze aan

te sluiten met flexibele leidingen van ¾” geschikt voor drink-

water. In het tapwatervoorraadvatcircuit wordt geen ontluchting

opgenomen. In verband met het ontluchtend aanleggen van de

leidingen verdient het de voorkeur het voorraadvat boven de WPU

te plaatsen.

Leidingen naar verwarmingssysteem 3 en 4

De leidingen van en naar de verdeler(s) en verzamelaar(s) van

het verwarmingssysteem moeten zo worden uitgevoerd dat het

drukverlies lager is dan de beschikbare externe opvoerhoogte.

Daarnaast dienen de leidingen voldoende thermisch en damp-

dicht geïsoleerd te zijn om tijdens koelbedrijf condensvorming

en tijdens verwarming onnodig warmteverlies te voorkomen.

Leidingen naar bronsysteem 5 en 6

De leidingen van en naar de bronaansluitingen moeten zo worden

uit gevoerd dat het drukverlies lager is dan de beschikbare

opvoerhoogte. Het H-stuk functioneert als kortsluitleiding

en daardoor zal het drukverlies over de warmtepomp te

verwaarlozen zijn. Wel dient rekening te worden gehouden met

de externe motorgestuurde bronafsluiter (zie bijlage A) flow

regelaar, filter en bronafsluiters. Daarnaast dienen de leidingen

voldoende thermisch en dampdicht geïsoleerd te zijn om

condensvorming te voorkomen.

3.5 Afgiftesysteem

Het afgiftesysteem is een laagtemperatuursysteem en bestaat

uit vloerverwarming en/of wandverwarming.

Verdeler en verzamelaar

De verdelers van het systeem uitvoeren in non-ferro en geheel

thermisch en dampdicht isoleren. De verdelers moeten in

de opstellingsruimten goed bereikbaar zijn ten behoeve van

isolatie, ontluchting, controle en onderhoud. De groepen van de

vloerverwarming moeten met inregel ventielen op de verdelers

allen afzonderlijk instelbaar zijn. Bij de Autotemp-regeling zijn

de verdeler(s) en verzamelaar(s) onderdeel van de levering en

hoeft het afgiftesysteem niet ingeregeld te worden.

Drukverschil-regelaar

Op het meest ver gelegen punt in het verwarmingssysteem wordt

een drukverschilregelaar geplaatst en ingesteld op 25 kPa. Door

toepassen van een drukverschilregelaar is de doorstroming in

het systeem gegaradeerd. Bij toepassing van Autotemp is de

drukverschilregelaar in de verwarmingsinstallatie niet nodig.

Overstortventiel

Op een goed bereikbare plaats binnen 0,5 meter van de warmte-

pomp wordt een overstortventiel cv gemonteerd dat is ingesteld

op 3 bar. Sluit het overstortventiel nooit af. Uit het overstortven-

tiel kan heet water komen. Sluit het overstortventiel altijd aan op

een afvoer, zodanig dat er geen kans bestaat op verbranding of

wateroverlast.

Vulopening

De vulopening van het verwarmingssysteem dient op een goed

bereikbare plaats in de installatie, in de opstellingsruimte van

de WPU, in de verwarmingsleiding aangebracht te worden.

Koudwateraansluiting met vulkraan

In de opstellingsruimte van de WPU, binnen 1,5 meter van de

vulopening van het verwarmingssysteem dient een koudwater-

aansluiting te zijn, voorzien van vulkraan en een vulslang van

voldoende lengte.

Systeemdruk

Het verwarmingssysteem moet op een systeemdruk van circa

2 bar worden gezet, gemeten bij de warmtepomp. Leidingweer-

stand verwarmings- en koelingssysteem Bij de ontwerpflow in

het verwarmingssysteem van 1200 liter per uur is de beschikbare

opvoerhoogte van de cv-pomp voor het afgiftesysteem voor een

WPU3co 33 kPa. Voor de WPU 45co, 55co, 65co en 75co dient

43 kPa aangehouden te worden.

Badkamerafsluiter

Ten behoeve van het dichtsturen van de groep van de badkamer

bij koelen, dient een elektrisch bedienbare afsluiter gemonteerd

te worden op de groep van de badkamer. De afsluiter wordt

dichtgestuurd tijdens koelen. Bij toepassing van Autotemp is

de extra badkamerklep niet nodig.

Autotemp

Voor installatie en in bedrijf stellen van Autotemp verwijzen wij

u naar de installatiehandleiding van Autotemp.

3.6 Bronsysteem

Collectieve bron

Bij de warmtepompen type WPU 3co, WPU 45co, WPU 55co, WPU

65co en WPU 75co wordt de bronaansluiting van de warmtepomp

aangesloten op een collectief bron distributiesysteem.

De warmtepompen van het type CO zijn ontwikkeld om een hoog

temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van de bron te

realiseren. Dit maakt de warmtepompen bij uitstek geschikt voor

restwarmtesystemen met een hoge aanvoertemperatuur naar de

warmtepomp en een lage gewenste retourtemperatuur. Om een

voldoende hoog debiet over de verdamper van de warmtepomp te

garanderen is de warmtepomp voorzien van een interne bron-

pomp en een externe kortsluitleiding (H-stuk). Het aanvoerdebiet

vanuit het collectieve bronsysteem kan daardoor laag zijn en

Page 20: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

20 |

wordt geregeld middels de externe motorgestuurde bronafsluiter

en optionele flowregelaar.

Flowregeling

De WPU regeling kan, afhankelijk van de instellingen, de externe

bronafsluiter op 2 manieren aansturen: regelend op uitgaande

brontemperatuur of open-dicht.

Toepasbaarheid van de temperatuurregeling in combinatie met

de meegeleverde DN15 Belimo kogelafsluiter is afhankelijk van

de broncondities.

Vrijgegeven broncondities voor verwarmingsbedrijf bij een

uitgaande watertemperatuur naar de bron van 5°C:

Drukverschil: 10 kPa tot 50 kPa

Brontemperatuur naar WPU (vóór de kortsluitleiding):

8°C tot 15°C.

Vrijgeven broncondities voor koelbedrijf bij een CV aanvoer-

temperatuur van 4 °C onder de ruimtetemperatuur en een

ruimtetemperatuur van 18°C tot 23°C:

Drukverschil: 10 kPa en 50 kPa

Brontemperatuur naar WPU (vóór de kortsluitleiding):

10°C tot 20°C.

Indien het bronzijdige drukverschil over de warmtepomp hoger

is dan het aangegeven werkgebied dan kan de flow kan worden

geregeld met een externe flowregelaar.

Regelen op uitgaande watertemperatuur naar de bron is dan niet

meer mogelijk door de regeling van de warmtepomp. De externe

afsluiter moet dan worden ingesteld als een open-dicht afsluiter.

Selectie van de externe flowregelaar is afhankelijk van aanvoer-

temperatuur vanuit de bron, de gewenste retourtemperatuur en

het drukverschil tussen aanvoer en retour.

De meegeleverde Belimo afsluiter is voorzien van 2 x binnen-

draad Rp 1/2”.

Elektrische aansluiting op motor (230 VAC):

Klem 1: nul (blauw)

Klem 2: dichtsturing afsluiter (bruin)

Klem 3: opensturing afsluiter (wit, zwart of grijs)

Systeemdruk

Het bronsysteem wordt in de technische ruimte van het gebouw

automatisch op de juiste druk gehouden.

Filter

In de centrale aanvoerleiding van de bron naar de WPU dient

een vuilfilter geplaatst te worden met een maaswijdte van 0,6

tot 0,8 mm (600 tot 800 micron). Het filter vangt vuildeeltjes op

die in de bron aanwezig zijn en voorkomt dat de WPU bronzijdig

verstopt raakt. Het huis van het filter en het filterelement

moeten non-ferro zijn. Het filter in de opstellingsruimte dient

zo geplaatst te worden dat deze goed bereikbaar is en door het

inblokken met afsluiters zonder veel waterverlies kan worden

gereinigd.

Indien er geen centraal geplaatst vuilfilter wordt toegepast dient

er per warmtepomp een vuilfilter geplaatst te worden in de

aanvoerleiding van de bron naar de WPU.

3.7 Warmwatersysteem

Plaatsing voorraadvat voor warm tapwater

Het voorraadvat voor warm tapwater wordt in een vorstvrije,

inpandige ruimte geplaatst, bij voorkeur een ruimte met

kamertemperatuur. De opstelplaats dient zo gekozen te worden

dat de leidinglengte tussen WPU en voorraadvat maximaal

2,5 meter is. Dit beperkt tapverliezen en stilstandverliezen.

Het verdient de voorkeur om het voorraadvat in opstelruimte

van de WPU recht boven de WPU te plaatsen, in verband met

de minimale leidinglengte en het voorkomen van lucht in het

tapwatersysteem.

Toepasbare voorraadvaten

In combinatie met de WPU kunnen verschillende voorraadvaten

voor warm water, type SVV en WPV, toegepast worden. Afhan-

kelijk van het warmwatergebruik is er keuze voor voorraadvaten

met een verschillende waterinhoud. De voorraadvaten voor warm

water hebben verschillende bevestigingsmogelijkheden:

Bij het 150 liter voorraadvat SVV150 kunnen beide bevestigings-

sets zowel recht boven de WPU als op een andere positie,

bijvoorbeeld naast de WPU, geplaatst worden. Bij zwakke muren

dient de vloerbevestigingsset toegepast te worden.

Sanitair leidingwerk

Naar en vanaf de opstelplaats van het voorraadvat dient onder-

staand sanitair leidingwerk opgenomen te worden:

• Koudwaterleiding van inlaatcombinatie naar voorraadvat.

Aansluiting op voorraadvat koper Ø 15 mm uitwendig.

• Warmwaterleiding vanaf het voorraadvat naar verschillende

warmwatertappunten. Aansluiting op voorraadvat koper

Ø 15 mm uitwendig.

Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie wordt in de koudwatertoevoerleiding van het

voorraadvat aangebracht. De overstort van de inlaatcombinatie

moet via een sifon worden aangesloten op het rioleringssysteem.

De inlaatcombinatie moet voorzien in het toevoeren van water

en het zo nodig afsluiten hiervan, het toestel beveiligen tegen

overdruk en verhinderen dat warm water terugstroomt in de

aanvoerleiding.

Doorstroombegrenzer

Het voorraadvat is ontworpen om bij een tapdebiet van 10 liter

per minuut de gelaagdheid in het vat te handhaven. Het warme

water en het koude water in het vat mengen dan niet. Hierdoor

is de benutting van het warme water maximaal. Om de afname

van warm water te beperken moet een doorstroombegrenzer

geplaatst worden in de sanitaire koud water aanvoerleiding, na

de inlaatcombinatie. De doorstroombegrenzer dient zo gekozen

te worden dat deze maximaal 10 liter per minuut doorlaat.

Page 21: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 21

Afvoer

Nabij de opstelplaats van het voorraadvat dient een afvoer

geplaatst te worden om de overstort van de inlaatcombinatie

op aan te kunnen sluiten.

Afvoer van lekwater

De warmtepomp is voorzien van de mogelijkheid om een

afvoeropening aan de onderzijde van de warmtepomp te maken

voor het afvoeren van lekwater. Er is een slangpilaar meegele-

verd om onderin de WPU een afvoer te maken. Met een slang kan

lekwater gecontroleerd afgevoerd worden.

3.8 Benodigde elektravoorzieningen

Voeding

• WPU 3co/45co 1~230 V, wandcontactdoos met randaarde.

Separate groep* afzekering 16 A (B-kar.)

• WPU 55co/65co/75co 3~400 V, CEE form wandcontactdoos

16 A 3-fasen + nul + aarde, separate groep afzekering 16 A

(B-kar.)

* Bij toepassing van Autotemp mag de Autotempregelunit in de

opstelruimte WPU op dezelfde groep als de warmtepomp.

De warmtepompen zijn voorzien van een voedingkabel met een

lengte van 1,3 meter. WPU 3co/45co: randaarde stekker 230 V.

WPU 55co/65co/75co: CEE form stekker 5-polig 400 V.

3.9 Elektraleidingen

Voor een aantal componenten dienen elektraleidingen

aangebracht te worden naar de opstellingsruimte van de WPU:

de kamerthermostaat MFT, de buitentemperatuurvoeler, de

temperatuurvoeler tapwater hoog, de temperatuurvoeler

tapwater laag.

• Van kamerthermostaat type MFT tot opstelplaats

warmtepomp WPU. Bedrading maximaal 15 meter

2 x 0,75 mm2.

• Van buitentemperatuurvoeler op noordelijke gevel tot

opstelplaats warmtepomp WPU. Bedrading maximaal

15 meter 2 x 0,75 mm2.

Bedrading

Indien het voorraadvat voor warm water niet in dezelfde ruimte

opgesteld is als de WPU dienen leidingen voor de twee tempe-

ratuurvoelers aangebracht te worden. De temperatuurvoelers

zijn NTC-weerstanden en dienen verlengd te worden met 2 x

0,75 mm2. Bij het verlengen dient er op toegezien te worden dat

de labels (resp. T2 en T3) op de aan te sluiten uiteinden wederom

zichtbaar zijn.

3.10 Aansluiten bedrading op WPU

Het aansluiten van de bedrading op de ingangen van de regeling

gebeurt onder de blauwe kap van de WPU. De tapwatertempe-

ratuurvoelers zijn geïntegreerd binnen de constructie van het

voorraadvat. De bedrading is aan de onderzijde met overlengte

naar buiten gevoerd.

Omschrijving

Item

Bedrading Positie Ingang op

regeling

Kamer-

thermostaat

type MFT

2 x 0,75mm2 Woonkamer OT

Buiten-

temperatuur-

voeler type BV

2 x 0,75mm2 Noordelijke

gevel

T1

Tapwater

temperatuur-

voeler hoog

2 x 0,75mm2 Voorraadvat

hoog

T2

Tapwater

temperatuur-

voeler laag

2 x 0,75mm2 Voorraadvat

laag

T3

Externe

bronafsluiter

230 VAC

3 x 0,75 mm2 Zie installatie-

schema

D1: bruin

(dichtsturing)*

D2: zwart/wit/grijs

(opensturing)*

N: blauw*

*Let op: Kleurcodering is geldig voor Belimo afsluiters. Bij andere

afsluiters kan de aansturing of kleurcodering van de kabel afwijken.

Op de aansluiting OT kan alleen de kamerthermostaat type MFT

aangesloten worden. Het is niet mogelijk een andere thermostaat

toe te passen.

Type voorraadvat Inhoud Montagewijze Benodigdheden

WPV90 90 liter Boven warmtepomp, aan de muur Ophangbeugel inclusief bij levering WPV90

SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur Muurbevestigingsset (accessoire)

SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

SVV200 200 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

Page 22: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

22 |

Legenda

T1 Temperatuursensor buiten (noordkant van gevel).

T2 Bovenste temperatuursensor in tapwatervat.

T3 Onderste temperatuursensor in tapwatervat.

i2 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van hoog-laag-

tarief: HLT (optioneel).

i3 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van

dauwpuntregeling: CP (optioneel).

i4 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van pulsteller:

Counter (optioneel).

i5 Spare ingang (potentiaalvrij). Niet in gebruik.

OT Aansluiting voor Itho Daalderop MFT open-therm kamerthermostaat.

Add-on Add-on-interface t.b.v. monitoring of andere opties

D8 Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van externe

storingsmelding: Fault

D9 Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van externe afsluiter

badkamer: Cooling

Aansluitingen externe Belimo bronafsluiter (230VAC):

DO1 Dichtsturing bronafsluiter: D1: bruin, N: blauw*

DO2 Opensturing bronafsluiter: D2: wit, zwart of grijs*

Let op: Bij andere afsluiters kan de aansturing of kleurcodering van

de kabel afwijken.

D1

D2

D3

D3

D3

D3

D4

NN

NN

NN

N

Add-on

van boiler

naar boiler

vanCV

naar CV

vanbron

naar bron

D8 D9

i2i3i4i5

OT

T3 T2 T1

Doorvoer t.b.v. externe sensoren, thermostaat en

externe bronafsluiter

DO1: D1 / N / DO2: D2 / N /

Page 23: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 23

M1~

M1~

Hoge druk schakelaarcompressor

Boiler pomp

Cv pomp

Compressor

CV / koel 3-wegklep

Expansieventielkoelcircuit

Sensor T2 (boilertemperatuur hoog)

Flow sensor

Hoog / laag tarief (optie)

Sensor T3 (boiler temperatuur laag)

Temperatuur sensorenWaterzijdig T8 t/m T11

Kamerthermostaat

BesturingsprintExterne bekabeling

Elektrisch element

Condens beveiliging (optie)

Afschakelen groep tijdens koeling

Sensor T1 (buitentemperatuur)

Temperatuur sensorenKoelzijdig T4 t/m T7

DO4

DO3

DO3

COMPRESSOR

D6

D11

D12

EV

FLOW

Druk sensor PRESSURE

T-WATER

T-REFR

i2

i3

HPS

D7

T1

T2

T3

OT

D9

Pulsteller (optie) i4

Reserve ingang (optie) i5

Wisselcontact t.b.v. externe storingsmelding (optie) D8

Interne bekabeling

M1~

M3~

WPU 3/45: 1~ CompressorWPU 55/65/75: 3~ Compressor geschakeld met separaat geplaatste magneetschakelaar

CV / tapwater 3-wegklepEnkel in WPU 3WPU 45/55/65/75: Niet in gebruik

Enkel in WPU 3WPU 45/55/65/75: Niet in gebruik

Condensator tbv. Trickle heating

VoedingWPU 3i/45i: Randaarde stekker, 1 fase 230V + nul + aarde, 16A B-karWPU 55i/65i/75i: CEE Form stekker, 3 fase 400V + nul + aarde, 16A B-kar

N L1 L2

WPU 3/45: 1~ elementWPU 55/65/75: 3~ element geschakeld met separaat geplaatste magneetschakelaar

PWM sturing boiler pomp (optie) PWM DHW

PWM sturing CV pomp PWM CH

PWM SOURCE

DO2

DO1

Externe bron afsluiter

Bron pomp M1~

PWM sturing bron pomp

WPU type co

Page 24: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

24 |

4. GarantieVoor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieks-

garantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of

de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantie-

voorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige

garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of

voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product,

adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

• Nederland:

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op

met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of

met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens

vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website

www.ithodaalderop.nl.

• België:

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op

met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of

met de servicedienst van Itho Daalderop.

Page 25: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 25

Page 26: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

26 |

Page 27: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

| 27

Page 28: Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6 Persgastemperatuur T7 Vloeistoftemperatuur T8 Temperatuur uit bron T9 Temperatuur naar bron T10

01-0

1794

-001

| I

D 2

017-

04-2

4

Nederland

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

E [email protected]

I www.ithodaalderop.nl

Raadpleeg uw installateur bij vragen.

Is de installateur niet bekend,

kijk s.v.p. op www.ithodaalderop.nl/dealerlocater

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba

Industriepark-West 43

9100 Sint Niklaas

T 03 780 30 90

E [email protected]

I www.ithodaalderop.nl