Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

of 28 /28
Installatiehandleiding Itho Daalderop Warmtepomp WPU co A++

Embed Size (px)

Transcript of Itho Daalderop A++ Warmtepomp WPU co...T4 Inspuittemperatuur T5 Zuiggastemperatuur T6...

 • Installatiehandleiding

  Itho DaalderopWarmtepomp WPU co A++

 • | 3

  VoorwoordDeze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en

  vakkundige installatie en ingebruikname van het product.

  De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om

  de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen

  welke betrekking hebben op personen, product, installatie en/of

  omgeving.

  De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de inge-

  bruikname van het product en/of systeem. Het in bedrijfstellen

  van de warmtepomp kan worden uitbesteed aan Itho Daalderop.

  De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

  • Lees de instructies van het toestel in de meegeleverde

  handleiding en neem deze in acht.

  • Installatie overeenkomstig de geldende wetgeving en normen

  uitvoeren.

  • Voer de eerste ingebruikname uit en voer alle benodigde

  controlepunten uit.

  • De installateur moet de gebruiker instructies geven over:

  – de werking van het product en/of systeem;

  – de bediening;

  – het in bedrijf stellen, vullen en ontluchten;

  – het buiten bedrijf stellen en aftappen;

  – de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;

  – de storingsafhandeling.

  • Overhandig alle documenten die met het product en/of

  systeem zijn meegeleverd aan de gebruiker.

  Door ons continue proces van verbeteren van onze producten

  kunnen afbeeldingen in dit document afwijken van het geleverde

  toestel.

  Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via

  onze website.

  Mocht u na het lezen van dit installatievoorschrift nog vragen

  hebben, dan kunt u contact opnemen met Itho Daalderop.

 • 4 |

  Inhoudsopgave1. Veiligheid en voorschriften 5

  1.1. Veiligheid 5

  1.2. Normen en richtlijnen 6

  1.3 Eisen opstellingsruimte 6

  1.4 Randvoorwaarden 6

  1.5 Recyclen 7

  2. Productinformatie 8

  2.1 Onderdelen warmtepompsysteem 8

  2.2 Afmetingen 8

  2.3 Componenten 8

  2.4 Pincipeschema’s 9

  2.5 Technische specificaties 10

  2.6 Rendementen 12

  2.7 Externe opvoerhoogte en drukverlies bronafsluiter 13

  2.8 Productkaart informatie 13

  3. Installatie 15

  3.1 Opstelling warmtepomp 15

  3.2 Benodigde serviceruimte warmtepomp 16

  3.3 Installatie warmtepomp 16

  3.3.1 Leidingen van en naar WPU 17

  3.3.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen 17

  3.3.3 Riolering 17

  3.3.4 Elektraleidingen en bedrading 17

  3.3.5 Voedingen 17

  3.3.6 Draadloos 17

  3.3.7 Componenten Itho Daalderop 17

  3.3.8 Componenten installateur 17

  3.3.9 Autotemp (optioneel) 18

  3.4 Wateraansluitingen 18

  3.5 Afgiftesysteem 19

  3.6 Bronsysteem 19

  3.7 Warmwatersysteem 20

  3.8 Benodigde elektravoorzieningen 21

  3.9 Elektraleidingen 21

  3.10 Aansluiten bedrading op WPU 21

  4. Garantie 24

 • | 5

  1. Veiligheid en voorschriften1.1. Veiligheid

  • De installatie, inbedrijfname, inspectie,

  onderhoud en eventuele reparatie van dit

  product en/of systeem mag uitsluitend

  door een erkend installateur (*) worden

  uitgevoerd volgens de, in de handleiding

  vermelde, (veiligheids-) voorschriften.

  • Hierbij mag uitsluitend gebruik worden

  gemaakt van originele accessoires en

  onderdelen zoals die door de fabrikant

  zijn voorgeschreven.

  • Gebruik het product niet voor andere

  doeleinden dan waar het voor bedoeld is,

  zoals beschreven in deze handleiding.

  • Dit product en/of systeem mag worden

  bediend door kinderen van 12 jaar en

  ouder en door personen met verminderde

  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke

  vermogens of een gebrek aan ervaring

  en kennis als zij onder toezicht staan of

  zijn geïnstrueerd over het gebruik op een

  veilige manier en zich bewust zijn van de

  gevaren van het product en/of systeem.

  • Reiniging en onderhoud door de

  gebruiker mag niet worden uitgevoerd

  door kinderen en door personen met

  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of

  geestelijke vermogens of een gebrek aan

  ervaring en kennis zonder toezicht.

  • Voorkom dat kinderen met het product

  en/of systeem gaan spelen.

  • Dit product en/of systeem is bedoeld voor

  gebruik in huishoudelijke en soortgelijke

  omgevingen. Gebruik in andere omge-

  vingen in overleg met de fabrikant van

  het product en/of systeem.

  • Veiligheidsinstructies moeten worden

  opgevolgd om lichamelijke verwondingen

  en/of schade aan het product te voor-

  komen.

  • Onderhoudsinstructies moeten worden

  opgevolgd om schade en overmatige

  slijtage te voorkomen.

  • Het product mag niet gewijzigd worden.

  • Verzeker u ervan dat het elektrisch

  systeem waar het product op wordt

  aangesloten voldoet aan de gestelde

  voorwaarden.

  • Stel het product niet bloot aan weers-

  omstandigheden.

  • Inspecteer het product regelmatig op

  defecten. Neem bij defecten direct

  contact op met uw installateur of Itho

  Daalderop.

  • Onderneem de volgende stappen voordat

  er werkzaamheden worden verricht aan

  een geopend toestel:

  − Schakel de voedingsspanning uit.

  − Voorkom het onbedoeld opnieuw

  inschakelen van de voedingsspanning.

  − Voorkom aanraking met elektrische

  componenten als bij werkzaamheden

  toch voedingsspanning nodig is. Risico

  op elektrische schokken.

  *) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een

  cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij

  de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkennings-

  register (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een

  Sterkin-erkenning heeft.

 • 6 |

  1.2. Normen en richtlijnen

  De installateur en/of eigenaar dienen ervoor te zorgen dat de

  gehele installatie voldoet aan de geldende voorschriften zoals die

  zijn opgenomen in dit document en overige van toepassing zijnde

  documentatie van de fabrikant.

  • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties

  AVWI.

  • NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor

  laagspanningsinstallaties.

  • NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen.

  • Bouwbesluit.

  • Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer,

  Nutsbedrijven en Gemeente.

  • DIN 4726/4729 Warm watervloerverwarmingen

  en radiatoraansluitingen -kunststofbuis- en

  compoundbuisleidingsystemen.

  • ISSO-publicatie 24 Installatiegeluid

  • ISSO-publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in woningen

  • ISSO-publicatie 39 Langetermijnkoudeopslag in de bodem

  • ISSO/Uneto-VNI richtlijn 30.5 Legionellacode voor

  Woninginstallaties

  • ISSO-publicatie 49 Vloerverwarming, wandverwarming en

  vloer- en wandkoeling.

  • ISSO-publicatie 50 Warmwaterverwarmingsinstallaties

  • ISSO-publicatie 72 Ontwerp van individuele en kleine

  elektrische warmtepompsystemen

  • ISSO-publicatie 73 Ontwerp en uitvoering van verticale

  bodemwarmtewisselaars

  • BodemenergieNL Richtlijnen ondergrondse energieopslag

  • VEWIN werkbladen.

  Per 1 oktober 2014 dienen alle marktpartijen die bodemener-

  giesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren

  hiervoor te zijn gecertificeerd volgens:

  • BRL 6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren

  van warmtepompsystemen (bovengrondse deel van

  bodemenergiesystemen)

  • BRL SIKB 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van

  het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

  • Protocol 11001 Ontwerp, realisatie en beheer van het

  ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

  De installateur dient erkend te zijn volgens “Besluit bodem-

  kwaliteit” of het systeemontwerp geheel over te nemen van een

  erkende partij.

  Installateur dient bekend te zijn met:

  • Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB

  2100), het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud

  van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem

  (BRL SIKB 11000) zoals te vinden op de website van het SIKB.

  • Technische informatie over het ontwerp, de realisatie en het

  beheer en onderhoud van de energiecentrale (BRL KBI 6000)

  zoals te vinden op de website van Kwaliteit voor Installaties

  Nederland (KvINL).

  Voor alle voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of

  later van kracht geworden voorschriften op het moment van

  installeren van toepassing zijn.

  1.3 Eisen opstellingsruimte

  De opstellingsruimte moet voldoen aan:

  1. Goede toegang naar de systeemonderdelen.

  2. Ruimte om de warmtepomp voor werkzaamheden: voorzijde

  800 mm, zijkanten 50 mm, achterzijde 100 mm. Zie tekening

  serviceruimte WPU.

  3. De opstellingsruimte is vorstvrij.

  4. Opstellingsruimte is voorzien van een watervulpunt.

  5. Opstellingsruimte is voorzien van een lichtpunt.

  6. Opstellingsruimte is voorzien van een stopcontact.

  7. Opstellingsruimte is voorzien van een waterafvoer.

  1.4 Randvoorwaarden

  1. Stel de WPU bij voorkeur op in een separate gesloten

  installatiekast, dichtbij de grootste afname van verwarming

  (woonkamer) voor minimale warmteverliezen in leidingen.

  2. De aansluitingen van het bronsysteem moeten in de

  opstellingsruimte goed bereikbaar zijn, ten behoeve van

  controle en onderhoud.

  3. Rondom de WPU wordt tenminste 5 cm vrije ruimte gehouden

  ter voorkoming van overdracht van trillingen en/of geluid.

  4. De vloer van de opstellingsruimte heeft voldoende massa om

  het gewicht van de unit te dragen en om trillingen te kunnen

  dempen. Bij zwevende dekvloeren is hier extra aandacht voor

  nodig om overdracht te beperken.

  5. De deur van de opstellingsruimte dient rondom een goede

  afsluiting te hebben, inclusief drempel zodat de uittrede van

  geluid uit de ruimte beperkt wordt.

  6. Indien benodigd: maatregelen nemen voor trillingen

  geluidsdemping.

  7. Houd de afstand (leidinglengte) tussen het voorraadvat en

  de warmtepomp zo klein mogelijk om leidingverliezen te

  voorkomen.

  8. Gebruik enkel een vloerbedekking welke geschikt is voor

  vloerverwarming.

 • | 7

  1.5 Recyclen

  Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt

  van duurzame materialen. Dit toestel moet aan het eind van

  zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

  De overheid kan u hierover informatie verschaffen.

  De verpakking van het toestel is recyclebaar. Deze materialen

  dient u op verantwoorde wijze en conform de overheids-

  bepalingen af te voeren.

  Om op de verplichting tot gescheiden

  verwerking van elektrische huishoudelijke

  apparatuur te wijzen, is op het product het

  symbool van een doorgekruiste vuilnisbak

  aangebracht.

  Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur

  niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het toestel

  moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling

  van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat

  deze service verschaft.

  Het apart verwerken van huishoudelijke apparaten voorkomt

  mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid

  die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor

  dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen

  kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en

  grondstoffen te verkrijgen.

 • 8 |

  2. Productinformatie2.1 Onderdelen warmtepompsysteem

  Legenda

  1. Warmtepomp, type WPU.

  2. Bronsysteem, collectief.

  3. Laagtemperatuurverwarmingssysteem (vloer- en/of

  wandverwarming).

  4. Kamerthermostaat type MFT.

  5. Voorraadvat voor warm tapwater type SVV met muur- of

  vloerbevestigingsset.

  6. Optioneel: Autotemp-temperatuurregeling per ruimte.

  2.2 Afmetingen

  482

  100

  0

  440 65 65 65 65 65

  600 136

  68

  190

  9

  90 1

  180

  122

  3

  2.3 Componenten

  De warmtepomp-type WPU 3co, WPU 45co, WPU 55co, WPU

  65co en WPU 75co zijn voorzien van de volgende waterzijdige

  componenten:

  • Bronpomp.

  • CV pomp.

  • Tapwater pomp.

  • Cv-zijdig expansievat, 5 liter (alleen bij WPU 3co)

  • Motorgestuurde bronafsluiter (los meegeleverd; dient buiten

  de WPU in het broncircuit geplaatst te worden).

  Het koelcircuit van de warmtepompen type WPU bestaat uit:

  • Verdamper.

  • Compressor.

  • Condensor (2 maal in WPU 45co, WPU 55co, WPU 65co en

  WPU 75co).

  • Expansieventiel.

  In de warmtepomp zijn ook de volgende onderdelen

  opgenomen:

  • Elektrisch element. In de WPU 3co is elektrische verwarming

  mogelijk voor zowel cv- als tap-water. In de WPU 45co,

  55co, 65co en 75co is enkel elektrische verwarming van cv

  mogelijk.

  • Tapwaterwarmtewisselaar (alleen in WPU 3co)

  • Warmtewisselaar voor passieve koeling.

  Werking

  De WPU kiest op basis van de instellingen in de WPU en de MFT

  voor een van de volgende bedrijfsmodi:

  • Verwarmen

  • Koelen

  • Tapwater bedrijf

  • Uit

  Plaatsing

  De WPU 3co is voorzien van 4 stelvoeten. De WPU 45co, 55co,

  65co en 75co zijn aan de achterzijde voorzien van 2 wielen in

  plaats van stelvoeten.

 • | 9

  Principeschema WPU 3co

  Principeschema WPU 45co / 55co / 65co / 75co

  Legenda principe schema’s

  WPU 3co / 45co / 55co / 65co / 75co

  C1 Compressor

  P1 CV-pomp

  P2 Bronpomp

  P3 Boilerpomp

  EV1 Expansieventiel

  V1 CV / koeling wisselklep

  V4 Externe bronafsluiter

  V5 CV / tapwater wisselklep

  Hx1 Verdamper

  Hx2 Condensor

  Hx3 Koelwisselaar

  Hx4 Tapwater wisselaar

  T1 Buitentemperatuur

  T2 Boilertemperatuur boven

  T3 Boilertemperatuur onder

  T4 Inspuittemperatuur

  T5 Zuiggastemperatuur

  T6 Persgastemperatuur

  T7 Vloeistoftemperatuur

  T8 Temperatuur uit bron

  T9 Temperatuur naar bron

  T10 CV-retourtemperatuur

  T11 CV-aanvoertemperatuur

  Q1 Flowsensor bron

  HPS Hoge druk schakelaar

  PS1 CV-druksensor

  EH Elektrisch element

  XV1 Expansievat CV

  1 Tapwater retour (van vat naar warmtepomp)

  2 Tapwater aanvoer (van warmtepomp naar

  vat)

  3 Cv-retour (van afgiftesysteem naar

  warmtepomp)

  4 Cv-aanvoer (van warmtepomp naar

  afgiftesysteem)

  5 Bron retour (van bronsysteem naar

  warmtepomp)

  6 Bron aanvoer (van warmtepomp naar

  bronsysteem)

  KW Koud water inlaat naar voorraadvat

  WW Warm water leiding vanaf voorraadvat naar

  tappunten warm water

  C

  1

  C

  1C1

  P1

  P1

  XV1 V1

  T2

  T3

  KWWW

  T1

  HX4

  P3

  PS1

  T10

  T11

  V5

  HX2 HX1

  T6C1

  T4

  T5

  T7

  EV1

  HPS

  P1

  EH HX3

  Q1

  T9T8

  1 2 3 4

  V4

  P2

  5 6

  C

  1

  C

  1C1

  P1

  P1

  V1

  T2

  T3

  KWWW

  T1

  HX2

  P3

  PS1

  T10 T11

  HX2 HX1

  T6C1

  T4

  T5

  T7

  EV1

  HPS

  P1

  EH

  HX3

  Q1

  T9T8

  1 2 3 4

  V4

  P2

  5 6

  2.4 Pincipeschema’s

 • 10 |

  Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Toepassing – – Collectieve open bron

  Type – – water/water

  Kleur – – zilvergrijs / blauw

  Afmetingen (hxbxd) – mm 1025x480x600

  Gewicht – kg 102,5 118,5 121 124 128,5

  Nominaal thermisch vermogen W10/W35 (EN14511) – kW 3,5 4,5 5,7 6,8 7,8

  Maximaal koelvermogen bij ontwerpflows, bron 11ºC /

  CV 22ºC warmtepomp in *

  – kW 3,3 3,75 4,87 5,39 5,7

  Ontwerpflow bronzijde * – l/u 410 500 660 800 910

  Minimale aanvoertemperatuur bronzijde bij

  ontwerpflow *

  – ºC 9 9 9 9 9

  Ontwerp aanvoertemperatuur bronzijde * – ºC 11 11 11 11 11

  Vorstbeveiliging mediumtemperatuur verdamper in – ºC 2 2 2 2 2

  Maximale mediumtemperatuur verdamper in – ºC 20 20 20 20 20

  Drukverlies over externe afsluiter bij ontwerpflow – kPa 0,7 1,1 1,9 2,8 3,6

  Maximale druk bronzijde – bar 6 6 6 6 6

  Expansievat CV circuit 5 L (1 bar voordruk) – – ja nee nee nee nee

  Ontwerpflow CV – l/u 1200 1200 1200 1200 1200

  Maximale aanvoertemperatuur CV zijde – ºC 42 42 42 42 42

  Beschikbare opvoerhoogte CV zijde bij ontwerpflow – kPa 33 43 43 43 43

  Maximale druk CV zijde – bar 3 3 3 3 3

  Elektrisch opgenomen vermogen bij W10/W35 – kW 0,7 0,8 1 1,2 1,3

  Elektrisch element voor CV en warm tapwater – kW 2 – – – –

  Elektrisch element voor CV – kW – 2 4,5 4,5 5,5

  Elektrische aansluiting – – 230V 50Hz

  1~ +N +PE

  230V 50Hz

  1~ +N +PE

  400V 50Hz

  3~ +N +PE

  400V 50Hz

  3~ +N +PE

  400V 50Hz

  3~ +N +PE

  Afzekering (B-kar) – – 16A 16A 16A 16A 16A

  Koudemiddel – – R134A R134A R134A R134A R134A

  Geluidsvermogen Lw(A) – dB(A) 38 44 48 48 49

  TECHNISCHE PARAMETERS

  Lucht/water-warmtepomp – – Nee Nee Nee Nee Nee

  Water/water-warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

  Pekel/water-warmtepomp – – Nee Nee Nee Nee Nee

  Lagetemperatuur warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

  Uitgerust met aanvullend verwarmingstoestel – – Ja Ja Ja Ja Ja

  Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp – – Ja Ja Ja Ja Ja

  * Waarden zijn afhankelijk van de ontwerptemperaturen van het bronsysteem. Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op 11ºC aanvoer uit bronsysteem naar

  warmtepomp en 5ºC retour naar het bronsysteem (6K verschil).

  2.5 Technische specificaties

 • | 11

  TECHNISCHE PARAMETERS voor de functie ruimteverwarming Model/type

  Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Onderstaande parameters zijn opgegeven bij toepassing op lage temperatuur, voor gemiddelde klimaatomstandigheden, bij

  binnentemperatuur 20°C en buitentemperatuur Tj

  Nominale warmteafgifte Prated kW 4 5 6 7 8

  Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

  ruimteverwarming

  ηs % 228 228 233 231 237

  Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

  Tj = -7°C

  Pdh kW 3,4 4,5 5,6 6,7 7,7

  Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

  Tj = -7°C

  COPd – 5,6 5,49 5,64 5,51 5,64

  Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

  Tj = +2°C

  Pdh kW 3,5 4,5 5,7 6,8 7,8

  Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

  Tj = + 2°C

  COPd – 6,05 5,93 6,03 5,97 6,12

  Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

  Tj = +7°C

  Pdh kW 3,6 4,6 5,8 6,9 7,9

  Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

  Tj = + 7°C

  COPd – 6,35 6,23 6,31 6,29 6,46

  Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

  Tj = +12°C

  Pdh kW 3,6 4,7 5,8 7 8

  Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

  Tj = + 12°C

  COPd – 6,47 6,39 6,45 6,51 6,7

  Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij

  Tj = bivalente temperatuur

  Pdh kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

  Opgegeven prestatiecoefficiënt voor deellast bij

  Tj = bivalente temperatuur

  COPd – 5,47 5,36 5,5 5,35 5,47

  Bivalente temperatuur Tbiv °C -9 -10 -10 -10 -10

  Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming Pcych kW – – – – –

  Cyclisch-intervalefficientie COPcyc – – – – – –

  Verliescoëfficient Cdh – 1 1 1 1 1

  Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater WTOL °C 42 42 42 42 42

  Elektriciteitsverbruik in uit-stand POFF kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

  Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uit stand PTO kW 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

  Elektriciteitsverbruik in stand-by stand PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

  Elektriciteitsverbruik in carterverwarming-stand PCK kW 0,006 0 0 0 0

  Nominale warmteafgifte aanvullend toestel* Psup kW 2 2 4,5 4,5 5,5

  Soort energie-input aanvullend toestel – – Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

  Vermogensregeling Variabel /

  Vast

  – Vast Vast Vast Vast Vast

  Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 38 44 48 48 49

  Geluidsvermogensniveau, buiten LWA dB – – – – –

  Nominaal pekel- of waterdebiet, warmtewisselaar

  buiten

  – m3/h 0,81 1 1,31 1,59 1,8

  *: Elektrisch verwarmingselement als handmatig inschakelbare back-up

 • 12 |

  Rendement Ruimteverwarming NEN 7120 WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 30°C – 6,02 6,44 6,41 6,45

  Open systeem, aanv ≤ 30°C – 6,23 6,63 6,61 6,63

  Gesloten systeem (met water gevuld), aanv ≤ 35°C 5,95 5,94 6,32 6,22 6,18

  Open systeem, aanv ≤ 35°C 6,14 6,15 6,51 6,42 6,35

  Rendement Tapwater NEN 7120 WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Klasse 1 3,1 2,7 2,73 2,77 2,63

  Klasse 2 3,08 ** 3 2,95** 2,93** 2,82**

  Klasse 3 3,06 3,17 ** 3,17 3,09** 3,01**

  Klasse 4 – 3,34 3,34 3,25 3,2

  ** geïnterpoleerd

  2.6 Rendementen

  TECHNISCHE PARAMETERS voor de functie waterverwarming Model/type

  Toegepast voorraadvat SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150

  Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – XL XL XL XL XL

  Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 142 142 142 137 135

  Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder

  klimaat

  ηwh % 142 142 142 137 135

  Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer

  klimaat

  ηwh % 142 142 142 137 135

  Jaarlijkseenergieverbruik kouder klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  Opslagvolume V l 150 150 150 150 150

  Gemengd water van 40 °C V40 l 217 217 217 217 217

  Dagelijks energie verbruik Qelec kWh 5,478 5,426 5,432 5,624 5,722

  TECHNISCHE PARAMETERS toegepast voorraadvat Model/type

  Omschrijving Symbool Eenheid WPV 90 SVV 200 SVV 200 SVV 200 SVV 200

  Opgegeven capaciteitsprofiel – – M XXL XXL XL XL

  Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 113 131 131 134 132

  Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder

  klimaat

  ηwh % 113 131 131 134 132

  Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer

  klimaat

  ηwh % 113 131 131 134 132

  Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  Opslagvolume V l 90 200 200 200 200

  Gemengd water van 40 °C V40 l 143 295 295 295 295

  Dagelijks energie verbruik Qelec kWh 2,157 7,49 7,497 5,749 5,849

 • | 13

  2.7 Externe opvoerhoogte en drukverlies bronafsluiter

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400

  kPa

  l/u

  Externe opvoerhoogte CV zijdig WPU 3co

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400

  kPa

  l/u

  Drukverlies externe bronafsluiter

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400

  kPa

  l/u

  Externe opvoerhoogte CV zijdig WPU 45co, WPU 55co,

  WPU 65co en WPU 75co

  2.8 Productkaart informatie

  Itho Daalderop Model/type

  Omschrijving Symbool Eenheid WPU 3CO WPU 45CO WPU 55CO WPU 65CO WPU 75CO

  Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse

  ruimteverwarming

  – – A++ A++ A++ A++ A++

  Nominale warmteafgifte gemiddeld klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

  Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

  ruimteverwarming gemiddeld klimaat

  ηs % 228 228 233 231 237

  Jaarlijkse energieverbruik gemiddeld klimaat QHE GJ 1228 1574 1923 2318 2595

  Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 38 44 48 48 49

  Nominale warmteafgifte kouder klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

  Nominale warmteafgifte warmer klimaat Prated kW 4 5 6 7 8

  Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

  ruimteverwarming kouder klimaat

  ηs % 239 237 241 240 247

  Seizoensgebonden energie-efficiëntie van

  ruimteverwarming warmer klimaat

  ηs % 222 228 233 232 239

  Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat QHE GJ 1398 1811 2217 2661 2980

  Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat QHE GJ 812 1017 1240 1490 1667

  Geluidsvermogensniveau, buiten LWA dB NVT NVT NVT NVT NVT

 • 14 |

  Itho Daalderop Toegepast voorraadvat

  Omschrijving Symbool Eenheid SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150 SVV 150

  Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – XL XL XL XL XL

  Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  – – A+ A+ A+ A+ A+

  Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 142 142 142 137 135

  Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  2e capaciteitsprofiel – – L L L L L

  2e Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  – – A+ A+ A+ A+ A+

  2e Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 132 131 131 126 124

  2e Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 802 796 797 824 839

  Temperatuurinstellingen van het toestel * °C 56 56 56 56 56

  Geluidsvermogensniveau binnen LWA dB 38 44 48 48 49

  Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder klimaat * ηwh % 142 142 142 137 135

  Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer klimaat * ηwh % 142 142 142 137 135

  Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat * AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat * AEC kWh 1205 1194 1195 1237 1259

  *: bij eerst opgegeven capaciteitsprofiel

  Itho Daalderop Toegepast voorraadvat

  Omschrijving Symbool Eenheid WPV 90 SVV 200 SVV 200 SVV 200 SVV 200

  Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming – – M XXL XXL XL XL

  Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  – – A+ A+ A+ A+ A+

  Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 113 131 131 134 132

  Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  2e capaciteitsprofiel – – L XL XL XXL XXL

  2e Energie-efficiëntieklasse waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  – – A A+ A+ A A

  2e Energie-efficiëntie van waterverwarming gemiddeld

  klimaat

  ηwh % 112 139 139 126 124

  2e Jaarlijkse elektriciteitsverbruik gemiddeld klimaat AEC kWh 936 1220 1222 1707 1736

  Temperatuurinstellingen van het toestel * °C 59 62 62 56 56

  Geluidsvermogensniveau binnen LWA dB 38 44 48 48 49

  Energie-efficiëntie van waterverwarming kouder klimaat * ηwh % 113 131 131 134 132

  Energie-efficiëntie van waterverwarming warmer klimaat * ηwh % 113 131 131 134 132

  Jaarlijkse energieverbruik kouder klimaat * AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  Jaarlijkse energieverbruik warmer klimaat * AEC kWh 475 1648 1649 1265 1287

  Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie en onderhoud Lees voor installatie en gebruik de handleiding

  *: bij eerst opgegeven capaciteitsprofiel

 • | 15

  3. Installatie3.1 Opstelling warmtepomp

  497

  933

  min

  . 130

  0

  497

  min

  . 50

  Opstelling WPU met voorraadvat WPV 90 (weergegeven

  plaatsings hoogte vat is indicatief)

  Ø 705

  1000

  min

  . 148

  5

  715

  Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met muur-

  bevestigings set (weergegeven plaatsingshoogte vat is indicatief)

  Ø 705

  2485

  1000

  1485

  715

  Opstelling WPU met voorraadvat SVV 150 met vloer-

  bevestigingsset

  Ø 705

  2550

  1265

  12

  85

  715

  Opstelling WPU met voorraadvat SVV 200 met vloer-

  bevestigingsset (weergegeven plaatsingshoogte vat is met

  20 cm ingekorte poten in verband met plafondhoogte)

 • 16 |

  3.3 Installatie warmtepomp

  Deze paragraaf geeft een schematische weergave van het Itho Daalderop-warmtepompsysteem.

  3.2 Benodigde serviceruimte warmtepomp

  Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met voorraadvat

  WPV90

  Bovenaanzicht benodigde serviceruimte WPU met voorraadvat

  SVV150 en SVV200

  19/H

  RT

  20/K

  17

  1 2 3 4 5 6

  7 8

  9

  A

  B

  F

  G

  M

  13

  12

  D E

  11 10

  16

  18

  N

  S

  P

  21/J

  L

  ww

  kw

  U

  R

  4

  R

  Alt. Autotemp

  V

  3

  W

  X

  Y

  14

  O

  pdc

  RT RT

  m T

  C

  Q

  FCZ

  I

  19/H

  RT

  20/K

  17

  1 2 3 4 5 6

  7 8

  9

  A

  B

  F

  G

  M

  13

  12

  D E

  11 10

  16

  18

  N

  S

  P

  21/J

  L

  ww

  kw

  U

  R

  4

  R

  Alt. Autotemp

  V

  3

  W

  X

  Y

  14

  O

  pdc

  RT RT

  m T

  C

  Q

  FCZ

  I

  49740 40

 • | 17

  In deze handleiding wordt leidingwerk opgegeven in koper. Het is

  mogelijk vergelijkbaar non-ferroleidingmateriaal toe te passen

  met een vergelijkbare binnendiameter. De cijfers en letters

  verwijzen naar de afbeelding op bladzijde 16.

  3.3.1 Leidingen van en naar WPU

  Aansluitingen 1 t/m 4 G1˝ binnendraad. Aansluitingen

  5 en 6 koper 22 mm (H-stuk).

  1. Leiding van tapwater voorraadvat naar WPU: 22 mm;

  thermisch isoleren.

  2. Leiding naar tapwater voorraadvat van WPU: 22 mm;

  thermisch isoleren.

  3. Leiding van CV afgiftesysteem naar WPU: 28 mm;

  thermisch & dampdicht isoleren.

  4. Leiding naar CV afgiftesysteem van WPU: 28 mm;

  thermisch & dampdicht isoleren.

  5. Leiding van bronsysteem naar WPU: 22 mm;

  thermisch en dampdicht isoleren.

  6. Leiding naar bronsysteem van WPU: 22 mm;

  thermisch en dampdicht isoleren.

  3.3.2 Sanitaire leidingen, waterleidingen

  7. Koudwaterinlaat naar voorraadvat met inlaatcombinatie en

  doorstroombegrenzer.

  8. Warmwaterleiding vanaf voorraadvat naar tappunten warm

  water.

  3.3.3 Riolering

  9. Afvoer ten behoeve van water uit overstort inlaatcombinatie.

  3.3.4 Elektraleidingen en bedrading

  Bedrade buisleiding Ø 16 mm of Ø 19 mm tot opstelling

  warmtepomp.

  10. Buitentemperatuurvoeler vanaf noordelijke buitengevel;

  bedrading 2 x 0,75 mm2.

  11. Kamerthermostaat MFT vanaf positie kamerthermostaat

  woonkamer; bedrading 2 x 0,75 mm2.

  Bedrading tussen voorraadvat en warmtepomp; geleverd

  met voorraadvat.

  12. Bedrading temperatuurvoeler hoog, gelabeld zijnde T2,

  lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met 2 x 0,75 mm2.

  13. Bedrading temperatuurvoeler laag, gelabeld zijnde T3,

  lengte 2,5 meter; eventueel verlengen met 2 x 0,75 mm2.

  Overig

  14. Bedrading motor gestuurde afsluiter voor badkamergroep

  (niet nodig bij Autotemp).

  15. Bedrading externe motorgestuurde afsluiter ten behoeve van

  bijmenging bron.

  3.3.5 Voedingen

  16. Voeding warmtepomp, separate groep in groepenkast.

  – WPU 3co: randaarde, 1 fase 230 V + nul + aarde, 16 A

  (B-kar).

  – WPU 45co : randaarde, 1 fase 230V + nul + aarde, 16 A

  (B-kar).

  – WPU 55co/65co/75co: 3 fase 400 V nul + aarde, 16 A

  (B-kar).

  17. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van Autotemp

  (optioneel).

  18. Voeding 230 V, 1 fase + nul + aarde ten behoeve van

  servicewerkzaamheden aan de warmtepomp.

  3.3.6 Draadloos

  19. Draadloze communicatie Autotemp-regelaar met MFT.

  20. Draadloze communicatie ruimtethermostaat RT met

  Autotemp-regelaar.

  21. Draadloos communicatie monitoringboard in WPU met

  centraalgeplaatste gateway/modem.

  3.3.7 Componenten Itho Daalderop

  A. Warmtepomp-type WPU 3co/45co/55co/65co/75co met

  4 kogelafsluiters G1˝ inclusief isolatieschalen.

  B. Voorraadvat voor warm tapwater type WPV90, SVV150 of

  SVV200.

  C. H-stuk (kortsluitleiding) ten behoeve van aansluiten bron

  ,aansluitingen 2 x G1˝buitendraad en 2x 22 mm.

  D. Kamerthermostaat type MFT.

  E. Buitentemperatuurvoeler, type BVU.

  F. Temperatuurvoeler hoog, ingebouwd in voorraadvat voor

  warm tapwater.

  G. Temperatuurvoeler laag, ingebouwd in voorraadvat voor

  warm tapwater.

  J. Monitoringboard en antenne, ingebouwd in WPU, voor

  beheer op afstand.

  T. Externe afsluiter ten behoeve van bijmenging bron.

  U. Intern expansievat cv-zijdig ingebouwd in WPU3co.

  3.3.8 Componenten installateur

  I. Afsluiters bronsysteem.

  L. Verzamelaar(s) en verdeler(s) vloerverwarming met

  ontluchter en vul/aftapvoorziening (onderdeel levering Itho

  Daalderop bij toepassing Autotemp).

  M. Inlaatcombinatie koudwateraanvoer naar voorraadvat.

  N. Vulkraan afgiftesysteem.

 • 18 |

  O. Vuilfilter bron uit, WPU in, circa 600 tot 800 micron,

  drukverlies maximaal 1 kPa bij ontwerpflow.

  P. Doorstroombegrenzer, ingesteld op maximaal 10 liter/

  minuut.

  Q. Overstortventiel afgiftesysteem.

  R. Afgiftesysteem.

  U. Extern expansievat cv-zijdig bij WPU45co, WPU 55co,

  WPU 65co en WPU 75co.

  V. Ontluchters.

  W. Manometer.

  X. Drukverschilregelaar verwarmingssysteem (aanbeveling)

  25 kPa, (vervalt bij toepassing Autotemp).

  Y. Motorgestuurde afsluiter voor badkamergroep (vervalt bij

  Autotemp).

  Z. Flowregelaar (optioneel). Selectie is afhankelijk van de

  ontwerptemperatuur en drukverschil in het bronsysteem.

  ww. Tappunten warm water.

  kw. Aanvoer koud water.

  3.3.9 Autotemp (optioneel)

  H. Autotemp regelaar voor actieve temperatuurregeling per

  ruimte.

  K. Ruimtethermostaat type RT voor ruimtetemperatuur

  regeling bij Autotemp.

  S. Autotemp verdeler/verzamelaar met motorkleppen.

  3.4 Wateraansluitingen

  De warmtepomp type WPU heeft 6 wateraansluitingen aan de

  bovenzijde. De tapwater en de CV aansluitingen zijn voorzien van

  kogelkranen G1˝. De bron aansluitingen zijn gekoppeld middels

  een H-stuk. De afsluiters voor het bronsysteem zijn niet meege-

  leverd en dienen elders in het broncircuit aangebracht te worden.

  Vanaf de voorzijde gezien zijn de aansluitingen van links naar

  rechts:

  1. Retour (van) voorraadvat

  2. Aanvoer (naar) voorraadvat

  3. Retour (van) cv-afgifte

  4. Aanvoer (naar) cv-afgifte

  5. Retour (van) bron

  6. Aanvoer (naar) bron

  De nummers verwijzen naar het schema op bladzijde 16 van deze

  handleiding. De warmtepomp is intern voorzien van circulatie-

  pompen voor respectievelijk:

  Warmtapwatercirculatie: aansluiting 1-2

  Cv-watercirculatie: aansluiting 3-4

  Bronwatercirculatie: aansluiting 5-6

  Leidingwerk

  • Bochten in het leidingwerk dienen bij voorkeur gebogen of

  met bochtstukken te worden uitgevoerd.

  • Alle leidingen moeten ontluchtend worden aangelegd.

  • Alle leidingen van het afgiftesysteem en bronsysteem dienen

  thermisch geïsoleerd te worden

  • De waterzijdige installatie moet uitgevoerd worden met

  non-ferro materialen.

  • De leidingen moet worden uitgevoerd in koper of een ander

  gelijkwaardig, non-ferro leidingmateriaal om het risico

  op storingen en hoge servicekosten op lange termijn te

  vermijden.

  Door condensvorming zal roest kunnen ontstaan op ferro

  leidingwerk. Bronsystemen zijn over het algemeen niet diffusie-

  dicht waardoor roest in het systeem zal ontstaan met nadelige

  gevolgen voor de levensduur en prestaties van de warmtepomp.

  Indien er in een afgiftesysteem toch ferro materialen zijn

  toegepast dient minimaal een magnetietfilter en bij voorkeur

  ook een vuilfilter te worden geplaatst om kleppen en andere

  componenten van het warmtepomp systeem te beschermen.

  Waterkwaliteit

  Het verwarmingssysteem en bronsysteem moet met schoon

  water worden gevuld.

  Waterkwaliteit

  Zuurgraad (pH) 7–8,5

  IJzergehalte (Fe) ‹ 0,2 mg/l

  Chloorgehalte (Cl) ‹ 150 mg/l

  Geleidbaarheid ‹ 125 mS/m

  Hardheid 3-12 °dH / 5-22 °fH /

  0,53-2,14 mmol/l CaCO3

  Chemische toevoegingen Niet toegestaan

  Toevoegingen als inhibitors en glycol zijn niet toegestaan zonder

  overleg met Itho Daalderop.

  Spanningscorrosie

  In verband met het risico op spanningscorrosie dient gelet te

  worden op:

  • De aanwezigheid van ammoniak in het isolatiemateriaal of

  andere agressieve stoffen in de nabijheid van de installatie

  • Condensvorming op de installatie

  • Trekspanning (of restspanning) in de koppelingen/fittingen.

  Bij het gebruik van messing knelfittingen bij het installeren

  van warmtepompen is dus voorzichtigheid geboden.

  Wij adviseren het gebruik van ammoniakvrije isolatie,

  spanningsvrije koppelingen, koperen soldeerfittingen of

  bronzen draad/soldeerfittingen welke niet gevoelig zijn voor

  spanningscorrosie.

  Ontluchters

  De leidingen van de bron en cv moeten ontluchtend aangelegd

  worden om het risico van obstructie van de circulatie door lucht-

  bellen te voorkomen. Hiertoe dienen ontluchtingsvoorzieningen

  in het bron- en cv-circuit geplaatst te worden, bij voorkeur in lijn

  automatische ontluchters. Deze kunnen gecombineerd worden

 • | 19

  met het te plaatsen bronfilter. Bij het plaatsen van ontluchtings-

  afsluiters moeten deze geplaatst worden op voldoende grote

  luchtverzamel eindstukken (luchtpotten).

  Leidingen naar voorraadvat voor warm water 1 en 2

  De leidingen van/naar het voorraadvat worden uitgevoerd in

  Ø 22 mm uitwendig, koperen leiding, drinkwaterkwaliteit,

  voorzien van 13 mm thermische isolatie. Indien het voorraadvat

  boven de warmtepomp wordt geplaatst, is het mogelijk deze aan

  te sluiten met flexibele leidingen van ¾” geschikt voor drink-

  water. In het tapwatervoorraadvatcircuit wordt geen ontluchting

  opgenomen. In verband met het ontluchtend aanleggen van de

  leidingen verdient het de voorkeur het voorraadvat boven de WPU

  te plaatsen.

  Leidingen naar verwarmingssysteem 3 en 4

  De leidingen van en naar de verdeler(s) en verzamelaar(s) van

  het verwarmingssysteem moeten zo worden uitgevoerd dat het

  drukverlies lager is dan de beschikbare externe opvoerhoogte.

  Daarnaast dienen de leidingen voldoende thermisch en damp-

  dicht geïsoleerd te zijn om tijdens koelbedrijf condensvorming

  en tijdens verwarming onnodig warmteverlies te voorkomen.

  Leidingen naar bronsysteem 5 en 6

  De leidingen van en naar de bronaansluitingen moeten zo worden

  uit gevoerd dat het drukverlies lager is dan de beschikbare

  opvoerhoogte. Het H-stuk functioneert als kortsluitleiding

  en daardoor zal het drukverlies over de warmtepomp te

  verwaarlozen zijn. Wel dient rekening te worden gehouden met

  de externe motorgestuurde bronafsluiter (zie bijlage A) flow

  regelaar, filter en bronafsluiters. Daarnaast dienen de leidingen

  voldoende thermisch en dampdicht geïsoleerd te zijn om

  condensvorming te voorkomen.

  3.5 Afgiftesysteem

  Het afgiftesysteem is een laagtemperatuursysteem en bestaat

  uit vloerverwarming en/of wandverwarming.

  Verdeler en verzamelaar

  De verdelers van het systeem uitvoeren in non-ferro en geheel

  thermisch en dampdicht isoleren. De verdelers moeten in

  de opstellingsruimten goed bereikbaar zijn ten behoeve van

  isolatie, ontluchting, controle en onderhoud. De groepen van de

  vloerverwarming moeten met inregel ventielen op de verdelers

  allen afzonderlijk instelbaar zijn. Bij de Autotemp-regeling zijn

  de verdeler(s) en verzamelaar(s) onderdeel van de levering en

  hoeft het afgiftesysteem niet ingeregeld te worden.

  Drukverschil-regelaar

  Op het meest ver gelegen punt in het verwarmingssysteem wordt

  een drukverschilregelaar geplaatst en ingesteld op 25 kPa. Door

  toepassen van een drukverschilregelaar is de doorstroming in

  het systeem gegaradeerd. Bij toepassing van Autotemp is de

  drukverschilregelaar in de verwarmingsinstallatie niet nodig.

  Overstortventiel

  Op een goed bereikbare plaats binnen 0,5 meter van de warmte-

  pomp wordt een overstortventiel cv gemonteerd dat is ingesteld

  op 3 bar. Sluit het overstortventiel nooit af. Uit het overstortven-

  tiel kan heet water komen. Sluit het overstortventiel altijd aan op

  een afvoer, zodanig dat er geen kans bestaat op verbranding of

  wateroverlast.

  Vulopening

  De vulopening van het verwarmingssysteem dient op een goed

  bereikbare plaats in de installatie, in de opstellingsruimte van

  de WPU, in de verwarmingsleiding aangebracht te worden.

  Koudwateraansluiting met vulkraan

  In de opstellingsruimte van de WPU, binnen 1,5 meter van de

  vulopening van het verwarmingssysteem dient een koudwater-

  aansluiting te zijn, voorzien van vulkraan en een vulslang van

  voldoende lengte.

  Systeemdruk

  Het verwarmingssysteem moet op een systeemdruk van circa

  2 bar worden gezet, gemeten bij de warmtepomp. Leidingweer-

  stand verwarmings- en koelingssysteem Bij de ontwerpflow in

  het verwarmingssysteem van 1200 liter per uur is de beschikbare

  opvoerhoogte van de cv-pomp voor het afgiftesysteem voor een

  WPU3co 33 kPa. Voor de WPU 45co, 55co, 65co en 75co dient

  43 kPa aangehouden te worden.

  Badkamerafsluiter

  Ten behoeve van het dichtsturen van de groep van de badkamer

  bij koelen, dient een elektrisch bedienbare afsluiter gemonteerd

  te worden op de groep van de badkamer. De afsluiter wordt

  dichtgestuurd tijdens koelen. Bij toepassing van Autotemp is

  de extra badkamerklep niet nodig.

  Autotemp

  Voor installatie en in bedrijf stellen van Autotemp verwijzen wij

  u naar de installatiehandleiding van Autotemp.

  3.6 Bronsysteem

  Collectieve bron

  Bij de warmtepompen type WPU 3co, WPU 45co, WPU 55co, WPU

  65co en WPU 75co wordt de bronaansluiting van de warmtepomp

  aangesloten op een collectief bron distributiesysteem.

  De warmtepompen van het type CO zijn ontwikkeld om een hoog

  temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van de bron te

  realiseren. Dit maakt de warmtepompen bij uitstek geschikt voor

  restwarmtesystemen met een hoge aanvoertemperatuur naar de

  warmtepomp en een lage gewenste retourtemperatuur. Om een

  voldoende hoog debiet over de verdamper van de warmtepomp te

  garanderen is de warmtepomp voorzien van een interne bron-

  pomp en een externe kortsluitleiding (H-stuk). Het aanvoerdebiet

  vanuit het collectieve bronsysteem kan daardoor laag zijn en

 • 20 |

  wordt geregeld middels de externe motorgestuurde bronafsluiter

  en optionele flowregelaar.

  Flowregeling

  De WPU regeling kan, afhankelijk van de instellingen, de externe

  bronafsluiter op 2 manieren aansturen: regelend op uitgaande

  brontemperatuur of open-dicht.

  Toepasbaarheid van de temperatuurregeling in combinatie met

  de meegeleverde DN15 Belimo kogelafsluiter is afhankelijk van

  de broncondities.

  Vrijgegeven broncondities voor verwarmingsbedrijf bij een

  uitgaande watertemperatuur naar de bron van 5°C:

  Drukverschil: 10 kPa tot 50 kPa

  Brontemperatuur naar WPU (vóór de kortsluitleiding):

  8°C tot 15°C.

  Vrijgeven broncondities voor koelbedrijf bij een CV aanvoer-

  temperatuur van 4 °C onder de ruimtetemperatuur en een

  ruimtetemperatuur van 18°C tot 23°C:

  Drukverschil: 10 kPa en 50 kPa

  Brontemperatuur naar WPU (vóór de kortsluitleiding):

  10°C tot 20°C.

  Indien het bronzijdige drukverschil over de warmtepomp hoger

  is dan het aangegeven werkgebied dan kan de flow kan worden

  geregeld met een externe flowregelaar.

  Regelen op uitgaande watertemperatuur naar de bron is dan niet

  meer mogelijk door de regeling van de warmtepomp. De externe

  afsluiter moet dan worden ingesteld als een open-dicht afsluiter.

  Selectie van de externe flowregelaar is afhankelijk van aanvoer-

  temperatuur vanuit de bron, de gewenste retourtemperatuur en

  het drukverschil tussen aanvoer en retour.

  De meegeleverde Belimo afsluiter is voorzien van 2 x binnen-

  draad Rp 1/2”.

  Elektrische aansluiting op motor (230 VAC):

  Klem 1: nul (blauw)

  Klem 2: dichtsturing afsluiter (bruin)

  Klem 3: opensturing afsluiter (wit, zwart of grijs)

  Systeemdruk

  Het bronsysteem wordt in de technische ruimte van het gebouw

  automatisch op de juiste druk gehouden.

  Filter

  In de centrale aanvoerleiding van de bron naar de WPU dient

  een vuilfilter geplaatst te worden met een maaswijdte van 0,6

  tot 0,8 mm (600 tot 800 micron). Het filter vangt vuildeeltjes op

  die in de bron aanwezig zijn en voorkomt dat de WPU bronzijdig

  verstopt raakt. Het huis van het filter en het filterelement

  moeten non-ferro zijn. Het filter in de opstellingsruimte dient

  zo geplaatst te worden dat deze goed bereikbaar is en door het

  inblokken met afsluiters zonder veel waterverlies kan worden

  gereinigd.

  Indien er geen centraal geplaatst vuilfilter wordt toegepast dient

  er per warmtepomp een vuilfilter geplaatst te worden in de

  aanvoerleiding van de bron naar de WPU.

  3.7 Warmwatersysteem

  Plaatsing voorraadvat voor warm tapwater

  Het voorraadvat voor warm tapwater wordt in een vorstvrije,

  inpandige ruimte geplaatst, bij voorkeur een ruimte met

  kamertemperatuur. De opstelplaats dient zo gekozen te worden

  dat de leidinglengte tussen WPU en voorraadvat maximaal

  2,5 meter is. Dit beperkt tapverliezen en stilstandverliezen.

  Het verdient de voorkeur om het voorraadvat in opstelruimte

  van de WPU recht boven de WPU te plaatsen, in verband met

  de minimale leidinglengte en het voorkomen van lucht in het

  tapwatersysteem.

  Toepasbare voorraadvaten

  In combinatie met de WPU kunnen verschillende voorraadvaten

  voor warm water, type SVV en WPV, toegepast worden. Afhan-

  kelijk van het warmwatergebruik is er keuze voor voorraadvaten

  met een verschillende waterinhoud. De voorraadvaten voor warm

  water hebben verschillende bevestigingsmogelijkheden:

  Bij het 150 liter voorraadvat SVV150 kunnen beide bevestigings-

  sets zowel recht boven de WPU als op een andere positie,

  bijvoorbeeld naast de WPU, geplaatst worden. Bij zwakke muren

  dient de vloerbevestigingsset toegepast te worden.

  Sanitair leidingwerk

  Naar en vanaf de opstelplaats van het voorraadvat dient onder-

  staand sanitair leidingwerk opgenomen te worden:

  • Koudwaterleiding van inlaatcombinatie naar voorraadvat.

  Aansluiting op voorraadvat koper Ø 15 mm uitwendig.

  • Warmwaterleiding vanaf het voorraadvat naar verschillende

  warmwatertappunten. Aansluiting op voorraadvat koper

  Ø 15 mm uitwendig.

  Inlaatcombinatie

  De inlaatcombinatie wordt in de koudwatertoevoerleiding van het

  voorraadvat aangebracht. De overstort van de inlaatcombinatie

  moet via een sifon worden aangesloten op het rioleringssysteem.

  De inlaatcombinatie moet voorzien in het toevoeren van water

  en het zo nodig afsluiten hiervan, het toestel beveiligen tegen

  overdruk en verhinderen dat warm water terugstroomt in de

  aanvoerleiding.

  Doorstroombegrenzer

  Het voorraadvat is ontworpen om bij een tapdebiet van 10 liter

  per minuut de gelaagdheid in het vat te handhaven. Het warme

  water en het koude water in het vat mengen dan niet. Hierdoor

  is de benutting van het warme water maximaal. Om de afname

  van warm water te beperken moet een doorstroombegrenzer

  geplaatst worden in de sanitaire koud water aanvoerleiding, na

  de inlaatcombinatie. De doorstroombegrenzer dient zo gekozen

  te worden dat deze maximaal 10 liter per minuut doorlaat.

 • | 21

  Afvoer

  Nabij de opstelplaats van het voorraadvat dient een afvoer

  geplaatst te worden om de overstort van de inlaatcombinatie

  op aan te kunnen sluiten.

  Afvoer van lekwater

  De warmtepomp is voorzien van de mogelijkheid om een

  afvoeropening aan de onderzijde van de warmtepomp te maken

  voor het afvoeren van lekwater. Er is een slangpilaar meegele-

  verd om onderin de WPU een afvoer te maken. Met een slang kan

  lekwater gecontroleerd afgevoerd worden.

  3.8 Benodigde elektravoorzieningen

  Voeding

  • WPU 3co/45co 1~230 V, wandcontactdoos met randaarde.

  Separate groep* afzekering 16 A (B-kar.)

  • WPU 55co/65co/75co 3~400 V, CEE form wandcontactdoos

  16 A 3-fasen + nul + aarde, separate groep afzekering 16 A

  (B-kar.)

  * Bij toepassing van Autotemp mag de Autotempregelunit in de

  opstelruimte WPU op dezelfde groep als de warmtepomp.

  De warmtepompen zijn voorzien van een voedingkabel met een

  lengte van 1,3 meter. WPU 3co/45co: randaarde stekker 230 V.

  WPU 55co/65co/75co: CEE form stekker 5-polig 400 V.

  3.9 Elektraleidingen

  Voor een aantal componenten dienen elektraleidingen

  aangebracht te worden naar de opstellingsruimte van de WPU:

  de kamerthermostaat MFT, de buitentemperatuurvoeler, de

  temperatuurvoeler tapwater hoog, de temperatuurvoeler

  tapwater laag.

  • Van kamerthermostaat type MFT tot opstelplaats

  warmtepomp WPU. Bedrading maximaal 15 meter

  2 x 0,75 mm2.

  • Van buitentemperatuurvoeler op noordelijke gevel tot

  opstelplaats warmtepomp WPU. Bedrading maximaal

  15 meter 2 x 0,75 mm2.

  Bedrading

  Indien het voorraadvat voor warm water niet in dezelfde ruimte

  opgesteld is als de WPU dienen leidingen voor de twee tempe-

  ratuurvoelers aangebracht te worden. De temperatuurvoelers

  zijn NTC-weerstanden en dienen verlengd te worden met 2 x

  0,75 mm2. Bij het verlengen dient er op toegezien te worden dat

  de labels (resp. T2 en T3) op de aan te sluiten uiteinden wederom

  zichtbaar zijn.

  3.10 Aansluiten bedrading op WPU

  Het aansluiten van de bedrading op de ingangen van de regeling

  gebeurt onder de blauwe kap van de WPU. De tapwatertempe-

  ratuurvoelers zijn geïntegreerd binnen de constructie van het

  voorraadvat. De bedrading is aan de onderzijde met overlengte

  naar buiten gevoerd.

  Omschrijving

  Item

  Bedrading Positie Ingang op

  regeling

  Kamer-

  thermostaat

  type MFT

  2 x 0,75mm2 Woonkamer OT

  Buiten-

  temperatuur-

  voeler type BV

  2 x 0,75mm2 Noordelijke

  gevel

  T1

  Tapwater

  temperatuur-

  voeler hoog

  2 x 0,75mm2 Voorraadvat

  hoog

  T2

  Tapwater

  temperatuur-

  voeler laag

  2 x 0,75mm2 Voorraadvat

  laag

  T3

  Externe

  bronafsluiter

  230 VAC

  3 x 0,75 mm2 Zie installatie-

  schema

  D1: bruin

  (dichtsturing)*

  D2: zwart/wit/grijs

  (opensturing)*

  N: blauw*

  *Let op: Kleurcodering is geldig voor Belimo afsluiters. Bij andere

  afsluiters kan de aansturing of kleurcodering van de kabel afwijken.

  Op de aansluiting OT kan alleen de kamerthermostaat type MFT

  aangesloten worden. Het is niet mogelijk een andere thermostaat

  toe te passen.

  Type voorraadvat Inhoud Montagewijze Benodigdheden

  WPV90 90 liter Boven warmtepomp, aan de muur Ophangbeugel inclusief bij levering WPV90

  SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur Muurbevestigingsset (accessoire)

  SVV150 150 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

  SVV200 200 liter Boven warmtepomp, aan de muur, steunend op vloer Vloerbevestigingsset (accessoire)

 • 22 |

  Legenda

  T1 Temperatuursensor buiten (noordkant van gevel).

  T2 Bovenste temperatuursensor in tapwatervat.

  T3 Onderste temperatuursensor in tapwatervat.

  i2 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van hoog-laag-

  tarief: HLT (optioneel).

  i3 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van

  dauwpuntregeling: CP (optioneel).

  i4 Aansluiting voor potentiaalvrij contact ten behoeve van pulsteller:

  Counter (optioneel).

  i5 Spare ingang (potentiaalvrij). Niet in gebruik.

  OT Aansluiting voor Itho Daalderop MFT open-therm kamerthermostaat.

  Add-on Add-on-interface t.b.v. monitoring of andere opties

  D8 Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van externe

  storingsmelding: Fault

  D9 Potentiaalvrij wisselcontact ten behoeve van externe afsluiter

  badkamer: Cooling

  Aansluitingen externe Belimo bronafsluiter (230VAC):

  DO1 Dichtsturing bronafsluiter: D1: bruin, N: blauw*

  DO2 Opensturing bronafsluiter: D2: wit, zwart of grijs*

  Let op: Bij andere afsluiters kan de aansturing of kleurcodering van

  de kabel afwijken.

  D1

  D2

  D3

  D3

  D3

  D3

  D4

  NN

  NN

  NN

  N

  Add-on

  van boiler

  naar boiler

  vanCV

  naar CV

  vanbron

  naar bron

  D8 D9

  i2i3i4i5

  OT

  T3 T2 T1

  Doorvoer t.b.v. externe sensoren, thermostaat en

  externe bronafsluiter

  DO1: D1 / N / DO2: D2 / N /

 • | 23

  M1~

  M1~

  Hoge druk schakelaarcompressor

  Boiler pomp

  Cv pomp

  Compressor

  CV / koel 3-wegklep

  Expansieventielkoelcircuit

  Sensor T2 (boilertemperatuur hoog)

  Flow sensor

  Hoog / laag tarief (optie)

  Sensor T3 (boiler temperatuur laag)

  Temperatuur sensorenWaterzijdig T8 t/m T11

  Kamerthermostaat

  BesturingsprintExterne bekabeling

  Elektrisch element

  Condens beveiliging (optie)

  Afschakelen groep tijdens koeling

  Sensor T1 (buitentemperatuur)

  Temperatuur sensorenKoelzijdig T4 t/m T7

  DO4

  DO3

  DO3

  COMPRESSOR

  D6

  D11

  D12

  EV

  FLOW

  Druk sensor PRESSURE

  T-WATER

  T-REFR

  i2

  i3

  HPS

  D7

  T1

  T2

  T3

  OT

  D9

  Pulsteller (optie) i4

  Reserve ingang (optie) i5

  Wisselcontact t.b.v. externe storingsmelding (optie) D8

  Interne bekabeling

  M1~

  M3~

  WPU 3/45: 1~ CompressorWPU 55/65/75: 3~ Compressor geschakeld met separaat geplaatste magneetschakelaar

  CV / tapwater 3-wegklepEnkel in WPU 3WPU 45/55/65/75: Niet in gebruik

  Enkel in WPU 3WPU 45/55/65/75: Niet in gebruik

  Condensator tbv. Trickle heating

  VoedingWPU 3i/45i: Randaarde stekker, 1 fase 230V + nul + aarde, 16A B-karWPU 55i/65i/75i: CEE Form stekker, 3 fase 400V + nul + aarde, 16A B-kar

  N L1 L2

  WPU 3/45: 1~ elementWPU 55/65/75: 3~ element geschakeld met separaat geplaatste magneetschakelaar

  PWM sturing boiler pomp (optie) PWM DHW

  PWM sturing CV pomp PWM CH

  PWM SOURCE

  DO2

  DO1

  Externe bron afsluiter

  Bron pomp M1~

  PWM sturing bron pomp

  WPU type co

 • 24 |

  4. GarantieVoor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieks-

  garantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of

  de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

  Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantie-

  voorwaarden.

  Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige

  garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of

  voorwaarden.

  Indien er problemen zijn met de werking van ons product,

  adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

  • Nederland:

  Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op

  met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of

  met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens

  vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website

  www.ithodaalderop.nl.

  • België:

  Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op

  met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of

  met de servicedienst van Itho Daalderop.

 • | 25

 • 26 |

 • | 27

 • 01-0

  1794

  -001

  | I

  D 2

  017-

  04-2

  4

  Nederland

  Itho Daalderop

  Admiraal de Ruyterstraat 2

  3115 HB Schiedam

  E [email protected]

  I www.ithodaalderop.nl

  Raadpleeg uw installateur bij vragen.

  Is de installateur niet bekend,

  kijk s.v.p. op www.ithodaalderop.nl/dealerlocater

  België / Belgique

  Itho Daalderop Belgium bvba

  Industriepark-West 43

  9100 Sint Niklaas

  T 03 780 30 90

  E [email protected]

  I www.ithodaalderop.nl