Invulling basismobiliteit Gelderland

of 24/24
Invulling basismobiliteit Gelderland Themabijeenkomst CROW KpVV 5 juni 2014 Frank Buers en Andreas Noordam

Embed Size (px)

description

Presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst Regie op collectief vervoer op 5 juni 2014

Transcript of Invulling basismobiliteit Gelderland

 • Invulling basismobiliteit Gelderland

  Themabijeenkomst CROW KpVV

  5 juni 2014

  Frank Buers en Andreas Noordam

 • 2

  Kaart Gelderland

 • 3

  Inhoud

  A De provinciebrede aanpak

  1. Context het doel

  2. Proces de stappen

  3. Proces de voorwaarden

  4. Inhoudelijk concept

  5. De rol van de provincie

  6. Advisering en besluitvorming

  B De weg naar regionale regie

 • 4

  Context - doel

  - Ambitie: toekomstbestendige invulling basismobiliteit vanaf 2016/2017

  nieuwe opgaven:

  o Bezuinigingen

  o Vergrijzing en krimp

  o Kanteling Wmo (meer verantwoordelijkheid bij burger)

  o Verdere decentralisatie doelgroepenvervoer naar gemeenten

  - Basismobiliteit = vraagafhankelijk openbaar vervoer gecombineerd met

  gemeentelijk doelgroepenvervoer

  - Open proces van provincie met gemeenten

  - Overdracht van Regiotaxi van de provincie naar de Gelderse regios,

  inclusief het OV deel van Regiotaxi (= vangnet). Stadsregio aparte

  positie.

 • 5

  Toelichting definitie

  Basismobiliteit = onderkant OV-markt = Flexnet

  -Basismobiliteit is beschikbaar en betaalbaar OV voor iedereen

  -Gaat feitelijk om OV waar lijndienst niet meer rendeert

  -Is aanvullend op dikke OV-lijnen

  -Buurtbus, Servicebus, Regiotaxi en Vrijwilligersvervoer

  -Combinatie mogelijk met doelgroepenvervoer: Wmo, AWBZ(?)

 • 6

  Proces - stappen

  - Inspiratie

  Visiedocument Adviesgroep Regiotaxi (juni 2012)

  - Regionaal onderzoek

  Regionale inventarisaties toekomst doelgroepenvervoer/OV (2013/2014)

  - Gezamenlijke uitgangspunten

  Kaders (Statenbrief december 2013)

  - Samenwerkingsovereenkomsten

  Afspraken (november 2014)

 • 7

  Proces - voorwaarden

  - Gezamenlijk belang en gezamenlijke ambitie

  - Elkaars belangen honoreren

  - Vertrouwen in elkaar hebben geen verborgen agenda

  - Investeren in samenwerking

  - Integraliteit waarborgen V&V en Wmo

  - Bestuurlijke en ambtelijke trekkers/voorlopers

 • 8

  Inhoudelijk concept

  - Denklijn als houvast

  Voorkeur voor een vernieuwd concept waarin regiogemeenten een regierol vervullen in lokale

  vervoeroplossingen, inclusief regiotaxi. De provincie richt zich op de dikke ov-lijnen en de bereikbaarheid

  van locaties met de belangrijkste voorzieningen

  - Regionaal maatwerk

  - Openstaande vragen beantwoorden

  - Regionale organisatie en beheer

  - Vormen aanvullend OV

  - Invulling OV- lijnennet

  - Onderdeel van Gelderse OV-visie (vastgesteld in PS op 28 mei)

 • 9

  Uitwerking

  - Huidige Regiotaxi vormt de basis, ingroei met andere vormen van

  doelgroepenvervoer mogelijk.

  - Uitvoering van het vervoer op basis van model regiecentrale

  - Bij inkrimping van het lijndienstaanbod gedeelte van budget

  beschikbaar voor maatwerk

  - Regionale ontwikkelteams voor ontwikkeling van het vervoeraanbod

 • 10

  De rol van de provincie

  - Faciliteren van het proces (provinciaal en regio)

  - Verbinden tussen regios

  - Subsidie voor pilots (uitdragen good practices)

  - Stimuleren regionale samenwerking

  - Inbreng deskundigheid

 • 11

  Advisering en besluitvorming

  - Adviesgroep als bestuurlijk platform

  - Integraliteit waarborgen (sociaal en mobiliteit)

  - Afstemming met andere bestuurlijke gremia (vervoerberaden)

  Route

  - Provinciale projectgroep werkt voorstellen uit

  - Bestuurlijke Adviesgroep adviseert GS en individuele colleges B&W

  - Besluitvorming GS/PS en Colleges B&W/Gemeenteraden

 • 12

  De weg naar regionale regie

  - Noodzaak

  - Samenwerking

  - Vormgeving

 • 13

  Noodzaak

  - Meer en gedifferentieerder vervoersvolume

  - Grotere financile risicos

  - Versnippering vergroot inefficintie

  - Synergie en efficintievoordelen te behalen

  - Vervoer kent sociaal geografische lijnen

  - Vervoer is bijna altijd gemeentegrens overstijgend

  - Vervoer is soms provinciegrens overstijgend

  - Raakvlak OV en doelgroepenvervoer

 • 14

  Ambitie

  - Bundeling al het vervoer voor inwoners met een mobiliteitsbeperking + aanvullend OV in de regio

  - Daarbij gaat het om:

  - Inkoop

  - Beheer

  - Planning

  - Vervoer

  - Kosten totale vervoer met X% naar beneden brengen

  - Gezamenlijke ontwikkeltafel provincie - regio

 • - Regionale projectgroep Stedendriehoek

  - Aandachtsgebieden

  - leerlingenvervoer, Wmo, verkeer en vervoer

  - Bestuur

  - Provincie (belanghebbend adviseur)

  - Ambtelijke kwartiermaker (relatie provinciaal project)

  - Bestuurlijke stuurgroep (in voorbereiding)

  - via regioverband

  - Kleine en grote gemeenten

  - Provinciegrens overschrijdend

  Samenwerking 1/2

  15

 • - Inbedding in afzonderlijke gemeenten

  - Verschillende wethouders (10 X 3)

  - Verschillende ambtenaren

  - Verschillende rollen

  - Valkuilen

  - Handen om het bord

  - Groot versus klein / Stad versus platteland

  - Autonomie versus collectief

  - Het grootste budget...

  Samenwerking 2/2

  16

 • 17

  Conceptie

  - Er is geen blauwdruk!

  - Ambitie

  - Integraal,

  - Betaalbaar,

  - Efficint,

  - Regels zonder dogmas

  - Toegang via individuele gemeenten

  - Leveringszekerheid

  - Ontzorgt

  - Stuurbaar

  - Metafoor: een huis = model regionale aansturing

 • Verbeelding

  18

 • 19

  De kamers

  Waar krijgt de klant mee te maken in het proces:

  1. Indicatiestelling

  2. Informatievoorziening van het vervoer (de loketfunctie)

  3. Ritplanning

  4. Rituitvoering

  5. Financile afhandeling

  6. Klachtafhandeling

  Andere kamers zijn aan deze functies verbonden:

  7. Monitoring

  8. ICT

  9. Inkoop- en contractbeheer

 • 20

  Regiecentrale

  Wat omvat de regiecentrale:

  - Informatievoorziening voor reizigers

  - Ritplanning

  - Financile afhandeling

  - Monitoring en Kwaliteitsborging

  - Inkoop- en contractbeheer

  Hoe om te gaan met bijvoorbeeld:

  - Klachtafhandeling

  - Tariefdifferentiatie

  - Uniformiteit versus winkelwagenmodel

 • 21

  Drie modellen

  Doel:

  - Doorleven keuzen aan de hand van leerlingenvv en Regiotaxi

  - Draagvlak

  - Politiek kan kiezen

  Model 1: Gemeenten volledig autonoom aan het stuur

  Model 2: Regiecentrale (aantal functies van huis ondergebracht)

  Model 3: Regiecentrale plus (alle functies van huis ondergebracht)

 • 22

  Voorkeur

  Model 2 aantrekkelijk

  - Regionale bundeling van vervoer

  - Scheiden van planning en uitvoering vervoer

  - Regionale ritaanmelding en sturen op vervoerkeuze

  - Overheidsorgaan voor backoffice functies

 • 23

  Formele samenwerking gemeenten

  Verschillende mogelijkheden:

  - Centrumgemeente

  - Privaatrechtelijk, bv stichting; aanbesteding

  - Publiekrechtelijk, bv WGR

  - Ambitie:

  - Zo licht en efficint mogelijk

  - Zo flexibel mogelijk

  - Maximale sturingsmogelijkheden

 • 24

  Vraagstukken

  - Regiecentrale: Privaat of publiek?

  - Ontwikkelbehoefte: vormgeving ambtelijk en bestuurlijk

  - Hoe om te gaan met beheerbureau (ook huidig beheerbureau) =

  kennis en ervaring

  - ..........

  - ..........

  - ...........