ISO 21500 in de praktijk - nen.nlISO 21500 in de praktijk De internationale richtlijn voor...

of 13/13
Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 21500 in de praktijk De internationale richtlijn voor projectmanagement Anton Zandhuis – André Legerman – Rommert Stellingwerf PRAKTIJKGIDS d
 • date post

  18-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ISO 21500 in de praktijk - nen.nlISO 21500 in de praktijk De internationale richtlijn voor...

 • ISO 21500 in de praktijk De internationale richtlijn voor projectmanagem

  ent

  ISO 21500 in de praktijkDe internationale richtlijn voor projectmanagement

  ISO 21500 is de eerste echt breed gedragen en overkoepelende richtlijn voor

  projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een

  procesnorm beschrijft. Deze richtlijn vormt een fundament voor de verdere

  ontwikkeling van het vakgebied projectmanagement.

  Dit boek schetst de achtergronden, het belang en de toepassing van ISO 21500

  voor elk type organisatie. Het beschrijft wat u, als opdrachtgever, manager,

  medewerker of leverancier van projecten, met de richtlijn kunt of misschien

  wel moet. U krijgt antwoord op de honderd meest voorkomende vragen over

  ISO 21500, met als centrale vraag: Wat heeft de praktijk van projectmanagement

  aan deze richtlijn?

  De vakverenigingen IPMA Nederland en PMI Netherlands Chapter zijn sinds dag

  n betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn en komen in dit

  boek aan het woord:

  Joop Schefferlie, voorzitter van IPMA Nederland: ISO 21500 is een generiek

  referentiepunt dat eigenlijk ontbrak.

  Cees Pijs, president van PMI Netherlands Chapter: ISO 21500 is een grote

  kans om samenwerking vorm te geven.

  PR

  AK

  TIJ

  KG

  IDS

  Normalisatie: de wereld op n lijn.

  ISO 21500 in de praktijkDe internationale richtlijn voor projectmanagement

  Anton Zandhuis Andr Legerman Rommert Stellingwerf

  PRAKTIJKGIDSPRAKTIJKGIDS

  www.nen.nl

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

  Dit

  do

  cum

  ent

  mag

  sle

  chts

  op

  een

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  wo

  rden

  gei

  nst

  alle

  erd

  . Geb

  ruik

  op

  een

  net

  wer

  k is

  alle

  en.

  toes

  taan

  als

  een

  aan

  vulle

  nd

  e lic

  enti

  eove

  reen

  kom

  st v

  oo

  r n

  etw

  erkg

  ebru

  ik m

  et N

  EN

  is a

  fges

  lote

  n.

  Th

  is d

  ocu

  men

  t m

  ay o

  nly

  be

  use

  d o

  n a

  sta

  nd

  -alo

  ne

  PC

  . Use

  in a

  net

  wo

  rk is

  on

  ly p

  erm

  itte

  d w

  hen

  a su

  pp

  lem

  enta

  ry li

  cen

  se a

  gre

  emen

  t fo

  r u

  s in

  a n

  etw

  ork

  wit

  h N

  EN

  has

  bee

  n c

  on

  clu

  ded

  .

 • ISO 21500 in de praktijk

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • ISO 21500 in de praktijk De internationale richtlijn voor projectmanagement

  Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2012

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • Colofon

  Projectmanager

  Anton Zandhuis

  Eindredactie

  Andr Legerman

  Rommert Stellingwerf

  Vormgeving

  Kade05, Eindhoven

  Eerste druk, 2012

  ISBN 978 90 5254 156 3

  NUR 800

  UIT 65

  ICS 03.100.40

  Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2012

  Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

  Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

  Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut, de auteur(s) en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijk heid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

  Nederlands Normalisatie-instituutVlinderweg 6, Postbus 5059, 2600 GB DelftTelefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190 www.nen.nl

  Auteurs

  Ad Heijmans

  Andr Legerman

  Anton Zandhuis

  Ben Bolland

  Erik Scholten

  Frans Soelman

  Gerda Nijp-Bosma

  Gilbert Silvius

  Maarten Peelen

  Marcel Mars

  Pieter van der Knaap

  Robbert van Alen

  Rochelle-ann Rber-Reizenberg

  Rommert Stellingwerf

  Ron Vinken

  Sander van der Blij

  Stefan van Aalst

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • 5

  Voorwoord

  De internationale richtlijn voor projectmanagement, ISO 21500, is er! Het resultaat van vier en

  een half jaar werk door bijna honderd experts op het gebied van projectmanagement. Vier en

  een half jaar van internationaal n intercultureel vergaderen, schrijven, becommentariren, over-

  leggen en herschrijven. Met als resultaat een document van amper vijftig paginas dat beschrijft

  wat voor een groot deel al eens is beschreven en wat u waarschijnlijk al weet.

  Dat lijkt misschien een niet erg indrukwekkend resultaat, maar de betekenis van ISO 21500 is

  groot. ISO 21500 is namelijk de eerste echte breed gedragen richtlijn voor projectmanagement.

  En daarmee ht uitgangspunt voor de ontwikkeling van huidige en toekomstige normen. Een

  document dat een fundament legt voor de verdere ontwikkeling van de projectmanagement-

  professie. En dat is direct een van de redenen om dit boek te schrijven.

  Dit boek schetst de achtergronden, het belang en de toepassing van ISO 21500. Het beschrijft

  wat u, als opdrachtgever, manager, medewerker of leverancier van projecten, met de richtlijn

  kunt of misschien wel moet. Met dit boek beantwoorden we de meest voorkomende vragen

  over ISO 21500, met als centrale vraag: Wat heeft de praktijk van projectmanagement aan

  deze richtlijn?

  Het antwoord op deze vraag zal iedere lezer wellicht voor zichzelf moeten bepalen. Om u daarbij

  te helpen geven de auteurs in de hoofdstukken van het boek hun visie op het Wat, Waarom en

  Hoe van de richtlijn.

  Gilbert Silvius

  Voorzitter normcommissie Projectmanagement

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • 6

  Dankwoord

  Op deze plaats willen wij graag enkele mensen en instanties bedanken die geholpen hebben

  bij het tot stand brengen van deze publicatie.

  Om te beginnen NEN, als initiatiefnemer voor het realiseren en waarborgen van de Nederlandse

  inbreng in deze norm, en de vertegenwoordigers in de normcommissie Projectmanagement en

  de interessegroep ISO 21500, die een belangrijke en degelijke basis hebben gelegd voor dit

  boek. Zonder hun initiatief en inzet waren deze richtlijn en dit boek er niet geweest.

  Verder de projectmanagementvakverenigingen IPMA Nederland en PMI Netherlands Chapter,

  die naast hun belangrijke financile bijdrage hierin opnieuw een mogelijkheid hebben gevonden

  voor actieve samenwerking in het leveren van een inhoudelijke bijdrage op basis van hun

  kennis, ervaring en netwerk in het vakgebied. Beide verenigingen zijn immers met veel

  enthousiasme met hetzelfde vak bezig.

  Daarnaast, maar bovenal, willen wij alle auteurs bedanken voor hun inspiratie en het plezier

  dat in overvloed aanwezig was. Het op n lijn brengen van allerlei verschillende inzichten en

  meningen, en de discussies daarover, was een schitterend leerproces, waarvan dit boek de

  gezamenlijke uitkomst is.

  Ook de bijdrage van Marjet Krol, journalist bij de NOS, willen we niet onvermeld laten: in

  vlotte stijl geschreven interviews met de voorzitters van de twee actief betrokken Nederlandse

  projectmanagementvakverenigingen in Nederland.

  Voor ons als eindredacteuren en projectmanager is het een genoegen geweest om met elkaar

  de ontdekkingsreis te maken rond deze richtlijn, met ons reisverslag in deze boekvorm als

  resultaat. Wij wensen de lezers minstens evenveel plezier n nieuwe en waardevolle inzichten

  in het vakgebied projectmanagement.

  Rommert Stellingwerf en Andr Legerman, eindredactie

  Anton Zandhuis, projectmanagement

  Voorbeeld

  Preview

  Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

 • 7

  Inhoud

  1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.1 Doel van dit boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.2 Voor wie is dit boek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.3 Leeswijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .