Inventaris van de archieven van de vrije heerlijkheid en de ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Inventaris van de archieven van de vrije heerlijkheid en de ...

 • Inventaris van de archievenvan de vrije heerlijkheiden de gemeente Rijnsburg

  ([1199]) [1503]-1978 (1995)

  H.P.W.A. van Aalst-Houbraken

 • Bij de totstandkoming van deze inventaris zijn veel mensen betrokken geweest.Op allerlei manieren zijn de collega's van de gemeente Rijnsburg en die van het Gemeentearchief Leiden behulpzaamgeweest. In het bijzonder wil ik de heer R.e). van Maanen noemen. Hij heeft het project vanuit hetGemeentearchiefbegeleid en was altijd bereid over ingewikkelde kwesties mee te denken en oplossingen aan tereiken. Ik wil allen hartelijk bedanken.

  Hanneke van Aalst-HoubrakenAmersfoort, 10 mei 2000

  Omslagillusrraries:lnv. nr. 96, Afschrift van een oorkonde uit 1199 waarin Dirk VII en A1eid van Holland een schenking doorPerronella en haar zoon Dirk VI aan de abdij van Rijnsburg bevestigen;Het oude gemeentehuis van Rijnsburg, geflankeerd door kerk en openbare school, 1961foto: Herman Kleibrink. collectie Gemeentearchief Leiden, PV nr. 83852

  Druk: Drukkerij Bredewold. Wezep Gemeente Rijnsburg, 2000

  Niecs uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijkeroesremming van de auteur.

 • Inven taris van de archievenvan de vrije heerlijkheiden de gemeente Rijnsburg

  ([1199]) [1503]-1978 (l995)

  H.P.W.A. van Aalst-Houbraken

  Rijnsburg, 2000

 • INHOUDSOPGA VE

  InleidingHet gemeentearchief van RijnsburgReehespraakRetroacta van de burgerlijke standEconomieReligieDe Rijnsburger collegiamenHet ambacht in de periode 1798-1869De WeeskamerHet NotariaatHet Gemeentelijk grondbedrijfHet Gemeentelijk waterleidingbedrijfDe Dienst gemeentewerkenSelectie en vernietigingAanwijzingen voor het gebruik van deze inventaris

  iiiv

  vivi

  viiiviii

  xx

  x;xiixii

  xiiixovxov

  ARCHIEF VAN HET DORPSBESTUUR, ([1199]) [1503]-1812 (1886) 1

  I. Stukken van algemene aard

  2. Stukken betreffende a&'onderlijke onderwerpen 2

  2.1 Eigendommen en bcziningen 2

  2.2 Functionarissen en personeel 22.2.1 Schout 22.2.2 Secretaris 22.2.3 Overige functionarissen 2

  2.3 Financin 3

  2.4 Belastingen 3

  2.5 Aanleg en onderhoud van ambachtswerken 4

  2.6 Rechtspraak 52.6.1 Organisatie 52.6.2 Criminele rechtspraak 62.6.3 Civiele rechtspraak 62.6.4 Vrijwillige rechtspraak 7

  2.7 Verkiezingen 10

  2.8 Sociale zorg 10

  2.9 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is \0

  SECRETARIEARCHIEF, (1627) 1812-1978 (1995) 11

  I. stukken van algemene aard \\

  1.1 Raadsnotulen. raadsstukken en collegenotulen 11

  1.2 Verordeningen en bekendmakingen 13

  1.3 Ingekomen en verzonden stukken 13

 • IA

  1.5

  2.

  2.1

  2.2

  2.32.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.7

  2042.4.12.4.2

  2.52.5.12.5.2

  2.6

  2.72.7.12.7.22.7.32.7042.7.52.7.6

  Gemeenreverslagen 17

  Overige stukken van algemene aard 17

  Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 17

  Grondgebied 17

  Cemeenrewapen 18

  Eigendommen en beeiningenAlgemeenGebouwen voor de dienst bestemdVerkrijging van eigendommenVerlies van eigendommenOverige stukken betreffende gemeentelijke eigendommenZakelijke rechtenExploitatie van bezie

  1818191921232424

  BestuursorganenGemeenteraadCollege van burgemeester en wethouders

  262626

  Puncrionarissen en personeelAlgemeenBenoeming, bezoldiging, pensionering, ontslag

  272727

  Archief 28

  FinancinBegrotingen, rekeningen en bijlagen, grootboekenKasboekenBeleggingenSchulden en leningenControle op het financieel beheerOverige stukken betreffende de financin

  30303636363737

  2.8 Belasringen en rembutles2.8.1 Gemeentelijke belastingen en rijksbelastingen2.8.2 Cerneenrelijke belastingen

  2.8.2.1 Organisatie2.8.2.2 Gemeentelijke opcenten op rijksbelastingen2.8.2.3 Hoofdelijke omslag2.8.2.4 Plaatselijke directe belastingen

  2.8.2.4.1 Hondenbelasting2.8.2.4.2 Schoolgeld

  2.8.2.5 Plaatselijke indirecte belastingen2.8.2.6 Vergunningrecht

  2.8.3 Rijksbelastingen2.8.3.1 Grondbelasting2.8.3.2 Personele omslag2.8.3.3 Accijnzen2.8.3.4 Wegenbelasting

  38383838383939404041424243444545

 • 2.92.9.1

  2.9.1.12.9.1.22.9.1.32.9.1.4

  2.9.22.9.2.12.9.2.2

  2.9.3

  2.102.10.12.10.22.10.3

  Bevolkingsadministratie, verkieaingenBurgerlijke stand

  OrganisatieRetroacta van de Burgerlijke StandRegisters van de burgerlijke standOverige stukken betreffende de burgerlijke stand

  BevclkingsregistratieBevolkingsregisterOverige stukken beereffende de bevclkingsregisrrane

  Verkiezingen

  45454546464848485050

  Ruimtelijke ordening. volkshuisvestingRuimtelijke ordeningBouw- en woningtoezichtWoningbouw

  51515252

  2.11 Openbare orde en veiligheid2.11.1 Openbare orde

  2.11.1.1 Regelgeving met betrekking [OC de openbare orde2.11.1.2 Handhaving van de openbare orde2.11.1.3 Politie2,11.1A T oezichr op alcoholgebruik

  2.11.2 Brandpreventie cn -besnijdlng

  2.122.12.12.12.22.12.32.12.42.12.52.12.62.12.7

  2.132.13.12.13.22.13.32.13.4

  2.142.14.12.14.22.14.32.14.42.14.5

  2.152.15.12.15.22.15.32.15.4

  61616162626363

  VolksgezondheidAlgemeenPersoneelBestrijding van besmettelijke ziektenToezicht op warenToezicht op de naleving van de hinderwetVerwerking afvalstoffenBegraafplaatsen

  6464646465656666

  Openbare werkenAlgemeenWegenWaterwegen, bruggenStraatverlichting

  6767677273

  Economische aangelegenhedenBodemproducrie, veeteeltHandel, nijverheid en dienstverleningJ acht en visserijMijnbouwArbeid

  737374767676

  Maatschappelijke wegAlgemeenAlgemeen ArmbestuurOverige instellingen van maatschappelijke zorgHulpverlening door de gemeente

  7777777B79

  2.16 Onderwijs2.16.1 Algemeen2.16.2 Lager onderwijs

  2.16.2.1 Organisatie2.16.2.2 Schoolgebouwen, leermiddelen en vakkenpakket2.16.2.3 Functionarissen en personeel2.16.2.4 Leerlingen

  80BOBIBIBIB2B2

 • 2.17

  2.18

  2.192.19.1

  2.20

  2.212.21.12.21.22.21.32.21.42.21.5

  2.22

  2.232.23.12.23.22.23.32.23.42.23.52.23.6

  2.24

  2.25

  Kerkelijke aangelegenheden

  Koninklijk Huis, (herdenkingslfeesten cn instellingen op politieke grondslag

  WetenschapArcheologie

  Spon en recreatie

  Militaire: zakenAlgemeenNationale MilitieLandweerLandstormOverige: militaire aangelegenheden

  Speciale maarregelen in crisistijd

  GemeentebedrijvenGemeenschappelijke: aangelegenhedenGemeentelijk gasbedrijfGemeentelijk waterleidingbedrijfGemeentelijk elektriciteitsbedrijfGemeentelijk grondbedrijfDienst gemeentewerken

  Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

  Documentatie

  ARCHIEF VAN HET AMBACHTSBESTUUR, 1813-1875

  1.1

  2

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4

  2.5

  2.6

  2.7

  Stukken van algemene aard

  Vc:rordc:ningc:nen bekendmakingen

  Stukken betreffende: afzonderlijke onderwerpen

  Functionarissen en personeel

  Financin

  Verkiezingen

  Relatie: met derden

  Aanleg en onderhoud van ambachcswerken

  Opheffing

  Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

  ARCHIEF VAN DE WEESKAMER, 1686-1781

  OUD NOTARIEEL ARCHIEF, 1618-1785

  ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF, 1965-1989

  83

  84

  8484

  86

  868686888888

  89

  90909191919292

  93

  94

  95

  95

  95

  95

  95

  95

  96

  96

  96

  97

  98

  99

  100.

  101

 • ARCHIEF VAN HET GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF, 1907-1987 102

  1. Stukken van algemene aard 102

  1.1 Regelgeving 102

  1.2 Overige stukken van algemene aard 102

  2. Stukken betreffende afaonderlijke onderwerpen 103

  2.1 Financin 1032.1.1 Begrotingen en rekeningen 1032.1.2 Boekhouding 104

  2.2 Functionarissen en personeel 104

  2.3 Leidingnet 104

  2.4 Watc=rlevcring cn tarieven 106

  2.5 Opheffing 106

  SECRETARIEARCHIEF GEORDEND VOLGENS DE BASISARCHIEFCODE VANDE VNG, 1881-1978 (1988) 107

  -1.71-1.714

  Eigendom. openbare werken. belastingenDirecte belastingen

  107107

  ~1.75 Openbare orde-1.755 Maatregelen ren opzichte van Nederlanders en ingezetenen

  1.755.2 Burgerlijke stand-1.755.3 Bevolking

  108109109109

  -1.76 Openbare zedelijkheid 109

  -1.77 Openbare gezondheid-1.773 Toezicht op producten-1.774 Besmeneliike-nekten bestrijding-1.776 Aangelegenheden beereffende lijken-1.777 Milieuhygine, ruimtelijke ordening

  -1.777.26 Inzamelen, afvoeren cn verwerken van afvalstoffen1.777.6/.8 Hygine van lucht, bodem en water

  -1.777.81 Ruimtelijke ordening-1.777.83 Parken. plancseenen en wandelplaatsen

  -1.778 Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid1.778.31 Drinkwater-1.778.41 Baden

  -1.778.5 Volkshuisvesting1.778.51 Eisen aan woningen, bouwwerken et cetera1.778.52 Verbetering van woontoescanden

  IlO110110lillillil112113115116116116116116117

  -1.78-1.784

  Openbare veiligheidBrand

  121122

  -1.79 Waterstut 123

  -1.81 Verkeer en vervoer-1.811.111.31 Onderhoud-1.811.111.5 Straatverlichting

  1.813 Verkeer en vervoer te water

  123123123126

 • -1.816/.817 Posterijen, telecommunicatie 126

  -1.82 Economische aangelegenheden-1.823 Bodemproductie. veeteelt-1.824 Industrie, dienstverlening, handel

  -1.824.6 Organisatie van het bedrijfsleven1.825 Kredietwezen

  127127127128128

  -1.83 Arbeid 128

  -1.84 Maatschappelijke zorg-1.841.1 Sociale gezondheidszorg-1.841.5 Kerkelijke zorg1.841.6 Overheidszorg

  1.841 Fondsen-1.842 Maatschappelijke zorg ren behoeve van verschillende groepen

  -1.842.1 Verloskundige verzorging-1.842.2 Geesteszieken.1.842.6 Bejaardenzorg-1.842.7 Kinderzorg-1.842.9 Overige groepen van behoevenden

  128128128129129129129129130130130

  -1.85 Volksontwikkeling en -cpvoedieg, religiel.851 Onderwijs

  -1.851.1 Kleuteronderwijs. 1.851.1 06 Schoolgebouwen en leermiddelen

  -1.851.2 Lager onderwijs-1.851.202.02.4 Inrichting van de opleiding-1.851.206 Schoolgebouwen en leermiddelen-1.851.207 Vergoedingen1.851.209 Aangelegenheden betreffende de leerlingen-1.851.25 Buitengewoon onderwijs

  1.851.3 Voortgezet onderwijs-l.851 04.5 Leerplicht-1.85109 Aangelegenheden betreffende de leerlingen

  1.852 Verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van gegevens en voorwerpen.1.852.11 Bibliotheekvoorzieningen1.852.13 Oudheidkamer

  -1.853 Historische, culturele en landschappelijke waarden-1.854 Kunst, wetenschappen, letteren

  -1.855.1 Feesten, plechtigheden en herdenkingen1.855.3 Sport en spel-1.855.4 Toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding-1.856.1 Zedelijke opvoeding. Eervolle onderscheidingen

  -1.857 Religie.1.865.28 Vorderingen

  130131131131131133133133133134134134135135135135135136137137137138138139

  -2.07 Gemeente-2.07.1 Instelling, ontwikkeling2.07.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen

  -2.07.354 Gebouwen, werken en terreinen voor de dienst bestemd-2.07.355 Uitoefening van de dienst

  -2.07.4 Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen-2.07.5 Lichamen, Organen, Instellingen, Functionarissen

  -2.07.55 Diensten. bedrijven. afdelingen2.07.63 Plichten en bevoegdheden

  -2.07.812 Representatief optreden

  139139140147147148148149151151

  -2.08 Personeel-2.08.17 Verhouding tussen het personeel en het orgaan

  2.08.7 Rechten van het personeel

  151152152

 • INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE DIENST GEMEENTEWERKEN,1937-1992 154

  Ol Algemeen Bestuur

  02 Wenen en verordeningen

  04 Bestemmingsplannen

  05 Weg. cn waterbouw

  06 Bouwkunde

  07 SPOrt, openbaar groen, begraafplaats

  08 Algemeen beheer

  10 Gemeentelijke civiele verdediging

  11 Bovengemeentelijke instellingen

  12 Archief

  154

  154

  154

  155

  156

  157

  158

  158

  158158

  CONCORDANTIETABELLEN 159

  INDEX 161

 • INLEIDINGEr is nog geen zekerheid omtrent het tijdstip van ontstaan van de bewoning op de plaats van

  het huidige Rijnsburg. Een eerste nederzetting, Rothulfashem of Rudolfsheim genaamd, zou

  rond het jaar 550 na Christus ontstaan kunnen zijn. Bodemvondsten van Romeinse herkomst

  lijken echter te wijzen op activiteiten van vroeger datum. De oudste overgeleverde vermelding

  van het dorp is te vinden in een goederenlijst van de Dom te Utrecht van rond 800:

  Hrothulvashem quod modo dicitur RirulJburg.'

  Er zijn aanwijzingen dat er tussen 860 en 920 op deze plek, gelegen aan de Oude Rijn, een

  burcht gebouwd is om de kust tegen invallen van de Noormannen te beschermen. Dit zou

  tevens het ontstaan van de naam Rijnsburg kunnen verklaren. Het is niet bekend hoe groot

  het belang van deze burcht van Rijnsburg precies is geweest. Er zijn echter helemaal in

  Rusland uit Rijnsburg afkomstige munten gevonden, geslagen door Dirk IV. Bovendien werd

  de burcht in 1047 door keizer Hendrik II verwoest. Volgens D.P. Blok in zijn artikel voor

  Rotterdam Papers V moet dit wijzen op het grote belang dat Rijnsburg voor de Hollandse graaf

  had.'

  Petronella, ~e echtgenote van graaf Floris I1, stichtte na diens dood in 1133 bij Rijnsburg een

  abdij. Deze zou uitgroeien tot de belangrijkste vrouwenabdij in het graafschap Holland en was

  alleen toegankelijk voor vrouwen van voorname afkomst. De abdij werd in de loop der eeuwen

  rijk begiftigd en de abdissen hadden het aanzien van vorstinnen:' Het archief van de abdij is

  grotendeels bewaard gebleven en wordt beheerd in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

  In de tweede helft van de 12" eeuw schonken Dirk VI en zijn moeder Perrenelia een groOt

  aantal goederen aan de abdij. Hieronder bevonden zich ook de ambachten Rijnsburg,

  Boskoop, Akkersdijk. Vrouwerecht en Vrouwevenne. De schenkingsakten zijn helaas niet

  overgeleverd maar omdat in 1199 deze schenking werd bevestigd door Dirk VII en zijn

  moeder, gravin Aleid, is er toch meer bekend. Deze bevestigingsekte is namelijk wl bewaard

  gebleven. Een afschrift en een vertaling van deze:akte zijn respectievelijk onder inv. nr. 96 en

  97 in deze inventaris beschreven.

  De abdij werd eigenares van de ambachten, war inhield dat de abdis er als soeverein kon

  regeren. Hoewel ct als gevolg van her gebrek aan archivalia over de inrichting van het bestuur

  van Rijnsburg tijdens de Middeleeuwen weinig bekend is, is wel duidelijk dat de abdis het

  bestuur naar eigen goeddunken mocht inrichten, zeggenschap had op alle rerreinen van de

  rechtspraak en zelfs her recht van de verlening van gratie had:

 • In 1572 kwam het beheer van de abdijgoederen -en daarmee ook de eigendom van het dorp

  Rijnsburg- onder het bewind van de Ridderschap en Edelen van Holland en WesrFriesland.

  Het oudste lid van de Ridderschap was automatisch Heer van Rijnsburg en tevens rentmeester

  voor het leven van de abdijgoederen van Rijnsburg. S Het dagelijks bestuur was in handen van

  de burgemeesters, samen met de substituut-baljuw en schout. De heer van Rijnsburg noemde

  zichzelf tot 1785 tevens baljuw. In dat jaar werd Isaac van Schinne door Aarnoud joosr, Baron

  van der Duyn, heer van Rijnsburg, tot baljuw benoemd en verviel het voorvoegsel 'substituut'.

  Helaas ontbreken van 1795 tOt circa 1850 de belangrijkste gemeentelijke archivalia, waardoor

  het moeilijk is de bestuurlijke geschiedenis van het dorp te schrijven. Toch zal hierna in

  algemene zin kort worden ingegaan op de bestuurlijke veranderingen die Holland op

  plaatselijk niveau heeft ondergaan.

  In 1795 werd de Bataafse Republiek gesticht. Alle besturen werden omslagen en vervangen

  door nieuwe. De leden van de plaatselijke besturen werden door de bevolking rechtstreeks

  gekozen. Aan het hoofd van het bestuur kwam een president te staan, bijgestaan door een

  schout, een secretaris en de municipaliteit, een soort gemeenteraad. Het bestuur werd verdeeld

  in twee comits, het ene hield zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in het dorp, het

  andere met de rechtspleging, als opvolger van de rechtbank. De verbinding tussen beide

  comits waren de schout die in het bestuurlijke comit een adviserende stem had en de

  secretaris, die met de administratieve kant van het geheel belast was.

  Met de Staatsregeling van 1798 werd de term gemeente op staatsrechtelijk ruveau

  gentroduceerd. Aan het hoofd van de gemeente stond de burgemeester, bijgestaan door

  assessoren.

  De inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810 had voor de gemeentelijke organisatie grote

  gevolgen. De gemeente werd nu bestuurd door een maire en een conteil municipai of

  gemeenteraad van 10 leden. Na de val van Napoleon bleef alles voorlopig bij het oude. De

  benaming van de functionarissen werd weer vernederlandst, dus de rnaire heette weer, net als

  vr 1798 schout. In 1825 werd het Reglement van het platteland van Holland vastgelegd.

  Hierin werd bepaald dat het gernecnrcbcscuur was samengesteld uit een burgemeester, twee

  assessoren en een gemeenteraad.

  In de eerste Gemeentewet van 1851 werd de gemeentelijke zelfstandigheid vergroot. De

  raadsleden waren aan periodiek aftreden gebonden en werden door leden van de plaatselijke

  elite in rechtstreeks verkiezingen gekozen. De benoeming van de burgemeester bleef wel

  voorbehouden aan de Koning. Hij werd in de uitoefening van zijn taken bijgestaan door

  ii

 • wethouders die door de raad uit zijn midden werden gekozen. Tussen 1851 en 1978 is deze

  wijze van samenstelling van het gemeentebestuur dezelfde gebleven. De enige grote

  verandering hierin was de uitbreiding van het kiesrecht in Nederland; in 1917 algemeen

  kiesrecht voor mannen, in 1919 uitgebreid tot algemeen kiesrecht voor mannen n vrouwen.

  HET GEMEENTEARCHIEF VAN RIJNSBURG

  Er zijn helaas maar weinig gegevens met betrekking tot de lotgevallen van de Rijnsburgse

  archieven in vroeger tijden. Wat opvalt, is dat er van een dorp met zo'n lange geschiedenis

  maar zo weinig middeleeuwse stukken zijn overgeleverd. Uiteraard is er wel het archief van de

  abdij, dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Maar ook in dit archief,

  dat nog geen duizend inventarisnummers telt, is weinig terug te vinden dat betrekking heeft

  op het bestuur van het dorp. Er is een anekdote dat een vroegere burgemeester het grootste

  deel van het archief zou hebben verkocht om behangpapier te kunnen kopen. Mevrouw

  Eerdbeek-Claasen vermeldt in haar lezing over de geschiedenis van het dorp dat burgemeester

  Huygens, die in 1834 aantrad, een groot deel van het archief zou hebben verkocht voor f 25,--

  ten behoev~ van het opknappen van het meubilair van de toenmalige raadskamer.6 Wat

  hiervan waar is, is onbekend. Mevrouw Eerdbeek noemt helaas geen bron voor dit verhaal.

  Door de eeuwen heen is het archief altijd beheerd door een secretaris, eerst die van het

  dorpsbestuur, daarna de secretaris van het gemeentebestuur. De opeenvolgende secretarissen

  hebben zich in de loop der eeuwen, dat moge duidelijk zijn, in meer of mindere mate van hun

  taak gekweten. De opmerking "oud archief bestaat hier niet", die vaak in de gemeentevetslage~

  werd gemaakt,' zegt waarschijnlijk genoeg.

  Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober 1952 is de gebrekkige berging van het archief ter

  sprake geweest. De kluis was blijkbaar overvol. In overleg met de provincie was er ccnracr

  opgenomen met de Coperatieve Boerenleenbank, Ocgsrgeestcrweg 53. Voor f 350,-- zouden erstalen kasten worden aangeschaft. Deze konden in de kluis van de bank worden gebruikt om het

  archief in te bergen. Wanneer het archief zou worden teruggehaald, zou de bank deze kasten bij

  wijze van betaling mogen houden. Ook werd er nog eens f 50,-- genvesteerd in de berging van

  het dynamische archief.' Het is overigens niet duidelijk wanneer de archieven weer in het

  gemeentehuis zijn teruggekeerd.

  In 1998 werd door de provinciale archiefinspectie de archiefkluis van de gemeente afgekeurd.

  Omdat nieuwbouw van een goede archiefbewaarplaars buitengewoon veel geld kost, heeft het

  gemeentebestuur besloten te gaan samenwerken met de gemeeme Leiden. In het

  Gemeentearchief Leiden bleek nog voldoende ruimte te zijn en per 1 januari 1999 kon de

  iii

 • Gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Rijnsburg

  officieel ingaan. Mr. T.N. Schelbaas. gemeentearchivaris van Leiden, werd benoemd tor de

  eerste gemeentearchivaris van Rijnsburg en het Gemeentearchief Leiden werd aangewezen als

  archiefbewaarplaats voor de Rijnsbergse archieven.

  Er zijn in het verleden verschillende plaarsingslijsten van het secretariearchiefgemaakt. De meeste

  zijn in deze inventaris opgenomen als archiefstuk, zie hiervoor inv. nr. SlO, 512-518 en 522.

  Normaal gesproken wordt bij de herinventarisatie van een archief rekening gehouden met deze

  eerdere werkstukken; op zijn minst door toevoeging van een concordantietabel. De reden dat dit

  nu niet is gedaan, is dat er van deze eerdere ordeningen weinig tot niets bewaard was gebleven. In

  sommige gevallen waren er op de stukken nummers aangebracht, maar dan was door het gebrek

  aan samenhang weer onduidelijk welke nummers van welk project atkomstig waren.

  Een ander probleem dat bij deze bewerking moest worden opgelost. was de splitsing van het

  secretariearchief Er was enerzijds een grote hoeveelheid series, losse stukken en pakketten,

  geordend naar onderwerp of formaat. Anderzijds was er een gedeelte geordend volgens de

  basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Beide delen

  overlapten elkaar qua vorm, inhoud en datum. Uiteindelijk is besloten het zogenaamde

  codearchief als onderdeel van het rotale gemeentearchief intact te laten. De ordening volgens

  de code is gehandhaafd. Bij overlappende inventarisnummers zijn over en weer verwijzingen

  geplaatst.

  Aan de hand van een bestaande -digirale- toegang is de keuze gemaakt om dossiers waarvan de

  datering in of vr 1978 lag in 1999 naar Leiden over te brengen en te bewerken. Tijdens de

  werkzaamheden bleek echter dat de kwaliteit van deze digitale toegang te wensen over liet:

  beschrijvingen en dateringen kwamen in veel gevallen niet overeen met de inhoud van de

  stukken. Gevolg hiervan is dat er in Rijnsburg srukken zijn achtergebleven die in deze

  inventaris beschreven hadden kunnen worden. Deze zullen waarschijnlijk in een later stadium

  worden overgebracht en dan via een nieuwe inventaris toegankelijk worden gemaakt.

  Het codearchief is in de inventaris van het secretariearchief onder een blanco nummer

  beschreven in paragraaf 1.5 Overige stukken van algemene aard: Dossiersgtordmd volgms ik

  basisarchiifeodt van tb VNG, met een verwijzing naar de als bijlage bijgevoegdedossierinventaris. Alle oorspronkelijke beschrijvingen en dateringen In dit gedeelte van het

  archief zijn overigens opnieuw bekeken en eventueel aangepast.

 • RECHTSPRAAKIn het Ancien Regime waren bestuur en rechtspraak onlosmakelijk met elkaar verbonden. De

  abdis benoemde in Rijnsburg voor de uitoefening van de: rechtspraak twee ambtenaren; de

  schout en de baljuw. De: schout vormde samen met een aantal welgeboren mannen, de:

  schepenen. het gerecht. Dit gerecht fungeerde als rechtbank voor civiele zaken en vergrijpen

  die: met een boete werden bestraft, de:zogenaamde lagere:rechtspraak. De taak van de schout

  was die van openbaar aanklager. Nadat de: schepenen het vonnis hadden gewezen, voerde hij

  het uit. De schout had dus zelf geen rechtsprekende bevoegdheid.

  Een andere belangrijke: taak van het gerecht was de vrijwillige rechtspraak: het in opdracht van

  partijen opmaken van overeenkomsten van allerlei aard. Hierbij kan gedacht worden aan de

  verkoop van onroerend goed. het opmaken van testamenten, huwelijkscontraeren enzovoort.

  Het gerecht functioneerde hierbij als een onafhankelijke en door alle partijen vertrouwdederde, vergelijkbaar met de notaris.

  Voor de hogere rechtspraak (betreffende misdaden waarop lijf- en omerende S[raffen waren

  gesteld) benoemde de abdis de baljuw. Deze bracht verdachten voor de vierschaar, die hij,

  analoog aan. de werkwijze:van schout en schepenen, voorzat. Deze vierschaar bestond uit vier

  mannen; twee uit Rijnsburg, n uit Boskoop en n uit Akkersdijk.

  Na de omwenteling in 1572 bleef dit systeem intakr, met dien verstande dat schout en baljuw

  nu door de Heer van Rijnsburg benoemd werden.

  Bij de hervormingen van 1795 werd ook de rechtspraak door de municipaliteit van her

  dorpsbestuur overgenomen, in 1804 werd de oude: situatie echter weer hersteld. In 1811 werd

  in Nederland de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd, waarmee de rechtspraak definitief

  uit handen van de plaatselijke magistraat werd genomen.

  Alle archiefbescheiden die de verschillende colleges in de loop der eeuwen hadden gevormde

  werden in 1811 overgebracht naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leiden. De Leidse

  Arrondissementsrechtbank fuseerde met de Haagse, als gevolg waarvan de archieven in 1888

  werden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

  Doordat de gemeente Rijnsburg een gemeenschappelijke regeling op het gebied van het

  archiefbeheer met de gemeente Leiden sloot - en dus over gekwalificeerd archiefbeheer

  beschikte - konden deze archieven terugkomen in gemeentelijk bezit. Omdat tijdens het

  Ancien Regime de rechtspraak een integraal onderdeel van het plaatselijk bestuur was, zijn ze

  regelijk met de andere Rijnsburgse archieven in deze:inventaris beschreven.

  v

 • RETROACTA VAN DE BURGERLIJKE STANDIn 1811 werd in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd. De kerkelijke gemeenten werden

  gelast de doopboeken. de trouwboeken, de lidmatenregisrers, de hegraafhoeken en de registers

  van overledenen aan de plaatselijke overheid over te: dragen om te kunnen dienen als

  uitgangspunt bij het opstellen van de eerste registers. Vandaar de naam retroacta. In 1923

  werden deze stukken vervolgens overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief (zie inv. nr.

  2029).

  In de Rijnsburgse archieven zijn ovengens alleen de protestantse retroacta bewaard. De

  katholieken kerkten namelijk in Oegstgeest.

  De doop- en trouwboeken werden samengesteld door de predikanten van de Nederduits-gere-

  formeerde kcrk.9 In de Republiek was het aanvankelijk alleen mogelijk in een proresranrse kerk re

  trouwen. Daardoor zijn de oudste retroacra over her algemeen van protestantse herkomst. Onder

  katholieken werd weliswaar vaak clandestien getrouwd maar hiervan zijn uiteraard nauwelijks

  bronnen bewaard gebleven. Vanaf 1580 was het ook mogelijk bij de burgerlijke overheid re

  trouwen. De volgende stap werd in 1795 gezer door de Provisionele Representanten van het Volk

  van Holland die her huwelijk tor een burgerlijke insrelling verklaarden. Her burgerlijk huwelijk

  kon nog slechts worden ingezegend in de kerk."

  Wanneer men in het huwelijk wilde treden was de zogenaamde impost op het trouwen

  verschuldigd. Ten behoeve van de inning werden registers aangelegd. Deze zijn een belangrijke

  bron bij her genealogisch onderzoek.

  De begraafregisrers van de gereformeerde kerk werden opgemaakt in verband met de

  verschuldigde rechten wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, soms ten behoeve van de

  registratie van de eigenaars van de graven.u De zogenaamde impost op het begraven werd gend

  door de secretaris van het dorp. In 1806 werd besloten dat alle overledenen moesten worden

  aangegeven bij de schout. In de aangiften staan gegevens betreffende de nalatenschap van de

  overledene.

  De retroacta van de burgerlijke stand zijn bij de bewerking van de Rijnsburgse archieven

  teruggekomen in Rijnsburgse handen en bij het archief van het gemeenrebesruur gevoegd.

  Economie

  Rijnsburg is vanouds een gemeente met een agrarisch georinteerde economie. De nabijheid van

  steden als Leiden en Den Haag zorgde voor een ruime afzetmarkt voor de plaatselijkeproducten.

  Een groot deel van de huizen en landerijen in en om het dorp was eigendom van de abdij. Er

  vi

 • waren graanvelden. een wijngaard en een boomgaard. Ook werd er vlas geteeld."

  Nadat de abdij formeel was opgeheven veranderde er weinig in het grondgebruik. Isaak Tirion

  schreef in 1746 in her gedeelte Holland van rijn Trgmwoordigrstaat do Vrrrmjgtk Nrdolantkn

  nog: "Het dorp van Rynsburg, gelegen in vrugtbaare en vermaaklyke koorenlanden"ll. Het

  gemeenteverslag van 1851 noemt als voornaamste landbouwgewassen aardappelen, vlas, haver,

  tarwe, en rogge. Om het aardappelland in goede conditie te houden werd er eens in de paar jaar

  op deze akkers kool geteeld."

  Zo kon zich in de jaren vijftig van de negentiende eeuw voor het eerst een op de exPOrt gerichte

  industrie in Rijnsburg ontwikkelen: die van geconserveerde kool. De kool werd in varen

  ingepekeld om in her land van besremming (Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Sraren

  of Australi) in het zuur te worden gelegd.

  Verschillende schrijvers, waaronder Craandijk in zijn WandeHngen door Nederland, 'roemen' de

  atmosfeer die in Rijnsburg enestond door de wijze van bemesten van de grond: "Groore

  boerenwagens rijden (...) over de ruime velden. Als zij stilstaan, werpen mannen met schoppen de

  lading er uit om zich heen. Honderden van meeuwen zwermen met hun krijschend geschreeuw

  in het rond" telkens zich nerlarend en wer opvliegend, in voortdurende onrust en onderlingen

  twist, Wie thans met verkoudheid is behept (.,.) mag zich gelukkig prijzen. Op zijn zachtst

  gesproken is de geur die van de velden ons tegenwaait, min aangenaam. Van vischgrom,

  vischkoppen, vischingewanden en dergelijken afval, door de omliggende zeedorpen geleverd,

  maken de koolbazen tot bemesting van hun akkers zeer ruim gebruik. De kool groeit er kostelijk

  door, al verloochent zij den grond. waarin zij opwies, niet. (...) De Rijnsburger mensch schijnt

  eraan gewoon. Men zegt zelfs dar hij de specie bewaart onder zijn bedstede en daaraan de

  epidemische ziekten dankt die van rijd tot tijd zijn woonplaats bezoekeri."15

  In de jaren negentig van de negentiende eeuw begon een aanral kwekers mer de teelt van

  krokussen, tulpen en aardbeien. Leenheer schrijft in zijn bijdrage aan her boekje Rijnsburg, portret

  van een dorp dat de Rijnsburgse bloemenhandel is opgezet door pioniers die probeerden vooruit te

  komen in de wereld. De grond was in Rijnsburg namelijk in handen van een paar families, die

  nog jarenlang vasthielden aan de koolproductie. Enkele dagloners pachtten een klein lapje grond

  om te experimenteren met de teelt van bloemen. Her resulraar brachten ze daarna zelf aan de

  man. Aanvankelijk reisden ze alleen de omliggende plaatsen af, later trokken ze door heel

  Nederland en vanaf circa 1905 ook naar het buitenland.16

  De groenteteelt behield echter nog geruime tijd een groot aandeel van de productie. Tussen 1904

  en 1978 heeft er in Rijnsburg dan ook een coperatieve groenteveiling bestaan. Door de opkomsr

  van het Westland verloren de Rijnsburgse groenten rerrein. Uiteindelijk zijn de meeste boeren in

  Rijnsburg overgestapt op de bloementeelt. Groentehandelaars bleven er wel gevestigd. Alleen

  vii

 • kwamen alle grondstoffen voortaan van elders."

  In 1914 werd door een aantal bloemenkwekers een coperatieve veiling opgericht. De Flora werd

  een van de motoren van de regionale economie. Na enkele jaren te gast te zijn geweest in het caf

  van Coster bij de Splirsing werd in 1917 een eigen gebouw aan de Oegstgeesrerweg in gebruik

  genomen". Behalve de Flora heeft van 1922 tor 1960 ook de veiling Bloemenlust bestaan.

  Omdat Rijnsburg zeer afhankelijk was van de situatie op de wereldmarkt was in de jaren dertig de

  economische crisis goed voelbaar. De Tweede Wereldoorlog daarentegen was in economisch

  opzicht geen slechte periode voor het dorp. Door de inkrimping van de productie als gevolg van

  het voorschrift op een deel van het areaal voedsel te verbouwen, negen de prijzen van de bloemen

  tot grote hoogte. De omzet van de Flora, in 1939 nog ruim f 957.000, was in 1945 roegenomentot ruim f 4.200.000. Een deel van deze prijsstijgingen zal zijn veroorzaakt door de toenemende

  inflatie. maar de cijfers geven toch een beeld van relatieve economische bloei in deze verder

  moeilijke tijd."

  Na de Tweede Weteldoorlog ging het steeds verder bergopwaarts met de plaatselijke

  economie. Misschien als gevolg van de actieve handelsgeest die altijd aan de Rijnsburgers

  wordt toegeschreven. maar waarschijnlijk ook van de betrekkelijk gunsdge conjunctuur van de

  wereldeconomie.

  Religie

  De bevolking van Rijnsburg heeft nog altijd een overwegend christelijk karakter. De strijd die

  binnen de verschillende protestantse kerken werd gevoerd en die leidde tot het ontstaan van

  nieuwe kerkgenootschappen, heeft ook in Rijnsburg zijn sporen nagelaten. Ongeveer een

  derde van de bevolking is Nederlands-hervormd. een derde gereformeerd en het overige

  gedeelte is verdeeld over een vijftal kleinere genootschappen of staat als niet kerkelijk te boek.

  De Rijnsburger collegiariten

  De godsdiensttwisten van de eerste decennia van de zeventiende eeuw resulteerden in de

  onderdrukking van de remonstranten. In Warmond en Rijnsburg bleven echter enkele groepen

  actief. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, meestal onder leiding van een door de

  remonstrantse broederschap gezonden predikant. maar bij gebrek aan een predikant ook vaak

  zonder. De gebroeders Van der Kodde -van Rijnsburgse afkomst, maar verspreid over Rijnsburg.

  Oegstgeest en Warmond- omwikkelden deze vorm van vergaderen verder. Het uitgangspunt was

  viii

 • dat mensen tot een juiste interpretatie van de Heilige Schrift kunnen komen door deze zelf te

  lezen en te bediscussiren, zonder dat daarbij de hulp van een godsdienstleraar nodig is.

  Uiteindelijk omstond hieruit een gemeente, ook wel collegegenoemd, en de leden collegianren."

  Na enige tijd werd deze groep door het contraremonstrantse bestuur verdreven en verplaatste het

  college zich in 1640 van Warmond naar het meer tolerante Rijnsburg. Daar zijn ze gebleven,

  vandaar de algemeen bekende naam Rijnsburger collegianten." Vanuit de hele Republiek

  kwamen er mensen toegestroomd om de vergaderingen bij te wonen.

  De Rijnsburgercollegiamenaan her avondmaalcollectie GtmunuarehitfLtidm. PV nr. 84064

  Het college had in Rijnsburg een goede naam, vooral als gevolg van de ruime giften die na

  afloop van de bijeenkomsten aan het Armenhuis werden gedaan.

  In de tweede helft van de achttiende eeuw liep de activiteit van het college terug. In 1778

  schreef Burgvliet. "her getal der personen, gewoon aldaer te vergaderen, neemt (... ) niet toe,

  integendeel, is de vermindering sedert verscheidene jaren, zigrbaer, weervan het schielijk op

  elkander volgen van voorname sterfgevallen, de vermindering der bijzondere kollegin in

  sommige steden en plaersen, de alom doorbrekende verdraegzaemheit hij vele andere Christelijke

  Genootschappen, als mede het aenzlenlijker worden van sommige byzondere Leden onder hen,

  niet weinig als de oorzaken gehouden worden ."22 De laatste vergadering vond plaats in 1787. De

  patriottische sympathien van de laatste belangrijke ccllegianten noodzaakte hen na de terugkeer

  van Prins Willem V tot emigratie. De collegiariten die wl bleven, sloten zich aan bij de

  doopsgezinden en rernonsrraoren."

  ix

 • HET AMBACHTlN DE PERIODE 1798-1869In 1798 werd in her staatsrecht de term 'gemeente' als her ware uitgevonden. De oude

  benaming, het ambacht werd opzij geschoven. Verwarrend genoeg bleef er voor het beheer van

  de waterstaat echter wl een orgaan met de naam ambacht bestaan. In de praktijk werd dit

  ambacht bovendien bestuurd door dezelfde personen als de gemeenre. De voorairter van het

  ambachtsbestuur was dus de burgemeester van de gemeente Rijnsburg. De titel die hoorde bij

  dit ambt was nota bene scheur."

  De belangrijkste taken van het ambacht bestonden uit het innen van belastingen voor het

  Hoogheemraadschap van Rijnland, de zogenaamde omslagen, en her beheer van de

  waterstaatswerken.

  In de loop van de negendende eeuw is het ambacht in deze vorm langzamerhand overbodig

  geworden. De belangrijkste wijziging in de wetgeving was de invoering van de Gemeentewet

  in 1851, waarin het beheer van publieke werken aan de gemeente werd toebedeeld." In 1869

  werd uiteindelijk het besluit genomen de ambachten op te heffen.

  De archieven van het ambacht Rijnsburg werden in 1952 van het gemeentehuis overgebracht

  naar het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden." Helaas stelden deze archieven weinig

  voor, het ging slechts om twee portefeuilles. Tijdens inventarisatie is weliswaar gebleken dat

  stukken van het voormalig ambacht in het secretariearchief verzeild waren geraakt, maar

  daarmee kan nog niet het volledige archief worden gereconstrueerd. Enkele stukken uit het

  ambachtserehlef bleken bovendien in het secretariearchief thuis te horen en enkele bleken voor

  vernietiging vatbaar.

  De archiefstukken zijn opnieuw beschreven en genummerd. Achterin is in een bijlage een

  coneerdans opgenomen.

  DE WEESKAMERDe Weeskamer was verantwoordelijk voor de bezittingen van onmondige weeskinderen,

  krankzinnigen en andere handelingsonbekwame personen. Daarom bemoeiden de twee

  weesmeesters zich actief met de aanstelling van voogden. Het beheer dat de voogden over de

  bezittingen van de wezen voerden, werd dan ook jaarlijks door de weeskamer gecontroleerd.

  Na 1795 werden de taken van de Weesmeesters overgedragen aan de municipaliteit en na

  1803 aan een commissie binnen het gemeentebestuur. In 1823 werd er een nieuwe wet

  aangenomen, waann werd bepaald dat deze taak in het vervolg aan de kantonrechter was

  voorbehouden.

  x

 • Over de Rijnsburgse Weeskamer is helaas weinig bekend. Er is ook van dit archief slechts

  weinig overgeleverd. Bij de uitvoering van hun taken traden de rwee weesmeesters gezamenlijk

  met de schout op. Uit de overgeleverde bronnen valt niets op te maken over de wijze van hun

  verkiezing. De weesboeken vertellen alleen het verhaal van de mensen die met de Weeskamer

  in aanraking kwamen.

  In 1928 werd bij algemene maatregel van bestuur besloten dat de weeskamerarchieven

  moesten worden overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provincies. Bij de

  inventarisatie van de archieven van de gemeente Rijnsburg zijn de stukken van de Weeskamer

  uit de Rijksarchiefbewaarplaats weer de eigendom geworden van de gemeente Rijnsburg en bij

  de andere Rijnsburgse archieven gevoegd.

  HET NOTARIAATAl sinds de Middeleeuwen zijn er in de Nederlanden notarissen werkzaam. Hun taak ligt in de

  sfeer van de vrijwillige rechtsp,raak.

  Voor zover bekend zijn er in de periode die door deze inventaris wordt beschreven, in

  Rijnsburg zeven notarissen actief geweest. Dit waren Gielis Pierersz (vanaf 9 mei 1527), heer

  Jan Dircksz van Wamel (vanaf 30 juli 1529), W. Benninck 0618-1655), Johannes van der

  Hoeff (vanaf 22 april 1666), Adriaen Verkade (vanaf 31 mei 1691), Mr. Jan Broers 0739-

  1763) en P. Mejan 0763-1785)."

  Alleen van Broers, Berininek en Mejan zijn de archieven overgeleverd. Broers was naast notaris

  tegelijkertijd baljuw, schout en secretaris van Rijnsburg. Daarom bevinden zich in zijn

  protocollen ook akten die voor het gerecht zijn verleden. De archieven van deze notarissen zijn

  in de inventaris beschreven.

  In verschillende bronnen {inv. nr. 35, f. 32 verso, inv. nr. 1819 f. ix verso) wordt nog

  gesproken over een achtste notaris, Sijmon Coddeus, die in de eerste helft van de zeventiende

  eeuw in Rijnsburg actief zou zijn geweest. Van deze Coddeus zijn echter. voor zover bekend,

  geen archiefbescheiden overgeleverd. Van 1785 COt 1989 was Rijnsburg geen notarile

  standplaats. In dat laatste jaar werd Mr. W.W. Maruk benoemd. Hij is in 2000 nog steeds in

  functie.

  Bij resolutie van 10 december 1669 bepaalden de Staten van Holland en West-Friesland dat

  de protocollen van een overleden notaris door zijn erfgenamen naar de secretarie van de

  standplaats moesten worden overgebracht. In 1803 werd aan notarissen bij wet voorgeschreven

  dat zij hun akten n die van hun voorgangers zorgvuldig dienden te bewaren. Daardoor bleven

  de protocollen sindsdien bij de opvolger liggen. Sinds 1842 moeten de akten die ouder zijn

 • dan dertig jaar worden overgebracht naar de notarile bewaarplaatsen van ieder

  arrondissement. In 1909 werd er bepaald dat de oudnotarile archieven (dus van vr 1842)

  naar de rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden moesten worden overgebracht.

  De notarile archiefbescheiden in deze inventaris zijn eerder beschreven in 1925 door G.H.C.

  Breesnee in "De notarile archieven, welke in de bewaarplaats van het Algemeen Rijksarchief

  berusten", gepubliceerd in: Vtrslagen omtrent 's-niks oude archieven XLVIII, 1925. pp. 313-

  715. Bij de bewerking van de Rijnsbergse archieven is ervoor gekozen alle Rijnsburgse

  archieven in n inventaris te beschrijven. Aangezien ook de notarile archieven eigendom van

  de gemeente Rijnsburg zijn geworden, zijn ook deze archieven in deze inventaris opgenomen.

  Een concordans tussen de nieuwe inventarisnummers met de oude is achterin als bijlage

  opgenomen.

  Bij het doen van onderzoek is het van belang rekening te houden met het feit dat notarissen

  ook in andere plaatsen dan waar zij geadmitteerd waren. hun praktijk konden uitoefenen en

  dat men ook vroeger niet verplicht was om naar de plaatselijke notaris te gaan. Het is daarom

  raadzaam ook in de notarile archieven van de omliggende gemeenten te raadplegen.

  HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJFHet Gemeentelijk grondbedrijf beheerde de gronden die gemeentelijk eigendom waren en niet

  in gebruik waren bij de gemeentelijke diensten. De administrateur zorgde voor de afhandeling

  van de inkomsten en de uitgaven en was de enige persoon die bij het grondbedrijf in dienst

  was. In de raadsvergadering van 25 mei 1935 werd besloten het bedrijf per 1 januari 1936 op

  te hefTen. De burgemeester merkte op dat als er in de toekomst weer behoefte zou zijn aan

  bouwgrond voor woningen. er tegen die tijd een nieuw woningbedrijf zou kunnen worden

  opgenchr."

  HET GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJFSinds eind negentiende eeuw had de Rijnsburgse bevolking de mogelijkheid leidingwater te

  tappen uit de door de Leidsche Duinwatermaatschappij (LOM) aangelegde tappunten. Het

  eerste tappunr werd in 1892 aangelegd in de Smidssreeg en werd gepacht door timmerman

  Pierer Kort. Voor een emmer van maximaal 15 liter betaalde men toen 1 cent. De aanleiding

  voor het instellen van dit tappunr was de aanleg door de LDM van een transportleiding van

  Katwijk naar Leiden. Her gemeentebestuur wilde dit alleen toestaan op voorwaarde dat er in

  Rijnsburg een standpijp zou komen. Er waren ook enkele particulieren, waaronder de dokter.

  die een eigen aansluiting hadden. Vanaf 1909 werden er op meer plaatsen in het dorp

  xii

 • tappunten aangelegd."

  Aanvankelijk werden alle diensten ten behoeve van het waterleidingnet door de LOM verricht.

  In 1927 nam de gemeente echter een eigen waterfitter in dienst, waarna in 1932 een

  Gemeentelijk waterleidingbedrijf werd opgericht. Volgens de gemeenteambtenaar M. Vink,

  die in 1988 een kon historisch overzicht van dit bedrijf schreef, was de belangrijkste reden om

  hiertoe over te gaan begrotingstechnisch; de lasten van de algemene middelen konden worden

  verlicht door middel van de winsten van het waterleidingbedrijf.

  Het waterleidingbedrijf was zo winstgevend, doordat het contract dat in 1909 met de LOM

  was gesloten voor de levering van leidingwater nooit werd herzien. Omdat de LOM had

  verzuimd een vervaldatum op te nemen, kon de gemeente Rijnsburg nog decennia lang tegen

  het prijspeil van 1909 water inkopen." De LDM wilde uiteraard een nieuw contract sluiten,

  maar daarmee ging de gemeente Rijnsburg niet akkoord. Samen met de gemeente Katwijk, die

  een COntract onder dezelfde voorwaarden had gesloten, heeft Rijnsburg zich jarenlang met

  succes tegen herziening kunnen verzenen. Deze situatie heeft de verhoudingen overigens

  jarenlang danig verzuurd.

  In het kader van de herstructurering van de watervoorziening in Zuid-Holland werd in 1988

  het waterleidingbedrijf opgeheven.

  De archieven van het Gemeentelijk waterleidingbedrijf zijn altijd door de gemeente Rijnsburg

  beheerd en tegelijk met de andere Rijnsburger archieven beschreven.

  DE DIENST GEMEENTEWERKENDe gemeente heeft lange tijd een aparte dienst gemeentewerken. gehad. Het archief van deze

  dienst, die in 1992 na een reorganisatie van het gemeentelijk apparaat werd opgeheven, werd

  op het mornenr van inventarisatie nog beheerd in het gemeentehuis van Rijnsburg. Omdat de

  taken van deze dienst integraal onderdeel van de gemeentelijke taken waren, zijn het archief

  v~n het gemeentebestuur en van gemeentewerken niet los van elkaar te zien. Het archief werd

  bijgehouden door de administratie van de Dienst. Na het opheffen van gemeentewerken, bleef

  het tot aan de verhuizing van de afdeling Openbare Werken als een SOOrtschaduwarchief in de

  dependance van het gemeentehuis aan de Kwatijkerweg. In 1999 verhuisde deze afdding naar

  het gemeentehuis en werd het archief van gerneenrewerken ook overgebracht. Alvorens dit te

  doen, is het archief in samenwerking met Esther Vosse-Konings, Lia Elfering en Cock Mens

  (medewerkers van de gemeente Rijnsburg) bewerkt.

  In e~n aantal beschrijvingen in de inventaris van het gemeentearchief wordt verwezen naar het

  archief van gemeentewerken. Voor de volledigheid is daarom besloten de inventaris van het

  xiii

 • archief van de Dienst gemeentewerken als bijlage op te nemen. Omdat de stukken nog van

  recente datum zijn {het archief is immers pas in 1992 afgesloten}, wordt er vanuit de

  gemeentelijke organisatie nog af en toe een beroep op gedaan. Voor de goede orde wordt dan

  ook opgemerkt dat deze stukken op dir moment nog niet onder her regime van de Archiefwet

  vallen, maar onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. Voor raadpleging dient men zich

  daarom voorlopig re wenden tot de afdeling Interne Zaken van de gemeente Rijnsburg.

  SELECTIE EN VERNIETIGINGAlle archieven tezamen besloegen oorspronkelijk circa honderd strekkende meter. Hiervan is

  een gedeelte vernietigd. Na bewerking beslaat het archief circa tachtig strekkende meter. Voor

  de selectie van voor vernietiging in aanmerking komende stukken is gebruik gemaakt van de

  LIjst van voor vernietiging in aanmerking leommde stukkrn in gemerntearchievm (Staatscourant

  247,20 december 1983).

  AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE INVENTARISNa voltooiing van de bewerking van deze archieven zijn alle stukken in n keer

  doorgenummerd. Dat betekent dat de archieven, afkomstig uit het Algemeen Rijksarchief en

  het Hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw zijn genummerd. Achterin is in een bijlage een

  coneerdans opgenomen.

  Voor de beschrijvingen is gebruik gemaakt van het Lexikon van Nederlandse Architfiermen,

  (Den Haag 1983). Binnen de rubrieken en subrubrieken zijn de beschrijvingen zoveel

  mogelijk in chronologische volgorde geplaatst. Bevatte het stuk geen rechtstreekse datering,

  dan is geprobeerd deze uit inhoud en context te herleiden. Deze 'alternatieve' datering werd

  tussen vierkante haken ([-DgeplaatSL

  Omdat de aard en de materile staat van een groot aantal -primair genealogische- stukken het

  niet toelaat ze nog langer in origineel te raadplegen zijn deze, in samenwerking met het

  Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag, verfilmd en op microfiche gezet, Ze

  worden niet langer in origineel beschikbaar gesteld. Daarentegen zijn ze nu ook in de

  studiezalen van het CBG raadpleegbaar.

  Omdat er in het codearchief veel stukken zaten die zowel qua inhoud als qua datering de losse

  stukken overlapten, zijn er over en weer bij de desbetreffende beschrijvingen verwijzingen

  xiv

 • geplaatst.

  Bij het gebruik van stukken uit deze inventaris in publicaties kan de volgende wijze van citeren

  worden aangehouden: Gemeentearchief Leiden, inventaris van de archieven /Jan de vrijeheerlijkhd m de gemeente Rijnsburg ([1199}) [1503}-1978 (1995), met toevoeging van het

  betreffende inventarisnummer.

 • Noten bij de inleiding

  "Hrothulvashem, ook wel genoemd Rinasburg''. In: ].W. Muller, 'Oegstgeest, Rijnsburg,Noordwijk' in: A.A. Beekman e.a. (red) Nomina Geographica Neerlandica, G~schi~dkundigonderzoek der Nederlandse A.,drijkskundig' namen deel IV (Den Haag. 1938), pp. 68-88.

  2 D.P. Blok: 'Het mondingsgebied van de Oude Rijn in de vroege Middeleeuwen' in: RotterdamPapers V; a conmbution to prehistorie, roman and medieual archtology, pp. 169-182,(Rotterdam. 1986) p. 171.

  3 Maria Huffer, Bronnen voor de gtschirdmil van de abdij van RJjnsburg Rijks GeschiedkundigePublicanen, kleine serie, Ded I eerste stuk, Dt ooreonden tot 1620 (Den Haag 1951) p. 24.

  4 Ibidem, p. x;]. Bruggeman, Archiiftkr adtUijkt vrouwmabdij van Rijnsburg van t orde van S. Benedierus 1133-1574 (Den Haag 1933) inv. nr. 316; Maria Hffer, De at:kllijkt vrouwtTlAbdij van RijnsburgI 133~I574 (Nijmegen-Utrecht 1923), pp.16-19; Stukken betreffende het geding tussenDijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland en de Ridderschap en edelen van Hollandbetreffende de jurisdictie in Rijnsburg, 1772, bibliotheek Gemeentearchief Leiden. signatuur: LB82320 pf.

  5 H.M. Brokken en A.W.M. Kooien. Inventaris van het archiif van dt RidtUrschap m edelen vanHolland m Wm-hiesland. 1572-1795. (Den Haag 1992), p. xiii.

  6 M.L.H. Eerdbeek-Claasen, Lezing ovtr htt dorp Rijnsburg, (Katwijk aan den Rijn, 1930), p.153, inv. nr. 1789.

  7 Gemeenreverslagen, 1881, 1885, 1890, inv. nr. 388.8 Inv. nr. 118.9 H. Brouwer, Bachrijoing van tk doop-, trouw- m btgraafbotkm, benevens van tk rtgiJtm van

  overledenen enz: in Zuid-Hotiand dateerende van voor tk invoering van den hurgtrlijkm stand (DenHaag. 1929) p. 3.

  10 Ibidem pp. 4. 5.11 Ibidem p. 6.12 S.C.H. Leenheer: Akker-, land- en tuinbouw in de geschiedenis van Rijnsburg, [aarboek van

  her Genootschap Oud Rijnsburg, 1979. pp. 29-38.13 Isaak Tirion. T~mwoordigt staat der Vuunigdt Nederlanden (Amsterdam, 1742-1750), deel

  VI, p. 450.14 Inv. nr. 386.15 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, (Haarlem 1888) p. 248.16 Gijs Zandbergen, Rijnsburg, Portret van een dorp, (Amsterdam, 1994) p. 34.17 S.C.H. Leenheer: Akker-, land- en tuinbouw in de geschiedenis van Rijnsburg, [aarborle van

  het Genootschap Oud Rijnsburg, 1979, pp. 29-38; Zandbergen, Portret van em dorp p. 155.18 M,L.H. Eerdbeek-Claasen, Lezing ouer htt derp Rijnsburg, (Katwijk aan den Rijn, 1930), inv.

  nr. 1789. p. 162.19 Piet Kralt, Bloemenveiling Flora 75 jaar (Rijnsburg 1989) p. 14.20 jaccb Burgvlier. Historie der Rijmhurgrcht vngadoing (Ronerdarn 1775) pp. 12, 13,30.21 Volgens Burgvliet is men naar Rijnsburg vertrokken om de tegendraadse prediking van

  Passchier de Fijne: te ontvluchten (Historie der Rijmburgscht vngadmng pp. 35-37).22 Ibidem p. 288; W.L. Meijer: Reinsburch in: uidsJaarboekj" 1909. 156-188. aldaar 172-175.23 j.C. van der Slee, D, Rijnsburg" CO//'giante" (Haarlem, 1895) pp. 414, 415.24 Ludy Giebels. De opheffing van de ambachten in Delfland. Schieland en Rijnland in het

  midden van de negentiende eeuw, N~dtrlands Archievenblad 1990, 384-403, aldaar. P: 387.25 Ibidem, 385.26 Inv. nr. 511.27 F.L. Hartong. Register der protcollen van notarissen in Nederland (Amsterdam, 1916).28 inv. nr. 116.29 Notulen gemeenteraad 24 juni 1892, inv. nr. 106; Notulen College van burgemeester en

  wethouders 21 oktober 1892, inv. nr. 156. Met dank aan Herman Amptmeijer voor hetaanwijzen van deze passagc:s.

  30 Inv. nr. 1991.

  xvi

 • Archiefvan her Dorpsbenuur. ([1199)) [1503]-1812 (lBB6)

  ARCHIEF VAN HET DORPSBESTUUR. ([1199]) [1503]-1812 (1886)

  1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

  1,2 Resolutieboeken van het gerecht. 1734-1795.N.S. Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  2 delen

  l. 1734-17722. 1773-1795, met afschriften van de notulen van vergaderingen van de

  kerkenraad van Rijnsburg en de Classis Haarlem, 1794.

  Het oude rechthuis, jarenlang de plaats waar het gerecht vergaderde.foto: J. Holvast. 1978, collectie Gemeentearchief Leiden, PV nr. 83668 C I(gereproduceerd met toestemming van het Leidsch Dagblad)

 • Archief van het Dorpsbestuur, ([1199]) (1503).1 812 (l886)

  2. STUKKEN BETREFFENDE AFZPNDERLIJKE ONDERWERPEN

  2.1 EIGENDOMMEN EN BEZITTINGEN

  3 Akten van openbare veiling van de uit de Vliet opgediepte bagger, 1686, 1754,1778, 1779. 1 omslag

  4 Register van gende erfpacht en huur van rond de Langevaan gelegen erven.Met jaarlijkse overzichten van inkomsten en uitgaven met betrekking tot dezepercelen, 1754-1816. 1 deelN.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  5 Kwitanties van Jacob van der Quaak van de betaling van de door hem verrichteonderhoudswerkzaamheden aan de QuakeI, 1756-1758, 1760. 1 omslag

  6 Stukken betreffende de inning van erfpacht en huur voor de percelen rond deLangevaart. 1805, 1814-1817 en zonder datum. 1 omslagN.B.1 Deze stukken zijn afkomstig uit inv. nr. 4.N.B.2 Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  2.2 FUNCTIONARISSEN EN rERSONEEL

  2.2.1 SCHOUT

  7 Aantekeningen betreffende deschout v~n Rijnsburg, 1750.

  instructie voor Mr. Simon van der Heijden,1 stuk

  2.2.2 SECRETARIS

  8 Bekendmaking door de Staten van Holland en West-Friesland betreffende hetloon dat de secretarissen ontvangen voor het innen van het middel op hettrouwen en begraven, 1726. 1 stuk

  2.2.3 OVERIGE FUNCTIONARISSEN

  9 Ordonnantie van schout en gerecht van de vrije heerlijkheid Rijnsburg dat tenbehoeve van het openhouden van -de Vliet zal worden overgegaan tot hetaanstellen van een vuilnisman, die betaald zal worden uit een maandelijksebijdrage van de inwoners van het dorp. Met kohier, 1686. 2 stukken

  2

 • 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  Archief van het Dorpsbestuur, ([1199}) {l 503J1812 (]886)

  Uittreksel uit het Register der Staarsbesluiten van de Bataafse Republiekbetreffende de Instructie voor waagmeesters of wegers, 1805. 1 stukN.B. Zie voor instructies van functionarissen en personeel ook inv. nr. 2688, 2689.

  Extract van de instructie voor de maire, 1811. Afschrift. I stuk

  2.3 FINANCINN.B. Zie voor de rekeningen over 1805-1811 inv. nr. 655661.

  Akte van toestemming door Arenr van Wassenaar, rentmeester generaal van deheerlijkheden en goederen van de Abdij van Rijnsburg, aan baljuw, schout enambachrsbewaarders van Rijnsburg om ten behoeve van het ambacht tijdelijkgeld op te nemen uit de kas van de kerk van Rijnsburg, 1673. 1 stuk

  2.4 BELASTINGEN

  Circulaire van het stadsbestuur van Leiden betreffende de dag waarop deCommissarissen van de Staten van Holland en West-Friesland te Leidenaanwezig zullen zijn om de quotisatie van de wijnen voor Leiden en hetomliggende platteland te doen, 1680. 1 stuk

  Afschrift van een resolutie van de Staten van Holland en West-Frieslandbetreffende de inlevering door de burgers van de kleine obligaties ten aanzienvan het consent van de Kapitale Lening. 1681. 1 stukN.a. Zie voor het bijbehorend, begeleidend schrijven aan schout en gerecht van Rijnsburg: inv.nr. 15.

  Afschrift van een resolutie van de Staten van Holland en West-Frieslandbetreffende de afrekening van de tweehonderdste penning. Met begeleidendschrijven aan de schout en het gerecht van Rijnsburg, 1681. 1 stuk

  Register van aangifte voor de impost op het trouwen, het begraven en deadvertenties, over 1734-1801 en 1804, met het trouwboek van het gerecht over1762-1795, 1734-1804; met hiaten. I deelN.a. Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  Kohier van de belasting van bebouwde en ongebouwde eigendommen, depersonele- en roerend goedbelasring. de rarnen- en deuren belasting en deparentbelasting. [1792-1811). 1 katernN.a. 1 Zie ook inv. nr. 1180, 1182,1183.N.B.2 Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  3

 • Archief van her Dorpsbestuur, ([1199]) {1503J1812 (1886)

  18 Register van aangifte voor de impost op het trouwen en begraven,Mee register van huwelijksaangiften, 1806-1811.N.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  1799-1805.1 deel

  19 Begraafboek, 1806-1812.N.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  1 deel

  20 Memorie van successie, 180G-1811. 1 deelN.B.l In dit register werd geregistreerd of over de nalatenschap van overledenen successierechtwerd geheven.N.B.2 Deze stukken zijn raadpleeghaar op microfiche.

  21 Afschrift van het octrooi van de Staten van Holland van 23 november lG72betreffende de inning van de achterstallige landpachten. tienden, rynsen van deabdijen van Rijnsburg en de Leeuwenhorst door de ridderschap en edelen, [18eeeuw]. 1 stuk

  22 Uittreksels van de verslagen die zijn gemaakt van de verkoop van de opbrengstvan de tienden (voormalig bezit van de abdij van Egmond) gelegen in deambachten van Oegsegcesr, Rijnsburg, Voorhout, Noordwijk, Noord-wijkerhout, Langeveld. De Zilk, Sassenheim, Lisse en Hillegom. Deze: uit-treksels bevatten de goederen gelegen in Noordwijk, Rijnsburg en Voorhout.Het uittreksel uit 1807 is authentiek, 1807, 1808. 1 omslag

  2.5 AANLEG EN ONDERHOUD VAN AMBACHT5WERKEN

  23 Uittreksels uit het Dingboek van het dijkgraafschap van Rijnland betreffendeeen conflict russen enerzijds de ambachten Noordwijk, Noordwijkerhout enVoorhom en anderzijds de ambachten Sassenheim, Lisse, Oegstgeest enRijnsburg, over het al dan niet meebetalen door deze laatste aan het onderhouddat aan enkele bruggen moet worden gepleegd. 1582, 1637. 2 katernen

  24 Staat van onkosten die in 1596 door Co melis Corneliszoon, ambachrsbe-waarder van Voorhout, gemaakt zijn voor het onderhoud van de Clinkenber-gerbrug. waarvoor Noordwijk. Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim enRijnsburg samen verantwoordelijk zijn. Met akte van kwijting van hetverschuldigde bedrag, 1597. 1 omslag

  25 Overeenkomst russen schout, ambachrsbewaarders en schepenen enerzijds enWillem Jacobus Colff anderzijds betreffende de vernieuwing van de be-schoeiing van de Vliet ter hoogte van zijn huis, 1610. 1 stuk

  4

 • Archief van he! Dorpsbestuur, ([1 (99]) (1503j-1812 (1886)

  26 Srukken betreffende het uitdiepen van de Vliet, 1659, [1733], 1779.1 omslag

  N.B. Zie ook inv. nr. 31, 1571, 180G.

  27 Staat van inkomsten als gevolg van een buitengewone omslag geheven voor hetuitdiepen van de Vliet. Met kohier, 1686. 2 stukken

  28 Stukken betreffende het onderhoud aan de Klinkenbergerbrug. en de pogingenvan het ambacht Rijnsburg om daar onderuit te komen, (na 1690]. 1 omslag

  29 Schouwverslag. 1733. 1 stuk

  30 Proces verbaal van aanbesteding van het bestratenKoestraat, met de namen van de inschrijvers, 1737.

  van 30 roeden van de1 stuk

  31 Proces verbaal van aanbesteding van banwerken in de Vliet, de Oude Vliet ende Langevaare. en het maken en onderhouden van het Langepad en een aantalgangpaden, met de namen van de inschrijvers, 1780. 1 stukN.B. Zie ook inv. nr. 26, 1571, 180G.

  32 Proces verbaal van aanbestedingVoorhourerweg, 1781.

  van het zetten van eiken palen langs de1 stuk

  33 Proces verbaal van openbare aanbesteding van het reparerenbruggen. Met de inschrijvingsbriefjes van de deelnemers, 1783.

  van enkele1 omslag

  2.62.6.1

  RECHTSPRAAK

  ORGANISATIE

  34 Briefwisseling tussen het gerecht en de heer vanlocatie van de vergaderingen van het gerecht, 1739.

  Rijnsburg betreffende de1 stuk

  5

 • Archief van het Dorpsbestuur, ([1199)) [1503J-1812 (1886)

  35-40

  41

  42

  43

  44-50

  51

  2.6.2 CRlMINELERECHTSPRAAK

  Registers van criminele rechtspraak. 1623~1801; met hiaten.N.B. Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  6 delen

  35. 1623-165136. 1655-170137. 1703-173538. 1736-175639. 1756-178940. 1791-1801

  Diverse stukken betreffende de criminele rechtspraak, 1623, 1642, 1644, 1645,1651, 1659, 1660, 1664, 1668, 1669, 1673, 1686, 1687, 1695, 1696, 1698,1703,1704,1799,1804 en zonder datum. lomslag,N.B. Deze stukken zijn afkcrnseig uit inv. nr. 36, 37.

  Akte van veroordeling van Corrielis ]ansz. van Duycker door Mr. Nicolaes vanPersijn, baljuw en schout van de vrije heerlijkheid Rijnsburg, wegens het instrijd met de keur uitdiepen van de sloot russen zijn land en de heerweg aan heteind van de Brouwerswegh, 1674. 1 stuk

  Contract russen enerzijds de regenten van het T uchrhuis van Gouda en ander-zijds de baljuw van Rijnsburg, Boskoop, Akkersdijk, Vrouwerecht en Vrou-wevenne betreffende het onderhoud van personen die door de baljuw in hethuis worden geplaatst. Met twee contemporaine afschriften, 1804.3 stukken

  2.6.3 CIVIELERECHTSPRAAK

  Registers van civiele rechtspraak, 1605~1798; met hiaten.6 delen en 1 omslag

  N .B. De inv. nrs. 44A6 en 48-50 zijn raadpleegbaar op microfiche.

  44.45.46.47.48.49.

  1605-16131613-16231690-17281724, 1727, 1729, 1730, 17331733-17491749-1780N.B. De oorspronkelijke naam van dit register is Dingboek E.1781-1798N.B. De oorspronkelijke naam van dit register is Dingboek F.

  omslag

  50.

  Register op Dingboek E, (inv. nr. 49), [tweede helft 18' eeuw]. 1 katern

  6

 • 52

  53

  54-70

  71-84

  Archief van het Dorpsbestuur, ({ 1199]) [1503J-1812 (1886)

  Verklaring van Adam Adriaan Baron van der Duyn, heer van Rijnsburg. dat inhet dorp Rijnsburg voortaan alleen in herberg De Zwaan een publieke herberggevestigd zal mogen zijn, 1747. 1 stuk

  2.6.4 VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK

  Register met afschriften van een akte van huwelijkse voorwaarden en enkeleschenkingsakten uit de periode 1498-1503, [begin 16e eeuw]. 1 katern

  Registers van voor het gerecht verleden akten, waarondertransporten, schuld- en rentebrieven, 1588-1811; met hiaten.N.B. Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  testamenten,17 delen

  54. 1588-1597, 160355. 1628-163556. 1635-164657. 1646-165358. 1655-165759. 1657-167960. 1661-167961. 1679-1689

  N.B. Het berrefr hier afschriften van inv. nr. 71.62. 1689-169863. 1698-170864. 1708-172865. 1729-173366. 1733-174667. 1747-175768. 1758-177369. 1774-178470. 1806-1811

  Akten verleden voor het gerecht van Rijnsburg, 1596-1805; met hiaten.12 banden en 2 omslagen

  N.B.l In de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig van de achtriende eeuw was de secreraris inRijnsburg tevens notaris. Daardoor zijn enkele akten die voor het gerecht verleden zijn in denotarile protocollen (inv. nr. 1824-1833) terechtgekomen.N.B.2 Deze: stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  71. 1596-1598,1613,1630,1631,1639,1679-1689,1709,1782-17841661-16881689-16921693-17001701-17061707-17151710-17231715-1718

  omslag72.73.74.75.76.77-78.

  7

 • Archief van hef Dorpsbestuur. ({1199]) [1503)-1812 (1886)

  79.80.81.82.83.84.

  1718-17231724-17301730-17401785, 17861787-17961797-1805

  omslag

  85 Protocol van pandbrieven, 1661-1679.N.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  I deel

  86 Register van openbare verkopingen van roerend goed, 1708-1713.N. B. Dir Stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  I deel

  87 Attestaties van elders gedane huwelijksaankondigingen, 1734,1766-1768,1772. 1775, 1777, 1778, 1781-1783, 1785, 1786.N.B. Deze stukken zijn raadpleegbaar op microfiche.

  1737, 1753,1 omslag

  88 Kwitanties van de diaconie van de Waalse gemeente te Leiden en Arind deVolder, van door hen ontvangen legaten uit de boedel van Samuel Renarde ofRinnard, 1739 en zonder datum. 2 stukken

  89 Register van openbare verkopingen van onroerend goed, 1750-1809. 1 bandN.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  90 Begeleidend schrijven van de President en Raden over Holland, Zeeland enFriesland, bij afschriften van de resoluties van 26 november 1678 en 27 januari1722, betreffende de dispensatie van het interval van tijd der huwe-lijksaankondigingen, 1752. 1 stukN.B. Deze afschriften zelf ontbreken.

  91 Register van voor de secretaris verledengoed, 1756-1811.N.B. Dit stuk is raadpleegbaar op microfiche.

  akten van transport van onroerend1 deel

  Trouwboek van het gerecht, 1762-1795.N.B. Zie inv. nr. 16.

  92 Transportakte voor schout en schepenen van Rijnsburg waarin Elsje Nagtegaal.weduwe van Jacob Zwaan, aan Dirk van der Quaak, meesrertimmerman, eenhuis met erf aan de Vliet Noordzijde verkoopt. 1779. 1 stukN.B. Uithangend zegel cnrbreekr.

  8

 • Inv. nr. 96. Dit charter is het oudste stuk dat zich in de gemeentelijke archieven van Rijnsburgbevindt. Het is helaas onbekend hoe het er is terecht gekomen.

  9

 • Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  145, 146

  147, 148

  149-153

  154-157

  158-172

  133.134.135.136.137.138.

  196719681969197019711972

  197319741975197619771978

  139.140.141.142.143.144.

  Notulen van de geheime raadsvergaderingen, 1909-1988; met hiaten.2 delen

  145. 1909-1916146. 1960-1988

  Aamekeningen van de gemeenresecreraris betreffende college- en raadsver-gaderingen, 1945-1959. 2 pakken

  147. 1945-1954148. 1954-1959

  Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1901-1977.4 delen en 1 pak

  149. 1901-1909150. 1909-1921, met rooster van aftreden, 1913, 1915, 1917, 1919151. 1921-1938152. 1938-1941153. 1945-1977 pak

  Notulen van de vergaderingen van het College van burgemeester en wethou-ders, 1850-1923; met hiaten. 1 katern en 3 delen

  154.155.156.157.

  1850 apr 301873 jan 81880 sep 61893 okt 25

  -1856okt 15- 1880 aug 11- 1893 jul 26- 1923 okt 12

  katern

  Besluitenlijsten van het College van burgemeester en wethouders, 1931-1978;met hiaten. 15 pakken

  158. 1931-1935 166. 1964-1966159. 1936 167. 1967-1968160. 1937 168. 1969-1970161. 1938 169. 1971-1972162. 1939 170. 1973-1974163. 1940 171. 1975-1976164. 1941 172. 1977-1978165. 1960-1963

  12

 • Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  1.2 VERORDENINGEN EN BEKENDMAKINGEN

  173 Register van publicaties, 1854-1867. 1 deel

  174 Register van afgekondigde verordeningen, 1856, 1859, 1860, 1862, 1864-1866. 1 omslag

  175 Aankondigingen betreffende de vastgesteldevensmiddelen, 1914, 1916.

  maximumprijzen van Ie-1 omslag

  176-191 Publicaties, 1920-1936. 16 pakken

  176. 1920 184. 1928177. 1921 185. 1929178. 1922 186. 1930179. 1923 187. 1931180. 1924 188. 1932181. 1925 189. 1933182. 1926 190. 1934183. 1927 191. 1935, 1936

  1.3 INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN

  192-290 Ingekomen stukken, 1814-1916. 98 pakken, 1 omslagN. B. De ingekomen stukken rijn waarschijnlijk gedurende een aantal jaren geordend geweestvolgens een soort rubriekensrelsel, waarbij iedere rubriek een nummer had. Dit nummer werdook op de betreffende stukken geschreven. Helaas is deze ordening niet meer te achterhalen,doordat sommige gedeeleen op een gegeven moment chronologisch zijn gelegd. Omdat ertijdens de bewerking uiteindelijk toch een keuze voor een bepaalde ordening moest wordengemaakt zijn de ingekomen stukken chronologisch geordend.

  192- 1814-1821 205. 1834193. 1822 206. 1835194. 1823 207. 1836195. 1824 208. 1837196. 1825 209. 1838197. 1826 210. 1839198. 1827 211. 1840199. 1828 212. 1841200. 1829 213. 1842201. 1830 214. 1843202. 1831 215. 1844203. 1832 216. 1845204. 1833 217. 1846

  13

 • Secretariearchief (I627) 1812-1978 (1995)

  218. 1847 255. 1884219. 1848 256. 1885220. 1849 257. 1886221. 1850 258. 1887222. 1851 259. 1888223. 1852 260. 1889224. 1853 261. 1890225. 1854 262. 1891226. 1855 263. 1892227. 1856 264. 1893228. 1857 265. 1894229. 1858 266. 1895230. 1859 267. 1896231. 1860 268. 1897232. 1861 269. 1898233. 1862 270. 1899234. 1863 271. 1900235. 1864 272. 1901236. 1865 273. 1902237. 1866 274. 1903238. 1867 275. 1904239. 1868 276. 1905240. 1869 277. 1906241. 1870 278. 1907242. 1871 279. 1908243. 1872 280. 1909244. 1873 281. 1910245. 1874 282. 1911246. 1875 283. 1912247. 1876 284. 1913248. 1877 285. 1914249. 1878 286. 1915, jan-jun250. 1879 287. 1915, jul-dec251. 1880 288. 1916, jan-jun252. 1881 289. 1916, jul-dec253. 1882 290. 1919,1923,1924 omslag254. 1883

  291-309 Agenda's van ingekomen stukken, 1813-1942; met hiaten. 19 delen

  291. 1813dec3 - 1814 dec 23292. 1845 jan 12 -1847sep21293. 1850 jan 1 - 1853 okt 25294. 1853 okt 25 -1856ju117295. 1856jul17 - 1860 dec31296. 1861 jan 1 -1868jan 1297. 1868 jan 1 - 1878 dec 29298. 1879 jan I - 1885 jul31299. 1885 aug 1 -1891 apr 29300. 1891 apr 29 - 1895 sep 17301. 1895 sep 18 - 1900 apr 1

  14

 • Secretariearchief {t627} 1812-1978 (I995)

  302. 1900 apr 3 - 1904 mrt 4303. 1904 mrt 4 -1908 sep 3304. 1908 sep 4 - 1912 okt 12305. 1912 okt 13 -1916apt29306. 1916apr29 -1916dec30307. 1926 jul 26 -1935dec31308. 1936jan 1 - 1939 dec 21309. 1939 dec 22 - 1942 nov 27

  310-332 Agenda's van verzonden stukken, 1830-1941; met hiaten. 23 delen

  310. 1830 jan 2 - 1834 jun 5311. 1834 rnaa 18 -1838dec 18312. 1841-1846313. 1847314. 1848 jan 1 - 1851 feb 1315. 1851 feb 18 - 1855 maa 13316. 1855 maa 15 - 1858 apr 9317. 1858 apr 10 - 1859 jul 26318. 1859 jul 26 - 1862 feb 19319. 1862 feb 21 -1866dec31320. 1867-1871321. 1872-1878322. 1879-1885323. 1886 jan 4 - 1892 feb 8324. 1892 feb 8 -1898aug8325. 1898aug31 - 1904 mei 16326. 1904 mei 20 -1907jun28327. 1907 jul 3 -1911 jun 14328. 1911 jun 14 -1915mei4329. 1915 mei 6 -1916dec29330. 1926 juli - 1931 jan 16331. 1934-1937332. 1938 jan 4 - 1941 feb 21

  333-368 Agenda's van ingekomen en verzonden stukken, 1942~1978. 36 delen

  333. 1942 nov 17 - 1946 jan 14334. 1946 jan 25 - 1948 mei 26335. 1948 mei 27 - 1950 jan 31336. 1950337. 1951338. 1952339. 1953340. 1954 jan 4 -1955okt 14341. 1955 okt 15 -1958jan 10342. 1958 jan 11 - 1960 mei 17343. 1960 mei 19 - 1962 jun 29344. 1962 jul 2 - 1963 dec 30345. 1964 jan 1 -1965aprI5

  15

 • Secretariearchief (1627) 1812 1978 (1995)

  346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.

  1965 apr 151966 jun I1967 mei 231968 mei 719691970 jan 21970 nov 111971 jan41971 okt 141972 jan 31972 okt 21973 jan 21973sepl01974 jan 21974 sep 271975 jan 21975 sep 221976 jan 21976 sep 31977 jan 31977sep161978 jan 21978sep 14

  -1966junl- 1967 mei 22- 1968 mei 6- 1968 dec31

  - 1970 nov 10- 1970 dec31- 1971 okt 14- 1972 jan 3- 1972 sep 29- 1972 dec 29- 1973 sep 3- 1973 dec 28-1974sep26-1974dec31-1975sep 19- 1975 dec31- 1976 sep 2- 1976 dec31- 1977 sep 15- 1977 dec30- 1978 sep 13- 1978 dec 29

  369 Register van verzonden stukken van vertrouwelijke aard, 17 maart 1851 - 5juni 1855. 1 katern

  370-383 Ingekomen, en minuten van verzonden stukken van de burgemeester, 1932-1956; met hiaten. 14 pakken

  370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.

  1932 nov 31940 jun 7194519461947194819491950195119521953195419551956

  - 1940 jun 7- 1943 jan 9

  384 Agenda's van ingekomen en verzonden stukken van de burgemeester, 1933-1956. I pak

  16

 • 385

  386-391

  392

  393

  394

  395

  Secretariearchief (1627) 1812-1978 {I 995)

  1.4 GEMEENTEVERSLAGEN

  Halfjaarlijkse: verslagen omtrent de toestand van de gemeente, 1821~1827,1829. 1 omslagN.B. Zie ook inv. nr. 2464 en in de inventaris van het archief van de Dienst gemeentewerken,inv. nr. 4.

  Gemeenrcverslagen, 1851-1939; met hiaten. 6 pakken

  386. 1851-1865387. 1866-1880388. 1881-1895389. 18%-1907390. 1908-1918391. 1919-1935,1937,1939

  Gegevens betreffende de toestand der gemeente vlak na de bevrijding, 1945.1 omslag

  1.5 OVERIGE STUKKENVAN ALGEMENEAARD

  Dossiers geordend volgens de basisarchiefcode van de Vereniging vanNederlandse Gemeenten 1979, 1881-1978 (1988). 715 mappenN.B. De dossierinventaris is als bijlage in deze inventaris gentegreerd; inv. nr. 20012715.

  2. STUKKEN BETREFFENDEAFZONDERLIJKEONDERWERPEN2.1 GRONDGEBIEDN.B. Zie ook inv. nr. 2465-2475.

  Proces-verbaal van grensbepaling van de gem~nte Rijnsburg ten opzichte vande gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, en Voorhout. Met figuratieveschetsen, 1812. 1 katern

  Staat bevattende de wijkindeling van de gemeente, 1889. 1 stuk

  Overzichtskaart van de gemeente met aanduiding van perceelnummering enbestemming, 1964. 1 stuk

  17

 • Secretariearchief (lG27) 18121978 (I995)

  396

  397

  398

  399

  400

  401

  402

  403-412

  Overzichtskaart van het gebied ten noorden van het Ocgstgecsterkanaal metaanduiding van straatnamen en huisnummering, 1967, 1 stuk

  Overzichtskaarten van Zuid met aanduiding van de straatnamen en huisnum-mering, 1968, 1969, 1971, 1974. 1 omslag

  Overzichtskaarten van Centrum, methuisnummering, 1969-1972, 1974.

  aanduiding van de straatnamen en1 omslag

  Kavel- en huisnummerplannen Frederiksoord Zuid-West, 1970, 1976.2 stukken

  Overzichtskaarten van Noord,huisnummering, 1971, 1974.

  met aanduiding van de straatnamen en2 stukken

  Overaichrskaarten van de gemeente Rijnsburg, met aanduiding vanstraatnamen, huisnummering en openbare gebouwen, 1972,1975.1 omslag

  2.2 GEMEENTEWAPEN

  Diploma van de Hoge Raad van Adel, waarmee aan de gemeente Rijnsburg hetgemeentewapen wordt toegekend, 1816. 1 stukN.B. Ingelijst aanwezig in het Gemeentehuis re Rijnsburg.

  2.3 EIGENDOMMEN EN BEZITTINGENN.B. Zie ook inv. nr. 24872591.

  2.3.1 ALGEMEEN

  Eigendomsbewijzen van onroerende goederen, 18591978; met hiaten.10 pakken

  403. 1859,1910,1912,1913,1916,1920,1921,1925-1928,1930,1931,1936,1939

  404. 1940,1941, 1943, 1947, 1948, 1950-1952405. 1953-1956406. 1957-1961407. 1962-1964408. 1965-1967409. 1968-1969

  18

 • 413

  414

  415

  416

  417

  418

  419

  420

  421

  Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  410. 1970-1973411. 1974-1976412. 1977-1978

  Staat van onroerende eigendommen van de gemeente Rijnsburg. [tweede kwart20e eeuw]. 1 katern

  2.3.2 GEBOUWEN VOOR DE DIENST BESTEMDN.B. Zie ook inv. nr. 2615~2630.

  Stukken betreffende de openbare aanbesteding van de bouw van een barak,later gebruikt als ziekenbarak, aan de Zandlaan bij het kanaal, 1910.1 omslagN.B. Zie ook inv. or. 2519.

  Stukken betreffende het arrestantenlokaal, 1920, 1921, 1937.N.B. Zie ook inv. nr. 464, 2680. 2681.

  1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B-3617 van Jan Oudwater tenbehoeve van de bouw van een opslagterrein voor de Dienst gemeentewerken,1966, 1967. 1 omslag

  2.3.3 VERKRJJGING VAN EIGENDOMMENN.B. Zie voor aankopen met specifiek doel in de betreffende rubriek. Aankopen waarvan hetdoel onbekend was zijn hier geplaatst.

  Onderhandse akte van de aankoop vanwoning, met retroacrum, 1853, 1867.

  perceel B-467 van Cornelis Hoge-lomslag

  Onderhandse akte van de aankoop van perceel B-1627, Cernelia van Egmond,1900. 1 sruk

  Stukken beueffende de bestelling van beklede eiken banken, 1908. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van de percelen B-269, B-270, B-271 en B-2246 van Arend Mulder, 1917, 1919, 1928. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van de percelen B-1633, B-323, B-324 en B-671 van Teunis van der Gust, 1917, 1919. 1 omslag

  19

 • Secretariearchief (liJ27) J 812-1978 (995)

  422

  423

  424

  425

  426

  427

  428

  429

  430

  431

  432

  433

  434

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B-1368 van H. van Klaveren,1928. I omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B-1159 van D. van der Kwaak,1928. I omslag

  Stukken betreffende de aankoop een strook grond gelegen voor Katwijkerweg 8van Van der Vijver Ltd. NV. , 1938. 1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van perceel B-2990 van A. van Delfl, 1958.I omslag

  Taxatietapport van petceel A-371, eigendom van J. de Mooij, 1960. 1 stuk

  Taxatierapport van perceel A-483, eigendom van H. van Egmond, 1960.1 stuk

  Taxatierapport van perceel A-370, eigendom van P. Kort, 1960. 1 stuk

  Stukken betreffende de voorgenomen aankoop van de boerderij van de weduweKromhout, Koestraat 22, 1960. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B-17 van Willem van Tilburg enFloris Co melis van Tilburg, 1960. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel A-371 van Jan de Mooij, 1962-1964. 1 omslag

  Srukken betreffende de aankoop van de percelen B-776, B-777 en B-1274 vande familie Van Voorst Vader, 1962-1966. 1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van de percelen Moleneind 14-26, (B-1716, B-2013, B-2014, B-2015, B-2016, B-2017 en B-2278), eigendom vanrespectievelijk G. Kcekebakker en de gebroeders Hogewoning, 1963.1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van het perceeleigendom van Comelis van Klaveren,' 1963.

  Moleneind 18 (B-1715),2 stukken

  20

 • 435

  436

  437

  438

  439

  440

  441

  442

  443

  Secretariearchief (I627) 1812-1978 (995)

  Stukken betreffende de aankoop ten behoeve van de sanering van de omgevingKoestraat-Noordeinde van perceel A-219 van Dirk van Egmond en JacobaHendrika van der Lucht, 1963. I omslag

  Stukken betreffende de procedure russen de gemeeme Rijnsburg en Jan Kralrten behoeve van de ontruiming van het door de gemeente aangekochte perceelB-2904, 1963-1965. 1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van de percelen Sanddaan 1-7, 9 en 10 (B-2580, B-2581, B-3105, B-3106, B-1647, B-1648, B-1649, B-2418, B-2587,B-2586, B-2416 en B-2355), eigendom van weduwe H. P. Van der Perk-Olde-mans, 1964. 1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van perceel B-454,Ravensbergen, 1964.

  eigendom van Th.I omslag

  Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen betreffende de landerijengenaamd De Kleiperren (kadastrale gemeenre Oegstgeest) B-I0, B-13, B-14, B-IS, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-1507, B-1508, B-1510, B-7, B-1509, B-748, B-24, B-18, B-1506 en B-1511, eigendom vanA.L.F. Hugenhcln barones van Wassenaer, 1965. 1 omslag

  Stukken betreffende de taxatie van perceel Smidstraat 49. eigendom van Willede Haan, 1966, 1970. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B~2557 van Cornelis van Velzen.1967. 1 omslag

  Stukken betreffende de aankoop van perceel B-2078 van Jacob1968.

  Kort, 1967,1 omslag

  2.3.4 VERLIES VAN EIGENDOMMEN

  Plakkaat met aankondiging van de openbare verkoop van enkele bezittingen,1832. 1 stukN.B. Her betreft hier de verkoop van onder andere de voormalige kerk van de Rijnsburgercollegtanten aan het Moleneind. en her voormalig gevangenhuis aan de Hof, belendend aan deKerkstraat.

  21

 • Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  444

  445

  446

  447

  448

  449

  450

  451

  452

  453

  454

  455

  Processen-verbaal van de openbare verkoop van roerende goederen, door degemeente, 1874, 1891, 1892, 1899, 1900-1902, 1913-1915, 1918-1921.

  1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte water "thans aangeplempt",aan Arie van Egmond janszoon, 1890. 1 stuk

  Uittreksel van een proces-verbaal van openbare veiling, tevens eigendomsbewijsvoor L. Verhaar van perceel B-1525, 1895. 1 stuk

  Stukken betreffende de verkoop van een deel van perceel B-1782 aan Jan vanKlaveren en N. Zandbergen Wzn., 1918, 1919. 1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop aan Jac. H. den Haan van1919.

  perceel B-GI9,I omslag

  Stukken betreffende de verkoop van een deel van perceelSchoneveld. 1919.

  B-1782 aan S.1 omslag

  Brief van het College van burgemeester en wethouders aan J. Plooij betreffendediens verzoek perceel 82240 te mogen aankopen, 1921. 1 stuk

  Stukken betreffende de verkoop van perceel B-1782 aan J.1924.

  van Iterson J r.,1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van perceel 8-2334 aan de Maatschappij totDetailverkoop van Petroleum 'De Automaat' te Den Haag ten behoeve van deoprichting van een benzinedepor, 1924. 1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van het perceel B-2339 aan de gereformeerdegemeente Rijnsburg, ten behoeve van de bouw van een tweede pastorie, 1924.

  1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van de percelen 81169 en B1171 aan JanLeenden Bosschierer, burgemeester van de gemeente Rijnsburg, 1924.

  1 omslag

  Raadsbesluit betreffende de verkoop van perceel 8-2504 aan W.P. van derValk, 1929. 1 stuk

  22

 • 456

  457

  458

  459

  460

  461

  462

  463

  464

  465

  Secretariearchief (I627) 1812-1978 (l995)

  Stukken betreffende de verkoop van perceel 8-2647 aan Pierer Kort jr., 1933,1934. 1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van perceel B-726 aan Am.Teljeur, 1937. I omslag

  Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van perceel 8-726 van D.Kromhout. 1938. 1 stuk

  Stukken betreffende de verkoop van twee percelen aan respectievelijk J. vanIrerson Jzn. timmerman en aannemer, en D. Kromhout Dz. handelaar inboter, kaas enz., 1938. 1 omslag

  Stukken betreffende de verkoop van een perceel aan de Kanaalstraar aan Jac.van der Vijver sr., 1939. 1 omslag

  Afschrift van de algemene voorwaarden volgens welke de gemeeme Rijnsburghet perceel C-3721 nabij het Merschpad en de Srienplaats zal verkopen, 1978.

  I stuk

  Stukken betreffende de verkoop van een knipkas inBednjfsrerrein, 1970, 1971.

  Bestemmingsplan1 omslag

  2.3.5 OVERIGE STUKKENBETREFFENDEGEMEENTELIJKEEIGENDOMMEN

  Afschrift van een brief waarin de ontvanger der registratie en domeinen teNoordwijk en het College van burgemeester en wethouders van Rijnsburg aanhet kadaster verzoeken de tenaamstelling van het perceel B-1277 te wijzigen,1880. I stuk

  Stukken betreffende de onderhandelingen met de Kerkenraad van deNederlands-hervormde gemeente over de eventuele afstand door de burgerlijkegemeente van het gebruiksrecht van de aan het Weeshuis gelegen politiekamer,1921,1926. 1 omslagN.B. Zie ook inv. nr. 415, 2680, 2681.

  Afschrift van een akte van eigendomsvoorbehoud door de gemeente Rijnsburgaan Gijsberrus van Egmond en Anna van der Plas betreffende een uit Franszandsteen gebeeldhouwde valk, 1973. 1 stuk

  23

 • Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  466

  467

  468

  469

  470

  471

  472

  473

  474

  2.3.6 ZAKELIJKERECHTEN

  Stukken betreffende de vestiging van een recht van overpad op een perceel dateigendom is van Hendrik de Haan en Maljeard de Haan, 1873, 1884.

  2 stukken

  Afschrift: van een akte waarbij recht van opstal wordt gevestigd op de percelenB-3623, B-3624, B-1114, B-3229, B-3622, B-2857, B-2858, B-3211, B-3207en B3230, eigendom van respectievelijk Gerrit van Dijk, Teunis van Dijk.Arie van Irerson, Cornelis van Irerson, Jan van Iterson, Willem van Muyen,Niesje Kort, Elisaberh Maria Kort, Hendrik Ravensbergen, Arie Ravensbergen,Elisabeth Ravensbergen. Corne1is Leeuwenbrug. Cornelis de Koning, JanGerrit Abbink en Co melis Johannes de Mooij, 1966. I Stuk

  Afschrift van een akte waarin Neelrje Zandbergen afstandzakelijk recht op de percelen B-2322 en B-2323, 1968.

  doet van haar1 Stuk

  Afschrift van een akte waarin een recht van opstal wordt gevestigd op perceelB~3729, gelegen aan de Anjelierenstraat, 1970. 1 stuk

  2.3.7 EXPWtTATlE VANBEZIT

  Stukken betreffende de verpachting van het gemeentelijk viswater, 1816, 1829.3 stukken

  Stukken betreffende de verhuur van onroerend goed door de gemeenteRijnsburg, 1817, 1829, 1891, 1893, 1901, 1904, 1910, 1912, 1918-1922,1924-1940 en zonder datum. 1 omslag

  Huurovereenkomst waarbij het Hoogheemraadschap van Rijnland aan degemeente Rijnsburg een stuk land ten noorden van het Uitwateringskanaalverhuurt, zodat het kan dienen als losplaats voor zand en grind, 1881. 1 stuk

  Huurcontract waarin de gemeente Rijnsburg aan Hendrik van der Pol, een tuinachter het raadhuis, perceel B-692, verhuurt, 1892. 1 stuk

  Stukken betreffende de verpachting van het gras op de bermen van de OudeKatwijkerweg en het viswater onder de gemeente Rijnsburg, 1894, 1900. 1905,1910,1915. 1 omslag

  24

 • 475

  476

  477

  478

  479

  480

  481

  482

  483

  484

  485

  Secretariearchief (1627) 1812- (978 099S)

  Huurovereenkomst met Wourcrus Alberrus Meijboom, kandidaat-notaris vooreen perceel aan de Kerkstraat. B-119 J 1898. 1 stuk

  Stukken betreffende de uitgifte in bruikleen van grond, 1911. I omslag

  Briefwisseling met J. Voorthuizen betreffende zijn verzoek de min, gelegen bijperceel Burchcsrraar 15, te mogen huren en er een garage op te bouwen, 1924.

  2 stukken

  Afschrift van een huurovereenkomst met Arend Kromhout voor de percelen B-2001, B-3333 en B-3334, 1963. 1 stuk

  Afschrift van een akte van uitgifte in erfpacht aan Cornelis van der Vijver vaneen perceel, gelegen aan de Kanaalseraar. 1965. 1 stuk

  Afschrift van een akte van uitgifte in erfpachtHendrik Binnendijk van perceel B-3687, 1965.

  aan Nicelaas Binnendijk en1 stuk

  Afschrift van een huurovereenkomst met de Vereniging Christelijke Boeren- enTuindersbond Holland-Brabant gevestigd te Haarlem, voor het schoolgebouw,Spinozalaan la, Rijnsburg, B 3491,1968. 1 sruk

  Afschrift van een huurovereenkomst met Fina Nederland N.V.Den Haag, voor perceel C-3057, 1968.

  gevestigd te1 stuk

  Afschrift van een akte van nadere overeenkomst met Ccrnelis Dirk Knijff enjenneke Helena Brands voor de voorgenomen ruil van enkele percelen in degemeente, 1969. 1 stuk

  Afschrift van een overeenkomst van huurkoop met Corrielis Heemskerk voorperceel B-3118, aan de Langevaan. 1969. 1 sruk

  Afschrift van een overeenkomst van huurkoop met Jandeelte van de percelen B-\044 en B-3015, 1969.

  Neon, voor een ge-1 stuk

  25

 • Secretariearchief (1627) 1812-1978 (1995)

  486

  487

  488

  489

  490

  491

  492

  493

  2.4 BESTUURSORGANEN

  2.4.1 GEMEENTERAAD

  Stukken betreffende de benoeming van de leden van deassessoren en de burgemeester, 1823, 1825.N.B. Zie ook inv. nr. 493, 2648, 2649.

  gemeenteraad, de1 omslag

  Register met de namen van de leden van de gemeenteraad, het College vanburgemeester en wethouders en verder de diverse ambten en commissies, 1918-1953. 1 deel

  Stukken betreffende het Reglement van orde voor de gemeenteraad, 1851, [Iehelft 20e eeuw]. 1 omslagN.B. Zie ook inv. nr. 2640.

  Register vermeldende de samenstelling van gemeenteraad, stembureaus encommissies over de jaren 1875 en 1907-1975, 1875, 1907-1975. 1 omslag

  Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van demeeneeraad. 1916, 1926, 1932, 1935, 1938, 1939-1940.

  leden van de ge-I omslag

  Stukken betreffende de politieke samenstelling van de gemeenteraad en depolitieke en religieuze voorkeur van de Rijnsburger bevolking, 1939.1 omslagN.B. Zie ook inv. nr. 1340.

  2.4.2 COL