INVENTARIS van de ARCHIEVEN van het Joods Museum van … · INVENTARIS van de ARCHIEVEN van het...

of 110 /110
INVENTARIS van de ARCHIEVEN van het Joods Museum van België Deze inventaris is hoofdzakelijk gebaseerd op het naslagwerk Bronnen voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België (19 de 20 ste eeuw) van Pascale FalekAlhadeff en Gertjan Desmet onder leiding van PierreAlain Tallier van het Algemeen Rijksarchief (2015). Het bevat beschrijvende notities van archieven die in het museum worden bewaard en die door deze auteurs onderzocht werden. De nieuwe schenkingen en aanwinsten die sinds de publicatie van het boek tot op heden opgenomen werden in onze database, werden hieraan toegevoegd. Deze onderzoekinstrument zal verrijkt worden naarmate het project van classificatie en digitalisering vordert. De notities zijn geschreven in het Frans of in het Nederlands in functie van de moedertaal van de auteur en voldoen aan de Internationale Archiefraad erkende en wereldwijd toegepaste beschrijvingsstandaarden (isaar (cpf), isad (g)). We hebben ook de voorgestelde classificatiestructuur gevolgd gebaseerd op de publiekrechtelijke (I.) en privaatrechtelijke (II.) archiefvormers. Deze privaatrechtelijke archiefvormers werden onderverdeeld in verschillende organisaties volgens hun doelstelling: ideologisch en politiek (1.), sociaal (2.), educatief, cultureel en recreatief (3.) religieus (4.) en ten slotte de archiefvormers die families en personen (5.) omvatten opgesteld in alfabetische volgorde . I. Publiekrechtelijke archiefvormers Plaatselijke overheidsorganen Fonds Registre des Juifs en Belgique Référence: BE / MJB / Fonds Registre des Juifs en Belgique Intitulé: Fonds Registre des Juifs en Belgique. Dates: décembre 19401944 Volume: 217 classeurs (22 m.l.). Modalités d’entrée: Ce fonds appartient au Service Social Juif et fut confié au MJB. L’empaquetage, le nettoyage, l’inventoriage et la digitalisation du fonds furent réalisés par les services de la Kazerne Dossin à Malines.

Embed Size (px)

Transcript of INVENTARIS van de ARCHIEVEN van het Joods Museum van … · INVENTARIS van de ARCHIEVEN van het...

 • INVENTARISvandeARCHIEVENvanhetJoodsMuseumvanBelgi

  DezeinventarisishoofdzakelijkgebaseerdophetnaslagwerkBronnenvoordegeschiedenisvandeJodenenhetJodendominBelgi(19de20steeeuw)vanPascaleFalekAlhadeffenGertjanDesmetonderleidingvanPierreAlainTalliervanhetAlgemeenRijksarchief(2015).Hetbevatbeschrijvendenotitiesvanarchievendieinhetmuseumwordenbewaardendiedoordezeauteursonderzochtwerden.Denieuweschenkingenenaanwinstendiesindsdepublicatievanhetboektotophedenopgenomenwerdeninonzedatabase,werdenhieraantoegevoegd.Dezeonderzoekinstrumentzalverrijktwordennaarmatehetprojectvanclassificatieendigitaliseringvordert.DenotitieszijngeschreveninhetFransofinhetNederlandsinfunctievandemoedertaalvandeauteurenvoldoenaandeInternationaleArchiefraaderkendeenwereldwijdtoegepastebeschrijvingsstandaarden(isaar(cpf),isad(g)).Wehebbenookdevoorgesteldeclassificatiestructuurgevolgdgebaseerdopdepubliekrechtelijke(I.)enprivaatrechtelijke(II.)archiefvormers.Dezeprivaatrechtelijkearchiefvormerswerdenonderverdeeldinverschillendeorganisatiesvolgenshundoelstelling:ideologischenpolitiek(1.),sociaal(2.),educatief,cultureelenrecreatief(3.)religieus(4.)entenslottedearchiefvormersdiefamiliesenpersonen(5.)omvattenopgesteldinalfabetischevolgorde.

  I. PubliekrechtelijkearchiefvormersPlaatselijkeoverheidsorganen

  FondsRegistredesJuifsenBelgiqueRfrence:BE/MJB/FondsRegistredesJuifsenBelgiqueIntitul:FondsRegistredesJuifsenBelgique.Dates:dcembre19401944Volume:217classeurs(22m.l.).Modalitsdentre:CefondsappartientauServiceSocialJuifetfutconfiauMJB.Lempaquetage,lenettoyage,linventoriageetladigitalisationdufondsfurentralissparlesservicesdelaKazerneDossinMalines.

 • Contenu:IlsagitdesfichesrdigesparlesautoritscommunalesdanslecadredurecensementdesJuifssurbasedelOrdonnanceallemandedu28octobre1940,exigeantquetouslesJuifsagsdeplusdequinzeanssinscriventdanslesregistresouvertsdanslacommuneoilssontdomicilis.Cesfichesdtaillentlacompositiondelafamilleetsadomiciliation.Desdocumentsadministratifsysontquelquesfoisattachs.Lesformulairesindividuelstaientcompltsenfranaisouennerlandais.Chaquedocumentmentionnelenom,prnoms,dateetlieudenaissance,profession,nationalit,religion,maisaussilenom,prnom,dateetlieudenaissancedelpouse,desparents,grandsparentsetenfants,leurdatedarriveenBelgique,leurpaysdorigine,leuradresse,etsignature.Cesinformationsfurentrarementtoutescompltesdurantlenregistrementproprementparler.Ellesservirentdebaselorganisationdesarrestationsetdesrafflesquiconduisirentladportationdeplusde25.000JuifsdeBelgique.Motscls:mesuresantijuives;enregistrementdesJuifs;ShoahConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:Lesdossierssontclasssparcommunepuisparordrealphabtiquedesnomsdefamille.Ilexisteunindexalphabtique.Existenceetlieudeconservationdecopies:CopiedigitaledisponibleauMuseJuifdeBelgiqueetlaKazerneDossin(souslarfrenceCollectie8JodenregistervanBelgi).Responsabilit:PascaleFalek&GertjanDesmet

  II.Privaatrechtelijkearchiefvormers

  1.Particuliereorganisatiesmeteenideologischenpolitiekdoel

  FondsArbeterRingFormeautorisedunom:ArbeterRingPriodedexistence:1929prsentHistoire:LArbeterRingexistedansdiffrentspays,elleestappeleWorkmensCircleauxtatsUnis.Ellefutfondeen1929pardesmilitantsduBund.LArbeterRingsoccupaitdessecteursmutualistes,sociaux,culturelsetducatifs,tandisqueleBund

 • seconsacraitaupolitique.Lassociationpromeutlesvaleursassocieslacultureyiddishetsengagelapourplusdejusticesocialeetladfensedesdroitsdesimmigrs.EnBelgique,cetteassociationdetendancebundistefondalacoloniedevacancesLesAmisdesEnfants(KinderFraynd),quifutaffilielaCentraleduvressocialesjuivesds1955.LassociationLesAmisdesEnfantsorganisaitdescoursdeyiddish,dhistoireetdelittraturejuive.LesenfantstaientenvoyslaVillaJohannaMiddelkerke.Sources:FondsArbeterRing(BE/MJB/FondsArbeterRing).

  Rfrence:BE/MJB/FondsArbeterRingIntitul:FondsArbeterRing.Dates:19451975Volume:17botes.Contenu:Cefondscomprenddelacorrespondance,desdocumentscomptables,desnotes,destracts,desaffichesetdesannoncesdactivitsdelArbeterRing,duBundetdelasectionAmisdesEnfantsdelArbeterRing(annes1950).Onnoteraaussidesphotographies.[IlsagitdesbotesMM156MM172]Motscls:enfants;reconstruction;socialisme;yiddishLangue:franais,yiddish,hbreu.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsBethZionFormeautorisedunom:BethZionPriodedexistence:1909?Histoire:BethZion,enhbreulaMaisondeSion,siseau12rueGrtryAnvers,regroupaitdiversesassociationssionistes.IlsagissaitvritablementdufoyerdesactivitssionistesAnverspendantlentredeuxguerresetlespremiresdcenniesdaprsguerre.CetteassociationfutcreAnversen1909,notammentparMoseBletterman(18631912),JeanFischer(18711929),MauriceTolkowsky(18621949),MauriceLewin(18721934)etDavidWeinberg(18731907).LassociationouvritunsigeBruxelles.Danslesannes1950,ellehbergeanotammentlAgudathZion,lOrganisationdesSionistesgnrauxdeBelgique,KadimahMouvementdeJeunesdesSionistesgnraux,leBureauCentralpourlaBelgiqueduKKLetlasectiondAnversdelORT.Yfurentorganisesdenombreusesactivits,desrunionsdesditesassociations,etsurtoutplanifieslesactionsdushekel(possderunshekeltaitncessairepourobtenirledroitdevoteauCongrssioniste)etleslectionsaux

 • CongrsSionistes.Sources:FondsBethZion(BE/MJB/FondsBethZion).

  Rfrence:BE/MJB/FondsBethZionIntitul:FondsBethZion.Dates:19471952Volume:5botes.Contenu:Cefondscontientdelacorrespondance,desdocumentsadministratifs,desrapports,deslistesdemembresducomit,deslistesdesmembres,deslistesdesdonateursetdespersonnesayantachetdesshekalim,descartesdemembres,desdossiersrelatifsauxcollectesdevtements,desdossiersrelatifsauxlectionsauxCongrsSionistes.CesdossiersmanentdelaFdrationsionistedeBelgiqueetdesasectiondAnvers,dAgudathZionOrganisationdesSionistesgnraux,duKerenHayesod,delOrganisationdejeunessedesSionistesgnraux,delOrganisationdePionniersJuifspourlaPalestine(HistadrutHehalutzenBelgique),duComitCentralduShekelpourlaBelgique,ouencoreduPartiUnifiMapam[IlsagitdesbotesY6872]Motscls:sionismeLangue:franais,nerlandais,yiddish,hbreu,anglais.Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsBnaiBrithsectiondAnversFormeautorisedunom:BnaiBrithPriodedexistence:1952prsentHistoire:LeBnaiBrith(filsdelalliance)estlaplusconnuedesorganisationsjuiveshumanitairesluttantpourlesdroitsdelhomme.FondeNewYorken1843parHenryJones,ellecreunelogedanslEmpiregermaniqueen1882.Cinquanteansplustard,oncompte132logesenAllemagne.LorganisationstenddanstoutelEurope,occidentale,centraleetorientale,maisaussienAfriqueduNord,danslEmpireottoman,enAfriqueduSudetenAustralie.SuitelaSecondeGuerremondiale,lamajoritdeslogeseuropennessefermentet,aprs1948,cestautourdecellesprsentesdanslespaysarabes.Maisdsledbutdesannes1950leBnaiBrithserorganise.LAssociationHenryJonesestcreBruxellesen1952.LeBnaiBrithdAnversasonsigerueGrtry.LaplusretentissantedesesactionsfutlorganisationdelaconfrencepourlibrerlesJuifsdeSyriele26novembre1989,

 • souslaprsidencedeJosephWybran.Plusrcemment,unefusionentreleschapitrestablisenEuropecontinentaleetceuxduRoyaumeUnifutralisepourfonderleBnaiBrithEurope,baseBruxelles.LeBnaiBrithestactuellementprsentedansplusde45paysetcompteprsde500.000membres.Ilapouremblmelamenorah,chandelierseptbranches.CetteONGestprsentelONUetauConseildelEurope.Sesprincipalesmissionssontdedfendrelesvaleursdujudasme,dleverlecaractremoraldesJuifs,deleurenseignerlatzedaka,lhonneur,lepatriotisme,maisaussidesecourirceuxquisouffrentetsontdanslebesoin.Elleuvrepourleurunitetleurscuritetviseassurerleurcontinuit,toutenluttantcontrelantismitismeetlintolrancedanslemondeentier.Poursuivantcesobjectifs,leBnaiBrithauvrconstruiredescolesetdeshpitaux.CetteorganisationjouaunrledterminantdanslacrationdelUniversithbraquedeJrusalem.LeBnaiBrithcradesassociationssurscommelAntiDefamationLeague(ADL)en1913,chargedeluttercontreleracismeetlantismitisme.LescombatsdelADLincluentnotammentlaluttecontrelapartheidenAfriqueduSudetcontrelesdiscriminationsfaitesauxcommunautsnoiresauxtatsUnis.LeBnaiBrithcragalementlastructuredHillelsurlescampusuniversitaires.Ilsagitdunefondationoffrantauxtudiantsunfoyeroserunir,oorganiserdesconfrences,oilestpossibledemangerkasheretdevivredansuneatmosphrejuive.Unestructurepourlesadolescents,entretreizeetdixhuitans,futgalementcre,ilsagitdeBBYO.Actuellement,lesprincipauxobjectifsdeBnaiBrithsontderevitaliserlescommunautsjuivesdEuropecentraleetorientaleetderestaurerlesassociationsdcimespendantlaShoah.Sources:BnaiBrithdeBruxellessurhttp://www.ccojb.be/fr/presentation/conseildadministration/31(dernireconsultationle25juin2014).

  Rfrence:BE/MJB/FondsBnaiBrithsectiondAnversIntitul:FondsBnaiBrithsectiondAnvers.Dates:19531989Volume:1m.l.Modalitsdentre:DondeGeorgesMahler,prsidentduBnaiBrithdAnvers,versen2006.Contenu:Cefondscontientdelacorrespondance,desdocumentsimprims,desinvitations,desrapports,desPVderunions,desdiscours,desformulairesdedemandesdadhsionetdescoupuresdepresse.IlsagitprincipalementdesarchivesdeGeorgesMahler,danssesfonctionsdeprsidentduBnaiBrithsectiondAnvers.Motscls:bienfaisance;coles

 • Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsJeunesseBnaiBrithdeBruxellesSecrtariatJeanneCahenFormeautorisedunom:FondsJeunesseBNaiBRithdeBruxellesNomparallle:BNaiBRithEuropeforumjeunePriodedexistence:1955?Histoire:LaLogeJeunessedeBruxellespatronneparlaBnaiBrithestinaugurele15octobre1955.Selonsescrateurs,ilsagitdunepremireenEurope.Ellesoccupedepromouvoirlejudasmeparmilajeunessejuivedaprsguerre. Sources:A.CHERTON,Lesarchivesdumusesenrichissent!,MusOn,n8,2018,p.104.FondsJeanneCahen(BE/MJB/FondsBNaiBRithJeunesseSecrtariatJeanneCahen).

  Rfrence:BE/MJB/FondsJeunesseBnaiBrithSecrtariatJeanneCahenIntitul:FondsJeunesseBnaiBrithSecrtariatJeanneCahenHistoriquedelaconservation:JeanneCahenditeJeannetteCahen(19262016)futsecrtairedelassociationde19551957.ElletaitlafilledArmandCahen,juifalsacienquivintsinstallerGand.Dates:19331957ModalitsdentreDonLaurentWeinstein,sonfilsen2017.Lintituldufondsestunevolontdudonateur.Volume:2botesContenu:Cefondscontientdesdocumentsadministratifsdelassociation,deslistesdemembre,desrapportsdactivits,delacorrespondance,unprojetdestatut,descartonsdinvitationetdiversexemplairesduBulletindinformationdelassociation(19551957).Instrumentsderecherche:Aucun.BordereaudeversementMotscls:association,mouvementdejeunesseResponsabilit:SophieCollette

  FondsCercleBenGourionFormeautorisedunom:CercleBenGourionAutrenom:CBG

 • Priodedexistence:1977prsentHistoire:LeCercleBenGourion(CBG)futfondparAryehRenous,HenriMordenfeldetJulienRybskien1977.AryehRenousenfutleprsidentpendantprsdetroisdcennies.LeCBGestactuellementprsidparLineNeuman.LeCercleinstallaunfoyeren1978,ilpubliasonmensuelCBGInfodslammeanne,mensuelquipritensuitelenomdeContactJen1986etestencorepublicejour.LeCBGabritelaRadioJudaca,seuleradiojuiveenBelgique,creen1980.Cetteassociationsionistesesituedroitedelchiquierpolitique.Sources:Plusieurspagessurhttp://www.cerclebengourion.be/(dernireconsultationle25juin2014).

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesduCercleBenGourionIntitul:ArchivesduCercleBenGourion.Dates:19852013Volume:ca.35m.l.Contenu:Cefondscomprendprincipalementdelacorrespondance,desrapportsdactivits,desPVdesrunions,desdossiersrelatifsauxactivitsorganisesparleCBGetdesdocumentscomptables.CertainespicesmanentdelaRadioJudaca,commelesPVdesrunionsosedcidrentlesmissions.OnytrouveaussilemensuelpubliparleCBG,CBGInfoetContactJ.Parailleurs,sytrouvegalementunecollectiondedisques45et78tours,ayantservilaRadioJudaca.Motscls:musique;radio;sionisme;sourcesaudiovisuellesConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:Aucun.Notes:NousattironslattentionsurlefaitquecettedescriptionatraliseloccasiondunevisitedansleslocauxduCercleBenGourion(2012)avantquecesarchivesnesoientdonnesauMuseJuifdeBelgique.Ilestdslorspossiblequecertainsdesdocumentsmentionnsdanscettedescriptionnaientfinalementpastconservs.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsComitdeCoordinationdesOrganisationsjuivesdeBelgiqueFormeautorisedunom:ComitdeCoordinationdesOrganisationsjuivesdeBelgiqueNomparallle:CordinatiecomitvandeJoodseOrganisatiesvanBelgi

 • Autrenom:CCOJBPriodedexistence:1970prsentHistoire:LeCCOJBfdredesorganisationspolitiques,culturelles,sportives,sociales,ducativesetreligieusesdelacommunautjuivedeBelgique,principalementbasesBruxelles.Onycomptecejour39organisationsaffilies.ChacunedentreellesestreprsenteauCAparundlgu,charggalementdlireunprsidenttouslesdeuxans.Lesdlgusetmembresserunissentauseindeplusieurscommissionsthmatiques.LesprincipalesmissionsduCCOJBsontlessuivantes:lutterpourladfense,ltudeetledveloppementdesvaleursjuivesenBelgique,luttercontrelantismitisme,leracismeetlaxnophobie,promouvoirlammoiredelaShoah,dfendrelesdroitsmorauxetmatrielsdemembresdelacommunautjuivedeBelgiqueetdeleursayantsdroitet,enfin,soutenirltatdIsral.LeCCOJBestmembreduCongrsjuifeuropenetduCongrsjuifmondial.CetteorganisationfutcreparDavidSusskindetMarkusPardsen1970,souslesignedelactionmeneenfaveurdesJuifsdURSS.EllefutnotammentprsideparAlexisGoldschmidt,DavidSusskind,MarkusPards(19741976,19801983et19841988puisparintrimaprslassassinatdeJosephWybran),JosephWybran(19881989),LazarPerez,MauricePioro,VivianeTeitelbaum,PhilippeMarkiewicz,JolRubinfeld,NorbertCigetMauriceSosnowski.Sources:Plusieurspagessurhttp://www.ccojb.be(dernireconsultationle25juin2014);J.P.SCHREIBER,DictionnairebiographiquedesJuifsdeBelgique.Figuresdujudasmebelge,XIXeXXesicles,Bruxelles,DeBoeck,2002.

  Rfrence:BE/MJB/FondsCCOJBIntitul:FondsCCOJB.Dates:19671981Volume:22botes.Contenu:Cefondscontientdelacorrespondance,desdocumentsadministratifs,desrapportsdactivits,desnotesetdesdocumentscomptablesproduitsparleCCOJB.OnynoteradespicesrelativesauxJuifsdURSS(19711972),lactionmeneenfaveurdelalibrationdesprisonniersisraliensenSyrie(1974),desdossiersrelatifslAssociationdesUniversitairespourIsral(1974),desPV,desdossiersrelatifslorganisationdednerscollectes,auxtombolas,lorganisationdactivitsetdecrmonies,commelaclbrationdelIndpendancedeltatdIsralYomHaatzmaut,oudelarvoltedughettodeVarsovie.Onnoteraaussidenombreuxdossierspresseetcoupuresdepresse.[IlsagitdesbotesY9Y31]

 • Motscls:JuifsdURSS;sionismeInstrumentsderecherche:Inventaireprovisoire,2012.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSSFormeautorisedunom:ConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSSNomparallle:WorldConferenceofJewishCommunitiesonSovietJewry;WereldconferentievanJoodseGemeenschappenoverdeJodenindeSovjetuniePriodedexistence:19711976Histoire:EntrelacrationdeltatdIsralen1948etlaPremireConfrenceMondialepourlesJuifsdURSS,prsde10.000JuifsfurentautorissquitterlUnionsovitique.LesJuifsdURSSaffirmrentleurvolontdequitterlUnionsovitique.LaConfrencedeBruxellesI(1971)eutpoureffetdevoirdanslescinqannesquisuivirent,prsde112.000JuifsdURSSrecevoirdesvisasdesortie.OnnoteraquilsmigrrentmajoritairementenIsral.CecimontralefficacitdelapressionmondialeexercesurleKremlin.DavidSusskindetsoussoninitiativeleCCLJsinvestirentgrandementdanslaideauxJuifsdURSS.Ilsorganisrentdesmanifestationsdesoutien,crrentunComitdeSoutienauxJuifsdURSSetfurentloriginedelorganisationdesConfrencesmondialesdescommunautsjuivespourlesJuifsdURSS,confrencesdeBruxellesIetII,quisetinrenten1971et1976.DavidSusskindenfutlesecrtairegnral.PrsidentduCCOJB),DavidSusskindentranacetteorganisationsengagerenfaveurdesJuifsdURSS.LaConfrencedeBruxellesIfuttaxeparlesSovietsdeprovocationantisovitiqueetdetentativeimpudentedingrencemanifestedanslesaffairesintrieuresdelUnionsovitique.LesJuifsquidemandrentunvisadesortieeurentaffronterladtractionpubliqueetdurentsattendreperdreleuremploi,treexpulssdeleuruniversit,treenrlsdeforcedanslamilice,trearrtes,inculpsvoirincarcrs.Lescandidatslmigrationperdirentleurdroitlapension,leurservicedetlphonefutinterrompu,leurcourrierintercept.CeuxquifurentjugsetcondamnspourleuractivitdemilitantjuiffurentappelslesprisonniersdeSion,ilsfurentplusde40en1976.LaPremireConfrenceMondialedeBruxellesIalectrisnonseulementlopinionmondialemaisaussilesdirigeantsdelUnionsovitiqueainsiquelesJuifsdURSSeuxmmes.Pourlapremirefois,lesJuifsvivantenUnionsovitiquese

 • sontorganisspourmeneruneaudacieusecampagnedeconfrontationnonviolenteaveclesautoritssovitiques,campagneinspiredeladclarationdeBruxellesI:Nous,assemblscetteconfrence,dclaronsnousengageruvrersansrelchepourquelaconditiondesJuifsdURSSsoitportelaconsciencedumondejusquautriomphedelajusticedeleurcause.Presqueimmdiatementaprs,lesportesdelURSScommencrentsouvrirlentement.Maiscinqansaprsellesserefermrentnouveau.laveilledelaConfrencedeBruxellesII,quelques3millionsdeJuifsvivaientenURSS,dansunesituationgravementdgrade:onobserveundclindunombredevisasdesortieaccords,unaccroissementdesprocdsdintimidationetdeperscutiondesJuifscherchantmigrer,uneaccentuationdelantismitismepourlaconsommationlocaleetpourlexportation,uneaugmentationdeladiscriminationantijuiveetdeseffortsenvuedesupprimerlactivitculturelleetreligieusejuive.LorsdelaConfrencedeBruxellesIIen1976furentrassemblsBruxellesdereprsentantsJuifsde30pays.CetteConfrenceconstituaunforuminternationalpourlexpressiondundvouementraffirmlengagementlacausedesJuifsdURSS.Sources:BruxellesII:leCombatenfaveurdesJuifsdURSSentredansunephasenouvelle,ComitdorganisationdelaDeuximeConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSS,Bruxelles,1719fvrier1976,ConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSS(BE/MJB/CMCJ).

  Rfrence:BE/MJB/CMCJIntitul:ConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSS.Dates:19711978Volume:21botes(3,5m.l.).Contenu:CefondscontientdespicesrelativeslaPremireConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSS(1971)etlaDeuximeConfrenceMondialedesCommunautsjuivespourlesJuifsdURSS(1976).Ilsagitprincipalementdecorrespondance,dedocumentsadministratifsrelatifslorganisationdelaconfrence,deworkshopsetdediscourstenus,deptitionsenfaveurdelmigrationdeJuifsdURSS[3botes,(1978)],dinvitations,depicesrelativesauxinterprtes,dedocumentsrelatifsausteeringcommittee,deprogrammes,dephotographies(priseslorsdelaDeuximeConfrence),dedossiersindividuelsrelatifsauxdlgus(classsparordrealphabtique)detaillevarie,dequestionnairesmentionnantleurscoordonnes,affiliationsetrservationsdevolset

 • dhtels,deformulairestypesdidentificationdesjournalistesaccrditspourlaconfrenceclasssparordrealphabtiqueetdecoupuresdepresse.[IlsagitdesbotesY18,38,40,4757]Motscls:JuifsdURSSLangue:franais,anglais,hbreu,russe,nerlandais.Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsKerenKayemethLeisraelAuthorizedformofname:KerenKayemethLeisraelParallelformofname:JewishNationalFund;FondsNationalJuif;JoodsNationaalFondsOtherformofname:KKL;JNF;FNJDatesofexistence:1901presentHistory:TheKerenKayemethLeisrael(KKL)orJewishNationalFundwasfoundedattheFifthZionistCongressinBaselin1901.TheKKLwasfirstbasedinVienna(19021907),andtheninCologne(19071914),TheHague(19141922)andJerusalem(from1922onwards).Itsgoalwas/istocollectfundsforthepurchaseanddevelopmentoflandinPalestineandlaterIsrael.Initially,theKKLalsopromotedurbandevelopmentandfinancedactivitiesoftheZionistOrganization.SincetheestablishmentoftheKerenHayesod(1920),theKKLwasexclusivelyresponsibleforlandacquisitionandimprovement(i.a.intheNegevdesert).AftertheestablishmentoftheStateofIsrael,itsfocusshiftedfromlandpurchasetotheimprovementanddevelopmentofland(i.a.swampdrainage,combattingofsoilerosion,regionaldevelopmentprojects),afforestation,buildingofroads,developingnationalparksandnaturereserves,constructionofstoragedamsandreservoirs,providingaidandworktonewlyarrivedimmigrants,ZionisteducationinschoolsandyouthmovementsinIsraelandabroad,Sincethe1960salegalandinstitutionalframeworkexiststoorganisetheadministrationofpublicandKKLownedlandinIsrael,andtoregulatethedivisionoftasksbetweentheIsraeligovernmentandtheKKL.ThemeansbywhichtheKKLraisedfundsintheDiasporatheJNFStamps,thebluetincollectionboxes(BlueBox),theGoldenBookquicklybecamepopularsymbolsofZionism.Today,theKKLisactiveinalmost40countries.InBelgium,KKLsectionswereestablishedintheearly1900s.Sources:Severalpagesonhttp://www.kkl.org.il/andhttp://www.kkl.be/(lastaccessedonMay15,2014);J.TSUR,JewishNationalFundinM.BERENBAUM&

 • F.SKOLNIK(eds.),EncyclopaediaJudaica,2ndedition,Detroit,Gale,2007,vol.11,pp.308309.

  Rfrence:BE/MJB/FondsKKLIntitul:FondsKKL.Dates:19622003Volume:2botes.Contenu:Cefondscomprenddelacorrespondancerelativeauxdiplmesdeplantationsdarbres,delacorrespondancechangeentrelebureaudeBruxellesetlebureaucentralJrusalem(19651967),maisaussiaveclebureaudeTelAviv(19661967).Onytrouvegalementdesinvitationsetdesprospectus.[Ilsagitdesbotes247et248]Motscls:sionismeInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsMizrachi,sectionbelgeFormeautorisedunom:MizrachiPriodedexistence:19021956Histoire:LeMizrachiestuneorganisationsionistereligieusefondeen1902Vilnius.Elledonnanaissanceds1922unmouvementsyndical,HapoelHaMizrachienPalestinemandataireetaupartipolitiqueMizrachi.SonmotdordrefutdemaintenirlecaractrereligieuxdeltatdIsral.Cefutunpartiindpendantjusquen1956,datelaquelleilfusionnapourformerlePartinationalreligieux,Mafdal.Sources:I.GOLDSHLAG&L.BERNSTEIN,Mizrachi,inM.BERENBAUM&F.SKOLNIK(eds.),EncyclopaediaJudaica,2ndedition,Detroit,Gale,2007,vol.14,pp.389392.

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesdelasectionbelgeduMizrachiIntitul:ArchivesdelasectionbelgeduMizrachi.Dates:19451956Volume:5botes.Contenu:Cefondscontientunerichecorrespondance(19451948);desdocumentscomptables;desdocumentsattestantdecollectesdefonds;deslistesdemembres;descommuniqusdepresse;desfasciculesetdespamphletsdelasectionbelgedupartiMizrachi.[Ilsagitdesbotes153157]Motscls:sionisme

 • Langue:franais,yiddish.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB;bordereaudeversement.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsOfficePalestinien,sectionbelgeFormeautorisedunom:OfficePalestinienPriodedexistence:19181948Histoire:LAgenceJuivecradesOfficesPalestiniens(OP)dansdenombreuxpaysaprslaPremireGuerremondiale,sortesdeconsulatsdansladiaspora,organisantlimmigrationdeJuifsenPalestine.LepremierOPdecetypefuttabliVienneen1918.Danschaquepays,lesOPtaientdirigsparunecommissioncomposedereprsentantsdeplusieurspartissionistes,proportionnellementleurpoidsauseinduCongrssioniste.LacompositionetlesfonctionsdesOPfurentdfiniesetmodifieslorsdesCongrssionistes,notammentlorsdu12me,13meet14mecongrs(19211925).ParmilesprincipalesfonctionsdesOPpendantlentredeuxguerres,onnoteraladistributiondecertificatsdimmigration,lahakhsharah(formationagrairedesimmigrants),ladistributiondinformationsauxfutursimmigrants,laprparationdesdocumentsdevoyageouencorelorganisationdeliaisonauprsdesconsulatsbritanniques.LepluslargeOfficesetrouvaitVarsovie,ilyenavaitdanslaplupartdescapitaleseuropennes,maisaussidanscertainsportscommeTriesteetdansdesvillesgrandedensitdepopulationjuive.AprslaSecondeGuerremondiale,lesOPaidrentofficieusementlimmigrationillgaleenPalestinederfugisetdesurvivantsdelaShoah.LestatutetlesfonctionsdecesOPchangrentradicalementaprslacrationdeltatdIsralen1948.IlsfurentdnommsOfficeduDpartementimmigrationdelAgenceJuiveetfurentgrspardesmissairesdeltatdIsral,veillantpromouvoirlorganisationdelmigrationenIsraletletransportdesimmigrantsncessiteux.Sources:A.ZWERGBAUM,PalestineOffice,inM.BERENBAUM&F.SKOLNIK(eds.),EncyclopaediaJudaica,2ndedition,Detroit,Gale,2007,vol.15,p.595.

  Rfrence:BE/MJB/FondsOfficePalestinien,sectionbelgeIntitul:FondsOfficePalestinien,sectionbelge.Dates:annes19401950Volume:15botes.Contenu:CefondscontientdesdossiersindividuelsdedemandesdmigrationauprsdesbureauxdmigrationdelOfficePalestinien,onytrouvegalementdesphotographiesetdelacorrespondancedes

 • requrants.Lesquestionnairesreprennentlesdonnespersonnellesdesrequrants,lesraisonspourlesquellesilssouhaitaientimmigrer,silsavaientdesparentsenPalestine,desenfantsoudesparentsayanttdports,quellefutleuractivitsousloccupation,silsavaientdespossessionsmatriellesetsilsappartenaientunmouvementsioniste.[IlsagitdesbotesY7386b]Motscls:aliyah;migration;reconstruction;rfugis;sionismeLangue:franais,nerlandais,hbreu.Instrumentsderecherche:Inventaireprovisoire,octobre2011.Lesdemandessontclassesparordrealphabtiquedesdemandeurs.Bibliographie:D.DRATWA,Nouveauxregardssurleslistesdchangespalestiniens,inMusOn,n2,2010,pp.4487.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsUniondesDportsJuifsdeBelgiqueFormeautorisedunom:UniondesDportsJuifsdeBelgiqueAutrenom:UDJB;UniondesDportsJuifsetAyantsDroitenBelgique;UDJADBPriodedexistence:1956prsentHistoire:LUniondesDportsJuifsdeBelgique,antrieurementUniondesDportsJuifsetAyantsDroitenBelgique,futfondeen1956.SonsigefutfixBruxelles,rueduProgrs431.Elleacommeobjetdunirlesdportsjuifs,lesprisonnierspolitiquesjuifsetleursayantsdroitrsidantenBelgique,etdeconfrerunsoutienmoraletmatrielcesanciensdportsetprisonniers.Lassociationvisedfendrelesintrtsmatrielsetmorauxdesesmembresetassurerleurreprsentation.Contrairementauxprisonnierspolitiques,lesdportsraciauxjuifsnevirentgureleurstatutreconnu.LUDJBluttecontrelefascismeetlantismitisme.Elleintervintlorsdesprocslencontredecriminelsdeguerre,seportantnotammentpartiecivileauprocsdeKiel.LepremierprsidentdelUDJBfutHerschZuckerman.Lassociationfutgalementprsideds1960parMauricePioro.Depuis2000,elleestprsideparMichaEisenstorg.Actuellement,parmisesprincipalesactivits,oncomptenotammentlorganisationduplerinageannuellancienSammellagerMalines.Sources:Statuts,AnnexeauMoniteurbelge,25fvrier1956,pp.292293.

  Rfrence:BE/MJB/FondsUniondesDportsJuifsdeBelgiqueIntitul:FondsUniondesDportsJuifsdeBelgique.

 • Dates:19702010Volume:3,5m.l.,27boteset11botesdedmnagement(versement2014).Contenu:Cefondscontientunerichecorrespondance,descomptesrendusderunions,desdossiersconcernantlorganisationdeplerinagesMalinesetAuschwitz,desprocsverbauxderunions,desarchivespersonnellesdeMauricePioro,principalementliessonactivitdeprsidentdelUDJBetdecoprsidentdelaFondationMmorialNationalauxMartyrsJuifsdeBelgique(1987),descoupuresdepresse,descartonsdinvitationetdesphotographies(environ19802001).Leversement2014comprenddelacorrespondance,desphotographies,despublicationsetdumatrielpdagogique.Motscls:anciensprisonniers;politiquesmmorielles;rescapsdelaShoahInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB;aucuninstrumentpourleversement2014.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsUniondesjeunesJuifsprogressistes,sectiondeBruxellesGeautoriseerdenaam:UniondesJeunesJuifsProgressistesAnderenaam:UnionSportivedesJeunesJuifs(19441960);USJJ(19441960);UJJP(19601978).HetacroniemUJJwerdgebruiktvoorbeideincarnaties(19441978).Bestaansperiode:19441978Geschiedenis:In1944ontstondinBrusselindeschootvandeJoodsecommunistischefamilie(enmethetfiatvandeKPB)deUnionSportivedesJeunesJuifs(USJJofkortwegUJJ).HetwaseenjeugdbewegingvoorendoorJoodsejongeren,dieernadetraumatischeervaringenvandeoorlogsjarenindeeersteplaatssteunenzingevingvondenbijelkaar.DeverwanteUniondesJeunesJuifs(UJJ)uitCharleroienhetRassemblementdesJeunesJuifsLigeoisuitLuikontstondenindezelfdeperiodemaarwerdenalgauwgecentraliseerdonderdeBrusselseUSJJ.DeUSJJzelfwasgestructureerdinmeerderesecties,vernoemdnaargekende(JoodseennietJoodse)verzetsheldenenrevolutionairen.Deactiviteitenliepenanaloogmetdievaneigentijdsescoutsgroepenspel,zang(puttenduiteenrijklinksrevolutionairrepertoire),dans,algemenevormingenkampenmaarwarensteviggeworteldineenJoodsecultureletraditie.PolitiekwasdeUSJJweliswaargelieerdmaardaarom

 • nietrechtstreeksverbondenmetdeKPB,hoeweldeleidersdoorgaanswellidwarenenereenzekeredoorstromingwasvanoudledennaarlokalesectiesvandePartij.DeUSJJonderhieldeenmoeizame,ambivalenterelatiemetdeandereJoodseorganisaties,nietalleendoorhaarpolitiekradicalismemaarookhaarantizionisme.Hoeweldebewegingin1957lidwerdvandeFdrationdelaJeunessejuivedeBelgiquebleefzeaandemargestaanvanhetJoodseverenigingsleven.In1960werdhaarnaamgewijzigdinUniondesJeunesJuifsProgressistes(UJJP).Depolitiekeensocialeevolutiesbinnenderadicalelinkerzijde(KoudeOorlog,destalinisatie,maosme,trotskisme,mei68,provo,)hebbenhunsporennagelatenopdeopeenvolgendegeneratiesledenendusdeevolutievandeUJJPzelf.Vanafmiddenjaren70werdenookheelwatnietJoodsejongerenactief,enwerdhetspecifiekJoodskaraktervandeUJJPsteedsmeerinvraaggesteld.Samenmetdeteruglopendeinteresseenenthousiasmeleiddehettotdeontbindingvandejeugdbewegingin1978.Bronnen:A.LAPIOWER,Libresenfantsdughetto,Bruxelles,PointsCritiquesRuedesUsines,1989.

  Referentie:BE/MJB/ArchiefUSJJBruxellesTitel:ArchiefUSJJBruxelles.Datering:19441960Omvang:ca.0,50s.m.Inhoud:Inditkleinebestandvindenwevooreersteenreeksinternebulletins(Avenir)vandeUSJJ(jaren1950),evenalsschriftjesdienotulenvanvergaderingen,notitiesenz.bevatten.Daarnaastvermeldenwenogmappenmetfotos,o.a.van(oud)ledenvandeUSJJ.Trefwoorden:communisme;jeugdbewegingen;seculierjodendomVoorwaardenvoorderaadpleging:RaadplegingvereistdetoestemmingvandeUPJBenvandearchivarisvanhetMJB.Taal:Frans,Jiddisch.Toegangen:Geen.Beschrijvingsbeheer:GertjanDesmet

  FondsSolidaritJuiveGeautoriseerdenaam:UniondesProgressistesJuifsdeBelgiqueParallellenaam:UnievanProgressieveJodenvanBelgiAnderenaam:SolidaritJuive(19391969);Sol(19391969);UPJB(1969heden)Bestaansperiode:1939hedenGeschiedenis:SolidaritJuive(kortwegSol)werdindeherfstvan1939opgerichtdoorexledenvandeopgeheven,aandeKPBgelieerdePatronatnenComitJuifpourlEspagne,metalshoofddoelhetondersteunenvanvluchtelingenuithetDerdeRijk.

 • SolgroepeerdezowelactieveJoodsecommunistenalsfellowtravelersensympathisanten;deleidendefigurenwarennagenoegallenlidvandeKPB.SollagtijdensdeTweedeWereldoorlogaandebasisvanhetComitdeDfensedesJuifs(CDJ),opgerichtin1942.Onmiddellijknadebezettingspeeldedeorganisatie(toenSolidaritJuive,AideauxVictimesdelOppressionNaziegeheten)eenbelangrijkerolbijdeeersteopvangvanenhulpverleningaandeoverlevendenvandekampenenuitdeclandestiniteitteruggekeerdeJoden.Solorganiseerdenaastsocialeencultureleactiviteitenookvakantiekolonieso.a.indein1946aangekochteVillaJohanna(Middelkerke)eninFaulxlesTombes(regioNamen).DebandmetdePartijwasnietaltijdhartelijkmaarwerdpaseindjaren60echtdoorgeknipt.Naenkelewoeligejarenontstondin1969deUniondesProgressistesJuifsdeBelgiqueuiteenfusievandeverzwakteSolidaritJuiveendegroepContact66(opgerichtdooro.a.ledenvandeUnionSportivedesJeunesJuifsenexmonitorenvandevakantiekolonies).DeUPJBisvandaageenseculiereJoodseenprogressieveorganisatie,dieophetpolitieketerreinstrijdtvoordeverdedigingvandemocratischewaardenentegenallevormenvandiscriminatie.Zeorganiseertcultureleactiviteitenzoalslezingenendebatten.DeClubSholemAleichemstaatopenvoordevolwassenleden;eeneigenjeugdbeweging(UPJBJeunes)gingvanstartin1980.HaarverwerpingvanhetisraelocentrismeenkritischesteunaandePalestijnsezaakmaaktdatdeUPJBvaakopgespannenvoetstaatmethetbredereJoodseverenigingsleven.HetJiddisch,gesprokendoordemeerderheidvandevooroorlogseJoodsebevolking,bekleeddesindshetbegineenbelangrijkeplaatsinhetverenigingslevenvanSol/UPJB,watondermeertotuitingkwamindekranten(o.a.UnzerKamf,Solidaritet,LebnunSholem)enanderepublicatiesvanSol.OokhetUPJBmaandbladPointsCritiques(vanaf1979)bevatsteevasteenrubriekmetteksteninhetJiddisch.Bronnen:A.BOZZINI,YiddishetruejuivecommunisteBruxellesaulendemaindelaguerre(19441955),inLesCahiersdelaMmoirecontemporaineBijdragentotdeeigentijdseHerinnering,nr.8,2008,pp.193218;A.BOZZINI,Delengouementlarupture.LesJuifscommunistesBruxellesetlePCB(19441956),inLesCahiersdelaMmoirecontemporaineBijdragentotdeeigentijdseHerinnering,nr.7,20062007,pp.131158;A.LAPIOWER,Libresenfantsdughetto,Bruxelles,PointsCritiquesRuedesUsines,1989;diversepaginasophttp://www.upjb.be(laatstgeraadpleegdop1maart2013).

  Referentie:BE/MJB/ArchiefSolidaritJuiveTitel:ArchiefSolidaritJuive.Datering:ca.19441969Omvang:ca.6s.m.

 • Geschiedenisvanhetarchief:Tot2014werdongeveerdehelftvanhetarchiefbewaarddoorJosephSzyster.DeanderehelftbevondzichgrotendeelsopdezoldervanhetgebouwvandeUPJBinSintGillis.Verwerving:Detweedelenvanhetarchiefwerdenin2014aanhetJoodsMuseumgeschonken,resp.doordeUPJBendoorJosephSzyster.Inhoud:Inditbestandvindenwehoofdzakelijkreeksenterugdietypischzijnvoorverenigingsarchief.Hetgaatvooreerstomalgemenestukkenzoalsstatuten,uittrekselsuithetStaatsblad,correspondentie(intern,metandereverenigingen,metofficileinstanties),boekhoudkundigedocumenten(jaren4050),allerleiinterneteksten,enz.Hetbestandbevatdaarnaastdossiers(vb.inzakede20steverjaardagvandeopstandvanhetgettoinWarschau),documentatie(vb.overextreemrechts,jaren5060),stukkeninverbandmetdeJiddischeuitleenbibliotheekvanSol,Wenoterenverderookexemplarenvandiversepamfletten,publicatiesenbrochuresuitgegevendoordeorganisatieendieo.a.betrekkinghebbenopdezaakRosenberg,deactiviteitenenstandpuntenvanSol,ZezijnvaakinhetJiddischopgesteld.NaastactiviteitenenaanSolgelieerdeofideologischverwanteorganisatieszoalsAideauxVictimesdelOppressionNazie,MaisonduBonheur,ClubSholemAleichem,coleJuive,YASK,geefthetbestandookinformatieoververschillendevakantiekolonieso.a.inMiddelkerke(VillaJohanna),Presles(maisonBlancheNeige)enFaulxlesTombes.Wevermeldeneveneensdemappenmetfotos(jaren5060)diebetrekkinghebbenop(inter)nationalebijeenkomstenenactiviteiten,militanten,feestelijkheden,enz.Bijheelwatfotosstaannotities(vaakgeschrevendoorJosephSzyster)diedeafgebeeldepersonenidentificeren.Tenslottenoterenwedekistmet9,5en35mmfilmsdaterendvan1946.Zehebbenalsonderwerpo.a.devakantiekoloniesvanSolidaritJuive(waaronderdekolonieinPresles).Defilmswerden(doordeRTBF)gekopieerdopVHSvideocassettes;hiervanbestaaneveneenskopiesopdvd.EenkleingedeeltevanditarchiefheeftoverigensbetrekkingopContact66(deorganisatiegevormdnahetontbindenvanSolenvoordeoprichtingvandeUPJB)enopdebeginperiodevandeUPJBzelf.Trefwoorden:audiovisuelebronnen;bibliotheken;communisme;jeugdbewegingen;Jiddisch;seculierjodendom;wederopbouwVoorwaardenvoorderaadpleging:Raadplegingvereistde

 • toestemmingvandearchivarisvanhetMJB.Voorwaardenvoordereproductie:DetoestemmingvandeUPJBisvereist.Taal:Frans,Jiddisch.EendeelvandeinhetJiddischopgesteldestukkenwerdeninhetFransvertaalddoorBorisenJosephSzyster.Toegangen:Erbestaateenvoorlopige,rudimentairetoegangopgestelddoorJosephSzyster.Hetbestandwordtmomenteelherordendengenventariseerd.Bestaanenbewaarplaatsvanoriginelen:Deoriginelenvandekrantenenperiodiekendieinhetbestandaanwezigzijnalsfotokopie,wordenbewaardindeKazerneDossin.Verwantebeschrijvingseenheden:DebibliotheekJiddischeboekenvanSolidaritJuivewerdindertijdgeschonkenaanhetInstitutdtudesduJudasme(InstitutMartinBuber);zewordtvandaagbewaarddoorhetMJB.Beschrijvingsbeheer:GertjanDesmet

  2.Particuliereorganisatiesmeteensociaaldoel

  FondsAideauxpauvresFormeautorisedunom:AideauxpauvresuvreCentraleIsralitedeSecoursPriodedexistence:19261953Histoire:LuvreCentraleIsralitedeSecours(OCIS)apourbutlaideauxdiffrentesuvresisralitesdeBruxelles.Avantguerre,ellefutnotammentprsideparRobertdeBendere(18891950).MaxGottschalkyfutadministrateurde19241940,JosephMatuzewitzyassuralesfonctionsdetrsorier.PendantlaSecondeGuerremondiale,lOCISfutgresouslacoupoledelaCIB.LOCIS,parfoisdsignesouslenomdEzra,ngociesouventdirectementaveclaMilitrverwaltung,cequilaplaceencomptitionaveclesservicesdelAJB.Enjanvier1943,lOCISestplacesouslecontrleduComitlocaldeBruxellesdelAJB,toutengardantunecertaineautonomie.LuvredisposeduneCuisinepopulaire,offrantdesrepasBruxelles,SaintGillesetSchaerbeek.CeuxquinepeuventtreaidsparlAssistancepubliquepeuventyrecevoirunsecoursenespces.LOCISdistribuegalementdesvtements,proposederparerleschaussuresenplusdedisposerdunecaissedeprts.Lunedesessectionsestconsacrelaideauxenfants,lesplaantdansdesfamillesdaccueil.Elleproposegalementdesconsultationsmdicalesetdesvisitesdomicile,elledistribuedesmdicaments.SesrelationsaveclAJBsontcomplexes.

 • LOCISsouhaitesonindpendance,maisdpenddesfinancementsdelAJB.Aprsguerre,elleprteseslocauxlassociationdefaitdevenueAIVG.LOCIS,prsideparJulesPhilippson,liquidasesavoirsetvenditlimmeubletantsapropritauprofitdelaCentraleduvressocialesjuives.LOCISfutdissouteen1953.Sources:AGextraordinnairedelOCIS,13fvrier1953.RecordCenter(BE/IEJ/RecordCenter,botesLaCentrale);J.P.SCHREIBER&R.VANDOORSLAER(dir.),Lescurateursdughetto.LAssociationdesJuifsenBelgiquesousloccupationnazie,Bruxelles,d.Labor,2004.

  Rfrence:BE/MJB/FondsAideauxpauvresIntitul:FondsAideauxpauvres.Dates:19371940Volume:2botes.Contenu:Cefondscomprendunfichieralphabtiquedesbnficiaires,indiquantleurnom,prnom,adresse,lgedeleursenfants,lesobjetsreusetenquellequantit,commedesmanteaux,desdraps,chemisesetpulls.[Ilsagitdesbotes110(lettresAK)et111(lettresKZ)].Motscls:bienfaisance;trangers;rfugisInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsCaissedePrtsetdeCrditFormeautorisedunom:CaissedePrtsetdeCrditAutrenom:CPCPriodedexistence:19451994Histoire:LaCaissedePrtsetdeCrditfuttablieaulendemaindelaguerre,en1945,priodedereconstructionextrmementdifficilepourlessurvivantsetlesrescaps.LaCaissedePrtsetdeCrditfutencourageetaideparlAmericanJewishJointDistributionCommittee.Cettesocitcooprativeconsentitdesprtsetdescrditscourtetmoyentermeexclusivementsesmembres,dansdesbutsproductifs,ellesinterdisaitderecevoirdesdpts.Lesbesoinsdesesmembresvolurentaveclesannes,ilestimpensabledecomparerlesbesoinsdescommerantsetartisansausortirdelaguerreetlafindesannes1950.laubedesannes1960,lesmoyensfinanciersmobiliserncessairesaulancementduneactivitcommercialeaugmentent.LaCaisseresteuneuvreutileetdungrandintrtpoursesmembres,principalementcommerantsetartisans.En1960,laCaisseestprsideparPaulPhilippson.Lasocitfutliquideen1994.Sources:n14677.CaissedePrtsetdeCrdit,enabrg:C.P.C.,socit

 • cooprative,Bruxelles,Moniteurbelge,15novembre1945,pp.13801383;CaissedePrtsetdeCrdit,RapportlAssemblegnralestatutairedu8mars1961,Bruxelles,1961.FondsCaissedePrtsetdeCrdit(BE/MJB/FondsCaissedePrtsetdeCrdit).

  Rfrence:BE/MJB/FondsCaissedePrtsetdeCrditIntitul:FondsCaissedePrtsetdeCrdit.Dates:19462002Volume:prsde48botesdedmnagement.Contenu:Cefondscomprenddesdossiersindividuelsclasssparordrealphabtique,delacorrespondance,desrapportsduConseildAdministration,desrapportsdactivitetdespicescomptables.Motscls:bienfaisanceInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsComitisralitedesRfugisVictimesdesLoisraciales,COREFFormeautorisedunom:ComitisralitedesRfugisVictimesdesLoisracialesAutrenom:COREFPriodedexistence:19441982Histoire:LeCOREFfutcren1944BruxellesparAlexanderPhilipsborn,HansSchoemann,ErnstWertheim,AlfredWitsenhausenetErichGompertz.CetteorganisationavaitcommeobjectifinitialdereprsenterlesintrtsdetouslesrfugispolitiquesenBelgique.lademandeduComitdeDfensedesJuifs(CDJ),sonactionvisaplusspcifiquementlesrfugisjuifsdorigineallemandeetautrichienne.Lassociationcomptaprsde2000membresentre1945et1957.uvresociale,leCOREFoffritdesdonsetdesprts,elleproposalesservicesduneassistantesocialeainsiquedessjoursenpensionlacte.Sonprincipalrletaitlareprsentationdesvictimesdurgimenazilorsdesprocsenrparation.Lenombredesesmembresdiminuafortementpourserduiremoinsdunecentainelafindesannes1950.Sources:J.MLSOVACHMELIKOVA,Lexpriencedunrfugimarquepourtoutelavie.TroisfondsdarchivesduMuseJuifdeBelgique,inMusOn,1,avril2009,Bruxelles,pp.5867.

  Rfrence:BE/MJB/COREFIntitul:FondsCOREF.

 • Dates:19331990Volume:20botes.Contenu:CefondscomprenddesdossiersconcernantlacrationetlorganisationduCOREF;desdossierspersonnelsdHansSchoemann;desdossiersconcernantlesmembresduCOREFetlesbnficiairesdesaidesoctroyes;desdocumentscomptables;despicesrelativeslaCentraleduvressocialesjuivesBruxelles;delacorrespondanceavecdiversesassociationscommeleLeoBaeckCharitableTrustofLondon;etdesdossiersconcernantlesrparations[Ilsagitdesbotes111,45,46,48,4957]Motscls:bienfaisance;indemnisation;reconstruction;rfugisLangue:franais,allemand.Caractristiquesmatriellesetcontraintestechniques:Lefondsestencoursdedigitalisation.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB;inventaireencoursralisparJ.MlsovaChmelikova;ilexistegalementunfichierthmatiqueetnominatif(2004).Existenceetlieudeconservationdecopies:UnecopienumriquedecefondsestconserveauMJBetlaKazerneDossin.Bibliographie:C.MASSANGE,ErichGompertz.Historiquedunexil,inLesCahiersdelaMmoirecontemporaineBijdragentotdeeigentijdseHerinnering,n8,2008,pp.219231.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsdesPrtsdtudesFormeautorisedunom:FondsdesPrtsdtudesPriodedexistence:1961ca.1985?Histoire:LasblFondsdePrtsdtudes(FPE)apourobjetdoctroyerdesprtsetdesboursesdestudiantsjuifsmritantsnayantpaslesressourcesncessairespourentameroupoursuivredestudessuprieures.Elleviseparticulirementlestudiantsprometteursquinecorrespondentpasauxcritresrequispourobtenirdautresbourses.Chaquedemandeetdcisionserapriseindividuellement,concernantlesconditionsdattribution,lemontantattribuetlesmodalitsderemboursement.Lassociationpeutparailleurssoutenirlarechercheetlestudesausenslarge.Ellepeutaccepterlesdonsetlegs,participerdautresfondationsetinstitutsvousdesobjectifssemblables.CrelinitiativedeMaxGottschalk,prsidentfondateurdelaCentraleduvressocialesjuives,lassociationfut

 • initialementprsideparAlexisGoldschmidt,avantdtredirigeparGeorgesSchnek.EllefutaffilielaCentraleduvressocialejuives.LeFPEtravailleencollaborationavecleServiceSocialJuifetlaSocitdeBienfaisanceisralitespharaditedeBelgique.sacration,lesprincipauxbnficiairesfurentdesJuifsdEuropecentraleetorientale.Quelquesannesplustard,cefutautourdestudiantsjuifsdoriginenordafricaine.Sources:FondsdesPrtsdtudes,Bruxelles.Statuts,AnnexeauMoniteurbelge,13dcembre1962,pp.19111912.Fondsdesprtsdtudes(BE/MJB/Fondsdesprtsdtudes).

  Rfrence:BE/MJB/FondsdesprtsdtudesIntitul:Fondsdesprtsdtudes.Dates:19701985Volume:5botes.Modalitsdentre:CefondsfutversparG.SchnekauMJBen2006.Contenu:Cefondscontientlalistedesdemandesdeprtsacceptesetrefuses(annesacadmiques1970197119821983),undossierrelatifauremboursementdesprtscontracts(19701981),undossierrelatiflacrationdelaFondationuniversitairejuivedespcialisation(19801982),etdesdossiersindividuelsdedemandesdeprtsdtudes,classsparordrealphabtiquedesrequrants(19701985).Motscls:bienfaisance;tudiants;universitsInstrumentsderecherche:Bordereaudeversement.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsInternationalRescueCommittee,sectionBelge,IRCFormeautorisedunom:InternationalRescueCommittee,sectionbelgePriodedexistence:19461966Histoire:LInternationalRescueCommittee(IRC)estissudelafusionentrelInternationalReliefAssociationfondesursuggestiondAlbertEinsteinpoursoutenirlesrfugisallemands,italiensetespagnolsds1933,etdelEmergencyRescueCommittee,cren1940poursecourirlesrfugisvictimesdurgimedeVichyenFrance.tablieNewYorken1942,ellevoitsedvelopperdesbrancheslocales,dontuneenBelgiqueds1946.CellecifutdirigeparHansSchoemannjusqusadmissionen1959.LebureaudeBruxellesrpondaitsurtoutauxdemandesderfugisissusdepayscommunistescommelaHongrie,laPologne,la

 • Tchcoslovaquie,laYougoslavie,lUnionsovitique,leRoumanie,laBulgarie,lAlbanieetCuba.Ilsagissaitdaidertouslesrfugis,indpendammentdeleurreligionoudeleurorigineethnique.LabranchebelgedelIRCsoutenaitlmigrationdecesrfugis.Enfin,denombreusesboursesdtudesfurentgalementoctroyes,notammentauxtudiantshongrois,arrivsmassivementsuiteausoulvementde1956.Labranchebelgefermaen1964maispoursuivitsonactivitenfaveurdesrfugispendantencoredeuxannes.Sources:J.MLSOVACHMELIKOVA,Lexpriencedunrfugimarquepourtoutelavie.TroisfondsdarchivesduMuseJuifdeBelgique,inMusOn,n1,avril2009,pp.5867.

  Rfrence:BE/MJB/IRCIntitul:IRC.Dates:19461966Volume:32botes.Contenu:Cefondscontient211dossiersindividuelsclasssparordrealphabtiquedesnomsdefamille.Ilsagitprincipalementdedemandesdesoutienfinancier,dedemandesdaidesenvuedelmigration,decorrespondance,dedemandesdenaturalisation,dedemandesenvuedobtentiondeboursesdtudes,onnoteraaussidesPVetdesnotesdesrunionsduComitdelIRC,denombreuxrapportsetdesarticlesdepresse.Cesdossiersindividuelsneconcernentpasuniquementdespersonnesdoriginejuive.OnnoteragalementlesousfondsPhilantrophicfund,comprenant27dossiersindividuels,ilsagitprincipalementdepersonnesdoriginejuive.[Ilsagitdesbotes1544et47]Motscls:bienfaisance;tudiants;migration;naturalisation;rfugisInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB;inventaireencours,parJ.MlsovaChmelikova.Existenceetlieudeconservationdecopies:UnecopienumriqueestconsultableauMJBetlaKazerneDossin.Responsabilit:PascaleFalek

  ArchivesdelAideauxIsralitesVictimesdelaGuerre,AIVGFormeautorisedunom:ServiceSocialJuifAutrenom:SSJ;AideauxIsralitesVictimesdelaGuerre(AIVG)(19441961)Priodedexistence:1944prsent

 • Histoire:LAIVGfutcredanslebutdaiderlesJuifsvictimesdelaguerre,notammentceuxquifurentdportsouspolis,etdefaciliterleurradaptationdanslaviesocialeetconomique.SesstatutsfurentpublisauMoniteurbelgeenoctobre1944.CetteassociationtentederpondreladtresseetlurgencedesbesoinsdessurvivantsetrescapsdelaShoah.PlusieursservicessontintgrslAIVG:leServiceRecherchesetRapatriement,leServiceEnfance,leshomespourenfants,leservicejuridique,leservicemdical,leservicesocial,lofficedutravailetlaPetitecaissedeprts.LAIVGcollectedesinformations,soccupedessurvivantsdescamps,depersonnesquivivaientenBelgiqueavantguerre,maisaussidestransitairespassantparnotrepays.Elleleurapporteunepremireaideenbiensetenargent,uneaideaulogement,autravail,etdesprtspouracqurirdumatrieletlancersonactivitprofessionnelle.Ellecontribuelareconstructionetlarinsertiondesrescapsdescamps,elleleurproposeaussiunsoutienjuridiquedansleursdmarchesenvuedtreddommagspourspoliation,pourfairevaloiretentendreleursdroitslindemnisation.ElleseconsacretoutparticulirementaiderlespersonnesgesetlesenfantsdontlesfamillesontpripendantlaShoah.Cestainsiquelleveilleralencadrementdecesenfantsdansunedizainedehomesdsavril1945.ElledirigeraleHomedeLinkebeek,leHomedAuderghem,leHomedesPoussins,puisleHomedesAiglons,leHomedesHirondelles,leHomedeLasne,leHomedeProfondsart,leHomeMiravalle,leHomedeRonquireset,enfin,en1955,ellenesoccuperaplusqueduHomedeRhodeSaintGense.sesdbuts,lAIVGestfinanceparlAmericanJewishJointDistributionCommittee(Joint).Financementquidiminuerapoursteindreen1972,carlesuccesseurdelAIVG,leSSJ,bnficiaitalorsdesubventionsdespouvoirspublicsbelges.Eneffet,aprsavoirfaitfaceauxbesoinsurgentsdelimmdiataprsguerre,laideapporteparlAIVGvolueetsadaptelasituationdesJuifsdeBelgique.Ellerpondprincipalementauxbesoinsdespersonnesges,desmalades,despersonnesncessitantuneaidesocialeoupsychologique.Cettevolutionsetraduitparunchangementdenom,lAIVGdevientleServiceSocialJuif(SSJ)enmars1961.Lesservicesproposssadaptentgalement.OnyouvreunCentreMdicoPsychologiqueen1962etunClubAmitidestinauxpersonnesges.Actuellement,leSSJseconsacreauxsurvivantsdelaShoahetauxpersonnesendifficult.Cetteinstitutionregroupeplusieursservices:leClubAmitipourlespersonnesges;leCentredActionSocialeGlobale(CASG)quiregroupedesassistantssociaux,adveloppunecolededevoirs,ungroupedesensibilisationaugnocidedesTutsis;uncafdestinlacommunautrussophone;etleCentreMdicoPsychologique(CMP)quiorganisedesconsultationspsychologiquesetlogopdiquesetdespermanencessociales.LeSSJpublieun

 • mensuelintitulCarrefour.Sources:D.DRATWA,LibrationetReconstruction.LaviejuiveenBelgiqueaprslaShoah,CataloguedelExposition18/08/1994,Bruxelles,MuseJuifdeBelgique,1994;C.MASSANGE,LesarchivesdelAideauxIsralitesVictimesdelaGuerreconservesauServiceSocialJuif(19441960),Bruxelles,FondationdelaMmoireContemporaine,2006;C.MASSANGE,Btirlelendemain.LAideauxIsralitesVictimesdelaGuerreetleServiceSocialJuifde1944nosjours,Bruxelles,DidierDevillez,2002.

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesdelAIVGIntitul:ArchivesdelAideauxIsralitesVictimesdelaGuerre.Dates:19461948Volume:1bote.Contenu:CefondscontientdelacorrespondanceetdesprocsverbauxderunionsdelAIVG(19461948)[Ilsagitdelabote162]Motscls:bienfaisance;indemnisation;reconstruction;rescapsdelaShoahConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsUnitedRestitutionOrganisation,URO(sectionbelge)Formeautorisedunom:UnitedRestitutionOrganisationPriodedexistence:1948prsentHistoire:LUnitedRestitutionOrganisation(URO)futfondeLondresen1948afindaiderlesvictimesdurgimenazidansleursdmarchesenvuedobtenirdescompensationsetlarestitutiondesbiensspolis.Diffrentsbureauxfurentmisenplace,compossdexpertsetdavocatsenAllemagne,enAutricheetdanslespaysolesdemandeurstrouvrentrefuge.LebureauprincipaldelUROsetrouvaitFrancfortsurleMain,diffrentsbureauxfurentcrsdansdiverspays.Unesectionbelgefutmiseenplaceen1954grceladterminationdAlexanderPhilipsborn,seslocauxfurentsitusau55rueduCongrsBruxelles.Cettesectionfermasesportesen1959suiteaudpartdePhilipsbornpourleRoyaumeUni.Sources:J.MLSOVACHMELIKOVA,Lexpriencedunrfugimarquepourtoutelavie.TroisfondsdarchivesduMuseJuifdeBelgique,MusOn,n1,avril2009,pp.5867.

 • Rfrence:BE/MJB/UROIntitul:FondsURO.Dates:19101959Volume:5botes.Historiquedelaconservation:LesarchivesdelUROfurenttransfresauCOREFaprslafermeturedelofficebelgeen1959.Contenu:Ilsagitdedocumentsconcernant72casdeddommagementsindividuelstraitsdirectementparPhilipsborn,ainsiquededocumentsducabinetdavocat.Onytrouvesurtoutdelacorrespondance,desdemandesdepayementetderparationsetdesdemandesdereconnaissanceenqualitderfugis.[Ilsagitdesbotes1214]Motscls:indemnisation;rescapsdelaShoah;rfugisInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Existenceetlieudeconservationdecopies:UnecopienumriquedecefondsestconserveauMJBetlaKazerneDossin.Responsabilit:PascaleFalek

  3.Particuliereorganisatiesmeteeneducatief,cultureel

  ofrecreatiefdoel

  FondsLesAmisbelgesdelUniversitdeBenGourionGeautoriseerdenaam:LesAmisbelgesdelUniversitdeBenGourionAnderenaam:ABUBGBestaansperiode:?hedenGeschiedenis:DeverenigingLesAmisbelgesdelUniversitdeBenGourionwaseenorganisatiediestreefdenaarvriendschappelijkebetrekkingen,ondersteuningvanensamenwerkingmetdehuidigeBenGurionUniversityoftheNegevinBeerShevainIsral.VandaagbestaatnogeenAssociationdesAmisbelgesdeBGU.Bronnen:LesamisfrancophonesdeBGU,ophttp://www.amisbgu.org/lesassociationsdamisfrancophones/(laatstgeraadpleegdop5november2014).

  Rfrence:BE/MJB/FondsLesAmisbelgesdelUniversitdeBenGourionIntitul:FondsLesAmisbelgesdelUniversitdeBenGourion.

 • Dates:annes1980Volume:12botesdedmnagement.Contenu:Cefondscomprenddesaffiches,desdocumentscomptables,desrapportsdactivits,desbrochures,delacorrespondance,deslistesdesdonsetdesdonateursetdesphotographies.Motscls:scientifiques;universitsInstrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsAssociationMdicaleIsralienneWorldFellowship,sectionbelgeFormeautorisedunom:IsraeliMedicalAssociationWorldFellowshipBelgiumNomparallle:AssociationMdicaleIsraliennedeBelgiqueAutrenom:IMAWFBelgium,IMAWorldFelloshipBelgiumPriodedexistence:1912prsentHistoire:LAssociationMdicaleIsralienneWorldFellowshipestlabrancheinternationaledelAssociationMdicaleIsralienne(IMA)atcreen1912Jaffaau1erCongrsdelHebrewMedicalAssociationcommerelaisentreIsraeletlesdiffrentesassociationsmdicalesjuivesendiaspora.Aujourdhui,elleencouragelacrationdelienssociaux,acadmiques,cliniquesetprofessionnelsentrelesmdecins,lesscientifiquesetlestudiantstraverslemondeensoutenantlasolidaritavecIsral.LemdecinpdiatreWillyLipschutzenfutlesecrtaireds1981,puisleprsidentde19912015.Sources:EntretiendeWillyLipschutzsurRadioJudaca2015(BE/MJB/FondsIMAWF);SiteofficieldelIMAWFBelgium:https://imawfbelgium.wordpress.cometdelIMA:/https://www.ima.org.il/ENG/ViewContent.aspx?CategoryId=11039

  Rfrence:BE/MJB/FondsIMAWFIntitul:FondsIMAWFModalitsdentreDondeWillyLipschutz,2017.Dates:19812015.Volume:2cartonsdedmnagementsContenu:CefondscomprenddelacorrespondanceaveclIMA,unfacturier(19841997),deslistingsdemdecin,desformulairesdemembres,desbrochuresetdenombreusespublicationsmdicales(IMANewsletter19912000,IMAJ,cartasmedicas).Notonsaussidesdossiersinformatiquesdiversetducourriernumrique.

 • Instrumentsderecherche:Aucun.Motscls:association,IsralLangue:franais,nerlandais,anglais.Responsabilit:SophieCollette

  FondsCentreCommunautaireLacJuif,CCLJFormeautorisedunom:CentreCommunautaireLacJuifDavidSusskindAutrenom:CercleCultureletSportifJuif(19591966);CentreCommunautaireLacJuif(19662012);CCSJ;CCLJPriodedexistence:1959prsentHistoire:LeCercleCultureletSportifJuif(CCSJ)futcrBruxellesen1959parunepoignedejeunesnepouvantsesatisfairedunjudasmereconnuessentiellementsurleplanreligieux,desjeunesanciennementmembresdelUnionSportivedesJeunesJuifs(USJJ).LeCCSJavaitpourambitionduvrerenfaveurdetoutelacommunautjuivepournepaslaisserleConsistoirecontinuerreprsentertouslesJuifsdeBelgique(Regards,30septembre1966).LeCCSJlanasarevue,Regards,en1965.En1966,leCCSJdevintleCentreCommunautaireLacJuif(CCLJ).LeCCSJCCLJsimpliquaactivementdanslecombatdelapaixauProcheOrient.IlfutlapointedetouteslesmanifestationsorganisespoursoutenirltatdIsralen1967.Dautresluttesfurentmenes,commecellepourlesJuifsdURSSdanslesannes1970et1976etcontreleCarmeldAuschwitzen1984.LesdirigeantsduCCLJfurentlavantplandelorganisationdelapremireConfrenceMondialeenfaveurdesJuifsdURSS.LeCCLJinitiadesmanifestationspolitiquesetdestentativesderapprochementetdedialogueentrePalestiniensetIsraliens,commeGivePeaceaChanceen1988.Cecentreseveutpluralisteetaucentregauche.DavidSusskind,linitiativeduCCSJCCLJ,enfutleprsidentjusquen1975etrestajusqulaubedu21mesiclelundesprincipauxleaders.Diffrentesorganisations,notammentdejeunesses,selirentaucentrecommunautairedssesdbuts.CefutlecasdelaColonieAmitifondeen1967,delaJeunesseJuiveLaque(JJL)en1963.En1985,lacrcheRachelKempNitzanimvitlejour.En1987,futlancleprogrammedelAnneduJudasmepourlesBneMitzva.Eten1989,cesontlesAmisbelgesdeShalomArchavquiserallientauCCLJ.LeCCLJestactuellementlecentrecommunautairejuifleplusdynamiqueetfrquentdeBruxelles.Lesactivitsproposesysontnombreuses,visanttouslesgroupesdge.En2012,sadnominationatmodifieenCentreCommunautaireLacJuifDavidSusskind,en

 • lhonneurdeceluiquienfutlongtempsleprsident.Sources:A.LAPIOWER,Libresenfantsdughetto,Bruxelles,PointsCritiquesRuedesUsines,1989,p.233;plusieurspagessurhttp://www.cclj.be(dernireconsultationle25juin2014).

  Rfrence:BE/MJB/CCLJIntitul:FondsCentreCommunautaireLacJuif(CCLJ).Dates:19581981Volume:2botes.Modalitsdentre:CespicesfurentversesparMmeSimoneWeinbergerSusskinden1987.Contenu:CefondscomprenddelacorrespondancemanantduCCSJCCLJ,desdocumentscomptables,destracts,desprogrammesdactivits,descommuniqusdepresse,desdossiersconcernantlesJuifsdePologne(19681969),leVietnam(1968),lattentatsurunvolElAl(1969)etlamanifestationpourlesJuifsdIrak(1969).[Ilsagitdesbotes198et199]Motscls:judasmelac;terrorismeInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB;bordereaudeversement.Sourcescomplmentaires:VoiraussilefondsArchivesduCCLJ(BE/IEJ/ArchivesduCCLJ);ilsagitdedocumentsconcernantleCCLJ(ilnenestdoncpasleproducteur).Responsabilit:PascaleFalek

  FondsDarkenouFormeautorisedunom:DarkenouPriodedexistence:19571968?Histoire:Darkenou,littralementNotrechemin,estunmouvementdejeunessesionisteeuropenaffililaConfdrationmondialedesSionistesgnrauxetlaFdrationdelaJeunessejuivedeBelgique(FJJB).DarkenoufutcrBruxellesen1957pardesanciensdelHanoarHatzioni.Lassociationestconstituesousformedasbl.Audbutdesannes1960,Darkenouavaitsonsigeau26aruedelvque,ellefutprsideparSamToporpuisparAlbertPerel.En1967,sonsigesocialesttabliau67rueduLombard,etsonsigeadministratifau29boulevardduMidi.Elleavaitpourbutstatutairedeluttercontrelassimilation.ElletaitportesurIsraletlesionisme.Ellevoulaitsensibiliserlajeunessejuiveaujudasmeetlaformerdevenirlesleadersdelacommunaut.Surbasedunnoyaudunedizainedemembres

 • fondateurs,lorganisationcomptaen19651967prsdunecentainedemembres.Darkenouproposaitdiversesactivits,notammentculturelles,commelorganisationdeconfrences,duncinclub,descoursdhbreu,desactivitssociales,desactivitssportivesdontdesjeuxdeballons,delanatationet,enfindesactivitsdetypepatriotiqueetmmorielles,eninvitantparticiperauxcommmorationslaKazerneDossin.Darkenoupubliaitunhebdomadairedemanireirrgulire.En1967,leprsidentdelassociationfutM.PereletleVicePrsidentMichaEisenstorg.Lassociationcomptaitgalementuntrsorier,uneattacheculturelle,desorganisateurs,desanimateursetunepersonnepourlintendance.Sources:PicesliesDarkenoudontlequestionnairedEnqutessociologiquessurlastructureetlesactivitsdesassociationsjuiveseffectuesparleCNHEJetsurleursprrogativesenmatiredisciplinaire,effectuesparleCentredHistoireetdEthnologieJuridiquesdelInstitutdeSociologie,1968.RecordCenter(BE/IEJ/RecordCenter,Mouvementsdejeunesse);FondsDarkenou(BE/MJB/FondsDarkenou).

  Rfrence:BE/MJB/FondsDarkenouIntitul:FondsDarkenou.Dates:19521968Volume:2botes.Contenu:Cefondscomprendnotammentdelacorrespondance,desnotes,desimprims,desrevues,despublicationsetdestractsdumouvementdejeunesseDarkenou.[Ilsagitdesbotes232et233]Motscls:mouvementdejeunesse;sionismeConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsclaireursisralitesdeBelgiqueFormeautorisedunom:claireursisralitesdeBelgiquePriodedexistence:19882001Histoire:LesclaireursisralitesdeBelgiquetaientuneunitscoutedeconfessionjuive,fondeen1988parAlbertFressel.Entre1988et2001,lesclaireusesetclaireursisralitesdeBelgique,regroupsauseindela323eUnitJosephWybrandelaFdrationdesScoutsetGuidesPluralistesdeBelgique,menrentuneactionducativeauseindelajeunessejuive.Ilsavaientpourbutdeformerdejeunesjuifssoucieuxdeleurauthenticit,conscientsdeleurjudasmeetdeleurrledanslacit.

 • Lunitrassemblaitdesjeunesdetoutlepaysauseindediversessections,enfantsde811puisde1116puis16ansetplus.En1997,sadnominationavaittmodifieen28eUnitdesScoutsmarinsCapau130.Sources:FondsclaireursisralitesdeBelgique(BE/MJB/FondsclaireursisralitesdeBelgique);A.CHERTON,Don.LesarchivesdedeuxunitsscoutesjuivesdeBelgiquede19882001/Schenking.DearchievenvantweejoodsescoutsgroepeninBelgitussen1988en2001,inBulletintrimestrielduMJB,vol.24,n2,avriljuin2013,pp.911.

  Rfrence:BE/MJB/FondsclaireursisralitesdeBelgiqueIntitul:FondsclaireursisralitesdeBelgique.Dates:19881992Volume:5botesContenu:Cefondscontientprincipalementdesphotographiesdesactivitsdesclaireurs.Onnoteraaussideslistesdemembres,descarnetsdecamp,desdocumentsrelatifsauxactivits,auxjeuxetdespublications.Motscls:enfants;mouvementsdejeunesseInstrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsFondationWeizmann,sectionbelgeFormeautorisedunom:FondationWeizmann.bepourlascienceAutrenom:FondationWeizmann,comitbelgePriodedexistence:1973prsentHistoire:LeComitbelgedelaFondationWeizmannfutcren1973.GeorgesSchnekyexeralafonctiondesecrtairegnralde19731979.LouisCulerluisuccdajusquen1999,puiscefutautourdeMarcvanMontaguejusquen2006.LaprsidenceestactuellementassureparlavocatMischaelModrikamen.LaFondationchangeadenomen2006pourdevenirlaFondationWeizmann.bepourlascience.Elleencouragelarecherchescientifique,envoiedesjeunesde1718anspasserunmoisdecoursintensifdesciencesappliquesRehovot(Isral),afindelesprparerunecarrirescientifique.ElleorganisedessminairesettentesurtoutdesoutenirlInstitutWeizmannenIsral,notammentpardescollectesdefonds.Sources:FondationWeizmann.bepourlasciencesurhttp://wiswander.weizmann.ac.il/fondationweizmannbepourlascience(dernireconsultationle25juin2014).

 • Rfrence:BE/MJB/FondsFondationWeizmannIntitul:FondsFondationWeizmann.Dates:19521995Volume:8botesdedmnagement.Contenu:Cefondscontientdelacorrespondance,desdocumentscomptables,desdossiersconcernantleslauratspourlescoursdt,desdocumentsproduitsparlaFdrationsionistedeBelgique,dontdesprocsverbauxderunionsetdelacorrespondance.Motscls:tudiants;scientifiquesLangue:franais,hbreu.Instrumentsderecherche:Bordereaudeversement.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsduFoyerisralitedeCharleroiFormeautorisedunom:FoyerisralitedeCharleroiPriodedexistence:1959?Histoire:LeFoyerisralitedeCharleroifutcrendcembre1959linitiativedunevingtainedejeunesgsde1840ans.CesjeuneslirentuncomitprovisoirechargdecoordonnerlespremiresactivitsduFoyerafindedonnerunevritableimpulsionlassociation.LepubliccibleduFoyertaitenprioritlesjeunesJuifsdeCharleroietdelargion.LeFoyersouhaitant,enlesrassemblantetmobilisant,luttercontreleurpotentielleassimilation.LesstatutsduFoyerisralitedeCharleroifurentpublisauMoniteurbelge.LeFoyersinstalladansunemaisonloueetinaugureenjuin1960.Denombreusesconfrencesyfurentorganises,ainsiquediversesactivitsculturelles,dontdesbalsetdesmanifestationsartistiquesvaries.Sources:ArchivesduFoyerisralitedeCharleroi(BE/MJB/ArchivesduFoyerisralitedeCharleroi).

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesduFoyerisralitedeCharleroiIntitul:ArchivesduFoyerisralitedeCharleroi.Dates:19601974Volume:1bote.Contenu:CefondscomprendlesPVdesrunionsduCAduFoyerisralitedeCharleroi,desprogrammes,descirculaires,desquestionnairesenvoysparleFoyer,delacorrespondanceetundossierrelatifsoninauguration.OnnoteragalementdesdocumentscomptablesappartenantlaCommunautisralitedeCharleroi(19711974).[Ilsagitdelabote120]

 • Motscls:communautsreligieusesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsMmorialNationaldesMartyrsJuifsdeBelgiqueFormeautorisedunom:MmorialNationaldesMartyrsJuifsdeBelgiqueNomparallle:NationaalGedenktekenderJoodseMartelarenvanBelgiPriodedexistence:ca.1960prsentHistoire:LinitiativedrigerunmmoriallammoiredesmartyrsjuifsdeBelgiquemanaitprincipalementdeMauricePioroetdeDavidSusskind.Lesfondsncessaireslafondationdumonumentayanttrassembls,lemonumentfutralisparlarchitectebelgeAndrGodart.SitusquaredesMartyrsjuifs,langledesruesmileCarpentieretdelaruedesGoujons,Anderlecht,leMmorialfutinaugurle19avril1970.Lemonumentfutclassen2003etunprojetdernovationenprofondeurestencourssousladirectiondelarchitecteIsidoreZielonka.LaFondationMmorialestprsideparClaudeMarinower,quiremplaceJosephKomkommer.Ctfrancophone,MauricePioroprsidaetfutlonguementlachevilleouvriredecetteFondation.MichaEisenstorgyoccupeprsentlafonctiondetrsorier.Sources:G.KAMPS,RnovationduMmorial:lacldelasurvie?,inRegards,1ernovembre2011;ConfrencedIsidoreZielonka,CCLJ,31mai2012.

  Rfrence:BE/MJB/FondsMmorialNationaldesMartyrsJuifsdeBelgiqueIntitul:FondsMmorialNationaldesMartyrsJuifsdeBelgique.Dates:19681987Volume:3botes.Modalitsdentre:Lespicesfurentversesenmars2012.Contenu:CefondscontientlesplansetlesarchivesdelarchitecteAndrGodart,tablislorsdelaconstructionduMmorial.Ontrouveraaussidelacorrespondance,desdocumentscomptablesetlesmaquettesdesprojetsproposs.Motscls:architecture;politiquesmmoriellesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

 • FondsduMuseJuifdeBelgiqueFormeautorisedunom:MuseJuifdeBelgiqueNomparallle:JoodsMuseumvanBelgiAutrenom:MJB;JMBPriodedexistence:1981prsentHistoire:LeprojetdtablirunmusejuifenBelgiquenaquitlafindesannes1970,danslecadredescentcinquanteansdelaBelgique.UngroupeliauConsistoire,prsidparlebaronJeanBloch,futlinitiativeduneexpositionprsentant150ansdejudasmebelge.Lesuccsdeladiteexpositionmenasesorganisateurscrerunmusedartetdhistoiredujudasmebelge.LassociationProMuseoJudaicocreen1981avaitcommeobjectifpremierdeprserveretvaloriserlepatrimoinesociocultureldelacommunautjuivedeBelgiqueetlacollectedestmoignagesdesonpass.Unequipedechercheurssinstallaen1989au74delavenuedeStalingrad,audessusdelasynagogueBethIsral.Elleprsentaunetrentainedexpositionstemporairesenparallledelexpositionpermanente.En1999,ltatbelgeconcdaauMusejuifunensembledebtimentsprsduSablon.LeMuseJuifdeBelgiquestabliten2005au21ruedesMinimesdansunspacieuxbtimentenpleincoeurduquartierhistoriquedelacapitale.LeMJBpubliedepuis2009unerevuedartetdhistoireintituleMusOn,afindevaloriseretfairedcouvriraupubliclargeetspcialislescollectionsdumuse.Unbulletintrimestrielestgalementpubliplusieursmilliersdexemplaires,annonantlesactivitspassesetfutures,prsentantlesacquisitionsetengagementsdumuse.LemusefutsuccessivementprsidparFreddyEstenne,MarcGoldberg,GeorgesSchneketPhilippeBlondin.Silesprincipalesactivitsdumusesconsistentprsenterunlargepubliclartetlaculturejuiveetsonapportetrelationsaveclasocitenvironnante,traversuneexpositionpermanenteetdenombreusesexpositionstemporaires,lemusesestgalementengagdansdautreschantiers.OnnoteranotammentsonimplicationpourlorganisationdelaJourneEuropennedelaCultureJuive,depuis2000;sacollaborationaveclassociationAktionShnezeichenFriedensdiensteenvoyantdesjeunesvolontairesrnoverdesspulturesjuives;ladynamiquecreautourduCercledeGnalogieJuivedeBelgique.Lemuseorganiseparailleursdesconfrencesmensuelles,denombreusesvisitesguides,etdiversesactivitspdagogiques.Le24mai2014,leMuseJuifdeBelgiqueatlacibledunattentatterroristedanslequelquatrevictimesontperdulavie:uncoupledetouristesisraliens(EmmanueletMyriamRiva),unebnvolefranaise(DominiqueSabrier)etunemploybelgedumuse(AlexandreStrens).Lemusearouvertsesportesle

 • 14septembre2014.Sources:Plusieurspagessurhttp://www.new.mjbjmb.org/(dernireconsultationle27janvier2015);D.DRATWA,lementspourservirlhistoireduMuseJuifdeBelgique.MmoirespourunlieudeMmoire,inMusOn,n1,2009,pp.1427.

  FondsArchivesadministrativesduMJB

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesadministrativesduMJBIntitul:ArchivesadministrativesduMJB.Dates:19802008Volume:14m.l.Contenu:Cefondscomprenddelacorrespondance,desdocumentscomptables,desdossiersrelatifsauxdiversesexpositions,desprocsverbauxderunions.[IlsagitdesbotesexMM30et31;exMM8088;exMM91;Y64et65;Y182186].Onnoteragalementdenombreuxclasseurssetrouvantlacavecontenantdesfacturesdentresetdesorties,desdocumentsfinanciersetcomptables,despicesrelativeslagestiondupersonneletdescarnetsdeprsence(19942008).Motscls:musesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsActivitsduMJB

  Rfrence:BE/MJB/FondsactivitsduMJBIntitul:FondsactivitsduMJB.Dates:1987prsentVolume:24botes.Contenu:CefondscontientdespicesrelativesauxmultiplesexpositionsorganisesparleMJB,commelexpositiondeKnokke,lesJuifsdAutriche,les150ansdeJudasmeenBelgique,lexpositionIdelIanchelevici,CharlesSzymkowicz,RobertCapa,lesJuifsduMaroc,MauriceFrydman.OnytrouveaussidespublicationsduMuse,lesjournauxetrevues.Onnoteragalementdescoupuresdepresse,desbrochuresetdelacorrespondancedesconservateursduMJB.Motscls:art;artsvisuels;muses;peinture;sculptureConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

 • FondsVaria

  Rfrence:BE/MJB/VariaIntitul:Varia.Dates:19me20mesiclesVolume:26botes.Contenu:Cettecollectionrassembletoutessortesdedocumentsproduitspardiffrentsproducteursdiversespriodes,conservsauMJB.Leprsentrelevenreprendlessentielboteparbote.OnnoteranotammentdesformulairesdinscriptiondeslvesdelcolecomplmentairejuivedeBruxelles(19411942),despicesconcernantlaideetlmigrationdenfantsjuifspendantlaSecondeGuerremondiale,desProcsVerbauxduConsistoire(19391940)[bote71];desinvitations,diversprogrammesdesynagoguesetdescommunautsisralitesdeBruxelles,Maal,deWaterloo[bote73];undiscoursdeMaxGottschalk(1938),despicesrelativesdesmariagesblancs(1924)[bote108];descopiesdedocumentsrelatifsplusieurscommunautsisralitesdontNamur,Lenglentier,CureghemetSeraing[bote112A];lesArchivesRyvkaCohenetSarahPassy,IrneGomberg,RobertJivotovskycontientprincipalementdesdocumentsdidentitetdesphotographies,onnoteranotammentdescertificatsdemploietdenationalitdurabbinMayerPassy,sacartedemembredelUnioneuropennedesJuifsturcs;uneautorisationdevoyageetunecartedemembredelassociationdesanciensdtenusdelaKazerneDossin,ayantappartenuDavidCohen,marchandambulantnConstantinopleen1893;unecartedemembredelammeassociationayantappartenulpousedeD.Cohen,SarahPassyneConstantinopleen1905;desphotographiesdIrneGomberg,desdocumentsdidentitetdautresdocumentslaconcernant,commesesbulletinsscolaires(19261930),desdocumentsrelatifssondpartdUnionsovitique(1921);undossierrelatifaupoteRobertJivotovsky,nSaintPtersbourgen1893,arrtenBelgiqueen1943[bote114];desarchivesprivesdeMoschkoStarodoub,comprenantsoncertificatdenaissance(1879Berdichev),sondiplmedaidepharmacien,lediplmedugymnasiumdlisabethStarodoub(1917),desattestationsdersidenceetdesdocumentslisleursdossiersdedemandesdenaturalisation,desdocumentspersonnelsdeChamBarabasch,pouxd.Starodoub,dontsonpasseportNansenetsonvisadentreauCongo[bote124];desdocumentsconcernantEmmanuelPollak,

 • apprenti,notammentlecertificatdesaguilde(1932),deslettresdesonemployeur(1933),soncertificatdepatrie,soncertificatdersidencedeMerksplas(1939)[bote124];desdocumentspersonnelsdeHadassaetBentzionMitelsbackGalantercommeleurspasseports,leurscertificats,leursphotographies,desdocumentsmanantdelUniondesFemmesJuives(19451950),unalbumdeseptfeuilletsdessinrelatantunvoyageenBretagnedeRenDuiveport,dondePaulM.G.Lvy,MoncongenBretagne2230aot1917[bote216];desdocumentspersonnelsdeSamuelGutowski,desnotesdePaulM.G.Lvy[bote236];desdocumentscomptablesdelasynagogueAhavatHam,ruedeThyBruxelles(19591964)[bote251];lesousfondsGretzercontientdesdocumentsdidentit,despasseports,unactedefianailles,unactedemariage,unactededivorce,desactesnotaris,unactededcs,desdiplmes,delacorrespondanceetdesphotographiesconcernantAlfredGretzer(1914?),sonpouseMirellaMerelman(1924?)etleursproches(19401978)[bote289];lefondsIdaOpalBornsztajncomposdedocumentspersonnelslaconcernantetdesoninterview;lefondsAriCarelRosenbergetMathildeMeurecomposdedocumentspersonnelslesconcernant;lefondsHenriArchercomposdedocumentspersonnelsleconcernantainsiquesesprochesetdephotographies;lefondsAugustaWaysblumcomposdedocumentslaconcernantainsiquesesproches;lefondsVictorMatkovicRamirez[bote300];lefondsAjdler;lefondsChanaFidelzeit[bote301];unRapportdactivitsdelaCuisinepopulairejuive(19311932),copiedesStatutsdelAIVG(1944),14meanniversairedeSolidaritJuive(19391953),unebrochuredelUniondesSionistes(1946),undossierrelatifStephanMandelbaum(19611986)[bote302];descopiesdedocumentsdefamilledOttoWillyBublonetdErnaDoraBeermann,desarchivesdelaboulangerieptisserieBornsteindontleregistredupersonnel(19551981),delacorrespondancedelOrganisationSionisteMondialedpartementJeunesseenBelgique(19481949),delacorrespondanceduComitAnversoispourleBethJabotinsky[bote303];picesrelativeslaFamilleGoldmannKane,actedenotoritdeRuchlaRajzlaMichmacher(19311932),delacorrespondancerelativeauxbilletsdevoyagedeRotterdamTanger,RotterdamscheLloydetEzra,HeinzFolk(1939),unattestationdeViktorSpieglerdlivreparleHilfswerkderArbeitsgemeinschaftattestantquilatravaillBerlin(1939),desphotographiesdelafamilledAryRosenberg,undossierderparationsdesdommagesdeguerredelafamilleProvizurStrauss(19461964),desdocumentsdidentitdAbrahamGeschlideretdeHlneZielona,desdocumentsdidentitfamilleJacquesKoutchouk[bote304];delacorrespondancedurabbinJacobSagalowitsch,communautisraliteorthodoxedeBruxelles,delUnionsionistedeBruxellesetduCrdit

 • MutuelIvria(1935)[boteMM173];correspondancedurabbinJacobSagalowitsch[boteY89];unfichierdenfantscachstabliparIdaSterno[boteMM174];desdocumentsdidentitdelafamilledeJosephRudelsheim[boteMM182];desdocumentsdidentit(notammentcartesdidentit,passeports,diplmes),delacorrespondance,desphotographies,desplansdelarchitecteDavidGassel,unebiographiemanuscritedHenriBibrowski(19131979),desdocumentsdidentitdeJettiGiniewskietChamWulfowicz[boteMM186];desdocumentspersonnels,defamilleetdentreprises,relatifslafamilledePhilippeBlondin(18791999)[2botes];desdocumentsrelatifsaupersonneldumaroquinierKenigsman(19461984),desplansdelasynagogueorthodoxedeBruxelles,desdocumentscomptablesyrfrant(19291933),desplansdelasynagoguedUccleavenueMessidor,unregistrecomprenantdesstatistiquesdesJuifstrangersaidsparlAIVGenvuedeleurmigration(1949)[boteXL1];descoupuresdepressecaractreantismite(19381943),desstatistiquesdiversestiresduRegistredesJuifs(avecdespicesoriginales),unelistedeJuifsactifsdansdiversdomainesetclasssparrubriquedactivitprofessionnellemanantdunantismiteanversois(36pagesdactylographiesennerlandais19331940)[boteY135].[Ilsagitdesbotes71,73,108,112,124,216,234,235,236,237,244,251,280,299,300,302,301,303,304,MM173,MM174,MM182,MM184,MM186,XL1,Y89,Y133,Y134,Y135,Y136,Y138,Y139].Motscls:antismitisme;architecture;bienfaisance;communautsreligieuses;ConsistoirecentralisralitedeBelgique;coles;enfantscachs;entreprises;trangers;industrieducuir;migration;rabbins;enregistrementdesJuifs;sionisme;synagoguesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsRestitutions

  Rfrence:BE/MJB/FondsRestitutionsIntitul:FondsRestitutions.Dates:19962000Volume:1bote.Modalitsdentre:DondeMmeMartheBlanpain.Contenu:Cefondscontientdescoupuresdepressesurlaspoliationdesbiensjuifs,delacorrespondancedeMadameBlanpainrelativecettequestion,desrapportsetdespublications.Motscls:spoliationConditionsdaccs:Sousrservedelautorisationdelarchivistedu

 • Muse.Langue:franais,anglais,nerlandais.Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  Collectiondephotographies

  Rfrence:BE/MJB/CollectiondephotographiesIntitul:Collectiondephotographies.Dates:deuximemoitidu19esicleprsentVolume:prsde20.000photos.Contenu:Cettecollectioncontientdiffrentstypesdephotographies:desplaquesdeverre,despapiersauglatinobromuredargent,desambrotypes,desferrotypes,desphotographiescartesdevisite,desphotographiesdetypepapiersal,desphotographiessurpapieralbumin.Lesphotographiessontclassesparordresemithmatique,parthmeetdanscertainscasparphotographe.Lesthmesabordssontlessuivants:desportraitsfamiliaux;lesionisme;leBund;lesorganisationsjuives(dontleBnaiBrith,Naamat);desmanifestations(Russie,Isral...);leCCLJ;lamusique,lesmtiers,lescafsetrestaurants;lalibration,leshomes;lesmarranes,lesrabbins;lessynagogues;lescimetires;lethtre,lecinmaetleballet;lesport;lart;Isral;lentredeuxguerres;lammoiredelaShoah;lesrelationsjudochrtiennes;lesexpositionsduMJB;lespersonnalits;lescoles,lestudiants;lacollectionKahlenberg;lacollectionZandbergetlacollectionSzatan.Motscls:art;cimetires;communautsreligieuses;trangers;tudiants;film;judasmelac;JuifsdURSS;musique;personnesges;politiquesmmorielles;rabbins;relationsjudochrtiennes;sionisme;sport;synagogues;thtre;universitsInstrumentsderecherche:BanquededonnesinformatiqueduMJB.Bibliographie:O.HOTTOIS,LaphotothqueduMuseJuifdeBelgique,inMusOn,n1,2009,pp.7495.Responsabilit:PascaleFalek

  CollectiondaffichesdeBelgiquethmejuif

  Rfrence:BE/MJB/CollectiondaffichesdeBelgiquethmejuifIntitul:CollectiondaffichesdeBelgiquethmejuif.

 • Dates:1874prsentVolume:1598nos(enmars2010).Contenu:Cettecollectioncomprenddesaffichesprovenant55%deBruxelles,39%dAnverset6%dautresvillesdupays.Ilsagitdaffichesdetaille,destyleetdecouleursvaries.Ellesannoncentdesvenementsculturelsetpolitiquesettraitentdediversthmes:laculture,lesionisme,lareligion,ladiaspora,lesoutienIsral,lantijudasme,lantisionisme,lammoiredelaShoah,etc.CetterichecollectionreflteledynamismeetladiversitdespopulationsjuivesenBelgique.Motscls:antismitisme;art;tudiants;film;JuifsdURSS;politiquesmmorielles;sionisme;sport;thtre;yiddishLangue:franais,yiddish,nerlandais,hbreu.Instrumentsderecherche:InventairesdacquisitionduMJB,ralissurbaseannuelle;basededonnesinformatiquesduMJB;inventaireFileMakerPro.Sourcescomplmentaires:Autrescollectionsdaffiches,notamment:Sectioniconographique,Affiches,CollectionAffichesjuives(BE/ASBAVB/Sectioniconographique,Affiches,CollectionAffichesjuives),VerzamelingaffichesenpamflettenvanJoodseverenigingen(BE/SAA/VerzamelingaffichesenpamflettenvanJoodseverenigingen).Bibliographie:D.DRATWA&Z.SEEWALD,AvislaPopulation.Lhistoirejuivesaffiche.PublicNotice.Jewishhistoryinposters,Bruxelles,MuseJuifdeBelgique,2010;D.DRATWA,Histoiredunecollectionunique:lacollectiondaffichesdeBelgiquethmejuif,inMusOn,n2,novembre2010,pp.148155.Responsabilit:PascaleFalek

  Collectiondenoticesbiographiques

  Rfrence:BE/MJB/CollectiondenoticesbiographiquesIntitul:Collectiondenoticesbiographiques.Dates:20mesicleVolume:unedizainedeclasseurs.Contenu:Cettecollectioncomprenddeuxsries:lesnoticesrelativesauxartistesjuifsbelgesoutrangersetlesnoticesrelativesauxJuifsdeBelgique.Ilsagitprincipalementdarticlesdepresse,dencrologieset

 • dediscours.Motscls:art;presseInstrumentsderecherche:Lesnoticessontclassesparordrealphabtique.Responsabilit:PascaleFalek

  FondsYouvalYariv

  Rfrence:BE/MJB/FondsYouvalYarivIntitul:FondsYouvalYariv.Dates:19701984Volume:1bote.Contenu:CefondscontientdelacorrespondancechangeentrelegalleristeYvonDierickx(galleriesisechaussedeCharleroi1611060Bruxelles)etlartisteisralienYouvalYariv,dontlatranscriptiondentretiens,delacorrespondance,despicesrelativessonexposition,linventairedesuvresgraphiquesexposes,descoupuresdepresseetdesinvitations.[IlsagitdelaboteY58]Motscls:art;peintureLangue:franais,anglais.Instrumentsderecherche:Aucun.Notes:YouvalYarivestnen1942enIsral.IlatudilInstitutAvniTelAviv,lAcadmiedepeinturedeBruxelles(19691970)etlaCentralSchoolofArtMorlyCollegeLondres(19701973).Responsabilit:PascaleFalek

  FondsCarmeldAuschwitz

  Rfrence:BE/MJB/FondsCarmeldAuschwitzIntitul:FondsCarmeldAuschwitz.Dates:19851992Volume:5botes.Contenu:CefondscontientdelacorrespondancerelativelactionduCCIB,duCCOJB),duCongrsjuifmondialetdautresorganisationsdanslecadredelapolmiquelieauCarmeldAuschwitz.UnegrandepartiedecettecorrespondancemaneetappartientaubaronGeorgesSchneketDanielDratwa.Onynoteraaussidescommuniqusdepresse,desrapports,destractsetdenombreusescoupuresdepresse.[Il

 • sagitdesbotesY59Y63]Motscls:catholicisme;relationsjudochrtiennesLangue:franais,nerlandais,anglais.Instrumentsderecherche:Aucun.Note:LedossierfutlorigineconsitutparfeulebaronGeorgesSchnek,dontonnoteralacorrespondancenombreuse,puispoursuiviparDanielDratwa.Responsabilit:PascaleFalek

  Fondslectionsisraliennes

  Rfrence:BE/MJB/FondslectionsisraliennesIntitul:Fondslectionsisraliennes.Dates:19952005Volume:2botes.Contenu:Cefondscomprenddestracts,desaffiches,despamphlets,descoupuresdepresseetautrepropagandelectoralemanantdediverspartispolitiquesisraliens.Onnoteraaussidesdrapeauxetcalicots.[IlsagitdesbotesY90etY91]Motscls:hommespolitiques;sionismeLangue:hbreu,russe.Instrumentsderecherche:Aucun.Responsabilit:PascaleFalek

  4.Particuliereorganisatiesmeteenreligieusdoel

  FondsCommunautisralitedeBruxelles,CIBFormeautorisedunom:CommunautIsralitedeBruxellesAutrenom:CIBPriodedexistence:1876prsentHistoire:LinfluenceduConsistoiresurlaCommunautIsralitedeBruxellesfuttrsconsquentetoutaulongdu19mesicle,cequientranauneconfusiondesrlesetdesattributions.LeConsistoireprivilgiaitcettecommunaut,laprincipaledupays,luioctroyantlaplusgrandepartiedesressources,etsepositionnantainsienfaveurdelacommunautorgnaientlesideslesplusclaires.Unecommunaut

 • greau19mesicleprincipalementparlesnotablesetlestablishment.Laconfusiondesattributionsdemeurapartiellement,commepourlarnovationdelanouvellesynagoguedeBruxellesen1878quifutlachargeduConsistoire.Antrieurement,lacommunautisralitedeBruxellesorganisaitsesservicesreligieuxdansunemaisonparticuliresiserueauxChoux,puisdanslachapelleSaintloyruedesDominicainsen1817.LacommunautnecomptaitcettepriodequequelquestroiscentsJuifs,principalementoriginairesdesPaysBas.LelieudecultedelacommunautfuttransfrruedelaBlanchisserie,de18201834.En1833,leConsistoireacquitunbtimentsituplacedeBavire,danslebutdeletransformerensynagogue,lenouveautemplefutinaugurenavril1834.LapopulationjuivedeBruxellesdoublaentre1830et1840,lanouvellesynagoguedevintexigue.LarchitecteDsirDeKeyserremportaleconcourslancparleConsistoirepourlrectiondunenouvellesynagogue.Ellefutinaugurle20septembre1878.LaCommunautIsralitedeBruxellesfutreconnueofficiellementparlarrtroyaldu7fvrier1876,unanaprslinaugurationdelaGrandeSynagoguedeBruxelles.Lacommunautdisposedunesynagoguecommelieudeculte,dunConseildadministrationassurantsagestionquotidienne,dunrabbin,deministresofficiants,dunsecrtariat,dunservicedecomptabilit,duvressociales,dactivitsculturelles,desallesdeftesetderunionsetduncimetire.Audbutdu20mesicle,unepartiedesJuifsmigrsBruxellesneseretrouvrentguredanslapratiquelibraleetmodernedujudasmeproposeparlaCIB,ilssassocirentetfondrentlaCommunautisraliteorthodoxedeBruxelles.Silescommunautsassurentlescrmoniesetritesdepassageprincipauxdujudasme,lerlejouparlaCIBdpasseceluidesimplecommunaut,ilsagitdelavitrinedujudasmedanslacapitale.LaCIBcompte,depuissesdbuts,denombreusespersonnalitsparmisesmembres.Sonrledepremierplannapasdisparulaubedu21mesicle,laCIBsimpliquedansdiversesmanifestationsculturelles,elleparticipeauxjournesdupatrimoine,ouvresasynagogueauxvisiteursetpromeutainsilepatrimoinecultureljuif.Actuellement,prsde430famillessontaffilieslaCIB.Sesmembressontendclin,toutcommelenombredescrmoniesquiysontorganises.Sources:LaCommunautIsralitedeBruxellessurhttp://www.jewishcom.be/wordpress/nl/2009/03/01/lacommunauteisraelitedebruxelles/(dernireconsultationle14mars2014);J.P.SCHREIBER,Politiqueetreligion.LeConsistoirecentralisralitedeBelgiqueauXIXesicle,Bruxelles,d.delUniversitdeBruxelles,1995,pp.7380;LaGrandeSynagoguedeBruxelles.ContributionslhistoiredesJuifsdeBruxelles,18781978,Bruxelles,Communautisralite,2ed.,1995.

 • Rfrence:BE/MJB/CIBIntitul:FondsCommunautIsralitedeBruxelles.Dates:18761944Volume:16botes.Contenu:Cefondscomprenddesdossiersconcernantlebudgetetlescomptesdelacommunaut(19201935)[bote67];delacorrespondanceavecladministrationdelaVilledeBruxelles(18761929),desrapportsetdesbudgetsdelaCIB(19351938)[bote79];delacorrespondance(19421944),desdemandesdinformationssurdesmembresdelacommunaut(1942)[bote86];desdocumentscomptables(1941),delacorrespondanceetdesrapportsduComitdesApprentis(19071940)[bote87];delacorrespondancediverse(1941),despicesrelativesaubudgetetauxfinances(19251932)[bote88];desadressesdesmembres,delacorrespondancediverse(19211928)[bote89];delacorrespondance(19341938),desdocumentscomptables(1938),delacorrespondancediverse(19281931)[bote90];delacorrespondance,deslivretsdefamille,despicesrelativeslorganisationdeftes,descertificatsdebarmitzvot[bote91];desdossiersconcernantdestravauxdernovationlasynagoguesiseruedelaRgence[bote92];despicesconcernantlestravauxlasynagoguesiseruedelaRgence(1937),delacorrespondanceconcernantlesJuifsmigrsdEuropedelEst(19311932),unregistredesnaissances(18971915),undossiermanantdurabbinBerman[bote94],descarnetsdenotesetdesbordereauxdeversementdedonslaCIB(1941)[bote95];desrcpisssdedonsetdeversementstitredecotisationlaCIB(1941)[botes96,97,98et99];undossierconcernantlasynagoguesiseruedelaClinique[bote100][Ilsagitdesbotes67,79,8692,94100].Motscls:barmitzvah;communautsreligieuses;ftesjuives;mariage;migration;rabbins;synagoguesConditionsdaccs:SousrservedelautorisationdelarchivisteduMuse.Instrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Bibliographie:LaGrandeSynagoguedeBruxelles.ContributionslhistoiredesJuifsdeBruxelles(18781978),2ed.,Bruxelles,CommunautisralitedeBruxelles,1995.Responsabilit:PascaleFalek

 • FondsCommunautisralitedeCharleroiFormeautorisedunom:CommunautisralitedeCharleroiPriodedexistence:1918prsentHistoire:LaCommunautisralitedeCharleroifuttablieen1918.SesmembressontprincipalementissusdelimmigrationjuivedEuropecentraleetorientalevenuspourtravaillercommemineursdanslescharbonnages.Lacommunautcompteprsde600familleslaveilledelaSecondeGuerremondiale.Laviecommunautaireyestflorissante.LaShoahmarqueuntournant.UnegrandepartiedesmembresdelaCommunautisralitedeCharleroifurentassassinsendportation.Lareconstructiondaprsguerresorganisananmoins.UnesynagoguefutdifieruePigeauCrolyen1961etinauguredeuxansplustard.CestcetteadressequestablitleFoyercommunautaire.Sources:LaCommunautIsralitedeCharleroisurhttp://www.jewishcom.be/wordpress/2009/03/01/lacommunauteisraelitedecharleroideisraelitischegemeenschapvancharleroi/(dernireconsultationle25juin2014).

  Rfrence:BE/MJB/ArchivesdelaCommunautisralitedeCharleroiIntitul:ArchivesdelaCommunautisralitedeCharleroi.Dates:19561975Volume:4botes.Contenu:CefondscontientnotammentdesdocumentsconcernantlaconstructiondunenouvellesynagogueCharleroi(19601962),lesprocsverbauxdesrunionsduconseildelacommunaut(19601962)[bote77];lesregistresdenaissances,debarmitzvot,demariagesetdedcs(19571961),desdossiersconcernantlesconcessionsfunrairesetdelacorrespondanceaveclesautoritslocalescesujet(19561961),desdocumentscomptables(19601968),deslistesdescotisations(19561962)[bote78];desdocumentscomptables(19711974)[bote120];desdocumentscomptablesetpicesrelativesaubudget(19631975)[bote121][Ilsagitdesbotes77,78,120,121].Motscls:barmitzvah;bienfaisance;cimetires;communautsreligieuses;mariage;synagoguesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

 • FondsCommunautIsraliteorthodoxedeBruxellesFormeautorisedunom:CommunautisraliteorthodoxedeBruxellesAutrenom:CIOBPriodedexistence:1912prsentHistoire:LaCommunautisraliteorthodoxedeBruxellesfutcrelafindu19mesiclesuitelaffluxdeJuifsdEuropecentrale,orientaleetdelEmpirerusse.PrsdedeuxcentsfamillesserunirentpourclbrerSimhatTorahen1904dansunoratoirelouAnderlecht,rueVanArtevelde.Deuxansplustard,lacongrgationdmnageaau18ruedeLenglentier.LerabbinSalomonBambergeryofficiade19071913.LerabbinBambergeretMeirPolazinzki,prsidentdelacommunaut,demandrentquecellecifutofficiellementreconnueparleConsistoireetparleMinistredelaJustice.CequiadvintparlARdu20juin1910.EllefutreconnuesousletitredeCommunautisraliteorthodoxedeBruxellesenaot1912(ARdu11aot1912).Vulaffluxdesfidles,lacommunautsouhaitarigersapropresynagogue.Laconstructionnefutentamequen1928etsaconceptionconfielarchitecteJosephDeLange.SiseruedelaClinique,aucoeurduquartierjuif,ellefutinaugurele6avril1933.LerabbinSagalowitschfutnommchefspiritueldelaCIOB.Ileutsurtoutrpondreauxquestionsfinanciresquifrapprentsesfidles.LaShoahtoucheraparticulirementlesmembresdelaCIOB,moinsintgrslasocitbelgequedautresJuifsvivantsenBelgiqueettantmoinspratiquants.AulendemaindelaSecondeGuerremondiale,lerabbinSteinbergsattelalareconstructionspirituelledelacommunautetacheverlamnagementintrieurdelasynagogue.Unenouvelleinitiativevitlejour,lacrationdunecolejuive.LAthneMamonidefutcrgrcelimpulsionetaudvouementdemembresdelaCIOB,dontnotammentlerabbinSteinbergetSeligmanBeerBamberger.Cettcoledevintprogressivementunlmentcentraldelaviecommunautairejuivebruxelloise.LaCIOBgrelaCommissiondesurveillancedelakashrutpourlaVilledeBruxelles,elleproposesesfidlesunaccsaumikvehetautribunalrabbinique(BethDin).LerabbinChakinyofficiapendantplusieursdcennies.laubedu21mesicle,cestlerabbinSerfatyquiarepritleflambeau.Lenombredesfidlesestnanmoinsfortementendclin.Sources:LaCommunautisraliteorthodoxedeBruxellessur

 • http://www.jewishcom.be/wordpress/nl/2009/03/01/lacommunauteisraeliteorthodoxedebruxelles/(dernireconsultationle25juin2014);J.P.SCHREIBER,Politiqueetreligion.LeConsistoirecentralisralitedeBelgiqueauXIXesicle,Bruxelles,d.delUniversitdeBruxelles,1995,pp.372381.

  Rfrence:BE/MJB/CIOBIntitul:FondsCommunautIsraliteorthodoxedeBruxelles.Modalitsdentre:DondeMrTristanBourlarden2017.Historiquedeconservation:Cesarchivesfurenttrouvesdansunconteneurgravasdanslesannes19881990parunamideTristanBourlard.Dates:19481949Volume:1boteContenu:CefondscomprenddesdocumentsadministratifsetdelacorrespondancereueparlacommunautruedelaClinique(classedeAZ).Motscls:comunautsreligieuses,coleLangue:yiddish,hbreu,franais,nerlandaisInstrumentsderecherche:AucunResponsabilit:SophieCollette

  FondsConstructiondelasynagoguesiseruedelaCliniqueFormeautorisedunom:CommunautisraliteorthodoxedeBruxellesAutrenom:CIOBPriodedexistence:1912prsentHistoire:LaCommunautisraliteorthodoxedeBruxellesfutcrelafindu19mesiclesuitelaffluxdeJuifsdEuropecentrale,orientaleetdelEmpirerusse.PrsdedeuxcentsfamillesserunirentpourclbrerSimhatTorahen1904dansunoratoirelouAnderlecht,rueVanArtevelde.Deuxansplustard,lacongrgationdmnageaau18ruedeLenglentier.LerabbinSalomonBambergeryofficiade19071913.LerabbinBambergeretMeirPolazinzki,prsidentdelacommunaut,demandrentquecellecifutofficiellementreconnueparleConsistoireetparleMinistredelaJustice.CequiadvintparlARdu20juin1910.EllefutreconnuesousletitredeCommunautisraliteorthodoxedeBruxellesenaot1912(ARdu11aot1912).Vulaffluxdesfidles,lacommunautsouhaitarigersapropresynagogue.

 • Laconstructionnefutentamequen1928etsaconceptionconfielarchitecteJosephDeLange.SiseruedelaClinique,aucoeurduquartierjuif,ellefutinaugurele6avril1933.LerabbinSagalowitschfutnommchefspiritueldelaCIOB.Ileutsurtoutrpondreauxquestionsfinanciresquifrapprentsesfidles.LaShoahtoucheraparticulirementlesmembresdelaCIOB,moinsintgrslasocitbelgequedautresJuifsvivantsenBelgiqueettantmoinspratiquants.AulendemaindelaSecondeGuerremondiale,lerabbinSteinbergsattelalareconstructionspirituelledelacommunautetacheverlamnagementintrieurdelasynagogue.Unenouvelleinitiativevitlejour,lacrationdunecolejuive.LAthneMamonidefutcrgrcelimpulsionetaudvouementdemembresdelaCIOB,dontnotammentlerabbinSteinbergetSeligmanBeerBamberger.Cettcoledevintprogressivementunlmentcentraldelaviecommunautairejuivebruxelloise.LaCIOBgrelaCommissiondesurveillancedelakashrutpourlaVilledeBruxelles,elleproposesesfidlesunaccsaumikvehetautribunalrabbinique(BethDin).LerabbinChakinyofficiapendantplusieursdcennies.laubedu21mesicle,cestlerabbinSerfatyquiarepritleflambeau.Lenombredesfidlesestnanmoinsfortementendclin.Sources:LaCommunautisraliteorthodoxedeBruxellessurhttp://www.jewishcom.be/wordpress/nl/2009/03/01/lacommunauteisraeliteorthodoxedebruxelles/(dernireconsultationle25juin2014);J.P.SCHREIBER,Politiqueetreligion.LeConsistoirecentralisralitedeBelgiqueauXIXesicle,Bruxelles,d.delUniversitdeBruxelles,1995,pp.372381.

  Rfrence:BE/MJB/ConstructiondelasynagoguesiseruedelaCliniqueIntitul:ConstructiondelasynagoguesiseruedelaClinique.Dates:19211932Volume:1bote.Contenu:CefondscomprenddesdossiersconcernantlaconstructionetlestravauxeffectuslasynagoguesiseruedelaClinique;lesrapportsdarchitectes;desfactures;delacorrespondanceavecladministration,lesnotaires,socitsengagesetleConsistoire(19221931)[Ilsagitdelabote65]Motscls:ConsistoirecentralisralitedeBelgique;culte;synagoguesInstrumentsderecherche:InventaireprovisoireduMJB.Responsabilit:PascaleFalek

 • FondsCommunautisraliteSpharadedeBruxellesFormeautorisedunom:CommunautIsraliteSpharadedeBruxellesPriodedexistence:1958prsentHistoire:BienquersidaientenBelgiquedesfamillesjuivesspharadesavantlaPremireGuerremondiale,cenestquen1958quefutofficiellementreconnueunecommunautspharadedanslacapitale.LesJuifsspharadesmigrsenBelgiquetaientoriginairesdeSalonique,dIstanbuletdIzmirpendantlentredeuxguerres,duMarocetdelledeRhodesvialeCongobelge,dgypte,duLiban,dIraketdIranaprslaSecondeGuerremondiale.UnprojetdesynagoguerueduPavillonSchaerbeekvitlejouren1966,aboutissanten1970.Lacommunautes