ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA Weet waar Uw apparatuur voor eerste hulp zich bevindt Weet wat U

download ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA Weet waar Uw apparatuur voor eerste hulp zich bevindt Weet wat U

of 32

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA Weet waar Uw apparatuur voor eerste hulp zich bevindt Weet wat U

 • 1

  “Walk the Talk”

  MDI GEBRUIKERS

  ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA

  Herziening 2017

 • ISOPA Member Companies

 • 3

  Inhoud

   Belangrijke gegevens

   Verantwoorde werkwijze

   Wanneer er iets verkeerd gaat . . .

   Dialoog

  Walk the Talk - MDI Gebruikers

 • DSD CLP

  Symbool: Xn. Signaalwoord: Schadelijk

  R-zinnen

  R20 Schadelijk bij inademing.

  R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de

  ademhalingswegen en de huid.

  R40 Carcinogene effecten zijn niet

  uitgesloten.

  R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken

  bij inademing en contact met de

  huid.

  R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige

  schade aan de gezondheid bij

  langdurige blootstelling bij

  inademing.

  Signaalwoord: Gevaar

  Gevarenaanduidingen H332 Schadelijk bij inademing.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H334 Kan bij inademing allergie- of

  astmasymptomen of

  ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

  H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij

  langdurige of herhaalde blootstelling.

  Wettelijke voorschriften zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen tussen verschillende locaties variëren. De koper/gebruiker is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat zijn werkzaamheden voldoen aan alle federale, provinciale of plaatselijke wetten.

  Indeling van MDI volgens EU-regelgeving

 • 5

  Fysische Eigenschappen van MDI

   Zoals de meeste stoffen verdampt MDI en zal dus aanwezig

  zijn in de lucht

   Hoe hoger de de temperatuur van MDI, hoe hoger de

  eventuele concentratie in de lucht

  Dampconcentratie van MDI in de lucht

  10 20 30 50 Temperatuur ºC

  40

 • 6

  Vapour Pressure Concentration of MDI in air

  Fysische Eigenschappen van MDI

  • Zoals de meeste stoffen verdampt MDI en zal dus aanwezig

  zijn in de lucht

  • Hoe hoger de de temperatuur van MDI, hoe hoger de

  eventuele concentratie in de lucht

  10 20 30 50 Temperatuur ºC

  40

  Dampconcentratie van MDI in de lucht

  Bescherm U altijd

  tegen het inademen

  van MDI

 • 7

  MDI reageert met verschillende stoffen – vooral

  water, polyolen, aminen, ammonium hydroxide, alkalides

  Hogere temperaturen veroorzaken snellere reacties (opgepast voor temperaturen > 40 °C)

  Tijdens de reactie wordt er warmte en gas (CO2) geproduceerd

   Risico op brandwonden/gevaarlijke drukopbouw

  Waar vindt men deze omstandigheden ?

  Chemische Eigenschappen van MDI

 • 8

   Vaten - ontsmetting

   Toepassingen met spuitnevel

   Werkzaamheden bij hoge temperaturen

   Afkoelruimte voor schuim

   Gezamenlijke opslagplaats van polyol /

  diisocyanaat

   Lossen in bulk van verkeerde

  chemische stof in een bulktanker

   Gemorste stof in de riolering

   MDI in de ogen of ander slijmvlies

   MDI in natte afvalvaten

  Waar vindt men deze omstandigheden ?

 • 9

  Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de

  veiligheidslimiet

  - Irriteert de mond, keel, longen

  - Beklemmend gevoel in de borst, hoesten

  - Moeilijkheden bij het ademen

  - Tranende ogen

  - Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van tijd)

  - Warme huid en branderig aanvoelen

  Symptomen kunnen zich tot 24 uur na

  blootstelling voordoen

  Effekt van MDI op Uw gezondheid

 • 10

  Langdurige/herhaaldelijke blootstelling door inademing of huidkontakt kan leiden tot overgevoeligheid

  Symptomen zoals tijdelijke ademhalingsmoeilijkheden (te vergelijken met

  astma), hooikoorts, niezen

  Bij overgevoeligheid, mogelijk ernstige astma, zelfs bij minimale

  blootstelling aan MDI

  Overgevoeligheid zou kunnen betekenen dat de persoon niet meer

  met diisocyanaten kan werken gedurende de rest van zijn/haar leven;

  een vroege of onmiddellijke verwijdering van de blootstelling kan de

  allergische reacties stoppen.

  Effekt van MDI op Uw gezondheid

  Overgevoeligheid is niet omkeerbaar en is een reactie van het immuunsysteem. Niet te verwarren met irritatie.

 • 11

  Typische voorbeelden van onveilig gedrag

 • 12

  Typische voorbeelden van veilig gedrag

 • 13

  Veilig gebruik van MDI

   Is de werkplaats proper en hebt U een goede persoonlijke

  hygiene ?

   Eet, drinkt of rookt er iemand op de werkplaats ?

   Is er goede ventilatie aanwezig op de werkplaats ?

   Worden er altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

  gebruikt – ook tijdens onderhoud van de fabriek ?

   Weet U waar U de beschermingsmiddelen voor noodgevallen

  kan vinden ?

   Wordt de MDI concentratie op de werkplaats gemeten ?

   Bent U op de hoogte van en oefent U de procedures voor

  noodgevallen ?

   Worden er regelmatig medische controles uitgevoerd ?

 • 14

   U kan beschermende/vochtinbrengende

  crèmes gebruiken om droogheid van de

  huid te voorkomen – voor aanvang van

  het werk

   Was U met zeep en water na het

  beeindigen van het werk en vooraleer te

  eten, te drinken en te roken

   Gebruik geen oplosmiddelen bij het

  wassen

   Gebruik wegwerphanddoeken

   Verontreinigde kleding of handschoenen

  niet hergebruiken

  Goede persoonlijke hygiene

 • Hoe wegwerphandschoenen veilig verwijderen

  Zorgvuldig verwijderen om de huid te beschermen tegen besmetting 15

  De handschoenen in een

  geschikte container

  weggooien

 • 16

   Hou de werkplaats proper en netjes

   Ademhalingsapparatuur moet gemakkelijk beschikbaar zijn (en

  goed onderhouden)

   Weet waar de veiligheidsdouches en oogbaden/oogspoelflessen

  zich bevinden

   Eet, drink of rook niet op de werkplaats

  Propere en veilige werkplaats

 • 17

   Controleer of het afzuigsysteem

  ingeschakeld is

   Plaats de kap zo dicht mogelijk

  boven de bron

   Controleer herhaaldelijk de

  stroomrichting

  Goede ventilatie van de werkplaats

 • 18

  Goede ventilatie van de

  werkplaats

  Slecht

  Goed

 • 19

  Draag

  beschermende

  handschoenen

  Draag een

  overall

  & laarzen

  Draag een overall en/of schort van

  goede kwaliteit in noodgevallen

  Draag

  oogbescherming

  Voortdurend gebruik van persoonlijke

  beschermingsmiddelen

 • 20

   MDI bij verhoogde temperatuur

   Toepassingen met spuitnevel

   Stof met niet gereageerd MDI

  Ademhalingsapparatuur

  Permanent gebruik van persoonlijke

  beschermingsmiddelen

 • 21

  VIDEO CLIPS:

  Kleine hoeveelheid gemorste MDI – grootte van gebied minder dan 2m2

  Grote hoeveelheid gemorste MDI – grootte van gebied groter dan 2m2

  Wat te doen in geval van gemorste MDI

  http://members.isopa.org/uploads/isopa22a.mpg http://members.isopa.org/uploads/isopa22b.mpg

 • 22

  Kleine hoeveelheid gemorste stof – gebied minder dan 2m2

   Ontruim het gebied onmiddellijk

  Grote hoeveelheid gemorste stof – gebied groter dan 2m2

   Evacueer

   Draag persoonlijke beschermingsmiddelen inclusief ademhalingsapparaat

   Bedek met brandblussend schuim of zand om MDI dampen vermijden

  Bij alle hoeveelheden gemorste stof

   Zorg ervoor dat geen MDI in de riolering terechtkomt

   Hou de gemorste hoeveelheid onder kontrole door vochtig/absorberend zand te gebruiken

   Doe het besmette zand in ijzeren vaten (max voor 2/3 vullen) en laat de vaten open om overdruk te

  vermijden

   Behandel MDI als afval

  Wat te doen in geval van gemorste MDI

 • 23

   Neutralisatiemiddel

   Schoppen

   Borstels en afvalcontainer

   Absorberend materiaal zoals zand

  Weet waar U de beschermingsmiddelen voor

  noodgevallen kan vinden

 • 24

  De douche

  Zeep

  Proper lopend water is het beste

  Oogbad of fles met zuiver water om ogen te spoelen

  Telefoonnummer van de arts

  Apparatuur voor Eerste hulp

  Weet waar Uw apparatuur voor